Nyomtat Elküld Olvasási nézet

*

Trencsényi László lemondó nyilatkozata
a Bethánia CE Szövetség alelnöki tisztségéről

Mivel hónapok óta, sok jószándékú érdeklődés ( de értetlenkedés, vádaskodás is ) történt személyemmel kapcsolatban és mivel nem szeretnék külön mindenkinek hosszasan magyarázkodni, ezért jónak találom, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy a Bethánia CE Szövetség alelnöki tisztségemről és a tagsági viszonyomról való lemondásom nem elhamarkodott döntés volt, hanem alapos megfontolás után, az Úr előtti imádságos szívvel történt. Végleges döntésemről személyesen a Választmány előtt a lehető legnagyobb tisztelettel adtam tájékoztatást, ahol jelen volt a CE Szövetség vezetőségének minden tagja.

Azóta elmondhatom, hogy távozásomat a CE Szövetségből egyáltalán nem bántam meg, sőt nagy megkönnyebbülést, és békességet kaptam az Úrtól, mivel így nem terhel semmilyen felelősség a jelenlegi CE iránnyal kapcsolatban.
Úgy döntöttem tehát, hogy legjobb lesz, ha megosztom a lemondó nyilatkozatom teljes szövegét és az előzmények dokumentumait, melyekből sok minden kiderül, és ezzel a magam részéről véglegesen lezártnak tekintem az ügyet.
Bár a Bethánia tagságról és ezzel együtt minden CE-ben végzett szolgálatról is lemondtam, de ez nem jelenti azt, hogy nem imádkozom érte, sőt a "megújító fogadalom" szövegét nemcsak a Bibliám első oldalán őrzöm, hanem az Úr előtt jó lelkiismerettel szívemben továbbra is vállalom.


Lemondó nyilatkozat

Alulírott Trencsényi László, mint a magyarországi Bethánia CE. Szövetség egyik megválasztott alelnöke e nyilatkozat átadása napján: azaz 2011. április 30-án tisztelettel bejelentem lemondásomat az alelnöki tisztégről és egyben lemondok a CE tagságomról is. Tudjuk, hogy az Úr senkit nem von felelősségre azért, mert nem tagja a CE Szövetségnek, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy minden CE Szövetséges tag az Úr előtt tartozik felelősséggel viselkedésért, minden cselekedetéért, a hívő testvéri közösségért és minden egyes megújító fogadalmáért.
Amint az alelnöki jelölést hosszú vívódás után elfogadtam, átéreztem azt a súlyos felelősséget, amit a mi Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus előtt kell hordoznom, ezért volt ennyire szívügyem és ezért ragaszkodtam a Bethánia CE Szövetség eredeti értékeiben való megújulásához. Addig is igyekeztem Isten előtti felelősséggel a közösséget szolgálni, nemcsak igével táplálni, hanem őrizni, védelmezni is különböző elhajlások, vagy külső világi áramlatok ellen, és így volt ez a mostani választási időszakban is. Mélyen megrendített, amikor kiderültek dolgok a CE Szövetség és a Golgota Gyülekezet közötti kapcsolatokról. Amint tudomást szereztem róla igyekeztem mindenben a Bethánia Szövetség Alapszabálya szerint eljárni. Tanúm erre a választási Jelölő Bizottság Elnöke, akivel háromszor is egyeztettem ez ügyben! Figyelemfelhívásom nem irányult senki ellen, hanem épp ellenkezőleg, a CE lelkiség védelmében vállaltam az igazság kimondását, de ezt nem személyeskedve, nem vitatkozva, hanem csupán a tényekre hagyatkozva.
Isten előtti lelkiismerettel kijelenthetem, és szeretnék biztosítani minden CE szövetséges tagot arról, hogy senkinek sem sértettem meg a személyiségi jogait. Őket sem tisztességükben, sem becsületükben, sem hitük miatt, sem „öltözetük" miatt, sem „étkezési szokásaik" miatt, sem kedvenc stílusú „zenéjük" miatt nem sértegettem, senkit nem aláztam meg, senkivel nem „csúfolódtam", és nem rágalmaztam senkit. Aki ezt másként állítja be, azt az Úr előtti felelősséggel teszi.
Akik ismernek, talán tudják, hogy lemondásom nem megfutamodás. Nem futamodtam meg annak idején sem, amikor közel két évtizedig a hívő testvérekért vállaltam az Úrért való szenvedést (családommal, gyermekeimmel együtt) a hátratételt, a szó szerinti megbélyegzést, az üldözést, pedig akkor még nem is voltam a CE tagja.

Én ezt a közösséget eddig lelki családomnak tekintettem. Hálát adok Istennek, hogy hat éves szolgálatom, és három éves tagságom alatt sok-sok áldásban részesített itt az Úr. A Bethánia CE Szövetség iránt érzett tisztelet miatt szántam rá magam, a tagságról való lemondásra is, mivel semmiképpen sem szeretném személyemmel megosztani a közösséget.
Az utóbbi napokban szomorúan vettem tudomásul, ahogy egyre inkább mélyül köztünk a szemléletkülönbség a CE jelenével és jövőjével kapcsolatban.
A CE Szövetség megújulása érdekében általam kezdeményezett és alapos részletességgel kidolgozott konkrét javaslataim az elnökségen belül nem találtak támogatásra.
Beláttam, hogy így nem lehet egy szívvel és egy akarattal együtt vinni ennek a sokat próbált közösségnek a terheit.
Lemondásom oka végső soron azon feltétel érvényesülése, melyet a jelölés elfogadásakor kötöttem ki. „..amennyiben köztünk feszültség és komoly nézetkülönbség alakulna ki, és ha az eredeti C.E. irány, kegyesség megerősítésére vagy helyreállítására való javaslataim elutasításra találnak."akkor távozom! Mindezeket bárki olvashatja az „Új Mustármag"-ban megjelent bemutatkozásomban.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, amikor engem jelöltek és külön is annak a 81 testvérnek, akik rám szavaztak. Nekik ismerniük kellett azokat a feltételeket, amellyel a jelölést vállaltam, most pedig tudomásul kell venniük, hogy a békesség kedvéért távozom.
Végezetül pedig megteszem azt, amit Isten felszentelt szolgájaként eddigi gyülekezeteimben újév napján mindig megtettem: „Ha lenne olyan személy, akit akaratlanul is megbántottam, kérem bocsásson meg nekem!" „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." Efezus 4,32
Én békességben távozom! Bátorítok minden hívő Testvért, a hitéért szenvedést is vállaló gályarab Sélyei István prédikátor bizonyságtételével:  „Győzedelmeskedik, aki a világosságért, Isten vezetésével, a keresztet hordozva, harcol."

Budapest, Angyal utca 2011. április 30.
Trencsényi László

***

(Az alábbi írásom megjelent az Új Mustármag 2011 februári számában.)

BEMUTATKOZÁS

Terveim a Bethánia CE Szövetség jövőjével kapcsolatban

„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat,
önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
" 2Kor 4,5

A jelenlegi vezetés által képviselt CE értékek, és sokrétű szolgálatok elismerése mellett kötelességemnek érzem megosztani a testvérekkel azon terveimet, melyeket esetleges alelnökké választásom után a Szövetség jövőjére nézve képviselni tudok.

1. Meggyőződésem szerint a CE Szövetség Istentől kapott áldott küldetését csak akkor tudja igazán betölteni, ha a tagjai Jézus Krisztusnak engedelmeskedve a Lélek erejével bátran hirdetik az életmentő Evangéliumot, és hitükkel, krisztusi életvitelükkel, ha kell a szenvedést, a megbélyegzést is fölvállalva példát mutatnak.

2. Kizárólag az eredeti tiszta CE értékek szigorú megtartása mentén tudom elképzelni a Bethánia CE Szövetséget úgy, mint elődeink útját hűségesen járó, szélsőségektől mentes, céltudatos evangéliumi közösséget. Az elődeink által megfogalmazott hitvallásunk: „Testvéri információk a Bethánia C.E. Szövetségről" c. kiadványban leírtakhoz ragaszkodva szeretném képviselni a CE értékeket, mint küldetésünk lényegét, különös tekintettel az alábbi pontokra:

6.) „A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAT részében és egészében, elesett állapota ellenére is  annak tartjuk, aminek hitvallásaiban mondja magát....mi mostani helyzetében is anyánknak nevezzük az egyházat, és hozzá ragaszkodunk.
7.) „Hamis tanítókkal, és csoportjaikkal közösséget nem vállal, velük szemben harcol az evangélium tiszta hitéért és a tévelygés útjára csábított lelkeket igyekszik megnyerni a tiszta tudománynak."
14.)„Más evangéliumi közösség összejövetelein csak különös indokoltság esetén s alkalmilag vesz részt."
16.) „Valljuk, hogy a fegyelem szigorú és következetes gyakorlására a C.E. Szövetséget az Ige kötelezi
."

3. Istentől kapott felelősségünk a jelenlegi hűséges CE tagságot igazi egységes testvéri közösséggé formálni: megbecsülni, összefogni, pásztorolni, látogatni, lelkigondozni. Az új tagok felvételét szigorúbb feltételekhez kötni. (Pl. Reformátori hitelvek elfogadása, hosszabb próbaszövetséges idő. )

4. A helyi közösségeket külön-külön segíteni, programok szervezésére bátorítani, hogy Isten országának előmenetelén hatékonyan tudjanak munkálkodni. (Pl. Konferenciák, körzeti csendesnapok).

5. Nagyon fontos, hogy minden egyes választmányi tag konkrét, személyre szabott és szigorú beszámolási kötelezettséggel járó felelős feladattal legyen felruházva.

6. Közösségünkön belül a legsürgősebb feladataink közé tartozik a potencionálisan „hadra fogható" személyeket összefogni, mozgósítani, aktivizálni, szolgálatba állítani.

7. Eredeti küldetésünknek megfelelően az evangelizációs szolgálatokat közös akarattal újraindítani.

8. A közösségvezetőket, a szolgáló testvéreket, munkatársakat céltudatosan képezni.

9. Elődeinkkel kapcsolatos régi hiányosságainkat pótolni. A közel 110 éves magyarországi CE Szövetség történetét részletesen feldolgozni, az utókor számára megőrizni, hithős elődeink emlékét ápolni, áldott írásaikat, szolgálataikat közkinccsé tenni. (Pl. kiadványok, életrajzok, bizonyságtételek, emlékszoba.)

10. Nyíltan fölvállalni a békéltetés szolgálatát. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével odahajolni azokhoz, akik a tagságon belüli súrlódások, az egymásnak okozott kezeletlen lelki sebek miatt szenvednek, a feszültséget oldani, vigasztalni, testvéri szeretetben gyógyítani.

Esetleges megválasztásom esetén, csak azzal a feltétellel tudom vállalni három évre az alelnöki tisztséget, ha az újonnan fölálló elnökségen és a választmányon belül el tudjuk hordozni egymást testvéri szeretetben és amennyiben az eredeti CE irány, kegyesség megerősítésére vagy helyreállítására való javaslataim támogatásra találnak. Amennyiben ezen a területen köztünk feszültség és komoly nézetkülönbség alakulna ki, minden tisztségemről lemondva szeretném tovább képviselni az eredeti CE lelkiséget.

„Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk." 2Kor 3,5-6

Budapest, 2011. február

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

***

E L Ő T E R J E S Z T É S E K
a CE Választmányi-testület 2011. április 30-i ülésére
Előterjesztő és előkészítő:   Trencsényi László alelnök

1. Javaslat az Úr előtti bűnbánatra és böjtre való felhívásra

Textus: „...megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre." 1Kor 9,27

Meggyőződésem szerint a magyarországi CE Szövetség Istentől kapott áldott küldetését csak akkor tudja igazán betölteni, ha tagjai Jézus Krisztusnak engedelmeskedve a Lélek erejével, hitükkel, krisztusi életvitelükkel mindenben példát mutatnak. Ahhoz, hogy az eredeti C.E. irány, kegyesség megerősítésére vagy helyreállítására, megújulására való törekvéseink valósággá váljanak, elsődlegesnek tartom, hogy közösségünkben hirdessük meg a bűnbánati ima és böjt-közösséget, és bátorítsuk, buzdítsuk erre a tagságot is.

„A felébredt embereknek közösségre van szükségük, ami az ige és imaközösségtől a missziói munkaközösségen át a bűnvalló közösségig kell, hogy elmélyüljön." Miklóssy József / 2004. 12. 20./ Javaslom tehát, hogy Pünkösd szent ünnepéig, (2011. június 12-ig) a CE Szövetségért bűnbánatot tartva ki - ki a maga szívében eldöntött böjtben kérje az Urat, hogy adjon nekünk világos látást, Lelke szerinti útmutatást.

***

2. Javaslat „HITVALLÁSI IRATAINK" megismertetése tárgyában

Textus: „Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük." 2Móz 18,20

Meggyőződésem szerint a magyarországi C.E. Szövetség Isten Szentlelke által életre hívott közösség, akik tevékeny részei a „Szent Nemzetnek" ezért mindenkor tökéletesen tisztában kell lennünk az elődeink által képviselt eredeti iránnyal, lelkiséggel. Tisztelettel kérem tehát, a választmány tagjait, hogy jelentsük ki, hogy szükségesnek tartjuk, hogy a Bethánia CE Szövetség teljes Alapszabályát, az elődeink által megfogalmazott iratainkat, hitvallásainkat azonnal meg kell ismertetni a teljes tagsággal. Egyúttal bátorítani, buzdítani szeretnénk a CE Szövetség tagjait ezen iratok nemcsak egyéni, hanem közösségi tanulmányozására is.

Az általam javasolt irodalmak:
·        A Bethánia CE Szövetség Alapszabálya
·        Testvéri információk a Bethánia C.E. Szövetségről
·        Dr. Csia Sándor: Pro Christo Et Ecclesia (Egy ifjúsági világmozgalom Krisztusért és az Egyházért!)
·        Szikszai Béni: Magyar ugaron

Tisztelettel indítványozom, hogy ezeket az iratokat a tagság az egyéni böjtjével egybekapcsolva, Pünkösd szent ünnepéig egyénileg tanulmányozza át.

 

***

3. Javaslat a magyarországi „CE ifjúság" tárgyában

Textus: „Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." 1Pét 5,5

Tudjuk, hogy az Úr senkit nem von felelősségre azért, mert nem volt tagja a CE Szövetségnek, de tudjuk azt is, hogy minden CE Szövetséges tag az Úr előtt tartozik felelősséggel viselkedésért, minden cselekedetéért, a hívő testvéri közösségért és minden egyes megújító fogadalmáért.

Meggyőződésem szerint a magyarországi C.E. Szövetség teljes tagságának az ifjúságról, az ifjúsági munkáról van a leghomályosabb képe. Nem kellene ennek így lennie. Úgy gondolom, hogy a CE Szövetség választmányának tagjai a legsúlyosabb felelősséggel kell, hogy viseltessenek a közösséghez tartozó ifjak iránt.

·        Feltehetjük a kérdést, volt e húsz éves újjáalakulás után az ifjúsági munkában az eredeti CE lelkiségről rendszeres, alapos és részletes tanítás?

·        Tanulmányozták e hithős elődeink áldott írásait?

Tudjuk, hogy a Választmány tagjainak mindenekelőtt az Ifjúsági Titkár személyéért kell felelősséget vállalnia Isten előtt. Én nem ismerhetem a pillanatnyi állapotot, hogy a Közgyűlés által bizalmat kapott Ifjúsági Titkár döntött-e, és teljes szívvel a CE Szövetséget választotta -e? Ugyanakkor függetlenül a mindenkori Ifjúsági Titkár személyétől, javaslom, hogy a Választmány jelöljön ki egy alkalmas választmányi tagot, akit az ifjak elismernek, elfogadnak, aki teljes szívvel segíti majd az ifjúsági munkát, és személyesen felel is érte.

 

***

4. Javaslat a magyarországi CE tagság védelmének tárgyában

Textus: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." 1Jn. 4,1

Hisszük, hogy az Úr Jézustól kapott felelősségünk a jelenlegi hűséges C.E. tagságot igazi egységes testvéri közösséggé formálni: összefogni, szeretettel pásztorolni, ugyanakkor kötelességünk óvni, védelmezni is.  Mivel a 2011. április 16-án bejelentett Elnökségi Nyilatkozat néhány pontja megfogalmazza a kiállást a közösségünket veszélyeztető szektás nézetek ellen, ezért tegyünk határozott lépéseket az abban foglaltak szigorú betartására és betartatására. Amennyiben mégis lenne a jelenlegi tagság között olyan személy, aki az általunk szektának tartott közösség alkalmait is rendszeresen látogatja, anélkül, hogy bárkit elítélnénk hite, nézete, vallási hovatartozása miatt, tisztelettel felkérjük, hogy a közösségvezetőjével egyeztetve hozza meg felelős döntését hovatartozásáról. Mindannyian tudjuk, hogy a Golgota Gyülekezet, (szekta - nem szekta) kérdése milyen zavart okozott -(okoz) jelenleg közösségünkben. A reális veszély könnyebb megítélését segítendő egy olyan levélből idézek, melyet 2011. április  4-én E-mail-ben kaptam:  „Én is lelkipásztor vagyok. Segítségét kérem: Tegnap olvastam egy nagyon jó összefoglaló írást /irását/ a Szekták címszó alatt a Golgota Gyülekezetről. Sehol még ilyen írást nem olvastam róluk, amely a gyökerekig visszamegy. Sajnos gyermekeimet elhívták oda, és az- idősebbik- áldozata is lett az ott halászó másik szektának. A fiatalabbik is eljár, és ő még menthető, neki szeretném megmutatni azt az írást, de sehol sem találom. El tudná-e küldeni? Áldás, békesség! Köszönettel X.Y. református lelkész"

Jól tudjuk, hogy a CE Szövetség Választmányának kötelessége védelmezni a nyájat a hamis tanítóktól, mivel egyik „hitvallási iratunk" Testvéri információk a Bethánia CE Szövetségről" többek között kimondja:

7.) „Hamis tanítókkal, és csoportjaikkal közösséget nem vállal, velük szemben harcol az evangélium tiszta hitéért és a tévelygés útjára csábított lelkeket igyekszik megnyerni a tiszta tudománynak."

14.)„Más evangéliumi közösség összejövetelein csak különös indokoltság esetén és alkalmilag vesz részt."

16.) „Valljuk, hogy a fegyelem szigorú és következetes gyakorlására a C.E. Szövetséget az Ige kötelezi."

A CE tagság védelmében javaslom tehát, hogy jelentsük ki - anélkül, hogy bárkit elítélnénk hite, nézete, vallási hovatartozása miatt,- hogy a Bethánia CE Szövetség nem szeretne lelki közösséget ápolni az általunk szektának tartott közösségek tagjaival.

 

***

5. Javaslat a magyarországi CE lelkiség védelmének tárgyában

Textus: „Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem."Máté 7,17

Meggyőződésem szerint a magyarországi C.E. Szövetség iránti felelőségünk, hogy védelmezzük az eredeti CE lelkiséget a világi áramlatoktól, így kell hogy legyen az egyházzene területén is,  különös tekintettel a „ma divatos" különféle zenei irányzatokra. A Bethánia CE eredeti lelkiséghez szervesen hozzátartozik, hogy a SZENT ISTENT, az egyházzenénkben is szent tisztelettel, szent félelemmel dicsérhetjük, ahogyan ezt elődeink is tették. Számunkra ez igen becses érték, gondoljunk csak a Hallelujánkra! Az egyházzenét Isten drága ajándékának tekintjük, ezért nem követhetünk el rajta semmilyen erőszakot, bármilyen is az aktuális világi áramlat. A veszélyt érzékelve egyet kell értenünk Kálvin Jánossal, aki féltve gyülekezetét így nyilatkozott: „Ha az ördög be akarna épülni közénk, azt az énekkaron keresztül tenné.", hogyne lenne ez igaz napjainkban az un „ dicsőítő keresztyén rockzenével" kapcsolatban.  Jézus mondja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket." Máté 7,16  Kérem, engedjenek meg -e témához kapcsolódó két idézetet:

Dr. Kőrössy Soltész Katalin: A „keresztény rockzene" -c. könyve /108.oldal

„A rockzenének még a legszenvedélyesebb védői sem állítják azt, hogy a hagyományos zenét azért kell felcserélnünk,  mert az az igazságtól eltérő, elferdült lenne. Mivel egy meglevő jó és biblikus dolog visszautasítása az alapja a rockzene által okozott megoszlásnak,  ezért jogosan tekinthető ez a rossz eredmény egy rossz fa gyümölcsének."

Cseri Kálmán / Előszó dr. Kőrössy Soltész Katalin A „keresztyén rockzene" c. könyvéhez

„Ez az írás arról szól, hogy van olyan zene, aminek az emberi lélekre mérgező, eldurvító hatása van, mert nem tiszta sem a forrása, sem a mondanivalója, még ha vallásos szöveget írnak is alá. Dr. Kőrössy Soltész Katalin közvetlen tapasztalatai és alapos kutatómunka alapján írta le megállapításait. Kérem az olvasót, mielőtt esetleg legyintene ezekre vagy tiltakozna ellenük, gondolkozzék el az itt leírtakon, s ha úgy találja, segítsen abban, hogy minél kevesebb fiatal kerüljön ilyen romboló hatás alá, illetve akik már abban élnek, megszabaduljanak, és Jézus Krisztus boldog tanítványai legyenek."

Tudjuk, hogy az Úr előtt mindenki felelős azért, hogy mit enged meg és mit nem, a saját vagy a családja életében, hogyne inkább „Isten Népe" életében! Föl kell tennünk a kérdést: Összeegyeztethető-e az eredeti Bethánia CE lelkiség, a karizmatikus gyülekezetekben már megszokott „dicsőítő keresztyén rockzenét" elfogadó, és gyakorló lelkiséggel? Anélkül, hogy bárkit elítélnénk zenei stílusok miatt, határozatban jelentsük ki, hogy a Bethánia CE Szövetség nem érzi sajátjának és nem vállal közösséget az un. nyugati stílusú karizmatikus gyülekezetben már megszokott „dicsőítő keresztyén rockzenét" elfogadó lelkiséggel.

Tisztelettel kérem a Választmány tagjait, amennyiben ezekkel az előterjesztésekkel egyetértenek, úgy támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. április 20.
Trencsényi László
A magyarországi CE Szövetség megválasztott alelnöke

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 201258

 • 2020. május 30., szombat

  Isten jelenléte bennünk – Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész gondolatai.
 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”