Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Hálaadónap 2013. 05.18.

 

Csanády Andrásné Dr. Bodoky Ágnes több előadást tartott a Filadelfia Egyletről a Pestújhelyi Református Templomunkban

100 éves a Bp. Pestújhelyi Református Parókia

A Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség parókiája 100 évvel ezelőtt, 1913 –ban épült. E szép jubileum alkalmából ünnepi hálaadó napot tartottunk 2013. május 18-án szombaton. Az ünnepség emléktábla- avatással kezdődött 14h-tól a Szűcs István utcai parókián, majd az emlékműsor 16h-kor folytatódott a Sztárai M. téri templomban.


***

Ünneplő Gyülekezet!
Tisztelettel bejelentem, hogy mától kezdve a 100 éves parókiánk falán egy emléktábla fogja hirdetni, hogy Filadelfia Ház, ami azt jelenti, hogy: „Testvérszeretet Ház”.
Filadelfia Ház
E házat 1913-ban népiskola céljaira építette a FILADELFIA DIAKONISSZA EGYLET Biberauer Richárd, az Egylet és a Bethesda kórház igazgató lelkésze és a Pestújhelyi Református Egyházközség első lelkipásztora támogatásával.

Kevés olyan épület van Pestújhelyen ahol 100 esztendő alatt annyi imádság hangzott volna el, mint a Filadelfia Egylet által épített árvaházban és iskolában.
100 év elteltével megállapíthatjuk tehát, hogy Isten előtt kedves volt ez a hely. Ezért bátorít minket Isten igéje. „A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsidók 10,23

A Pestújhelyi Református Egyház megalakulása és korai története az akkori Széchenyi-telepen működő Filadelfia Egylettel szorosan összetartozik. Amikor 1910-ben megalakult a Pestújhelyi Református Egyházközség, 15 éven át a Filadelfia Egylet László utca 12. szám alatti házában, az imateremnek is használt iskolában tartotta az istentiszteleteket, és a mai napig itt található a lelkészi hivatal.

„Ime nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki be nem zárhat.” Jelenések 3,8
Ezzel az igével indult áldott szolgálatának Istentől rendelt útjára a Filadelfia Egylet 1903. május 21-én. Szinte napra pontosan 110 évvel ezelőtt. Ekkor kapta ez a misszió a Filadelfia nevet.
A hűséges Isten gazdagon megáldotta szolgálatukat Pestújhelyen is:
1907 november 4-én megvehették a László u. 12 sz alatti házat, mely évtizedekig árvaházként és népiskolaként működött.
1913 -ban épült meg az árvaház udvarán a Filadelfia Egylet népiskolája, mely most 100 éves. Isten hűségében bízva kezdték el az építést, és néhány hónap alatt be is fejezték.
A Filadelfia Egylet az iskolaszentelés napján fölajánlotta az épületet gyülekezetünk vasárnapi istentiszteleteinek tartására.
Három éven át a Filadelfia Egylet vezetője lett a gyülekezetünk első lelkipásztora, melyet nagy buzgalommal és odaadó igyekezettel ingyen végezett.
Ezt az épületet 1919-ben gyülekezetünk megvásárolta s így ez épület, amelyben addig a gyülekezet „vendég” volt, a gyülekezet otthona lett.

Hálával tartozunk mi is az Úrnak, mert mi is tapasztaljuk, hogy hű az Úr, aki ígéretet tett.


Trencsényi László
lelkipásztor

***

EMLÉKTÁBLAAVATÁS
A Budapest, Pestújhely- Újpalotai Ref. Egyházközség a 100 éves parókián
2013. május 18. 14:00 h- 1158 Bp. Szűcs István u. 12/A
****


Köszöntés: Trencsényi László lelkipásztor Zsoltár 90, 1

A vendégek köszöntése:
Esperesi köszöntés: Simonfi Sándor a Bp. Északi Ref. Em. esperese
A XV. Ker. Önkormányzat: László Tamás polgármester
Emléktábla leleplezés: Csanády Andrásné Dr. Bodoki Ágnes
Vers: Reményi Sándor: Fáklya verem előtt! előadja: Vennes Emmy színművésznő
Vers:Thaly Lóránt: Avatás (részletek)
Áldás: Simonfi Sándor a Bp. Északi Ref. Em. esperese

Emlékeztessen e tábla minden ide érkezőt, és erre járót Istenünk szeretetére, hűségére.

AVATÁS Írta és a Filadelfia Egylet iskola avató ünnepélyén felolvasta dr.Thaly Loránt.

Zúgj szabadság lelke köztünk!
Zengjen éneked, imád!
Minden nemzet, minden egyház,
Lelje itt meg otthonát.
Ősi, szabad Kálvin egyház
Krisztusának templomát.
Sok szegény világtalannak
Mind, kit erre hoz a hit,
Fény urával, Krisztusával,
Ki meggyógyít, megsegít:
Legyen édes, legyen áldott,
Szép találkozása itt!
***

Hálaadó napunk következő állomása a Pestújhelyi Téren volt.

EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS
A Pestújhelyi Emlékezés Terén
2013. május 18.
***


Köszöntés: Trencsényi László lp.
Kedves Testvérek!
Úgy terveztük, hogy a Hálaadó napunk következő állomása itt -a múlt évben a Pestújhelyi Pátria Egyesület és a XV. Ker önkorm. által megvalósult - Emlékezés terén folytatódjon. Pár percre egy tiszteletadásra megállván fejet hajtunk azon kimagasló személyek névtáblái előtt, akik örökre beírták nevüket Pestújhely történetébe. Ez emlékparkban három olyan nevet is találunk, akik a Pestújhelyi Református Egyházunk hűséges tagjaként megbecsült elöljárói voltak gyülekezetünknek és Pestújhelynek.
E három személy közül először is tisztelettel emlékezünk Asztalos Lajos főpostamesterre, gyülekezetünk alapító gondnokára, akiről így olvasunk a gyülekezet történeti leírásában.
„A hívek körében Asztalos Lajos postafőtiszt, az egyházközség első megválasztott gondnoka volt az, aki minden szabad idejét egyházának szentelve vezette a szervezés munkáját. Míg az egyháznak csak beszolgáló helyettes lelkészei voltak, addig az egyházközség helyi vezetője, s a presbitériummal együtt igazi gondozója tulajdonképpen Asztalos Lajos gondnok volt.”

A másik táblán található Hézser Zoltán ref. lelkipásztor neve
Hézser Zoltán
A pestújhelyen szolgáló ref. lelkészek közül a leghosszabb ideig 33 éven át (1952-1985 között) volt a gyülekezet hűséges lelkipásztora, akik kimagasló irodalmi tevékenységet is folytatott.
Így számol be róla az egykori presbiteri jegyzőkönyv:
„Jó volt látni a presbitérium és a gyülekezet, valamint a lelkipásztor közötti meleg, családias együttérzést. Láthatóan megállapítható, hogy a lelkipásztor minden munkája mögött a presbitérium és a gyülekezet erőforrása van. Igen nagyra értékelhető az a szívós, magát nem kímélő munka, amellyel Hézser Zoltán lelkész testvérünk az újpalotai lakótelepet eredményesen gondozta. Ennek eredményeképpen a gyülekezet létszámában megnövekedett, megerősödött. (Presbiteri jegyzőkönyv 1977.december 3.)

Kettejük elméktáblája mintegy közrefogja a Biberauer Richárd nevét őrző tábla.

Biberauer Richárd
A gyülekezet első lelkészként 1913-tól 1915-ig pásztorolta hűségesen és áldásosan a Pestújhelyi gyülekezetet, aki a Filadelfia Diakonissza Egylet vezetője és a Bethesda Kórház igazgatója is volt. 1913-től az istentiszteleteket az Ő javaslatára az Filadelfia Egylet újonnan épült pestújhelyi iskolájában tartották. A gyülekezet 1915-ben ünnepi presbiteri gyűlésen így búcsúzott szeretett lelkipásztorától Biberauer Richárdtól. Idézet:
„A Pestújhelyi Ref. Egyház hivatalosan is értesülvén arról, hogy Nt. Biberauer Richárd lelkész úr pestújhelyi lelkészi tisztéről a háborúval kapcsolatos sokoldalú elfoglaltsága mellett, s egészségi okokból is lemondani kényszerült, indíttatva érezte magát, hogy tőle ünnepélyes díszülés keretében vegyen búcsút, s hervadhatatlan érdemeit, maradandó alkotásait s iránta való törhetetlen bizalmát, ragaszkodását és nagyrabecsülését kifejezésre juttassa.

Az emlékezés virágainak elhelyezése:
Nagy Sándor, Póta Erzsébet, Csanády Andrásné Dr. Bodoki Ágnes

***

A HÁLAADÓ ISTENTISZTELET liturgiája
Templom: 1158 Bp. Sztárai M. tér 3.

Megnyitó
Fennálló ének: 167,1 Jöjj mondjunk hálaszót…
Hálaadás: Trencsényi László lelkipásztor
Nagy Sándor a gyülekezet gondnoka köszönti a megjelenteket
Vendégeink köszöntése: Dr. Grega Sára

***
• Ének: 264. dicséret 1-3 Áldjad én lelkem a dicsőség erős Királyát...
• Vers: Vennes Emmy színművész Reményik S. A Bethesda partján
A vendégek köszöntést mondanak:
• Papp Judit a Németajkú Református Egyházközség lelkipásztora
• Kovács Mihály ny. református Egyházközség lelkipásztora
• Ének: Hajdú Diána énekművész
• Előadás: Csanády Andrásné Dr. Bodoky Ágnes előadása, Aki a Filadelfia Diakonissza Egylet alapítójának, a Bethesda Kórház igazgatójának, a Pestújhelyen árvaházat alapító és népiskolát építő Biberauer Richárdnak unokája.
• Vers: Muraközi Fanny gyülekezetünk tagja előadásában

A vendégek köszöntést mondanak:
• Veres Sándor Em. gondnok
• A XV. Ker. Önkormányzat: László Tamás polgármester

Köszönetnyílvánítás: Trencsényi László lp.
• Ajándékcsokor a körünkben megjelent Diakonissza Testvéreknek: Csanády Andrásné Dr. Bodoky Ágnes, Nagy Ágnes, Papp Judit, Temesvári Józsefné Aranka


• Ének: 264. dicséret 4-5 Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat...
A hálaadónap bezárása
Záró imádság, és az Úr Jézus imája
Himnusz. Áldás
Hirdetés: Meghívás a kiállítás megtekintésére és szeretetvendégségre
Záróének: 434. dics.1-4 Vezess Jézusunk…
Kivonulás: 471. dicséret Fel barátim…

Soli Deo Glória!
Egyedül Istené a Dicsőség!

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 65, összesen: 332582

 • 2020. szeptember 30., szerda

  A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk határon ...
 • 2020. szeptember 29., kedd

  Imatakaró – ezzel a címmel jelent meg a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium új kiadványa, amely a 2020 tavaszi digitális oktatás idején szü...
 • 2020. szeptember 28., hétfő

  Hazájában az orvosok lemondtak róla, de szülei nem adták fel a betegségével folytatott harcot. A kislány valódi gyógyulásához azonban hatalmas összefo...
 • 2020. szeptember 28., hétfő

  Az egyházkerületi Választási Bizottság hivatalosan is bejelentette, hogy Balla Pétert és Balog Zoltánt jelölték a püspöki tisztségre a Dunamelléki Ref...
 • 2020. szeptember 27., vasárnap

  Isten a teremtett világ szépségein keresztül is szól hozzánk. Zagyva Tünde Andreával a víz szerepéről, a természet gyógyító erejéről, evolúcióról, kor...
 • 2020. szeptember 25., péntek

  Idén egy szinte még soha nem tapasztalt helyzet állt elő; az egész életünk fenekestül felfordult, így nem csoda, ha elsősorban a saját sorsunk alakulá...
 • 2020. szeptember 24., csütörtök

  A Jézus Krisztus szupersztár az Istentől elszakadt, de Istent kereső ember kérdéseit teszi fel. Megtaláljuk-e a válaszokat a rockopera dalait hallgat...
 • 2020. szeptember 23., szerda

  Három történet kilátástalan helyzetről, célokról és hiányukról, romákról és nem romákról, kiutakról és úttalanságról.
 • 2020. szeptember 22., kedd

  A 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes, ifjúsági akcióját idén ősszel immár 13. alkalommal rendezik meg. Az október 8-tól 11-ig tartó progr...
 • 2020. szeptember 22., kedd

  Hiánypótló felmérést indított el a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága. A kutatás átfogó képet adhat a keresztyén egyháza...