Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkipásztori körlevelek 2020-2021.

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

50. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 4.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

155. Dicséret

Ó Úr Isten, légy közöttünk, Kik imádásodra jöttünk, Szívünk egyedül rád hallgasson,

Hogy igédnek áldott szava, :/: Melytől függ lelkünknek java,

Minket minden jóra bírhasson: Szent e hely, légyenek szentek, Kik e házban megjelentek.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Pál apostolnak a Titushoz írt levele 2,11-14 alapján:

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy

megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat,

józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban,

mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik."

 

***

AZ ÖNMEGTAGADÁSRÓL

Írta: Kálvin János

 

Az önmegtagadás részben emberekkel, legfőképpen azonban Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik.

Amikor a Szentírás azt parancsolja, hogy úgy viselkedjünk embertársainkkal,

hogy inkább kívánjuk az ő tisztességüket, mint a magunkét (Róm 12,10; Fil 2,3),

és hogy hűséges odaadással munkáljuk előmenetelünket,

olyan dolgot követel meg tőlünk, amelyet szívünk nem tud elfogadni,

hacsak előbb ki nem gyógyul bűnös természetéből.

 

Ugyanis az önszeretet annyira MEGVAKÍT ÉS ELTÖLT mindannyiunkat,

hogy jogosnak képzeljük önmagunk felmagasztalását, míg másokat, magunkhoz hasonlítva, lenézünk.

HA BOLDOGAN AKARUNK ÉLNI,

gyökerestől ki kell tépnünk szívünkből a vetélkedésnek és önszeretetnek gonoszságát.

A Szentírás tanítására hallgatva meg kell emlékeznünk arról,

hogy adományaink nem tőlünk vannak, hanem Isten ingyen való kegyelmének ajándékai.

Ha büszkék vagyunk adományainkra, Isten iránti hálátlanságunkat áruljuk el.

Ki tesz téged különbbé?" - kérdezi Pál. „Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?" (1Kor 4,7)

 

FIGYELJÜK MEG ÉS ISMERJÜK EL HIBÁINKAT,

ÉS LEGYÜNK IGAZÁN ALÁZATOSAK.

Mert ily módon nem fuvalkodunk fel, hanem bőséges okunk lesz arra, hogy bánkódjunk.

Másfelől, ha Istennek bármiféle adományát észrevesszük másokban,

értékeljük és méltányoljuk hordozóikkal együtt,

nagy gonoszságról tanúskodna ugyanis, ha Istentől való tisztességüktől megrabolnánk atyánkfiait.

 

Továbbá arra tanít bennünket az Írás, hogy

mások vétkeit nézzük el,

de ne bátorítsuk őket azokban hízelgéssel.

Hibái miatt senkit se ócsároljunk,

mert kötelességünk mások iránt JÓINDULATTAL ÉS TISZTELETTEL viseltetni.

 

Ha személyválogatás nélkül figyelembe vesszük mások tisztességét és jó hírnevét,

magatartásunk nemcsak MÉRSÉKELT ÉS JÓ KEDÉLYŰ, hanem UDVARIAS ÉS BARÁTSÁGOS is lesz.

Mert semmi más úton-módon az IGAZI SZELÍDSÉGRE el nem juthatunk, csak ha

magunk megalázzuk,

és ha szívünk mélyéről tisztelünk másokat.

***

Az önmegtagadás elemei:

JÓZANSÁG, IGAZSÁGOSSÁG ÉS ISTENFÉLELEM

1. Titusznak írva Pál apostol a jó rendben folyó élet summáját adja, a következőképpen:

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik." (Titus 2,11-14)

 

Pál kijelenti, hogy Isten kegyelme kell, hogy serkentsen bennünket, az igaz istentisztelet útjából viszont két akadályt kell elmozdítanunk:

·        elsőként az istentelenséget, amelyre természet szerint nagy hajlandóságot mutatunk,

·        másodikként pedig a világi kívánságokat, amelyek el akarnak borítani bennünket.

Az istentelenség nem csupán a babonákat jelenti, hanem mindazt, ami megakadályoz abban, hogy Istent őszintén féljük.

A világi kívánságok pedig a testi vonzalmakat jelentik.

Pál arra ösztönöz bennünket, hogy feledkezzünk meg korábbi kívánságainkról, melyek a törvény két táblájával ellenkeznek, és mondjunk le saját értelmünk és akaratunk minden követeléséről.

 

***

2. Pál apostol szerint az új élet minden cselekedetét három dolog foglalja magába:

·        A JÓZANSÁG,

·        AZ IGAZSÁGOSSÁG

·        ÉS AZ ISTENFÉLELEM.

 

A józanság kétségkívül erkölcsi tisztaságot és mértékletességet jelent, beleértve az ideiglenes javaknak tiszta és egyszerű használatát, valamint a türelmet a szegénységben.

Az igazságosság magába foglal minden méltányos kötelességet, hogy minden ember megkapja azt, ami megilleti.

 

Az istenfélelem a maga rendjén a világ tisztátalanságaitól választ el, és az igazi szentségben egyesít Istennel.

 

E három erény: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem erős egybekapcsolódása létrehozza

a valódi tökéletességet.

***

 

3. Semmi sincs nehezebb annál, hogy minden testi gondolattól megváljunk,

hamis vágyainkat legyőzve azokról lemondjunk,

magunkat Istennek és felebarátainknak odaszenteljük,

és e megromlott világban angyalok módjára éljünk.

 

Azért annak érdekében, hogy lelkünket mindenféle tőrből kiszabadítsa,

Pál apostol a boldog halhatatlanság reménységére irányítja figyelmünket,

biztatva bennünket, hogy reménykedésünk nem hiábavaló.

Mert amiképpen Krisztus egykor megváltóként jelent meg,

úgy második jövetelekor megmutatja majd az általa szerzett váltság áldásait.

***

Ha Isten dicsőségét keressük, magunkat meg kell tagadnunk

A keresztyén ember legyen kész és hajlandó emlékezetébe vésni azt, hogy élete minden pillanatában Istennel kell számolnia.

A keresztyén ember minden cselekedetét Isten törvényéhez méri, és titkos gondolatait is az ő akaratának veti alá.

Ha valaki megtanult Istenre figyelni mindenben,

megszabadul minden hiábavaló kívánságtól.

Magunk megtagadása, amit Krisztus oly szorgalmasan parancsolt kezdettől fogva tanítványainak (Mt 16,24), végül szívünk minden kívánságát URALNI fogja.

Az önmegtagadás elve nélkül az ember vagy belemerül a legvaskosabb gonoszságokba, minden szégyen nélkül, vagy pedig ha mutatkozna is benne valami erény, megrontja a dicsvágy gonosz szenvedélye.

Ha valaki követni akarja az igazat,

ugyanakkor viszont visszariad önmaga megtagadásától,

lépten-nyomon akadályokba fog ütközni.

 

Van egy helytálló régi mondás, mely szerint az emberi lélekben a vétkek sokasága rejtőzik,

ezekre pedig az egyetlen ellenszer

A KERESZTYÉN ÖNMEGTAGADÁS.

A szabadulás annak van fenntartva,

aki feladja önzését, és egyedül az Úr tetszését keresve

azt cselekszi, ami őelőtte kedves.

 

Írta: Kálvin János

 

***

223. Dicséret

1. Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok, :/: Vétkem oly mély már,

mint a tenger, Mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

2. Szívem szerint ím elkesergem Gonosz és sok bűneimet: :/: Hogy tőled én eltévelyedtem, Elhagytalak, Teremtőmet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből, :/: Bocsásd meg minden

rút bűneim, Mentsd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

4. Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel, :/: Mert akkor nyilván

el kell vesznem: Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

5. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt énnékem, bűnösnek: :/: "Megengedtem, menj el békével, Meglásd, többé ne vétkezzél." Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. március 4.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

49. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 28.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

151. Dicséret

Uram Isten, siess Minket megsegíteni,

Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért,

Mi Urunkért, és Megváltónkért.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 12-16 versek alapján:

12Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." 13Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra. 14Ő pedig megparancsolta neki: „Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik." 15De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. 16Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott."

***

A LEPRÁS MEGGYÓGYÍTÁSA

(Egy halálos beteg, de hitben egészséges.)

 

„Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra." (Lukács 5, 12-13)

Ebben az evangéliumi szakaszban egy megrendítő találkozásról tudósit a Biblia, amikor egy leprával már teljesen elborított ember életében eljött a nagy lehetőség a gyógyulásra.

Ez a betegség nemcsak azért volt igen fájdalmas, mert gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt, hanem azért is, mert így a beteg ember kitaszítottá vált. A leprától csak elkülönítéssel lehetett védekezni. A leprás beteg tisztátalannak számított, ezért általában nem mehetett az emberek közé, hogy ne fertőzzön. Elkülönítését szigorú rendszabályok írták elő. Így a leprások kirekesztve éltek, ha mégis találkoztak valakivel, akkor elfordultak tőlük az emberek.

Kiközösítve könyöradományokból éltek, vagy pedig éheztek, és ők is, a környezetük is várták a halálukat.

Ebben a rettenetes lelki állapotban teljes reménytelenségben tengették nyomorult életüket.

Aki leprás lett, az tulajdonképpen élő halott lett.

A Biblia leírása szerint csak kevesen gyógyultak meg ebből a betegségből. Ha mégis valaki meggyógyult (Mirjám, Naámán) annak gyógyulása csodának számított.

Az evangéliumból tudjuk, hogy az Úr Jézus egyszerre tíz leprást is meggyógyított, de csak egy ment vissza hozzá hálát adni, aki egy idegen, samaritánus volt. (Lk 17,11-19)

 

***

Az evangéliumban szereplő leprás beteg számára tehát szó szerint életbevágó kérdés volt az, hogy:

Egyáltalán, van e még bármi remény számára?

Van-e megoldás? Ki az, aki segíthet rajta?

Megállapíthatjuk, hogy ennek a szerencsétlen embernek az Úr Jézussal való találkozása nem a véletlen műve volt.

Feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy tudatosan és elszántan kereste az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozást.

Minden jel arra mutat, hogy igen jól informált ember volt.

Elhitte a hozzá is eljutott híreket a Megváltó hatalmáról.

Tisztában volt azokról a messiási csodákról, melyeket az Úr Jézus tett.

Egyértelmű volt számára, hogy nincs más esély a gyógyulásra!

Csak a Megváltó Jézus Krisztusra számíthat.

Találkozni kell a Megváltóval, mert csak Ő segíthet rajta.

 

***

A bűn is életveszélyes és halálos!

Ez az Ige alkalmat nyújt arra, hogy szembe nézzünk az igazsággal.

Lelki értelemben a bűn ugyanolyan veszélyes és halálos, mint a lepra betegség.

Kizárólag Isten segíthet rajtunk, hogy bűneink leprafoltjai eltűnjenek életünkből.

Egyedül Ő ismeri mindannyiunk életét.

Csak Neki van hatalma a bűnöket megbocsátani és a tisztátalanságból tökéletesen megtisztítani.

A Bibliából sok konkrét példát láthatunk erre.

Így tűntek el a bűn leprafoltjai a Magdalai Mária életében.

Így volt ez a Lévi életében.

Így volt ez a Zákeus életében.

Így volt ez a megtért lator életében stb.

De így van ez a mi életünkben is.

Így van ez minden ember életében.

Az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs megoldás.

Csak Ő menthet meg, csak Ő gyógyíthat meg, csak Őrá számíthatunk mi is!

 

Az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs megoldása az életnek.

Ez a leprás ember hamarosan meghalt volna, ha nem találkozik a Megváltóval.

Csak az Úr Jézus Krisztus menthette meg.

Tudjuk!

Tudnunk kell, hogy egyedül csak Jézus Krisztushoz érdemes járulni minden bajunkban.

Meg kell látnunk Őbenne az egyetlen esélyt.

Fel kell ismernünk Őbenne az Isten Fiát, akinek van hatalma könyörülni rajtunk.

Ma is le kell borulni Őelőtte és kérni kell bocsánatát.

 

Nincs sok választása az emberiségnek.

Vagy Krisztus által megtisztulunk, vagy nélküle meghalunk bűneinkben!

 

***

Az evangéliumban láthattuk, hogy ez az ember élt a páratlan alkalommal és mély hittel fordul az Úr Jézus felé.

Hiszi, hogy Neki van hatalma ezen a betegségen.

Ez az ember az Úr Jézus előtt arcra leborulva egyetlen mondattal megvallotta, kinyilvánította a hitét.

Ez a hitvallás mentette meg az életét!

Ezt mondta: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.

Valóban életmentő mondat volt. „Uram, ha akarod...." azt jelenti, hogy:

Uram, amennyiben Te jónak találod, amennyiben egyezik a Te szent akaratoddal.

Uram, nem számit semmi, csak a Te szent akaratod.

Uram, a Te akaratod, uralmad alatt szeretnénk élni.

Tulajdonképpen ezzel a mondattal elengedett mindent, és átengedett mindent.

Teljesen és tökéletesen kiszolgáltatta magát, mindenben alárendelte magát Isten szent akaratának.

Ezzel a mondattal végérvényesen elkötelezte magát, és totálisan szabad kezet adott Istennek az élete fölött.

EZ AZ IGAZ HIT EGYÉRTELMŰ JELE!

A kezedben vagyok Uram, tégy velem, amit akarsz!

***

Így történhet meg a csoda!

„Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!"

És azonnal letisztult róla a lepra.

***

 

Ebben az Igében fontos észrevennünk azt, hogy ez a halálos beteg

nem mondhatta az Úr Jézusnak például azt, hogy „Én azt akarom, hogy tisztíts meg most engem".

Senki sem kényszerítheti büntetlenül Istenre a saját akaratát.

Az a hitetlenség súlyos megnyilvánulása lenne.

Istennek mindig szabad kezet kell adnunk.

Céltalan és kisiklott imádság az, ha valaki nem tudja imádságát úgy lezárni,

hogy: „ Legyen meg a Te akaratod".

***

 

MEGÉRINTETTE ŐT!

Az Úr Jézus nem irtózik a betegtől, hitet kifejező kérése megérinti, és haladéktalanul meggyógyítja,

mégpedig gyógyító szavával és érintéssel.

Leprás embert tilos volt megérinteni!

Ez a cselekedet döbbenetes és váratlan volt.

Ha valaki más érintette volna meg ezt a beteget, ő maga is elkapta volna a leprát.

Jézus Krisztus szentsége, tisztasága azonban elképzelhetetlenül felülmúlja minden tisztátalanságunkat, bűnünket olyannyira, hogy Őt nem szennyezi be a lepra, hanem megsemmisíti, eltünteti azt.

 

Micsoda érintés lehetett. Nagyon rég nem érinthették már meg. Mindenki csak elfordult tőle.

Az Úr Jézus viszont nem hagyta magára, nem fordult el tőle.

Ő nem irtózott tőle! Hanem könyörült rajta, megérintette és meggyógyította!

Miért?

Mert az Úr Jézus nemcsak a leprás sebeket látta, hanem látta a szívét!

Látta a hitét és elszántságát.

Látta őszinte, tiszta odaszántságát.

Minket is jól ismer!

Ő ismer egyedül és igazán!

 

***

Ez az ember azonnal megtapasztalhatta a teljes szabadítást és egészségesen távozott.

Kimondhatatlanul boldogan mehetett haza. Gyógyultan kapta őt vissza a családja.

Lehetetlenség elképzelni azt, hogy ez a csoda hidegen hagyta a családtagokat, hogy nem rázta meg őket, nem rázta fel őket. Valószínűleg ilyen csoda láttán minden családtagja megtért és az Úr Jézus követője lett.

A meggyógyult leprással és az ének szerzőjével együtt mi is vallhatjuk a hitigazságot:

Krisztusom, kívüled NINCS kihez járulnom, Ily beteg voltomban NINCS kitől gyógyulnom.

NINCS ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

***

AZ ÚR JÉZUSSAL TALÁLKOZNI KELL!

Ma még bárkinek megadatik ez a találkozás lehetősége Jézus Krisztussal.

Ne mulasszuk el életünk legnagyobb lehetőségét.

Őbenne Isten jelent meg a Földön és azért jött, hogy minket megmentsen, és vele örökké élhessünk.

Senki sem mondhatja közülünk azt, hogy minden rendben van az életében.

Higgyük el, hogy ahol az emberek tehetetlenek és lemondanak rólunk, Ő tud és kész rajtunk segíteni.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Péter 5,7)

Ne késlekedjünk, ne halogassuk, és ne szégyelljük bűneinket megvallani Neki.

Gyermeki bizalommal kérhetjük Őt, hogy segítsen rajtunk.

Ő egészen biztos, hogy nem fog elutasítani és mi is boldogan kelhetünk fel térdeinkről.

Jézus Krisztus a kereszten való áldozatával tisztította meg a mi bűnös szívünket.

Adjunk hálát érte azzal, hogy szeretjük és követjük Őt, amíg élünk!

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus hatalmáról szóló bátorító kijelentés:

„Jézusnak, az Ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket,

és megtisztít minket minden gonoszságtól."

(1János 1,7-9)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 28.

***

226. Dicséret

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.

Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;

Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel;

Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,

És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 28.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

48. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 25.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

462. Dicséret

1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, :/: Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

2. Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, :/: Tedd örömben és bánatban csöndessé,

Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, Ki szemlehunyva téged híven követ.

3. Ha gyarlóságom meg nem is érzené: :/: A vak homályból te mutatsz ég felé;

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Zsoltárok könyve 37, 23 alapján:

„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki."

 

***

MIKÉNT ISMERJÜK FEL ÉLETÜNKBEN ISTEN VEZETÉSÉT?

Alföldy-Boruss Dezső református lelkipásztor szolgálata

 

Isten miután megteremtette a világot, nem hagyta magára, - hanem azóta is megtartja s irányítja.

A deizmus szerint Isten nem szól bele a világ folyásába.  A Biblia egyértelműen ennek az ellenkezőjét tanítja.

Isten törődik a világgal, erről tanúskodik az egész bibliai kijelentés.

Az övéi különösképpen megtapasztalják Isten jelenlétét életükben s tudják, hogy Isten vezeti őket, ahogy vezette Ábrahámot, kivezette népét a pusztán át az ígéret földjére,

„Útnak indította népét, mint juhokat, vezette, mint nyájat a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek." Zsoltár 78,52-53

Kivezette Dávidot a juhok mellől, kihozta népét Babilonból vissza Jeruzsálembe.

Egyiptomba vitte Józsefet és Máriát a gyermek Jézussal, majd onnan kihívta őket.

 

ISTEN VEZETI AZ ÖVÉIT MA IS!

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Róma 8,14

Ez elsősorban azt jelenti, hogy a Szentlélek vezeti a megváltottakat a megszentelődés útján.

De jelent konkrét vezetést is.

 

Miként ismerjük fel Isten vezetését?

Nem megy ennek felismerése automatikusan, minden harc nélkül.

Sajnos sokszor elbukunk, tévedünk, s nehezen vagyunk javíthatók.

Pál apostol is Keletre akart menni, noha Isten Európába küldte.

A vezetés alapfeltétele:  a feltétlen odaszánás, engedelmesség:

„Vezérelj a te parancsolatodnak útján, mert gyönyörködöm abban."  Zsoltár 119,35

Figyelnünk kell:

az Isten Igéjére,

a lelkiismeretre,

a lelki testvéreinkre,

a körülményekre.

 

Mindezt komoly imádsággal:

„Útaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!" Zsoltár 25,4

 

Isten Igéje általános elveket, eligazítást, Isten általános akaratát közli.

Istennek életünk minden területére vonatkozó szándékát kell alkalmaznunk egyéni döntéseinkben.

Ebben nagy szerepe van az újjászületett értelemnek.

„Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róma 12,2).

„Hogy megismerjük azokat, amelyeket Isten ajándékozott nékünk" (1Korinthus 2,12).

„Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok!" (1Thesszalonika 5,21).

„Tetszett a Szentléleknek és nekünk..." (Apostolok Cselekedetei 15,28).

 

Értelmünk csak Istennel összhangban, Neki való engedelmességben működik rendeltetésének megfelelően.

Ezért nélkülözhetetlen a lelkiismeret szerepe.

Döntések előtt, alatt és után adja a belső éberséget, Istennel együttlátást, nyugtalanítást, vagy jó döntés esetén a belső békesség és bizonyosság megnyugtató jelzését.

 

Az értelem további kontrollja a testvéri tanács.

Ez által kibeszélhetetlenül nagy segítségként eddig nem ismert szempontokat, új megvilágítást nyerhetünk. Mindemellett nem kell egyedül vívódnunk, mert a testvéri tanács és a közös imádság átsegíthet a nehéz döntéseken.

Ám vigyáznunk kell arra, hogy a kontroll kölcsönös legyen: amikor testvérek véleményezik az egyes hívő döntését, ugyanakkor a tanácsra szoruló lelkiismerete a neki adott tanácsokat ellenőrzi, vagyis Isten világosságában csak a helyesnek talált véleményt fogadja el.

Így volt ez Pálnál is, akit a testvérek sírva próbáltak lebeszélni jeruzsálemi útjáról, de ő nem engedett, mondván:

„Mit míveltek sírván, és az én szívemet keseregtetvén?"

(a testvérek sokszor megnehezítik döntésünket)

„...mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.  Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja!" (Apostolok Cselekedetei 21,12-14).

 

Isten pedig világkormányzóként meglepő, váratlan utakat készít, terepet rendez, akadályokat hárít el.

Így fontos a vezetésben a körülmények megvizsgálása. A Biblia szavával "ajtót nyit", ezen nekünk át kell lépnünk. (2Korinthus 2,12)

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden nyitott ajtón be kellene mennünk.

 

Gyakran olyan helyzetbe jut az ember, hogy több, látszólag egyformán fontos kihívás elé kerül és döntenie kell. Ezt nevezzük a kötelességek összeütközésének (collisio officiorum).

Ekkor az egyiknek a teljesítése a másik elhanyagolását hozza magával.

Melyiket válasszuk?  Miként döntsünk?

Szem előtt kell tartani, hogy valójában nem mindig a kötelességek összeütközése, hanem az érdekek ütközése állít döntés elé.  S vizsgáljuk meg: melyik lehetőség szolgálja Isten országának érdekét, vagy jelen döntésben melyik szolgálja inkább Isten dicsőségét.

Csak ezután lehetünk figyelemmel saját érdekeinkre, vagy saját életünk szempontjaira.

Elsődleges feladatunk: Isten országának építése és Isten dicsőségének a munkálása!

Mert az ember életének fő dolga Istent dicsérni és magasztalni!

 

„Csak vezess, Uram végig és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés,

De hol te jársz előttem, nincs rettegés!

Református Énekeskönyv 462,1

 

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem." (Zsoltár 25,5)

 

Írta: Alföldy-Boruss Dezső

református lelkipásztor

Etikai jegyzetek: IX. fejezet

 

***

469. Dicséret

1. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet, Hallgassad meg, hű Megváltóm, gyermekedet!

2. Bűnöm láncát oldja fel Kegyelmed s a hit; Törjed össze balga szívem bálványait!

3. Szabadságot adj nekem És tiszta szívet, Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled!

4. Vezess engem utadon: Magad légy az út, Melyen lelkem a halálból életre jut.

5. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet: El ne engedd, hű Megváltóm, már kezemet!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 25.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***


47. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 21.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

152. Dicséret

Szent Isten, noha néked Az egek ülő széked, Ott dicsérnek tégedet, :/:

Bíztat szent ígéreted, Hogy azért meg nem veted Földön lakó népedet. :/

Együtt vagy vélek, Kikben alázatos a lélek. /:

Mi is hát térdet hajtunk, Hogy rajtunk :/:

Könyörülj s kegyelmeddel Fogadd el, :/

Mikor tehozzád emel kezet Ez a gyülekezet.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 1-11 versek alapján:

1Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!"

5Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 6S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.

8Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

9A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; 10de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak.

Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

***

LEBORULNI AZ ÚR JÉZUS ELŐTT!

„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt:

„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" (Lukács 5,8)

 

Az Evangéliumban azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a Genezáret -tó partján tanít és hirdeti az Isten Igéjét. Simon Péter mindezt hallgatja, miközben az egész éjszakai eredménytelen halászat után keserűen tisztogatja üres hálóját, mert hal helyett csak szemetet fogott.

Lelki értelemben így van ez a mi életünkben is. Beláthatjuk, hogy ha az Úr Jézus Krisztus nélkül próbálkozunk „halászni", megélni, túlélni, érvényesülni,- a végeredmény körülbelül ugyanaz, mint Simon Péteré volt. „semmit sem fogtunk!"

Ha igazán őszinték vagyunk, megdöbbenünk azon, hogy életünkhöz mennyi hiábavalóság, haszontalan hitványság, értéktelen „szemétség", mennyi BŰN tapad. És bizony igaz az is, hogy csak a sok keserűség marad, és az a bizonyos „háló foltozgatás, tisztogatás", pontosan úgy, mint a Simon Péter életében.

Ne szépítsük. Az Úr Jézus Krisztus nélkül, csupán értéktelen „szemetet" halásztunk! Ez az igazság.

Pál apostol megtanít minket arra, hogy mi az igazán értékes.

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." ( Filippi 3,7-8)

 

Mi lehet a megoldás?

Csak az, amit Simon Péter tett: hallgatni, meghallani, megérteni, komolyan venni, megélni az Úr Jézus Krisztus beszédét.  „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" Bár minden halász tudta, hogy ebben az időben a nappali halászat teljesen hiábavaló próbálkozás, mégis engedelmeskedik. Nekünk is az Úr Jézus tanácsát megfogadva mindenkor, feltétel nélkül és engedelmes szívvel azt kell tenni, amit Ő kér. „A Te szavadra mégis kivetem a hálókat."

 

Beláthatjuk, hogy ha még mindig Isten nélkül, saját erőnkben, képességünkben, szaktudásunkban, emberi kapcsolatainkban, vagy bármi másban bízva próbálunk az „élet tengerén" érvényesülni, akkor szomorúan kell tapasztalnunk, hogy hiábavaló és eredménytelen volt minden fáradságos munkánk.

Jézus Krisztus nélkül minden üres és tartalmatlan marad: a hálónk, a szívünk, az életünk!

 

Vissza, de már együtt az Úr Jézussal!

Ebből az Igéből egy életre megtanulhatjuk azt, hogy csak a Megváltóval, az Úr Jézus Krisztussal rendeződhet az életünk, amennyiben elfogadjuk az Ő legdrágább áldozatát, amennyiben engedelmes szívvel alárendeljük magunkat az Ő szent akaratának és irányításának.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus szentsége és HATALMA jelenlétében hatalmas változások történnek. Adja meg az Úr, hogy mi is mint Péter apostol, átéljük Istenünk gyógyító hatalmát, és Istennek szentelt új életet élhessünk.

Tapasztalatból tudjuk, hogy aki a Megváltóval éli az életét, ott minden újjá lesz és rendeződik, és azonnal beáll a gyógyulás folyamata, mert az Úr Jézus teljes szabadulást és megoldást tud adni az élet minden területén.

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Korinthus 5,17)

Aki békétlen volt, az nem lesz többé békétlen.

Aki megkeseredett volt, az nem lesz többé megkeseredett.

Aki szeretetlen volt, az nem lesz többé szeretetlen.

Aki boldogtalan volt, az nem lesz többé boldogtalan.

 

Az árva nem lesz többé árva.

A magányos nem lesz többé magányos.

Az elesett nem lesz többé elesett.

A vigasztalhatatlan nem lesz többé vigasztalhatatlan.

A koldus nem lesz többé koldus.

A hajléktalan nem lesz többé hajléktalan.

A szenvedélybeteg nem lesz többé szenvedélybeteg.

 

Az elveszett nem lesz többé elveszett.

A bűneiben gyötrődő nem lesz többé bűneiben gyötrődő.

A gyógyíthatatlan nem lesz többé gyógyíthatatlan.

A reménytelen nem lesz többé reménytelen.

 

A megvetett nem lesz többé megvetett.

A kiszolgáltatott nem lesz többé kiszolgáltatott.

A rettegésben élő, nem lesz többé rettegő.

A lelkileg megkötözött, nem lesz többé megkötözött.

A megszállott nem lesz többé megszállott.

 

A bizonytalan nem lesz többé bizonytalan.

A tanácstalan nem lesz többé tanácstalan.

A kételkedő nem lesz többé kételkedő.

A babonás nem lesz többé babonás.

A hiszékeny nem lesz többé hiszékeny.

Az Úr Jézussal való találkozás után, aki addig hitetlen volt, nem lesz többé hitetlen, hanem hisz abban a Megváltóban, Aki az életét adta oda érte a kereszten és sebeivel gyógyította meg.

Akinek tehát elrontott, értelmetlen és céltalan volt az élete, annak az élete nem lesz többé céltalan, hanem Krisztusban egy mennyei céltudatos, hasznos és áldott életben élhet tovább Isten nagy nevének dicsőségére és embertársai javára.

 

Kizárt az, hogy emberi segítséggel mindezt a hatalmas változást el lehetne érni.

 

Mindezeket csak az Úr Jézus Krisztus tudja megadni, kimunkálni, életre hívni és valóságossá tenni az Ő élő és jelenvaló áldott Szentlelke által.

Egyetérthetünk abban, hogy mindannyiunknak szükségünk van Rá! Csak Őrá van igazán szükségünk!

 

Az Úr jelenlétében átélhetjük a csodát!

Simon Péter a csoda miatti döbbenetében látva a halakkal színültig megtelt hajót, csak egyet tehetett: AZONNAL ott, a hajóban, nem törődve senkivel és semmivel leborult az Úr Jézus lábai elé.

AZONNAL megvallotta bűneit annak ellenére, hogy ott senki sem beszélt neki bűneiről.

„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt:

„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Miért? Azért mert az átélt csoda hatására az ÚR JÉZUSBAN MEGLÁTTA ISTENT.

Csak Jézus Krisztus szent jelenlétében látszanak meg AZONNAL és világosan a bűneink.

Csak az Ő szentséges jelenlétében látszik meg az Isten nélküli szennyes életünk, melyek AZONNAL bűnvallásra késztetnek minket.

 

Simon Péterrel együtt mi is jól tudjuk, hogy csak Isten előtt borulhatunk térdre, csak Őt imádhatjuk!

Csak Neki tárhatjuk fel, önthetjük ki szívünk titkát, csak Neki vallhatjuk meg bűneinket.

Péter apostol, ott Jézus Krisztusban felismerte Istent. Már nem Mesternek szólítja, hanem URAM!

Számára Ő már nem „csupán" Jézus, hanem ÚR JÉZUS lett, Akit érdemes követni.

Akiért érdemes mindent elhagyni, Akinek érdemes mindent alárendelni, Akinek szava, Igéje parancsként hangzik és minden mást fölülír, amit azonnal teljesíteni kell! Akinek színe előtt, igenis le kell borulni!

 

Ma megtanulhattuk, hogy számunkra is a legjobb a Megváltó előtt LEBORULVA lenni, mert onnan már Ő fog minket is fölemelni, és életre szóló küldetéssel felruházni.  „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

Az Úr Jézus Krisztus szent jelenlétében mi is nagy csodákat élhetünk át. Mi is küldetést kapunk és az emberhalászat, vagyis a lelkek mentése lesz a hivatásunk. Nincs ennél nemesebb, komolyabb, szebb, hatalmasabb, áldottabb és felelősségteljesebb feladat a földön.

Tulajdonképpen minden megtért és újjászületett ember hátralévő életét ez az életmentő küldetés határozza meg.

Nem csoda tehát, hogy Jézus Krisztusért nekünk is minden „régit" gondolkodás nélkül hátra kell hagynunk és mindenben akaratát teljesítve követnünk kell Őt.

Pál apostol megtanít minket, hogy mi az igazi Krisztus követés:

„Egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Filippi 3,14)

 

Ebben az Igében is Isten életadó szava, mentő szeretete ragyogott fel számunkra.

Boldogok vagyunk, ha meggyőződéssel valljuk, hogy Jézus Krisztus kiválasztott, megváltott és megtisztított minket bűneikből, és megkaptuk Tőle a felhatalmazást az evangélium hirdetésére, a lelkek mentésére.

Boldogok azok, akik tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdonai lettek, és mint Isten gyermekei élhetnek az örök élet reménységben és naponta részesülhetnek Isten kegyelmének minden ajándékában.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus megnyugtató, bátorító kijelentése:

„Én ismerem őket,

ők pedig követnek engem.

Én örök életet adok nekik,

és nem vesznek el soha,

mert senki sem ragadhatja ki őket

az én kezemből."

(János 10,27-28)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 21.

***

299. Dicséret

1. Jézus hív, bár zúg, morajlik Életünk vad tengere; Halk hívása tisztán hallik:

"Jer, kövess, ó, jöjj ide!"

2. Vedd a példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki:

Érte mindent elhagyott.

3. Jézus hív, hogy Őt imádjad, Megragad, hogy el ne ess, Mert kísért öntelt világod:

„Jöjj, engem jobban szeress!"

4. Ha nehéz az élet terhe, Roskadozva hordom azt: Bús orcám Hozzá emelve,

Jézusban lelek vigaszt.

5. Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd Tieddé szívemet, Hadd lehessek engedelmes,

Néked élő gyermeked!

 

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)


***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 21.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

***

46. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 18.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

223. Dicséret

1. Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok, :/: Vétkem oly mély már,

mint a tenger, Mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek,

énnekem!

2. Szívem szerint ím elkesergem Gonosz és sok bűneimet: :/: Hogy tőled én eltévelyedtem,

Elhagytalak, Teremtőmet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből, :/: Bocsásd meg minden

rút bűneim, Mentsd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek,

énnekem!

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik az Ézsaiás próféta könyve 58, 6-7 alapján:

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!"

 

***

AZ ISTENNEK TETSZŐ BÖJT

Cseri Kálmán református lelkipásztor szolgálata

 

A húsvét előtti hat hetet, böjti időszaknak nevezik.

Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe olyan jelentős, olyan nagy volt, hogy úgy gondolták a mi eleink: arra készülni kell, mégpedig nem néhány napig, hanem néhány hétig. Egyfajta belső előkészület a böjti idő. A harsány farsangi idő után a megcsendesedésnek, az Isten felé fordulásnak, az Őreá való figyelésnek az alkalma.

Emellett aztán sok minden járult hagyományként még a böjthöz.

 

A római katolikus egyházban volt és részben van olyan kívánalom, hogy a hívők az Úr Jézus halálának a napján, péntekenként húsételt ne egyenek. A reformátusok azt mondják: nem minden pénteken, csak Nagypénteken tartjuk be ezt az előírást, húsételt nem eszünk.

Sokszor voltam azonban szomorú tanúja annak, hogy az volt a családi tanács legfontosabb kérdése, hogy eldöntsék, hús helyett, mivel lakjanak jól. Szó sem volt ott az ünnep tartalmáról, Krisztus kereszthalálának a jelentőségéről, csak a hasukról. Ez lenne a böjt?

Isten is ezt kérdezi az Ézsaiás 58-ban a néptől. Azt gondoljátok, az a böjt, amit csináltok? Betartotok bizonyos előírásokat és egyébként semmi nem változik az életetekben. Sőt, jöttök és kérdezitek, hogy miért böjtöltünk, ha te most nem áldasz meg minket? Mit gondoltok, üzlet ez?

Ti böjtöltök, és annak fejében adjak valami jót?

Isten nem üzletel a népével soha. Nem valaminek a fejében ad áldást, az áldás mindig ajándék. Ő kegyelemből ad, de nincs hova adni, mert nem tartják a kezüket, hiszen - és akkor jön a hosszú felsorolás: nem adjátok meg azt a bért, ami járna, többet követeltek a nektek kiszolgáltatottaktól, mint amennyit lehetne, robotosaitokat hajszoljátok. Miközben böjtöltök, veszekedtek, sőt ököllel verekedtek...

Ezután benyújtjátok a számlát az Istennek, hogy a böjtölésem fejében kérek ezt meg azt.

Nem erre való a böjt! Nyugodtan hagyjátok abba!

Semmi értelme nincs így bizonyos előírásokat betartani, ha ilyen lelkület marad bennetek, és még fel sem tűnik, nem is szégyellitek magatokat, s nem is akartok változni.

Nem erre adta Isten a böjtöt.

Jézus a Hegyi beszédben olyan természetesen szól a böjtről, mint az imádkozásról és az adakozásról. Mint ami az istenfélő, hívő ember életéhez természetesen hozzátartozik. Egy szóval sem említi: kell vagy nem kell.  Csak arról beszél, hogyan lehet helyesen böjtölni.

Nem kérdés, hogy az igazán hívő ember böjtöl, csak egyre hívja fel a figyelmet, hogy ne magamutogató módon, ne keserűen, ne úgy, mintha valami nagy áldozatot hozna, hanem örömmel. Mosd meg a te arcodat, kend meg a te fejedet - ez az örvendezésnek a magatartása és a gesztusa volt. Így böjtöljetek, így szól az Úr Jézus a Hegyi beszédben.

 

Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben Isten hívő népe, amikor szerette volna fontos kérdésekben megtudni Isten akaratát, akkor az imádkozását kiegészítette böjtöléssel is.

Amikor szorongatták ellenségei, akkor úgy járult oda Ura elé, hogy nemcsak imádkozott, hanem böjtölt is.

Amikor rászakadtak a bűnei és igen szégyellte magát, hogy noha Isten népe, mégis ilyeneket csinált, bocsánatért esedezett, akkor az esedezést kiegészítette a böjtölés is.

Amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt álltak, amit Uruktól kaptak, s látták, milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nemcsak fél kézzel kapaszkodtak Istenbe, az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni is elkezdtek.

 

A böjtöt tehát arra adta Isten, mint nagy lehetőséget, hogy közben és általa erőt nyerjünk.

A böjtölést arra adta Isten, hogy olyan belső erők halmozódjanak fel az emberben, amik tőle származnak.

Ennek érdekében teljes szívével forduljon oda Istenéhez, mondjon le átmenetileg valamiről, ami elvonná a figyelmét, vagy kitöltené az idejét, mert másképp nem tud teljes szívével odafordulni.

Főleg, ha megosztott a szíve, ha nagyon tele van feladatokkal az ideje. Most egy időre valamit félre kell tenni azért, hogy egészen odafordulhasson és mind a két kezét telerakhassa Isten ajándékkal.

A böjtnek tehát mindig célja van.

 

Nem olyan vallásos előírás, amit be kell tartani, (ilyenről nincs szó a Bibliában), hanem olyan nagy lehetőség, amivel az, aki plusz erőket, különös áldásokat, nagy világosságot akar Istentől kapni, az él ezzel a lehetőséggel.

Ennek mindig ára van, mert valami helyett csinálom azt, amit most teszek.

Csak Istenre figyelek, csak azokkal foglalkozom, akikhez küldött.

Most csak erre koncentrálok, hogy ehhez a feladathoz most tőle megfelelő erőt, mondanivalót, áldást akarok kérni.

Valamiről lemondok, ez kétségtelen, de ezt önként és örömmel vállalom. Azzal a meggyőződéssel, hogy annál, amiről most lemondtam, valami sokkal többet kapok, és ez csak ennek a lemondásnak az árán mehet. Mert ha mindkét kezemet oda akarom tartani, mert nagy szükségem van arra, amit Ő ígért, és amit csak így kaphatok meg, akkor addig nem csinálhatok mást, sem fél kézzel, sem a kettővel, ez világos, ez benne a böjt.

Addig, amíg ez nagyon fontos nekem, marad a többi dolog. Lemondok valamiről azért, hogy... - és itt mindig célhatározó mellékmondat következik, és nagyon sok minden jöhet.

Azért, hogy Istentől kapjak valami áldást, Isten előtt megértsek valamit, Isten engem megvigasztalhasson, formálhasson, használhasson. Ő lesz a fontos, meg azok, akiknek a javára használni akar.

Éppen ez a böjtnek a lényege a Biblia tanítása szerint, hogy az életünkben előállott egyoldalúságokat, féloldalasságokat helyrehozza.

 

Mi a bibliai megoldás?

Az, hogy ne én legyek a középpontban, hanem az a Jézus Krisztus vegyen engem a kezébe, aki át tud formálni és hagyjam, hogy átalakítson és használjon mások javára.

És még akkor is Ő lesz az alany az életemben, én meg csak áldott eszköz leszek majd az Ő kezében. Mert így, ahogy vagyok, nélküle, egy darab vas vagyok.

De Ő ezzel hívta el már a tanítványait: kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberhalászokká legyetek. Míves munkaként kerültek ki a kezéből.

A hívő nem önmagát akarja megvalósítani, hanem odaadja, kiszolgáltatja magát az újjáteremtő Krisztusnak, hogy Ő formálja azzá, akivé akarja, és aztán használja sokaknak, másoknak a javára.

A böjti kérdés ez: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?

Én nem tudom átformálni magamat. Lemondok erről, s engedem, hogy te formálj át. S akkor nem én csinálok magamnak programot, lelki programot sem, hanem újra és újra kérdezem: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, cselekedj általam! Tégy velem, amit jónak látsz.

Ez böjt, mert ezzel lemondtam a magam büszkeségéről, ezzel lemondtam a magam gőgjéről, ezzel tudomásul veszem, hogy Ő az Isten, én pedig ember vagyok, és nem akarok istenkedni a magam életében.

Ez vezet az igazi kibontakozáshoz.

Így lehet áldássá valaki a másik számára.

 

Jézus Krisztust pontosan ez jellemezte.

Neki mindenekfelett az volt fontos: mit akar az Atya: nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki elküldött engem - ezt többször mondta -, s utána mindig az volt fontos, hogy mi jó nekünk. „Nem azért jött az Emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és adja az Ő életét váltságul sokakért."

Eddig mélyült az Ő böjtje, hogy ráment az élete arra, hogy az Atyának engedelmeskedett, minket pedig kiszabadított a reménytelen helyzetünkből, s ebbe belepusztult.

Az Úr Jézus egész földi élete egyetlen átgondolt, tudatos böjt volt, kezdve attól, hogy lemondott isteni dicsőségéről, hozzánk hasonlóvá lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Ez a böjt.

Így tette Őt mindannyiunk számára áldássá a Mindenható.

És kicsiben ez történhet meg a mi életünkben. Mármint azéban, aki hajlandó félreállni és azt kérdezni: Uram, mit is kell tennem azért, hogy te kerülj az első helyre, és kik is azok, akikhez küldeni akarsz, akiknek a számára áldássá akarsz tenni?

Ne magam körül forogjak, hanem álljon helyre az egyensúly, és kapja meg életünkben az őt megillető első helyet Isten, és kapják meg az őket megillető helyeket a felebarátaink, és akkor zökkenünk mi is a helyünkre. Az ilyen emberek érzik a helyükön magukat, és sokszor nagyon nehéz körülmények között is kiegyensúlyozott, harmonikus, derűs emberek maradnak, akik tudják, mi a feladatuk.

Aki ezt a jézusi böjtös szemléletet és alapállást a magáévá teszi, annak könnyű lesz adnia a pénzéből annak, aki rászorul. Az észreveszi, kinek adhat az idejéből, amiből neki is mindig kevés van, de lemond, és szívesen ad belőle másnak.

 

A Biblia nemcsak az ételben való böjtölésről szól - arról is, és azt ne mellőzzük -, de szól például a SZÓBÖJTRŐL is.

Itt az Ézsaiás 58. részben is olvastuk ezt.  Állítsa le magát az, aki vég nélkül üresen tud fecsegni, és az idegeire megy a környezetének. Tanuljon meg hallgatni. Tanuljon meg a másikra figyelni, és őt végighallgatni. Vagy tanulja meg félretenni a maga szövegeit, és igét mondani.

Lehet, hogy rá fog jönni: nem tud igét mondani.

Nincs igei mondanivalója a másik számára.

Csak önmagát tudja adni, az meg édeskevés például, ha vigasztalni kellene, vagy bátorítani, biztatni.

És akkor éppen a böjt vigye közelebb Istenhez és segítse bűnbánatra: Uram, nekem nincs mondanivalóm. Itt valóban csak a test hátraszorítása árán lehet a lelket megerősíteni, kezdve azon, hogy reggel korábban kelek, hogy reggelizzen a lelkem is, ne csak a testem. Folytatva azzal, hogy nem vetem bele magam azonnal a tevékenységembe, hanem veszteg maradok, hogy mindenekelőtt Isten hadd legyen tevékeny az életemben.

Hadd kezdődjék azzal, hogy Ő most mond nekem valamit, és így figyelek rá. Lehet, hogy közben már feszít a nagy ambíció, meg szorít az idő, de akkor is visszafogom a testet, hogy a lelkem életben maradjon, növekedjék és erősödjék.

 

Ehhez Isten kimondhatatlan ígéreteket fűz.

Ha például valaki megszenteli az Úr napját, gyönyörűségesnek hívja azt, abbahagyja munkáit, nem tárgyal ügyeiről, akkor megtanul gyönyörködni az Úrban, és nem hiába kiált, hanem Isten azt mondja: Itt vagyok! Áldássá teszi még az utódai számára is. Kimondhatatlan ígéretek, ha kész vagyok böjtölni.

 

Az igéből kiderül, hogy az Isten számára a legkedvesebb böjt az, ha valaki kész szakítani a bűneivel.

Ha valaki azt tekinti bűnnek, amit Isten annak mond, és azzal alkudozás és halogatás nélkül kész szakítani.

Ez is komoly lemondás.

Ez az igazi önmegtagadás, különösen, ha valaki azonosult már azzal a bűnnel.

Ha kedves neki az a bűn, ha nem is látja azt annak,

hiszen mindenki így csinálja,

vagy apámtól is így láttam,

vagy nálunk ez így szokás,

vagy nem lehet másként élni - ilyen „keresztneveket" szoktunk adni annak, amire Isten azt mondja: BŰN.

 

Ha kész vagyunk radikálisan szakítani mindazzal, ami az Ő minősítése szerint bűn az életünkben, ez a legkedvesebb böjt, és ezáltal kapjuk a legtöbb áldást.

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!"

 

Miért nem fér össze böjt és bűn?

Tehát vagy Istennek kedves böjt van, és akkor a bűnöket ki kell dobálni, vagy ragaszkodom a bűneimhez, és akkor hiába próbálok böjtölni, az nem kedves Istennek.

Ez a kettő miért nem fér össze?

Azért, mert a böjt lényege az, hogy Istennek korlátlan teret biztosítok az életemben.

 

A bűn lényege meg az, hogy Istent kiszorítom az életemből.

Ezért nem fér meg a kettő együtt.

Vagy Istennek kedves böjt, vagy a bűneim.

Isten itt pontosan azért dorgálja az ő népét, mert megtartották a böjti előírásokat, de megtartották a bűneiket is. Ezért mondja: ez a böjt semmit nem ér. Ezt így abba lehet hagyni.

Vagy az lesz az igazi böjt, hogy ha a bűnt bűnnek nevezitek és elhagyjátok.

 

Ma el lehet jutni oda - hogy Jézus szavait idézzem -: igazat adunk az Istennek, és amit Ő bűnnek nevez, azt nem mentegetjük, nem magyarázzuk, hanem halogatás nélkül megvalljuk és elhagyjuk.

Ez lesz az igazi böjt.

Mert minden így felszabaduló helyre adja Isten az Ő áldását.

Kivetek az életemből valamit, ami neki utálatos, akkor ő megajándékoz valamivel, aminek addig nem volt hely az életemben.

Most már felszabadult a hely, és így lesz lelkileg egyre gazdagabb az ilyen ember.

A biblikus böjtnek a végső célja az, hogy lelkiekben gazdagokká legyünk.

Jézus nagy böjtjéről is ezt mondja a Szentírás:

„Ő gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk."

Kicsiben ugyanezt élhetjük át mindnyájan.

Amit a gazdagságunknak tekintünk, amire büszkék vagyunk, amihez ragaszkodunk, amit sikerült megszerezni, ha arról lemondunk azért, hogy Isten valami nagyobbat, jobbat, lelkit adjon helyette, akkor adott esetben kiderül: milyen gazdagok vagyunk lelkileg.

Mert éppen a böjtölés során jut el olyan tartalék gazdagsághoz a hívő, amire nincs mindig szükség, de az élet kritikus helyzeteiben éppen arra van szükség, s ilyenkor van mihez nyúlnia.

Ha folyamatosan tápláltam a lelkemet, a folyamatos böjt, az imádság és az Istennek való engedelmesség olyan

tartalékokat halmozott fel bennem, amikről nem is tudtam, amikor valakit hirtelen vigasztalni kell, tudok mondani helyén mondott igéket.

Amikor engem ér valami nagy veszteség, nem borulok ki és nem borulok fel, hanem egyensúlyban marad az életem. Lehet, hogy egy pillanatra meginogtam és megtántorodtam, mert olyan nagy volt az ütés, de a tartalék erők ilyenkor mozgósíttatnak lelkileg, és bírom.

És amikor hirtelen másoknak kell segíteni, talán én magam csodálkozom a legjobban, hogy Uram, a magam terhét is alig bírom, most meg ezzel együtt bírom.

Ehhez azonban a folyamatos böjtre van szükség, aminek az egyik formája az, hogy magamat háttérbe szorítva Istent és a felebarátaimat részesítem előnyben. A testemet háttérbe szorítva tudatosan engedem, hogy lelkemet erősítse és tisztogassa Isten. És folyamatosan kész vagyok arra, hogy

amit Ő bűnnek nevez, azzal nem vállalok tovább közösséget,

akármit szólnak hozzá, akármilyen furcsa lesz azt abbahagyni és kivetni, nem akarok azzal együtt élni, mert ISTEN ÁLDÁSÁRA VÁGYAKOZOM.

Cseri Kálmán

református lelkipásztor

Bp. 1999. február 28.

***

223. Dicséret

4. Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel, :/: Mert akkor nyilván

el kell vesznem: Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

5. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt énnékem, bűnösnek: :/: "Megengedtem, menj el békével, Meglásd, többé ne vétkezzél." Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

***

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 18.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

 

 

 

 

***

 

45. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 14.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

161. Dicséret

1. Siess keresztyén, lelki jót hallani

Régi törvényből harcolni tanulni,

Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,

Krisztusban bízni.

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének a 38-39 versek alapján:

„A zsinagógából eltávozva elment Simon házába.

Simon anyósát pedig magas láz gyötörte,

és szóltak az érdekében Jézusnak.

Jézus ekkor fölébe hajolva

ráparancsolt a lázra,

mire a láz elhagyta az asszonyt.

Ő pedig azonnal felkelt,

és szolgált nekik."

(Lukács 4,38-39)

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK HATALMA VAN!

Az evangéliumban azt olvashatjuk, hogy az Isten HATALMA világosan látható volt az Úr Jézus Krisztusban.

Messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek.

Az Úr Jézus Krisztus megmutatta HATALMÁT! „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Márk 1,22)

Ahol Ő megjelent, ott mennyei jelek és csodák történtek.

Teremtő hatalmával áldotta meg Kánában - első messiási jelként- a vizet, melyet borrá teremtett.

Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret és a két halat, és táplált vele ezreket.(Ma is milliókat!)

Teremtő hatalmával dorgálta meg a szeleket és lett nagy csendesség.

A viharba került tanítványai megsegítésére számára a tenger sem jelenthetett akadályt!

Isteni hatalma, jelei, csodái térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket. (Minket is mai tanítványait!)

Az Úr Jézus tettei, gyógyításai mindig az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből, szeretetből eredtek. Szerető, irgalmas szívéből fakadó gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent, mert Őáltala a megszállottak megszabadultak, a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a leprások tisztultak és halottak támadtak fel. Mi is az Ő sebei árán gyógyultunk meg! (1Péter 2,24)

***

A mai Igében is az Úr Jézus Krisztus rendkívüli és csodálatos hatalmának lehetünk tanúi.

Az evangélium arról tudósít, hogy amikor az Úr Jézus, Simon Péter házába bement, Simon anyósa éppen magas láztól betegen feküdt. A beteg felől szóltak az Úr Jézusnak, aki meggyógyította.

Az első három evangélista: Máté, Márk és Lukács ugyanúgy írja le ezt a nagyon rövid történetet, amiben mégis nagyon fontos és hatalmas üzenetek szólalnak meg.

Nagy tanulság az, hogy a Péter anyósa úgy találkozott az Úr Jézussal, hogy lázas beteg volt.

Azt olvassuk, hogy azonnal szóltak elesett állapotáról az Úr Jézusnak.

(Boldog ember az, aki tudja, hogy honnan kell BIZTOS segítséget kérni a bajban.)

Áldásul volt számára ez a betegség, mert ha nem lett volna beteg, valószínű, hogy ez a találkozás nem jön létre. Láthatjuk, hogy nem Péter anyósa ment az Úr Jézushoz, hanem az Úr Jézus ment oda hozzá, mert meg akarta őt gyógyítani.

Mi sem tudunk fizikailag az Úrhoz menni, mégis bátran kérhetjük Őt, hogy Szentlelke áldott jelenlétében biztonságban lehessünk, boldogan és gyógyultan élhessünk.

Az Úr Jézus Krisztus élő jelenléte által valóságos gyógyulásban lehet részünk.

 

A leírás szerint az Úr Jézus a beteg fölé hajolva RÁPARANCSOLT a lázra, és erre a MINDENHATÓ isteni PARANCSRA a láz, a betegség azonnal megszűnt.

Közismert tény, hogy a láz emelkedett testhőmérséklettel járó állapot, olyan tünet, amely mindig JELEZ valamit, mégpedig azt, hogy valami NINCS RENDBEN a szervezetben.

Ebben a történetben talán a legmegdöbbentőbb és a leghangsúlyosabb, hogy nem csupán valamiféle LÁZCSILLAPÍTÁS TÖRTÉNT, hanem TÖKÉLETES gyógyítás és TELJES gyógyulás.

Ugyanis a beteg TELJESEN egészséges lett, sőt fölkelt és AZONNAL szolgálni kezdett a jelenlévőknek.

 

Az Úr Jézus Krisztusnak ma is van hatalma arra, hogy a hozzá kiáltó (elesett, beteg) embert talpra állítsa. Van hatalma visszaadni az élet igazi méltóságát és értelmét: azt, hogy a GYÓGYULT ember ezután már Isten dicsőségére éljen, imádhatja Őt és engedelmesen, hűségesen Isten akaratát követve, boldogan és hálásan szolgáljon, munkálkodjon embertársai javára.

Teheti ezt legfőképpen az evangélium továbbadásával, az Isten Igéjének tiszta és áldott hirdetésével.

 

De erre csak az képes, akit az Úr Jézus már MEGGYÓGYÍTOTT!  Ezért soha ne feledjük az egyik legfontosabb Igét: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által GYÓGYULTATOK MEG." (1Péter 2,24)

 

Legyen örök tanulság számunkra, hogy amikor az Úr Jézus meggyógyítja a beteget, ezzel visszaadja neki azt a lehetőséget, hogy hivatását, SZOLGÁLATÁT ismét szabadon, boldogan és hálásan betölthesse.

Az Úr Jézus tehát nem csak gyógyít, hanem egyúttal SZOLGÁLATRA is felkészít, FELSZABADÍT.

 

„Akit Jézus meggyógyított, az szolgáljon!

Olyan egyszerű és mégis olyan sokat mondó ez a befejező mondat: „és elhagyta őt a láz azonnal, és szolgált neki" Nem csodálkozott, nem ment dicsekedni vele, nem szimulált, nem akart még lábadozni, még visszaélni azzal, hogy most ő még beteg, vagy beteg volt, nem ápoltatni akarta magát - meggyógyult, elkezdett szolgálni.

Aki igazán meggyógyult, azt mindig ez jellemzi, hogy elkezd szolgálni!" (Cseri Kálmán)

***

Tudjuk, hogy az ember önmagától soha nem tud kigyógyulni a bűn betegségéből.

A bűn valóban olyan, mint a betegség. Egyre inkább erőt vesz az emberen és diadalmaskodik rajta, ha az nincs „lekezelve, meggyógyítva", megbocsátva! Erre egyedül az Úr Jézus Krisztus képes, mert csak Neki van HATALMA! Csak Ő menthet meg minket! Csak Ő tudja kimondani a mi bűneink fölött is, hogy:

„Fiam, megbocsáttattak a te bűneid."  (Márk 2,5)

„Megbocsáttattak bűneitek az ő (Jézus Krisztus) nevéért." (1János 2,12)

A mennyei állampolgárok azok, akiket az Úr Jézus Krisztus már meggyógyított.

„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk,

ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül."

(Filippi 3,20)

Isten országában nincs tétlenség! Nincs fölösleges mennyei állampolgár!

Sokan mégis úgymond: szolgálatképtelenek.

A nagy kérdés tehát az, hogy mitől lehet valaki „szolgálatképtelen"?

 

A láz olyan tünet, amely jelzi is a veszélyt, a bajt.

Ugyanakkor a láz legyöngít, levertté, tehetetlenné, kedvtelenné tesz.

A láz tulajdonképpen megbénít és így szolgálatképtelenné tesz.

 

Életünkben a pótcselekvések, a mellékes, fölösleges dolgok elzárnak Istentől, megkötöznek bennünket és Isten számára tökéletesen használhatatlanná, alkalmatlanná, tehetetlenné válunk.

Beláthatjuk tehát, hogy LELKILEG IS nagyon könnyen be lehet „lázasodni".

Tudjuk, hogy bárki, akár a hívő ember is juthat ilyen „lázas-beteg" állapotba.

De a hívő ember számára a megoldást, a gyógyulást személyesen Isten adja az Ő szent Igéjén keresztül.

 

Isten, Aki megteremtett és megváltott minket, mindig is különösen gondoskodott népéről, gyermekeiről, az övéiről. Így rólunk is, akik engedelmes és hálás szívvel szeretjük és szeretve követjük Őt.

Ő ma is szent Igéjével bíztat, bátorít, erősít, vígasztal és gyógyít.

Amikor elhagyottnak érezzük magunkat, az Úr mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." (Zsidók 13,5)

 

Amikor erőtlennek érezzük magunkat az Úr mondja: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézsaiás 40,31)

 

Amikor fölöslegesnek érezzük magunkat az Úr mondja: „De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézsaiás 43,1)

 

Amikor kicsinek, törékenynek érezzük magunkat az Úr mondja: „Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek - így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje." (Ézsaiás 41,14)

 

Örvendezzünk a mi áldott Istenünknek, aki így szeret, hogy egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!

Mert Csodálatos a mi Megváltónk Jézus Krisztus, és páratlan az Ő gazdagsága!

Adja meg az Úr, hogy ezt valamennyien boldogan megtapasztalhassuk.

Ebben az Igében is Isten életadó szava ragyogott fel számunkra. Boldogok vagyunk, ha hiszünk Benne, mert az Úr Jézus Krisztusba vetett hit mindenen átsegíthet minket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus felejthetetlen bíztatása és bátorítása:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!"(János 14,1)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 14.

 

***

225. Dicséret

1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének,

Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.

2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent igédet adtad mi elménkben,

És hogy ez által véssz ismeretedben, Te kegyelmedben.

3. A romlás után nem hagyál bűnünkben, Sőt te Fiadat ígéréd igédben,

Hogy elbocsátod őtet mi közénkben, emberi testben.

4. Felséges Isten, tenéked könyörgünk, Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk,

Hogy őtet látván, benne remélhessünk, Idvezülhessünk.

5. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot,

A Krisztus Jézust: örök vigasságot, És boldogságot.

6. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, Ne szerethessünk egyebet Jézusnál;

Maradhassunk meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal.

7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden útainkban;

És Szentlelkeddel vigy be hajlékodba, A boldogságba.

8. Dicsőség néked mennyben, Örök Isten, Ki dicsértetel a te szent igédben,

Krisztus Jézusban, mi Idvezítőnkben, És Szentlélekben.

 

***

H I R D E T É S E K

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 14.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

44. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 11.)

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik (János első levele 4,1) alapján:

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."

 

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/:

Taníts téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!  Alleluja! Alleluja!

 

***

A Biblia figyelmeztet minket, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele előtt nagymértékű lelki visszaesés lesz és sok tévtanító támad. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." (Máté 24,24)

***

ANTIKRISZTUSI TANÍTÁSOK ÉS JELENSÉGEK NAPJAINKBAN!

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor

1. Ki az Antikrisztus?

János apostol így ír róla: "Gyermekeim, itt az utolsó óra és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok Antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra" (1János 2,18).

Mit csinál?   „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút ." "Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van." "Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az Antikrisztus" (1János 2,22; 4,3; 2János 7).

Az Antikrisztus tehát egy valóságos földi személy lesz, akiben a Sátán minden gonoszsága és hatalma sűrűsödik. Ő a Sátán testetöltése, aki a Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időben jelenik majd meg, s a Krisztus és a benne hívők elleni harcot vezeti (Jelenések 13,7).

Az ítéletre jövő Krisztus azonban megsemmisíti őt (2Thessz 2,8).

Legfőbb jellemvonásai:

a) Tagadja az Atya és a Fiú istenségét, tagadja, hogy Jézus Krisztus a világ (egyetlen) Megváltója, s önmagát úgy tünteti fel, mint a világ urát. „Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, azt állítva magáról, hogy ő isten" (2Thessz 2,4).

 

b) Ördögi erejével nagy csodákat tesz, hogy elámítsa az embereket (2Thessz 2,9; Jel 13).

 

c) Az egész világot egyesíteni akarja a maga uralma alatt. Arra törekszik, hogy legyen egységes világbirodalom, amelyben mindenkinek egy véleménye lesz (Jel 17,13), legyen egységes világgazdaság, amelyben "..senki se vehessen vagy adhasson, csak akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma" (Jel 13,17), és legyen egységes világvallás, amelyben mindenki imádja a sárkányt (a Sátánt) és a tengerből feljövő fenevadat (az Antikrisztust) - „..mindenki, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe." (Jel 13,4-8).

 

2. János apostol azonban  antikrisztusokról is ír - többes számban.  Kik ők? A végső időkben megjelenő Antikrisztus előfutárai, akik az Antikrisztus feltűnését megelőző századokban is munkálkodnak már. Őket is az jellemzi, hogy tagadják, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, a világ Megváltója, s gyalázzák, gáncsolják a benne hívőket is.  Köztük vannak azok a "hamis krisztusok", akikről Jézus is beszélt: "

 

Sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek...

Ti ezt ne higgyétek! „Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is" (Mt 24,5;  23-24).

Jelen van tehát és hat a világban már most egy bizonyos Krisztus ellenes, antikrisztusi szellemiség, aminek lényege az Isten nélküli, Isten ellenes és önistenítő (ateista, antiteista és autoteista) gondolkozás, ami végső kiteljesedését majd az Antikrisztus személyében éri el.

 

 

3. Ennek milyen megnyilvánulásaival találkozunk napjainkban?

Az antikrisztusi tanításokat és jelenségeket még felsorolni sem lehet ilyen röviden, nem hogy ismertetni. Éppen ezért előbb szeretném hangsúlyozni azt a néhány alapvető bibliai igazságot, amitől ezek a tanítások mindig eltérnek, s utána említek majd párat e jelenségek közül.

Így mindenki maga is jobban meg tudja majd állapítani egy tanításról, hogy egyezik-e Isten kijelentésével vagy ellenkezik azzal.

 

a) A Szentírás szerint Isten a világ teremtője, s minden, ami létezik, az Ő teremtménye- Tehát a valóság nem egylényegű, nem áll meg a Biblia talaján, hogy "isten minden és minden isteni"- ahogyan a hinduizmus és a belőle sarjadt tanítások állítják.

 

b) Egyedül Isten jó, az ember sajnos gonosszá lett az Isten elleni lázadása (a bűn) miatt. - A világban ezért valódi különbségek vannak, élesen elválik egymástól a jó és a rossz.

 

c)  Az ember tehetetlenné vált a jóra, csak Isten tudott segíteni rajta. Ezt a megváltást végezte el Jézus Krisztus. Egyedül az Ő halála és feltámadása tesz újra igazakká Isten előtt, amit a benne való hittel fogadhatunk el. - Az embernek tehát nincsenek "korlátlan lehetőségei", amiket valamilyen módszerrel ki lehetne fejleszteni - ahogyan ezt ma több tévtanítás is reklámozza.

 

d) A Biblia alapján valljuk: Jézus a Krisztus, az egyedüli igaz Isten egyetlen inkarnációja (testetöltése), aki vele egylényegű örök Isten. (Tehát nem csak Próféta, vagy Mester stb.)

 

e)  A Sátán, aki személyes szellemi hatalom, kezdettől fogva azzal hitegeti az embert, hogy istenné teszi (1Móz 3,5). Aki hisz és enged neki, vagy bármilyen segítséget elfogad tőle, az rabjává lesz.

 

Eszerint minden, ami Jézus Krisztus abszolút igénye ellen irányul: antikrisztusi.

 

A Megváltó világosan megmondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam" (Jn 14,6).

Ő nem az egyik út, ami Istenhez vezet, hanem az egyetlen - Egyedül Ő tud üdvözíteni mindenkit.

Okkal hirdették az apostolok ott, ahol sokféle vallás képviseltette magát: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk" (ApCsel 4,12).

Szigorúan véve: amely tanítás ettől eltér, ilyen vagy olyan mértékben antikrisztusi és Krisztustól szakítja el azt, aki hisz neki.  Mert a Biblia szerint nemcsak az fordul szembe Istennel (Krisztussal), aki őt tagadja vagy helyette mást imád istenként, hanem az is, aki mellette mást is istenként vagy üdvözítőként tisztel (akár önmagát is).

Ennek alapján döntse el ki-ki, antikrisztusi-e az a tanítás, amely 1913-ban a hindu Krishnamurtit kiáltotta ki Krisztussá (teozófusok).

És milyen az a tanítás, amely Jézusról azt állítja, hogy többszöri újjászületés (reinkarnáció) során fejlődött nagy Mesterré, Zarathustra lelke is benne lakott és megkeresztelésekor lett Krisztussá, amikor a "Nap szelleme" beleköltözött (Steiner Rudolf, antropozófia, aminek a Bibliától teljesen idegen emberképe lett az alapja az ún. Waldorf-pedagógiának).

 

S vajon milyen jelenség az, hogy indiai guruk százai - akiket isteneknek tartanak - tanítják a "keresztyén" Európában is az önmegváltás különféle módozatait és sokan nagy összeget fizetnek azért, hogy valamit elsajátítsanak ebből?

Egyik vezetőjük kijelentette: a jóga feladata, hogy felvegye a harcot a keresztyénséggel.

Ha ez így van, milyen szellemiségnek szolgáltatja ki magát az, aki - akár teljes jóhiszeműséggel is - jógázik?

A guruk és jógik nyugaton tudományos mezbe öltöztetik tanításaikat, otthoni hívei pedig vallják: az ember megváltását elősegíti az is, ha megissza a szent tehenek vizeletét.

 

Filmek (pl. az E.T.), könyvek, társasjátékok sokasága igyekszik megszerettetni a gyerekekkel ördögi szörnyeket, elhitetni, hogy a Sátántól nem kell félni, sőt lehet tőle segítséget kérni.

Sokan nem sejtik, hogy egy-egy "jó szám" szövege a Sátánhoz intézett kérés vagy neki címzett fogadalom. Nem véletlen, hogy a kemény rock a sátánizmus útkészítője - mégis van, aki tanulás közben is azt hallgatja.

Márpedig ahhoz kétség nem fér, hogy minden, ami az ördöggel köt össze, elszakít Krisztustól, tehát antikrisztusi.

A fekete és fehér mágia, a jóslás, varázslás minden formája, az amulettekbe vetett bizalom stb.

De hasonló hatása van a Twin Peaks típusú filmeknek is, amit százezrek néztek heteken keresztül nálunk is a tv-ben, s utána sok gyerek éjjel bepisilt, kiabált, nem mert elaludni, nappal pedig verekedett.

 

Napjaink sajátos antikrisztusi jelensége a New Age mozgalom.

Az Antikrisztus egész világot egyesítő szándéka minden formában megjelenik benne.

Egységes világkormány, egységes gazdasági rend, egy egységes világvallás létrehozása a célja.

Kevesen tudják, hogy az ENSZ-ben külön meditálóhelyiség áll rendelkezésükre azoknak a vezető államférfiaknak, akik egy guru irányításával a belső megvilágosodást keresik egy új világ megvalósítása érdekében.

A szabadkőművesség s a rózsakeresztesek hasonló célokat tartanak szemük előtt.

 

Sajnos azonban az ökumenikus diplomáciában is egyre jobban érvényesülnek azok a törekvések, amik a különböző vallások (nem felekezetek) közti különbségek elmosását, Jézus Krisztus abszolut igényének elködösítését, egy egységes világvallás létrehozását akarják.

Vajon hogyan lehet pl. együtt imádkozniuk keresztyéneknek egy olyan buddhista főpappal (Dalai láma) akit százezrek istenként imádnak, s akinek a rangja: istenkirály?

Ki kihez imádkozott ezen az "ökumenikus istentiszteleten" Budapesten?

 

A New Age mozgalom nem fordul nyíltan Krisztus ellen, hanem használja a nevét (és más bibliai fogalmakat is), de egészen mást ért rajta.  Szerinte Jézus egy a sok vallásalapító közül. Ő a "Lord Maitreya", aki a teozófiai rendszerben Buddha ötödik megtestesülése.

Hol van ez a fantáziálás a bibliai kijelentéstől és Jézus önkijelentésétől?!

Mivel e tanítás szerint bűn nincs, az embernek megváltásra sincs szüksége, csak a tudat felszabadítására, hogy saját erejével szét tudja robbantani léte határait.

 

Az agykontroll, a különféle tréningek mind ezt ígérik.

Nemcsak bibliai fogalmakat felhasználva terjednek az antikrisztusi tanítások, hanem tudományos (-nak látszó) mezbe öltöztetve is. Démoni erőkkel ügyeskedő embereket parafenoménoknak neveznek, s különféle rendezvényeken tömegek szolgáltatják ki magukat hatásuknak, sokféle lelki fertőzést kapva közben.

Az idegosztályokon csoportdinamikával, autogén tréninggel, hipnózissal és más pszichotechnikával próbálják elősegíteni a betegeket és a szenvedélyek rabjait egyfajta "újjászületésre" (reborning).

És a nagy tudományosság igézetében sokan oda jutnak el, hogy egy gyógyszer hatását már nem a benne lévő hatóanyagtól várják, hanem a rázással belekoncentrált kozmikus energiától, ami tk. számukra isten (homeopátia).

A tudományosnak álcázott és egyre terjedő módszerek mind azt ígérik, hogy az embert felsőbbrendűvé formálják ("Olyanok lesztek, mint Isten"!), amikor hatalmas erők birtokába jut, s ezekkel fantasztikus sikereket érhet el.   Ez sok esetben lehetséges is, de egyben annak a rabja lesz, akitől végső soron ezek az erők származnak, az ördögnek rabja.

***

Jézus Krisztus különös szeretetének és hatalmának köszönhető, hogy ebből a rabságból is van szabadulás a Hozzá való őszinte megtérés és e kötelékek igaz megtagadása, az alóluk való feloldozás által.

Mi mindezzel - mint ezt a cikk címe is mutatta

- nem embereket bíráltunk, hanem tanításokat és jelenségeket.

Azokat, akik ilyeneket terjesztenek vagy ilyenek hiszékeny áldozataivá vállnak, nagyon szeretjük.

Éppen a szeretet bizonysága az is, hogy felhívjuk figyelmüket tévedésükre, s a Jézushoz való megtérés lehetőségére.

HISSZÜK, HOGY JÉZUS KRISZTUS NEM CSAK AZ EGYETLEN ÚT ISTENHEZ, DE Ő AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET IS.

Aki Őt megismeri, az ismeri a teljes igazságot (valóságot). S aki Őt befogadja, az jutott el a teljes, az igazi életre.  Annak a vele való közösség védelmet nyújt a világban már most munkálkodó antikrisztusi erőktől is.

 

„Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által..." (1Thesszalonika 5,8)

 

Antikrisztusi tanítások és jelenségek napjainkban

Írta:  Cseri Kálmán református lelkipásztor

Képes Kálvin Kalendárium 1993 /51. oldal

***

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

***

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 11.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

43. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 7.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

154. Dicséret

Úr Jézus, mely igen drága, a Te igédnek világa, :/:

Mely bölccsé tévén az elmét, szüli az Úrnak félelmét.

Gerjeszd fel most indulatunk, :/: hogy míg igédre hallgatunk,

Végyen bennünk épületet a hit, reménység és szeretet:

Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének a 14-21 versek alapján:

„Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.

Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;

azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."

Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült.

A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött;

ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

(Lukács 4,14-21)

***

Az ÚR JÉZUS KRISZTUS ÉRTÜNK KÜLDETETT

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat." (Lukács 4,18)

Amikor az Úr Jézus Krisztus szűkebb hazájába, Názáretbe ment, szokása szerint bement a zsinagógájába. Ott az Ézsaiás próféta tekercséből felolvasta a Messiásra vonatkozó közismert próféciákat. (Ézsaiás könyve 61. fejezet) Annak idején a zsinagógákban minden zsidó férfi felolvashatott a Szentírásból. Amikor az Úr Jézus befejezte a felolvasást, mindenki döbbenetére bejelentette, hogy ez az Ige most beteljesedett. „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

Az Úr Jézus önmaga személyét állította úgy oda hallgatói elé, mint akiben a prófécia beteljesedett. Világos volt, hogy mit értett ezen. Az Úr Jézus ezzel azt állította, hogy ő a Messiás, aki elhozza Isten országát.

A hatás leírhatatlan volt. Valóban mindenki elámult (megdöbbent, csodálkozott) szavain.

A messiási ígéretek beteljesedését Jézus Krisztus hozta el, ezért Ő teljes joggal vonatkoztatta magára ezeket a szavakat. Hallgatóinak az a kiváltság jutott osztályrészül, hogy közvetlen tanúi lehettek ennek a beteljesedésnek, ahogyan fülük hallatára hangzott el az az isteni hitelű igehirdetés is, amely felhívta erre a figyelmüket. De a jelenlevők inkább hittek önmaguk emberi szempontjainak, mint Isten tetteinek és kijelentésének és ellene mondtak az Úr Jézusnak.

 

Amit az Úr Jézus ott felolvasott és meghirdetett, az az örök Evangélium, az emberiség számára az egyetlen jó hír! Ez a messiási prófécia arról szól, hogy kikhez küldetett az Úr Jézus Krisztus!

Az Ige szerint:

a szegényekhez,

a foglyokhoz,

a betegekhez,

a megkínzottakhoz.

Vajon mi beletartozunk-e valamelyik kategóriába?

 

ÖRÖMHÍR A SZEGÉNYEKNEK.

Az Úr Jézus boldogoknak mondja a szegényeket, ezzel is jelezve, hogy Ő az elesettek gyámolítója és vigasztalója. Isten előtt mindnyájan koldus szegények vagyunk. Aki ezt elismeri, azt Isten az ő ingyen kegyelméből megajándékozza mindazzal a lelki értékkel, amire szüksége van. Ő mindig együtt érez az elnyomottakkal. Különösen azokról a szegényekről beszél itt, akik hitben való kitartásukért, Istenbe vetett rendületlen hitükért készek még a legnagyobb nyomorúságot is vállalni, akiknek Istenen kívül nincs más erőforrásuk, vigasztalójuk ezen a földön.

SZABADULÁS A FOGLYOKNAK.

Senki sem mondhatja közöttünk azt, hogy nincs miből megszabadulnia. Korunkban fájdalommal tapasztaljuk, hogy az emberek között milyen sok a félelem, a sérelem, a kényszergondolat, a szenvedély, az indulat, a sötétség, a babonaság, mely megkötöz oly sokakat. Az ördög megszámlálhatatlan megkötözöttséggel tartja rabságban megtévesztettjeit, szimpatizánsait, áldozatait. Az evangélium szerint az Úr Jézusban a Szabadító jelent meg, aki a teljes szabadulás lehetőségét kínálja. Egyedül Neki van hatalma minden megkötözöttségből, szenvedélyekből, gonosz szokásokból megszabadítani „meggyógyítani" minket.

Csak az Úr Jézus Krisztus hatalma által hullanak le az ördög által felrakott bilincsek!

Csak az Úr Jézus Krisztusban való hit segíthet el minket az „Isten gyermekeinek szabadságára".

 

A VAKOK SZEMEINEK MEGNYITÁSA.

Van e közöttünk olyan, akinek nincs szüksége orvosra? Van-e olyan ember, akinek mindig is rendben volt a lelki élete, tiszta volt a lelki látása? Bizony nincs! A bűn miatt minden ember lelkileg vak, melyet szégyell beismerni. Mi ne szégyelljük bevallani, hogy Jézus Krisztus nélkül katasztrofális vakságban szenvedtünk!

Egy középiskolás diák így ír egyik versében: „Nyisd meg a szemeim, álld meg kezeim, könyörülj bűnös voltomon, óh édes Jézusom."

Igen, csak így lehet tisztán látni, ha hiszünk, ha feltétel nélkül elfogadjuk, és szentnek tartva megbecsüljük Isten Igéjét.

Azok, akik az Úr Jézus Krisztust hittel befogadják, bármilyen sok nyomorúság közé is jutnak: szegénység, belső bajok, csüggedés, gyász stb, megtapasztalják, hogy elérkezett hozzájuk a „kegyelem esztendeje", eljött az üdvösség napja.

A Krisztusba vetett tiszta, gyermeki hit teljes fordulatot hoz a szenvedő hívek életébe.

A gyász fájdalmában az Úr vigasztalja őket.

A csüggedésben az Úr erősíti őket.

Személyes jelenléte gyógyszerként hat életükben!

***

Az Úr Jézus Krisztus a názáreti zsinagógában Ézsaiás próféta könyvéből felolvasta azokat a kijelentéseket, melyek másra nem alkalmazhatók, csak Őrá! „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat." (Lukács 4,18)

Az emberiség számára az Úr Jézus testet öltésében elérkezett Isten „kegyelmének ideje", a „szabadulás napja".

Ma mégis úgy él az emberiség nagy része, mintha ez nem történt volna meg.

Egyszerűen nem akar róla tudomást venni.

És ez lesz a veszte.

„Manapság sok olyan embert látunk, akik hallgatják ugyan Isten Igéjét,

mégis pimasz kifogásokat keresnek,

hogy kivonják magukat a kötelező engedelmesség alól."

„Sokan gőgösen pöffeszkednek, vakságuk sem zavarja őket és

süketen megvetik ezt a próféciát." (Kálvin János)

***

2000 éve az emberi történelem centrumában ott feszül az örök-életbevágóan fontos KULCSKÉRDÉS:

Mit tudunk az Úr Jézus Krisztusról?

Kinek ismertük meg Őt?

Kinek tartjuk? Kinek valljuk?

Ezekre a kérdésekre csak egyetlen ELFOGADHATÓ válasz adható.

Minden más válasz ELÉGTELEN!

 

KICSODA Ő NEKEM?

„Én Uram, és én Istenem!" (János 20,28)

„Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia." (János 11,27)

„Krisztus, Aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ámen." (Róma 9, 5)

 

Áldott legyen a mi Urunk, hogy értünk vállalta a küldetést és tökéletesen betöltve a törvényt eljött közénk.

Hálás a szívünk, mert Krisztusban mind megkaptuk azt, amire leginkább szükségünk van:

Ebben a szomorú világban szükségünk van az örök Evangéliumra.

Ebben a megkötözött világban szükségünk van Krisztus szabadítására.

Ebben a lelkileg sötét világban szükségünk van a Tőle kapott lelki látásra.

Ebben a fertőzött világban szükségünk van Isten gyógyító hatalmára.

Ebben a megkeseredett világban szükségünk van az Ő Szentlelkének vigasztalására.

Minden embernek szüksége van Istenre, a Messiásra: Krisztusra!

Ő azért jött a mennyből, mert tudta, hogy mindnyájunknak szükségünk van Őrá!

CSAK ŐRÁ VAN SZÜKSÉGÜNK!

 

„Krisztusnak ezeket a jótéteményeit csak úgy élvezhetjük, ha nyomorúságunk mély átérzésében megalázzuk magunkat és csillapíthatatlan éhség támad bennünk iránta, a Szabadító iránt." Kálvin János

Ebben az evangéliumban Isten életadó szava ragyog fel számunkra, hogy teljesen helyreállítsa boldogságunkat.

Boldogok vagyunk, ha hiszünk Benne, mert csak az Úr Jézus Krisztusba vetett hit menthet meg minket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus bíztatása és bátorítása:

„A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit:

azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (János 6,63)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

226. Dicséret

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.

Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;

Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel;

Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,

És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

 

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)

Bp. Pestújhelyi Református Egyházközség Elnöksége

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a

MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 7.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI KÖRLEVELE

***

42. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 4.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Mi reformátusok mindig is az Ige Egyházának vallottuk magunkat, mivel számunkra semmi sem fontosabb, mint Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerése, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék"rendelkezésünkre álljon.

A Budapest Pestújhelyi Református Egyházközségünkben immár 14 éve működik a Lelki Oázis Missziónk, mely sokrétű programjával református hittestvéreink lelki életének elmélyülését kívánja szolgálni.  (A honlap itt található: /Lelki Oázis Misszió/)

 

A Lelki Oázis Misszió célkitűzései:

·        Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának befogadása és tiszta hirdetése.

·        A keresztyén etikai normák maradéktalan képviselete.

·        Hittestvéreink tanítása, lelki segítése, bátorítása, erősítése, vigasztalása.

·        Hittestvéreink biblikus életvitelre és szolgálatra való felkészítése.

·        Hittestvéreink lelki megújulásának, épülésének munkálása.

***

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy akinek NINCS MEG az alábbi legfontosabb lelki irodalom, jelezze felénk és mi ingyenesen eljuttatjuk címére.

Teljes Biblia (Ó és Újtestamentum)

Református énekeskönyv

Heidelbergi Káté

Bibliaolvasó Kalauz

Mindennapi kenyerünk (Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok)

C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Cseri Kálmán: Református hitünk

 

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik (János első levele 4,1) alapján:

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."

 

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/:

Taníts téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki,

Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Alleluja! Alleluja!

 

***

Most az általunk ajánlott egyik legfontosabb lelki irodalomból közlünk részleteket egy igen fontos és nagyon aktuális témában: a PÜNKÖSDISTA, KARIZMATIKUS, RAJONGÓ MOZGALOMRÓL.

***

A Biblia figyelmeztet minket, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele előtt nagymértékű lelki visszaesés lesz és sok tévtanító támad. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." (Máté 24,24)

***

Részletek: Cseri Kálmán Református hitünk c könyvéből (139-141.oldal)

 

„A lelki ajándék (karizma) nem természetes adottsága az embernek, hanem a lelki munkához kapott isteni képesség. A lelki ajándékkal Isten tesz alkalmassá az általa ránk bízott szolgálat elvégzésére.

Az 1Korinthus 12 hangsúlyozza, hogy a lelki ajándékokat mindig Isten Szentlelke adja annak, akinek akarja.

Tehát nem emberek határozzák el, hogy mit akarnak kapni,

és kinek akarják ezt kézrátétellel átadni- mint azt ma több KARIZMATIKUS közösségben gyakorolják....

 

A Biblia nem tud „második áldásról" vagy külön valami későbbi Szentlélek-keresztségről.

Minden újjászületett hívő meg van keresztelve Szentlélekkel.

A Biblia szerint ennek nem feltétlen kísérője az új nyelveken való szólás. (1Kor 12,30:  Ap Csel 8,17, s a pünkösdi háromezer emberről sem olvassuk ezt.)

A lelki ajándékok célja a gyülekezet építése...

 

Korinthusban nem minden tekintetben éltek helyesen a lelki ajándékokkal.

Nagyon fontossá tették a nyelveken-szólást,

zavarták vele az istentisztelet rendjét,

némelyek büszkék lettek a lelki ajándékukra,

versengtek egymással stb.

 

Ezért egy hosszú fejezeten át tanítja Pál apostol a gyülekezetet a lelki ajándékok helyes használatára. (1Korinthus 14)

 

Különösen a nyelveken-szólásról ír bőven: az csak imádság lehet, amiben a hívő Istennel beszélget.

Mivel ő maga sem érti mit mond ezen az ismeretlen nyelven, nem tudja ellenőrizni az értelmével.

Mivel mások sem értik, ez nem építi a gyülekezetet, ezért ott csak akkor szabad így beszélni, ha van, aki megmagyarázza, s akkor is fegyelmezetten: legfeljebb két-három ember szóljon egymás után, és nem egyszerre. Saját magáról Pál apostol ezt írja:

„Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken." (1Korinthus 14,18-19)

A KORINTHUSI BŰN AZÓTA IS KÍSÉRT.

Az ember szeret feltűnni, másokat ámulatba ejteni: vágyik a látványos lelki ajándékokra.

A gyógyításról, prófétálásról, nyelveken-szólásról ma is sokkal többen és többet beszélnek, mint a gyámolítás, vigasztalás vagy diakónia (szeretetszolgálat) ajándékáról.

Pedig a csodák megítélésénél mindig, így ma is nagyon óvatosaknak kell lennünk,

mert NEM MINDEN CSODA ISTEN TETTE.

 

A Biblia világosan ír arról, hogy az ördög megpróbálja utánozni Istent, és ő is tud csodás eseményeket produkálni. És ha egy gyülekezet Isten Lelkének munkája mellett

teret ad emberi dicsőségvágynak,

szereplésnek

vagy akár csak jót akarásnak is,

ebbe a keveredésbe ÉSZREVÉTLENÜL KÖNNYEN BELEVEGYÜLHET valami démoni,

és MEGRONTHATJA a legszentebbet, a lelki munkát is.

 

Ugyancsak a korinthusiaknak kénytelen írni erről Pál apostol:

„Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek." (2Korinthus 11,3-4)

 

„Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz." (2Korinthus 11,13-15)

 

Van tehát más evangélium és más lélek is,

akinek a munkája nagyon hasonlít a Szentlélek munkájához,

DE MÉGSEM UGYANAZ.

 

A 20. század első éveiben indult el egy mozgalom Los Angelesből, ami aztán elterjedt az egész világon, ami magát  új PÜNKÖSDI vagy KARIZMATIKUS mozgalomnak nevezi,

és nagyon hangsúlyozza a lelki ajándékok fontosságát.

(AZOK SZOKTÁK EZT KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSNAK IS MONDANI, AKIK NEM LÁTJÁK BENNE A SZENTÍRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEKET.)

 

Ettől a mozgalomtól a Bibliához hű keresztyén vezetők korán elhatárolták magukat.

(A németek már 1910-ben a Berlini Nyilatkozatban.)

(Erről részletes kiadványunk itt található:  https://www.youtube.com/watch?v=d8qjcgoPnUU

 

Szentlélek világosságánál felismerték, hogy idegen lélek is belekeveredett a szellemébe.

Feltétlen erénye ennek a mozgalomnak, hogy az evangéliumot hirdeti és így sokakat megtérésre segít,

viszont SOK LELKI KÁR OKOZ azzal, hogy olykor igazi megtérés nélkül is kínálja a Szentlelket,

nem a Szentírás szerint érti és gyakorolja

a lélek-keresztséget,

ugyanígy a nyelveken szólást sem,

egyes csoportok az újjászületés elmaradhatatlan bizonyítékának tartják az új nyelvek adományát,

a gyülekezetben egyszerre csoportosan sokan szólnak nyelveken magyarázat nélkül stb.

 

Inkább mondjunk le emberi sikerekről és látványos eredményekről,

de a gyülekezetben kizárólag Isten Lelkére hagyatkozzunk,

aki a lelki ajándékokat is "...osztogatja kinek-kinek..., amint akarja" (1Korinthus 12,11).

 

Részletek: Cseri Kálmán

Református hitünk (139-141.oldal)

Kálvin János Kiadó (Budapest) , 2005

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 4.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

LELKIPÁSZTORI KÖRLEVÉL

***

41. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 31.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

421. Dicséret

1. Tudom: az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám; Már int felém és koronát

Ígér a földi harc után. Bár a világ gúnyol, nevet, :/:

A honvágy tölti el lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:

Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

2. Remélek Jézusomban én, Ő törlé el sok bűnömet; Ajkáról hívón zeng felém:

„Jer haza, vár Mestered!" Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:

Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 11. fejezetének a 4 vers alapján:

„És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." (Lukács 11,4)

Kedves Testvéreim!

Legutóbb a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetét tanulmányoztuk, és az Úr Jézus Krisztus megkísértetésének történetéből kaptuk a figyelmeztető Igéket, amikor háromszor is megkísértette Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Láthattuk, hogy az első kísértésben az ördög megkérdőjelezte az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az ördög hazudott,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánlott fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az ördög már ölni akart, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézte (Zsoltár 90,11).

Megállapítottuk, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy mennyire fontos a földön

Istennel helytállni,

hitben megállni,

Igéjét becsülni

és Igéjét használni!

***

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

Az Úr Jézus Krisztus, amikor minket imádkozni tanított fontosnak tartotta, hogy naponta foglaljuk imánkba azt a kérést is, hogy:

Ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." (Lukács 11,4)

Tudjuk, hogy ezen a Földön mérhetetlen veszélyekkel, próbatételekkel kell szembenéznünk és nap mint nap gonoszabbnál gonoszabb kísértésekkel kell megküzdenünk. Nem elkeserítés végett, hanem inkább a felkészültség miatt mondom: Egyetlen hívő embernek sem lesz kísértésmentes az élete.

Ezt az Úr Jézus mondta Péter apostolnak:

„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lukács. 22,31)

Bár ilyen életveszélyes körülmények között kell helytállnunk, de ha hiszünk a Megváltóban, ilyen kegyetlenül nehéz helyzetekben is számíthatunk Istenünk segítségére, mert nem hiába imádkozunk az Úr megőrző kegyelméért.

Fontos tudnunk, hogy: „Isten senkit sem kísért" (Jakab 1,13)

Ezért alapvető tétel, hogy határozottan tegyünk különbséget a KÍSÉRTÉS és a PRÓBATÉTEL között. Egyértelmű például, hogy Isten Ábrahámot HITPRÓBA alá vetette.

A mi Istenünk, irántunk való szeretetből minket is kipróbált emberekké akar formálni és erre megvannak a maga eszközei. Lehet, hogy ez számunkra nem lesz kellemes, de feltétlenül a mi üdvösségünket fogja szolgálni. Tehát minden hitpróba szükséges! A mennyek dicsőségébe ugyanis nem akárkik, hanem csak a „kipróbált" újjászületett - megtért emberek juthatnak. Ezeket a hitpróbákat tehát bármilyen súlyosak is, engedelmes szívvel és zúgolódásmentesen kell fogadnunk:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez." (Róma 8,28-29)

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jakab 1,12)

Igen, boldogok vagyunk még a hitpróbák és a kísértés ideje alatt is, mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik Őt szeretik. A próbatételek alatt és a kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek az ördög csapdájába esnek, elkeserednek vagy meghátrálva visszatérnek az istentelen világba.

 

***

HELYTÁLLNI A KÍSÉRTÉSBEN!

A kísértés hátterében mindig egyértelműen Isten ellensége, az ördög áll, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság" (János 8,44)

Az Úr Jézus és az egész Biblia úgy beszél a Sátánról, mint valósággal létezőről, mint aki mindenre elszánt, merészségben, ravaszságban és kísértenivalóban bőségesen felszerelt, kitartásban és gyorsaságban fáradhatatlan. Erősítsen minket az Ige, melyet az Úr Jézus mondott Péter apostolnak:

„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lukács. 22,31)

Annyi bizonyos, ha Isten nem védene minket a sátáni támadásokkal szemben, mindnyájan elvesznénk. Mi a magunk erejével nem bírnánk szembeszállni vele, de az Úr Jézus Krisztus legyőzte a Kísértőt, így tehát tudhatjuk, hogy az „evilág fejedelme" már legyőzetett.

Az ördögnek mindig is a legfőbb ellensége az Egyház volt.

A Kísértő mindenképen arra akarja rávenni az embereket,

hogy ne higgyenek Istenben,

vagy ha már hisznek, adják fel hitüket,

hogy ne olvassák a Bibliát, ne ismerjék az Igét,

ne tudjanak Isten akaratáról, rendeléseiről, törvényéről,

és ne járjanak templomba, ahol lélekben erősödhetnének.

A Kísértő a megtévesztett emberekkel elhiteti, hogy hihetnek másban is:

pl. babonaságban, szerencsében,

álmokban, misztikus látomásokban,

a nyilvánvalóan istentelen vallásokban,

vagy eretnek (szektás) tanításokban.

A megtévesztett embereknek mindig valamiféle pótszereket kínál:

pogány hiedelmeket, szokásokat, hagyományokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!

De leginkább arról akarja meggyőzni az embereket, azt akarja elhitetni, hogy a lelkükkel, az üdvösségükkel ne foglalkozzanak, ezért ördögi módon azt sugallja, hogy van még idejük és ráérnek még megtérni.

 

Minket életbevágóan fontos figyelmeztetésben részesít a mi Istenünk:

„Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"

(1Thesszalonika 5:21)

 

A Kísértő legjobban a hitvallásokat és a hitvallókat gyűlöli, különösen az újjászületett- megtért hívőket!

Feltett szándéka: a hívő embereket megtéveszteni, elbizonytalanítani, köztük meghasonlást támasztani, zűrzavart okozni, közéjük éket verni, de mindenképpen letéríteni a keskeny útról.

Erre a szomorú helyzetre is illik az Ige:

„..némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." (1Timótheus 6,10)

 

Az ördög kíméletlenül kihasználja azt, hogy az Egyházon belül is sebezhetőek az emberek, mert ott is jelen van sok hiánybetegség, például:

a vigyázás, az óvakodás, az éberség, a józanság hiánya,

a hitkomolyság, alázat, szerénység, az összeszedettség hiánya,

a tapintat, a tisztelet, vagy éppen a legfontosabb: a szeretet hiánya.

Sajnos az Egyházon belül is kezdettől fogva jelen van például:

a hívő gőg, a szeretetlenség, törvényeskedés, képmutatás, farizeuskodás,

mások ítélgetése, más dolgába avatkozás,

tiszteletlenség, tapintatlanság,

lazaság, fegyelmezetlenség,

szeszélyesség, szertelenség,

közömbösség, belterjesség,

vetélkedés, egymás ellenében való szolgálat,

vagy az át nem imádkozott cselekvés,

túlzott jóhiszeműség, engedékenység,

komolytalanság, felületesség, felszínesség veszélyhelyzetek leértékelése stb.

Istenünk úgy akarta, hogy a Szent Bibliában megtalálhatjuk a biztos ellenszert, a mennyei megoldást is:

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott." (Efezus 4,22)

 

A Kísértő az Anyaszentegyházban különösen is a dogmatikát, a tiszta hitvédelmi rendszert támadja.

Legfőbb törekvése lebontani, megszüntetni a hitvallásokat, elmosni, átlépni a felekezeti határokat.

Feltett szándéka, hogy a felekezeti különbségeket feloldja (pl: ökumené), bagatellizálja, cseppfolyósítsa, és így totálisan védtelenné, kiszolgáltatottá tegye a biblikus hitvédelmi rendszert.

Napjainkra a keresztyén világ nagy része ezzel a tragikus hitehagyással és gerinctelenséggel vált oly hiteltelenné, ugyanakkor a pogány világ felé toleránssá, vallás-semlegessé, így adva fel (árulva el) keresztyén identitását, értékeit. Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet:

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is."(Máté 24,24)

Ez az Ige is arra utal, hogy a mi Megváltónk a választottait különös gonddal védi és jó előre figyelmezteti, fölkészíti az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére, hogy minden körülmények között tudják vállalni a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak.

Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Efezus 6,12)

Mivel a mi Urunk időben mindenről tájékoztatott minket, ezért soha nem kell megrettennünk, vagy kétségbeesnünk az Anyaszentegyházban is tapasztalható fájdalmas, megbotránkoztató jelenségek miatt, mert tudhatjuk, hogy leleplezett ellenséggel van dolgunk. Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." (Lukács 10:3)

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek." (Lukács 10:19)

Az Úr Jézus küldetésében járva csak azért nem leszünk áldozatok, mert Ő nem csak ismeri, hanem védi is az övéit.

Isten gyermekei jól ismerik az Igét: Mindent megvizsgáljatok." (1Thesszalonika 5:21) és észlelik a veszélyt, az ördög alattomos csalásait, kísértéseit,

ezért nem barátkoznak az ellenséggel soha.

Nem hisznek a behízelgő hamis ígéreteknek,

nem esnek áldozatul a szemfényvesztő vallásos trükkök, pótszerek alkalmazóinak, a vallásos csalóknak, mutatványosoknak, a megtévesztő hamis tanításnak.

Minden támadást és kísértést az élő és ható Igével védenek ki, amely az Isten szájából származik!

Így tudnak ellenállni és harcolni ellene, mert az Úr Jézus nem hagyta övéit fegyvertelenül.

„Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására." (2Korinthus 10:4)

„Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." (Jakab 4,7)

Akik pedig nem veszik komolyan az Úr Jézus Krisztust, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

 

MENNYI FIGYELMEZTETÉSEK

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el, akinek álljatok ellene a hitben szilárdan." (1Péter 5,8-9)

„Rá ne szedjen minket a Sátán, mert az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk!" (2Korinthus 2,10-11)

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

 

A hívő emberek felkészültek, hogy fokozottan veszélyes helyzetben kell élniük és helytállniuk.

Ezek a mennyei figyelmeztetések a hívőknek, a megváltottaknak, a választottaknak, Isten gyermekeinek szólnak, hogy mindenkor és minden körülmények között vegyék a legkomolyabban az Isten Igéjét.

Fontos tudni, hogy ne becsüljük túl a gonosz hatalmát Istennel szemben,

de ne becsüljük le hatalmát önmagunkkal szemben.

Tudjuk, hogy a hívő élet kipróbált és megkísértett élet.

A Kísértő lehet, hogy félelmetes „...ordító oroszlán"- ként,

vagy éppen leplezetten „..világosság angyalaként" fog leselkedni ránk.

Lehet, hogy a „...tulajdon kívánság területén" férkőzik közel.

Csak egyféleképen lehet teljes védettségünk és biztonságunk: ISTENÜNK VÉDŐ OLTALMA ALATT.

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége." (Zsoltár 91, 1-4)

A hívő emberek a Bibliából megtanulták, hogy csak az Ige leplezi le a Kísértőt, és csak az Igével tudunk helytállni!  Csak az Úr Jézust segítségül kérve lehet ellenállni a kísértésben.

Mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8)

Megváltónk nélkül mi is kiszolgáltatottak lennénk, de Ő tökéletes védelmet biztosít övéi számára!

Őrá tekintve éljük életünket, és e földi küzdőtéren mindig engedelmes szívvel kövessük Istenünk akaratát, hogy a Szentlélek templomaiként Őt képviselve betölthessük nemes küldetésünket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása:

„A ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre." (1Péter 1, 7-8)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

421. Dicséret

3. Előttem, oly csudálatos, Hogy értem szállt a földre le; Miattam annyit szenvedett,

Bűnömért annyit véreze. Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/: Kitárt karjával vár az Úr:

Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

4. Tudom, hogy közel Mesterem, Az óra fut, a nap közel; Elébe állok csakhamar,

Megváltó Jézusom, jövel! Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/: Kitárt karjával vár az Úr:

Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

 

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

 

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére,

miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

(1Péter 5, 10-11)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 31.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

 

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

40. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 28.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

38. Zsoltár Haragodnak nagy voltában Megindulván

1. Haragodnak nagy voltában Megindulván, Ne feddj meg, Uram, engem!

Búsult gerjedezésedben Rám tekintvén, Ne büntess meg Istenem!

2. Nyilaid belém lövettek, Mik szereznek Énnekem nagy sérelmet;

Kezeidnek súlyossága Hátam nyomja, És sanyargat engemet.

3. Testemnek semmi részében Épség nincsen Haragodnak miatta;

Nincs békesség tagjaimban, Csontjaimban Bűneimnek miatta.

4. Mert az én nagy gyarlóságim És bűneim Fejem felülhaladták,

Miknek nehéz, terhes voltát, Súlyosságát Tagjaim nem bírhatják.

15. De én Istenemben bízom, És elvárom, Hogy kérésem meghallja,

Mert szívem hozzá emelem És elhiszem, Hogy szükségem meglátja.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 25. fejezetének az 31-46 vers alapján:

***

31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

(Máté evangéliuma 25, 31-46)

***

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETRŐL

(iudicium supremum)

 

„Aki hiszen Őbenne (Jézus Krisztusban), el nem kárhozik;

aki pedig nem hisz, immár elkárhozott,

mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében!"

(János 3,18)

 

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének célja az utolsó ítélet (iudicium supremum) végrehajtása, amiről az Apostoli Hitvallás is szól. (Jelenések 20:11-15)

Ez lezárja az idők folyását, s azután már „idő többé nem lészen".

Ez az Úrnak „ama nap"-ja.

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének az utolsó ítélet végrehajtása a fő célja, miután az Antikrisztus paráználkodása által tetőfokra jutott a bűn és istenellenesség tombolása az emberiség életében.

 

Az utolsó ítéletet két szempontból kell látnunk:

Krisztus szempontjából

és az ember szempontjából.

 

Krisztus szempontjából az a jelentősége, hogy az utolsó ítélet: iudicium supremum Krisztus méltóságához, felmagasztaltatásához is hozzátartozik, mert annak negyedik lépcsőjét, csúcspontját alkotja; mert Krisztus királyi hatalmának legnagyobb megnyilatkozása, uralmának utolsó kibontakozása lesz.

(Az Úr Jézus Krisztus felmagasztaltatásának állapota az első húsvét reggeltől mind az örökkévalóságig tart. A feltámadása és a mennybemenetele felmagasztalásán keresztül vezet az Atya jobbjára, majd onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat.)

 

Az ember szempontjából pedig azért van fontossága, mert az emberiség (úgy a hívők, mint a hitetlenek) számára Isten dicsősége és egyben rettenetes ítéletének proklamálását jelenti és arra is rámutat, hogy Istennek nemcsak vezető, gondviselő mindenhatósága van, hanem büntető és ítélő mindenhatósága is. És a kétféle emberiség végső elindítását jelenti azokra a helyekre, ahol számukra a boldog, vagy boldogtalan örökélet, azaz az üdvösség, vagy a kárhozat a maga teljességében fog várakozni.

 

Ez a méltóság a Fiú számára dicsőséges lesz, mert az Úr Jézus Király és Bíró lesz egyszerre, hogy hatalmának fensége ebben is megláttassék. És az a tudat, hogy éppen az Úr Jézus Krisztus lesz a Bíró, kimondhatatlanul felemelő és vigasztaló, minden keresztyén hívő számára.

 

Ezért mondja a Heidelbergi Káté egyik leggyönyörűbb kérdése után

(„Mi vigasztalásod van abból, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat?") a felelet:

„Hogy mindennemű szomorúság és üldöztetés közben felemelt fővel ugyancsak őt várom egyedüli bíróul az égből, aki előbb miattam állott Isten ítélőszéke elé, vett el rólam minden kárhoztatást. Aki úgy a magam, mint az én összes ellenségeimet örök kárhozatra veti. Engem pedig magához a mennyei örömbe és üdvösségbe visz fel majd az Ő kiválasztottaival együtt". (Heidelbergi Káté 52.)

 

A Heidelbergi Káté e gyönyörű felelete is arra figyelmeztet bennünket, hogy a református igehirdetésnek mindig a teljes christologiai anyagot, azaz a teljes Krisztust kell prédikálni.

Tehát szólni kell Róla, mint Királyról és Bíróról is.

(Nálunk azonban legfeljebb csak a nagypénteki, szenvedő Krisztus iránt van még - a homo naturalis általános humanitásából kifolyólag - érzéke az embereknek.)

Az általános keresztyén evangélizáció és diákszövetségi munka, továbbá az oxfordi mozgalom és ehhez hasonló vallásos áramlatok pedig Krisztusban CSAK a „barát"-ot látják igen sokszor és nem egyszer szinte PAJTÁSKODNI akarnak az Úr Jézus Krisztussal.

 

Nekünk reformátusoknak sokkal hatalmasabbnak, szentebbnek, félelmetesebbnek azaz teljes mértékben Megváltónknak is kell látnunk Krisztust, tehát Királynak és Bírónak is, mert ezt kívánja tőlünk a református krisztusszemlélet komolysága.

 

Az eschatologiában (végső dolgokról szóló tanítás) valójában kétféle ítéletről lehet szó, éppen úgy, mint kétféle túlvilági állapotról is.

 

·        Az egyikfajta ítélet rögtön a halál után következik be, mert hiszen szerintünk már akkor eldőlt a sorsa mindenkinek. Erről azonban senki sem tud.

·        Viszont a Szentírás világosan beszél arról is, hogy lesz egy hatalmas, világraszóló, nyilvános, általános, ünnepélyes ítélet elevenek és holtak fölött.

Nekünk, Krisztus követőknek ennek elkövetkezésében is hinnünk kell!

Írta: Dr. Sebestyén Jenő

Református dogmatika

 

***

„Ahogyan szükségünk van az ígéretekre, hogy a helyes életre serkentsenek és erősítsenek,

úgy a fenyegetések is hasznosak, mert éberségben és félelemben tartanak.

Tanuljuk hát meg, hogy nagyon is kívánatos Isten Fiához tartozni, mert akiket az utolsó napon elűz maga elől, azokra örök halál és tüzes kín vár. Azért utasítja majd a hitetleneket arra, hogy távozzanak tőle,

mert most még a sok képmutató úgy össze van keveredve az igazakkal,

MINTHA ők is Krisztus testvérei lennének.

 

Istennek az elvetettek iránti bosszúja súlyosabb mindenféle más gyötrelemnél, és rettenetet kelt.

Ezen kívül jegyezzük meg, hogy a tűz ÖRÖK lesz, akárcsak a hívőknek megígért dicsősége is.

Azok az emberek, kiket az evangélium az üdvösségre hív, INKÁBB a Sátánt választják pusztulásukra, és VISSZAUTASÍTVÁN az üdvösség szerzőjét, ÖNKÉNT ADJÁK MAGUKAT erre a nyomorúságos sorsra.

Vétkükben nyilvánvalóvá válik pusztulásuk oka:

VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELHÍVÁS KEGYELMÉT.

Az elvetettek megtudják: az utolsó napon meddő lesz minden kifogás, amivel most áltatják magukat.

Azt képzelik, megvetésükért nem jár büntetés? Az Úr azzal dönti porba önelégültségüket, hogy rámutat: egykor majd (bár túl későn) rá fognak érezni arra, AMIT MOST SEMMIBE SEM VETTEK.

Kálvin János

(A Máté ev. 25 rész magyarázata)

 

***

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." (Máté 25:31-33)

 

„Mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent." Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek." (Róma14:10-12)

 

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Korinthus 5:10)

 

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi (Úr Jézus Krisztus) által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból." (Apostolok Cselekedetei 17:31-31)

 

„Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától." (2Thesszalonika 1, 7-9)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

364. Dicséret

1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!

Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.

4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,

Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 28.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

39. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 24.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

276. Dicséret

 • 1. Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy; :/: Jövel és nézz meg engem,
 • Magamra, ó, ne hagyj! Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj!
 • 2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, te adj nekem!
 • Ha kétség közt hányódom És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!
 • 3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg mellettem Szerelmed és a hit;
 • Csak azt el ne veszítsem, Mi benned, ó, Úr Isten, Remélni megtanít!
 • 4. Földi jó és szerencse Mulandó, mint magunk, :/: De a hit drága kincse Örök és fő javunk;
 • Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szüntelen: Élünk vagy meghalunk.
 • 5. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad!
 • A szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-13 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember." Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez."Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."

Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A HARMADIK KÍSÉRTÉS

Kedves Testvéreim!

Amikor az Úr Jézus Krisztus megkezdte messiási küldetését, értünk mindent vállalt, a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába, negyven napon át a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor is megkísértette Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak. A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsoltár 90,11).

***

A Sátán harmadik támadása még élesebb volt, mint az előzőek. Egy magas helyre vitte föl, mégpedig a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjára és ott azt mondta neki, hogy ha Isten Fia, akkor nyugodtan ugorjon le a mélységbe, nem lesz semmi baj, elvégre meg van írva: Az Ő angyalainak parancsol felőled és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

Lám a Sátán tud idézni a Bibliából és még az Igét is fel akarja (tudja) használni a rontásra, rombolásra, aljas céljaira! A Zsoltárok könyve 91. zsoltárának a 11-12 verseit idézte az Ószövetségből és azt alattomosan kiforgatva, ördögi módon meghamísítva tette. Ez jellemző, mert csak így tudja! Másként nem is tehette!

Az Úr Jézus tudta, hogy az Atya távolról sem kéri tőle azt, hogy a templom tetejéről ugorjék le, akármilyen bibliai Igét is idéz a Sátán. Az Úr Jézusnak az Atya iránti engedelmességén tört meg a gonosz sátáni támadása! Az Úr Jézus egyértelműen és világosan visszautasította ezt a sötét ördögi bibliaértelmezést, és az Igével kísértő Sátánnak, határozottan a Bibliából vett Igével válaszol: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (5Mózes 6,16).

Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megkísértései szerves részét képezték szenvedéseinek. Ezek azok a kísértések, melyekkel a szenvedések útján találkozott, Mt4:1-11, Lk22:28, Jn12:27, Zsid4:15, 5:7-8. Nyilvános szolgálata a megkísértetés időszakával kezdődött, s azután a kísértések még tovább folytatódtak egészen a Gecsemáné kertig.

A pusztai kísértés története azzal fejeződik be, hogy bár körös-körül vadállatok jártak, veszélyes sivatagi állatok, de az Úr Jézus mellett már az ég angyalai álltak őrt és szolgáltak Neki. „Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." (Márk 1,13) Így teljesedett be a Zsoltár szava, hogy valóban az angyalok vették körül és szolgáltak neki.

Láthattuk, hogy a Kísértő célja érdekében szemtelenül, ravaszul, ördögi módon még a Szentírást is idézi a Zsoltár 91.11-12. verseit. Ha pontosan megvizsgáljuk a 91. Zsoltárt, világosan láthatjuk, hogy ott szó sincs csodás, látványos „bemutatóra" való felhívásról, de öngyilkossági kísérletről sem. Tipikus példája ez a hamisítványnak, olyan ördögi módszer ez, mely a Bibliából önkényesen, szándékosan kiragad, kihagy Igéket. Ez egy sajátosan ördögi logika, sátáni bibliamagyarázat, szándékosan torzított írásértelmezés, ez szó szerinti felbujtás az öngyilkosságra, és aljas kísérlet a gyilkosságra. Az Úr Jézus így leplezi le az Kísértő fondorlatos hazugságát:

„Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

 

A Zsoltár szavait tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a Kísértő szándékosan KIHAGYTA a lényeget, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy minden utadon" vagyis, aki ISTEN ÚTAIBAN JÁR, aki a keskeny úton halad, igenis azt az Úr megoltalmazza és védelmét biztosítja és garantálja:

„Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak."  „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91, 9, 14)

Isten Igéje itt világosan arról beszél, hogy ez az oltalom semmiképpen sem vonatkozik

a mi Istentől független külön útjainkra,

egyéni, önfejű, istentelen vállalkozásainkra,

bibliátlan világi viselkedésünkre.

Mindegyik bibliai Ige csak a maga helyén, a teljes Szentírás összefüggésében, azzal egybehangzóan érvényes, és nem szabad önhatalmúan, (de büntetlenül sem) onnan kiragadni, vagy kihagyni belőle.

Az ördög volt a világon az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Tapasztalhatjuk, hogy azóta már sok követője akadt!)

Tudjuk, hogy amikor az Éden kertben, Isten tiltó parancsát meghamisította, azt megkérdőjelezve az első emberpárt megkísértette, azonnal, már az első kísérlete eredménnyel járt. Miért?

Azért, mert Ádám és Éva nem ragaszkodtak szilárdan, hűségesen és engedelmesen Istenhez és az Ő Igéjéhez, a mennyei figyelmeztetéséhez, így könyörtelenül belegabalyodtak az ördög kivetett hálójába és elbuktak.

Ez ma is így van azokkal, akik nem ismerik az Istent!

Korunk embere már alig ismeri a Bibliát, Istenről legföljebb csak káromkodásokból hall, az Úr Jézus neve csak töltelékszóvá lett számára. Azok, akik nincsenek tisztában Isten parancsolataival, kiszolgáltatott játékszerei az ördögnek. Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el is pusztítja. Jaj annak, aki enged a Kísértőnek és függetleníti magát a Szentírás tiszta és egészséges tanításától, vagy azt lazán kezeli és így „önjáróvá" válva a saját feje után a maga útjára lép. Ismerjük az első zsoltár örök figyelmeztetését, melyben meg van írva, hogy a gonoszok útja semmibe vész!

 

Az ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló!

Ma is ölni akar, mert ez a foglalkozása: „azért jön, hogy öljön és pusztítson!" (János 10,10) Feltett szándéka valamilyen módon megtéveszteni és levadászni a tudatlan és vigyázatlan embereket. Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben. Durva és alattomosan kifinomult módszereivel, széles és roppant gazdag eszköztárával, behízelgő, vagy brutális támadásainak csapásai alatt minden védtelen ember hamarosan összeomlik. Mindent elkövet, mindent megmozgat és semmitől sem riad vissza. Sokan belegabalyodnak kivetett hálójába és elbuknak. Ha kell, különböző szenvedélyek nyomorába kényszeríti áldozatát, ha kell, alattomos csapdaként a modern technikát használja fel (függőségek), de a célja mindig ugyanaz marad: megtévesztett áldozatainak nyomorba döntése, teljes elpusztítása.

 

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Kísértő igyekszik mindenkit szembefordítani a Bibliával, úgy férkőzik az emberhez, hogy csábító csalárdságaival Isten igazságát ostromolja. Lépten-nyomon támadásra kész. Nem ügyetlen stratéga, ezért (tudományos köntösbe ágyazott) érvelése, hitetése sokaknak megnyerő. A Bibliából is tud idézni, de számára a Szentírás „csak betű" marad és nem élet. Igyekszik mindig ráígérni Isten ajándékaira és nagyobb jóval kecsegtetve, kételyt támasztani Isten iránt. Tévelygésbe bonyolít, gyűlölséget kelt, engedetlenséget szít Isten akarata ellen, hogy Isten országát megdöntse és az embert magával együtt rántsa a kárhozatba. Az ősi ellenség tehát Istentől akar elszakítani, a kegyelem művét akarja tönkretenni, és a káoszt akarja ránk szabadítani.

 

Csábítása azért megejtő, mert szinte felismerhetetlen. Személyes valóságát titkolja. Éppen azt akarja elhitetni, hogy nem is létezik. Ez a legnagyobb hazugsága!

Soha nem fedi fel sem a kilétét, sem a szándékát. Lényéből fakadóan szeret a homályban maradni és a zavarosban halászni. Nem fecsérli az időt holmi udvariaskodással. Soha nem szokott például bemutatkozni és nem bajlódik a megszólítással sem. (Lásd: Ádám és Éva megkísértése.) Mindig hívatlanul, tolakodóan, szemtelenül és alattomosan lép gyanútlan áldozatához. Kiszámíthatatlanul és váratlanul szólal meg. Mindig van mondanivalója, illetve „kísértenivalója". Azonnal a tárgyra tér, és mivel jól felkészült mindenkiből, ismeri a gyenge pontokat és könyörtelenül ki is használja. Célratörően, taktikusan, rafinált módon, hidegen, kegyetlenül és embertelenül tárja fel, adja elő portékáját. Hazugságát olyan meggyőzően tudja tálalni, hogy felkelti az érdeklődést és kíváncsivá tesz. A fullánk, amit használ „idegen test", „idegen tűz" az ember számára, de olyan ravaszul van álcázva, hogy letompítja, vagy teljesen kiiktatja a „lelki immunrendszert"! Így válik az ember kiszolgáltatottá és áldozattá.

 

A tapasztalat az, hogy amennyiben valaki (Évához hasonlóan) párbeszédbe keveredik vele, majdnem biztos, hogy elbukott! Napjainkban világosan felismerhető ez az ördögi módszer a különböző szekták hozzáállásában, viselkedésében, tanításában is.

Hányszor hallottuk már korunk hamis prófétáit, hitetőit,

vallásos zsonglőrjeit, szemfényvesztőit, mutatványosait:

csak úgy lazán, zsebre dugott kézzel a Bibliát idézni,

látványos, „zenés-szórakoztató istentiszteleteket" tartani,

nagyokat mondani, sokat ígérni,

pedig feltett szándékuk nem volt más, mint befolyásolni, megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket, a hívőket pedig mindenképpen letéríteni a keskeny útról.

A hamis próféta nem átallja azt hazudni, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik hozzá(juk) csatlakoznak, vagy pl. Bibliával a kézben, arra akarja rábírni követőit, hogy ne fogadjanak el életmentő vért (Jehova Tanúi), hanem inkább válasszák a halált!

A Sátán fortélyos és félrevezető természetével, és mérges marásával így öli meg az embert.

Mindez sajnos kőkemény valóság!

A tapasztalat az, hogy akit a hazugság atyja egyszer rászedhet, azt könyörtelenül tönkreteszi. És mi marad utána?

Egy szomorú, megfertőzött, becsapott, hajótörött, megalázott, meggyalázott, megnyomorított, elbukott, tönkretett élet. Bűnbe, hitetlenségbe, tagadásba, kétségekbe, teljes reménytelenségbe, nihilbe taszított, félrevezetett emberek milliói. Korunkban, a halál és a terror civilizációjában erről beszélnek a tragikusan szétzilált emberi kapcsolatok, megnyomorított, ronccsá tett családok, megcsalt férjek, elhagyott feleségek, riadt, szétszéledt gyermekek, tönkrement életek.

 

A Kísértő célja mindig ugyanaz: megtévesztett áldozatainak nyomorba, halálba döntése, teljes elpusztítása. Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia:

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

„Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz." (Róma 12,9)

 

***

Az Igéből világosan kiderül, hogy a Sátán szándékosan nem folytatta a Bibliából a 91. Zsoltár üzenetét, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzi őt, és ELTAPOSSA a viperát, a szörnyet, az ősi kígyót! (Jelenések 20,2)

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet." (Zsoltár 91,11-13)

Ez már nem volt számára szimpatikus idézet!

Tudnunk kell, hogy már a Biblia első lapjain hatalmas üzenetként, örök, igaz próféciaként azt olvashatjuk, hogy eljön a Megváltó, Aki majd a kígyó fejére tapos! (1Mózes 3,15)

Ez a prófétikus Ige az Úr Jézus Krisztusban beteljesedett, mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

 

Mi reformátusok hittel valljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus: „Az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított." Nekünk, akik ismerjük, szeretjük és követjük az Úr Jézust, hálás szívvel, Isten iránti teljes engedelmességben kell járnunk és feltétel nélkül bíznunk kell benne! Tudnunk kell, hogy Ő a kísértésekben sem fog minket soha elhagyni és erőn felül való kísértés nem ér minket. (1Korinthus 10,13)

Minden hitben élő embernek nagyon jól kell ismernie a Bibliát!

Csak így fogja tudni felismerni az ördög alattomos csalásait, kísértéseit, és csak így fog tudni ellene harcolni, küzdeni. Az Úr Jézus Krisztus ugyanis megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte, hogy naponta imádkoznunk kell azért is, hogy: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Isten gyermeke a kísértések között is a mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91,14)

 

Az Úr Jézus nélkül tökéletesen elesettek és tehetetlenek lennénk. Csak akkor fogunk tudni helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus az Ő Szentlelke által megerősít minket. Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

Csak Jézus Krisztus által élhetünk biztonságban!

Ő védjen meg minket és adjon erőt, hogy tudjunk megállni és győzni minden kísértésben.

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 364. Dicséret
 • 1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,
 • Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

 

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 24.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

38. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 21.)

***

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának."

(János 3, 17-19)

***

AKI HISZ ŐBENNE (JÉZUS KRISZTUSBAN), EL NEM KÁRHOZIK!

 

„Aki hisz Őbenne (Jézus Krisztusban), el nem kárhozik!" (János 3,18)

 

„Az Úr Jézus Krisztus oly sokszor és oly buzgón ismétli, hogy a hívők a halál veszélye felett állnak, ebből következtethetünk a szilárd és biztos meggyőződés hatalmas szükségességére, hogy a lelkiismeret ne legyen állandóan a reszketés és a riadalom állapotában.

Ismét kijelenti, hogy mikor már hiszünk, nincs kárhoztatásunk, ezért a hívők mentesek a kárhozat félelmétől.

 

Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Ez azt jelenti, hogy nincs más orvosság, mellyel bárki emberfia elkerülhetné a halált, vagy más szóval, mindazok számára, akik elvetik a nekik Krisztusban adott életet, nem marad más, csak a halál, mivel élet csakis a krisztusi hitben található.

Soha nem volt más orvosság a halál elkerülésére,

mint, hogy az emberek Krisztusnak adják magukat.

 

Az elkárhozott fogalom erőteljesen azt fejezi ki, hogy minden hitetlen ember sorsa a végső pusztulás.

Itt az Úr Jézus Krisztus különösen azokról beszél, akiknél a gonoszság az evangéliummal szembeni nyílt ellenszegülésben mutatkozik meg. Szavát azok ellen emeli fel, akik szándékosan és gonoszul kioltják az Isten által meggyújtott világosságot.

 

Isten szembeszáll a panaszkodással, mellyel a gonosz emberek cenzúrázni szoktak - amit ők Isten rendkívüli keménységének vélnek, mikor nagyobb szigorúsággal bánik velük, mint amit vártak.

Sokan kíméletlennek tartják, hogy mindazok sorsa, akik nem hisznek Krisztusban, elkárhoznak.

Ezt a kárhoztatást senki se tulajdonítsa Krisztusnak!

Ő megmutatja, hogy mindenkinek magának kell tulajdonítani ezt a szégyent.

Ennek oka az, hogy a hitetlenség a rossz lelkiismeret bizonysága, s ebből nyilvánvaló, hogy a saját gonoszságuk akadályozza meg a hitetleneket abban, hogy Krisztushoz közeledjenek.

 

Krisztus célja az, hogy visszatartsa az emberek gonoszságát, így azok szokásukhoz híven ne vitatkozzanak, vagy okoskodjanak Istennel, mintha Ő igazságtalanul bánna velük, mikor az örök halállal bünteti a hitetlenséget. Megmutatja, hogy a kárhoztatás jogos, nem érheti semmiféle szemrehányás, s nemcsak azért, mert azok az emberek, akik többre becsülik a sötétséget a világosságnál, s elvetik a nekik ingyenesen kínált világosságot, gonoszul cselekszenek, hanem mert a világosság gyűlölete csakis abból az elméből származik, mely bűnös és tudatában van a vétkességének.

 

A hitnek képmutató megjelenése azokban is fellelhető, akik ellenzik az evangéliumot.

Ők bár „szentebbeknek tűnnek", mint az angyalok, még sincs semmi kétség afelől, hogy képmutatók,

akik nem másért utasítják el Krisztus tanítását, hanem mert szeretik a rejtekhelyeiket, melyekkel elrejthetik hitványságukat.

 

Mivel tehát a képmutatás egyedül is istengyűlölővé teszi az embereket, valamennyien elítéltetnek, mivel ha nem büszkeségüktől elvakíttatván nem lelnék örömüket a bűneikben, azonnal és akarattal elfogadnák az evangélium tanítását. A világosság nem más okból gyűlöletes a számukra, hanem mert gonoszok és el akarják rejteni a bűneiket, már ami a hatalmukban van ezzel kapcsolatban.

Ebből következik, hogy az orvosság elutasításával mondhatni szándékosan táplálják a kárhoztatásuk alapját.

 

Nagy hibát követünk el tehát, ha azt hisszük, hogy akik az evangélium ellen bőszülnek fel, azokat istenes buzgóság sarkallja. Éppen ellenkezőleg, iszonyodnak és menekülnek a világosságtól, hogy szabadabban büszkélkedhessenek a sötétségben.

 

Semmi reményünk sem marad, ha Krisztus nem szabadít meg minket!

Az Ige azt mondja, hogy Isten haragja marad a hitetleneken.

A halál ott lebeg minden hitetlen feje felett, legyőzötten és rabigában tartva őket,

ahonnan SOHA nem menekülhetnek.

S valóban, noha az elvetettek természetesen elítéltek, hitetlenségük által mégis új halált vonnak magukra, mert akik lerázzák magukról Isten üdvözítő igáját, azok a halál láncaival kötözték meg MAGUKAT.

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"  (Lk18,8)

 

NINCS NEHEZEBB, MINT LEVETNI A BŰNÖS INDULATOT!

Senki sem képes tiszta és igaz lélekből imádkozni. Ehhez kérni kell az Urat, hogy Lelkével igazgassa és vezesse szívünket, mert csak így lehet jogosan segítségül hívni Istent, és csak így válaszol kéréseinkre.

 

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" Ezzel a mondással Krisztus azt tanítja, hogy nem kell csodálkozni, ha az emberek eztán is senyvedni és sorvadozni fognak a sok szenvedés miatt, hiszen elhanyagolják AZ IGAZI ORVOSSÁGOT.

Vagyis elejét akarta venni annak a botránkozásnak, amelybe nap mint nap beleütközhetünk, amikor nap mint nap MINDENT méltatlan zűrzavarban találunk.

 

A világban mindenütt tombol a hitszegés, a kegyetlenség, a csalárdság, az álnokság, az erőszak, nincs méltányosság, nincs tisztesség, a szegények elnyomás alatt nyögnek, az ártatlanokat gőgösen és gyalázkodva zaklatják. És mindeközben úgy tűnik, Isten alszik az égben; a test épp ezért úgy képzeleg, hogy mindent a vak sors irányít.

Krisztus azonban arra figyelmeztet itt, hogy az ilyen emberek joggal fosztatnak meg a mennyei segítségtől, mert nem tudnak és nem is akarnak bizalommal támaszkodni rá. Nem is méltó arra senki, hogy az Úr megsegítse, ha csak zúgolódik magában és nem enged teret az Ő gondviselésének.

 

Krisztus azonban jó előre világosan megmondta, hogy mennybemenetele és visszatérése között A VILÁG TELE LESZ HITETLENEKKEL, s ezzel jelezte, hogy ha nem jön el hamar a Megváltó, késedelme az emberek vétke lesz, mert SZINTE SENKI SEM FIGYEL RÁ.

Ó, bárcsak ne kellene látnunk, mennyire bizonyosan teljesedik ez a jövendölés!

Mégis, a tapasztalat megtanít, hogy bár a gonosz roppant tömege nehezedik a világra és nyomja el azt,

mindazáltal VANNAK NÉHÁNYAN, akikben felismerhető a HIT APRÓCSKA SZIKRÁJA."

 

Ítra: Kálvin János

Geneve (Genf), 1560.

 

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

 • 154. Dicséret
 • Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, :/: Mely bölccsé tévén az elmét,
 • Szüli az Úrnak félelmét.
 • Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk,
 • Végyen bennünk épületet A hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 21.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

37. körlevél járvány idején

 

(Budapest, 2021. január 17.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

277. Dicséret Gondviselő jó Atyám vagy

 • 1. Gondviselő jó Atyám vagy, Ó, én édes Istenem! :/: Látom én, hogy minden elhagy
 • E világon, csak te nem! Hozzád vágyom, benned élek, Üdvöt mástól nem remélek.
 • 2. Mint az alélt bús virágra Megújító harmatot: :/: Vérző szívem fájdalmára Csak te hintesz balzsamot.
 • Könnyű sorsom terhe rajtam, Ha imára nyílik ajkam.
 • 3. Rám-rám derül ismeretlen Utamon egy kis öröm, :/: Azt is a te véghetetlen Jóságodnak köszönöm; Hálakönnyem tündöklése A te neved hirdetése.
 • 4. Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai, :/: Bármily híven vágyakoznak
 • Színed elé szállani; Ó, adj erőt, hogy míg élek, Egyedül csak néked éljek!
 • 5. Ó, add, hogy ha majd bevégzem E mulandó életet, :/: Lelkem tisztán és egészen
 • Egyesüljön teveled. El ne vonjon semmi többé, Tied legyek mindörökké!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-8 verseit:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj..."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

 

Kedves Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedett a Jordán- folyóban. Amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést és a megkísértetést is. Figyeljük meg, hogy Ő mindig az Atya akaratát hajtja végre. Mindvégig a SZENTLÉLEK vezetése alatt marad és ettől semmi sem tántoríthatja el.

·        A Lélek indíttatására keresztelkedett meg.

·        A Lélekkel telve tért vissza a Jordántól.

·        A Lélek indítására és vezetése alatt ment ki a pusztába.

Bárcsak mi is ilyen engedelmesek lehetnénk és minden viselkedésünkben, a Szentlélek vezetése alatt cselekednénk. A Lélek indítására döntenénk, lépnénk, tennénk dolgainkat, élnénk keresztyén életünket. „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róma 8,14)

Az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, az Atyával való szoros kapcsolatban böjtölve és imádkozva készült a rá váró hatalmas feladatra.

Itt háromszor kísértette meg Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

·        Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén.

·        A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.

·        A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

Először a Sátán megkérdőjelezte Krisztus istenségét, kétségbe vonta, hogy Ő az Isten Fia: „Ha Isten Fia vagy..." és arra akarta rávenni, hogy ezt bizonyítsa be, csináljon olyasmit, amire ha Isten Fia, feltétlenül képes: változtassa a köveket kenyerekké.

Láthatjuk, hogy az ördögi módszere azóta sem változott.

A kísértésben ugyanazt teszi, mint ami Éva és Ádám esetében is volt.

Ott is megkérdőjelezte Isten szavát és hazudott nekik.

·        „Csakugyan azt mondta Isten?

·        Olyanok lesztek, mint Isten!

·        Dehogy haltok meg!"

 

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett.

Amikor meghallotta a Kísértő szavait, egy pillanatig sem ingadozott. Tisztában volt azzal, hogy ez az ördög első tüzes nyila, amivel Őt akarja megsebezni, arra akarja rávenni, hogy Isten akaratától függetlenül cselekedjen.

Az Úr Jézus soha nem tett csodát parancsra.

Ebben az esetben sem teljesíteti a kérést, hanem azonnal készen volt a válasszal: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik." (Máté 4,4). Rábízta magát Istenre, aki majd ad neki kenyeret, ha arra lesz igazán szüksége. Ő jól tudta, hogy amint Isten a pusztai vándorlás 40 éve alatt kenyér nélkül is életben tudta tartani Izraelt, Őt is meg tudja tartani. (5Móz 8,3)

Az Úr Jézus tökéletesen helytállt és valamennyi támadásra a Bibliára hivatkozva, az Igéből adta meg a választ! Ezzel számunkra örök példát mutatott arról, hogy a kísértésben miként tudunk mi is megállni, és miként lehet rendíthetetlennek maradni a hitben, Isten iránti hűségben és engedelmességben.

 

A második kísértéskor a Sátán egy magas hegyre vitte fel az Úr Jézust, ahonnan megmutatta neki a világ országát és azok dicsőségét. A kísértő azt a hazugságot súgja Jézus fülébe, hogy itt minden az övé, minden, ami ebben a világban van, az egész világ (görögül: ökumené = általános, az egész világot érintő) az övé.

Az Úr Jézus jól tudta, hogy az ördög hazudik, Ő mondja róla. „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

Az Úr Jézus jól tudta, hogy Isten a világ Teremtője és egyetlen Ura.

Az Úr Jézus tökéletesen tisztában volt mennyei küldetésével, hogy Ő azért jött, hogy minket megváltson. Tudta, hogy ezért sokat kell szenvednie, sőt halált kell vállalnia.

Azt is tudta, hogy Isten a világ feletti uralmat, hatalmat neki adta. „Jézus így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." (Máté 28, 18-19)

A z Úr Jézus nem azért jött, hogy meghódítsa ezt a világot, hanem azért hogy megváltsa.

Soha nem kellene neki olyan ország, amelyikben nem Isten világossága és szeretete van.

Az Úr Jézus azonnal átlátott a Sátán cselfogásán, amellyel meg akarta őt téveszteni és így felelt neki: ,,Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: az Urat imádd, és csak neki szolgálj." (5Móz 6,13)

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett. Mi is csak és kizárólag Istennel és az Ő Igéjével tudunk helytállni!Csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögi kísértésben, mert a Biblia az Isten Igéje, a Lélek kardja, mely Isten szájából származik! Ezért az Ige, a lelkünk nélkülözhetetlen tápláléka olyan „kenyér", amely mindenféle bajban, ínségben megoldást kínál. Csak Isten Igéje segíthet el minket igaz hitre és üdvösségre is (Lukács 8,12).

ISTEN IGÉJE ÉL ÉS ÉLTET!

Aki naponta mennyei Igével táplálkozik, annak igazán jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, sőt tud segíteni másoknak is.

A Szent Biblia tanulmányozása soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

Ezért értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink!

Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását!

Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával.

Akik Istent igazán szeretik, azok szeretik és ismerik a Bibliát, és a legnagyobbra értékelik.

Számukra a Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése.

Ezért a mindennapi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.

Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe.

Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van, mert a Biblia: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde).

Soha nem volt könnyű keresztyénnek lenni.

Vigyázzunk, mert az ördög, aki a sötétség fejedelme, ma is a régi taktikáját veti be: megkérdőjelez, hazudik és ölni akar!

Készüljünk fel tehát, mert nem leszünk mentesek a kísértésektől, de azt is tudjuk, hogy Isten akkor sem hagy el!

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." (1Korinthus 10,13)

Az Úr Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz és imádkozik értünk, mert Ő jól látja, hogy mennyire elesettek, gyöngék, tehetetlenek vagyunk Nélküle. Csak Ővele tudunk a kísértések között is megállni. Csak Ővele lehetünk biztonságban.

Aki komolyan veszi azt, hogy a Biblia valóban Isten igaz Igéje, az a kísértések idején az Úr Jézussal együtt mondhatja ezt: MEG VAN ÍRVA - mert ebben a kijelentésben teljes bizonyosság van, csak Isten Igéjét használva tudunk mi is ellenállni, megállni és győzni.

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása, a Jakab apostol bizonyságtétele:

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jakab 1,12)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 338. Dicséret
 • 1. Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem.
 • Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.
 • 2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
 • Szemem elé állítsd szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.
 • 3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
 • Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.
 • 4. Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron;
 • Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

 

Dávid imádsága: (2Sámuel 22, 2-7)

„Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott."

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

36. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 14.)

***

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot hanem,

hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...."

(János 3, 17-18)

***

MIÉRT VAN SZÜKSÉG HITVALLÁSRA?

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk."

Róma 10,9-10

Miért van szükség hitvallásra?

Azért, mert a hitvallás bekapcsol egy szent folyamatosságba, amelyik átíveli a történelmet.

Századok hite adódik össze benne, s ez az örökség az enyém is.

Alázatosan átveszem, örömmel megőrzöm, és felelősen továbbadom.

Segít a hitvallás abban is, hogy ma Jézushoz vezessek másokat.

A hit hallás közben születik, ezért kell megvallani hitünket. Ezért nem helyes az a szerénynek tűnő, de alapjában téves álláspont, amely szerint a hitem az én belső ügyem, nem tartozik senkire.

Hogyne tartozna! A lámpást nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házában.

Egyben azonban a tulajdon hitünket is erősíti.

Miközben másnak mutatjuk az utat, mi is előbbre haladunk rajta.

A mi üdvösségünk feltétele is, hogy megvalljuk a hitünket.

Ugyanakkor a hitvallás magasztalás is. Istent dicsőítjük, amikor megvalljuk benne való hitünket.

 

És végül: a hitvallás fontos feladata, hogy megvéd a tévelygéstől!

Mert mindig voltak és ma is vannak, akiknek „viszket a fülük", akik nem akarják az egészséges tudományt hallani és a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat (2Tim 4,3-4).

Az ilyenektől magunkat elhatárolni, őket ha lehet a helyes útra segíteni, s a ránk bízottakat megvédeni CSAK VILÁGOS, BIBLIKUS HITVALLÁS BIRTOKÁBAN LEHET!!!

A keresztyén emberként nem a különféle hitekkel vitázunk,

hanem a magunk Bibliából eredő tiszta hitét szeretnénk megvallani.

 

A Szentírás alapján hisszük, hogy Isten az egyetlen örök létező.

Hisszük, hogy Isten teremtette az embert, azzal a céllal, hogy imádja őt.

Az ember akkor ismerte Teremtőjét, tudta, hogy csak őt illeti meg az imádat, s boldog volt, hogy gyakorolhatja ezt.

Bukása akkor következett be, amikor engedett a Kísértőnek, fellázadt teremtő Istene ellen, és önmagát is imádni, illetve imádtatni akarta.

Ez az ember bűne.

Ha azonban Isten megszólítja a tévelygő embert, az találkozhat Istenével, s e találkozásban megszületik a hit.

Aki saját életében meglátta már a bűn átkát és nyomorúságát, az tud valamit az Isten és az ember közötti távolságról.

Aki már keserű könnyeket ontott bűnei miatt, az tudja: a bűn nem ártalmatlan szépséghiba.

A bűn egészen más! A bűn az öntelt „Én" lázadása Isten és az embertársak ellen.

Isten nem bocsáthat meg minden további nélkül az embernek.

Nem lehet közösségben a bűnösökkel, mivel Isten igazságos.

SZÜKSÉGES VOLT TEHÁT A KERESZT.

Isten Fia a kereszten magára vette a halálos ítéletet, mint igaz a nem igazakért, és így elégítette ki Isten szentségét és igazságosságát.

Ezért nyilváníthatja Isten igaznak mindazokat, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek.

Mert a büntetést Isten Fia hordozta el.

Ő tett eleget Isten igazságosságának!

A 2Móz 12:1-14-ben olvashatunk az első páska ünnepről, amely előremutatott Krisztusra,

„... tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1Péter 1:19)

 

Keresztyén hitünk tehát nem bizonytalan sejtés, nem az értelem kikapcsolása, nem hiszékenység, nem a gondolkodni nem tudó, nem akaró, nem merészelő ember szellemi tehetetlensége, hanem tényekre épülő érzékelés.

Olyan értelemben vett tényekre, hogy információit a Bibliából veszi, a Bibliának pedig nemcsak metafizikai, hanem elsősorban történeti, tehát tényszerű karaktere van.

 

De mi is a keresztyén hit tartalma?

Ha valaki csak ennyit mond: hiszek - az önmagában kevés. Tudnia kell, hogy mit és kiben hisz.

Ezért jött létre az Apostoli Hitvallás is, hogy röviden előtárja: kiben hiszünk.

Ezt vallja: Istenben hiszek, aki teremtette a világmindenséget, benne a mi életünket is;

Istenben, aki Jézus Krisztusban egészen közel hajolt hozzánk, hogy kiszabadítson abból a kényszerhelyzetből, amibe lázadásunk miatt kerültünk, hogy csak vétkezni, csak Isten akarata ellen cselekedni tudunk;

és hiszünk Istenben, aki Szentlelke által bennünk él és Krisztushoz hasonlóvá formál.

Az üdvözítő hit tartalmát Jézus az evangéliumban így jelöli meg:

„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).

„Aki hisz a Fiúban örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (János 3,36).

A keresztyén hit két fontos jellemvonása tűnik ki ebből: mindenestől Jézushoz kötött és személyes jellegű. Ezért is fogalmaz a hitvallás végig egyes szám első személyben.

A keresztyén hit tehát nem csupán bizonyos ismeretek elsajátítása, vagy hagyományok, szertartások tiszteletben tartása, hanem az élő Krisztussal való személyes közösség.

Mindaz ami más, kevesebb ennél és sokszor idegen ettől.

A hívő ember Krisztussal olyan valóságos szoros közösségben él, mint családtagjaival és munkatársaival, akikkel azonosak az érdekei, akikkel kölcsönösen számíthatnak egymásra, akikkel össze van kötve a sorsa.

 

Az tehát még nem keresztyén hit, ha valaki feltételezi, hogy van Isten.

Az sem, ha hisz valamiféle gondviselésben.

Kevés az is, ha valamilyen végső okot próbál kimutatni az események láncolatának kezdetén.

A Szentírás szerint a keresztyén hit, ami nekünk az elveszített örök életet közvetíti, az érettünk meghalt és feltámadott Krisztussal való együttélés.

Azt, hogy Ki Ő, és mit tett értem - ezt a Biblia alapján hiszem, és vallom.

Ezért vagyok hálás neki és ezért vagyok az övé, életemben és halálomban, testestől-lelkestől.

Ez a keresztyén hit tartalma!

 

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor

(Tudom, kinek hittem - Az Apostoli Hitvallás magyarázata;

Kálvin Kiadó, Budapest, 2012)

 • 421. Dicséret Tudom: az én Megváltóm él
 • 1. Tudom: az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám;
 • Már int felém és koronát Ígér a földi harc után.
 • Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,
 • Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:
 • Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2021. január 14.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

****

35. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 10.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

 • 166. Dicséret
 • 1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk,
 • Kegyelmeddel minket segélj, Az egy Igazságra vezérelj.
 • 2. Nyisd meg szánkat hál'adásra, Készítsd szívünk buzgóságra,
 • Hitünk s értelmünk neveljed, Neved velünk ismertessed.
 • 3. Míglen éneklünk mennyégben: Szent, szent, szent az erős Isten,
 • És színről-színre láthatunk, A fényességben vígadunk.
 • 4. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek:
 • A dicső Szentháromságnak Mindenek áldást mondjanak!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezetéből a 21-22 verset:

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKERESZTELKEDÉSE

Kedves Testvéreim! Kérjük, hogy a mi Istenünk ajándékozzon meg minket ma is igazi, mennyei lelki táplálékkal. Ezért nyitottuk ki tehát a Bibliánkat a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél a jól ismert történetnél, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként, megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

Tudnunk kell, hogy mivel Ő Isten egyszülött Fia, akiben maga Isten jött el közénk a földre, ezért Neki egyáltalán nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen, mivel Ő az egyetlen, aki bűntelen volt.

Az Ő megkeresztelkedésének ezért más a jelentése és jelentősége, mint bárki másénak.

Egyrészt az Úr Jézus a megkeresztelkedésével kifejezte, hogy Keresztelő János személye, tanítása mellé áll.

Másrészt az Úr Jézus keresztelkedésével kifejezi: ahogyan testet öltésével magára vette az emberi természetet, úgy veszi magára mindazt, ami ezzel a sorssal együtt jár.

Ő bűntelenként, értünk és irántunk való szeretetből, a bűn következményeit is felvállalja.

A Máté evangéliumában olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a bűnbánó bűnösök hosszú sorában Keresztelő János egyszer csak megpillantja az előtte álló Jézus Krisztust, és nem akarta megkeresztelni.

Neked kellene engem megkeresztelned - mondta neki.

Keresztelő János a Szentlélektől kapott kijelentést és azonnal tudta, hogy az Úr Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt, mint bűnös ember nem állhat meg, sőt ő is kegyelemre és bűnbocsánatra szorul.

Az Úr Jézus azonban csendesen válaszolt:

„Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot."

Akkor engedelmeskedett neki.

Erre van a mi életünkben is szükség.

Nekünk is feltétel nélkül engedelmeskednünk kell az Úr Jézus Krisztusnak.

Ez a keresztyén hitünk legfőbb megnyilvánulása, ismertető jele.

Ebben mutatkozik meg igazán az őszinte istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőíthetjük ma is Megváltónkat.

A Szent Biblia tudósítása szerint az Úr Jézus Krisztus megkeresztelését igazolta

a megnyílt ég, az Atya hangja, és a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése.

A Szentháromságnak ez a csodálatos megjelenése arra mutat, hogy Ő fogja magára venni a világ bűneit, hogy megváltson minket.

Igen, az Úr Jézus, a mi dicsőséges Urunk, Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik.

Krisztus az Ő emberi természetében szeplőtelenül tiszta és szent volt, és benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg; ezért rendkívül gyönyörűséges volt Ő az Atyának, s erről a gyönyörködésről nyilvánosan bizonyságot is tett hallható kijelentésekben. „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Az Atya mégis váltságul adta Őt, áldozatul irántunk való szeretetből, értünk bűnösökért; odaadta a keresztre.

Az Úr Jézus Krisztus, Aki bűntelen és ártatlan volt, vállalta értünk a bűnbánat keresztségét, ezzel is kifejezésre akarta juttatni: Ő azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot.

Aki mindezt igazán megérti, hálából örökre elköteleződik az Úr Jézus Krisztus mellett!

***

Az Úr Jézus mindenben példát adott nekünk, a megkeresztelkedésével is.

Az Úr Jézus küldetésként az övéinek parancsot adott a keresztség szentségének kiszolgáltatására.

A missziós parancs így hangzik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19-20)

A keresztség az Istennel való kegyelmi szövetség jelképe.

Aki felnőttként jut hitre és még nincs megkeresztelkedve, ez lesz az első dolga: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16) A keresztség Ószövetségi előképe: a körülmetélkedés.

A keresztség minden hívő ember öröme. Luther Mártonnak ez annyira fontos volt és meg is vallotta, hogy a legsúlyosabb nehézségek idején ez volt számára a vigasztalás: „MEG VAGYOK KERESZTELVE!"

A keresztség egyszeri, megismételhetetlen.

Ha pedig valakit már gyermekként megkereszteltek és felnőtt fejjel hitre jut, nem kell neki még egyszer megkeresztelkednie, mert Isten nem felejtkezik el senkiről.

Ha kimondták fölöttünk a dicsőséges Szentháromság Isten szent nevét: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Máté 28,19), akkor egy életre szóló elpecsételést kaptunk.

Önmagában a keresztség nem üdvözít.

A bűnbocsánatot és az újjászületést nem a keresztség adja, hanem egyedül csak az Úr Jézus Krisztus: hit által. A missziói parancs szerint a keresztség szentsége csak akkor válik valóságos kinccsé, ha az igaz hittel párosul!

A keresztség szentsége, mint pecsét,

A keresztelés olyan jelképes cselekmény, amelyben a jel a tiszta víz, a jelzett dolog pedig a Szentlélek titokzatos munkája, amellyel a megkeresztelt hívőt Krisztus vérével megmossa, bűnbocsánatban részesíti.

„A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül." (Kolossé 2,12)

***

Az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, az ott állók mind hallották az Atya hangját a mennyből, és szemükkel látták, amint a Szentlélek leszállt az Úr Jézusra.

Legyen számunkra nagy vigasztalás és bátorítás az a tudat, hogy ott, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, mindig „nyitva van a menny"!

Azt is tudjuk, hogy ahol Őt bántják, ott Ő nincs jelen.

Krisztus hiányában, „ÉLET hiány" van, mivel Isten kegyelmét visszautasították.

Ott egy zárt rendszer van jelen, mivel nincs mennyei kijelentés.

Ott csak földi rettegés van, mert Isten jelenléte nélkül a félelem, a káosz és a halál uralkodik!

Az emberiség a Krisztusba vetett hit nélkül, ebben a zárt rendszerben vegetál.

Úgy tűnhet, mintha azt tehetné, amit akar, holott bezárta magát egy olyan kelepcébe, amelyben csak látszatra él, de ez a lezárt élet csak a megsemmisülés valóságát hordozza.

Isten valóságos jelenléte nélkül ilyen tragikusan bezárkózott, -lezárt- lett lelkileg a világ!

Tudjuk a szomorú valóságot, hogy ha valami tartósan lezárva marad, annak mindig nagyon súlyos következménye van. Mert a lezárt rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy felemészti önmagát.

Krisztus jelenléte nélkül minden véglegesen és reménytelenül bezárul.

Azzal, hogy kizárják Őt, az egyetlen Szabadítót az emberek, végérvényesen magukra zárják a bűn hideg zárka-ajtaját!

Ott viszont, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, mindig „NYITVA VAN A MENNY"! Nincs is ennél nagyobb vigasztalás!

Az Úr Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él!

Él és velünk van minden napon! Vele és Általa tökéletesen szabadok lettünk!

Az Úr Jézus Krisztus mondja nekünk bátorításként:

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8, 36)

Igen, ez csak Őáltala, a Benne való üdvözítő hit által lehetséges!

***

Az Úr Jézus megkeresztelkedésekor egy gyönyörű szózat hallatszott a mennyből!

A mennyei Atya személyesen tett bizonyságot egyszülött Fia mellett! „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!" Igen, Ő a szeretett egyszülött Fiú, az Atya gyönyörűsége!

Mi is csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha már szabadon valljuk és hirdetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi „gyönyörűségünk" is!  Ha az Ige alapján elmondható rólunk is, hogy: „. de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által." (1Korinthus 6,11)

Ha mindez valóság ránk nézve, akkor mi is tegyünk bizonyságot az Úr Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya. Adjuk át örömünket másoknak, hogy Isten, Jézus Krisztus személyében lehajolt hozzánk, hogy Ő engesztelte ki az Atya Isten jogos haragját, amikor önmagát áldozta fel a keresztfán, hogy Őérette könyörül rajtunk Isten, és hogy az Ő drága áldozata mentett meg minket!

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztusról szóló áldott bizonyságtétel: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Apostolok Cselekedetei 4,11)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 294. Dicséret Jézus, vigasságom! Esdekelve várom
 • 1. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat! :/: A te jelenléted Megvidámít,
 • éltet, Bátor szívet ad.
 • Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet!
 • 2. Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! :/: Lelkem a viharból,
 • Bűnből, minden bajból Hozzád menekül.
 • Bár a föld Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt!
 • 3. Jézus, üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! :/: Kik szeretjük Istent,
 • Zengjünk neki itt lent S otthon: odafenn!
 • Lelkem esd, Hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, Vigasságom!

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen"

(2Péter 3,18)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 10.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

*****

34. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 7.)

***

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot hanem,

hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...."

(János 3, 17-18)

***

MIÉRT HOGY Ő...

1.

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,

Költötte ránk szerelme kincseit?

Vagy mint a pásztor elveszett után járt,

Elmémmel fel nem foghatom, miért?

De azt tudom, hogy Máriától származott,

Hogy Betlehemben jászolágya volt,

Hogy Názáretben élt és ott volt otthona,

Ím így jött el Ő, a Világ Megváltója!

2.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,

Békéje fénylik Golgota hegyén.

Szíve miért szakadt meg a keresztfán,

Tövisből mért kapott ott koronát?

De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,

Bűn, félelem tüzét megoltja Ő,

Megterhelt lélek láncait leoldja,

Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója!

3.

Miképpen hódolnak Előtte népek,

Hogy kormányozza földi birtokát?

Kelet-, Nyugatnak, bűnösnek, s a bölcsnek

Szomját hogy oltja: meg nem mondhatom.

De azt tudom, hogy dicsősége felragyog,

Hogy amit Ő vet, Ő aratja majd;

Győzelme napja nem sokáig várat:

Megismerik Őt, a világ Megváltóját.

4.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,

Ha egy szavára béke lesz az úr?

Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,

Ha minden szívet lénye majd betölt?

De azt tudom, hogy angyalének ujjong,

Megváltott lelkek hangja zengi Őt;

Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:

Végre Király Ő, a Világ Megváltója!

 

(W. Y. Fullerton)

 

***

 

MILYEN LENNE A VILÁG KERESZTYÉNSÉG NÉLKÜL?

MI LETT VOLNA HA....?

Mi lett volna, ha az Úr Jézus nem született volna meg?

Tegyük fel, hogy Augusztus római császár uralkodása idején, a júdeai Betlehemben, egy názáreti házaspárnak nem született volna meg egy Jézus nevű elsőszülött gyermeke!

 

Mi lett és mi nem lett volna?

Ime, néhány lehetséges válasz:

 

BIBLIKUS VÁLASZ

Isten ígéretei beteljesülésére máig is várhatnánk (Zsid 1,1). Őbenne nemcsak Isten ígéretei váltak valóra, de Vele Isten maga jött be láthatóan (Jn 14,9) ebbe a mi világunkba (Jn 1,14).

 

TÖRTÉNETI VÁLASZ

Hiányzott volna a kereszténység, mint a világtörténelem egyik legerősebb motorja. Kulturális, szociális, humanitárius beállítottsága évszázadokon át előre vitte az emberiség nagyobb részét.

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VÁLASZ

Nem született volna meg Michelangelo Pietá-ja és Sixtusi kápolnája, Munkácsy Ecce homo-ja, Grünewald Isenheim-i oltára, a Notre Dame és a Jáki templom, vagy ezer katedrális, dóm, templom és kápolna, amelyek közül ma is sok tartozik a világörökség kincsei közé. Nem lennének kálváriák és katakomba-művészet.

 

SZOCIÁLPOLITIKAI VÁLASZ

Évszázadokon át élhetett volna örökös rettegésben az emberiség, mert vajon ki vállalta volna fel a bajbajutott, megbetegedett, lerongyolódott emberiség nyomorát?

A kórház és menhely ugyan nem keresztény találmány, de hogy abban szeretettől és irgalomtól indíttatva, önzetlenül szabad segíteni minden rászorulón, az egyedül Krisztus követői munkájára jellemző. Világunk sok neuralgikus pontján ma is keresztény intézmények tartják az üldözöttekben, menekülőkben, reménytelen betegekben a lelket.

 

A ZENETÖRTÉNÉSZ VÁLASZA

Nem lenne kincsünk a Tedeum és a Magnificat, Bach H-moll miséje és Passiói, Händel Messiása és Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma. Nélkülöznünk kellene a karácsonyi ünnepkör körül keletkezett ezer meg ezer népéneket és a korálokat, magyar népdalkincsünk tetemes részét és az amerikai néger spirituálékat.

 

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI VÁLASZ

A kereszténység egyik legkorábbi törekvése az volt, hogy kivezesse az emberiséget a tudatlanság sötétségéből. Az ókornak is voltak iskolái, de azok a keveseket és kiváltságosakat szolgálták. A kereszténység volt az általános, mindenki számára elérhető tanulás felfedezője és elindítója. Nélküle elképzelhetetlen lenne mind a felső, mind az általános közoktatás. „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse."1Tim.1,15

 

AZ ÉN VÁLASZOM

Jézus nélkül soha nem találtam volna meg az Istenhez vezető utat. Bámulatba ejtett a minden ember számára feltétlenül meghirdetett és gyakorolt bűnbocsánata. Ő adta vissza az önértékelésemet is: Tőle tudom, hogy olyan Atyám van, akinek szemében fontos vagyok. No meg azt is, hogy a másik ember, a felebarát, de még az ellenség is szeretetet várhat el tőlem, amit nem tagadhatok meg.

 

ÉS A TE VÁLASZOD ...?

Egyszer mindenkinek válaszolnia kell erre a kérdésre!

(Forrás: Vetés és Aratás)

***

A történelem ismert alakjai már válaszoltak, de nem mindegy hogyan!

Elemezzük a kortárs festőnek Via Dolorosa című festményét, melyet alaposan tanulmányozva igen sok ismert személyre ismerhetünk.

(Jon McNaughton: Via Dolorosa)

 

***

STAT CRUX  DUM VOLVITUR ORBIS

A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog! (Augustinus)

 

„Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik."

(Zsidók 9, 27)

 

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."

(1Korinthus 1,18)

 

„Aki hisz a Fiúban (Jézus Krisztusban), annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta."

(János 3,36)

 

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

(1Korinthus 2,2)

 

„ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."

(Apostolok Cselekedetei 4,12)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János 14,6)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:  „Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt."

(Lukács12, 8)

***

 • 226. Dicséret. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
 • 1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
 • Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.
 • 2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek; Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.
 • 3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel; Hozd fel
 • szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.
 • 4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
 • És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

 

***

 

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 7.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

*****

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

33. körlevél járvány idején

 

(Budapest, 2021. január 3.)

 • 269. Dicséret
 • 1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; Ő formált, tudja dolgomat,
 • Lelkem ezzel biztatom. E világ szép formája Az ő keze munkája.
 • Mit félek? - mondom merészen: Istenem és Atyám lészen.
 • 2. Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, :/: Éltem határát kimérte,
 • Szükségem s elégségem. Lelkem, hát ne süllyedezz, A hitben ne csüggedezz!
 • Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?
 • 5. E világnak dicsősége Igen hamar elmarad, :/: Kit ma gondok sújtnak, végre
 • Holnap diadalt arat. Csak Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom,
 • Mert az igazaknak Atyja Hű szolgáját el nem hagyja

 

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 2 fejezetéből.

 

„Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.

Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy „minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;" és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát."

Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.

Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.

A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."

Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának:

„Íme, Ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." (Lukács 2, 21-35)

 

***

 

ISTENRE FIGYELVE ÉLNI

Lukács evangéliuma leírása szerint Mária és József hűséges, és engedelmes gyermekei voltak Istennek.

Mivel példamutató istenfélő emberek voltak, ezért példamutató családi életet éltek.

Mivel nagyon szerették Istent, ezért nagyon szerették, tisztelték és becsülték egymást is.

Minden Isten törvénye és vezetése szerint történt életükben, mert az mindennél fontosabb volt számukra és Isten akaratát a legnagyobbra értékelték.

A Bibliából láthatjuk, hogy Mária és József mindenben Isten rendelkezései, utasításai szerint éltek és jártak el.

·        Mindketten engedelmes szívvel fogadták el Isten világmegváltó tervét, szent akaratát.

·        Egy akarattal mondtak igent az Isten angyala által közvetített hírre.

·        Az összeíráskor egy akarattal indultak el Betlehembe.

·        Egy akarattal és alázattal fogadták el szálláshelyül a nyomorúságos istállót.

·        Együtt élték át a csodát, az Úr Jézus születésének körülményeit.

·        Egy akarattal vitték fel Jeruzsálembe a gyermeket körülmetélni.

·        Isten akaratának engedelmeskedve menekítették a gyermeket Egyiptomba Heródes király haragja elől, majd Isten akaratának engedelmeskedve tértek vissza Galileába, Názáretbe és élték tovább Isten jelenlétében példamutató, hívő életüket.

 

Mindebből kitűnik, hogy Mária és József mennyire hűséges és engedelmes gyermekei voltak Istennek.

Számukra mindig Isten akarata volt a legfontosabb. A Szentlélek vezetése alatt éltek, Istenben reménykedve és várták Isten ígéreteinek beteljesülését, Izrael vigasztalását.

 

Minden istenfélő házaspár életében természetesen van jelen az Isten iránti engedelmesség, a feltétel nélküli bizalom és az egymás iránti szeretet, megbecsülés, tisztelet, felelősség, törődés és gondoskodás.

Mivel Istenre figyelve élik imádságba ágyazott hívő életüket, ezért lehet szép és áldott a házaséletük.

 

Így tanít erről a Szent Biblia:

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy." (Zsidók 13,4)

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők..." (Róma 12, 9-10)

 

Ugyanakkor ismerjük a határozott biblikus figyelmeztetést: „Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél." (1Timótheus 5,8)

 

***

MÁRIA HITKOMOLYSÁGA

Mária hitkomolyságáról a Szent Biblia úgy tudósít, hogy példamutató módon minden kijelentést a szívébe zárt.

„Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében." (Lukács 2, 19)

Jézus édesanyjának, Máriának nagyon szép szíve volt, mert mindig nyitva állt Isten üzenetének befogadására.

Az isteni kijelentést nemcsak meghallotta, hanem megértette és engedte, hogy formálja, meghatározza életét.

Így őrizte meg, sőt forgatta is az Igét a szívében.

Láthatjuk, hogy Mária szívében védett helyen volt az Ige, mert komolyan vette és nagyon vigyázott rá.

Okosan, bölcsen, helyesen és hatásosan forgatta az Igét szívében, ami azt jelenti, hogy igazán ismerte, szerette, értékelte, becsülte és megélte.

Így maradhatott életében az Ige mindig friss, eleven és élő!

 

Istennek van hatalma arra, hogy Szentlelke által mindig elő tudja készíteni az emberi szíveket, (mint jó talajt a mag számára) az Ige meghallására, befogadására, értelmezésére, megélésére.

Vajon mi milyen igehallgatók vagyunk és hogyan viszonyulunk az örök Igéhez?

Meddig él bennünk egy-egy bibliai üzenet?

Mennyire vagyunk nyitott szívű, hűséges, és engedelmes gyermekei Istennek?

 

Minden ember különös gonddal tud vigyázni arra, ami számára a legfontosabb és legértékesebb!

Mi mennyire vigyázunk drága kincsünkre, az Úr Jézus Krisztustól kapott örök evangéliumra, az üdvözítő hitünkre?

Jól forgatjuk az Istentől kapott örök Igét?

Megmarad szívünkben frissnek, elevennek és élőnek?

Ismerjük, szeretjük, értékeljük, megéljük az evangéliumot?

Meghatározza életünk minden területét, mint ahogy meghatározta Mária életét?

Vagy Sámuel prófétaként tudjuk e értékelni és becsülni az Isten Igéjét?

„Sámuel pedig fölnevekedék, és az Úr vala ővele, és semmit az ő Igéiből a földre nem hagy vala esni." 1Sámuel 3,19)

 

Ha valóban ÉL és megmarad szívünkben Isten szent Igéje, akkor az ÉLTET is!

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A Lélek az, Aki életre kelt, a test nem használ semmit:

azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet." (János 6,6)

 

***

TALÁLKOZÁS A TEMPLOMBAN

 

Az Úr Jézus életével kapcsolatban minden esemény Isten Szentlelkének vezetése alatt történt.

Mária és József, Simeonnal való találkozása is Isten Szentlelkének a vezetése alatt történt, amikor Jeruzsálembe mentek, hogy a gyermek a törvény rendelkezéseinek megfelelően a körülmetélésben részesüljön.

„Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát." Lukács 2,25-26

 

A Biblia számos esetben leírja, hogy milyenek az igazán istenfélő emberek.

Simeon próféta Istennek szentelte az egész életét és Isten Szentlelkének vezetése alatt élt.

A Biblia leírja, hogy igaz és istenfélő ember volt, aki várta Izrael vigasztalását.

Istentől egyértelmű kijelentést kapott és ő hűségesen engedelmeskedett a parancsnak.

A Szentlélek vezetésével ment a Templomba, mert tudta, hogy őt Isten ott akarja látni.

Isten Szentlelkének vezérlése által történt a találkozás és vehette karjaira a gyermeket.

 

Mi is ilyen odaszentelt életű, engedelmes gyermekei vagyunk az Úrnak?

Vágyunk-e az Úr Igéjét hallgatni?

Vágyunk-e a templomba?

Minden keresztyén templom azt üzeni, hogy ma még mindenkinek lehetősége van találkozni a világ Megváltójával az Úr Jézus Krisztussal.

Megtörtént-e már a mi döntő találkozásunk a Megváltóval?

Otthonunk lett-e a templom és ismerjük-e a meghatározó Igét?

„Testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma". (1Korinthus 6,19)

 

Simeon szíve vágya teljesült.

Isten előre megígérte ezt neki és megtartotta szavát.

Simeon öreg szíve a legboldogabb lehetett ebben a pillanatban.

Testi-lelki szemei megláthatták Isten ajándékát, Őt a Megváltót.

Látja a karjaiban lévő gyermeket és a Mindenható Istent hangos szóval, imádságban dicsőíti.

 

Megértette, hogy nem csak egy kisgyermeket tart karjaiban, hanem szemei a népek Szabadítóját látták meg benne. Megláthatta Őt, a világ Világosságát, akinek révén a világ népei megismerhetik majd az igaz Istent.

Kinyilatkoztatja, hogy az Úr Jézusban az a várva várt Szabadító jött el, aki népének meghozta az igazi dicsőséget. Aki az egész embervilág számára elhozta a megváltást, hogy a bűn sötétségében élőkre végre mennyei világosság ragyogjon.

Mélyen megindító kép, ahogyan az agg Simeon átöleli a kicsiny gyermeket.

Karjaiban tarthatta az Urat, azt az Urat, aki mint jó Pásztor, majd sokakat, - mint elveszett és megkeresett bárányokat-  minket emel szent karjaira. Áldott legyen érte szent neve!

„Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett." (Máté 18,11)

„Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket..." ( Ézsaiás 40,10)

 

 

Simeon küldetését betöltve megindító szavakkal, Istent áldva búcsúzik az életétől.

"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet..." (Lukács 2,29-30)

Már nincs több kívánsága. Ami addig hiányzott életéből, az most az övé lett.

Karján a gyermekkel, megízlelt valamit az örökkévalóságból.

Ő előbb látta meg az Úr Jézust, mint a halált, és békével a szívében kész volt meghalni.

Csak az tud ilyen békességgel elmenni a földi életből és átlépni az örökkévalóság küszöbén, aki már e földi életében találkozott élő, feltámadott Megváltójával, az Úr Jézus Krisztussal.

 

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

 • 446. Dicséret
 • 1. Uram, bocsásd el népedet békével, Idvezítésed kívánt örömével,
 • Mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel, Megragadjuk hittel, nem bocsátjuk el;
 • Már ő miénk, mi vagyunk az övéi, Véle egy testek, java részesei.

 

 

 

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

IMÁDSÁG A KORSZELLEM ELLEN

 

Lindolfo Weingaertner után németből

 

Uram, ebben az okos korban

ne engedd elbutulni néped,

hogy az üres emberi szó

el ne némítsa szent Igédet!

 

És ebben a jóllakott korban

ne engedd meg, hogy éhen haljunk!

Táplálj mennyei eledellel,

hogy pusztulásba ne zuhanjunk!

 

És ebben a jéghideg korban

adj nekünk lángoló szívet,

hogy szereteted melegét árassza,

aki e földön a Tied!

 

S Urunk, ebben a fáradt korban

adj új tettekre erőt nekünk,

és légy a mi erőnk Te magad,

ha lankadunk, ha elcsüggedünk!

 

***

 

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk. Az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE! Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

Naponta legyen számunkra meghatározó üzenet az alábbi Ige.

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk;

mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom."

(Jeremiás siralmai 3, 22-24)

***

Továbbra is nyomatékosan arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt felelősen meghozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat példamutatóan tartsák be.

***

 

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 3.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

32. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 31.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

 • 455. DICSÉRET
 • 1. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, E földi pusztaságban Megállni nagy veszély.
 • Hát merítsünk erőt A menny felé sietni, Nem állva megpihenni A boldog cél előtt.
 • 2. A keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, Tudjuk, hogy hű s igaz.
 • Mint egykor Ő tevé, Most véle s benne bízva, Arcát ki-ki fordítsa A szent város felé.

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Prédikátor könyvének 3. fejezetéből.

 

 • „Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
 • Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
 • Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
 • Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
 • Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
 • Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
 • Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
 • Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének." (Prédikátor könyve 3,1.8)

 

***

ISTENTŐL RENDELT IDŐ

Páratlan próbatétel a VILÁGBAN 2020.

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Kedves Testvérek, tekintsünk most vissza együtt az elmúlt esztendőre.

A mögöttünk levő évben megtörtént az, amire senki nem számíthatott. A mi korunkban ilyen év még nem volt. Nem túlzás az, hogy amíg mi élünk, soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mi történt a világban ebben az évben.

Az Ige alapján a szomorú aktualitást látva feltehetjük a kérdést, hogy minek is volt az ideje 2020-ban?

 • Ha őszintén megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor most az alábbi megállapításokat emelhetjük ki az Igéből.
 • ideje a meghalásnak,
 • ideje a kitépésnek. (kiszaggatásnak)
 • ideje a sírásnak,
 • ideje a gyásznak, (jajgatásnak)
 • ideje az elvesztésnek

Igen, a 2020-as esztendő sok embertársunk családjában igen sok fájdalmat, gyászt és könnyeket hozott.

(A hivatalos adatok szerint hazánkban a mai napig közel tízezer embertársunk halálát okozta a COVID járvány.)

 

Jól tudjuk, hogy igen sokféleképpen viszonyulnak embertársaink ehhez a mostani járványhelyzethez.

 • Vannak, akik határozottan tagadják.
 • Vannak, akik nem tagadják ugyan, de nem veszik komolyan, elbagatelizálják.
 • Vannak, akik túldimenzionálják és félelemben, rettegésben élnek.
 • Vannak, akik rémhírterjesztésre, megfélemlítésre, pánikkeltésre használják.
 • Vannak, akik egyszerűen tudomásul veszik és megpróbálnak valahogy együtt élni vele.
 • Vannak, akik valóban komolyan kezelik és vigyáznak magukra és másokra.
 • Vannak, akik Isten rendkívüli figyelmeztetésének tartják és józanul, minden tőlük telhetőt megtéve, minden óvintézkedést következetesen betartva, Isten kegyelmében bízva imádságos szívvel, hitben és jó reménységben hordozzák.

 

Szerte a világon, akik hisznek a Megváltóban ezt az embert próbáló járványos időszakot Isten komoly figyelmeztetésének tartják, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberiség számára még egy rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, az Isten felé fordulásra, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának megismerésére, az örök Ige helyes kutatására, értelmezésére és befogadására, a valódi MEGTÉRÉSRE!

 

Akik hisznek a Megváltóban, ilyen járványos időben is maradéktalanul biztonságban érezhetik magukat, mert jól tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk egészen pontosan tud mindent erről a fertőző koronavírusról is, és egyedül Neki van hatalma megőrizni és megmenteni minket.

Bárcsak minél többen elmondhatnánk a halálos betegségből meggyógyult és Istenben reménykedő Ezékiás királlyal együtt: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség!" (Ézsaiás 38,17)

***

Naponta legyen számunkra meghatározó üzenet az alábbi Ige.

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk;

mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom."

(Jeremiás siralmai 3, 22-24)

 

***

Páratlan próbatétel az EGYHÁZBAN 2020.

Napjainkban Isten ARRA KÉNYSZERÍTETT MINKET, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt személyesen templomunkban nem találkozhatunk.

Tudjuk, hogy az Egyház a hívők közössége, akiket az Úr Jézus Krisztus szent vére árán megváltott, akik számára igazi életteret, lelki otthont, igazi szeretetközösséget az Anyaszentegyház jelenti. A Krisztust követők számára az Anyaszentegyház az a hely, ahol megélhetik a testvéri közösséget szeretetben és békességben.

Mert ez az Egyház Urának akarata, amely számukra jó, szép, kedves és gyönyörűséges, ahol egybegyülekezve krisztusi módon gyakorolhatjuk a szeretetközösséget és szolgálatot, ismervén a meghatározó Igét:

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!

CSAK ODA küld áldást az Úr és életet örökké!" (Zsoltárok 133:1-3)

 

Isten figyelmeztetéseként - jeleként - 2020-ban a templomi istentiszteletek megtartására a lehetőség lezáratott! Számunkra a járvány ideje alatt az a legfájóbb, hogy nem találkozhatunk a templomi közösségünkben.

 • Elvétetett tőlünk a személyes találkozás lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közösségi élet „megszokott" gyakorlása.
 • Elvétetett tőlünk a közös éneklés, a közös istendicséret lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös imádkozás lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös Igére figyelés, a Szent Biblia közös értelmezésének lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös úrvacsorázás lehetősége (húsvétkor és karácsonykor is).
 • Elvétetett tőlünk az egymás hite által való lelki épülés lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk az a lehetőség, hogy együtt növekedjünk a kegyelemben, az ismeretben, szentséges hitünkben.
 • Elvétetett tőlünk a lelki közösségünk, lelki otthonunk áldott élettere.
 • Elvétetett tőlünk az a lehetőség, hogy személyesen megosszuk örömeinket, fájdalmainkat, ahol addig, mint egy lelki család, együtt tudtunk sírni vagy örülni, egymást segíteni, bátorítani, vigasztalni.

De Isten mindörökre szívünkbe véste az Igét, melyet nem bonthat le sem a COVID járvány, sem semmi más.

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek,

a tiszteletadásban egymást megelőzők,

a szolgálatkészségben fáradhatatlanok,

a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok."

(Róma 12, 10-11)

 

***

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Mi a kialakult és globálisan elterjedt COVID járvány ideje alatt mindig is arra biztattuk gyülekezetünk tagjait, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Pestújhelyi Egyházközségünkben, ebben a fájó élethelyzetben is megtaláltuk a módját, hogyan tudjuk tartani egymással a kapcsolatot, ápolni a testvéri közösséget, segítve, támogatva, intve, buzdítva, bátorítva, vigasztalva egymást.

Jelenleg a kapcsolattartás gyülekezetünk tagjaival az alábbiak szerint történik.

Ø  Templomunk hirdetőtáblájára minden szükséges információt jól olvashatóan kitettünk a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményéről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről!

Ø  Vannak, akikhez postai úton juttatjuk el, vagy éppen személyesen a postaládájukba dobjuk be a Reformátusok Lapját és a rendszeresen megjelenő gyülekezetünk hírlevelét.

Ø  Szinte minden gyülekezeti tagunkat elérjük telefonon, E-mailben, vagy SMS-ben.

Ø  Hetente kétszer E-mail-ben körleveleket küldünk, melyben igemagyarázat, aktuális információk és hirdetések szerepelnek, ezeket rendszeresen feltöltjük a gyülekezetünk honlapjára is, hogy bárki olvashassa.

Ø  A honlapunkon a koronavírus járvány idejére megnyitottunk egy bibliatanulmányozó oldalt is lelki épülésünkre, melyet rendszeresen frissítünk!

Ø  2020. advent idején úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb lelki irodalmat ingyenesen eljuttatjuk azok számára, akik kérik. (Biblia, református énekeskönyv, Heidelbergi Káté, Bibliaolvasó Kalauz, Mindennapi Kenyerünk, Isten ígéreteinek tárháza, Református hitünk.)

Ø  A járvány alatt mindenki figyelmébe ajánlottuk a reformatus.hu weboldalt és a Neten megtalálható sok más online igehirdetést.

Ø  A Bp. Pestújhelyi Református Egyház gyülekezeti honlapunk mellett jelen vagyunk még gazdag lelki tartalommal a YouTube csatornán és a Facebook közösségi oldalon is, ahol jelenleg160 saját szerkesztésű kiadványt olvashatnak az érdeklődők.

 

E nehéz körülmények között is így próbáljuk gyülekezetünk tagjait erősíteni, bátorítani, legfőképpen figyelmeztetni, tanítani és felkészíteni a krisztusi életre.

Reménységünk szerint mindezek által is erősödhet gyülekezetünk és Isten Lelkétől vezérelten igazi lelki közösséggé, lelki otthonná, lelki bölcsővé formálódhat egyházközségünk.

 

Tudjuk, hogy mindannyian az Úr kezében vagyunk, ezért így fogadjuk el alázattal Istenünk szent akaratát, hisz naponta azt imádkozzuk, hogy „...legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10) Ezért meg vagyunk győződve arról, hogy ebben a rendkívüli veszélyben is biztonságban lehetünk.

A járvány kitörésének első pillanatától fogva megtanultuk, hogy mindennapi imádságunk legyen:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam,

mert benned bízik az én lelkem;

és szárnyaid árnyékába menekülök,

amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

 

***

Páratlan PRÓBATÉTEL ÉS ELBIZONYTALANODÁS 2020.

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Sajnos arról a szomorúságunkról is be kellett számolnunk, hogy ebben az „életveszélyes" járványhelyzetben a felelős egyházi vezetőink hozzáállásában is megmutatkozott az elbizonytalanodás, mivel hiányzott a világos, határozott és egyértelmű útmutatás. Tudtuk például azt, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol éltek az AJÁNLÁSBAN megfogalmazott lehetőséggel és korlátozott létszámban bár, de megtartották karácsony napján az ünnepei istentiszteletet azoknak, akik előre bejelentkeztek és regisztráltak.

Azt, hogy ez milyen veszélyeket hordozott és milyen kockázattal járt, mindenki jól tudhatta.

Pestújhelyi Egyházközségünkben elővigyázatosságból - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan- templomunkat nem nyitottuk meg karácsony napjára.

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden gyülekezeti tagunkért Istentől kapott felelősséget hordozunk, ezért a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzetet semmiképpen sem szerettük volna alábecsülni.

Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül bátorságra, erős hitre vagy bármi másra hivatkozva elővigyázatlanul és meggondolatlanul a járványhelyzetet könnyelműen kezelik és így komoly kockázatot vállalva veszélybe sodorják magukat és másokat.

Isten a Szent Bibliában arról tájékoztat minket, hogy az igazán hívő embert mindig és minden körülmények között a biblikus hitkomolyság és a felelős magatartás jellemzi.  Ilyen például a megfontoltság és a józanság. (1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok." (1Péter 1,13)

***

Egyházi vezetőink hozzáállásában különösképpen meglátszott az elbizonytalanodás abban az AJÁNLÁSBAN is, amikor lehetővé tették, - mintegy „áthidaló megoldásként" engedélyezték- az „online, virtuális" úrvacsorázást. Így teljesen szabaddá és ellenőrizhetetlenné téve az Úr Jézus Krisztus által elrendelt sákramentumokkal való helyes élést.

Pedig a református lelkipásztori eskü nagyon világosan és egyértelműen fogalmaz:

 • „A teljes Szentírást szorgalmasan tanulmányozom,
 • Isten igéjét a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében,
 • a Lélek bölcsességével és bátorságával mindenkor hirdetem.
 • A sákramentumokat egyházunk rendtartása szerint szolgáltatom ki."

Heidelbergi Káté 81. kérdés: Kik járulhanak az Úr asztalához?

Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszersmind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak.

Heidelbergi Káté 82. kérdés:  Bebocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?

Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna és az Ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztyén gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.

Ezzel a világos hitvallással szemben az „online, virtuális" úrvacsorázást ajánlva a hivatalos egyházi honlapon az alábbiak jelentek meg, melyet igen sok református hittestvérünk sajnálattal, értetlenül, sőt megbotránkozva olvasott:

(otthonunkban) „teremtsük meg a helyet, és rendezzük be imádságnak / istentiszteletnek a helyszínt:

legyen egy asztal, rajta egy terítő,

élő virág,

gyertya,

az énekeskönyvünk,

jó, ha ott van velünk a Bibliánk...

Készítsük oda előre az otthoni, berendezett „úrasztalára" a kenyeret és a bort, együtt mondva a tévében/ interneten szolgálatot tévő lelkésszel.... „ (Szabóné László Lilla. 2020. április 4.)

Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége ezt a fajta minden biblikusságot nélkülöző otthoni „úrasztala" elkészítést, és ezt az - „online, virtuális úrvacsorázást" kezdettől fogva NEM JAVASOLTA!

Reformátor őseink megtanították nekünk, hogy a szent dolgokkal szentül kell bánni! ( SANCTA SANCTE TRACTANDA) Sokszorosan igaz ez a sákramentumokra nézve, a keresztségre és az Úri Szent Vacsorára.

Mi az Úr Jézus Krisztus által elrendelt sákramentumokkal való helyes élést továbbra is a Református Egyházunkban kialakult ősi gyakorlat szerint kívánjuk végezni és erre fogjuk bátorítani gyülekezetünk tagjait is.

(Ezt a világos álláspontunkat, templomi hirdetésekben, szóban, gyülekezeti újságunkban, internetes körleveleinkben egyértelmű határozottsággal mindig időben jeleztük!)

Továbbra is arra bátorítjuk gyülekezetünk tagjait, hogy alázattal fogadjuk el Istentől, hogy a járvány alatt az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy türelemmel és imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségünkben!

 

***

Mi a teendőnk ebben a páratlan próbatételben?

Ilyenkor év végén kétségtelenül hasznos az, ha életünk egy-egy szakaszát lezárjuk, kiértékeljük, tanulunk belőle. Az igei üzenetünk így kezdődik: „Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Mostanában bőven volt időnk életünket alaposan átgondolni.

Mi vajon megbecsültük-e a kegyelmi időt? Vajon ezt a mögöttünk levő megrendítő sok korlátozással, szenvedéssel, fájdalommal megterhelt évet, hogyan használtuk fel? Arra, amire Isten adta?

Az Ő dicsőségére, hitünk erősítésére, a kegyelemben való növekedésre, az evangélium hirdetésére, embertársaink javára és üdvösségük munkálására, Isten országának előmenetelére?

Egyedül Isten tudja, hogy mikor, minek van az ideje a mi személyes életünkben.

Nem tudhatjuk, hogy jövőre mennyi időt kapunk az Úrtól. De ha kapunk, legyen eltökélt szándékunk, hogy arra fordítjuk, amire Ő adja!

Nem mondhatjuk, hogy nem adatott meg számunkra a világos biblikus üzenet, a lehetőség és a kellő idő a megtérésre. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „ Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek" (Lukács 13,3)

Aki az Úr Jézus Krisztust nem veszi komolyan és nem tiszteli, aki Őt félvállról veszi, aki a hit drága ajándékát nem értékeli, nem becsüli, az a legnagyobb fájdalmat okozza Teremtő Urának.

A HITNÉLKÜLISÉG A LEGTRAGIKUSABB FELELŐTLENSÉG!

A mi felelősségünk az, hogy arra használjuk az Istentől kapott kegyelmi időt, amire adta.

Továbbra is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy ebben a veszélyes járványhelyzetben is helyesen éljünk az Istentől felkínált lehetőséggel.

Most az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában!

Legyen az életünk az örök Ige mennyei áldott vizsgálata alatt, hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásunk állapota: mélysége, tisztasága, szentsége, ápoltsága, hitelessége, frissessége, hogy ezután még elszántabban tudjunk élni Istenünk dicsőségére és embertársaink javára.

Tudjuk, hogy akiket az Úr Jézus Krisztus eleve kiválasztott, nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott tanítványok. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hitük tisztaságáért, Isten országának építéséért egész életüket Istennek szentelik, és megalkuvás nélkül hirdetik az életmentő, örök evangéliumot!

Adja meg az Úr, hogy gyülekezetünk tagjai e súlyos próbatételekben is mindvégig becsületesen helytálljanak, és egyre jobban megerősödjenek szentséges hitükben.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket a mi áldott Megváltónknak az Úr Jézus Krisztus bíztatása, bátorítása: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jelenések 2,10)

***

Istentől megáldott, békés új évet kívánunk minden Testvérünknek:

„Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké,

Ő vezet minket mindhalálig."

(Zsoltár 48,15)

 

Tisztelettel és testvéri szeretettel,

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2020. december 31.

 

 • 455. DICSÉRET
 • 9. Elmúlik nemsokára a földi vándorút,
 • És az örök hazába, ki hű volt, mind bejut.
 • Ott vár angyalsereg, Ott várnak mind a szentek,
 • S az Atyánál pihentek, Megfáradt gyermekek.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

 

*****

31. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 27.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • 319. DICSÉRET
 • 1. Kezdetben volt az Ige, A Krisztus ő Felsége, Szent Atyjának egyetlenegyje.
 • 2. Leszálla mennyországból, Atyja akaratjából, Istenségnek szent tanácsából.
 • 3. E világra adaték, És minékünk születék, Emberi nem hogy megváltatnék.
 • 4. Mert Ádámban kesergünk: A Krisztusban vígadunk, Mert ő nékünk minden örömünk.
 • 5. Mert Ádámban meghaltunk, De lőn Krisztusmi Urunk, Ki által ismét feltámadunk.
 • 6. Örvendjünk és vígadjunk, Istennek hálát adjunk, Hogy halálból életre jutunk.

 

***

Isten különleges vezetése!

A BETLEHEMI CSILLAG

„Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből." (4Mózes 24,17)

„Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni." (Róma, 4,21)

 

A betlehemi csillagnak semmi köze nincs a Jupiterhez vagy a Szaturnuszhoz!

A Szent Biblia szerint a betlehemi csillag Istentől küldött egyedi jelenség volt.

„És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala.  És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének." (Máté 2:9-10)

 

Manapság a „betlehemi csillag" jelenségről általában két nagy elképzelés tartja magát.

A.) Vannak, akik természetei jelenségekkel próbálják magyarázni, pl: bolygóegyüttállás, nóva, üstökös.

B.) A másik nézet szerint a betlehemi csillag egyértelműen Istentől küldött egyedi jelenség volt.

 

Bolygóegyüttállás teória

Azt, hogy a betlehemi csillag esetleg bolygóegyüttállás lehetett, Johannes Kepler német matematikus, asztronómus felvetésére vezetik vissza. A tudós 1603-1604-ben a Jupiter és a Szaturnusz együttállása mellett egy szupernóvát is megfigyelt az égbolton, ez utóbbiról úgy vélte, éppen a planéták konstellációja váltotta ki.  Szerinte a betlehemi égen feltűnt új csillagot is ilyen jelenség okozta.

Ám ma már tudjuk, hogy ezek a bolygók akkor a legszorosabb együttállásnál sem voltak annyira közel egymáshoz, hogy egymás fényével átfedték volna egymást. Tehát egy földi szemlélő számára is határozottan két egymástól jól elkülönült fénylő jelenség volt az akkori égbolton, nem pedig egy.

A bibliai leírás pedig határozottan egyetlen csillagról tesz említést. Az Újszövetség eredetileg görög nyelven íródott. A Máté evangéliumában használt görög kifejezés az asztér, amely csillagot jelent, viszont a görögben van egy másik kifejezés a bolygóegyüttállásra, az pedig az asztron.

Az eredeti bibliai szövegben tudatosan az „asztér", vagyis a csillag szó szerepel!

A szupernóva teória

A nóva új csillag, ami úgy keletkezik, hogy bizonyos csillagok életük végén felrobbannak, és kidobják magukból a bennük lévő anyagaikat. A robbanást hatalmas fényjelenség kíséri, ezt a felvillanást, amelynek lecsengése évtizedekig is eltarthat, nevezik nóvának. A megfigyelő ezt a robbanást a csillag fényességének hirtelen növekedéseként látja, azonban a betlehemi csillag semmiképpen nem lehetett nóva sem. Már a Krisztus előtti időkből pontos csillagászati feljegyzéseket készítettek. Ilyen nóva-jelenség Krisztus születése körül nem volt az égen.

 

Az üstökös  teória

Vannak, akik üstökösként ábrázolják a betlehemi csillagot. De ez a lehetőség is kizárt.

Olyan üstököst kellene keresnünk, amely a nappali égbolton is szabad szemmel látható.

Biztosan tudjuk, hogy Krisztus előtt 44-ben, 17-ben és Krisztus után 66-ban jelent meg csupán szabad szemmel is látható üstökös az égen, Krisztus születése környékén nem!

Az akkori hagyományban az üstökösöket ráadásul háborúk, szerencsétlenségek okozóinak tartották. Kizárt, hogy az Úr Jézus születésére ebből következtethetett volna bárki, hiszen az a legnagyobb örömhír az emberiség számára, ahogy a bejelentést tévő Isten angyala is ezzel kezdte szózatát: „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus." (Lukács 2, 10-11)

 

A betlehemi csillag rendkívüli fényforrás volt!

Feltehetjük a kérdést, hogy ha nem bolygóegyüttállás, nóva vagy üstökös, akkor mi lehetett a szóban forgó csillag?

Segítségünkre van, hogy a Bibliában nem az evangélium az egyetlen szövegrész, ahol szerepel a csillag szó. Megtaláljuk már a teremtéstörténetben is, amely a Nap és a Hold mellett csillagként nevez meg minden más, világító égitestet.

A Biblia tehát gyűjtőfogalomként használja ezt a kifejezést minden olyan égi jelenségre, amely fényforrásként észlelhető a Földről.

Vagyis: a betlehemi csillag nem természetes, hanem természetfeletti jelenség volt. Olyan fényjelenség, amit meghatározott időre adott Isten, és miután a napkeleti bölcseket elvezette ahhoz a helyhez, ahol az Úr Jézus Krisztus megszületett, betöltötte küldetését.

 

A betlehemi csillag páratlan módon Északról Délre mozgott az égen!

Tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek először Jeruzsálembe mentek, de a királyi udvarban nem tudtak a gyermek születéséről, ezután a csillag tovább vezette őket egészen Betlehemig.

Tudjuk, hogy Betlehem Jeruzsálemtől pontosan déli irányban van.

Az égitestek azonban soha nem mozognak észak-déli irányban.

A csillagok a Földről nézve keleten felkelnek, majd nyugaton lenyugszanak.

Ráadásul Betlehem Jeruzsálemtől alig tíz kilométernyi távolságra van, a bölcsek pedig valószínűleg teveháton tették meg ezt a rövid utat.

Ennyi idő alatt nem figyelhető meg egy természetes égitest elmozdulása az égen.

A betlehemi csillag megállt a hely fölött, ahol az Úr Jézus volt!

„Odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala." Máté 2,9

A bolygók a Föld forgása és saját pályájuk miatt folyamatosan mozognak, de mi ezt szabad szemmel alig észleljük, hisz olyan borzalmasan nagy távolságban vannak tőlünk, hogy a Földön egymástól több ezer kilométerre lévő megfigyelők is ugyanott látják őket az égen, ugyanabban az időpontban.

Hogy tudott volna így egy egészen konkrét helyhez vezetni egy óriási távolságban lévő égitest - egy bizonyos városban, a városon belül is egy bizonyos helyhez?

Az, hogy a csillag megállhatott a betlehemi istálló fölött csakis úgy volt lehetséges, hogy az égbolton nagyon alacsonyan helyezkedett el.

Mindezek alapján elég egyértelmű, hogy a betlehemi csillag nem lehetett más, mint Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség.

 

***

 

A betlehemi csillag egyértelműen Istentől küldött egyedi jelenség volt, mégpedig azzal a konkrét céllal, hogy a Messiás testet-öltésének pontos helyszínére vezesse a napkeleti bölcseket.

Tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek nem királyok voltak, hanem igen művelt és bölcs tudósok, akik példamutató pontossággal követték az Úr utasításait. (A Biblia nem állítja azt, hogy hárman voltak, sem a nevüket nem említi meg.)

Tudjuk, hogy Isten akaratából útra kelve, egy rendkívüli csillag által tévedhetetlenül a betlehemi istállóhoz érkeztek meg, és ott leborulva IMÁDTÁK a testet-öltött Igét, az Úr Jézus Krisztust.

Megnyugtató volt számukra, látván Isten jelét a csillagot, hogy az Úr szereti és biztonságban vezeti őket. Tudjuk, hogy Isten soha nem hagyta el őket, hanem az elrendelt célhoz vitte őket. Számukra a csillag Isten szeretetének az egyértelmű jele volt, melynek a látványa igen nagy örömöt jelentett számukra, ahogy Betlehem felé vezette őket, de a legnagyobb örömük mégis az volt, hogy MEGTALÁLTÁK A GYERMEKET!

„És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát." ( Máté 2, 9-11)

 

***

 

A Bibliában, a betlehemi csillag rendkívüliségével párhuzamban találjuk még az Istentől rendelt tűzoszlopot is.

Amint a csillag a napkeleti bölcsek számára, korábban a zsidó nép számára a pusztai vándorlás során megjelent felhő és tűzoszlop egyértelműen Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség volt.

„Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép előtt." (2Mózes 13,21-22)

 

„És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek." (Nehémiás 9,12)

 

A Szent Biblia beszámol arról, ahogy Isten vezette a pusztai vándorlás során az Ő népét.

Az Isten oltalma alatt vonuló nép számára rendelt felhő és tűzoszlop egyértelműen Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség volt. A negyven év alatt ez a rendkívüli vezettetés állandó volt, mivel a felhőoszlop és a tűzoszlop el nem távozott tőlük.

Isten valóban az Ő gondviselő szeretetének a gyöngédségével vette körül népét, és adott meg nekik mindent, ami éppen szükséges volt.

Isten azért rendelt nekik a felhő és tűzoszlopot, mert jól tudta, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a nép el ne veszítse az irányt, nehogy saját feje után menve eltévedjen.

Ők soha nem tudhatták, hogy éppen mikor és merre indul tovább a felhő vagy a tűzoszlop, ezért a népnek mindig készenlétben kellett állnia a továbbindulásra, különben mind elvesztek volna a sivatagban.

Ez állandó Istenre figyelést, hitkomolyságot, szívbeli bizalmat és feltétel nélküli engedelmeskedést követelt tőlük.

„Te, Uram, a szemük láttára megjelentél, és a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel pedig tűzoszlopban." (4Mózes 14,14)

 

A mi számunkra a felhő és a tűzoszlop helyett ma még érthetőbb, világosabb vezetést ad az Úr az Ő Igéjében.

Az Úr Jézus Krisztus azt mondja önmagáról, hogy Ő a világ világossága.

Jelenvaló Szentlelke által és áldott megvilágosítót örök Igéje világossága által irányít, és tévedhetetlenül vezérel minket a helyes úton. Ő ma is gondoskodik arról, hogy az Ő gyermekei egész életükben az Ő szent jelenlétében éljenek, Őt kövessék, és rendelkezései szerint járjanak.

A Szent Biblia szerint az IGAZI CSILLAG maga az Úr Jézus Krisztus, hisz Ő mondja önmagáról:

„Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag." (Jelenések 22:16)

Aki az Úr Jézussal ilyen személyes kapcsolatba kerül, annak a szívét ma is betölti Isten jelenlétének csodálatos dicsőséges ragyogása és az evangélium drága örök öröme.

 

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem!

A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!" (Zsoltár 143,10)

 

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben." (2Péter 1:19)

 

Budapest, 2020. december 27.

Írta és szerkesztette:  Trencsényi László

református lelkipásztor, földrajz tanár

***

Felhasznált irodalom:

„Égi jel: de mire utal?"

Jakus Ágnes riportja, Farkas Levente református lelkipásztorral

 

***

Füle Lajos: Ha csendben lennél

 

Ha csendben lennél... Lenne rá okod,

tán felfigyelnél, mint a pásztorok.

Ők hallottak és láttak, mert lehet

az éjszakában angyaléneket hallani,

csak a lélek csendje kell hozzá,

mikor nem ember énekel,

mikor felülről jön az üzenet,

mikor VALAKI nyitja füledet,

s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag

beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.

Ha csendben lennél, szinte hallanád

a molekulák termikus zaját,

sőt hallanál- a földi zaj helyett -

égi Igét és angyaléneket,

szívig elérőt és csodálatost,

s véget nem érő ünnep jönne most.

 

 • 329. DICSÉRET
 • 2. Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél, :/: Még rólad mit sem tudtam én:
 • tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált két kezed,
 • Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.
 • 3. Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled. :/: Terólad ömlik rám a fény:
 • a béke, boldog élet, A lélek ékességei; Belőlük hitnek mennyei szent tisztasága árad.

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 27.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

30. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 25.)

 

Istenünk szeretetével teljes

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

kívánunk minden kedves Testvérünknek.

 

Az Úr Jézus Krisztus testet-öltése a legnagyobb ajándék számunkra.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

telve kegyelemmel és igazsággal." (János evangéliuma 1,14)

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele önmagáról:

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (János evangéliuma 10,10)

326. Dicséret

1. Dicsőség mennyben az Istennek! :/: Dicsősség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek :/: Vígan így énekelnek: Dicsősség, dicsősség Istennek!

2. Békesség, földön az embernek! :/: Békesség földön az embernek,

Kit az igaz szeretet:/: A Jézushoz elvezet, Békesség, Békesség Embernek!

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, :/: Imádjuk a hív pásztorokkal

Az isteni Gyermeket, :/: Ki minket így szeretett, Dicsérjük, imádjuk És áldjuk!

4. Ó Jézus! Ne vess meg bennünket, :/: Hallgasd meg buzgó kérésünket!

Jászolodnál fogadjuk, :/: Hogy a vétket elhagyjuk, Ó Jézus, Ne vess meg: Hallgass meg!

5. Dicsőség az örök Atyának :/: És értünk született Fiának, Mindkettő Szent Lelkének, :/:

Áldások kútfejének: Dicsőség, Dicsőség Istennek!

 

***

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."

(Lukács 2, 14)

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el a karácsonyi örömüzenetet Istenünk áldott Igéjéből a Lukács írása szerinti szent evangélium 2 fejezetéből.

 

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.

10Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."

15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.

19Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik." (Lukács 1, 1-20)

 

***

A KARÁCSONY VALÓDI ÜZENETE

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

János 3,16

 

Ha ma megkérdezzük az embereket, minek az ünnepe a karácsony, akkor a leggyakrabban ilyen válaszokat hallhatunk:  A szeretet ünnepe, az ajándékozás ünnepe, a család ünnepe, a fenyőfa ünnepe stb.

És természetesen a mi szeretetünk ünnepe és a mi ajándékozásunk ünnepe, és a mi családunk ünnepe.

Mert ilyenkor legalább néhány napig igyekszünk elviselni, vagy szeretni egymást. Ilyenkor mi készítünk és mi várunk ajándékot és ilyenkor, ha egyébként egész évben nem sokat törődünk is egymással, rájövünk arra, hogy mégis csak vannak rokonaink, akiket felkeresünk vagy meghívunk.

Tehát a mi ünnepünk. Magunkat ünnepeljük karácsonykor. Erről árulkodik a szükségesnél sokkal dúsabban terített asztal is.

Nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond arról, valójában minek az ünnepe hát a karácsony?  Csakugyan a szeretet ünnepe, az ajándékozásé, a családé, vagy valami másé?  Isten igéje nagyon határozott nemmel válaszol ezekre a kérdésekre.  S azt mondja, hogy ez mind hamisítás, az önmaga ünnepeltetésére és imádtatására mindig kész ember jellemző valóságtorzítása. Mert karácsony nem a szeretet ünnepe!

Karácsony nem az ajándékozás ünnepe és nem a családnak,  még csak nem is az úgynevezett szent családnak az ünnepe, hanem valami egészen más.

Az említett tévedésekre szeretném elmondani a Biblia válaszát.

 

Isten igéje szerint karácsony az Isten irántunk való szeretetének az ünnepe.

Tehát nem a szeretet ünnepe úgy általában, mivelhogy úgy általában szeretet nem létezik. Mert azt olvassuk az igében, hogy maga Isten a szeretet. És nem lehet még a mi egymás iránti szeretetünk ünnepe sem, mert amíg Isten szeretete alapjaiban meg nem változtat minket, addig képtelenek vagyunk arra, hogy igazán szeressünk.

 

Karácsony tehát a mindenható, szent Úr Isten irántunk való meg nem érdemelt, felfoghatatlan, mérhetetlenül nagy szeretetének az ünnepe. Annak a szeretetnek az ünnepe, amely lehajolt abba a mélységbe, ahova mi zuhantunk önhibánkból, amely szeretet kiemel innen minket, lemossa rólunk azt a sok szennyet, amivel beszennyeztük magunkat, amely szeretetből Isten új kezdést engedélyez és visszaemel magához, ahonnan kiestünk. Így olvassuk ezt az igében:

„Abban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte Isten a világba, hogy éljünk általa." Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ez a szeretet Jézus Krisztus életébe került.

 

Karácsony tehát az ember önmegváltásának a teljes csődjét is mutatja.

Istennek kellett emberré lennie, mert az ember nem tud felemelkedni Istenhez.

Egyáltalán az ember nem tud felemelkedni. Nem tud többé emelkedetten gondolkozni és élni, annyira tehetetlenné vált minden jóra, az igazi szeretetre is.

Isten egy kis gyermekben hajolt le hozzánk, hogy felemeljen minket magához, és így megmutassa, hogy az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Olyan hangsúlyos az igében, hogy  „Úgy szerette Isten e világot..."

Azt a világot, amelyik tőle elszakadt, vele szembefordult, ellene fellázadt, amely világ ma is negligálja vagy gúnyolja Őt.  Isten ezt a világot szereti. Azt a világot, amelyikben semmi szeretetre méltó nincs.

 

Isten annak ellenére szereti ezt a világot, hogy ilyen, amilyen.

Az Isten szeretetében mindig ott van ez a vonás: annak ellenére. Egyszerűen azért, mert ennek a világnak szüksége van Isten szeretetére.

Isten úgy szerette ezt a világot, hogy Jézus Krisztusban lemondott isteni dicsőségéről.

Már a testté-lételekor, karácsonykor vállalta emberlétünk minden nyomorúságát.

Aztán még mélyebbre ment: magára vette az egész embervilág bűnterhét, bűnné lett érettünk, és meghalt azért, hogy mi élhessünk.

Meghalt, hogy isteni életét szétossza közöttünk, és aki Ővele kapcsolatba kerül, aki ezt az életet befogadja, vagyis "aki hisz", abban működni kezd ez az isteni élet.

 

A karácsony nem az ajándékozás ünnepe!

A karácsony egyértelműen az Isten nekünk készített  ajándékának az ünnepe, vagyis Jézusnak az ünnepe.

Ő az Isten ajándéka. Nem tortaünnep, hanem születésnap.

Az emberré született Jézus Krisztus születése napja, ami neki nagy szenvedés volt, nekünk azonban kimondhatatlan öröm és ajándék, mert Ővele és Őérette kaptunk vissza mindent, amit elveszítettünk a bűn miatt. És az, hogy mi karácsonykor ajándékokat adunk egymásnak, erre az Isten nagy ajándékára emlékeztessen bennünket.  Olyan sok kedves, tiszta, őszinte, szép vonása is van a mi karácsonyi ajándékozásunknak, ugyanakkor olyan sok csúnya és tisztátalan is keveredik bele: sok képmutatás, kényszer, sokszor még számítás is.

 

Hogy fogadjuk el az Ő ajándékát?

"Az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Mert, aki nem hisz őbenne, az elvész.  Isten ezt hozza tudtunkra karácsonykor, hogy az Ő ajándéka, Jézus Krisztus nem luxus, nem fényűzés, nem esetleges dísz a fenyőfán, hanem maga az élet. "Akié a Fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezért nagyon fontos ennek az igének a befejező mondata is:  "... hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen." Isten mindent megtett azért, hogy nekünk mindenünk meglegyen, ami erre az életre és az örök életre szükséges.

Karácsonykor eget-földet megmozgatott az Isten ennek érdekében.

Angyalok seregei jöttek-mentek ég és föld között.  Megtörtént a páratlan csoda, a teremtéshez hasonló csoda, a testté-létel, de mindez hiába, ha valaki nem fogadja el.

 

Elfogadtuk mi már valóban az Isten ajándékát?

Vagy talán meg sem halljuk, amikor kínálja?

Ő önmagát adta értünk. És nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."

Így sem kell neked Jézus?

"...hogy aki hisz őbenne el ne vesszen.„

"Mert aki nem hisz őbenne, az immár elveszett" - ezt mondja az ige.

Karácsony az Isten szeretetének az ünnepe!

Karácsony az Isten ajándékának, Jézusnak az ünnepe!

Isten kínál ajándékot nekünk és aki ezt az ajándékot visszautasítja, azon csakugyan nem lehet segíteni.

Mit jelent ez egészen gyakorlati módon, hogy "aki hisz őbenne"?

Mit jelent hinni Jézusban?

Aki hisz őbenne, az elhiszi neki, hogy nála nélkül semmire sem képes, szeretni sem. De elhiszi neki, hogy ővele mindenre képes, még szeretni is.  Tehát nem mond le arról, hogy mégis szeressen.

Aki őbenne hisz, az elfogadja azt, amit Ő kínál: bűneinek a bocsánatát, s engedi, hogy átformálja őt Isten szeretete.

Aki őbenne hisz, az átengedi magán ezt a szeretetet, és ezzel a szeretettel fog szeretni másokat.

Engedem, hogy Isten szeretete átformáljon.

Befogadom Istent, aki maga a szeretet, és engedem, hogy Isten szeretete átáradjon rajtam.

Hisszük-e mi ezt igazán?

Hisszük-e azt, hogy nála nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek?

Hisszük-e azt, ha Őt befogadtuk, bármire képessé tesz, mert Ő mindenre képes?

Engedjük-e, hogy Ő átalakítson minket és ott nyúljon hozzánk, ahol Ő akar, és attól szabadítson meg és azzal ajándékozzon meg, amivel Ő akar? És aztán engedjük-e, hogy mindaz, amit kaptunk tőle, továbbmenjen másokhoz?

Elhisszük-e, hogy így leszünk igazán gazdagok, ha mi közvetítünk Isten és mások között?

Így a karácsony nem múló hangulat lesz, hanem olyan új életnek a kezdete, amelyik egyre inkább gazdagodik, míg végül az örökkévalóságban majd kiteljesedik.

Legyen áldott az Isten, hogy így szerette ezt a világot,  hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!

(Részletek, Cseri Kálmán református lelkipásztor írásából)

 

 

***

V I S S Z A T E K I N T É S

image.png

 

2011-ben 40 gyermek szerepelt a karácsonyi műsorban.

Isten iránti hálaadással gondolunk vissza arra, hogy Bp. Pestújhelyi Református Templomunkban minden év Szenteste délutánján megrendeztük a gyermekek karácsonyi műsorát. Ünnepi hangulatban mindig együtt örültünk az Úr Jézus eljövetelének. Minden alkalommal elhangzott az Úr Jézus születésének története mellett sok-sok karácsonyi vers és ének. Az elkészített karácsonyi ajándékcsomagokat is mindig együtt osztottuk ki a gyermekműsor végén. Az idén sajnos mindez a COVID járvány miatt elmaradt, de bízunk Istenünk kegyelmében, hogy egy év múlva már újra együtt ünnepelhetünk a templomunkban.

***

„... ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus."

(Lukács 2, 10-11)

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos karácsony ünnepe alatt sem találkozhatunk. Az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Imádságainkat határozza meg a 17. Zsoltár 8. versének örök üzenete:

„Őrizz engem, mint a szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engemet."

 

Szomorúan halljuk és tapasztaljuk, hogy ebben az „életveszélyes" járványhelyzetben a felelős egyházi vezetők hozzáállásában is megmutatkozott az elbizonytalanodás, mivel hiányzik a világos, határozott és egyértelmű útmutatás. Tudjuk, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol korlátozott létszámban bár, de megtartják karácsony napján az ünnepei istentiszteletet azoknak, akik előre bejelentkeztek és regisztráltak.

Azt, hogy ez napjainkban milyen veszélyeket hordoz és milyen kockázattal jár, azt mindannyian tudjuk.

Mi elővigyázatosságból - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan- templomunkat nem nyitottuk meg karácsony napjára. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden gyülekezeti tagunkért Istentől kapott felelősséget hordozunk, ezért a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzetet semmiképpen sem szeretnénk alábecsülni. Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül bátorságra, erős hitre vagy bármi másra hivatkozva elővigyázatlanul és meggondolatlanul a járványhelyzetet könnyelműen kezelik és így komoly kockázatott vállalva veszélybe sodorják magukat és másokat.

Isten a Szent Bibliában arról tájékoztat minket, hogy az igazán hívő embert mindig és minden körülmények között a biblikus hitkomolyság és a felelős magatartás jellemzi.

Ilyen például a megfontoltság és a józanság is. (1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok." (1Péter 1,13)

Alázattal el kell fogadnunk Istentől azt is, hogy karácsony szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a több fórumon is ajánlásként meghirdetett- „online, virtuális úrvacsorázást" -NEM JAVASOLJA!

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy türelemmel és imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben!

***

Továbbra is nyomatékosan arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt felelősen meghozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat példamutatóan tartsák be.

***

 

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérjük, hogy Istenünk iránti hálából karácsony szent ünnepén tanulmányozzuk együtt a Bibliát, különösen is az Úr Jézus Krisztus testet-öltésének eseményeit a Máté írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét és a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2020. december 25.

Trencsényi László

lelkipásztor

image.png

 

 

 

 

*****

29. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 20.)

Advent negyedik vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

 

 • „Elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
 • Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
 • Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
 • Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
 • Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
 • Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?"
 • Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
 • Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen."
 • Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
 • Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.
 • Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
 • Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?  Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben.
 • Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
 • Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
 • Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
 • Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
 • Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
 • Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."
 • Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába." (Lukács 1, 26-56)

 

***

 

MINDEN BETELJESEDIK, AMIT AZ ÚR MOND!

„Boldog, aki hitt, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr mondott." (Lukács 1,45)

 

Advent első három vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy valóban igaz az Isten Igéje: „Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Ebben az igében láthatjuk, hogy Isten angyala kijelentést ad Máriának, aki Galileában egy Názáret nevű kis faluban él.  Az angyali szózat himnusz formájában hangzik el az Úr Jézus Krisztus testet öltéséről.

Így tudja meg Mária, hogy Őt választotta ki a Mindenható eszközéül arra, hogy anyja legyen a földön emberként megszületendő Fiának. Megtudja, hogy megáldja őt az Úr és Isten csodálatos terve, a Messiás eljövetele, a Szabadító testet öltése így valósul meg.

Az angyal szavára Mária megdöbben, mert az angyali köszöntés formája számára szokatlan, és tartalma megfoghatatlan volt.

Nem érti hogyan szülhetne az, aki szűzi tisztaságban tekint eljövendő házassága elé. Az angyal azonban megmagyarázza Máriának, hogy tisztaságát Isten eszközül kívánja felhasználni. Tőle fog megszületni az Isten küldötte a Szabadító (héberül: jehósúa- „az Úr megszabadít"), Isten Fia, Dávid trónjának örökkévaló örököse.

Az Úr Jézus csodálatos fogantatását és születését így valljuk meg hitvallásunkban:

Heidelbergi Káté 35. Mit jelent az, hogy „fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától"?

Azt, hogy Isten örök Fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, s embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt.

 

Mária azt is megtudja, hogy mindebben Isten Lelke avatkozik be az emberiség történetébe, de az ő életébe is. Titok ez, de az egyház alázatosan tartózkodik Isten titkainak feszegetésétől.

Az angyal szájából itt elhangzik az örök kijelentés, hogy „Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Mária ezek után átengedi magát Isten akaratának, amely nem kényszer, hanem Isten akarata előtti alázatos főhajtás. „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint."

Mária ebben a döntésében és döntése után is mindvégig megmarad az Úr alázatos szolgálóleányának!

„Mária itt nem azt mondja, hogy az Isten anyja, mert nem az, nem mondja: mennynek, földnek királynéja, hanem az Úr alázatos szolgálója. De micsoda kitüntetés, milyen rang ennek az Úrnak a kezében eszközzé válni! És ő ezt éli át itt, amikor áldott állapotba kerül a Szentlélektől, és várja, hogy megértse azt, amit eddig nem értett, és komolyan veszi azt, amit már eddig is megértett." ( Cseri Kálmán )

***

Isten angyala utal arra a csodálatos jelre is, ami már megtörtént Zakariás és Erzsébet életében, hogy idős koruk ellenére gyermeket várnak. Mária e kijelentés nyomán haladéktalanul felkeresi idős nőrokonát, Erzsébetet és a gyermek megszületéséig ott is marad. A két nő találkozásakor Isten ismét jelt ad.

Az ünnepi percben Erzsébet megtelik Szentlélekkel, és túláradó örömmel és hálatelt szavakkal számol be arról, hogy megmozdult méhében a magzat. Szózatának méltó befejezése a boldogmondás: „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."

Láthatjuk, hogy Erzsébet a Szentlélek erejével ismerte fel Máriában „az ő Urának" leendő anyját, és dicsőítette Istent mindazért, amit népének és az emberiségnek készített.

Mária a Szentlélek megvilágosító hatalma által válaszol e szavakra Isten nagy nevének dicsőítésével.

Mária énekét az ősi egyház a latin fordítás első szava alapján  Magnificatnak nevezi:

„Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt!"

E himnusz mondataiban az Ószövetség zsoltárainak csodálatos megfogalmazásai csendülnek fel.

Mária éneke is a hálás lelkek szavait szólaltatják meg: így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot a hűséges Isten ígéreteinek csodálatos beteljesüléseiről.

Láthatjuk, hogy Mária változatlanul az Úr alázatos szolgálóleánya: mondatainak nem ő az alanya, hanem a cselekvő Isten; és nem ő a tárgya sem, hanem a születendő Fiú, az Úr Jézus Krisztus!

Először hálát ad Istennek, akinek irgalma változatlan mindazok iránt, akik őt félik.

Magasztalja Istent szabadításáért, igazságos ítéleteiért, aki a gőgöseket megalázza, az alázatosakat pedig felemeli.

Mindezek végső kicsúcsosodásaként pedig arról szól, hogy a hatalmas Isten nem feledkezik meg soha választott népéről, soha nem feledkezik el népe iránti irgalmáról, soha nem másítja meg Ábrahámnak és magvának tett ígéreteit.

***

A Megváltóról minden prófécia beteljesedett!

Az Úr Jézus Krisztus a Szabadító, aki emberi testet öltött és eljött közénk.

Ő a megígért és várva-várt Messiás!

Ő Isten utolsó szava az emberiséghez.

Ő egy személyben a legbeszédesebb és a legtartalmasabb üzenet, amit valaha ember hallott.

A következőket Blaise Pascal mondta az Úr Jézusról:

 • „Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum,
 • melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal.
 • Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva."


 • „Nem csak Istent ismerhetjük meg kizárólag Jézus Krisztus által,
 • hanem magunkat is csak általa ismerhetjük meg.
 • Nála nélkül nem tudjuk, hogy mi az életünk, azt sem, hogy milyen a halálunk,
 • sem azt, hogy ki Isten és hogy kik vagyunk mi magunk."

 

Az Úr Jézus testet öltése ajándék a világ számára. Soha nem volt áldottabb ajándék, mint Ő.

Nélküle az egész emberiség a hitetlenség és tudatlanság fertőjében maradt volna.

Számunkra olyan ajándék érkezett Krisztusban, aki nélkül elképzelhetetlen az életünk!

Testvérek, hallottuk a szózatként elhangzott boldogmondást:

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."

Az élő hit kibeszélhetetlen dicsőült örömmel jár, ezért nevezi az Ige a hitet boldogságnak.

Tudjuk, hogy nincs boldogabb ember, mint aki őszintén és tisztán hisz az áldott Istenben!

Boldog ember az, aki egyre teljesebb Isten-ismeretre jut el.

Mindnyájunknak hiányos az Isten-ismeretünk, ezért bátorít a Biblia: növekedjetek az Isten megismerésében.

Számunkra a Jézus Krisztusba vetett hit a legnagyobb boldogságot jelenti.

Ez a legdrágább kincsünk, mert benne az életünk értelmét találtuk meg!

Az igaz hitben élők mindig is hittek a próféciáknak és Simeonként boldogan várták a napot, amikor Istennel találkozhatnak. Minden korban voltak Simeonok és ma is vannak, akik Istenre tekintve élnek és készen várják az Urat! Akik ma is elmondhatják a zsoltár szavaival: „Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

Isten számon tartja ígéreteit.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus visszajöveteléről szóló prófécia is be fog teljesedni.

Boldog ember az, aki látja azt, ahogy Isten cselekszik a történelemben és az egyes ember életében.

Boldog ember az, aki a hatalmas és irgalmas Istenre bízza a személyes jövőjét.

Adja meg az Úr, hogy tapasztaljuk meg, ahogy cselekszik velünk is és kézben tartja életünk eseményeit, ahogy jelen van, irányít és gondot visel rólunk.

Tapasztaljuk meg, hogy semmi sem történhet tudta és megengedő akarata nélkül.

Tegyük meg azt, ami tőlünk telhető és fenntartás nélkül adjuk át Neki életünk irányítását, mondván. „Itt vagyok, Uram, állok rendelkezésedre."

Engedjük, hogy Istenünk az Ő szent Igéje és Szentlelke által vezessen, bíztasson, bátorítson, vigasztaljon.

Tapasztaljuk meg, hogy Ő az őszinte gyermeki hitet gazdagon meg tudja áldani.

Örök adventi üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele:

„Bizony, bizony, mondom néktek:

aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy,

hanem átment a halálból az életbe."

(János evangéliuma 5,24)

***

264. DÍCSÉRET

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki mennyei karokkal együtt zengj

hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint az ég harmatja,

bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.

5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.

Írta és szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos az ünnepek alatt sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára még idő adatik a bűnbánattartásra, a megtérésre, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére és befogadására.

 

Minden gyülekezeti tagunkat arra biztatunk, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt hozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat tartsák be.

Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül erős hitre, vagy bátorságra hivatkozva

elővigyázatlanul és meggondolatlanul veszélybe sodorhatják magukat és másokat.

A Szent Biblia szerint a felelős, igazán hívő ember:

„.legyen feddhetetlen,  megfontolt,  józan..."(1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet  intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

Tudatjuk, hogy karácsony szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül sajnos nem gyülekezhetünk össze. Egyben tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a több fórumon is ajánlásként meghirdetett-  „online, virtuális úrvacsorázást" -NEM JAVASOLJA!

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben! Addig is legyünk a mi áldott Istenünkkel élő közösségben a Szentírás hűséges és alapos tanulmányozásában és imádságban!

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérjük, hogy Istenünk iránti hálából az ünnepek alatt is tanulmányozzuk tovább együtt a Bibliát, különösen is az Úr Jézus Krisztus testté-lételének eseményeit a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. "

(1Péter 1,3)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.


Budapest, 2020. december 20.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

28. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 17.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Mindennapi kenyerünk A mai napi igék:

 • TANÁCS:
 • „Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe."
 • 1 Thessalonika 5:8
 • ÍGÉRET:
 • „Az Isten közöttük van, nem rendülnek meg, megsegíti Isten virradatkor."
 • Zsoltárok 46:6
 • FOHÁSZ:
 • „Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok ellenségeimtől."
 • Zsoltárok 18:4

***

AZ ÜDVÖZÍTŐ HITRŐL

„...akiket eleve kiválasztott,  azokról eleve el is rendelte,

hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez,

hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.

Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta,

és akiket elhívott, azokat meg is igazította,

akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette."

(Róma 8,29-30)

 

ISTEN SZENTLELKE MUNKÁLKODIK!

Istennek minden ajándékát, amit Jézus Krisztus közvetít nekünk, a Szentlélek teszi igazán a mienkké.

Isten ajándékait, amiket Ő Krisztus érdeméért öröktől fogva elkészített nekünk,  a Szentlélek segítsége nélkül sem komolyan venni, sem birtokba venni, sem helyesen használni nem tudjuk.

Isten Szentlelke teszi érthetővé és személyessé számunkra az evangéliumot, Ő győz meg arról, hogy Isten Igéje igaz, Ő ébreszt hitet bennünk, Ő ad bátorságot, hogy komolyan vegyük: Isten bocsánata ránk is érvényes.

Isten Szentlelke átalakítja egész gondolkozásunkat!

Magunktól elfordít és odafordít Istenhez és a másik emberhez.

Megtanít imádkozni, megtanít örülni Isten ajándékainak és magasztalni Őt nagy tetteiért.

Szabaddá tesz bűneinktől és rossz szokásainktól.

Megszabadít a félelemtől, bátorságot ad ahhoz, hogy másoknak is beszéljünk Isten megváltó szeretetéről.

Erőt ad egyszerű szavainknak, segít Jézushoz vezetni másokat, s bizonyossá tesz arról, hogy a Krisztusban való hit által Isten fiaivá lettünk.

 

Mindezt rajta kívül senki más nem tudja elvégezni bennünk.

Isten Szentlelke egy bizonyos úton akar vezetni minket:

 • ·        a bűnből vissza Istenhez,
 • ·        magunkra maradt árvaságunkból vissza Krisztushoz,
 • ·        a halálból az életre.

 

A BŰN NEM CSELEKEDET, HANEM ÁLLAPOT.

Az ember elszakadt Istentől, ezzel rengeteg bajt zúdított saját magára, nagyon rosszul érzi magát mennyei Atyja nélkül, de bármit tesz is, nem tud visszatalálni hozzá, csak a szörnyű honvágy gyötri az után, amit elveszett.

Lázadásával olyan szakadék támadt Isten és közte, amit semmiképpen nem tud áthidalni.

Ezért jött utánunk az Úr Jézus Krisztus, és az Ő áldozatáért megengesztelődött velünk Isten, vagyis: az Ő keresztje híddá lett ezen a szakadékon. EZ AZ EGYETLEN JÁRHATÓ ÚT VISSZA ISTENHEZ.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." - mondta az Úr Jézus. (János 14,6)

 

Ezt Isten ma is mindenkinek szeretettel kínálja, erre az Úr Jézus ma is az Ő Igéje által hívogat - de magától senki sem képes elindulni rajta.

EZ A SZENTLÉLEK MUNKÁJA: Ő teszi késszé az embert arra, hogy: elinduljon az üdvösségre vezető úton, megmaradjon rajta,  és boldogan megérkezzék az Istennel való teljes közösségbe.

Ennek az útnak bizonyos szakaszait meg szoktuk különböztetni, hangsúlyozva, hogy ez az egész egyetlen nagy csoda, EGYETLEN EGYSÉGES ESEMÉNY: Isten Szentlelkének munkája egy magunkfajta nyomorult bűnös életében.

Az, hogy mi egyáltalán visszajuthatunk a biztos halálból, az értelmetlen létből Istenhez, az Ő nagy irgalmának, kegyelmi kiválasztásának köszönhető. Annak, hogy Ő „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1,5)

Mivel Isten minden munkájának célja az ember megmentése, ezért gondoskodott arról, hogy hívása eljusson hozzánk. Isten hívása az evangélium, amit egyszerűen így fogalmaztunk meg: Szeretlek, gyere haza!

Sok ember azonban magától nem is menne olyan helyre, ahol ezt hirdetik, vagy lelki fásultsága, közönye, a velünk született hitetlenség lelki süketté teszi, hogy ezt meghallja és engedjen neki.

A Szentlélek munkája az, hogy odavezet, ahol erről hallhatunk, és miközben halljuk vagy olvassuk, hitet ébreszt a szívünkben, s vágyat teremt bennünk, hogy induljunk el az üdvösség útján.

A Lélek munkájának látható jele az ember életében az, hogy rádöbbenti elveszett állapotára.

Látni kezdi a bűneit, fájni kezd neki az, amit eddig észre sem vett, vagy talán egyenesen dicsekedett vele (kit hogyan csapott be, milyen „sikereket" ért el stb.).

A Szentlélek meggyőz a bűn, igazság és ítélet tekintetében" (János 16,8).

Az addig közönyös szívekben megszületik a bűnbánat: az illető megutálja a bűneit, abba akarja hagyni azokat, és Krisztusnál keres segítséget.

***

Bűntudatig magától is eljuthat az ember, de bűnbánatra csak a Szentlélek segíthet el.

Itt már nem egyedül vagyunk a bűnnel, hanem Krisztus bocsánatát kéri a hívő, mert itt már hisz az ember.

Ha még erőtlenül is, de tartja a kezét, várja a bocsánatot.

Krisztusban bízik és nem magában, s egyedül tőle vár szabadulást.

Ebben a Krisztushoz fordulásban benne van az egész ember:

 • ·        nem csak értelmi belátás,
 • ·        nem csak érzelmi meglágyulás és megkeseredés jellemzi,
 • ·        hanem az akarata is mozdul: ezt ki is mondja, megvallja imádságban az élő Krisztusnak.

 

Ekkor kap Istentől feloldozást és megtapasztalja, hogy Istennek minden ígérete igaz:

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít bennünket minden gonoszságtól." (1János 1,9)

 

A bűntől elfordult és Krisztushoz odafordult embernek ezt a fordulatát nevezi a Biblia MEGTÉRÉSNEK.

Az ilyen ember nem akar többé a maga ura lenni, hanem alárendeli egész életét Krisztusnak.

Leszáll élete trónjáról és átadja azt annak, aki egyedül képes jól uralkodni: az Úrnak.

Jézus Krisztus ténylegesen Úr lesz az életében.

Eddig Krisztus kívül volt élete körén, most nem csak bekerült oda, hanem Ő lett annak a középpontja.

A Biblia tanítása szerint bűnbánat - megtérés - újjászületési egyetlen esemény, s mint ilyen a Szentlélek áldott, csodálatos munkája.

Tőlünk csak azt kéri, hogy ne álljunk ellen, hanem engedjünk neki, akkor, amikor éppen hív.

Aki Lélektől született, az Krisztus gyermeke lett, mert azt Ő új élettel ajándékozta meg. (János 1,12)

Annak megváltozik a gondolkozása, megváltozik egész élete. „Felülről nemzett" = újjászületett, az Úr Jézushoz hasonló ember lesz.

Az Úr Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van." János 6,47

Írta: Cseri Kálmán
református lelkipásztor

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos az ünnepek alatt sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából az ünnepek alatt is tanulmányozzuk tovább együtt a Bibliát, mégpedig az Úr Jézus Krisztus testté-lételének eseményeit a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérjük ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

Budapest, 2020. december 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

27. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 13.)

Advent harmadik vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

***

KÜLDETÉSBEN JÁRVA

„Te pedig kisgyermek a magasságos Isten prófétájának hívattatol, mert az Úr előtt jársz,

hogy az ő útjait megkészítsed." (Lukács 1, 76)

 

Advent első két vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy valóban igaz az Isten Igéje: Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37) Láthattuk, hogy amikor Zakariás újra visszakapja beszédkészségét, áldva magasztalja Istent.

Milyen boldog édesapa lehetett Zakariás! Ismerhette gyermeke csodálatos születésének körülményeit, megérthette az áldott Isten akaratát és előre láthatta gyermeke jövőjét!

Mindez azért volt lehetséges, mert Isten előre kijelentette számára!

Isten iránti hálából felhangzik ajkán, fia: Keresztelő János egész küldetését, és üdvtörténeti jelentőségét tiszta fénnyel megvilágító prófétai himnusz, amelyben fölragyog Isten terve, az Izráelnek ígért szabadítás beteljesedése.

 • „Zakariás megtelt Szentlélekkel és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..." . (Lukács 1, 67-70)

Ez az ujjongva örvendező bizonyságtétel, az EVANGÉLIUM NYITÁNYA.

Központi üzenete, hogy Isten meglátogatja népét és váltságot szerez neki és hatalmas Üdvözítőt támaszt és megszabadítja népét az Úr. Isten megadja népének a megígért szabadítás ígéretének valóra váltását.

Az Igéből láthatjuk, hogy ebben az egész rendkívüli eseménysorozatban prófétai szerep vár az újszülött Jánosra.

Ő lesz, aki elkészíti a Messiás útját Izráelhez és általa az egész emberiséghez.

Ő ismerteti meg népével Isten irgalmasságát, az ebből fakadó bűnbocsánat és üdvösség lehetőségét, mely a Messiás által beteljesedik.

Ő jelenti be, hogy Jézus Krisztus által a sötétségben -a bűnben és halálban -élő népre a magasságból fölragyog a mennyei világosság.

 • Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:
 • „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
 • Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,
 • ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
 • hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
 • hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal,
 • és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak;
 • és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,
 • félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.
 • Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz,
 • hogy előkészítsd az ő útjait,hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által,
 • Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;
 • hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak,
 • hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." (Lukács 1, 66-79)

***

Keresztelő János küldetésének csodálatos útja rajzolódik ki ebből a prófétai himnuszból. Az Ő legfontosabb küldetése a Messiás előtti ÚTKÉSZÍTÉS volt, mely üzenet a leghangsúlyosabban az Ézsaiás próféta könyvében jelenik meg.

 • „Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt." (Ézsaiás 40, 3-5)

Tudjuk, hogy az „útkészítés" küldetése akkor sem volt könnyű és ma sem az, mert a sötétségben és a halál árnyékában ma is igen sokan lakoznak.

Az emberi szívek - lelkek kaotikus útvesztőiben sohasem volt könnyű az eligazodás.

Ebben a diszharmóniába süllyedt, őrült világban annyi minden elválasztja az embert Teremtő Urától.

Naponta látjuk, halljuk, szomorúan tapasztaljuk a sok egyéni tragédiát, ahogy az emberi sorsokat súlyos és mély riasztó törésvonalak szabdalják, összekuszált vagy éppen szétzilált, megtépázott életroncsok szegélyezik.

Kisiklott életek milliói, melyeket félelmetes bűnhegyek és bűnvölgyek, szakadékok szabdalnak darabokra.

Látható, hogy a sötét szívekben és a halál árnyékának völgyében totális elhidegülés uralkodik.

Ebben a könyörtelen világban nem túlzás Tóth Árpád gondolata: „...köztünk a roppant, jeges űr lakik."

Mert lelkileg nagyon fagyos lett a világ, kitapintható a szeretetlenség, az igazságtalanság, az irigység, a büszkeség, a nagyravágyás, a haszonlesés, a harag és a gyűlölet.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül." (Máté 24,12)

Pedig szeretet nélkül nem lehet sokáig kibírni.

Egyesek megpróbálják ugyan olykor elsírni kimondhatatlan szeretetéhségüket, - de ki hallgatja meg őket?

Tapasztalatból tudjuk, hogy ez a szomorú lelkiállapot minden esetben bekövetkezik ott, ahol az ember felületessége, nemtörődömsége, megátalkodottsága, makacssága, tudatlansága elzárja és kizárja az életadó Forrást, az Isten örök és életmentő evangéliumát. Az Isten előtt bezárkózott ember nem ismeri, nem is akarja megismerni Isten Igéjét. Pedig a lekezeletlen seb előbb-utóbb elfertőződik és halálossá válik, így minden megbocsátatlan, „lekezeletlen"  bűnnek a következménye halál. „Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 6:23)

 • Heidelbergi Káté 2. kérdés. Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy Isten vigasztalásában boldogul élhess és halhass?
 • Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom.
 • Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból.
 • Harmadszor, hogy e szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.

Ez az egyetlen esély, ez a szabadulás, ez a bűnbocsánat csak Jézus Krisztus érdeméért, az Ő keresztáldozata által lehetséges. Az igazi megtérés az, amikorvalaki elfogadja az Úr Jézus Krisztus által felkínált kegyelmet. Hit által megvallja Neki a bűneit és megtagadja addigi bűnös életmódját és hátralévő életét Urának és Megváltójának szenteli.

„Ha megvalljuk bűneinket, Ő (Jézus Krisztus) hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1János 1:9)

A keresztyének legfontosabb küldetése az, hogy bátran hirdessék a bűnből való szabadulás egyetlen útját, hogy csak az Úr Jézus Krisztus tud valódi megoldást adni, mennyei tartalmat és értelmet nyújtani az életnek!

***

Láthatjuk tehát, hogy az „útkészítés" küldetése akkor sem volt könnyű és ma sem az.

Az Ige úgy fogalmaz, hogy Keresztelő János az Úr előtt járt!

A prófécia igen részletes információkat közöl Keresztelő Jánosról:

 • Ø  Nagy lesz ő az Úr előtt;
 • Ø  bort és részegítő italt nem iszik,
 • Ø  már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
 • Ø  Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
 • Ø  és őelőtte (a Messiás előtt) jár az Illés lelkével és erejével,
 • Ø  az atyák szívét a gyermekekhez,
 • Ø  az engedetleneket az igazak lelkületére térítse,
 • Ø  hogy felkészült népet állítson az Úr elé." (Lukács 1,13-17)

Igen, pontosan ilyen volt Keresztelő János.

Mindenki tudta, hogy Ő hiteles személy, az Úr hűséges prófétája, aki tökéletesen betöltötte küldetését.

Céltudatos, „NÁZIR" (Istennek szentelt) aszketikus életet élt.

Bátor volt és hajthatatlan.

Isten igazságát maradéktalanul képviselte.

Áldásos életet élt, és mindhalálig állhatatos maradt.

Csupa olyan tulajdonság, mely szükségeltetik, és elvárható a mai hitvalló keresztyének életében is.

A Szent Bibliából mi is megismerhettük a mi áldott Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust.

Tudhatjuk, hogy akik Őt ismerik, szeretik, és engedelmesen szeretve követik, azok az Ő gyermekei.

Mi is küldetésben járunk, mégpedig a legfontosabb feladattal felruházva:

„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." (2Timótheus 4,2)

A mai „Keresztelő Jánosok" soha nem vehetik le szemüket az Úr Jézus Krisztusról!

Akik ma az evangéliumot hirdetik, ugyanúgy „KIÁLTÓ SZÓKÉNT" örömhírt mondanak:

„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;

hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." ." (Lukács 1, 78-79)

Akik szeretik és hűségesen követik drága Megváltójukat, tisztában vannak vele, hogy mit tett értük a Golgotán és tudják, hogy csak a Tőle kapott kegyelemből élhetnek, de nem akárhogyan, hanem csakis az Ő dicsőségére. (Efezus 1,12)

Adjuk tovább hűségesen és bátran a ránk bízott életmentő evangéliumot, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztusra van a legnagyobb szüksége ennek a hitetlenségbe dermedt világnak.

Minden embernek meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király, hogy Nélküle nincs igazi boldogság, se valódi békesség, se üdvösség. Csak az Ő mérhetetlen szeretete által kaphatjuk meg a mindennapi kegyelmet, a mindennapi lelki békességet és az üdvösséget.

Örök adventi üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele:

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (János evangéliuma 10,10)

 • 295. DÍCSÉRET
 • 1. Jézusom, ki árva lelkem Megváltottad véreddel, Kárhozattól óvtál engem, Bűnös szívem, ó, vedd el! Add, hogy néked megháláljam. Hogy nem hagytál a halálban, megmutattad: Bármit adj, Én oltalmam csak te vagy.
 • 2. Jézus, benned bízva bízom, Elpusztulnom, ó, ne hagyj! :/: Te, ki bűnön, poklon, síron
 • Egyedüli győztes vagy: Gyönge hitben biztass engem, Készíts arra, hogy én lelkem Láthat majd fenn, ó, Uram, Mindörökké boldogan.

 

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

***

 

A hívő keresztyén ember IMAÉLETE

„Jöjjetek boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk előtt." Zsoltár 95,6

Az imádság Isten gyermekeinek joga.

Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatják az Úr nevét! „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején..." Zsoltár 50,15

Az imádság Isten gyermekeinek életeleme.

Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz. Ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk! „Szüntelenül imádkozzatok." 1Thesszalonika 5,17

Az imádság Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.

„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban." Máté 6, 6

Az imádság Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.

„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

„Az Istennel való magános, csendes közösségünk mélységétől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke." Oswald Chambers

***

Mihez hasonlítja a Szent Biblia a hívő embereket?

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

·        „Ti vagytok a földnek sója." (Máté 5,13)

·        „Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5,14)

·        „Amíg nálatok van a világosság higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek." (János 12,36)

·        „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok."(János 8,31)

·        „Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek."(János 15, 16)

***

„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma?"(1Korinthus 6,19)

„Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!"(2Korinthus 3,3)

„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére!" (2Korinthus 2,15)

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok!" (1Péter 2, 9-10)

Írta és szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezetét tanulmányozzuk.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 13.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

 

26. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 10.)

 

***

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten." (Zsoltár 31,6)

***

„Uram, hozzám légy kegyelmes,

Tedd Tieddé szívemet,

Hadd lehessek engedelmes,

Néked élő gyermeked!"

(Dicséret 299,5)

***

 

AZ ÉLŐ REMÉNYSÉG!

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. " (1Péter 1,3)

(Dr. Joó Sándor református lelkipásztor igehirdetése)

 

Ez az Ige tele van örvendezéssel, hálaadással, ujjongással, Istenben való örömmel. Valahogy olyanformán, mintha egy nagy hálaadó imádság szakadna fel Péter apostol szívéből. Öröme személyes tapasztalatból ered, éppen ez az értéke, ereje, ez az ujjongó hálaadás:

„Áldott az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült bennünket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által".

Ennek a nagy hálaadó imádságnak a tartalma az élő reménység.

Ez volt az a hatalmas erő az apostol életében, amely az egész életének új fordulatot adott: Az élő reménység, amelyben Isten újjászülte őt, Krisztus halálából való feltámadása által.

Mi ez az élő reménység? Azért nagyon jó, ha belegondolunk, hogy mi az élő reménység, mert a meghalt reménységről szinte minden ember tud a maga életében.

Mindnyájunknak voltak saját elképzeléseink, álmaink, törekvéseink. Nekifeszültünk, dolgoztunk értük, reménykedtünk a megvalósulásukban. Azután egyszerre jöttek a csalódások, a kudarcok, a leveretések. Nem úgy történt, ahogy szerettük volna, ahogy megálmodtuk, ahogy elképzeltük. Talán valakinek az életében nem jött el az a valaki, akinek az eljövetelére olyan nagyon vágyott, vagy talán az özvegy édesanya egészen magára maradt özvegységében, gyermekei szétszóródtak. Pedig azt remélte, hogy özvegységében drága kis unokák fognak játszadozni körülötte. De nem így történt, egészen másképp alakult. Vagy elérkezett valaki férfikora delelőjére, és visszatekintve megdöbbenve állapította meg, hogy sok szép tervéből, alkotásvágyából ó, de nagyon keveset valósított meg. Vagy valaki azt érzi, hogy lassan már elszállt az élet felette és még mindig nem hozta el számára azt a várva-várt dolgot. Nincs olyan ember, aki ne reménykedett volna valamiben - hiába. Szinte halmozódnak a letört, a visszahullott reménységek az életünkben.

Mennél többet élünk meg, annál több reménységünket temetjük el.

Péter apostol is nagyon jól ismerte a lemondást.

Az ő életében is volt olyan időszak, amikor minden-minden reménye szertefoszlott. Pedig hogyan reménykedett Jézusban! Reménykedett az Isten országa eljövetelében. Fiatal temperamentumának egész szenvedélyét beleadta ebbe a nagy reménységbe. Azután volt egy nagyon szomorú napja: nagypéntek. Gondoljuk el, micsoda borzasztó dolog lehetett látni neki azt, ami ott ment végbe a jeruzsálemi vesztőhelyen. Különösen a középső kereszten: ott függött élete reménysége, mintha az élete hevert volna romokban, élete omlott volna össze, amikor ránézett arra a keresztre. Mindennek vége van!

Van-e egyáltalán értelme, hogy tovább éljen, mikor a reménységei összeomlanak?!

Ó, de sokan mondják. „Érdemes még tovább élni?"

 

Nézzük, milyen hatalmas változásnak kellett végbemennie ennek az embernek az életében, hogy minden drága reménysége tökéletes szertefoszlása után így szólt Róla: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által".

Tehát valami nagyon nagy dolog történt. Nagypéntek után eljött a húsvét. Jézus feltámadott! Ez a Jézus, Aki az egész reménységét élvezte. Akinek a halálával együtt az egész reménysége sírba szállt. Íme, ez a Jézus feltámadt a halálból. Tehát ami összeomlásnak látszott, temetésnek és halálnak és a reménység kimúlásának, az tulajdonképpen egy új kezdet volt.

Egy egészen új reménység kezdete, épp annak az élő reménységnek a kezdete.

 

Itt van az alapja minden igazi reménységnek, amelyik soha nem fog meghalni, kimúlni.

Tehát ebben a tényben, történeti tényben, hogy Jézus feltámadt a halálból!  Ez az a lobogó tűz, amelynek a lángjánál minden kimúlt, elaludt reménység feltámadhat: hogy Jézus feltámadott!

Minden reménység, amely nem Jézus életerejének ennél a tüzénél kap lángra, halott reménységgé fog változni előbb-utóbb.

Az igazi hit egyúttal mindig reménység és hogyha valaki hisz ebben, nyugodtan tekinthet bármilyen helyzetben reménykedve a holnap és a holnapután elé vigyázó reménységgel.

De ez a reménység, amiről itt szó van, nem az a színtelen idealizmus, amely egészen egyszerűen szemet huny a valós tények és problémák előtt, nem látja meg azokat.

Semmiképpen sem az az olcsó optimizmus, amelyik minden további nélkül könnyelműen átnéz a problémák felett.

Ez a reménység semmiképpen sem álomvilágba, illúzióba való belemerülés az élet kemény realizmusából.

Az élő reménység, amiről Péter beszél, egészen más.

Reménykedni, azt jelenti, hogy az Isten lehetőségével számolni.

Ez az új dimenzió, ami belekerül az ember életébe, az Isten lehetőségének a dimenziója.

Ezt jelenti reménykedni. Számolni kell mindenféle helyzetünkben Isten lehetőségével.

Arra a Valakire számítani, Aki már egyszer a történelem folyamán húsvét reggelén hitelre méltónak és képesnek bizonyult a legreménytelenebb problémákkal szemben.

Ez a reménység azt az abszolút bizonyosságot jelenti, hogy az Isten, Aki Jézust a halálból feltámasztotta, most is itt van. Ez az Isten most is uralkodik, ez az Isten intézkedik most is, mindenféle helyzetben.

Az élő reménység arra számít, hogy Jézusnak a földön való megjelenésével elindult valami hatalmas isteni akció: a megváltás folyamata, és ezt az akciót Isten tovább folytatja és diadalra viszi a teljes kibontakozásig, teljes diadalra juttatja.

„Aki elkezdte bennünk a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig."

Ezért a keresztyén ember reménység alatt tudja látni az egész világot.

Ha akármilyen reménytelen is sokszor a helyzet, reménység alatt látja az egész világot, mint a szántóvető ember, aki bevetette a szántóföldet, és már ott csírázik a jövendő termés ígérete, reménye.

Mindig tud reménykedni ez az ember az életnek bármilyen sorsfordulata felett, ott látja Istent a szenvedés és a bűn felett. A népe jelene és jövője felett, a feszült világhelyzet felett, a nagyhatalmak tárgyalásai felett is ott látja a végső valóságot: az Istent.

Az Istennek abszolút, végső győzelmét, ami elkezdődött húsvétkor, Jézus feltámadásában.

A mi reménységünk sohasem valamire, hanem mindig Valakire irányul, és ez a legfontosabb.

Nem valamire - hogy valahogyan lesz, megfordul a sorsom, kimenekedem valamiféle bajból -, hanem mindig Valakire. Az élő, hatalmas, kegyelmes, megváltó Istenre magára.

Testvérek, épp ezért nincs reménytelen helyzet, akármennyire is összekuszálódtak az események szálai valakinek az életében.

Akármilyen megfoghatatlannak is látszik egy probléma, vagy a szorongatás ideje tűnik végtelennek. Akármennyire semmire sincs kilátás, nem reménytelen sohasem, mert a mi reménységünk azon alapul, hogy Isten Jézus halálában és feltámadásában feltárta előttünk a szívét - vigyázzunk, nem az útjait, hanem a szívét tárta fel előttünk!

Tehát nem tudjuk, mit akar velünk, merre vezet, mit hoz reánk, az útjait elrejtve hagyta, de egyet határozottan tudunk: hogy Isten tartja kezében a sorsunkat és irányítja az eseményeket.

Ő Jézusban mellénk állt, és mindazzal, amit még cselekedni akar velünk, mindig hű marad ahhoz, amit Jézusban kijelentett. Jézusban pedig azt jelentette ki, amit magának Jézusnak a neve jelent, hogy „velünk az Isten".

Ehhez Ő mindig hű marad. Ez a mi reménységünk alapja.

Az a csodálatos, hogy ezt a reménységet a halál sem tudja kioltani, mert akkor is él, amikor a földi tudomány, hatalom, bölcsesség csak azt tudja mondani: „Ember, hagyj fel minden reménnyel!"

Tehát a halállal szemben is ennek a reménynek jövendője van, a feltámadt Krisztusban.

Hívő, reménykedő ember nem a halál felé halad,

hanem az örökkévalóság felé, mint egy örökös, aki tudja, hogy mi vár rá.

Így a keresztyén reménység a végső reménység, bizonyosság.

Reménykedve élni, azt jelenti, hogy nem csavargója vagyok ennek az életnek, akit ide-oda hány-vet a sorsnak a szeszélye, hanem vándora, akit hazavárnak, akinek minden megtett kilométerrel csak tovább nő a reménysége, mert egyre közelebb jut a végső beteljesedéshez.

Próbáljuk meg hát, Testvérek, így látni mindig azt az utat, amelyen járunk.

Ez a reménység felszabadult életűvé teszi az embert.

A szív fájdalmát is beragyogja mindig valami felülről jövő tiszta derű.

Persze ez az öröm nem hangulat, érzelem, ez a mélyen rezdülő alaphangja az egész életnek.

Ez a kibeszélhetetlen, dicsőült öröm, a felszabadultság öröme. Olyanforma öröm, mint az édesanyáké a gyermekszülés után, hogy sok még a fájdalom, de még nagyobb az öröm, ami az új élethez fűződik, mely a reménységből ered.

Hogyha nekünk ilyen reménységünk van, akkor nem kell nekünk olyan bizonytalanul, nyomottan, letörten járnunk. Mert vegyük tudomásul, hogy te is meg én is a leggazdagabb Édesatyának, a világ Urának vagyunk a gyermekei, a szeretett gyermekei! És fenntartott helyünk van az örökkévalóságban - ahogyan írja az apostol. Ennek a tudatában éljünk!

Én nagyon jól tudom, hogy terhek nehezednek reánk, a mindennapok gondjai sokszor felőrlik az idegeinket. Néha fájdalmat ad az élet, nem is vagyunk mindig olyan nagyon jókedvűek, de épp ezért próbáljuk meg elkezdeni a napot mindig azzal az élő reménységgel, amelyik számol az Isten lehetőségével.

Ezzel az új dimenzióval - az Isten lehetőségével - kezdjük minden reggel a napot, azzal a boldog hálaadással, hogy milyen jó: megint itt van az új nap, nagyszerű alkalom arra, hogy a láthatatlan Jézus iránt való szeretetemet megmutathassam!

Láthatóvá tehetem az embereknek és segítségükre lehetek nekik azzal a kimondhatatlan, dicsőült örömmel, ami a szívemet átjárja az élő reménység által.  Ámen.

Egyedüli reményem,
Ó, Isten, csak te vagy;
Jövel és nézz meg engem,
Magamra ó, ne hagyj!
Ne légy tőlem oly távol,
Könyörülj hű szolgádon,
Úr Isten, el ne hagyj!

(276. dicséret 1.vers)

Bp. 1965. augusztus 15.

Dr. Joó Sándor

református lelkipásztor

 

***

 

25. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 6.)

Advent második vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

***

Keresztelő János születése

„És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent." (Lukács 1, 64)

Advent első vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy Júdea kis falujában egy idős házaspár Zakariás és Erzsébet csodaként nyernek gyermekáldást. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Láthattuk, hogy amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte a jeruzsálemi templomban, Isten váratlanul és rendkívüli módon megüzente neki, hogy fiúk születik, aki a Messiás, az Úr Jézus Krisztus útkészítője lesz.

Láthattuk, hogy igen különös dolgok történtek ott Júdea hegyei között, abban a kis faluban, amikor a falu papja Zakariás hazaérkezett Jeruzsálemből megnémulva.

El sem tudjuk képzelni milyen keserves lehetett így az élete. Egy pap, aki nem tud beszélni- rettenetes csapás ez, ugyanis azt veszi el tőle az Úr, amivel a kenyerét keresi, - a beszédét! Az angyal ezeket a súlyos szavakat mondta neki a templomban: „Amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek." (Lukács 1,20)

És úgy is lett minden. Zakariás felesége Erzsébet, az ígéret szerint gyermeket fogant, majd titkolódzott és rejtőzködött, mivel már idős volt. Egyszerre volt jelen az életében az öröm és a szomorúság!

Döbbenetes kép. Egy kismama, aki így várja első gyermekét, akiért egy életen át imádkozott, és amikor Istentől végre megkapja a gyermekáldást, a férje megnémul. Együtt a néma férjével várják a baba születését.

 

Zakariásnak kilenc hónap némasága alatt volt ideje újra és újra átgondolni mindazt, amit az Úr angyala mondott neki a jeruzsálemi templomban. Tudjuk, hogy az angyal nagyon részletes információkat, pontos tényeket közölt a születendő Keresztelő Jánosról:

 • Ø  Ne félj Zakariás, meghallgatásra talált a könyörgésed:
 • Ø  feleséged, Erzsébet fiút szül neked,
 • Ø  Jánosnak fogod őt nevezni.
 • Ø  Örülni fogsz,
 • Ø  boldog leszel,
 • Ø  sokan örülnek majd az ő születésének,
 • Ø  nagy lesz ő az Úr előtt;
 • Ø  bort és részegítő italt nem iszik,
 • Ø  már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
 • Ø  Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
 • Ø  és őelőtte (a Messiás előtt) jár az Illés lelkével és erejével,
 • Ø  az atyák szívét a gyermekekhez,
 • Ø  az engedetleneket az igazak lelkületére térítse,
 • Ø  hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
 • (Lukács 1,13-17)

Amikor kilenc hónap csönd, teljes némaság után gyermeke körülmetélésének ünnepén végre visszakapta Istentől a beszédkészségét, már mindezt sokszor átgondolhatta magában, és megállapíthatta, hogy amit Isten üzent, minden sorra beteljesedett. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

A gyermek születése utáni nyolcadik napon jön a következő meglepetés.

A hagyománytól és szokástól teljesen eltérően a gyermek nem a Zakariás nevet kapja az édesapa neve után, hanem ahogyan az Úr Angyala kijelentette: „Jánosnak fogod őt nevezni", ami azt jelenti ISTEN KEGYELMES!

Amikor Zakariás újra meg tudott szólalni, hatalmas erővel tört fel a szívéből, lelkéből az Isten magasztalása, a hálaadás. Első szavaival áldani kezdte az Urat, mert megértette, hogy ISTEN MEGLÁTOGATTA az ő népét!

„És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent." (Lukács 1, 64)

„Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..." . (Lukács 1, 67-70)

 

TANULSÁGOK

Zakariás és Erzsébet története igen sok tanulságot tartogat a hitben élő emberek számára. Először is tudjuk azt, hogy milyen komolyak voltak a hitben, hisz így tudósít róluk a Biblia: „Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint." (Lukács 1, 6)

Tudjuk, hogy Isten nem csak akkor az Ő életükben, hanem ma is meglátogatja a népét, mert ma is van népe Istennek.  Heidelbergi Káté 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

„Hiszem, hogy Isten Fia, a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok."

Mi is így lettünk keresztyénné, Isten Szentlelke és Igéje által megérintve!

Az Ő „látogatása" sokszor váratlanul, rendkívüli módon történik.

Egyszer csak Isten Igéje és Szentlelke által megszólít minket. Egyszerre érthetővé válik a bibliai üzenet, fölragyog az Úr Jézus Krisztus örök evangéliuma, és eljut a szívünkig.

Isten Szentlelke megérteti velünk, hogy az Úr Jézus keresztáldozatával váltott meg minket, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy bűnbocsátó kegyelmével, szeretetével vett körül és örök életet ad Övéinek!

Mindezek hatására egyszer csak megértjük, hogy Istennek terve van a mi kis törékeny életünkkel is és mennyei áldásokat tartogat a számunkra!

A mi Istenünk viszont jogosan várja el gyermekeitől, hogy legyenek hűségesek a hitben, kitartóak a könyörgésben és rendületlenül kövessék az igazságot szeretetben! (Efezus 4,15)

Boldogok vagyunk, ha mi is megértjük, fölfedezzük életünkben Istenünk jelenlétét, nagyságos dolgait!

Zakariás és Erzsébet tanulságos történetéből megérthetjük azt is, hogy bármilyen súlyos terhek, próbák alatt roskadozik is sokszor az életünk, mégis MINDIG JÓ KEZEKBEN VAGYUNK.

Tudnunk kell, hogy Isten tőlünk is gyakran elvesz valamit, hogy sokkal többet és jobbat adhasson helyette!

Legyen bennünk mindig alázat, engedelmesség és hála, úgy a terhek viselésében, mint a boldog percekben!

Boldog ember az, aki már átélhette Isten gyógyítását, akinek már megnyílhatott a szeme és megoldódhatott a szája az Istendicséretre!

Legyen számunkra ez is örök tanulság! Nyíljon meg a szívünk, hogy nyílhasson a szánk is végre, hogy amíg élünk elmondhassuk örömmel és hálaadással, hogy ÁLDOTT AZ ÚR, aki minket is meglátogatott és megszabadított!

Tudjuk, hogy Zakariás és Erzsébet gyermeke, Keresztelő János pontosan úgy, ahogy az Úr angyala előre megmondta, tökéletesen betöltötte küldetését. Rendkívüli feladata az volt, hogy a Messiás hiteles útkészítője legyen, hogy Úr Jézusra mutasson, mint Isten Bárányára, vagy mint eljövendő Királyra, Aki örökké uralkodik és ítélni fog eleveneket és holtakat.

Nekünk, mai hitben élő Krisztus-követőknek is megvan a küldetésünk értelme és célja, mégpedig az, hogy a mi életünk is határozottan és egyértelműen a Megváltóra, az Úr Jézus Krisztusra kell, hogy mutasson.

Hálás szívvel köszönjük meg naponta, hogy az Úr Jézus minket is megszabadított és tökéletes keresztáldozatával bűneinkből megváltott, körülvett szeretetével, bűnbocsátó kegyelmével. Ő lett Ura és Királya életünknek, mi pedig az Ő tulajdonai lettünk.

Ő az, Aki Szentlelke által megnyitja a mi szívünket és ajkainkat is, hogy hálából áldani tudjuk Őt örökké!

 • Luther Márton írja:
 • „És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az Ő királyságának nem lesz vége." (Lukács 1,33)
 • „Krisztus a te Királyod, kit Isten egyenest neked ígért s kinek tulajdona vagy, hogy csak Ő uralkodjék rajtad, - lélekben, nem testi értelemben. Őt kívántad kezdettől fogva; atyáid vágyakozó szíve is érte sóhajtozott s utána kiáltott. Ő vált s szabadít meg mindentől, ami eddig megterhelt, legyűrt s fogva tartott! Drága ige ez a hívő szívnek!
 • Mindezt az ész nem látja, a természeti ember se éri föl,- CSAK A HIT EGYEDÜL!"

 

464. DÍCSÉRET

 • 1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom. A gonosztól óvj te meg,
 • Meg ne rontson engemet.
 • 2. Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt; Élet útját megmutasd,
 • Én meg nem találom azt.
 • 3. Gyógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán; Kétség, gond ha gyötrenek,
 • Biztasd nádszál hitemet.
 • 4. Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom: Hit, remény és szeretet
 • Töltse be a szívemet.
 • 5. A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot: Hordjam olyan csendesen,
 • Mint egykor te, Mesterem.
 • 6. Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat,
 • S mennyországod béfogad.

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia,

és e hitben életetek legyen az ő nevében. (János 20,30)

***

 

MEGDÖNTHETETLEN BIBLIKUS TÉNYEK!

 

A Szent Biblia tökéletesen KRISZTOCENTRIKUS!

Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János 14,6)

„ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Apostolok Cselekedetei 4,12)

 

I. Minden ember a halála pillanatában Isten elé áll, és végleges, változhatatlan helyre és állapotba kerül.

Minden azon dől el, hogy az utolsó pillanatáig hogyan viszonyult Teremtőjéhez, a Megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten örök Igéjéhez, a Szent Bibliához. Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él!" (János 11,25)

 

II. Minden ember élete során háromféleképen viszonyulhat a Szent Bibliához!

A.) KRISZTUSKÖVETŐKÉNT

Tiszta, áldott, üdvözítő krisztusi hittel

B.) KRISZTUSGYŰLÖLŐKÉNT

Hitetlen, tagadó, ateista, antiteista hozzáállással

C.) BIZONYTALANUL

Vallásoskodó, kételkedő, felületes, hiszékeny, tévelygő hozzáállással

 

„Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsidók 4, 12)

 

III. Az Úr Jézus Krisztus ítélni fog élőket és holtakat! (Máté ev. 25,31-46)

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETKOR CSAK KÉTFÉLE EMBER LESZ.

A.) ÜDVÖZÜLŐK (Atyám áldottai), akik az örök életre jutnak.

b.) ELKÁRHOZÓK( átkozottak), akik az örök tűzre (gyötrelemre) jutnak.

 

„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3,18)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 6.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

24. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 3.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

AZ IGAZI ÖRÖMFORRÁSRÓL

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

***

Túrmezei Erzsébet: A FORRÁSHOZ

 

 • „Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod
 • által látunk világosságot." Zsoltár 36.10
 • „Te nemcsak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni.
 • Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat."
 • ( Sören Kierkegaard)
 • Tiszta- bővizű csodálatos Forrás,
 • keresd tovább a szomjasakat!
 • Látod, mennyien vannak!
 • Posvány vizével oltják szomjúságuk.
 • Szomjaznak, életre, szeretetre,
 • irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra,
 • örömre, igazi szabadságra.
 • Szomjazók számlálhatatlan serege!
 • Mi lesz velük, ha rád nem találnak?!
 • Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket,
 • ahogy szüntelen útban vagy feléjük,
 • meg se várva, hogy ők keressenek!
 • Milyen csodálatos titok!
 • Boldog, akit már megtaláltál,
 • s nem posványok mérgező vizét issza!
 • Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé,
 • és belsejéből szeretet, öröm,
 • irgalom, jóság:
 • élő víz fakad.
 • Krisztus-forrás,
 • Te áldott, drága, tiszta,
 • keresd tovább a szomjasakat!

 

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

Az evangélium görög szó és örömhírt jelent.

Az öröm, a keresztyén ember egyik meghatározó jellemvonása.

Nem úgy általában az öröm, hanem az kifejezetten az Úrban való öröm.

Pál apostol a Filippibeliekhez írt levélben 6-szor fordul elő az, hogy ÖRÜLJETEK.

 

Tudjuk, hogy a Jézus Krisztusban való élet rendkívüli és gyümölcstermő élet:

„Aki énbennem marad és én őbenne az terem sok gyümölcsöt." (János 15,5)

A Lélek gyümölcsei között az egyik fontos „termés" az öröm! (Galata 5,22)

Az Úr Jézus Krisztusban való életet meghatározza a hit: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van."

Meghatározza a cselekvés, a munkálkodás: „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban."

Meghatározza a bizalom és biztonság. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."

Mert Jézus Krisztus jelenlétében van meghatározva az életünk, a jelenünk, a jövőnk, egész lényünk.

Micsoda biztonság ez!

A hit lett a lételemünk, olyan áldott és szent élettér ez, mint halnak a víz, nélküle csak fuldokolnánk, vergődnénk. Egyetlen biztonságunk, nyugalmunk, békességünk csak Krisztusban lehet.

 

***

Örülni egy megszomorodott világban!

A szomorú statisztika szerint hazánk egy depressziós ország.

Jól tudjuk, hogy ennek a világnak igenis nyomós oka van a szomorkodásra. Az ördög erről mindig gondoskodott, hogy növelje az emberek létbizonytalanságát, veszélyérzetét, hogy ha lehet, ne érezzék jól magukat bőrükben. Csak néhány adat:

Az emberek nagy többsége általában: csalódott, gondterhelt, reménytelen és kilátástalan.

Rendszeresen veszélyekről hallunk: Járványok, háborúk, földrengések, betegségek.

Veszélyeztetett korban élünk: Nagyon veszélyes körülöttünk a világ.

Veszélyben a tisztesség, egyre durvábba az erkölcstelenség...

Veszélyben a megélhetés: egyre nő az infláció, a munkanélküliség, stb.

De sokan mondják manapság: Nem tudok én már semminek sem örülni!

 

Emlékezzünk csak a Bibliában Naomi személyére! (Ruth könyve első fejezet)

Ő is milyen mélyen volt, amikor elkeseredettségében ezt mondja:

„Ne hívjatok engem többé Naominak,(szépség, öröm, kedvesség) hívjatok inkább Márának."(keserűség) „Elért engem az Úr keze: megkeserített, megalázott, bajba döntött. Egész családommal mentem el és kifosztottan jöttem haza."

Nagy tanulság ez számunkra, mert Naomi ebben a szomorú lelkiállapotában csupán önmagát látta. Csak a sebeire, fájdalmára, gyászára nézett és nem az élő Istenre, és a mérhetetlen keserűségének könnyeitől nem látta az Istentől már mellérendelt hűséges, csendes, szelíd Ruth-ot, aki által később megvigasztaltatik.

 

***

Krisztusban örvendező keresztyén testvéreim, az Ige nektek ezt üzeni: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek."  (Filippi 4,4)

Igaz ez az Ige ránk nézve? Hát nem úgy nézünk ki mi is sokszor, mintha Pál apostol arra tanítana minket, hogy: „Szomorkodjatok az Úrban, ismét mondom, szomorkodjatok." Hát nem tragikus ez a hozzáállás?

A szomorúság komoly gátló tényező, mivel hajlamosak vagyunk magunkat sajnálni és sajnáltatni: „beteg vagyok, bajban vagyok, árva vagyok, stb." Az élő Isten természetesen mindezekről, sebeinkről, terheinkről, fájdalmainkról jól tud. De ne felejtsük el, hogy az Úr ezt is mondja: „ÉN VELED VAGYOK!"

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézsaiás 41,10)

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

Az Ige figyelmeztet minket, hogy tudunk mi egyáltalán úgy igazán, szívből, őszintén örülni?

Csak a miheztartás végett: Nem azt mondja, hogy:

Szoktál-e örülni a pénzednek, a megélhetésednek, a vagyonodnak?

Szoktál-e örülni a kényelemnek, az egészségnek, a jólétnek, a gazdaságnak?

Szoktál-e örülni a családodnak, a gyermekednek, az unokádnak?

Szoktál-e örülni az egyházadnak, a templomnak, az éneklésnek, a prédikációnak?

Mert az is megtörténhet, hogy ezeknek sajnos nem mindig lehet örülni!

Itt a kérdés az, hogy naponta tudsz-e örülni az Úr Jézus Krisztusnak?

Az Ő kegyelemének, a kiválasztatásodnak, a megváltatásodnak, a bűnbocsánatnak, amit Tőle kaptál?

A kereszten érted meghozott drága áldozatának, a Tőle kapott új életednek, a mennyek otthonának?

Mi ad okot őszinte, tiszta, áldott örömre, ha ez nem?

Igaz e ránk nézve a Péter apostol levelében megírt örök üzenet?

„Őt (Jézus Krisztust) szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét." (1Péter 1,8-9)

 

Az Úr Jézus Krisztus mellett mindig örömre volt oka annak, aki tiszta szívvel Őhozzá jött!

Tudjuk a Bibliából, hogy oly sokan megtapasztalhatták ezt, például:

A bethesda partján, a 38 év óta beteg ember meggyógyulásakor

Jairus otthonában a halottas házban, a 12 éves kislány feltámasztásakor

Bethániában: Lázár feltámasztásakor

Zákeus házában: melynek, és akinek akkor lett üdvössége

A tékozló fiú apjának házában: „Örüljetek velem, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott"

 

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek."  (Filippi 4,4)

Igenis, bárki elmondhatja, hogy könnyű örülni akkor, ha minden rendben van körülöttünk, a gondtalan kiegyensúlyozott életben, amikor elkerülnek a gondok, a bajok!

Amiről a Szent Biblia beszél, az különbözik, minden más örömtől! Ez az öröm, „mégis öröm"!

Csak Jézus Krisztusban van okunk, és tudunk így örülni, a körülményektől teljesen függetlenül!

Ez az öröm: „Kimondhatatlan és dicsőült öröm" (1Péter 1,9)

„...annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben." (Lukács10,20)

Ez az öröm a szenvedésben is öröm!

„Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle hazugságot mondanak ellenetek. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben."(Máté, 5,12)

„Sőt amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő megjelenésekor ujjongva örülhessetek." (1Péter 4,13)

CSODÁLATOS A MI MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS!

Csodálatos Megváltónk van!

Csodálatos Megváltónkat megismerni, vele életünket rendezni, vele élni:

megmentetnek lenni, szeretetében ÖRÜLNI, kegyelméért naponta hálát adni, jóságát megköszönni, mennyei jelenlétét, békességét tapasztalni, vezetésének boldogan engedelmeskedni,

 

Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége Rá, és milyen kevesen tudják, hogy Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket. Mivel oly sokan nem tudják és nem ismerik Őt a legfontosabbat, ezért természetesen beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek, HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú és embertelen világba.

Nélküle minden érték hiányzik!  A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...! Mert a szeretet hiányzik!

Isten SZERETETE hiányzik nagyon!  JÉZUS KRISZTUS HIÁNYZIK AZ ÉLETÜKBŐL!

 

A küldetésünk és felelősségünk nem kevesebb, mint az, hogy mindenkivel megismertessük az Élet Beszédét, az egyetlen örömhírt, a mi áldott Urunkat és Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust.

Isten angyala is ezt parancsolta az apostoloknak: „Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét!" (Apostolok Cselekedetei 5,20)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Kérjük ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

 

*****

23. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 29.)

Advent első vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

ADVENTI ÉNEK (312)

1. Várj, ember szíve készen,
Mert jő a Hős, az Úr! :/:
Ki üdvösséged lészen,
Szent győztes harcosul.
Fényt, éltet hozva jő,
Megtört az ősi átok:
Kit vágyakozva vártok,
Betér hozzátok Ő.

2. Jól készítsétek útát!
A vendég már közel. :/:
Mi néki gyűlölt, útált,
Azt mind vessétek el.
A völgyből domb legyen,
Hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy útja készen álljon,
Ha Krisztus megjelen!

3. Az Úr elé ha tárod
A szív alázatát, :/:
Őt nem hiába várod:
Betér hozzád, megáld.
A testi gőg: halál!
De bűnödet ha bánod,
Szentlelke bőven árad,
S a szív üdvöd talál.

4. Ó, Jézusom szegényed
Kér, vár, epedve hív: :/:
Te készítsd el, tenéked
Lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát!
Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás,
Úgy áldja Krisztusát.

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

"Istenünk könyörülő irgalmából meglátogatott minket a naptámadat a magasságból." (Lukács 1,78)

A D V E N T

ADVENTUS DOMINI = Az Úr jövetele

A Karácsony előtti négy hetet jelenti.

Az Úr Jézus Krisztus négyféle eljövetelére emlékeztet minket.

I.          Már eljött, amikor 2000 évvel ezelőtt testet öltött Betlehemben.

II.          Eljön, amikor megtérésünkkor belép az életünkbe, és a szívűnkbe költözik.

III.          Amikor meghalunk, azonnal az Ő színe elé fogunk állni.

IV.          Ígérete szerint újra el fog jönni, ítélni élőket és holtakat.

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy az Ige formálja életünket,

mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

***

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

 

***

Keresztelő János születése

„Ne félj Zakariás, mert meghallgatásra talált a te könyörgésed:

feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy lesz ő az Úr előtt..." (Lukács 1,13-15)

 

ISTENNÉL MINDEN PONTOSAN IDŐZÍTVE VAN

Kedves testvérek, advent első vasárnapján Keresztelő János születésének körülményeit olvashatjuk a Lukács evangéliuma első fejezetében. Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár Zakariás és Erzsébet öreg korukig imádkoztak gyermekáldásért, de hiába. Egyik nap azonban, amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte a jeruzsálemi templomban, Isten rendkívüli módon megüzente neki, hogy fiuk születik, aki a Messiás, az Úr Jézus Krisztus útkészítője lesz.

Hitetlensége miatt, gyermeke születéséig megnémult. El tudjuk képzelni milyen szomorú lehet egy néma pap? Feladatát nem tudja ellátni. Megfosztatott a szótól. Kilenc hónap csönd, teljes némaság.

Kilenc hónap után, amikor Isten akaratából újra meg tudott szólalni, hatalmas erővel tör fel a szívéből, lelkéből az Isten magasztalása. (Lukács 1, 64-79) Ezt a kitörő hálaimát az Anyaszentegyház Benedictus -ként ismeri. „Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..."

 

Istenünk nagyszabású üdvterve már a világ megteremtése előtt készen volt.

Ebből az igéből is megláthatjuk, hogy Isten az Ő tervét lépésről lépésre feltartóztathatatlanul valósítja meg.

Zakariás papot választotta ki arra, hogy az ő gyermeke Keresztelő János legyen az Úr Jézus Krisztus előfutára.

Abban, hogy öreg koruk ellenére mégis gyermekük szülessen az a csoda, ahogyan Isten ezt az emberileg elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja.

Miközben Isten nagy terve kibontakozik, Ő számon tartja az éveken át elhangzott imádságokat is, és felel azokra.

Láthatjuk, hogy Istennél minden esemény hajszálpontosan időzítve van.

Mindent végtelen bölcsessége szerint, és a mi érdekünkben valósít meg.

Számára nincs akadály, és nincs lehetetlen!

Még Zakariás hitetlensége sem lehetett akadálya Isten cselekvésének.

Istent nem érheti semmi meglepetés, minden információnak tökéletesen a birtokában van.

Beláthatjuk, hogy Isten tettei nem a mi hitünktől függnek,

de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk ígéreteiben.

 

IDEJÉBEN

Láthatjuk, hogy Isten örök terveit mindig idejében viszi véghez.

Zakariás papnak is eljött az ideje, amikor végre a jeruzsálemi templomban végezhetett szolgálatot az Úr előtt.

Isten angyalának megjelenése is idejében érkezett, amikor Zakariás döbbenetére közli Isten akaratát.

A gyermekáldásért való imádságuk meghallgatása is idejében érkezett, bár már öreg korúak voltak mindketten.

1. Akik Isten gyermekei, azok megvannak arról győződve, hogy ők is kiválasztott személyek, amint Zakariás is az volt. Isten gondoskodott arról, hogy Zakariás bemehessen a Templom Szentéjébe, az Ő színe elé!  Mi is szabadon jöhetünk az Úr színe elé minden napon, de mi egyedül csak az Úr Jézus Krisztus érdeméért.

2.Amint Zakariás illatáldozatot vihetett az Úrnak, úgy mi is hozhatunk fölajánlást, de csak a legdrágábbat adhatjuk:„teljes szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket". Ez legyen mindennapi áldozatunk, mert csak ez kedves az Úrnak!

3. Nekünk nem az Úr angyala jelent meg, hanem személyesen a Megváltó, az Úr Jézus Krisztus, amikor Szentlelke és Igéje által minket is nevünkön szólított és közölte velünk a világ legörvendetesebb hírét, hogy Ő annyira szeret, hogy szent vérén megváltott minket!

4. Jó tudnunk azt is, hogy nemcsak a Zakariás könyörgése hallgattatik meg, hanem a mi imádságunk is! Legyen ez vigasztalás mindazoknak, akik talán évek vagy évtizedek óta imádkoznak valakiért, vagy valamiért!

A mi áldott Istenünk mindig idejében cselekszik! A mi adventi várakozásunkat is idejében fogja megkoronázni az Úr Jézus Krisztus visszajövetelével. Legyen minden nap áldott adventünk és várjuk készen az Urat!

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia,

amelyikben nem is gondoljátok!"

(Lukács 12,40)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

ADVENTUS DOMINI

24 BIBLIAI KIJELENTÉS ARRÓL, HOGY MI AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS

FÖLDI KÜLDETÉSÉNEK, ÉS ELJÖVETELÉNEK CÉLJA

 

Az IGE, az Úr Jézus Krisztus értünk megtestesült

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." Jn 1,14.

 

Az Úr Jézus Krisztus értünk emberré lett

„Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."1Tim 3,16.

 

Az Úr Jézus Krisztus az Atyától, Istentől jött

„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." Jn 16,27-28.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött messiási küldetésének betöltésére

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Lk 4,18-19

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a törvényt betöltse

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." Mt 5,17.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá fogadja

„Isten elküldte Fiát..., hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Gal 4,4-5.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy az ördög munkáit lerontsa

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1Jn 3,8b.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megtörje a halál erejét, és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet

„A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." 2Tim 1,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus ítéletre jött a világra

„Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Jn 9,39

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megszabadítsa népét

"...mert Ő szabadítja meg népét bűneiből." Mt1,21.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról

„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy világossága legyen a világnak

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,46.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy hirdesse az Igét

„..hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem." Mk 1,38.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a bűnösöket üdvözítse

„Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse." 1Tim 1,15.

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megváltson és megtisztítson minket

„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé." Tit 2,14.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy életét adja váltságul sokakért

„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Lk 5,31-32.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megmentse az elveszetteket

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lk 19,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megmentse a világot

„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem." Jn 12,47.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy bűneink adósságát kifizesse

„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." Kol 2,14

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Jn 10,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy elhozza az üdvözítő hit „lobogó lángját"

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!" Lk 12,49.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy személye egyértelművé tegye a hitet

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem - mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást." Lk 12,51.

 

Az Úr Jézus Krisztus, mint Isten Báránya eljött, hogy drága vérén megváltson minket

„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek." 1Pét 1,18-20.

 

***

„Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen."

(Róma 16,27)

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban, sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására, a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Honlapunk:  ( Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja)

Gyülekezeti körlevelek: lelkipásztori körlevelek

E-mail címünk:pestujhely@bpeszak.hu

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!


Budapest, 2020. november 29.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

22. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 26.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Tolerancia VAGY szeretet?

Írta:  Dr. Sipos Ete Álmos református lelkipásztor

„Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által,hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata!" Róma 12, 2

A keresztyének a másvallásúak felé az elfogadást vagy a szeretetet gyakorolják?

Magyarországon, néhány évvel ezelőtt senkit nem foglalkoztatott komolyan a nem keresztyén vallásokhoz való viszonyulás témája, míg napjainkra ez a probléma a magyar keresztyénségnek is megválaszolandó kérdésévé vált.

Ennek egyik oka kétségtelenül a kommunista világrend összeomlásában keresendő, amelynek következményeként Európa korábban zárt határai jóval könnyebben átjárhatóvá váltak és megindulhatott a történelem során - legalább is méreteiben - egyedülálló népvándorlás keletről nyugatra.

E népvándorlásnak egyik hídja Magyarország lett, és egyre több jel utal arra, hogy országunk nemcsak hídja, de cél országa is lett és lesz a vándorló néphullámnak.  Az egész Európát elárasztó - főként távol-keleti - népesség magával hozta kultúráját, vallását ill. sajátos világnézetét is.

A vándorló tömegek vallásait természetesen Európa régóta ismeri, sőt számukra pl. Magyarország a 19. sz. végétől vallásszabadságot is biztosított - gondolunk itt elsősorban az iszlámra és a zsidóságra - ami viszont új volt, az a nem keresztyén vallások követőinek egyre növekvő száma. Mozlim mecsetek, buddhista szentélyek tucatjai épültek és épülnek folyamatosan, mozlim és zsidó iskolák és egyetemek nyílnak, a hinduizmus tanait képviselő és gyakorló különféle közösségek sokasága alakul szerte Európában is.

Ez a hatalmas ideológiai-vallási hullám egy olyan Európába érkezett és egy olyan Magyarországra, amelynek keresztyénsége identitását már majdnem elvesztette, az államhatalommal összefonódott és hitelességi zavarokkal küszködő egyházi vezetősége pedig a tömegekre vajmi kevés lelki hatást tud gyakorolni.

 • De a keresztyének egyházias, templomlátogató tagjai sem tudják pontosabban megfogalmazni már, hogy mit is hisznek és ezért nyitottak minden olyan vallás felé, amely tanításait érthetően és egyszerűen meg tudja fogalmazni. Ez az ún. keresztyén tömeg Európában éppúgy, mint hazánkban már nem tud különbséget tenni Allah és Isten, a Dalai Láma és szent Ágoston, a Biblia és a Korán között.
 • Összekeveri a Chanukát a Karácsonnyal, a zsidó hitközséget egyháznak nevezi és keresztyén létére a templomi esküvőn marokszámra szórja a rizst az ifjú párra, hogy termékenyek legyenek és sok pénzük legyen. Ahogy manapság mondják, az már csak hab a tortán, hogy mindehhez betársul még szegény református egyházunk hetilapja is, amely olvasóinak melegen ajánlja a taoista pogány filozófia egyik okkult termékét az íriszdiagnosztikát, mint az orvostudomány újabb nagy vívmányát.

Az ún. keresztyén Európába érkező nem keresztyén vallású tömegek persze nemcsak gyakorolják hitüket, de többségükben erőteljes missziót fejtenek ki, ami vallásuk követelménye is. Ezt senki nem is vetheti szemükre, hiszen vallási nézeteit bárki szabadon képviselheti és terjesztheti a posztmodern Európában.

A mi kérdésünk tulajdonképpen az, hogy hogyan viszonyuljunk mi keresztyének

ezekhez a nem keresztyén vallásokhoz?

Ennek a kérdésnek megválaszolása azért nem várathat túl sokáig magára, mert az iszlám vallást követők száma: 1,3 milliárd, amely szám rendkívüli intenzitással növekszik. A hindu vallás követőinek száma: 837 millió. Vallási ideológiájuk terméke az egész világon terjedő jóga, a sajátos meditációk sokasága, és okkult gyógymódok, s e vallások kísérő jelenségei éppúgy, mint követői itt élnek közöttünk.

A buddhisták száma pedig 368 millió. Csak a buddhisták száma meghaladja Nyugat- és Közép-Európa összlakosságának számát.

A felsorolt világvallások közül a legnagyobb problémát kétségtelenül az iszlám jelenti, amelyről elmondhatjuk, hogy kifejezetten agresszív missziót folytat és nem palástolt célja a vallási világuralom - amelynek integráns melléklete a gazdasági hatalom - megszerzése bármely eszközzel. Ez a magatartás az iszlám "isten-fogalom"-ból következik, tehát nem gazdasági rugója van, mint azt némelyek gondolják.  A Jihad (szent háború) végrehajtása és az abban való részvétel Allah parancsa, amelynek egyetlen igazhitű moszlim sem állhat ellen.

A buddhizmus ennél "diplomatikusabb" vallás: kifelé békét hirdet és mosolyog, miközben szent könyvük a Shri Kalachakra szerint a buddhista harcosnak három ellenség ellen kell harcolnia: "Ábrahám-Mózes, Jézus és Mohamed", "Ezek a Démoni Kígyó családja" (Shri Kalachakra I. 154.)

Az említett vallások követői Európába érkezve és letelepedve vallási szokásaik szabad gyakorlását, vallási szimbólumaik nyílt használatát követelik, miközben a befogadó országokban a keresztyén szimbólumok ugyanilyen nyílt használata ellen tiltakoznak. (Lásd Németországban a kereszt és harangszó ellen tiltakozó muzulmánokat!)....

Sokan azt mondják, hogy amíg a keresztyének felé ilyen ellenséges ezeknek a népeknek a magatartása, addig a keresztyének is korlátozzák saját országukban a nem keresztyén vallás jogait.  Az európai keresztyén egyházak azonban mégsem ezt az álláspontot képviselik.  Az egyházakról nagy általánosságban el lehet mondani, hogy átvették a politika és a posztmodern filozófia modelljét, amelynek két kulcsfogalma van: tolerancia és dialógus.

Mi a tolerancia?

A másik meghallgatása, majd megértése és véleményének tiszteletben tartása. Ha ez megvan, akkor lehet, sőt szükséges dialógust folytatni, ami pedig nem más, mint közös pontok keresése egymás vallási rendszerében azzal a céllal, hogy a különbözőségek ellenére is egységre jussunk. Ez a válasz, amely egyébként - mint említettük is - a politika és a posztmodern gondolkodás gyermeke - egyre jobban tért hódít hazánkban is.

Első hallásra szépen hangzik, népszerű, sőt egész Európának tetszik! (Nekünk pedig ez újabban igen fontos lett!)

A keresztyén egyházak többségének ez az álláspontja a keresztyén teológia humanizmusában gyökerezik, mert az európai keresztyénség immár évtizedek óta emberközpontú, azaz minden mondanivalóját az ember és annak problémái köré koncentrálja.

E teológiai felfogás szerint minden az emberért van, az ember körül forog, függetlenül attól, hogy az az ember kicsoda, mit gondol, vagy mit cselekszik.

 • Ezt az általános egyházi közgondolkodást az egyházak vezetői és teológusai sajnos még megtoldják azzal, hogy- szerintük: „ mi keresztyének nem vagyunk az igazság birtokosai, hiszen a Bibliát is csak emberek írták, és azért valami igazság elemet más vallások is hordoznak, ezért legyünk alázatosak és toleránsak más vallásokkal szemben is." A tolerancia képviselőinek mégis legnyomósabb érve egy bibliai fogalom: a szeretet. „Mivel Isten a szeretet istene, aki minden embert szeret feltétel nélkül, ezért mi sem tehetünk mást, minthogy szeretjük a másvallásúakat is.
 • És hát mi más lehet az igazi szeretet bizonyítéka, mint a tolerancia vagyis a másik megértése, meghallgatása és a közös pontok megkeresése után a megértő egység."

Hogyan viszonyuljon hát ezek után a nem keresztyén vallásúakhoz a reformátori, bibliai keresztyénség?

Viszonyulásunkat Jézus Krisztus szabja meg, és ez nem lehet más, mint a jézusi szeretet.

Szeretnénk azonban erőteljesen aláhúzni azt, hogy JÉZUSI szeretet.

Ennek a szeretetnek legnagyobb példája maga az Úr Jézus illetve azok az emberek, akik a mennybemenetel után itt a földön megélték és továbbadták ezt a szeretetet olyan erővel, hogy népek milliói fogadták be azt örömmel, és lettek Jézus követőivé.

Az igazi szeretet nem elégedhet meg a másvallású megértésével, benne hagyva őt egy hamis, nem létező isten imádatában, amelyért csak Isten haragját várhatná!

Mi a legfőbb jót - amit mi ingyen kegyelemből megnyertünk és megízleltünk -  szeretnénk továbbadni minden embernek.

Az egyedül igaz Istenről és Jézus Krisztusról, mint az egyetlen útról,

HALLGATNI árulás és az egyik legnagyobb önzés.

Aki nem a legfőbb jót akarja továbbadni és másokat arról meggyőzni, az valójában ember-gyűlölő.

A keresztyénség válasza a nem keresztyének felé ma is a szeretettel végzett misszió,

a nem keresztyéneknek Jézus Krisztushoz való vezetése lehet!!!

Nem lehet magatartásunk a másik ember elfogadása sem, ami nem más, mint annak elhallgatása, hogy embertársam útja, tudom ugyan, hogy hova vezet, de hallgatok róla. Majd kinyílik a szeme ott, ahol a példázatbeli gazdag emberé.

Ma már azt is látjuk, hogy a tolerancia és a párbeszéd útja hova vezet!

Nyílegyenesen a szinkretizmusba, az összekeveredésbe.

Márpedig, ha van valami, amit a Biblia elítél és igen keményen tilt, sőt szankcionál, az a vallási keveredés.

Izrael történetének legdrámaibb eseményei az ótestamentumi korban mindig abból származtak, hogy összekeveredtek a pogányokkal és elkezdték imádni azok isteneit.

Ettől a keveredéstől óv a szeretet himnuszát megíró Pál apostol, amikor figyelmezteti a keresztyén gyülekezet tagjait, hogy ne legyenek hitetlenekkel felemás igában: (2Korinthus 6,14-18). Vajon nem ettől óvja-e maga Jézus is övéit, amikor a két úrnak való szolgálat képtelenségéről beszél?  Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Máté evangéliuma 6,24

A keveredés soha nem durván és radikálisan megy végbe!  Ez finom folyamat, amely kezdetben fel sem tűnik.

 • Kit zavart, hogy a katolikus Taize-i közösség meditációs alkalmain hol a Bibliából, hol a Koránból, hol a buddhista szent könyvekből történt felolvasás? Ezt a szellemiséget képviselő csoportot a magyar keresztyénség évről évre fogadja és templomaiban szót enged nekik. A Szent István Bazilikában, a néhány éve itt járt Dalai Láma római katolikus és protestáns főpapokkal együtt kreált egy közös liturgiát. Milyen szép ez az egyetértés, mondták sokan! Assisiben a pápa a világvallások képviselőivel együtt imádkozott, elismerve ezzel azt, hogy azok istene azonos a magát Biblián keresztül kijelentő Istennel.

No, itt találja meg az igazságot a jámbor kereső ateista, akikből közel 1 milliárd él Földünkön.

Az is látszik, hogy amikor a Biblia a gyülekezetet a kihívottak közösségének nevezi, akkor ez a kihívás nemcsak a világból és a bűnből történik, hanem az utolsó idők nagy szinkretizmusából, keveredéséből is.

A keresztyénség az utóbbi 10 év során, de egyre inkább a jövőben komoly kihívások elé került és kerül a nem keresztyén vallásokhoz való viszonyulása területén is.

A mi viszonyulásunk csak a felelős szeretet lehet, amely a másik embert a legfőbb jóhoz, az egyedül igaz Istenhez és Jézus Krisztushoz segíti!

Jézus utolsó parancsa és kívánsága is övéi felé A MISSZIÓ VOLT, NEM A TOLERANCIA.

A tolerancia kisebb érték a bibliai skálán, mint a mentő szeretet.

Korunk keresztyénségének legnagyobb veszélye a szinkretizmus, az isteni igazság keveredése az emberi igazsággal, a világosság keveredése a sötétséggel, amelyből szürke homály és köd származik.

Mivel az európai keresztyénség elhagyta a Bibliát, mint a hit kizárólagos fundamentumát, és a posztmodern filozófia, valamint az államhatalmat kezében tartó pénzvilág politikai befolyása alá került, inkább embereknek akar kedvében járni, mint Istennek!

Ezért a reformátori, bibliahű keresztyénség fő kérdése nem a világhoz és a más vallásokhoz, hanem a Jézus Krisztushoz és a jézusi tanítás fundamentumára épült apostoli tanításhoz, a Bibliához való viszony lett.

Ugyanez volt a választóvíz a Római Birodalomban, ahol keresztyének ezreit vetették börtönbe és végezték ki, mivel Jézus Krisztuson kívül nem ismertek el semmiféle istent és királyt.

Úgy látszik, korunk nagy vallási egyvelegének, az Európában kibontakozó új világnak is a nagy kérdése végső soron az lesz, hogy kié „az ország, a hatalom és a dicsőség"?

Aki erre a kérdésre azt a választ adja, amit Jézus Krisztus, az nekünk is fitestvérünk, nőtestvérünk és anyánk!

Elhangzott a Fontos kérdéseink sorozat keretében,

2003. január 12-én a Bp. Nagyvárad téri református templomban.

Elmondta: Sípos Ete Álmos

református lelkipásztor

 

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsidók 11,1)

***

A KERESZTYÉNSÉG  5  ALAPELVE:

I.) ISTEN SZÓL AZ EMBEREKHEZ: az Ő szava a Szent Biblia, amelyet azért kaptunk, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre.

II.) ISTEN A VILÁG URA ÉS KIRÁLYA; Aki dicsőségesen uralkodik mindeneken. Tökéletes jóságát mutatja meg mindenben, amit tesz, hogy emberek és angyalok leboruljanak előtte s imádják Őt.

III.) ISTEN MEGVÁLTÓ ISTEN, aki ingyen-kegyelemből való szeretetével az Úr Jézus Krisztus által megszabadítja a hívőket a bűn terhétől és hatalmából, hogy gyermekeivé fogadja, és mint gyermekeit megáldja őket.

IV.) DICSŐSÉGES SZENTHÁROMSÁG ISTENÜNK VAN: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényében egy, személyében három. A megváltás művében mindhárman együttműködnek úgy, hogy az Atya eltervezi, a Fiú szerzi, a Szentlélek pedig alkalmazza.

V.) A VALÓDI KEGYESSÉG VÁLASZADÁS ISTEN KIJELENTÉSÉRE: bizalommal és engedelmességgel, hittel és leborulással, imádsággal és dicsérettel, hűséggel és szolgálattal. Az életet Isten Igéjének fényében kell látni és élni.

***

ISTEN IGÉJÉNEK HÁRMAS ALAKJA VAN

I.) KIJELENTETT IGE (TESTET ÖLTÖTT IGE) =Jézus Krisztus

Őbenne mutatta meg a láthatatlan Isten önmagát. Isten elküldte az egyszülött Fiát és engedte, hogy értünk végigjárja a szenvedés útját és meghaljon a kereszten és a harmadik napon feltámadjon.

II.) ÍROTT IGE = A Szent Biblia

A Szentírás Isten kijelentésének másodlagos formája. A Szent Biblia Isten ajándéka, olyan mérték, amelyhez igazodnunk kell. Minden emberi gondolatot és tettet ezen a hitelesített mérlegen mérhetünk le. Semmilyen más írásmű nem egyenrangú a Szentírással.

III.) HIRDETETT IGE = prédikáció, igehirdetés, bizonyságtétel

A hirdetett ige ugyanaz az isteni kijelentés, mint a testté lett és az írott ige. Az igehirdetésnek is Isten az alanya, ezért lehet egy igehirdetés alatt is hitre jutni. Isten igéje azért szólít meg, hogy válaszoljunk, azért hív, hogy kövessük Őt és lehessünk újjászületett emberekké.

***

A  TEOLOGIA FELOSZTÁSA ÉS TEOLÓGIAI DISZCIPLÍNÁK

I.) TEOLOGIA BIBLICA (Bibliai teológia)

Bevezetés: Az egyes bibliai könyvek szerzőségével, keletkezési körülményeivel foglalkozik.

Exegetika:(Jelentése: elbeszélni, értelmezni, kifejteni.) A bibliai szövegek értelmezése.

Hermeneutika: (Jelentése: magyarázni) A Szentírás magyarázata, és az ezzel kapcsolatos alapelvek.

 

II.) TEOLOGIA SYSTEMATICA  (Rendszeres teológia)

a.) Dogmatika: Rendszerbe foglalja a keresztény hit tartalmát. A dogmatika tárgykörébe tartoznak olyan területek is, mint:

- krisztológia (Krisztus személyével foglalkozó magyarázatok),

- szoteriológia (Krisztus munkáját, a megváltást magyarázza),

- eszkatológia (A végső időkkel foglalkozó tudományág).

b.) Ekkléziológia: Az Egyházzal, egyházvezetéssel, egyházi struktúrákkal foglalkozó terület.

c.) Etika: A keresztény hit erkölcsi hatásaival és vonatkozásaival foglalkozó tudomány.

d.) Apologetika: Hitvédelem, a tévtanítások elleni védekezés.

 

III.) HISTORIA ECCLESIA  (Egyháztörténelem)

Egyetemes egyháztörténelem: Az Egyház egészének történelme.

Felekezeti egyháztörténelem: Az adott felekezet egyháztörténelme.

Magyar egyháztörténelem: Kifejezetten magyar egyháztörténelem .

 

IV.) TEOLOGIA PRACTICA (Gyakorlati teológia)

a.) Homiletika: Az igehirdetés, prédikálás és retorika tudománya.

b.) Katechetika: A hittanoktatás tudománya.

c.) Liturgika: Az istentisztelet formai elemeivel foglalkozó ág.

d.) Missziológia: A keresztény hit terjesztése.

e.) Poimenika: A gyülekezeti pásztorlás, lelki-segítés tudománya.

f.) Himnológia: Az egyházi zene és ének tudománya.

g.) Egyházjog: Az Egyház működésének szabályozása.

Szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)

Az Istentől elrendelt rendkívüli időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően.

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát a Lukács írása szerinti szent evangélium 12-13 fejezeteit. Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra, hogy honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Honlapunk:  ( Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja)

Gyülekezeti körlevelek: lelkipásztori körlevelek

E-mail címünk:pestujhely@bpeszak.hu

Honlapunkon továbbra is elérhető még néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel. Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

 

 

*****

21. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 22.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IMÁDSÁG

„Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom...

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad;

a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké."

(Zsoltár 16:1;11)

 

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:
hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.
Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 12. fejezetének a 8-9 versei alapján: Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt." (Lukács 12, 8-9)

 

A HIT MEGVALLÁSA

Üdvözítő keresztyén hitünk kétezer éve azzal a súlyos felelősséggel ruházza fel a mindenkori hívőt, hogy ha valaki az Úr Jézusról őszintén, tisztán és hitelesen vallást tesz, az nem kisebb feladatot teljesít, mint az ÉLETMENTÉS áldott feladatát!

Tulajdonképpen ezért születtünk, ezért élünk még, ez a küldetésünk lényege, ezért születtünk újjá, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez az életünk valódi értelme, mert mi már megismertük Megmentőnket, Aki másokat is menteni akar és ebben a legáldottabb munkában minket is fel akar használni!

Nem kisebb tehát a küldetésünk, mint az, hogy nekünk, ma élő hívőknek kell megismertetnünk kortársainkkal az élő, feltámadott Krisztust. Minden keresztyén tudja, hogy ez a legnehezebb, de egyben ez a leggyönyörűbb és legáldottabb feladat az életben.

„Bár mindig észben kell tartanunk, hogy a mi kötelességünk az üdvösség hirdetése, sosem szabad elfelejtenünk, hogy Isten üdvözíti az embert. Isten viszi az embereket oda, ahol az evangélium hangzik, és Ő juttatja el őket a Krisztusban való hitre. A mi vallástételünket használja fel e cél érdekében, de az üdvözítő erő nem az eszközben van, hanem az eszközt használó Személy kezében." (J. I. Packer)

 

Isten Szentlelke indít minket az embertársaink megmentésére, mert szánalmat ébreszt szívünkben az elveszettek iránt! Küldetésünk, hogy ezekben a vészterhes, járványos időkben is tegyünk vallást a mi élő Megváltónkról.

Ma még az Úr megadja a mindennapi lehetőséget, a mindennapi kegyelmet, hogy minél többekhez eljusson az evangélium, mint az egyetlen megoldás.

De hogyan lehetünk alkalmasak erre az áldott feladatra?

Jóllehet tisztában vagyunk azzal, hogy ezt csak Isten Lelke által felkészítve tehetjük, ahogy hitvallásunk is fogalmaz:

„... késszé és hajlandóvá tett arra, hogy ezentúl Őneki éljek!" Heidelbergi Káté, 1 kérdés-felelet.

Aki Isten Szentlelke által az újjászületés csodálatos változásán már átment, az nem lehet többé „néma keresztyén"!

A megtért embernek nemcsak a szíve nyílt meg, hanem természetesen megnyílik a nyelve is az istendicséretre és a vallástételre.

Amint az első bizonyságtételünkre életünk végéig emlékezni fogunk ugyanúgy az első hangos imádságunkra is.

 

A görög „martüria" szó tanúvallomást jelent.

Tanú csak az lehet, akinek személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít.

Hiteles tanú csak az lehet, aki egy eseménynél jelen volt és elmondja, amit tapasztalt.

Az Úr Jézus Krisztus tanítványai mind hiteles tanúk voltak.

Tanúi voltak Megváltójuk szent életének és életmentő-lélekmentő munkájának.

Szavaikkal, cselekedeteikkel és egész életükkel tanúskodtak Jézus Krisztusról, az értük és bennük elvégzett munkájáról. Nekik köszönhetjük például az Apostoli Hitvallásunkat is. Ők a Megváltó parancsa szerint a Szentlélek vezetése alatt nagy bátorsággal hirdették az Evangéliumot, bizonyságot tettek, tanítottak, önzetlenül szolgáltak.

Az Úr Jézus Krisztus nekik mondta mennybemenetelekor:

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (Apostolok Cselekedetei 1,8)

 

Az Úr Jézus mai tanítványai is csak ezen az úton haladhatnak, és soha sem felejtkezhetnek meg arról, hogy az Úr lélekmentő küldetésében járnak.

Amennyiben valóban az Úr Jézus Krisztus tulajdonai, tanúi vagyunk, akkor nekünk is

életvitelünkkel, viselkedésünkkel,

tetteinkkel, beszédünkkel

kell vallást tennünk róla.

 

Az Igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár alkalmas-, akár alkalmatlan az idő számunkra.

Ne feledjük, hogy a helyes bizonyságtételnek mindig arról kell szólnia, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus.

Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll rendelkezésünkre, ilyenkor csak néhány szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre törő és hiteles. A személyes bizonyságtételnek számos színtere lehet (család, iskola, munkahely, utca, stb.).

Hitelesen bizonyságot tenni csak az tud, aki Isten Szentlelke által újjászületett, akit a Szentlélek vezérel, motivál, tanít, bíztat, bátorít! Ha elmondható rólunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor valósággá válik életünkben az Ige: „Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk."(Apostolok Cselekedetei 4,20)

Tudjuk, hogy a vallástétel nem lehet senki számára kényszer, de tartsuk szem előtt, hogy nem eshetünk az elhallgatás bűnébe, nem szégyellhetjük, nem titkolhatjuk, mert ez szörnyű tiszteletlenség lenne az Úr Jézus Krisztussal szemben.

A mi felelősségünk a legsúlyosabb, mert aki az Úr Jézust szégyelli e földön, azt Ő is szégyellni fogja majd az Atya előtt. „Mert aki szégyell engem és az én beszédemet, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lukács 9,26)

Testvérek, tudjuk-e, fölmerjük-e így vállalni az Úr nevéről való vallástételt, Aki életét áldozta értünk a kereszten?

Ha igazán szeretjük Őt, ne okozzunk Neki fájdalmat!

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.." (Róma 10,9)

***

JÉZUS PANASZA

Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem.

Útnak neveztek - és nem jártok rajtam.

Világosságnak hívtok - és nem néztek rám.

Életnek neveztek - és nem kerestek engem.

Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem.

Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem.

Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem.

Igazságosnak neveztek - és nem féltek tőlem...

...Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!

(A lübecki Krisztus-szobor felirata)

 

 

***

TANÍTÁS KERESZTYÉN HITÜNKRŐL

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet

Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?

Az, hogy mind testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy Mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által az örökélet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

 

A HÍVŐ KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉNEK ÁLLOMÁSAI

AZ ÜDVÖSSÉG RENDJE ( ORDO SALUTIS)

„Akiket Isten eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette." (Róma 8,29-30)

 • ·        Eleve elrendelés (predestinatio),
 • ·        A kiválasztottak elhívása,
 • ·        Újjászületés,
 • ·        Megtérés,
 • ·        Megigazítás,
 • ·        Megszentelődés,
 • ·        A lélek üdvössége,
 • ·        Megdicsőülés.

Az üdvösségre jutásban a hangsúly nem az ember aktivitásán van, hanem az isteni kegyelem mindent megelőző szerepén. Mivel üdvösségünk egyrészt Krisztusban van, másrészt a Szentháromság műve, ezért az elfogadott kegyelem elveszíthetetlen.

 

***

A HÍVŐ KERESZTYÉN EMBER KEGYESSÉGI ÉLETÉNEK NÉGY TARTÓPILLÉRE

I.) Igeélet

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;hogy tökéletes legyen az Isten embere,minden jócselekedetre felkészített." (2Timóteus 3,16-17)

II.) Imaélet

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk." (Lukács 18,1)

III.) Közösségi élet

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2,9-10)

IV.) Szolgáló élet

„Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok." (1Thesszalonika 4,11)

 

***

AMIT A HÍVŐ KERESZTYÉN EMBERNEK MINDENKÉPPEN

FEL KELL VENNI, FEL KELL ÖLTÖZNI, FEL KELL VÁLLALNI

Magára venni az Úr Jézus igáját!

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Vegyétek föl magatokra az én igámat." (Máté 11,29)

A keresztet vállalni és hordozni!

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem!" (Lukács 9,23)

Isten Igéjét szívébe zárni és szorosan megtartani!

„Fogadjátok (véssétek) azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket." (5Mózes 11,18)

Az Úr Jézus Krisztust felöltözni!

„Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra." (Róma 13,14)

Az „Új Embert" felöltözni!

„Felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul."

„Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kolossé 3,10;14)

A Lélek fegyverzetét felölteni!

„Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben." (Efezus 6,11)

Az Úr nevéről való vallástételt felvállalni!

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz." (Róma 10,9)

 

***

ISTENTŐL KAPOTT TÁLENTUMOK

HASZNÁLATA AZ ANYASZENTEGYHÁZBAN

Az Úr Jézus mondja: „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe..." (Máté 25,14-15)

Isten előtti felelősségünk:

1. Megvan a tálentumok kiosztásának ideje: ez az Isten szolgálatába álló élet útravaló ajándéka!

2. Megvan a tálentumok forgatásának ideje: ez az egész hívő élet, amíg az Úr el nem szólít, vagy vissza nem jön! Hogyan sáfárkodunk a ránk bízottakkal? Ez a mindennapok felelőssége és küldetése: szolgálni tálentumainkkal Isten dicsőségére és embertársaink hasznára!

3. Megvan a tálentumok bemutatásának ideje: az ítéletkor az Úr megítéli a hívőket is tálentumuk alapján, felfedi a mi életünk munkásságát, és napvilágra hozza földi életünk valódi célját, valódi kincsét.

 

***

ISTENTŐL SZEMÉLYRE SZABOTTAN KAPOTT KEGYELMI AJÁNDÉKOK

HASZNÁLATA AZ ANYASZENTEGYHÁZBAN

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is." (Róma 12:6)

Az igaz Egyház Istentől kapott felhatalmazása:

Az Anyaszentegyháznak Krisztustól kapott lelki hatalma van, és ezt a felhatalmazást lelki módon az Ő nevében gyakorolja.

Istentől a kegyelmi ajándékokat az alábbiakra kaptuk:

I.  Az Ige (evangélium) hirdetésére

II. A keresztyén hit tanítására

III. Az Anyaszentegyház kormányzására (vezetés, irányítás)

IV. A keresztyén könyörületesség (diakónia) gyakorlására

A kegyelmi ajándékokat Isten szuverén döntése és akarata alapján az Anyaszentegyház újjászületett tagjai kapják szolgálat céljára. Ezzel kapcsolatos fontos igehelyek. (Róma 12; 1Korinthus 12; 1Korinthus 14; Efezus 4).

A Szent Biblia az alábbiakat sorolja fel:

Apostolok, próféták, evangélisták, nyelvek nemei, csodatevő erők.

Bölcsesség beszéde, ismeret igéje, hithűség, lelkek megkülönböztetése.

Pásztorok, elöljárók, egyházkormányzók, püspökök, presbiterek.

Sáfárok, szolgálók, gyógyítók, gyámolítók, buzdítók, adakozók, könyörülők.

 

***

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen" (2Péter 3,18)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban, sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására, a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát a Lukács írása szerinti szent evangélium 12-13 fejezeteit. Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra, hogy honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik! Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel. Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

„Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, Az egyedül bölcs Istennek, a mi Megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen." (Júdás  apostol levele 24-25)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. november 22.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

********************************

20. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 19.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

 

TEENDŐINK AZ ÜLDÖZÉSBEN

Dr. Ravasz László lelki végrendelete

„Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak hogy higgyetek Őbenne, hanem hogy szenvedjetek is Őérette." (Filippi 1,29)

Az élet a maga egészében  BECSÜLETÜGY! Nem szabad megvetni, nem szabad elprédálni; nem szabad eladni vagy eldobni, mert a mi életünk Istennek drága kincse, amit a mi becsületünkre bízott. Lehet, hogy nekünk nem drága, de drága Istennek; lehet, hogy nekünk teher, de Istennek - ékkő; lehet, hogy nekünk szennyes rongy, de Istennek: királyi palástja ékes darabja.

Reánk bízta Isten ezt az életet, hogy ezzel az ajándékkal kiválasszon, magához emeljen, s az Ő dicsőségének részesévé tegyen. Nem szabad tehát az életet kibányászatlanul, míveletlenül hagynunk. Istent károsítja meg, aki elvonja az elméktől a tanácsot, a szemek elől a példát, aki megfosztja a szíveket, ezeket a szikkadt, szomjas cserépkorsókat, Isten vigasztalása és biztatása balzsamától. Tartozunk Istennek egy reánk bízott élet egész tőkéjével és minden lehetőségével s kötelesek vagyunk azt naponkénti részletekben híven letörleszteni.

Ez a részletfizetés: a MUNKA.  Legyen a szívünk üres korsó, szomjú szivacs, mert sok elepedt lelket kell megitatnunk földi bujdosásunk szaharájában. CSAK ANNYIT ADHATUNK TOVÁBB, AMENNYIT FELVESZÜNK.

Istennek szeretete kiválasztott minket MÉG A VILÁG TEREMTÉSE ELŐTT, nem azért, mintha különb lennénk mint más, hanem azért, mert megkönyörült rajtunk s felvett a földről, mint egy kavicsot, hogy ékkővé formáljon s beleillesszen az ő koronájába.

Az egyház lelki birtokállományából semmit sem szabad feladnunk, sőt e téren igényünket állandóan fejlesztenünk kell.

Az egyház lelki legyen, független legyen,

ne kapcsolódjék politikai rendszerekkel,

és a szolgálatban találja fel hivatását.

Az élő gyülekezet elbírja a halott egyházat is.

Ki kell küszöbölni a lelkünkből minden félelmet.

A vasárnapunkat alázatos offertóriumként (felajánlás) fel kell ajánlani Istennek.

Tudhatja - és tudja is meg - mindenki, hogy a templomban vagyunk.

A templomban a gyülekezettel vagyunk együtt, tehát sok hasonló sorsú, hasonló módon ellenőrzött és fenyegetett hívő társaságában.

Jó, ha egy idő múlva a gyülekezetben valami munkát vállalunk. Minél szerényebbet, annál jobb.

Pl. meglátogatni egy beteg testvérünket s annak rendbe tenni a házát.

Egy nyugdíjas társunknak építő olvasmányt vinni.

Valakivel együtt imádkozni.

A munkahelyünkön példaadóan viselkedjünk.

Ha szelídek, alázatosak és nélkülözhetetlenek vagyunk, nem bánt senki, sőt tisztelettel tekintenek ránk.

Bibliai értelemben CSAK AZOK A CSELEKEDETEK JÓK, amelyek ennek a három feltételnek megfelelnek:

a) Istentől rendeltettek

b) A Krisztus megváltó szeretete iránti hálás viszontszeretetből származnak

c) Isten dicsőségét szolgálják

TOVÁBBI TEENDŐINK:

Rendszeresen olvasni a Bibliát. Odahaza zsoltárainkat énekelni. Házunk népét rákapatni az énekszóra. Ezt rendszeressé tenni, bibliaolvasással kiegészíteni és észrevétlenül a házi-istentiszteletet méltóságára emelni. Bármely bibliaolvasó kalauz segítséget nyújt, csak az egymásért, a közösségért és a gyülekezetért való hálaadás legyen szabad, egyéni s vegyen részt benne a család minden tagja.  Természetesen ezt lassú felépítéssel lehet elérni, mint ahogy a vadméh építi a maga sejtrendszerét.

Az egyes konkrét akadályokat, pl. hitetlen tag a családban, lakótársak csúfolkodása, meg lehet előzni, le lehet győzni, ha másként nem, keressenek olyan helyet, ahol nem zavar semmi.

Ellenőrizzük magunkat, hogy egyházfenntartásra, jótékony célra, szóval sáfárságra jövedelmünk és időnk egy tizedét fordítsuk. Hallgassunk, mikor nem szükséges a beszéd, főképpen mikor kritizálják a vallást és intézményeit. De szólaljunk meg s tegyünk alázatos és határozott hitvallást, mikor a tagadás, a rosszhiszeműség beszél.

Kálvin azt mondotta egyszer: „Még a kutya is ugat, ha bántják a gazdáját, s én hallgassak, mikor Istent káromolják?"

Ne tüntessünk, ne provokáljunk, de ne szalasszuk el a bizonyságtétel szent alkalmait.

Gyermekeinket kereszteltessük meg, és nagy gondot fordítsunk a konfirmációjukra.

A reverzálisból csináljunk becsületügyet.

A materializmus ma már nem a hit, nem a tudomány ügye, hanem a politikáé.

Csak azok erőltetik, akiknek anyagi hasznuk van belőle. Belső pártjelvény, DE NEM HITVALLÁS!

FELADATUNKAT MA EBBEN LÁTOM:

Fel kell építenünk az élő gyülekezetből a megújult egyházat, míg az ilyen egyház felépítését a közhatalom gátolná: vissza kell húzódni a gyülekezet láthatatlan lelki funkciói közé. EZ AZ ÉN VÉGRENDELETEM. Látszólag nagyon csekély, de megújulhat belőle a jövendő magyar református egyháza.

Részletek Dr. Ravasz László GONDOLATOK ÉS EMLÉKEZÉSEIM c. könyvéből

***

„Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára." (Filippi 3,13-14)

***

Ravasz László (1882-1975): református püspök.

A teológiát 1904-ben Kolozsváron végezte. 1905-ben a berlini egyetemen töltött egy évet. Visszatérte után 1906 őszétől káplán volt Bánffyhunyadon, s miután 1907 májusában Sárospatakon teológiai magántanári, júniusban Kolozsvárt bölcsészetdoktori képesítést szerzett, ez év őszén a gyakorlati teológia tanára lett Kolozsváron. 1918-ban főjegyzővé választotta az erdélyi egyházkerület, 1921-ben püspökké a dunamelléki, s ettől fogva Budapesten élt, a Kálvin téri gyülekezet lelkésze volt. 1948-ban lemondott a püspökségről, 1951-ben a lelkészségről is, nyugalomba vonult, és Leányfalura költözött, ahol mesterséges elzártságban töltötte hátralévő éveit.

 

***

 

TANÍTÁS AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

Heidelbergi Káté 54. kérdés Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által, az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

***

AZ IGAZ EGYHÁZ KÜLSŐ ISMERTETŐJEGYEI:

Kálvin János az igaz egyház ismérvei között csak kettőt tartott számon: az ige tiszta hirdetését és hallgatását, és a sákramentumok Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatását, később Martin Bucer nyomán kiegészítésre került az egyházfegyelem és a diakónia gyakorlásával.

"Miután tehát érdekünkben áll az egyházat felismerni, az Úr bizonyos ismertetőjegyeket, mintegy szimbólumokat jelölt meg számunkra... Ugyanis azt látjuk, hogy ahol tisztán hirdetik és hallgatják Isten igéjét, ahol a sákramentumokat Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott minden kétséget kizáróan lennie kell Isten valamiféle egyházának..." (Institutio 4.1.8-9).

I.) Isten Igéjének tiszta hirdetése és hallgatása

Ez az Egyház legfontosabb ismérve, mert így ragaszkodik a keresztyén vallás alapjaihoz és így hat befolyásával a hitre és a gyakorlatra.

II.) A sákramentumok Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatása

A szent jegyeket a törvényesen felszentelt szolgáknak kell kiszolgáltatniuk az isteni rendelkezéssel összhangban, kizárólag a hívőknek és gyermekeiknek.

a.) Az egyházfegyelem gyakorlása Isten Igéje ragaszkodik ehhez. Erre a tanítás tisztaságának és a sákramentumok szentségének megőrzése miatt van szükség

b.) Az egyházi diakóniai szolgálat (misszió) gyakorlása

***

 

A KERESZTYÉN EGYHÁZ ÜNNEPEI:

 • Advent = Az Úr Jézus testetöltése előtti négy hét.
 • Karácsony = Az Úr Jézus testetöltésének ünnepnapja.
 • Vízkereszt = Az Úr Jézus megkeresztelkedésének emléknapja.
 • Virágvasárnap = Az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe.
 • Nagycsütörtök = Az Úr Jézus utolsó vacsorája és elfogatása.
 • Nagypéntek = Az Úr Jézus kereszthalálának emléknapja.
 • Nagyszombat = Az Úr Jézus halottak közül való feltámadását megelőző emléknap.
 • Húsvét = Az Úr Jézus halottak közül való feltámadásának ünnepe.
 • Áldozócsütörtök = Az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepnapja.
 • Pünkösd = Az Úr Jézus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja.
 • Egyéb református ünnep: A Reformáció emléknapja: október 31.

A Reformáció ELTÖRÖLTE az alábbi katolikus ünnepeket:

(Római katolikus főünnepek és ünnepek, húshagyókedd, hamvazószerda, Úrnapja, mindenszentek, halottak napja, Szűz Mária és az angyalok ünnepei. stb.)

 

***

LEGISMERTEBB KERESZTYÉN EGYHÁZAK, FELEKEZETEK:

 • Római Katolikus
 • Görög Katolikus
 • Ortodox
 • Református
 • Evangélikus
 • Anglikán
 • Baptista
 • Metodista
 • Nem keresztyén: Unitárius


LEGISMERTEBB KERESZTYÉN KISEGYHÁZAK (SZEKTÁK):

 • Jehova Tanúi
 • Adventista
 • Pünkösdista
 • Hit Gyülekezet
 • Golgota Gyülekezet
 • Mormonok    stb....

 

A SZEKTÁK FŐBB ISMERTETŐ JEGYEI:

Azokat a keresztyén hátterű közösségeket, amelyek magukat az igazi keresztyénség képviselőinek hirdetik, de az egyházakkal nincsenek tanbeli és lelki közösségben, keresztyén szektáknak nevezzük. A szekta szó eredete sequor (követ) latin szóból származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, elszakítottak a nyájtól.

Elkülönülés

Egy olyan sajátos irányzat felvállalása, melynek tanítása döntő részében különbözik a Biblia egyetemes tanításától.

"Kontra - jelleg"

Az eredeti vallási közösség hátbatámadása. Tagjaikat rendszerint szembefordítják saját gyülekezetükkel, sokszor családjukkal is.

Hozzátesznek a Bibliához

A szekták kevésnek találják a Szentírást és az Úr Jézus Krisztus váltságát és sajátos tanaikkal ("szent" könyveikkel) egészítik ki.

Emberi tényezők

Krisztus mellett, vagy helyett más tanítókat is követnek, ez rendszerint az alapító személyének (szektavezér) túlzott, szinte szolgai tiszteletében nyilvánul meg.

Elfogultság

A Bibliának egy-egy kiragadott részletének túlhangsúlyozása, melyre tanaikat saját szájíz szerint felépítik.

Fanatizmus

Általában azt tanítják, hogy csak ők az igaz hívők, hogy csak az ő híveik üdvözülnek.

Erőszakosság

A szektás térítő általában erőszakos, meg van győződve arról, hogy nála van az igazság, ezért feltétlenül a maga soraiba hívogat. A szektás térítő többnyire a szektaalapító tanításait is viszi magával.

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

"Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok,

de belül ragadozó farkasok." (Máté 7,15)

Szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)

Az Istentől elrendelt rendkívüli időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően.

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra,

hogy honlapunkon  ( Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja)

megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett:

AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat,

amely itt található: Bibliatanulmány

Honlapunkon továbbra is elérhető még néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel. Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak:

Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltár 91,1-4)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!


Református magyar vagyok.
Amíg élek, az maradok.
Megígérem, megfogadom,
hogy hitemet holtig vallom!
Ámen.

 

 

***************************************************

19. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 15.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

"Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint." (Efezus 1,3-5)

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

IMÁDSÁG A BAJBAN! (Kálvin János imája)

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Kérünk, segíts, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezhessük magunkat. Még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradjunk, míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk, amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által. Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy betegséggel látogattál meg, akik a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit szenvedik... Könyörgünk Hozzád érettük. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért.  Ámen.

 

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 12. fejezetének a 6-7 versei alapján:

 

„Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten.

Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva.

Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!"

AZ ÉRTÉKVESZTÉS KORA

A legtöbb elkeseredett ember azért dobja el az életét, mert értéktelennek tartja azt. Sajnos ezt sugallja elembertelenedett korunk totális értékvesztése. Akin úrrá lesz és elhatalmasodik a kétségbeesés, a pesszimizmus, a depresszió, a kilátástalanság, az valóban sötéten fogja látni a világot! Így jajdul fel -a hit hiányában- József Attila is, a Bukj föl az árból c. versében:  „Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem."

Az Úr Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy Ő legyen értelme az életünknek!

Azért jött, hogy ebben az értékvesztett világban számunkra célt és mennyei megoldást adjon.

Ő mindig az igazat mondja!

Ő világosan tanítja, hogy életünknek igenis van Tulajdonosa.

Van Gazdánk! Van őriző Pásztorunk!

Gondviselő Istenünk van, Aki gondoskodik teremtett világáról, így rólunk is, mert Ő szemmel tartja az övéit.

Aki hisz Őbenne az tudja, hogy biztonságban van, védve van, ápolva van, mert szeretve van.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3,16-18)

 

Az Úr Jézus ebben a természetről, a madarakról szóló tanításában, egy kis verebecske sorsát állítja elénk.

·        Joggal kérdezhetnénk: ugyan milyen értéket képvisel ma egy kis veréb? Sokan észre sem veszik, és nem sokra becsülik ezeket a szürke kis madarakat, de ez Igéből megérthetjük, hogy Isten szemében mégis drágák!

·        Az Úr igenis gyönyörködik bennük, ismeri sorsukat és számon tartja őket, nem feledkezik meg egyikről sem.

·        Azt, hogy milyen értéket képvisel egy ember, azt csak Istentől tudhatjuk meg.

·        Az Úr Jézus szavai szerint, egy ember élete drágább minden más teremtménynél.

·        Azt, hogy mennyire drága egyetlen ember Isten számára, azt igazán csak az Úr Jézus Krisztusnak a kereszten értünk meghozott drága áldozatából érthetjük meg , mert Ő szent vérén váltott meg minket:

„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek." (1Péter 1,18-20)

 

Tudjuk, hogy senki és semmi nem vonhatja ki magát Isten hatalma alól!

Akár tetszik akár nem, ezek tények és tények maradnak függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla.

Isten ma is gyönyörködik teremtett világában, és mint Gondviselő bölcsen igazgatja azt.

Ha Isten így gondot tud viselni még egy verebecskéről is, hogyne inkább rólunk!

A hívő ember ismeri Istenét, Alkotóját, ezért ha bármilyen nyomorúságba jut is, ez az ige mindig erősíteni, bátorítja fogja.

Aki tudja, hogy még hajszálai is nyilván vannak tartva az Atya előtt, annak minden körülmények között nyugodtnak kell maradnia!

Ahol az Úr Jézus Krisztus jelen van, ott van: hit, remény és szeretet.

Ott van tisztaság és szentség.

Ott lelkileg is van rend és rendezettség.

Ott van nyugalom, kiegyensúlyozottság és mennyei békesség.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen." (János 14,27)

 

Testvérek ez a mi nagy vigasztalásunk, hogy Isten tud rólunk, bármi történik is velünk, ismeri helyzetünket és kész segíteni. Ez a tudat számtalanszor adott erőt annyi szenvedő testvérnek még a börtön mélyén is, de a műtőben is vagy a halálos ágyon is.

Mi keresztyének nem azt valljuk, amit Rousseau: „vissza a természethez", hanem azt, hogy vissza kellene végre találni Istenhez a Teremtőnkhöz, hogy világunk szebb, békésebb legyen, hogy rövid kis életünk mennyei tartalommal telne meg, olyannyira, hogy utolsó óránkon is elmondhatnánk, hogy nem éltem hiába, mert „tudom kinek hittem". Ma még vissza lehet találni az Úrhoz! Ezt a lehetőséget személyesen Jézus Krisztus hozta el nekünk a mennyből. Szánjuk el végre magunkat, és engedjük, hogy Ő vegye kézbe életünket, és Ő tanítson meg minket igazán élni, és hitelesen bizonyságot tenni még a legnehezebb körülmények között is. „Szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul." (Róma 12,1-2)

 

Testvér, a te életed is nagyon drága Istennek, ha Jézus Krisztus hajlandó volt meghalni érted a kereszten!

Adj hálát érte és fogadd be Őt szívedbe, mert ekkora szeretettel szemben úgyis tehetetlen vagy!

Csak Jézus Krisztus örök szeretetében láthatod meg igazi értékeidet, melyet te kaptál szerető Istenedtől. Ámen!

 

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsidók 11,1)

***

A TEOLÓGIA

A teológia az emberi vizsgálódás legméltóbb tárgya. A keresztyén ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése, Szent lényének áhítatos kitartó, elmélyült kutatása.

A teológia kifejezés a: theosz (Isten) és logosz (beszéd, szó, ) fogalmaiból tevődik össze.

Így a teológia az Istenről szóló beszédet vagy tudományt jelenti.

***

TANÍTÁS AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

Heidelbergi Káté 54. kérdés Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

Hiszem, hogy Isten Fia

a világ kezdetétől fogva annak végezetéig az egész emberi nemzetségből

Szentlelke és Igéje által, az igaz hit egyességében

magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.

És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

***

AZ IGAZ EGYHÁZ TULAJDONSÁGAI

Az igaz Egyház az Isten által kihívottak gyülekezete, a Jézus Krisztusban kiválasztott hívők közössége.

Egy (egységes): Az Egyház egysége Jézus Krisztus lelki testének egységét jelenti.

Szent: Az Egyház tagjai Krisztusban szentek, mint a tökéletes szentségre rendelt új élet birtokosai.

Egyetemes: Az igaz Egyház egyetemes, mert magában foglalja az összes hívőt minden korosztályból és minden nemzetből.

 

AZ IGAZ EGYHÁZ, A KIVÁLASZTOTT HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

„Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? „....Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében." (Jelenések 7,13-14)

Az igaz Egyház a kiválasztott hívők közössége, akiket az Úr Jézus Krisztus szent vére árán megváltott,

akik számára igazi életteret, lelki otthont, igazi szeretetközösséget hívott létre:

Együtt hallgatják az Igét, és figyelnek üzenetére.

Együtt dicsérik az Urat és imádkoznak.

Együtt tanulják a Krisztust és egymás hite által épülnek.

Együtt növekednek a kegyelemben, az ismeretben és szentséges hitükben.

Együtt gyakorolják a testvéri közösséget, segítve, támogatva, intve, buzdítva, bátorítva, vigasztalva egymást.

Az Anyaszentegyház Isten Lelke által vezérelten küldetését betöltve válik igazi lelki közösséggé, lelki otthonná, lelki bölcsővé.

Ahol a hívők egyek a Krisztusban, és együtt részesülnek a sákramentumokban.

Mint lelki család őszintén együtt tudnak sírni és örülni.

Krisztusban boldogan élhetnek egyetértésben, testvéri közösségben, szeretetben, békességben.

Mert ez az Egyház Urának akarata, amely számukra jó, szép, kedves és gyönyörűséges,

ahol krisztusi módon gyakorolhatják a kölcsönös megbecsülést, tiszteletadás, bocsánatkérést és megbocsátást.

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!

Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!" (Zsoltárok 133:1-3)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban, sajnos egy ideig ismét nem találkozhatunk. Az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Az Istentől elrendelt rendkívüli időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát, mégpedig folytatását annak az igének, melyet az utolsó vasárnapi istentiszteletünkön, november 8-án abba hagytunk, a Lukács írása szerinti szent evangélium 12-13 fejezeteit. Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra, hogy honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét: „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5) Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik! Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.  Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06(20)4174622

Templomnyitás: 06(30)2125462

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

„A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust,

a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére;

és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (Zsidók 13:20-21)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. november 15.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

18. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 11.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy 2020. november 10-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségétől az alábbi közleményt kaptuk:  „A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé: Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től  SZÜNETELTESSENEK minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát....." A koronavírus második hullámával kapcsolatos zsinati teljes körlevél itt olvasható:

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/koronavirus-ismet-online-terbe-koltozik-egyhazunk/

***

A SEGÉLYKIÁLTÁS ZSOLTÁRA

„Az éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták nékem: "Hol van a te Istened?„Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással  vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért. Istenem! Elcsügged bennem az én lelkem; azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Miczár hegyéről." (Zsoltárok 42,1-7)

Olyan ez a zsoltár, mint egy segélykiáltás.
Mint amikor a hajótöröttek végső kétségbeesésükben adni kezdik a jelzést: SOS. Save Our Souls, mentsétek meg lelkeinket! Amikor már nyilvánvalóvá lett, hogy nem tudnak magukon segíteni, egymást sem tudják menteni a közvetlen életveszélyből, kiált tehetetlenségében is az élni akarás: SEGÍTSÉG!
Ettől kezdve egyre figyel az ember: mikor érkezik? Honnan érkezik? Megjött-e már?
És mielőtt megjött, már nyújtja a kezét, hogy kihúzhassa a biztos pusztulásból.

Kitűnik a zsoltárból, hogy ennek a szerzője idegen földön van. Messze a templomtól, ami az Isten közelségét jelképezte az akkori hívő embernek.  És ott, az Istentől messze, teljes súlyával rászakad az Isten nélküliség: a magány, a félelem, a kilátástalanság, a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság.
Vagyis Istentől messze megbetegedett a lélek. Súlyos hiánybetegség támadta meg.
Isten hiányzik neki. És mit tesz ebben a helyzetben a zsoltáros?  Nem nyugszik bele abba, hogy így kell elpusztulnia, és elkezd kiáltani kitartóan Istenhez:  Segítség! Mentsd meg a lelkemet!

Olyan szenvedélyesen vágyakozik Isten után, mint ahogy a szomjas szarvas a víz után.
Gyönyörű és erőteljes kép ez itt. Gondoljuk magunk elé!
Rekkenő hőség, hónapok óta tartó aszály. Az időszakos folyómedrekből egymás után elfogy a víz.
Ahol még tegnap talált az állat, ma már nincs. A szomjúságtól űzve megy egyik helyről a másikra a szarvas.
Nyújtja a nyakát: Itt még tegnap volt. Talán jut még ma is néhány korty.
És kiderül, hogy ma már ott sincs. Még a sár is kiszáradt a folyó fenekén.
Megrepedezett a föld, olyan nagy a szárazság. S mivel azt remélte, hogy ott már talál, utána még jobban gyötri a szomjúság. S ha hamarosan nem jut vízhez, elpusztul. Ettől a biztos pusztulástól akar megmenekülni a zsoltáros, mert ő már tudja, hogy Isten nélkül minden emberre ez a pusztulás vár. Ezért hívja ő ilyen szenvedélyesen Istent.
Nem valamit kér tőle, hanem Őt magát hívja. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után.
Az élő Istennel való hitbeli közösség az egyetlen közeg, amelyikben az ember igazán élhet.
Ahol nem csak vegetál, kínlódik, hanem ahol kibontakozik, és gazdag élete lesz.
És ennek a zsoltárnak a szerzője nem akar elpusztulni.

Mi tudjuk a Bibliából, hogy valamikor régen igen szoros közösségben élt az ember Istennel. Ezért volt gazdag élete.
Semmi nem hiányzott neki.  Ezt adta fel az ember akkor, amikor önállósította magát, és függetlenné vált Istentől.
És a sorsdöntő kérdés mindannyiunk számára az, hogy mit teszünk ebben a helyzetben?
Van, aki valamilyen mámorba menekül, hogy ne kelljen látnia a fenyegető valóságot.
Van, aki megtanul hazudni, nemcsak másoknak, önmagának is.
Van, aki kétségbe esik és feladja.

Ez a zsoltár arra biztat ma mindnyájunkat, hogy kiáltsunk Istenhez! Isten ma mindnyájunkat magához hívogat.  Azt mondja, lehet hozzá kiáltani. És már nyújthatjuk is a kezünket, mert egészen bizonyosan segít.  Hinni azt jelenti, hogy nyújtom a kezemet, Tőle várok segítséget. Várom a segítséget, és elfogadom azt a segítséget, amit Ő kínál. Jézus Krisztus az Istennek utánunk nyújtott keze. És minket, akik nagyon messze sodródtunk talán Istentől, akik nagy mélységbe jutottunk, akik hosszú listát sorolhatnánk a nyomorúságainkról a 42. zsoltár szerzőjéhez hasonlóan, minket ki tud emelni akármilyen mélységből és bármilyen nyomorúságunkból is.

Olyan sokan vannak, akik azt mondják, hogy én szeretnék, de nem tudok hinni. Hinni nem tudni kell, hanem akarni. Akarjak megszabadulni, mint ahogy Ő. És akármilyen erőtlenül is, de az Isten iránti bizalom mozdul meg a lelkében.
Ezért állt a kereszt a Golgotán, mert az Úr Jézus Krisztus csakugyan nem félt attól, hogy odaszögezik a keresztre ártatlanul, mert helyettünk szenvedte el minden Isten elleni lázadásunk és hitetlenségünk büntetését.
Aki nem mond le arról, hogy meggyógyuljon a lelke, aki bízik Istenben, akár ismeri Őt, akár nem, vagy csak kevésbé, és Tőle vár segítséget, és Hozzá kiált, az ma is átéli, hogy Ő szabadító Isten. Ámen.

Részletek, Cseri Kálmán református lelkipásztor

1994. augusztusában elhangzott igehirdetéséből

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban, sajnos egy ideig ismét nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Amennyiben bármi változás állna be, természetesen időben tájékoztatni fogjuk gyülekezetük tagjait!

Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

***

BIBLIATANULMÁNY

Az Istentől elrendelt rendkívüli időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát, mégpedig folytatását annak az igének, melyet az utolsó vasárnapi istentiszteletünkön, november 8-án abba hagytunk, a Lukács írása szerinti szent evangélium 12-13 fejezeteit. Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra, hogy honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét: „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5) Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik! Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06(20)4174622

Templomnyitás: 06(30)2125462

 

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem;

és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2020. november 11.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

***

( 17. KÖRLEVÉL)

 

2020. május 31.

*****************************************

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

*****************************************

 

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET!

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét;

ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában,

mígnem felruháztattok mennyei erővel."

(Lukács evangéliuma 24,49

PÜNKÖSD, az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja!

 

 

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Róma 8,13

***

Kedves Testvérek!  2020-ban Istenünk kikutathatatlan akaratából, amelyre előre senki nem gondolhatott, komoly és életre szóló „korlátozást" rendkívüli böjti időszakot rendelt el az emberiség számára. Nem túlzás az, ha kijelentjük, hogy amíg élünk emlegetni fogjuk, hogy 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette templomainkat.

Igen, megvan rá a hatalma, hogy ez a hálátlan világ végre álljon meg, zárkózzon be és legyen ideje Istenre figyelni, kezdjen el végre gondolkozni- Istenhez térni!

Eddig, minden vasárnap és minden ünnepen bármikor szabadon mehettünk templomba, istentiszteletre!

Akik a templomok környékén jártak hónapokon keresztül azt láthatták - olvashatták, hogy ZÁRVA!

Igen, a templomi alkalmak megtartására a lehetőség 2020-ban, Húsvét szent ünnepére lezáratott!

Nem volt lehetőségünk bemenni a templomba, részt venni istentiszteleten!

Nem volt lehetőségünk arra, hogy gyülekezetünkben az úrvacsora szentségével élhessünk!

Számunkra ez igazán mélységes böjti időszak volt, és komoly mennyei figyelmeztetés!

Ez az időszak minden keresztyén embert komoly bűnbánatra késztetett!

Így imádkoztunk mi is a Zsoltár írójával:„Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)

 

Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kellett elfogadnunk! Ismerjük az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetését, hogy lesz idő„... azokban a napokban böjtölni fognak. (Lukács 5,35) Isten gyermekei ismerik az Igét és abból megtanulhatták, hogy mindent az Úr kezéből fogadjanak el, és ne ágáljanak ellene, hisz naponta imádkozzák, hogy „legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)

Mivel a járvány idejére lezáratott számunkra minden közösségi alkalom, ez idő alatt csupán egyénileg lehettünk a mi áldott Istenünkkel élő közösségben, a Szentírás alapos tanulmányozásában és az imádságban. Hisszük nem volt hiábavaló ez az időszak számunkra, mivel folyamatosan imádkozhattunk, hogy az Úr még könyörüljön rajtunk bűnösökön, és ezen a kegyetlenül elvadult hitetlen világon!

Áldott legyen Isten, hogy meghallgatta imádságunkat és a 70 súlyos böjti nap után az Ő hozzánk való szeretetéből újra megnyílhattak templomaink.

Hálásan köszönjük a mi Urunknak a kegyelmet és az újabb lehetőséget, a megnyílt templomokat, a személyes találkozásokat, a közös istentiszteleteket, de különösen azt, hogy Pünkösd szent ünnepén már újra úrvacsorával élhetünk! Hálásak vagyunk, mert megtapasztalhattuk, hogy ezen a földön senki sem szeret úgy minket, mint az Úr Jézus Krisztus! Tudjuk, hogy csak Nála van megoldás minden bajunkra, terhünkre, mert az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatával minden bűnünket lemosta és eltörölte!

Hálásan köszönjük meg, amíg élünk, hogy Ő az életét áldozta értünk, hogy mi örökre hozzá tartozhassunk.

Ő mondja:„Ez az én vérem a szövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnöknek bocsánatára" ( Máté 26,28).

Nagy hála van a szívünkben Istenünk irántunk való jóságáért, hogy ma Pünkösd szent ünnepén templomunkban megtarthattuk istentiszteletünket, és Ő meghívott minket kegyelmének drága asztalához és ma 99 nap elteltével újra úrvacsorával élhettünk!

„Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az Ő szent nevét!  Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!  Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." (103. Zsoltár 1-4)

Budapest, 2020. május 31.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

VISSZATEKINTŐ

Kedves Testvérek!  Az Isten által elrendelt rendkívüli böjti időszakban arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet lehetősége, hogy az Úr Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben! Kértem, hogy ez idő alatt Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) együtt a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-12 fejezeteit. Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 1, 8, 12. fejezeteit. A Mózes első könyvének 1-3 fejezeteit. A Zsoltárok könyvéből a 8, 19, 91, 104, 139, 147, 148, 149, 150, Zsoltárokat és a Jób könyvnek a 38-42 fejezeteit. Bízom benne, hogy a mi áldott Istenünk élő Igéjének alapos tanulmányozása nem volt hiábavaló, hanem mindannyiunk javára, lelki épülésére vált.

***

Most is fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is olvasható mind a 16 körlevél igemagyarázatokkal, melyeket a járvány alatt küldtem gyülekezetünk tagjainak.

 

Honlapunkon megtalálják azt a hat igehirdetést is, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel:

A nagypénteki, húsvéti, áldozócsütörtöki és a legfrissebb: a pünkösdi istentisztelet hanganyagát.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Külön szeretném tisztelettel fölhívni a figyelmet, a honlapunkra, ott is a járvány alatt feltöltött: „AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNI KELL" bibliatanulmányunkra, melynek ismeretét hitben élők számára rendkívül fontosnak tartom! Itt található: Bibliatanulmány

 

***

HIRDETÉS

Isten iránti hálaadással és örömmel tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy

Rendszeres alkalmainkat mind a templomban tartjuk:

Istentisztelet: Vasárnap 10:00

Bibliaóra: Csütörtök 18:00

Imádságos szívvel készülünk Pünkösd hétfői istentiszteletre (június 1.)

amikor újra úrvacsorával is élhetünk!

Testvéri szeretettel várunk mindenkit újra Pestújhelyi templomunkba!

***

Megemlékezés a 100 évvel ezelőtti trianoni békeszerződésről, kényszerszerződésről, a békediktátumról.

A trianoni békekényszerre emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az I. világháborút lezáró békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá. Ezzel a békediktátummal a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, és lakosságának több mint a felét.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy június 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, június 4-én, csütörtökön 16:30-kor, 100 másodpercig szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Így kapcsolódhatunk mi is imádságban a Nemzeti Összetartozáshoz!

Egyházunkat és nemzetünket Trianon óta emberek által alkotott határok választják el. Mindezek ellenére az egyház és a történelem Ura megtartott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy amiképpen az elmúlt 100 évben elődeinkkel és velünk volt a Mindenható, úgy utódainkat is megtartja az eljövendő időben. Reménységünknek alapja, hogy van élő Istenünk, megváltó Krisztusunk, Aki a Szentlelke által velünk volt, velünk van és velünk lesz.

Június 4. számunkra legyen a reménység és egység napja. Ezt bizonyítja, hogy mi, Kárpát-medencei reformátusok Urunk kegyelméből, 11 évvel ezelőtt közös Alkotmánnyal hivatalosan is újra egy közös Magyar Református Egyházba tömörültünk. A lelki egység mindvégig megvolt, és ma is megvan. Az egységes Magyar Református Egyház ezt a lelki összetartozást igyekszik megerősíteni és szorosabbra fűzni.

 

 

 

***

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy a megfelelő szabályok betartásával tartsuk a templomi istentiszteleteket.

Kérjük, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat tartsák be.

A TEMPLOMOKBAN IS KÖTELEZŐ:

·        Megtartani a védőtávolságot (1,5 m).

·        A száj és orr eltakarása kötelező(szájmaszk, kendő, sál).

·        Az érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.

·        Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása kötelező.

·        Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani, ezért kérjük, hogy mindenki a saját énekeskönyvét és Bibliáját hozza magával a templomba.

·        Kérjük, hogy csak egészségesen jöjjenek a templomba!

·        VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

 

***

AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNI KELL

***

"Akié a Fiú, azé az Élet. Akiben nincs meg az Isten Fia,

az Élet sincs meg abban."(János apostol első levele 5,12)

Szeretném gyülekezetünk tagjaival megosztani a LEGFONTOSABB tudnivalókat az Úr Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hitünkről. Tudom, hogy mindez életbevágóan fontos mindenki számára, ezért kérem, hogy az alábbiakat Isten előtti SZENT felelősséggel tanulmányozzák! Mivel a hívő ember nagyon szereti Megváltóját az Úr Jézus Krisztust, ezért legjobban arról szeret hallani, ami Vele kapcsolatos. Kell, hogy érdekeljen minket az, hogy rendszerezve egyben lássuk, azokat az ismereteket, amit drága kincsünkről a hitünkről megszerezhetünk. „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." 2Péter 1,5 Ebből az Igéből megtudhatjuk, hogy hitünk mellé tudást kell ragasztanunk. Kegyelem, hogy még Istenről tanulhatunk.  A mi Megváltónk azért adott ilyen nagy lehetőséget számunkra, hogy a megszerzett ismeretet helyesen használjuk fel a lélekmentés áldott és szent szolgálatában.  Ezért ragadjuk meg ezt a nagy lehetőséget és kérjük a mi Urunkat, hogy Szentlelke által készítsen fel erre a hatalmas feladatra.

„... hirdessétek a népnek ez ÉLETNEK minden beszédét." Apostolok Cselekedetei 5,20

 

***

ALAPKÖVETELMÉNY

Minden református hívő keresztyén embernek legyen:

BIBLIA

Hittankönyv

Énekeskönyv

Imádságoskönyv

Hitvallásos irodalom

Bibliai szótár  és  kommentár

Bibliai,hitismereti-hitvédelmi irodalom

 

***

Minden hívő keresztyén embernek tudnia kell:

(János evangéliuma 3,16)

„Mert úgy szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,

el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

 

Az Úr Jézustól megtanult imádság (Máté 6,9-13)

Apostoli Hitvallás

Tízparancsolat (2Mózes 20,2-17)

A törvény summája (Máté 22,18-20)

Az aranyszabály (Máté 7,12)

Ároni áldás (4Mózes 6,24)

 

Amit a hívő keresztyén embernek ismernie kell:

Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)

Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)

Az Úr Jézus Krisztus főpapi imája (János 17)

Az Ószövetség szíve (Ézsaiás 53)

Zsoltárok:1,8,15,19,22,23,24,25,27,34,37,42,51,65,71,90,91,100,103,121,126...

 

Amit a hívő keresztyén embernek föl kell tudni sorolni:

Az Ószövetség 39 könyvének fölsorolása

Az Újszövetség 27 könyvének fölsorolása

A Teremtés napjainak fölsorolása (1Mózes 1)

Izráel 12 törzsének fölsorolása (1Mózes 35,23-26. és Jelenések 7,5-8)

Az Úr Jézus 12 tanítványának fölsorolása (Márk 3,16-19)

A Jelenések Könyvében szereplő 7 gyülekezet megnevezése (Jelenések 2-3)

A nyolc boldogmondás fölsorolása (Máté 5,3-12)

A hat lelki fegyverzet megnevezése (Efezus 6,10-17)

A Lélek gyümölcse kilenc részének megnevezése (Galata 5,22)

A hithősök megnevezése (Zsidók 11)

A TÓRA = Mózes öt könyvének fölsorolása latinul és magyarul: (Genesis=Teremtés, Exodus=Kivonulás, Leviticus=Léviták könyve, Numeri=Számok könyve, Deuteronomium=Második törvény)

Himnuszok a Bibliában:

1,)  Az Úr Jézus Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))

2,)  Isten szeretetének himnusza (1Korinthus 13)

3.)  A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)

4,)  A kiválasztás himnusza  (Róma 8, 28-34)

5,)  Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1, 1-14)

6,)  A hitbizonyosság himnusza ( Róma 8,35-39)

7,)  Az Anyaszentegyház lelki egységének himnusza (Efezus 4, 1-6)

8.)  A mennyei boldogság himnusza (Máté 5,3-12)

9,)  A mennyek országáról szóló példázatok himnusza (Máté 13,1-52)

10.) Isten akaratának himnusza (Máté 7,12-29)

11,) Isten missziójának himnusza (Máté 28,18-20)

12.) Isten dicsőítésének himnusza (Róma 11,33-36)

Amihez az Úr Jézus Krisztus önmagát hasonlítja:

Az élet Kenyere (János 6,35)

A világ Világossága (János 8,12)

Az Ajtó (János 10,9)

A Jó Pásztor (János 10,11)

Az Út az Igazság és az Élet (János 14,6)

A Feltámadás és az Élet (János 14,25)

Az igazi Szőlőtő (János 15,5)

Az Alfa és az Ómega ( Jelenések 21,6)

 

Amihez a Biblia a hívő embereket hasonlítja:

„Ti vagytok a földnek sója." (Máté 5,13)

„Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5,14)

„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma." (1Korinthus 6,19)

„Krisztusnak,a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!"(2Korinthus 3,3)

"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére." (2Korinthus 2,15)

„Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek." (János 12,36)

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

„Ha ti megtartjátok az én igémet,valóban tanítványaim vagytok."(János 8,31)

"Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek".(Jn 15,16)

 

A református hívő keresztyén ember számára kötelező irodalom:

B I B L I A (Károli és új fordítás)

Hitvallásaink:

Apostoli Hitvallás,

Heidelbergi Káté,  II.Helvét Hitvallás

***

Kálvin János: Institutio Religionis Christianae (A keresztyén vallás rendszere)

***

A hívő keresztyén ember számára ajánlott irodalom:

Imádságos könyvek:

1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)

2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások

3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén

4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja

5. Szikszai Béni: Útitárs

6. Visky Ferenc: Méz a sziklából

7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében

9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett

10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Ajánlott olvasmányok:

Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika

Alföldy-Boruss Dezső: Dogmatikai vázlatok

Cseri Kálmán: Református hitünk

Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem

Cseri Kálmán: Tízparancsolat

Szikszai Béni: Mécsvilág

Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva

Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást

Dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén

Alföldy-Boruss Dezső: Útmutató vallási irányzatok megértéséhez

Dr. Bütösi János: Tévtanítások pergőtüzében

Ajánlott gyermek irodalom:

Bibliai történetek gyerekeknek: Református Egyház 2006

Angol-Magyar Gyermekbiblia:W.Noller K.Taylor/Tessedik S.Alapítvány

W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a csillagokat

W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a benned lévő csodákat

Paul White: A buyufa alatt

Bob Devine: Isten csodálatos világa / Ev. Kiadó

Werner Gitt: Ha az állatok beszélni tudnának

Zárójelben (Gál Éva rajzai) /Evangéliumi Kiadó

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

A teológia az emberi vizsgálódás legméltóbb tárgya. A keresztyén ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése, Szent lényének áhítatos kitartó, elmélyült kutatása. A teológia kifejezés a: theosz (Isten) és logosz (beszéd, szó, ) fogalmaiból tevődik össze. Így a teológia az Istenről szóló beszédet vagy tudományt jelenti.

***

A KERESZTYÉNSÉG 5 ALAPELVE:

I.) Isten szól az emberekhez: az Ő szava a Biblia, amelyet azért kaptunk, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre.

II.) Isten a világ Ura és Királya; Aki dicsőségesen uralkodik mindeneken. Tökéletes jóságát mutatja meg mindenben, amit tesz, hogy emberek és angyalok leboruljanak előtte s imádják Őt.

III.) Isten megváltó Isten, aki ingyen-kegyelemből való szeretetével az Úr Jézus Krisztus által megszabadítja a hívőket a bűn terhétől és hatalmából, hogy gyermekeivé fogadja, és mint gyermekeit megáldja őket.

IV.) Dicsőséges Szentháromság Istenünk van: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényében egy, személyében három. A megváltás művében mindhárman együttműködnek úgy, hogy az Atya eltervezi, a Fiú szerzi, a Szentlélek pedig alkalmazza.

V.) A valódi kegyesség válaszadás Isten kijelentésére: bizalommal és engedelmességgel, hittel és leborulással, imádsággal és dicsőítéssel, hűséggel és szolgálattal. Az életet Isten Igéjének fényében kell látni és élni.

 

"Készülj Istened elé!

(Ámos 4,12)

***

"...hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

(2Timótheus 3,17)

***

Írta, és szerkesztette: Budapest, 2020

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

***

( 15. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 17.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 17-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 377. dícséret) Szentlélek végy körül bennünket

A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén Úr Isten

1. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, :/: Készíts neved imádására, Magasztalására, Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: Hisszük, a mi szánknak szózatja Egeid meghatja.

2. Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. :/: Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve.

Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot.

3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól,

Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen.

Szöveg: Szűcs György †1809.

 

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek,

teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten.

Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 11. fejezetének a 4 vers alapján:

„És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." Lukács 11,4

 

Kedves Testvéreim!

Az utóbbi három vasárnapon át a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, és az Úr Jézus Krisztus megkísértetésének, történetéből kaptuk a figyelmeztető Igéket, amikor háromszor is megkísértette Őt az Ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Láthattuk, hogy az első kísértésben az Ördög megkérdőjelezte az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az Ördög hazudott,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánlott fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az Ördög már ölni akart, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézte (Zsoltár 90,11). Megállapítottuk, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy mennyire fontos a földön Istennel helytállni, hitben megállni, Igéjét becsülni és Igéjét használni!

***

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

Az Úr Jézus Krisztus, amikor minket imádkozni tanított, fontosnak tartotta, hogy naponta foglaljuk imánkba azt a kérést is, hogy :"Ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." Lukács 11,4

Tudjuk, hogy ezen a Földön mérhetetlen veszélyekkel, próbatételekkel kell szembenéznünk és nap mint nap, gonoszabbnál gonoszabb kísértésekkel kell megküzdenünk. Nem elkeserítés végett, hanem inkább a felkészültség miatt mondom: Egyetlen hívő embernek sem lesz kísértésmentes az élete. Ezt az Úr Jézus mondta Péternek: „A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." Lukács. 22,31

Bár ilyen életveszélyes körülmények között kell helytállnunk, de ha hiszünk a Megváltóban, ilyen helyzetek között is számíthatunk Istenünk segítségére és naponta imádkozhatunk az Úr megőrző kegyelméért.

Fontos tudnunk, hogy: „Isten senkit sem kísért" (Jakab 1,13) Ezért alapvető tétel, hogy határozottan tudjunk különbséget tenni a kísértés és a próbatétel között. Egyértelmű például, hogy Isten Ábrahámot hitpróba alá vetette. Az Úr Isten irántunk való szeretetből minket is kipróbált emberekké akar formálni és erre megvannak a maga eszközei. Lehet, hogy ez számunkra nem lesz kellemes, de a mi üdvösségünket fogja szolgálni, tehát szükséges. A mennyek országába ugyanis nem akárkik, hanem csak a „kipróbált" újjászületett-megtért emberek juthatnak. Ezeket a hitpróbákat tehát bármilyen súlyosak is, engedelmes szívvel és zúgolódásmentesen kell fogadnunk: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez." (Róma 8,28-29)

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek"(Jakab 1,12)

Igen, boldogok vagyunk még a hitpróbák és a kísértés ideje alatt is, mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik Őt szeretik. A próbatételek alatt és a kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek az Ördög csapdájába esnek és elsüllyednek, elkeserednek, vagy meghátrálva visszatérnek az istentelen világba.

***

 

HELYTÁLLNI A KÍSÉRTÉSBEN!

A kísértés hátterében mindig egyértelműen Isten ellensége, az Ördög áll, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság" (János 8,44)

Az Úr Jézus és az egész Biblia úgy beszél a Sátánról, mint valósággal létezőről, mint aki mindenre elszánt, merészségben és ravaszságban, kitartásban és gyorsaságban fáradhatatlan, mindenféle harci szerszámmal bőven felszerelt, és a gonosz lelkek seregével rendelkezik. Annyi bizonyos, ha Isten nem védene minket a sátáni támadásokkal szemben, mindnyájan elvesznénk. Elvesznénk, ha nem tudnánk, hogy :„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8) Mi a magunk erejével nem tudnánk szembeszállni vele, de az Úr Jézus legyőzte, így tehát tudhatjuk, hogy a világ fejedelme már legyőzött hatalom.

 

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Az Ördög igyekszik mindenkit szembefordítani a Bibliával, úgy férkőzik az emberhez, hogy csábító csalárdságaival Isten igazságát ostromolja.

Az Ördög lépten-nyomon támadásra kész. Nem ügyetlen stratéga, ezért (tudományos köntösbe ágyazott) érvelése, hitetése sokaknak megnyerő. A Bibliából is tud idézni, de számára a Szentírás „csak betű" marad és nem élet. Tudjuk, hogy az Ördög volt az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Tapasztalhatjuk, hogy azóta már sok követője akadt!) Igyekszik mindig, ráígérni Isten ajándékaira és nagyobb jóval kecsegtetve, kételyt támasztani Isten iránt. Tévelygésbe bonyolít, gyűlölséget kelt, engedetlenséget szít Isten akarata ellen, hogy Isten országát megdöntse s az embert magával együtt rántsa a kárhozatba.

Az ősi ellenség tehát Istentől akar elszakítani, a kegyelem művét akarja tönkretenni, a káoszt ránk szabadítani. Csábítása azért megejtő mert szinte felismerhetetlen. Személyes valóságát titkolja.

Éppen azt akarja elhitetni, hogy nem is létezik. Ez a legnagyobb hazugsága!

Soha nem fedi fel sem a kilétét, sem a szándékát.

Lényéből fakadóan szeret a homályban maradni és a zavarosban halászni.

Nem fecsérli az időt holmi udvariaskodással.

Soha nem szokott bemutatkozni és nem bajlódik a megszólítással sem. (Lásd Ádám és Éva megkísértése)

Mindig hívatlanul, tolakodóan, szemtelenül és alattomosan lép gyanútlan áldozatához.

Kiszámíthatatlanul, váratlanul szólal meg, Mindig van mondanivalója, illetve „kísértenivalója".

Azonnal a tárgyra tér, mivel jól felkészült mindenkiből, ismeri a gyenge pontokat és könyörtelenül ki is használja.

Célratörően, taktikusan, rafinált módon, hidegen, kegyetlenül és embertelenül tárja fel, adja elő portékáját.

Hazugságát olyan meggyőzően tudja tálalni, hogy felkelti az érdeklődést és kíváncsivá tesz.

A fullánk, amit használ, mindig „idegen test", „idegen tűz" az ember számára, de olyan ravaszul van álcázva, hogy tompítja, vagy teljesen kiiktatja a „lelki immunrendszert"! Így lesz az ember kiszolgáltatottá és áldozattá.

A tapasztalat az, hogy amennyiben valaki párbeszédbe keveredik vele, majdnem biztos, hogy elbukott!

Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el fogja pusztítani.

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia: „Helyet se adjatok az Ördögnek!" (Efezus 4,27)

 

Az Ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló, és feltétlenül ölni akar, mivel ez a foglalkozása.

Természetesen végsőkig titkolni igyekszik, hogy valójában azért jön, hogy:„öljön és pusztítson!" (János 10,10)

Feltett szándéka valamilyen módon megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket.

Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben.  Durva és alattomosan kifinomult módszereivel, széles és roppant gazdag eszköztárával, behízelgő, vagy brutális támadásainak csapásai alatt minden védtelen ember hamarosan összeomlik.

Mindent elkövet, mindent megmozgat és semmitől sem riad vissza.

Sokan belegabalyodnak az Ördög kivetett hálójába és elbuknak.

MI MARAD?

Egy szomorú megfertőzött, becsapott, hajótörött, megalázott, meggyalázott, megnyomorított, elbukott, tönkrement élet. Bűnbe, hitetlenségbe, tagadásba, kétségekbe, teljes reménytelenségbe, nihilbe taszított, félrevezetett emberek milliói. Korunkban, a halál és a terror civilizációjában erről beszélnek a tragikusan szétzilált emberi kapcsolatok, megnyomorított, ronccsá tett családok, megcsalt férjek, elhagyott feleségek, riadt szétszéledt gyermekek, tönkrement életek. A Kísértő célja mindig ugyanaz: megtévesztett áldozatainak nyomorba, halálba döntése, teljes elpusztítása.

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia: „Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz." Róma 12,9

 

Az Ördögnek mindig is a legfőbb ellensége az Egyház volt.

Mindenképen arra akarja rábírni az embereket, hogy ne higgyenek Istenben, vagy ha már hisznek, adják fel hitüket, hogy ne olvassák a Bibliát, ne ismerjék az Igét, ne tudjanak Isten akaratáról rendeléseiről, törvényéről, és ne járjanak templomba. Elhiteti, hogy hihetnek másban is: pl. álmokban, misztikus látomásokban, halottkultuszban, a nyilvánvalóan istentelen vallásokban, vagy eretnek (szektás) tanításokban. A megtévesztett embereknek pótszereket kínál, pogány hiedelmeket, szokásokat, hagyományokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!  De leginkább arról akarja meggyőzni az embereket, azt akarja elhitetni, hogy a lelkükkel, az üdvösségükkel ne foglalkozzanak, ezért ördögi módon azt sugallja, hogy van még idejük és ráérnek még megtérni. Ezért figyelmeztet minket Isten Igéje: „Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!" 1Thesszalonika 5:21

 

A legjobban a hitvallásokat és a hitvallókat gyűlöli, különösen az újjászületett- megtért hívőket!

Feltett szándéka a hívő embereket megtéveszteni, közéjük éket verni, zűrzavart okozni, meghasonlást támasztani, mindenképpen letéríteni őket a keskeny útról. Erre a szomorú helyzetre is illik az Ige: „..némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." (1Timótheus 6,10)

Az Ördög kíméletlenül kihasználja azt, hogy az Egyházon belül is sebezhetőek az emberek, mert ott is jelen van sok hiánybetegség, például: a vigyázás, óvakodás, hitkomolyság, alázat, érzékenység, szerénység, összeszedettség, nyitottság, tapintat, tisztelet, szeretet hiánya.

Sajnos jelen van a hívő gőg, szeretetlenség, törvényeskedés, képmutatás, farizeuskodás, mások ítélgetése, más dolgába avatkozás, tiszteletlenség, tapintatlanság, lazaság, fegyelmezetlenség, szeszélyesség, szertelenség, közömbösség, belterjesség, vetélkedés, egymás ellenében való szolgálat, át nem imádkozott cselekvés, túlzott jóhiszeműség, engedékenység, felületesség, felszínesség veszélyhelyzetek leértékelése stb.

A Bibliában megtalálhatjuk az ellenszert, a mennyei bátorítást is: „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott." (Efezus 4,22)

A Kísértő az Anyaszentegyházban különösen is a dogmatikát, a tiszta hitvédelmi rendszert utálja. Legfőbb törekvése megszüntetni a hitvallásokat, hogy mossák el, lépjék át a felekezeti határokat. Feltett szándéka, hogy a felekezeti különbségeket feloldja (ökumené), bagatellizálja, cseppfolyósítsa, így totálisan védtelenné tegye a hitvédelmi rendszert. Sajnos így vált napjainkra oly tragikusan megosztottá, ugyanakkor a hitetlenek felé toleránssá, értékeit feladva vallás-semlegessé „színtelenné-szagtalanná" a keresztyén világ nagy része.

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek,

hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is."(Máté 24,24)

***

Az Úr Jézus Krisztus a választottait különös gondviseléssel védi és előre figyelmezteti, fölkészíti az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére, hogy minden körülmények között tudják vállalni a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak. "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6,12

Mivel a mi Urunk időben mindenről tájékoztatott minket, ezért nem kell megrettennünk, vagy kétségbeesnünk az Anyaszentegyházban is tapasztalható fájdalmas jelenségek miatt:

A konkoly jelenléte miatt: (Máté 13,24-43)

"Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! - felelte nekik." Máté 13,27-28

Árulók jelenléte miatt: (Ahitófel, Júdás)

"Jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van." 2Sámuel 15,31

"Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." Máté 26,24

Eretnekek, hamis próféták jelenléte miatt: (Hümenaiosz, Filétosz)

"Beszédük úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, Akik az igazság mellől eltévelyedtek..., és feldúlják némelyeknek a hitét." 2Timotheus 2, 17-18

Felületes hívők jelenléte miatt: (Démás)

"Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván." 2Timótheus 4,10

„Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók" 1János 2:19

Autokrata vezetők jelenléte miatt: (Diotrefész)

"Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket." 3János 1,9

Megtévesztő látszathívők jelenléte miatt: (Az öt balga szűz)

"A balgák amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat." Máté 25,3

"Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."Máté 25,12

Farizeus "áltestvérek" jelenléte miatt:

"Némelyek így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek." Apostolok Cselekedetei 15,1

"Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől." 2Timóteus 3:5

***

Az Úr Jézus már előre alaposan felkészített minket és így tudhatjuk, hogy leleplezett ellenséggel van dolgunk.

„Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." Lukács 10:3

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek." Lukács 10:19

Az Úr Jézus küldetésében járva csak azért nem leszünk áldozatok, mert Ő nem csak ismeri, hanem védi is az övéit. Isten gyermekei jól ismerik az Igét:Mindent megvizsgáljatok." (1Thesszalonika 5:21) és észlelik a veszélyt, az Ördög alattomos csalásait, kísértéseit, ezért nem barátkoznak az ellenséggel soha. Nem hisznek a behízelgő hamis ígéreteknek, nem esnek áldozatul a szemfényvesztő vallásos trükkök, pótszerek alkalmazóinak, a vallásos mutatványosoknak, a megtévesztő hamis tanításnak. Minden támadást és kísértést az élő és ható Igével védenek ki, amely az Isten szájából származik. Így tudnak ellenállni és harcolni ellene, mert az Úr Jézus nem hagyta övéit fegyvertelenül. „Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására." (2Korinthus 10:4) „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." Jakab 4,7

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

 

MENNYI FIGYELMEZTETÉS

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el, akinek álljatok ellene a hitben szilárdan." (1Péter 5,8-9)

„Rá ne szedjen minket a Sátán, mert az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk!" (2Korinthus 2,10-11)

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

A hívő emberek tudják, hogy fokozottan veszélyes helyzetben kell élniük és helytállniuk. Ezek a mennyei figyelmeztetések a hívőknek, a megváltottaknak, a választottaknak, Isten gyermekeinek szólnak, hogy vegyék komolyan. Fontos, hogy ne becsüljük túl a gonosz hatalmát Istennel szemben, de ne becsüljük le hatalmát önmagunkkal szemben. Tudjuk, hogy a hívő élet kipróbált és megkísértett élet. Az Úr Jézus mondja:„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." Lukács. 22,31 A Kísértő lehet, hogy félelmetes „...ordító oroszlán"- ként, vagy leplezetten  „.. világosság angyalaként" fog leselkedni ránk. Lehet, hogy a „...tulajdon kívánság területén" férkőzik közel, de mi tudjuk, hogy csak egyféleképen lehet teljes védettségünk és biztonságunk: ISTENÜNK VÉDŐ OLTALMA ALATT.

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltár 91, 1-4)

A hívő emberek a Bibliából megtanulták, hogy csak az Ige leplezi le a Kísértőt, és csak az Igével tudunk helytállni! Csak az Úr Jézust segítségül kérve tudunk ellenállni, mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa! „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8)

Isten választottjai a próbatételekben, a kísértésekben sem zúgolódnak, nem elégedetlenkednek, mert tudják, hogy Isten gondoskodó szeretettel vigyáz rájuk. Ő jól ismeri a ránk váró nehézségeket, viharokat, melyeket ki kell állnunk, a harcokat, amelyeket meg kell harcolnunk. Nem menekülhetünk ki a világból, hisz itt van dolgunk, mert az Ő küldetésében járunk, ami a lehető legnehezebb, de a legnemesebb feladat is egyben.

Megváltónk nélkül mi is kiszolgáltatottak lennénk, de Ő tökéletes védelmet biztosít nekünk!

Boldog ember az, aki Megváltójára tekintve éli életét. Isten gyermekeinek itt kell helytállniuk a földi nagy küzdőtéren, mindig komolyan véve Isten akaratát, rendületlenül hirdetve az örömhírt, és mint só és kovász, mint a Szentlélek temploma igyekezniük kell betölteni nemes küldetésünket, mert tudják, hogy a jutalom, amit Uruktól kapnak mindennél nagyobb, állandó és örökké tart!

Az Úr Jézus mondja:„Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté 28,20

 

***

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

(Református Énekeskönyv 392. dicséret) Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,

S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De szent megújulásért És békéért eped,

Míg látomása egykor dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül.

5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.

Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel Fenn Nálad béke vár!

 

Dallam: Wesley S.S., 1810-1876.

Szöveg: Stone J. Samuel, 1839-1900

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,

fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem tudunk találkozni, de Istennek hála remény van arra, hogy nagy valószínűség szerint (ha még korlátozva is) de hamarosan újra nyithatók lesznek templomaink. Erről időben tájékoztatni fogjuk gyülekezetük tagjait!

Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

Bibliatanulmányunk

Ne feledjük, hogy a jövő héten az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe,- áldozócsütörtök lesz, ezért olvassuk el az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 1 fejezetét.

Az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább:

A Lukács írása szerinti szent evangélium 1-12 fejezeteit

Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 1, 8, 12. fejezeteit

A Mózes első könyvének 1-3 fejezeteit

A Zsoltárok könyvéből a 8, 19, 91, 104, 139, 147, 148, 149, 150, Zsoltárokat

A Jób könyvnek a 38-42 fejezeteit

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető négy videó, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel, többek között a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag is!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával juttassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

 

( 14. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 14.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

Napjainkban az egész emberiség számára Istentől elrendelt böjti időszakot mi, akik Őt ismerjük, szeretjük és szeretve követjük, használjuk ki az Ő céljának megfelelően.

Legyen most időnk tanulmányozni a Bibliát, az ÉLET KÖNYVÉT. Tudjuk, hogy aki a Biblia tanulmányozására (nem csak olvasására) minőségi időt szán, az a leghasznosabbat teszi, amit ember tehet, mert az sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-10 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a Mózes első könyve 1-3 fejezetét, a 8, 19, 91, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

 

***

A KEZDETRŐL

(6. tanulmány)

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég." (Zsidók 1,10)

BÍZHATUNK A BIBLIA TÖKÉLETESSÉGÉBEN

Azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, Isten az elképzelhető legjobb célokat és legnagyobb áldást tartogatja. A Biblia az egyetlen útbaigazító egy áldott és beteljesült élethez, melynek rövid szabálya a Zsoltár 119,9 szerint így hangzik: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja Igédet." Tartalmaz-e a Biblia minden információt ahhoz, hogy megismerjük Istent és önmagunkat, hogy Isten mércéje szerint éljünk és elérjük az örök célt? Már az Ószövetségből kiderül, hogy a Biblia ebben az értelemben is tökéletes könyv: „Keressétek majd meg az Úr könyvében, és olvassátok! Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el" (Ézsaiás 34,16).  A Bibliából minden fontos kérdésre világos és egyértelműválaszt kapunk. Bizonytalanságot és ködösítést csak a bibliakritikusok és a kétkedők visznek bele. A bibliai üzenetből annak tökéletessége miatt sem elvenni, sem hozzátenni nem szabad (Jelenések 22,18-19) és mindenféle értelmezésre érvényes az alaptétel: „Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva" (1Korinthus 4,6)

***

MIÉRT TÁMADJÁK A KERESZTYÉNSÉGET OLYAN HEVESEN?

A humanizmusból jött létre az a mai emberre annyira jellemző gondolkodási mentalitás, amit humanista relativizmusnak nevezhetünk. Minden dolog relatív- mondják, csak nézőpont kérdése. Így vált minden igazság relatívvá. Itt van tehát az oka annak, hogy miért támadják a keresztyénséget olyan hevesen napjainkban. A (valódi) keresztyénség ugyanis az abszolút igazság kőszikláján építkezik, Aki személyesen az Úr Jézus Krisztus. „Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet! (János evangéliuma 14,6) EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA!

Nem értheti meg a keresztyénséget az a külső szemlélő, akinek gondolkodása a „miért nem hihet mindenki abban, amiben akar"elv alapján működik. Először is, természetesen mindenki hihet abban, amiben akar. Ez a szabadsága bárkinek megvan. Azonban az igazság a létezésünk és jövőbeni sorsunk kérdésében csak EGYFÉLE lehet.

 

A hívő keresztény szereti az embertársait, ezért Jézus Krisztustól kapott elhívásának engedelmeskedve, kötelességének tartja az Igazságot elmondani mindenkinek. A keresztény ember tudatában van annak is, hogy milyen súlyos következménye van a krisztusi igazság elutasításának. Azonban mindenkinek meghagyja a személyes döntés szabadságát. Isten nem kéri, hogy kényszerítsünk bárkit is, hanem csak azt, hogy mondjuk el, hirdessük az evangéliumot (örömhírt), a többi az Ő dolga. Az örömhír pedig az, hogy  „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János ev. 3:16)

MIÉRT NEM AKAR VALAKI KERESZTÉNY LENNI?

Az Úr Jézus Krisztus a benne hívőknek megígéri az örök életet, lakhelyet a Mennyben, ahol nem lesz több szenvedés, sem szomorúság, sem halál, sőt, már itt e Földön is megígéri, hogy megad nekünk mindent, amire szükségünk van! Ki képzelhet el magának hatalmasabb patrónust, mint Isten?

Miért nem akar valaki keresztény lenni?

Az ok egyértelmű és teljesen világos: a büszkeség miatt. Az ember nem akarja átengedni az életének irányítását senkinek. Mindent önmaga akar intézni. Olyan akar lenni - hasonlóan Ádámhoz és Évához - mint Isten. Nem akarja önként átadni az irányítást Istennek, ezzel azonban önkéntelenül a Sátánt szolgálja. Mert teljesen szabad ember nincs - hiába hiszi ezt bárki is magáról -, valakit mindenképpen szolgál. Szolgája az anyagi javak hajszolásának, a testi örömöknek, a nagyravágyásnak, a hataloméhségnek stb., melyek mind egy-egy rablánc a Sátán kezében. Ezzel szemben Az Úr Jézus ezt kéri tőlünk:

 • Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
 • és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat,
 • és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű,
 • és megnyugvást találtok lelketeknek.
 • Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."
 • (Máté evangéliuma 11:28-30)

 

 

A Biblia ereje abban áll, hogy a benne található kijelentés teljes összhangban áll a megismert valósággal. Egyedül a Biblia ad magyarázatot a létezés legfontosabb kérdéseire, úgymint:

 • ·        hogyan keletkezett a világ,
 • ·        honnan származik a benne megfigyelhető rend,
 • ·        hogyan jött létre az élet,
 • ·        honnan származik az élőlényekben található hihetetlenül bonyolult és magas szinten kódolt információ.

A bibliai válaszok nem légből kapottak vagy kényszeredettek, hanem pontosan fedik a megfigyelhető valóságot. A Biblia Istene felette áll a teremtésnek, mert hatalmasabb annál, és öröktől fogva van, tehát felette áll az időnek is. „Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!" (Zsoltár 90:2).  Így pedig volt lehetősége létrehozni is a világot. A Biblia Istene élő Lélek, nem pedig holt anyag és energia, így Ő az egyetlen oka az életnek. Isten személyes, így alkotója a személyes embernek. „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá" (1Móz 1:26) Isten tudása és bölcsessége végtelen (mindent tud), így képes volt megalkotni a teremtett világot annak hihetetlen részletességével, összetettségével és információ gazdagságával.

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Az információ nem keletkezhet önmagától, természeti folyamatok által az anyagban, csakis intelligens alkotó hatására. Az anyag nem szül koncepciót! Önmagától a beton nem ível át a folyón! A papír nem ír könyvet! Az anyag nem hoz létre életet!

A világban uralkodó sokféleség egy személyében többes kezdő okot feltételez. Ha nem lenne Bibliánk, és a világ végső okát keresnénk elfogultság nélkül, akkor pontosan egy olyan eredő szükségességéhez jutnánk el, aki a Bibliában jelentette ki magát." (Werner Gitt)

***

„Van azonban más figyelemreméltó dolog is a Bibliával kapcsolatban, ha összevetjük más vallásokkal.

Buddha csak azt mondta: „Tanító vagyok, aki az igazságot keresi." Mohamed közvetítette, amit Allahtól halott. Az Úr Jézus azonban valami egyedülállót állított: „Én vagyok az Igazság!"(János 14.6)

Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy elvezet minket az igazsághoz, hogy megmutatja, mi az igazság, hanem azt állította, hogy Ő MAGA AZ IGAZSÁG!

Az Úr Jézus egyedülálló a világ vallási alakjai között abban is, hogy Istennek vallotta magát.

 • Mit tudunk az egyéb vallásalapítókról?
 • Buddha sohasem mondta, hogy ő Isten.
 • Mózes sem mondta, hogy ő maga Jehowa.
 • Mohamed sohasem mondta, hogy ő Allah.
 • Konfuciusz azt mondta: „Sohasem állítottam, hogy „szent vagyok."
 • Az Úr Jézus Krisztus azonban az IGAZ és ÉLŐ ISTENNEK vallotta magát!"

(John Maisel)

****

 

Tudjuk, hogy az élettelenből nem származhat élő, az élet nem alakulhatott ki spontán, semmiféle körülmények hatására sem. Az evolúciós elmélet bizonyításához elsősorban cáfolni kellene az okság elvét.

Az okság elve, a világ talán legjelentősebb rendező elve, az ok-okozat törvénye, más néven a kauzalitás. Az energia megmaradás és más törvények mellett, azokkal együtt működve meghatározza a világban lejátszódó, és lejátszódható folyamatokat. Magyarul semmi sem játszódhat le, ami ellentmond ezen törvényeknek. Az okság elve kimondja, hogy.

a) Ami a világban létrejött, létrejön, annak mindennek oka van.

b) Az okozat pedig sohasem lehet több, mint az azt létrehozó ok, vagy okok összessége.

c) A „több"egyaránt jelent mennyiségi és minőségi többletet.

 

A materialista-ateista világnézet evolucionalista képviselői vitatják Isten létét, de a minket körülvevő világ és a hihetetlenül komplex, magas szinten szervezett élet spontán, tervező nélküli kialakulásának elmélete három sarkalatos ponton is logikailag: LEHETETLEN.

 • Ez a három sarkalatos pont:
 • I) Az univerzum kialakulása,
 • II) Az élet keletkezése,
 • III) Az ember személyessége

 

 • A világegyetemnek - beleértve az időt - kellett, hogy kezdete legyen.
 • A józan ész is az ellen szól, hogy valami csak úgy ok nélkül elkezdjen létezni a térben és az időben.
 • A világegyetem ezért megköveteli egy ok létezését, ahogyan 1Mózes 1 és Róma 1,20 tanítja.
 • Isten, mint az idő Teremtője, kívül áll az időn. Ezért már elvben sem lehet kezdete az időben; tehát öröktől fogva létezik, ennek következtében okra sincs szüksége.
 • Mindegy, hogy milyen irányból közelítünk ehhez a témához - a Bibliában található bizonyítékok felől, az élőlényekben található hihetetlenül komplex, magas szinten szervezett információ felől, vagy a világegyetem eredete felől -, mindig ugyanaz a következtetés:
 • A HIT egy mindenható és mindentudó Teremtő Istenben, ahogy a Bibliában megnyilvánul, nemcsak ésszerű, de EZ AZ EGYETLEN TARTHATÓ MAGYARÁZAT.

 

***

Wernher von Braun,

a NASA Marshall Űrrepülési Centrumának első igazgatója,

akit az „amerikai űrkutatás atyja" néven emlegetnek,  egy 1974-es újságcikkben kijelentette:

„Ha az ember a világmindenség törvényeit és rendjét látja, mindenképpen azt a következtetést vonja le, hogy e mögött tervnek és célnak kell lennie.  Minél jobban megértjük az univerzum bonyolultságát, annál több érvet találunk arra, hogy csodáljuk a benne rejlő tervet, melyre épült. Kénytelenek vagyunk elhinni, hogy az a feltételezés, miszerint a világmindenség véletlenül jött létre, sérti a tudomány objektivitását. Miféle véletlenszerű folyamat eredményezhette az emberi agyat, vagy a szem felépítését?... Ők [az evolucionisták] vitatják Isten létét, felszólítják a tudományt, hogy bizonyítsa azt. De valóban gyertyát kell gyújtanunk ahhoz, hogy meglássuk a napfényt?... Azt mondják, nem képesek maguk előtt látni a tervezőt. Nos, vajon egy fizikus látja az elektront? Milyen furcsa eszmefuttatás vesz rá néhány fizikust arra, hogy valósnak fogadja el a megfoghatatlan elektront, míg elutasítja a tervező létét azért, mert nem képes őt felfogni?"

***

Az igazi keresztyén ember ismeri Istent a Teremtőjét és Megváltóját! Az igazi keresztyén számára (vagyis aki János 3,3 értelmében újjászületett) Isten létezése nem lehet kétséges. A Biblia Róma 8,14-16-ban ezt mondja:

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk."

Itt a Biblia arra utal, hogy a keresztyének személyes kapcsolatban állnak Istennel. Ezt tanúsítják azok, akik a mindenható Isten fényében felismerték bűnösségüket és bűneik szörnyű következményeit, bűnbánatot tartottak, és elfogadták Isten bűnbocsánatát, ami Jézus halála és feltámadása által vált lehetségessé. Aki valódi keresztyén, az a Lélek által újjászületett, így bizonyos lehet afelől, hogy Isten gyermeke. Határozottan tanúsíthatja, hogy elnyerte az örök életet (1János 5, 11-13)

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van."

***

Bizonyítékok a Teremtőre a természetben

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny."(Zsoltár 19,2)

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világában előforduló számtalan csodát, mely a hatalmas Teremtőre mutat. Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre egy sor véletlenszerű baleset, azaz az evolúció következményeként. Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a méhek sejtépítésben rejlő bölcsessége. Erről szól az alábbi írás:

A MÉHEK SEJTÉPÍTÉSE

Si sapis, sis apis. Ha okos vagy, úgy tégy, mint a méh - mondja egy őskeresztény dicséret, amelyre a méhek több okból rászolgáltak. Vajon miért érdemlik meg a méhek ezt a nagy elismerést? Elsősorban a sejtépítésben rejlő bölcsességükkel. A méhek munkaidejében a méztartók készítése összeesik a mézgyűjtéssel. Világos, hogy minél tovább tart az előbbi munka, annál kevesebb idő jut a mézgyűjtésre; a méz pedig számukra téli élelem.

A méheknek tehát azt a problémát kell megoldaniuk, hogy milyen formájú edények készülnek a lehető legkevesebb anyagból, legkevesebb munkával minél több méz elraktározására.

Csak a hatszögű hasáb felel meg mindenben a lex minimi követelményeinek. A káros tér kiküszöbölése céljából a méh az összes testek közt a legelőnyösebben a hatszögű hasábot választotta. A lép egymás mellé és fölé épített sejtek tömege.

A méhek a potrohuk hasi oldalán található mirigyekből kiválasztott viaszból építik fel a lépet, melyet sokan mérnöki csodának tartanak. A sejtépítésnél a méhek számára a legnehezebb feladat a sejtfenék és szögeinek megválasztása.

A matematikusok már évszázadok óta sejtik, hogy ha az a cél, hogy maximális térfogatú szerkezetet kapjunk, minimális építőanyag felhasználásával, a hatszögletű elosztás hatékonyabb, mint ha egyenlő szárú háromszögeket vagy négyzeteket vennénk alapul. De sokáig nem tudtak pontos magyarázatot adni rá, hogy miért.  1999-ben Thomas C. Hales professzor matematikailag bizonyította azt, amit addig csak sejtettek. Levezette, hogy szabályos hatszög alapú hasábokkal lehet a leghatékonyabban egyenlő részekre osztani a teret minimális anyagigénnyel. A méhek a hatszögletű sejtekkel tudják a legjobban kihasználni a rendelkezésükre álló teret, könnyű, de szilárd lépet gyártani minimális mennyiségű viaszból, és maximális mennyiségű mézet tárolni adott helyen. Nem csoda, hogy valaki építészeti remekműnek nevezte a lépet.

A tudósok a lépet másolva jó helykihasználású és strapabíró szerkezeteket alkotnak. Manapság a repülőgép-tervezők például a léphez hasonló panelekből erősebb és könnyebb, ennélfogva kisebb fogyasztású repülőgépeket építenek.

****

Megállapíthatjuk tehát, hogy a méhek sejtépítésben rejlő bölcsessége, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezőjük, Alkotójuk van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2)  Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

***

Ha könyv van, akkor írónak is kell lennie!

Ha épület van, akkor tervezőmérnöknek és kivitelezőnek is lennie kell!

Ha művészeti alkotás van, akkor művésznek is lennie kell!

***

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!"

(Jeremiás 32, 17)

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 14.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

( 13. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 10.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 10-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

 • (Református Énekeskönyv 390. dícséret) Erős vár a mi Istenünk
 • 1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, :/: Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr
 • a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere;
 • Nincs ilyen több a földön.
 • 2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; :/: De küzd értünk a hős vezér,
 • Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és
 • föld Ura, Ő a mi diadalmunk.
 • 3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, :/: Minket meg nem rémítene, Mirajtunk
 • nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti.
 • 4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja; :/: Velünk az Úr táborba száll,
 • Szent Lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez
 • őnekik? Miénk a menny örökre.
 • Dallam: Luther M. (?) Wittenberg, 1529.
 • Szöveg: Luther Márton, 1483-1546.

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-13 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember." Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez."Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."

Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A HARMADIK KÍSÉRTÉS

 

Kedves Testvéreim!

Immár a harmadik vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely többek között arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus megkezdi messiási küldetését, és értünk mindent vállalt, a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába, negyven napon át a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra.

Itt háromszor is megkísértette Őt az Ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az Ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az Ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az Ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

***

A Sátán harmadik támadása még élesebb volt, mint az előzőek. Egy magas helyre vitte föl, mégpedig a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjára és ott azt mondta neki, hogy ha Isten Fia, akkor nyugodtan ugorjon le a mélységbe, nem lesz semmi baj, elvégre meg van írva: „Az Ő angyalainak parancsol felőled és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

Lám a Sátán tud idézni a Bibliából, és még az Igét is fel akarja (tudja) használni a rontásra, rombolásra, aljas céljaira! A Zsoltárok könyve 91. zsoltárának a 11-12 verseit idézte az Ószövetségből. (Később majd részleteiben látni fogjuk, hogy ezt alattomosan kiforgatva, ördögi módon meghamísítva tette. Ez jellemző, mert csak így tudja! Másként nem is tehette!)

 

Bizonyosan tudhatjuk azt, hogy ez a kísértés is valóságos megkísértés volt. Tehát Jézus nem csupán érezte, vagy képzelte azt, amit a Kísértő vele cselekedett. Tisztán hallotta szavait, az idézett Igét, látta maga alatt a tátongó mélységet, amelyben halálra zúzhatta volna a testét, és nagyon is tisztában volt azzal, hogy mit szeretett volna a Kísértő elérni.

Tudta, hogy az Atya iránti bizalom nem jogosítja fel őt arra, hogy a nagy magasságból levesse magát a mélységbe. Tudta, hogy az Atya távolról sem kéri tőle azt, hogy a templom tetejéről ugorjék le, akármilyen bibliai Igét is idéz a Sátán. Az Úr Jézusnak az Atya iránti engedelmességén tört meg a gonosz sátáni támadás!

Az Úr Jézus egyértelműen és világosan visszautasította ezt a sötét ördögi bibliaértelmezést, és az Igével kísértő Sátánnak, határozottan a Bibliából vett Igével válaszol: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (5Mózes 6,16).

A Sátán ekkor elhallgatott. Ettől kezdve nem volt több szava a pusztában Jézushoz és a pusztai kísértést a harmadik próbálkozás után abbahagyta. Elhagyta Jézust, de ahogy Lukács megjegyzi: ,,egy időre" (Lukács 4,13).  Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megkísértései szerves részét képezték szenvedéseinek. Ezek azok a kísértések, melyekkel a szenvedések útján találkozott, Mt4:1-11, Lk22:28, Jn12:27, Zsid4:15, 5:7-8. Nyilvános szolgálata a megkísértetés időszakával kezdődött, s azután a kísértések még tovább folytatódtak egészen a Gecsemáné kertig.

 

Azzal fejeződik be a pusztai kísértés története, hogy bár körös-körül vadállatok jártak, veszélyes sivatagi állatok, de az Úr Jézus mellett már az ég angyalai álltak őrt és szolgáltak Neki. „Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." (Márk 1,13) Így teljesedett be a Zsoltár szava, hogy valóban az angyalok vették körül és szolgáltak neki.

 

Láthattuk, hogy a harmadik kísértésben az Ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül, ravaszul, ördögi módon még a Szentírást is idézi a Zsoltár 91.11-12. verseit.

Ha pontosan megvizsgáljuk a 91. Zsoltárt, világosan láthatjuk, hogy ott szó sincs csodás, látványos „bemutatóra" való felhívásról, de öngyilkossági kísérletről sem. Tipikus példája ez a hamisítványnak, olyan ördögi módszer ez, mely a Bibliából önkényesen, szándékosan kiragad, kihagy Igéket. Ez egy sajátosan ördögi logika, sátáni bibliamagyarázat, szándékosan torzított írásértelmezés, ez szó szerinti felbujtás az öngyilkosságra, és aljas kísérlet a gyilkosságra. Az Úr Jézus így leplezi le az Ördög fondorlatos hazugságát: „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

 

A Zsoltár szavait tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a Kísértő szándékosan KIHAGYTA a lényeget, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy „minden utadon" vagyis, aki ISTEN ÚTAIBAN JÁR, aki a keskeny úton halad, igenis azt az Úr megoltalmazza és védelmét biztosítja és garantálja: „Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak."  „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91,9, 14)

 

Isten Igéje világosan erről beszél, ez az oltalom semmiképpen sem vonatkozik a mi Istentől független külön útjainkra, egyéni önfejű vállalkozásainkra, bibliátlan világi viselkedésünkre. Mindegyik bibliai Ige csak a maga helyén, a teljes Szentírás összefüggésében, azzal egybehangzóan érvényes, és nem szabad önhatalmúan, (de büntetlenül sem) onnan kiragadni, vagy kihagyni belőle.

 

Az Ördög volt a világon az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Azóta már sok követője akadt!)

Tudjuk, hogy amikor az Éden kertben, Isten tiltó parancsát meghamisította, azt megkérdőjelezve az első emberpárt megkísértette, azonnal, már az első kísérlete eredménnyel járt.

Miért? Azért, mert Ádám és Éva nem ragaszkodtak szilárdan, hűségesen és engedelmesen Istenhez és az Ő Igéjéhez, a mennyei figyelmeztetéséhez, így könyörtelenül belegabalyodtak az ördög kivetett hálójába és elbuktak. Ez ma is így van azokkal, akik nem ismerik az Istent!. Ma már alig ismerik a Bibliát, Istenről legföljebb csak káromkodásokból hallottak, Jézus neve csak töltelékszóvá lett számukra. Mivel egyáltalán nincsenek tisztában Isten parancsolataival, így kiszolgáltatott játékszerei lesznek az Ördögnek

Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el is pusztítja. Jaj annak, aki enged a Kísértőnek és függetleníti magát a Szentírás tiszta és egészséges tanításától, vagy azt lazán kezeli és így „önjáróvá" válva a saját feje után a maga útjára lép. Ismerjük az első zsoltár figyelmeztetését, melyben meg van írva, hogy a gonoszok útja semmibe vész!

 

Az Ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló! Az Ördög ma is ölni akar, mert ez a foglalkozása: „azért jön, hogy öljön és pusztítson!" (János 10,10). Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben. Ha kell, különböző szenvedélyek nyomorába kényszeríti áldozatát, ha kell alattomos csapdaként a modern technikát használja fel (függőségek), de a célja mindig ugyanaz marad: megtévesztett áldozatainak nyomorba döntése, teljes elpusztítása.

 

Napjainkban világosan felismerhető ez az ördögi módszer a különböző szekták hozzáállásában, viselkedésében, tanításában is. Hányszor hallottuk már a mai hamis prófétákat, - korunk vallásos zsonglőrjeit-, lazán, zsebre dugott kézzel a Bibliát idézni, látványos, - a kor kívánalmainak megfelelő - szórakoztató „istentiszteleteket" tartani, nagyokat mondani, sokat ígérni, pedig feltett szándékuk nem volt más, mint megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket, a hívőket pedig mindenképpen letéríteni a keskeny útról. Sokszor nem átallja azt hazudni, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik hozzá(juk) csatlakoznak. De nyíltan is ölhet: pl. Bibliával a kézben, arra akarja rábírni követőit, hogy ne fogadjanak el életmentő vért (Jehova Tanúi), hanem inkább válasszák a halált! A Sátán fortélyos és félrevezető természetével, és mérges marásával így öli meg az embert. Mindez bizony szörnyűség, de sajnos ez kőkemény valóság!

 

Érdemes megvizsgálnunk a Zsoltár folytatását is:

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet." (Zsoltár 91,11-13)

Az Igéből világosan kiderül, hogy a Sátán szándékosan nem folytatta a Bibliából az igei üzenetet, mert ott arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzi őt, és ELTAPOSSA a viperát, a szörnyet, az ősi kígyót! (Jelenések 20,2) Ez már nem volt számára szimpatikus idézet!

Tudnunk kell, hogy már a Biblia első lapjain hatalmas üzenetként, örök, igaz próféciaként azt olvashatjuk, hogy eljön a Megváltó, Aki majd a kígyó fejére tapos! (1Mózes 3,15) Ez a prófétikus Ige Krisztusban beteljesedett, mert az Úr Jézus azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

 

 

Nekünk, akik ismerjük, szeretjük és követjük az Úr Jézust, hálás szívvel Isten iránti teljes engedelmességben kell járnunk, és feltétel nélkül bízunk kell benne! Tudnunk kell, hogy az Ő a kísértésekben sem fog minket elhagyni. „...hogy erőn felül való kísértés nem ér minket".

Minden hitben élő embernek nagyon jól kell ismerni a Bibliát, fel kell ismerni az Ördög alattomos csalásait, kísértéseit, ellen kell állnia és harcolnia kell ellene. Az Úr Jézus Krisztus, megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte, hogy naponta imádkoznunk kell azért is, hogy: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Isten gyermeke a kísértések között is, a mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsolt 91,14)

Az Úr Jézus nélkül tökéletesen elesettek és tehetetlenek lennénk. Csak akkor tudunk helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus, a Szentlelke által megerősít minket. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

Csak Jézus Krisztus által élhetünk biztonságban, Ő védjen meg minket és adjon erőt, hogy tudjunk megállni  minden kísértésben, ahogy a hitvallásunkból is megtanultuk:

 • Heidelbergi  Káté 1.kérdés:
 • Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
 • Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé,
 • hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,
 • Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett,
 • és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított
 • és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről,
 • sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.
 • Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít
 • és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

 

***

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

 • „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
 • szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
 • legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
 • Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
 • és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
 • és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
 • mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

 • (Református Énekeskönyv 364. dicséret) Ments meg Uram, engem
 • 1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 2. Reszket minden tagom, borzadok és félek, Én, e földön küzdő szegény bűnös lélek;
 • Ama napon engem ítéletre vonnak, Midőn az ég és föld egyben megindulnak.
 • 3. Haragnak napja az, kínok, ínség napja, Nagy nap, mely a bűnöst gyötri, szorongatja,
 • Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, Eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,
 • Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.
 • 5. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól,
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • Dallam: Eger, 1855.
 • Szöveg: A „Libera me Domine" után, 1885.

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,

fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

Bibliatanulmányunk

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-10 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét! A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit. Természetesen témánkhoz szükséges a Mózes első könyvének 1-3 fejezete, és kértem, hogy vegyük hozzá még a 19. és a 91 Zsoltárt is. Isten áldja, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető négy videó, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel, többek között a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag is!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 10.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

( 12. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 7.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

Napjainkban az egész emberiség számára Istentől elrendelt böjti időszakot mi, akik Őt ismerjük, szeretjük és szeretve követjük, használjuk ki az Ő céljának megfelelően.

Legyen most időnk tanulmányozni a Bibliát, az ÉLET KÖNYVÉT. Tudjuk, hogy aki a Biblia tanulmányozására (nem csak olvasására) minőségi időt szán, az a leghasznosabbat teszi, amit ember tehet, mert az sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

 

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-8 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit. Természetesen témánkhoz szükséges a Mózes első könyve, a Genezis 1-3 fejezete, és kérem, hogy vegyük hozzá még a 19. és a 91 Zsoltárt is.

***

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(5. tanulmány)

 

A Biblia ezzel a kijelentéssel kezdődik:  „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet" (1Mózes 1,1). A Biblia tehát adottként feltételezi és magától értetődőnek tekinti Isten létezését; mégis vannak emberek, akik nem veszik figyelembe ezt a tényt.

Zsoltárok 14,1 így szól az ilyenekről:

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!

Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót".

Ebből is láthatjuk, hogy a Biblia az Istent becsmérlő gondolatokat - különösen létezésének tagadását - összeköti a romlott erkölccsel. És valóban: Ha nincs Isten, nincs Teremtő, aki megállapítja az élet szabályait, akkor erkölcsi tájékozódás nélkül hánykolódunk ide-oda, akkor csak a káosz uralkodik.

 

Az evolúciós gondolkodás széles körű elfogadása - az a felfogás, hogy minden magától keletkezett természeti folyamatok által, és nincs szükség Istenre - ráadásul hozzájárul az Istenbe vetett hit feladásához. Eszerint minden, ami nyilvánvalóan tervezés által jött létre, maga készítette el a saját tervét!

Ez a gondolkodásmód, amely tagadja Isten létezésének világosan felismerhető bizonyítékait, kikerülhetetlenül elvezet az ateizmushoz (ahhoz a HITHEZ, miszerint nincs Isten) és a világi liberális-humanista felfogáshoz (miszerint az ember maga rendelkezik az életével, mégpedig Isten nélkül). Manapság az iskolákban és egyetemeken, sőt egyes kormányokban is ez a gondolkodásmód uralkodik. Ez a világnézet azonban nemcsak destruktív; hanem már legelemibb gyökereiben logikailag hibás.

A tudomány köntösében bujtatott materialista-ateista világnézet, az evolúció alaptanítása és értelmetlen képlete valójában így hangzik: „SEMMI SZOROZVA SENKIVEL EGYENLŐ MINDENNEL"!

A Biblia határozottan állítja: „Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül" (Ézsaiás 45,5).

***

Ma a materialista-ateista világnézet eszmei szorításában élő ember úgy döntött, hogy életmódjával visszautasítja a Biblia által tanított morális értékeket, tisztában van velük, de nem azok szerint él. Lehet, hogy a szülei normáit utasítja el, vagy az általánosan elfogadott társadalmi értékrendet.

A ma embere szinte egyáltalán nem ismeri már a Biblia erkölcsi útmutatásait. Mivel generációk nőnek fel úgy, hogy nincsen előzetes ismeretük a Bibliáról: Istenről legföljebb csak káromkodásokból hallottak, Jézus neve csak töltelékszóvá lett számukra. Az ilyenek lehetséges, hogy még soha nem is jártak templomban, sem hittanórán, így nem csoda, hogy semmit nem tudnak ezekről a dolgokról.

 

Kérdés hozzánk, akik e sorokat olvassuk:

Valóban, vajon családi, baráti, ismerősi körünkből hányan tudnák szóról szóra idézni például a Tízparancsolatot?  ÉS MI? Ezért fontos nagyon például, hogy a mi gyülekezetünkben minden úrvacsora előtt szóról, szóra fölolvassuk Isten Törvényét a Második Mózes könyv 20. fejezetéből!

Mi keresztyének száz százalékosan elfogadjuk a Bibliát, mint Isten egyetlen örök kijelentését.

Határozott biblikus világlátásunk van, amivel értelmezzük a körülvevő valóságot.

Teljesen más a világlátása van annak a személynek, aki szerint a világegyetem kozmikus evolúcióval saját magát hozta létre, egy hatalmas robbanással, ami után - több milliárd évvel ezelőtt - geológiai evolúció következtében lehűlt a föld, ezután kémiai evolúcióval megszülettek az első sejtek, amit biológiai evolúció következett, kialakult az élet. Ideértve az összetettebb életformákat és az embert is.

Vagyis az az elképzelés, hogy az élő az élettelenből, az élet bonyolultabb formái pedig az élet egyszerűbb formáiból a ma is érvényes természeti törvények alapján jöttek létre, már megjelenése óta komoly bírálatokat váltott ki, napjainkra mégis a tudomány általános elfogadott álláspontjává vált.

Pedig ma sem az evolúciót, sem a teremtést nem lehet tökéletesen bizonyítani, mert azok a múltban lejátszódó események voltak. De közöttünk a hatalmas különbség az, hogy nekünk keresztyéneknek van SZEMTANÚ által készített leírása, Isten beszéde, a szent BIBLIA.

A tudományos modellek jönnek és mennek, de az Úr beszéde megmarad örökké. A tudományos nézeteket folyamatosan helyesbíteni kell, mivel az újonnan felfedezett tények megdönthetik a régebbi nézeteket. A Bibliát ellenben SOHA nem kellett helyesbíteni; az eleve igaz - már az „első kiadástól" fogva. Ha a Biblia első oldalai nem lennének igazak, és a mai korszellemnek megfelelően helyesbíteni kellene őket, akkor hogyan hihetnénk Isten üdvtörténetében? Csak akkor juthatunk el az Evangélium lényegéhez, ha a Bibliában leírt őstörténetet teljes egészében hisszük és komolyan vesszük.

 

Napjaink embere számára elveszett a Biblia üzenete, az evolucionista magyarázatok túlkínálatának az oktatásban, a sajtóban, az irodalomban és a tudományban. Ennek tragikus következménye van.

Így az ember mindent veszít, és elmulasztja az örök életet.

Bárcsak minél több embertársunk ki tudna szabadulni a tudomány köntösében megjelenő materialista-ateista világnézet hazug eszmei szorításából!

Bárcsak minél több embertársunk a Biblia kijelentése alapján tisztában lehetne azzal, hogy a KEZDET egyben SZEMÉLY is: mégpedig a világ egyetlen Megváltója, Ura és Istene: az Úr Jézus Krisztus!

Már a Jelenések Könyvének első verse közli velünk a nevét:  „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása."

Az Úr Jézus Krisztus tehát a megszemélyesített KEZDET, és mi csak neki hiszünk!

„Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható" (Jelenések Könyve 1,8).

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég." (Jelenések Könyve 22,13).

„Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn." (Kolossé 1, 13-17)

„Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk"! (Zsidókhoz írt levél 4,13)

 

A Biblia nélkül nagyon keveset tudnánk Istenről. Noha a teremtés műveiből következtethetnénk egy Teremtőre és a hatalmára (Római levél 1,20), de személye és lénye rejtve maradna számunkra.

A Bibliának tehát az az elsődleges célja, hogy Istent megismertesse velünk. A Biblia bőségesen tájékoztat Isten Fiáról és a bűnösök Megváltójaként betöltött szerepéről, valamint Szentlélekről, aki elvezet minket az igazsághoz.

Az Úr Jézus Krisztus az egyetlen Út, az Igazság, és az Élet! (János evangéliuma 14,6)

EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA!

Luther Márton mondta: „Aki nem találja meg Istent Krisztusban, az sehol sem találja, bárhogy is keresi."

***

„A tudomány közelebb viszi az embert Istenhez."

„Minél tovább tanulmányozom a természetet, annál inkább elámulok a Teremtő művén."

„A felületes tudomány elválaszt Istentől, de az elmélyült tudomány visszavezet hozzá."

(Louis Pasteur, mikrobiológus, kémikus)

 

***

Bizonyítékok a Teremtőre a természetben

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny."(Zsoltár 19,2)

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világában előforduló számtalan csodát, mely a hatalmas Teremtőre mutat. Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre egy sor véletlenszerű baleset, azaz az evolúció következményeként.

Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a madarak csodálatos világa. Erről szól az alábbi írás:

 

***

Prof. Werner Gitt:  A Teremtés bibliai tanúságtétele - A madarak repülése

A madarak repülése az egyik leglenyűgözőbb mozgási technika, melyet ismerünk. Néhány gramm zsír felhasználásával átkelnek tengereken. A rubinnyakú kolibri 3-4 grammos, vándorló madár, Észak-Amerikában él és Közép-Amerikában telel át. Az 1000-km-es távolságot minden évben a saját erejéből teszi meg 80 km/h sebességgel. A Golf áramlat fölött átröpülve, megállás nélkül, siklás és vitorlázás nélkül száll. Másodpercenként 50 szárnycsapás mellett ez egy 18 órás út során 3,24 millió szárnycsapást jelent megszakítás nélkül. Ehhez két gramm zsírt használ fel.

Ez az optimális energiafelhasználás rekordja!

Számítógépek és beható alapanyagcsere-tanulmányok segítségével a tudósok nemrég arra a következtetésre jutottak, hogy a kolibri erre a teljesítményre egyszerűen képtelen. Azt állítják, hogy a 3-4 gramm súlyú kolibri nem tud elegendő energiát elraktározni a hosszú úthoz: el kellene fogyjon az „üzemanyaga" útközben. De a kis madár nem törődik a tudományos tanulmányokkal, és a „lehetetlen" utazást évente kétszer teszi meg.

 

Hazai költöző madaraink is testsúlyuk felét használják fel a két nap során, amíg megállás nélkül átrepülik a Szaharát.

A madarak tökéletes pontossággal visszatalálnak költőhelyükre, több ezer kilométeres távolságból is.

Villámgyors fordulatokat hajtanak végre, több ezer méteres magasságban. Hihetetlenül összetett az az információátviteli rendszer, amely lehetővé teszi a szárnydinamika és az agyműködés pontos összehangolását. Az izmokban és az izületekben lévő mérő-érzékelő szervek szünet nélkül elemzik a helyzetet és a feszültséget, és továbbítják az információt a központi idegrendszernek. Onnan pedig az izmok mozgatását, a szárnyak döntését és a tollak kiterjesztését vezérlő parancsok érkeznek.

 

Rendkívül összetett a madártollak fölépítése is.

A galamb egyetlen evezőtollán a tollszár mindkét oldalából 500 ágacska indul ki, melyek mindegyike ismét szétágazik 550 felé. Ez egyetlen toll esetében 275 ezer ágacskát jelent! A hattyúnak 25 000 db, a kacsának 12 000, a sirálynak 6000 tolla van.

A tollazatnak sokféle követelménynek kell megfelelni: szilárdság, könnyű súly, hajlékonyság, gondozhatóság, párnásság, hőszigetelés, vízállóság, optimális aerodinamikai forma és megújulási képesség. A 9000 madárfaj mindegyikének megvan a jellegzetes tollazata, egyedi szárnyformával, íveléssel, kinézettel. Egy szárnyban minimum hatféle tolltípus van: karevezők, kézevezők, nagy- közepes- kis-szárnyfedők és a fiókszárny. Van másfél méteres kardforma, széles és keskeny, derékszögben hajló lécforma, kerek lapátforma, sarlóforma stb. - szabványos madárszárny nem létezik.

Az áramlástannal foglalkozó tudósok még ma sem tudják elemezni, hogy hogyan változtatják a madárszárnyak alakjukat és helyzetüket a különböző légáramlatokban. Itt különösen nehéz követni a Teremtő gondolatmenetét.

****

Megállapíthatjuk tehát, hogy a madárvilágnak e tökéletessége, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk:

Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2)

Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

***

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!"

(Jeremiás 32, 17)

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 7.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

( 11. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május  3.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Anyák napja alkalmából tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük

az édesanyákat és a nagymamákat, az alábbi verssel.

Dsida Jenő: HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 3-án kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 338. dícséret) Lelki próbáimban, Jézus légy velem

1. Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem.

Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat:

Szemem elé állítsd szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.

3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;

Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.

4. Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron;

Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-8 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj..."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A MÁSODIK KÍSÉRTÉS

 

Kedves Testvéreim!

A múlt vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus megkezdi messiási küldetését. Láthattuk, hogy amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést és a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába. Láthattuk, hogy az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor is megkísértette az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén.  A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

 

Aki komolyan veszi azt, hogy a Biblia valóban Isten igaz Igéje, az a kísértések idején az Úr Jézussal együtt mondhatja ezt: MEG VAN ÍRVA - mert ebben a kijelentésben teljes bizonyosság van, csak Isten Igéjét használva tudunk mi is ellenállni, megállni és győzni.

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek"(Jak 1,12) „Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik Őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Nos, én szívem, szereted az Urat? Szereted Őt igazán, mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szereteted próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem."    (C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

***

Láthattuk, hogy a második kísértéskor a Sátán egy magas hegyre vitte fel az Úr Jézust, ahonnan megmutatta neki a világ országát és azok dicsőségét. Megmutatta a különböző tájak szépségét, városokat, termőföldeket, márványpalotákat, mindenféle földi kincseket. A Sátán gondoskodott róla, hogy Jézus mindent meglásson, amit ez a világ adhat. Természetesen nem mutatta be a világ nyomorúságát, szegénységét, a rabszolgákat, azok viskóit és a börtönöket, a betegségeket, csak azt, ami szép és kívánatos ebben a világban.

Ezután lőtte ki a kísértés a nyilát: mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. A kísértő azt a hazugságot súgja Jézus fülébe, hogy itt minden az övé, minden, ami ebben a világban van,  az egész világ (görögül: ökumené = általános, az egész világot érintő) az övé, de Jézusnak adja, elintézi, hogy ne kelljen szenvednie, nem kell meghalnia, csupán annyi az ára, hogy engedelmeskedjen neki.

 

Az Úr Jézus jól tudta, hogy az ördög hazudik, Ő mondja róla. „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (Jn 8,44)

Az Úr Jézus jól tudta, hogy Isten a világ Teremtője és egyetlen Ura.

Az Úr Jézus tökéletesen tisztában volt mennyei küldetésével, hogy Ő azért jött, hogy minket megváltson. Tudta, hogy ezért sokat kell szenvednie, sőt halált kell vállalnia. Azt is tudta, hogy Isten a világ feletti uralmat, hatalmat neki adta. „Jézus így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,.." Máté 28, 18-19

 

A kísértő csupán egyről feledkezett el: Jézus nem azért jött, hogy meghódítsa ezt a világot, hanem azért hogy megváltsa. Soha nem kellene neki olyan ország, amelyikben nem Isten világossága és szeretete van.

Az Úr Jézus azonnal átlátott a Sátán cselfogásán, amellyel meg akarta őt téveszteni és így felelt neki: ,,Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: az Urat imádd, és csak neki szolgálj" (5Móz 6,13)

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett.

***

Az Úr Jézus Krisztus, hozzánk való gyöngéd szeretetből megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte örökre, hogy a mindennapi imádságunkból soha nem hiányozhat: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:

1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele!

Jézus világosan tanította, hogy a Sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge pontjainkat. Mindig „besegíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját érdekünkben.

2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell győzelmes Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad erőt észrevenni és ellenállni. Ő a kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! Így is sokat árthat, de Jézussal közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással!

3. Ismerjük meg egyre jobban mennyei Atyánkat is, és bízzunk benne! Még a mi kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét.) Isten gyermeke a kísértéseivel harcolva is mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsolt 91,14)                                               Cseri Kálmán református lelkipásztor

***

Azért, hogy az ÚR JÉZUS KRISZTUS FÖLDI KÜLDETÉSÉNEK, ÉS ELJÖVETELÉNEK CÉLJÁT megismertessem, összegyűjtöttem a Bibliából az ide vonatkozó igeverseket:

Többek között az Úr Jézus éppen azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

Az IGE, az Úr Jézus Krisztus értünk megtestesült
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." Jn 1,14.
Az Úr Jézus Krisztus értünk emberré lett
„Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."1Tim 3,16.
Az Úr Jézus Krisztus az Atyától, Istentől jött
„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." Jn 16,27-28.
Az Úr Jézus Krisztus jött messiási küldetésének betöltésére
„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Lk 4,18-19
Jött, hogy a törvényt betöltse
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." Mt 5,17.
Jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá fogadja
„Isten elküldte Fiát..., hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Gal 4,4-5.
Jött, hogy az ördög munkáit lerontsa
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1Jn 3,8b.
Jött, hogy megtörje a halál erejét, és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet
„A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." 2Tim 1,10.
Ítéletre jött a világra
„Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Jn 9,39
Jött, hogy megszabadítsa népét
"...mert Ő szabadítja meg népét bűneiből." Mt1,21.
Jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról
„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37.
Jött, hogy világossága legyen a világnak
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,46.
Jött, hogy hirdesse az Igét
„..hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem." Mk 1,38.
Jött, hogy a bűnösöket üdvözítse
„Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse." 1Tim 1,15.
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11.
Jött, hogy megváltson és megtisztítson minket
„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé." Tit 2,14.
Jött, hogy életét adja váltságul sokakért
„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28.
Jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Lk 5,31-32.
Jött, hogy megmentse az elveszetteket
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lk 19,10.
Jött, hogy megmentse a világot
„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem." Jn 12,47.
Jött, hogy bűneink adósságát kifizesse
„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." Kol 2,14
Jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Jn 10,10.
Jött, hogy elhozza az üdvözítő hit „lobogó lángját"
„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Lk 12,49.
Jött, hogy személye egyértelművé tegye a hitet
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem - mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást." Lk 12,51.
Az Úr Jézus Krisztus, mint Isten Báránya eljött, hogy drága vérén megváltson minket
„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek." 1Pét 1,18-20.

***

Testvérek, ilyen csodálatos a mi Megváltónk az Úr Jézus Krisztus!

Mindent megtett értünk, mindent vállalt értünk, hogy minket megmentsen!

Jézus Krisztus nélkül tulajdonképpen miden reménytelen, nincs megoldása az életnek!

Nélküle nincs rendezve a bűnkérdés, egyszerűen nincs megoldás az élet keserves sebeire.

Nélküle csak gyűlnek és torlódnak a gondjaink. Nélküle rendre csak csalódások sorozata vár!

 

Boldog ember az, aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt ismeri, szereti és szeretve követi.

Csodálatos Ővele életünket rendezni, Ővele élni e földön boldogan és a mennyben örökké!

Csodálatos megmentetnek lenni!

Kegyelméért naponta hálát adni, jóságát megköszönni.

Békességét tapasztalni, vezetésének engedelmeskedni,

Nincs senki ezen a földön, aki jobban szeretne minket.

Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!

És milyen kevesen tudják ezt.

Mivel Őt általában az emberek nem ismerik, nem szeretik, nem követik, tulajdonképpen a legfontosabbat, az életet zárják ki! Ezért természetesen beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek és tudjuk, hogy  HIT NÉLKÜL BELEPUSZTULNAK ebbe a kegyetlen, embertelen világba.

Jézus Krisztus nélkül minden érték hiányzik!

Hiányzik a törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...! Mert a szeretet hiányzik! Isten szeretete hiányzik nagyon!

Jézus Krisztus hiányzik az életekből!

A küldetésünk nem kevesebb, mint az, hogy akivel csak tudjuk megismertessük Megváltónkat, mert mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a Róla szóló jó hírt: az életmentő, örök evangéliumot!

Az Úr Jézus mondja: "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Legyen ilyen gyümölcstermő az életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká, Ámen"

1Péter 5:10

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében evangélikus istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Bibliatanulmány

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-8 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét! A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

Fölhívom a figyelmet arra, hogy ma a honlapunkra új videót töltöttünk fel és továbbra is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 470. dicséret) Úr Jézus, nézz le rám

1. Úr Jézus, nézz le rám. Jöjj, mosd el bűnömet, Sok földi szenvedély kötöz: jöjj, oldj fel engemet.

2. Úr Jézus, nézz le rám, Gond és bú látogat; Hű szolgád: ízleljem ígért, szent nyugodalmamat.

3. Úr Jézus, nézz le rám, Ne tévedhessek el; A menny felé sötéten át te légy az úti jel.

4. Úr Jézus, nézz le rám, Ha nő a félelem, Ár zúg és ellenség szorít, légy, Megváltóm velem!

5. Úr Jézus, nézz le rám, Ha elvonult az ár, Te szent derűd derítsen és az örök napsugár.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 3.

Trencsényi László

lelkipásztor

***


Körlevelek járvány idején:  2020. április 30.

( 10. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy a bibliaórai sorozatunkban a Mózes első könyvét, a Genezis-t tanulmányozzuk.

Kértem, hogy ehhez a témához olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat, vegyük hozzá még a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

A Biblia tanulmányozására szánt idő soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is. Értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink! Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását! Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával. Mi, akik a mennybe készülünk, igen fontos, hogy a Biblia megismerésében gazdagodjunk, hogy minél jobban rácsodálkozzunk kiválasztottságunkra, az Úr Jézus Krisztus keresztáldozata árán szerzett legdrágább kincsünkre, üdvözítő hitünkre.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(3. tanulmány)

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!" (Jeremiás 32, 17)

A Biblia, Isten kijelentése határozottan arról tudósít, hogy Ő a teremtő és fenntartó Atya.

A hívők Isten kijelentéseit hittel fogadják el és tudomásul veszik, hogy itt e Földön még „tükör által homályosan látunk", de nyitottak a világra, így a tudományos fejlődésre is.

A tudósok feladata a kutatás, de megállapításaikhoz mindig feltétlenül hozzá kellene tenni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint. (Sajnos ezt szinte kivétel nélkül elmulasztják.)

A hívő ember számára a hit és a tudás nincsenek ellentmondásban egymással.

Minden hívő ember tudja, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.

A keresztyén hit egyáltalán nem ellentétes a tiszta tudománnyal.

 

A világ keletkezésével kapcsolatban az alapkérdés az: hogyan jött létre a kozmosz és benne a földi élet?

Ezt csupán tudományos bizonyítékokkal alátámasztani nem lehet.

a.) A hívők a Bibliára hivatkozva állítják, hogy Isten teremtette.

b.) A materialisták válasza az, hogy a véletlen és a vakszerencse műve.

Mindkettő filozófiai, illetve teológiai válasz.

 

A második kérdés: milyen hatásokra változott, alakult az élővilág?

Az alapvető különbség az, hogy valaki mindezt Istennel vagy Isten nélkül képzeli el.

a.) A hívők válasza: Isten a kezdet és a vég Ura. Megteremtette az élőlényeket nemük szerint, s beléjük plántálta a fennmaradás lehetőségeit.

b. A materialisták szerint egy vagy több „ősélőlény" magától fejlődött ki az anyagból. Ebben a fejlődésben (evolúció), a változás mozgatója a borzalmasan sok idő, a létért való küzdelem, a természetes kiválogatódás, a mutáció, a környezet hatásai, legfőképpen a véletlen és a szerencse stb.

 

A kreáció (latin creatio: teremtés) szerint Isten a Teremtő. Isten, amikor jónak látta, kimondta a „legyen", illetve „teremtsünk" szavakat és „lett" kozmosz és „lett" élet. Az élet igen kifinomult körülmények között jött létre, nem előbb, nem később, hanem az egyedül alkalmas pillanatban, amikor Isten befejezte teremtő munkáját.

Érdekes, hogy a materialista „tudomány" szerint is először a víz, a növények jelentek meg, ezután az állatok és végül az ember. Ma a materialista nézet azt is megállapítja, hogy az idő nem végtelen, szerintük is lenni kellett egyfajta kezdetnek -erre találták ki az „ŐSBUMM" elméletet - és ezt kb. 12-15 milliárd évre teszik.

Az ősrobbanás teóriának több elmélete is van, többek között van olyan elmélet is, hogy több egymás utáni robbanás volt, és van olyan is, ahol egyfajta körforgásról beszélnek, miszerint a tágulás és összezuhanás körforgása váltogatja egymást az időben.

Ez ateista, materialista „tudomány" által kidolgozott elmélet szerint a világ (kozmosz) egy forró és sűrű „őstojásba" volt összesajtolva (ezt szingularitásnak hívják), majd ez felrobbant és kitágult.

Arra viszont nem tudnak egyértelmű válasz adni, hogy mi indította el ezt a folyamatot.

„Annak valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jönne létre."

E. Conklin prof. - Princetoni Egyetem

Láthatjuk tehát, hogy az evolúciós elmélet csupán hipotézis, ugyanakkor kőkemény hitkérdés, mert hinni kell benne, pontosan úgy, mint a különböző kitalált mágikus és babonás mítoszokban, sokféle különböző vallásokban. Számukra például a Föld életkorának meghatározása azért nagyon fontos, mert az evolúció csak akkor hihető, ha borzalmasan hosszú időt rendelnek hozzá.

Darwin korában, az evolúció elmélete csupán pár millió évet követelt meg, de az élet bonyolultságáról való ismeretek növekedésével mind több és több időt igényelt, így túlságosan kevésnek tartották fent említett időt. Ennek megfelelően az evolucionisták (csak úgy tetszőlegesen, mindenféle bizonyíték nélkül) fokozatosan kb. 5 milliárd (5.000 millió) évre „növelték" a Föld elméleti életkorát. Szerintük a kontinensek kialakulása kb. 2.500 millió éve történhetett. Az élet megjelenését kb. 3.500 millió évre, és az ember megjelenését kb. 200-300 ezer évre teszik.

 

Az evolúció elmélet atyjának Charles R. Darwint (1809-1882) tartják, akinek (ezt csak kevesen tudják) egyetlen egyetemi szintű végzettsége volt: a Cambridge-i Egyetemen teológiát tanult. Fő műve: „A fajok eredete a természeti kiválasztás útján vagy a legkedvezőbb helyzetben lévő fajok fennmaradása a létért való küzdelemben", 1859-ben jelent meg.

Azóta a természettudományos világban begyűrűzött az ember eredetére nézve egy addig ismeretlen elképzelés és feltevés, amely szerint az ember évmilliók során az állatvilágból emelkedett ki. Darwin fejlődéselméletét mind a mai napig nem sikerült igazolni a természettudósoknak és az antropológusoknak sem arra nézve, hogy a naprendszerünk a Földdel együtt évmilliók, milliárdok alatt alakult volna ki, sem arra nézve, hogy az ember majomtól származna.

 

Miért veszélyes az evolúciós elmélet?

Napjainkban egy ateista eszméket terjesztő társadalomban élő ember, inkább származtatja magát a majomtól, semhogy szembenézzen azzal a felelősséggel, hogy a teremtő Istentől függő lény.

Ha az ember a majomtól származik, akkor nem kell számolnia azzal, hogy az Isten szól hozzá a Szentírás szavai által, kinyilatkoztatja önmagát, és hogy van az emberre nézve személyre szabott terve és akarata (vö. Ef 3,9-11; Kol 1,20.).

Az evolúciós hipotézis nemcsak egy hamis világszemléletet nyújt nekünk, hanem kilátástalanságba, teljes reménytelenségbe vezet bennünket, ahogyan azt Jean Paul német író találóan fogalmazta:

„Ha nincs Isten... minden dermedt néma semmi! Hideg, örök kényszerűség! Őrült véletlen...

Mindenki egyedül létezik a világmindenség tágas kriptájában!"

 

Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy meg tudja magyarázni ezt a világot Teremtő nélkül.

Ez a megtévesztés viszont következésképpen az embereket az ateizmushoz vezeti, és nem tudják, hogy az Úr Jézus kijelentése szerint az ateizmussal a pokolba jutnak.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „...aki pedig nem hisz, elkárhozik" (Márk 16:16).

Néhányan megkísérlik azt, hogy az evolúciót Isten munkamódszerének  (teista evolúció) magyarázzák. (Carl Friedrich von Weizsacker, H. Rohrbach, Erich Sauer, Teilhard de Chardin)

Azonban ha Isten evolúció által teremtett volna, akkor:

* nem lett volna első emberpár;

* bűn sem lett volna, mert az „agresszió az a lendkerék, amely az evolúciót serkenti" (Joachim Illies);

* Isten a halált a teremtés eszközeként használta volna;

* az Úr Jézus által elvégzett váltságmű elveszítené megalapozottságát.

Az Úr Jézust a Biblia, a bűnbeesett Ádámmal szembe állítva „az utolsó Ádám"-nak nevezi (1Kor 15:45).  Ezek az állítások bizonyítják, hogy az úgynevezett "teista evolúció" a Bibliát alapjaiban megrendíti, és ezzel elveti. Ezért ezt a hamis elméletet a leghatározottabban vissza kell utasítanunk. Nincs arra szükségünk, hogy a Bibliát egyeztessük az evolúció hitetlen tudományával, mint ezt a teista-evolucionisták teszik vallván, hogy a fejlődés folyamatainak Isten adta a lökéseket.

 

Az emberiségnek be kellene látnia, hogy a világ Teremtő Isten műve.

A teremtésre bizonyíték például az időbeosztásunk:

Az év meghatározója a Föld Nap körüli útja

A hónapé a Holdnak a Föld körüli keringési ideje

Egy nap pedig a Föld saját tengelye körüli forgási ideje

Mi a hét alapja?

A hét nem épül egyetlen természetes ciklusra sem. Akkor mi a hét eredete? Miért élünk 7 napos ciklusokban? 6+1 napos időbeosztásnak nincs semmi más alapja, csak a bibliai teremtés.

„Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt." (2Mózes 20,11)

A 10 napos egységre történő átállítása sem az ókorban, se az újkorban (francia forradalom) nem sikerülhetett.

Tudjuk, hogy a Szentírás, mint Isten kijelentése, mindig abszolút tekintéllyel bír, így hiteles kinyilatkoztatást ad a világ teremtéséről is:

Isten teremtő munkája és a teremtés-hit tartalma a következő:

1. Hisszük, hogy a Teremtés, Isten lényének a kijelentése.

2. A teremtett világ a dicsőséges Szentháromság, egy, örök Isten műve.

3. A világ teremtése Isten tanácsvégzése és örök világterve szerint, Isten akaratából, az Ő isteni szabadságában ment végbe.

4. Mindent Isten teremtett: mennyet és földet, láthatókat és láthatatlanokat egyaránt.

5. Isten a világot „kezdetben" a „semmiből" teremtette, tehát nem valami meglevő anyagból formálta.

6. Isten a világot „igen jónak" teremtette.

7. Isten a világot a szabadság rendjére építette.

8. Isten a teremtésben idői formát adott a világnak.

9. Az egész teremtett világ ma is a Teremtő Isten tulajdona.

10. A teremtett világnak az értelme és célja nem önmagában keresendő, hanem Istenben.

11. A teremtés-hit számunkra Krisztus-hit. A bűnös ember számára, Isten teremtői munkájának a megismerése Jézus Krisztuson kívül, lehetetlen!

12. A teremtett világ rendeltetése Isten dicsősége.

Soli Deo Gloria!

Számunkra igen megnyugtató, és hitünkben megerősítő, hogy a teremtés-hit, tökéletesen megszabadítja a hívő embert a vallástörténet minden mágikus és babonás maradványától, a sorshittől, a spiritizmustól, a theozofiától, és felszabadítja a hívő embert, Teremtő Urával, az élő Istennel való közösségre és arra is, hogy védje Isten teremtett világát, ugyanakkor szabad lelkiismerettel küzdjön az igazságért és minden gonoszság ellen.

 

„Minden dolog Istenről beszél azoknak, akik ismerik őt, és felfedi őt azok előtt, akik szeretik,

de elrejti azok elől, akik nem keresik és nem ismerik."

Blaise PASCAL (1623-1662);

francia matematikus, fizikus, filozófus, a 17. század kiemelkedő gondolkodója

 

A Biblia így ír a világ teremtéséről:

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." Zsoltár 19,2

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világát. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a vak véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Én személy szerint nagyon szeretem az ornitológiát.(madarak életével foglalkozó tudomány) Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a madarak tájékozódása. Erről a rendkívüli képességről szól az alábbi írás:

 

Mire tanít minket az aranylile?

A teremtett világban sok olyan dolgot megfigyelhetünk, amelyek igazolják, hogy egy hozzátartozó terv nélkül nem működhetnének. Werner Gitt professzor ezzel kapcsolatban megállapítja: "Egy példa, amely engem is mindig elkápráztat, az aranylile utazása, ahol a madár Alaszkából Hawaiiba repül, hogy ott átteleljen."

Az atlanti aranylilének vagy más néven szibériai aranylilének 4500 kilométert kell megtennie az Atlanti-óceán felett, hogy Hawaiiba jusson. Ehhez energiára van szüksége.

Alaszkában nem maradhat, mivel túl hidegre fordul az idő. Tehát ahhoz, hogy átteleljen, meg kell tennie ezt a hosszú utat.

A madár Alaszkában fokozott táplálékbevitellel 70 grammot szed magára. Ez az üzemanyaga.

Átlagos súlya 200 gramm. Az óránkénti üzemanyag szükséglet önsúlyának 0,6%-a.

Ha a madár egy órán át repült, 1,2 gramm zsírt használt el. A második repülési óra kezdetén tehát már csak 198,8 grammot nyom. Könnyebb lett, és a második órához valamivel kevesebb üzemanyagra van szüksége.

Werner Gitt elsőfokú differenciálegyenletről beszél.

Ha az ember ezt megoldja, megállapítható, hogy az aranylilének három és fél napra van szüksége ahhoz, hogy Hawaiiba érkezzen.

Ez 88 repülési órát jelent, 72 óra után azonban már nem rendelkezik zsírtartalékkal és nincs sziget, ahol pihenőt tarthatna.

Folyamatosan repülnie kell.

Ez tehát azt jelenti, hogy ezen számítás szerint a madárnak bele kellene vesznie az Atlanti-óceánba, akkor pedig nem lenne több aranylile.

 

Honnan tudja ezt a madár?

A Teremtő útravalóul adott a madárnak egy fontos információt: sose repülj egyedül, hanem mindig másokkal közösen, mégpedig ék alakban. Az állat így megtakarít 23% energiát.

Ha most még egyszer elvégezzük a számítást, láthatjuk, hogy a madárnak még marad 6,8 gramm zsírja, amikor Hawaiiba érkezik.

Ezen a példán keresztül, mondja Werner Gitt, láthatjuk, mennyire pontosan ki van minden számolva. Isten nem adta meg a madárnak a lehetőséget, hogy 20 vagy 30 grammal többet vigyen magával, hisz az nehezék lenne. Nem. Olyan pontosan ki van számolva, hogy éppen megfelelő.

A csapatban történő repülés révén az aranylile energiát takarít meg.

 

Honnan tudja ezt a madár?

Hiszen ráadásul a fiatal madarak nem tanulják el az idősebbektől, azok ugyanis valamivel később külön indulnak útnak Alaszkából.

Terv nélkül nem megy!

Ez annyit jelent, hogy a legelső repüléstől kezdve pontosan tudják, hová kell eljutniuk.

Azon kívül tartaniuk kell a célirányt, szükségük van egy nagyon pontos GPS-rendszerre, hogy szögpercnyi pontossággal eltalálják azokat a szigeteket, különben elrepülnének mellettük, ott pedig 1000 kilométernyire nincs több sziget.

A madárnak tehát már a legelső repülésnél szüksége van az adatokra, hogy merre kell repülnie, hogy ék alakban kell repülnie, és hogy 70 gramm zsírt kell magára szednie. Máskülönben nem birkózik meg a dologgal. Ha ezeket összegzésként átgondoljuk, az alábbi következtetésre juthatunk:

Ezt csakis egy bölcs Teremtő hozhatja létre.

Az evolúció szerint a madarak először minden lehetséges irányban próbálkoznának. Nem lenne elég zsírjuk, és semmi sem működne.

Kezdettől fogva teljesen átgondolt tervre van szükség - ez pedig nem megy egy bölcs Teremtő nélkül, aki mindezt elrendezte.

Az aranylile pontosan tudja hova kell eljutnia, hogy életben maradjon és mindent, de mindent ennek a célnak rendel alá.

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az aranylile tökéletes tájékozódása, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2) Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

 

 

***

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!" (Jeremiás 32, 17)

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2020. április 30.

Trencsényi László  lelkipásztor

 

 

***

Körlevelek járvány idején:  2020. április 26.

( 9. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

 

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. április 26-án kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 478. dícséret) Ó irgalmas Isten

1. Ó irgalmas Isten, Én könyörgésemben Füledet hozzám hajtsad;

Ó, igen jó Isten, Minden szükségemben Áldásod szaporítsad.

2. Ó hatalmas Isten, Keserűségemben Szívemet vidámítsad;

Ó, nagy és szent Isten, Minden félelmemben Elmémet bátorítsad.

3. Ó örök Úr Isten, A veszedelmekben Segedelmedet nyújtsad;

Ó, igaz Úr Isten, Kételkedésemben Hitemet gyámolítsad.

4. Ó áldott Úr Isten: Rossz testiségemben Lelkem hozzád hódítsad;

Ó, erős Úr Isten, A világ fényében Szemem világosítsad.

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe".

(János 5,14)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-4 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével..."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

Kedves Testvéreim!

A múlt vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

Láthattuk, hogy amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést is.

Ma az Ige folytatásaként azt láthatjuk, hogy értünk még a megkísértetést is vállalta.

Figyeljük meg, hogy Ő mindig az Atya akaratát hajtja végre.

Mindvégig a SZENTLÉLEK vezetése alatt marad és semmi sem tántoríthatja el.

A Lélek indíttatására keresztelkedett meg.

A Lélekkel telve tért vissza a Jordántól.

A Lélek indítására és vezetése alatt ment ki a pusztába.

Bárcsak mi is ilyen engedelmesek lehetnénk

és minden viselkedésünkben, a Szentlélek vezetése alatt cselekednénk.

A Lélek indítására döntenénk, lépnénk, tennénk dolgainkat, élnénk keresztyén életünket.

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róma 8,14)

 

***

AZ ELSŐ KÍSÉRTÉS

Mielőtt az Úr Jézus nyilvánosan fellépett volna, az ördög által meg kellett kísértetnie. A Szentlélek vezetése alatt ment a pusztába, ebbe a hegyes, elhagyatott, lakatlan, megműveletlen, kietlen sivatagba. Ott teljes magányban az Atyával való szoros kapcsolatában, 40 napon át böjtölt.

A 40-es szám többször is előfordul a Bibliában, pl. 40 évig vándorolt Izrael a pusztában; 40 napon át tartózkodott Mózes a Hóreben, amikor a Tízparancsolatot kapta Istentől (2Móz 34,28), Illés próféta pedig 40 nap és 40 éjjel ment a Hóreb-hegyig.

 

Az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor kísértette meg Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi Jézus küldetését a test kívánsága területén.

A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.

A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

 

Amikor az Úr Jézus a 40 napi böjtölés végén már nagyon legyengült állapotban volt. Ezt az alkalmat használta ki az ördög, hogy eltérítse az Úr Jézust eredeti szándékától. A Sátán megkérdőjelezte, hogy Ő az Isten Fia: „Ha Isten Fia vagy..." és arra akarta rávenni, hogy ezt bizonyítsa be, csináljon olyasmit, amire ha Isten Fia, feltétlenül képes: változtassa a köveket kenyerekké.

Láthatjuk, hogy az ördögi módszere a kísértésben ugyanaz, mint ami Éva és Ádám esetében is volt: - ott is megkérdőjelezte Isten szavát, - hazudott és -ölni akart! Ott a csapdát így állította fel:

„Csakugyan azt mondta Isten?

Olyanok lesztek, mint Isten!

Dehogy haltok meg!"

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett. Amikor meghallotta a Kísértő szavait, egy pillanatig sem ingadozott. Tisztában volt azzal, hogy ez az ördög első tüzes nyila, amivel Őt akarja megsebezni, arra akarja rávenni, hogy Isten akaratától függetlenül cselekedjen.

Az Úr Jézus soha nem tett csodát parancsra. Ebben az esetben sem teljesíteti a kérést, hanem azonnal készen volt a válasszal: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik" (Máté 4,4). Rábízta magát Istenre, aki majd ad neki kenyeret, ha arra lesz igazán szüksége. Ő jól tudta, hogy amint Isten a pusztai vándorlás 40 éve alatt kenyér nélkül is életben tudta tartani Izraelt, Őt is meg tudja tartani. (5Móz 8,3)

Az Úr Jézus tökéletesen helytállt és valamennyi támadásra a Bibliára hivatkozva, az Igéből adta meg a választ!

Ezzel számunkra örök példát mutatott arról, hogy a kísértésben miként tudunk mi is megállni, és miként lehet rendíthetetlennek maradni a hitben, Isten iránti hűségben és engedelmességben.

Láthatjuk, hogy csak és kizárólag Istennel és az Ő Igéjével lehet helytállni!

Mi is csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögi kísértésben, mert a Biblia a Lélek kardja: Isten szájából származik!" Az Ige, a lelkünk nélkülözhetetlen tápláléka olyan „kenyér", amely mindenféle bajban, ínségben megoldást kínál. Csak Isten Igéje segíthet el minket igaz hitre és üdvösségre is (Lukács 8,12).

Aki naponta mennyei Igével táplálkozik, annak igazán jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, sőt tud segíteni másoknak is.

 

A Biblia tanulmányozására szánt idő soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is. Értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink!

Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását! Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával.

Akik Istent igazán szeretik, azok szeretik és ismerik a Bibliát, és a legnagyobbra értékelik.

Szeretik tanulmányozni, szeretik jegyzetelni és viszik magukkal az istentiszteletre, a bibliaórára, a közösségi alkalmakra is. A hívő ember számára a Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése.

A mindennapi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, ezért nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.

Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe. Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van, mert a Biblia: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde).

 

Azért, hogy ezt a kincset megismertessem gyülekezetünk tagjaival,

összegyűjtöttem a Biblia HATÁSÁT,

melyet Isten Szentlelke az IGE ÁLTAL ér el és munkál bennünk:

1. Isten Igéje hitet ébreszt

(Rm 10,17) „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

2. Isten Igéje hitre juttat

(ApCsel 8,35) „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust."

3. Isten Igéje újjászül

(Jak 1:18) „Az ő akarata szült minket az igazság Igéje által."

(1Pét 1,23) „Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké."

4. Isten Igéje megtisztít

(Ef 5,25-26) „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az Ige által megtisztítva megszentelje."

5. Isten Igéje vezérel

(Zsolt 119,133) „Vezéreld utamat a te Igéd szerint."

6. Isten Igéje megszentel

(Jn 17,17) „Szenteld meg őket az igazsággal: a te Igéd igazság.

7. Isten Igéje az üdvösségünket munkálja

(ApCsel 13,48) „Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr Igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek."

(Jn 8,51) „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké."

 

Isten Szentlelke az IGE ÁLTAL készít fel a hívő életre:

 

1. Isten Igéje istenfélelemre tanít

(Máté 4,7) Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

(5Móz 4,10) „Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa Igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is."

2. Isten Igéje tanítvánnyá tesz

(Jn 8,31) „Ha ti megtartjátok az én Igémet, valóban tanítványaim vagytok."

3. Isten Igéje táplál

(Mt 4:4) Jézus így válaszolt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik."

4. Isten Igéje vizsgál és megítél

(Zsid 4,12) „Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait."

5. Isten Igéje gyümölcstermővé tesz

(Ézs 55,11) „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."

6. Isten Igéje megvilágosít

(Zsolt 119, 105) „Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága."

(Zsolt 119,130) „Igéd kijelentése világosságot gyújt."

7. Isten Igéje megvéd

(Máté 4,10) Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

(Zsolt 18,31) „Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne."

8. Isten Igéje megbékéltet

(2Kor 5,19) „Reánk bízta a békéltetés Igéjét."

9. Isten Igéje megvidámít

(Jer 15,16) „Ha eljutott hozzám Igéd, én élveztem, Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene."

10. Isten Igéje meggyógyít

(Zsolt 119,107) „Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te Igéd szerint."

11. Isten Igéje megvigasztal

(1Thessz 4,18) „Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel."

(Zsolt 119,28) „Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te Igéd szerint!"

 

A Bibliát a hívő ember nem csak a szemével szokta olvasni, hanem odatapad a szíve, lelke is. A Bibliát nem elég csak olvasni, hanem Isten Szentlelkét kérve alaposan tanulmányozni kell, elmélkedni kell rajta és értelmezni kell. Bibliatanulmányozásunk legyen mindig Laudatio Dei: (Isten dicséret), csak így lehet hatása Recreatio Cordis: (a szív megelevenedése).

Verbum Dei Manet In Aeternum =Isten Igéje megmarad örökké!

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett." 1Péter 1,25

 

„Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk - hiszen Jézus is így élt negyven napon át -, de Igéje nélkül nem tudnánk élni. Az Ige által teremtettünk, csak az Ige tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fenn. A kenyér csak másodlagos; életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre.

Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik.

Az Úr Igéjét soha nem nélkülözhetjük.

Csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögnek.

Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyengülünk.

Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr Igéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani, csak az Úr szájából származó Ige elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust.

Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret!

Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje!"

(C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

***

 

Soha nem volt könnyű keresztyénnek lenni.

Vigyázzunk, mert az ördög, aki a sötétség fejedelme, ma is a régi taktikáját veti be: megkérdőjelez, hazudik és ölni akar! Készüljünk fel tehát, mert nem leszünk mentesek a kísértésektől, de azt is tudjuk: „...hogy erőn felül való kísértés nem ér minket".

Az Úr Jézus azt ígérte, hogy nem hagy el minket és imádkozik értünk, mert Ő jól látja, hogy egyedül mennyire elesettek, gyöngék, tehetetlenek vagyunk. Csak akkor tudunk helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus, a Szentlelke által megerősít minket. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

 

Mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, Ővele biztonságban élhetünk.

Ő ad erőt nekünk, hogy tudjunk megállni a kísértések idején.

Isten áldott Igéje, a Lélek kardja legyen mindenkor a mi egyetlen „fegyverünk!

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."(Jakab 1,12)

 

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzuk Dávid imádságát: (2Sámuel 22, 2-7)

„Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott."

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Bibliatanulmány

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 5-6 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkról is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 478. dicséret)

5. Ó teremtő Isten, A kísértetekben A Sátánt elfordítsad;

Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben Irgalmad bizonyítsad.

6. Ó, szentelő Isten, Erőtlenségimben Kegyelmedet újítsad;

Ó, kegyelmes Isten, Éltemnek végében Lelkemet boldogítsad.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 26.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

 

**********************************

 

Körlevelek járvány idején:  2020. április 23.

( 8. KÖRLEVÉL )

********************************

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy ezen a héten Istenünk iránti hálából, - tanulmányozzuk együtt (ne csak elolvassuk) a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-4 fejezetét, és Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írott levelét végig!

Egy héttel ezelőtt kezdtük el a bibliaórai sorozatunkat és a Mózes első könyvét, a Genezis-t tanulmányozni, amit most folytatunk. Egy hete arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy ehhez a témához olvassuk el a 8. Zsoltárt, (melyet az űrhajósok a holdon élő adásban olvastak fel), azután a 104. Zsoltár és a 139. Zsoltárt javasoltam még tanulmányozásra.

Mi, akik a mennybe készülünk, igen fontosnak tartjuk, hogy a Biblia megismerésében gazdagodjunk, hogy minél jobban rácsodálkozzunk kiválasztottságunkra, az Úr Jézus Krisztus keresztáldozata árán szerzett legdrágább kincsünkre, üdvözítő hitünkre.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(2. tanulmány)

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." (1Mózes 1,1)

A dicsőséges Szentháromság egy örök és igaz Istenbe vetett hitünket az Apostoli Hitvallásban tömören és röviden valljuk meg. Ebben a hitvallásban benne foglaltatik, hogy mit hiszünk, mi a hitünk szentsége, örök igazsága, tisztasága, lényege, tartalma.

„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében..."

Hitünk szerint Isten a látható és láthatatlan világ Teremtője. A teremtés hiteles történetét csak a Biblia tárja elénk. A hitvallásunk dogmatikai fogalmak, tételek sorozatát tartalmazza. Számunkra, akik az Úr Jézus Krisztust szeretjük és szeretve követjük, egyáltalán nem mindegy, hogy mit hiszünk és kiben hiszünk. Nagyon szeressük a dogmatikát, mert a Bibliában kijelentett hittételeket nem ember, hanem a dicsőséges Szentháromság egy örök és igaz Isten állapította meg. Ezért, amit Isten kijelent, azt én nem léphetem át, nem függeszthetem fel, nem kételkedhetem benne, hanem hiszem és vallom, magamra nézve kötelezően elfogadom.

A Krisztusban hívő keresztyén ember igazán becsüli, védi és értékeli a számára teremtett világot. (Keresztyén ember elvből nem lehet természetromboló, környezetszennyező, vagy embergyülölő!) A hívő ember szeret élni, tanulni, tudni, dolgozni, szereti a valódi, tiszta, egészséges tudományt, mert igenis érdekli a világ és annak működése azért, mert szereti és a legnagyobbra értékeli Teremtő Urát, Istenét!

Johannes Kepler imája: „Te, aki a természet fényével ébresztesz bennünk vágyat a kegyelem fénye iránt, hogy azzal a dicsőség fényébe vezess bennünket, hálát adok Neked, Teremtő Istenem, aki gyönyörködtem alkotásaidban és örvendeztem kezed művében."

 

(Heidelbergi Káté 26. kérdés)

Mit hiszel, amikor ezt mondod: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében"?

Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja: az Ő Fiáért, Krisztusért énnekem Istenem és Atyám. Akire annyira rábízom magam, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik. Sőt javamra fogja fordítani mind azt a rosszat, amit e siralomvölgyben rám bocsát. Mert megteheti azt, mint mindenható Isten. És meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.

 

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." (1Mózes 1,1)

A Biblia nyitómegjegyzésének hatalmas fontossága abban a tanításában rejlik, hogy a világnak volt kezdete. A Szentírás erről a kezdetről más helyeken is beszél: Máté 19:4-8, Márk 10:6, János 1:1-2, Zsidók 1:10. Az, hogy a világnak volt kezdete, világosan kiderül az alábbi igeszakaszokból is: „Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten" Zsoltár 90:2, és „Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája" Zsoltár102:26.

A Biblia világosan kinyilatkoztatja számunkra a Teremtő alkotó módszereit is:

* Isten Szava (Igéje) által teremtett (Zsoltár 33:6; János 1:1-4);

* építőanyag nélkül (Zsidókhoz írt levél 11:3);

* Isten ereje által (Jeremiás 10:12);

* Isten bölcsessége által (Zsoltár 104:24; Kolossé 2:3);

* Isten akarata szerint (1Mózes 1:26; Jel 4:11);

* Isten Fia által (János 1:1-4, 10; Kolossé 1:15-17);

* Jézus lényének megfelelően (Máté 11:29; János 10:11).

A teremtés hat napja alatt ezek az alkotóelemek működtek. Ezek nincsenek a természeti törvények szerinti történéseknek alárendelve, ezért csak hit által érthetők meg. Ma a természeti törvények szabályozzák a világunkban végbemenő folyamatokat, de azok nem a mozgatórugói a teremtésnek, hanem annak csak az eredményei. A teremtés tantétele kihangsúlyozza a tényt, hogy Isten minden dolognak a kezdete, s minden dolog az Ő tulajdonát képezi, és Neki van alávetve. Ennek ismerete kizárólag a Szentírásból származik és hit által fogadható el (Zsidók 11:3).

 

„Láthatjuk tehát, hogy a Szentírás, mint Isten kijelentése, mindig abszolút tekintéllyel beszél. Nem tűr ellentmondást, amikor oktat minket és parancsol nekünk. Mindig igazat mond, amikor a múltról és jövendőről beszél. Bár nem tudományos tankönyv, éppen olyan hitelesen beszél, amikor tudományos adatokat érint, mint amikor erkölcsi elveket ad nekünk. Bár sokan megpróbálják szembeállítani a tudományt a Szentírással, a tudomány sohasem cáfolt szemernyit sem a Bibliából és soha nem is fog.

Ezért súlyos hiba azt képzelni, hogy a modern tudósok hitelesebben tudnak beszélni az eredet kérdéséről, mint a Szentírás. A bibliai teremtéstörténet Istennek, mint szemtanúnak a saját beszámolója arról, hogy kezdetben mi történt. A modern tudomány, amikor az univerzum eredetével foglalkozik, mindössze feltevésekkel szolgálhat. A tudomány semmit sem bizonyított, ami a bibliai teremtéstörténetet érvénytelenítené. Valójában a bibliai teremtéstörténet ad választ a tudomány rejtélyeire." (J. McArthur)

 

„A keresztyén egyház a kezdetektől tanította a teremtés „ex nihilo" és Isten szabad akaratából való tantételét. Ezt a tantételt egyedülálló egyhangúsággal fogadták el a kezdetektől fogva.  A semmiből való teremtés „ex nihilo" bibliai bizonyítékai. Az 1Mózes 1:1 feljegyzi a teremtés munkájának kezdetét, s természetesen nem úgy mutatja be Istent, mint Aki előzetesen létező anyagból hozza létre a világot. Ez a semmiből való teremtés volt, teremtés a szó szoros értelmében, minden dolgot az Ő hatalmának szavával, egy egyszerű isteni parancs által szólít elő.

A legerőteljesebb igehely a Zsidók11:3: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő". A teremtés itt olyan tényként van bemutatva, amelyet csak hit által veszünk észre. Hit által értjük meg (érzékeljük, nem felfogjuk), hogy a világ Isten szavára alkottatott, vagy formálódott, Isten hatalmának szavára, az isteni parancsra." (Luis Berkhof)

 

„A református álláspont szerint különbséget kell tenni a teremtéstörténet teológiai és természettudományi oldala között. Valljuk, hogy a világ nem magától állott elő, hanem Isten akarata folytán teremtés útján, ezért a bibliai teremtéstörténet leírása is a teremtésnek, hiteles történeti leírását tartalmazza. Isten, teremtő akaratából jött létre minden, mivel azelőtt semmi sem volt. Az egész mindenség, Isten teremtő aktusa folytán jött létre, a föld is együtt teremtetett a világmindenséggel Isten által.

Mi a teremtés? Létrehozni valamit eszköz és anyag nélkül, egy szuverén személyiség döntő akarata folytán. Istennek az a munkája, amellyel létrehozta a világmindenséget, mindentől függetlenül kizárólag az Ő szuverén jótetszése folytán. Ezzel olyan csodálatos kijelentést adott Isten, amely bevezetése mindannak, amit a világban akár az emberrel, akár az emberen kívül végzett.

A teremtés tehát az egész kijelentés felséges nyitánya, amely egyszersmind alapdogma is számunkra.

Ezt a tant, amelyet a modern gondolkozás el akar ejteni és le akar értékelni, nem fogadja el, mert az egész világot ISTEN NÉLKÜL AKARJA megmagyarázni természetfilozófiai elvek segítségével. Nekünk azonban annyira meg kell maradnunk a teremtés dogmája mellett, hogy ha a Szentírásban egy szó sem lenne a teremtésről, akkor is az Isten fogalomból kellene oda jutni, hogy ez a világ csakis teremtményi viszonyban lehet Istennel." (Sebestyén Jenő)

 

Hitvallásunk így ír a világ teremtéséről:

„A jó és mindenható Isten teremtett mindent, úgy a láthatót, mint a láthatatlant az Ő örök igéje által, és mindazt fenntartja az Ő örökkévaló Lelke által, amiképpen erről bizonyságot tesz Dávid, mondván: Az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. (Zsoltár 33,6) Mindaz pedig, amit Isten teremtett - amint az Írás mondja - igen jó vala, az ember hasznára és javára szánva." (Második Helvét Hitvallás VII. fejezet)

A Biblia a lehető legtömörebben számol be arról, hogy Isten milyen csodálatosan teremtette meg az eget, a földet, minden láthatót és láthatatlant, mindent, ami körül vesz minket itt e tökéletesen megtervezett élővilágban. Lenyűgöző, ahogy a növények és állatok világát Isten megalkotta. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Számomra az egyik legkülönlegesebb a tökéletesen megtervezett harkály:

Közel 200 fajta harkály van világszerte. Táplálékkeresés közben a harkály hatalmas erővel üti neki csőrét a fák törzsének, mégsem szenved agyrázkódást. Hogy lehet az, hogy eközben nem sérül meg az agya? A Teremtő, a harkály csontjait olyan különlegesen tervezte meg, hogy azok csökkentsék az agyra jutó terhelést. A harkályok bámulatos képessége az, hogy nagy erővel, gyorsan és hosszasan képesek a fán kopácsolni csőrükkel. Képesek egy nap alatt akár 12 ezerszer a fához csapni csőrükkel, és mégsem szenvednek agykárosodást. Egy harkály egy másodperc alatt 20 ütést is leadhat, és minden ütés sebessége 25 km/h. Ez akár az 1200 g-t is elérheti, ami több mint százszorosa annak, amit az ember el tud viselni.

A harkály csőre minden ütés után éles marad,

koponyája és idegrendszere nap mint nap elviseli a rengeteg, súlyos ütést.

A harkályok különleges képességének magyarázata:

- A harkályok agya viszonylag mereven rögzül a koponyájukban, mert kevés folyadékkal van körülvéve, így az agy nem tud annyira ide-oda rázkódni, ahogy az embereknél.

- Az agyat különösen erős izmok veszik körbe, amik tompítják az ütközés erejét. Mielőtt a csőr a fához ütközik, ezek az izmok megfeszülnek, és elnyelik a becsapódás erejét.

- A kopácsolás vállból indul, a nyak és a fej merev marad. Minden vízszintes és függőleges irányú elfordulás akadályozva van, ezzel a nyíróerő minimalizálódik.

- A harkály az ütközés előtt egy ezredmásodperccel becsukja a szemét, ezzel védi a szálló forgácsoktól.

Ennek a rendkívüli módszernek az ellesése már régóta foglalkoztatja a kutatókat, mert segítségével sokkal hatékonyabb fejvédő eszközöket tervezhetnének emberek számára, ezért a kutatók lassított videofelvételek, röntgenfelvételek és számítógépes szimulációk segítségével vizsgálják a fakopáncsok koponyáját. Valóban igaz a régi mondás: „A tudomány művelése, olvasás Isten gondolataiban."

Megállapíthatjuk tehát, hogy a tökéletesen megtervezett harkály, nem jöhetett létre az evolúció következményeként. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2) Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

 

***

Imádkozzunk a Zsoltár szavaival: (Zsoltárok könyve 119, 114-117)

„Menedékem és pajzsom vagy te, Igédben reménykedem.

Távozzatok tőlem, ti gonoszok, hogy megőrizzem Istenem parancsolatait!

Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne engedj megszégyenülnöm reménységemben!

Segíts, hogy megmaradjak, és szüntelen gyönyörködjem rendelkezéseidben."

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 23.

Trencsényi László

lelkipásztor

---

 

Körlevelek járvány idején:  2020. április 19.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

( 7. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. április 19-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 166. dícséret) Urunk Jézus, fordulj hozzánk

1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk,

Kegyelmeddel minket segélj, Az egy Igazságra vezérelj.

2. Nyisd meg szánkat hál'adásra, Készítsd szívünk buzgóságra,

Hitünk s értelmünk neveljed, Neved velünk ismertessed.

3. Míglen éneklünk mennyégben: Szent, szent, szent az erős Isten,

És színről-színre láthatunk, A fényességben vígadunk.

4. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek:

A dicső Szentháromságnak Mindenek áldást mondjanak!

 

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe".

(János 5,14)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezetéből a 21-22 verset:

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKERESZTELKEDÉSE

Kedves Testvéreim! A református bibliaolvasó vezérfonal szerint ezen a héten fejeztük be a Lukács evangéliumát. Gyülekezetünkben 2019. januártól mi is ezt az evangéliumot vettük hétről-hétre.

Az utolsó istentiszteleten templomunkban, 2020. március 15-én a Lukács evangéliuma 10. fejezetét tanulmányoztuk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk lelki épülésére szolgál majd, ha felfrissítjük emlékezetünket és újra még alaposabban és részletesebben figyelünk azokra az áldott igei üzenetekre. Engedjük, sőt kérjük, hogy a mi Istenünk ajándékozzon meg minket ma is igazi, mennyei lelki táplálékkal. Ezért nyitottuk ki tehát a Bibliánkat a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél a jól ismert történetnél, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus, messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

 

Tudnunk kell, hogy mivel Ő Isten egyszülött Fia, akiben maga Isten jött el közénk a földre, ezért Neki egyáltalán nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen, mivel Ő az egyetlen, aki bűntelen volt.

Az Ő megkeresztelkedésének ezért más a jelentése és jelentősége, mint bárki másénak.

Egyrészt Jézus a megkeresztelkedésével kifejezte, hogy Keresztelő János személye, tanítása mellé áll. Másrészt Jézus ezzel a tettével kifejezi, ahogyan magára vette az emberi természetet, úgy veszi magára mindazt, ami ezzel a sorssal együtt jár. Ő bűntelenként értünk irántunk való szeretetből, a bűn következményeit is felvállalja.

 

A Máté evangéliumában olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a bűnbánó bűnösök hosszú sorában Keresztelő János egyszer csak megpillantja az előtte álló Jézust, és nem akarta megkeresztelni.

Neked kellene engem megkeresztelned - mondta neki.

Keresztelő János a Szentlélektől kapott kijelentést és azonnal tudta, hogy Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt, mint bűnös ember nem állhat meg, sőt ő is kegyelemre és bűnbocsánatra szorul.

Jézus azonban csendesen válaszolt:

„Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki. Keresztelő János, Jézus egyetlen szelíd mondatára mégis megváltoztatja elhatározását és megteszi azt, amit Jézus kér.

 

Testvérek, erre van a mi életünkben is szükség, nekünk is feltétel nélkül engedelmeskednünk kell az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a keresztyén hitünk legfőbb megnyilvánulása, ismertető jele.

Ebben mutatkozik meg igazán az őszinte istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőítjük ma is Megváltónkat.

 

Az Úr Jézus Krisztus megkeresztelését igazolta a megnyílt ég, az Atya hangja, és a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése. A Szentháromságnak ez a megjelenése arra mutat, hogy Ő fogja magára venni a világ bűneit, hogy megváltson minket.

Igen, a mi dicsőséges Urunk, Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik.

Krisztus az Ő emberi természetében szeplőtelenül tiszta és szent volt, és benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg; ezért rendkívül gyönyörűséges volt Ő az Atyának, s erről a gyönyörködésről nyilvánosan bizonyságot is tett hallható kijelentésekben. „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Mégsem kímélte Őt, hanem váltságul adta, áldozatul értünk, bűnösökért; odaadta a keresztre.

Az Úr Jézus Krisztus, Aki bűntelen és ártatlan volt, vállalta értünk a bűnbánat keresztségét, ezzel is kifejezésre akarta juttatni: Ő azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot.

 

Láthatjuk, hogy az Úr Jézus mindenben példát adott nekünk!

Küldetésként az övéinek parancsot ad a keresztség szentségének kiszolgáltatására.

A missziós parancs így hangzik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19-20)

A keresztség szentsége, mint pecsét, az Istennel való kegyelmi szövetség jelképe.

Aki felnőttként jut hitre és még nincs megkeresztelkedve, ez lesz az első dolga: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16,16

A keresztség az Újszövetség első sákramentuma, melynek Ószövetségi előképe, a körülmetélkedés.

A keresztség minden hívő ember öröme.

Luther Mártonnak ez annyira fontos volt és meg is vallotta, hogy súlyos nehézségek idején ez volt számára vigasztalás: „MEG VAGYOK KERESZTELVE!"

A keresztség egyszeri, megismételhetetlen. Ha pedig valakit már gyermekként megkereszteltek és felnőtt fejjel hitre jut, nem kell neki még egyszer megkeresztelkednie, mert Isten nem felejtkezik el senkiről.

Ha kimondták fölöttünk a dicsőséges Szentháromság Isten szent nevét: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Máté 28,19), akkor egy életre szóló elpecsételést kaptunk.

Tudjuk, hogy a keresztség önmagában nem üdvözít. A bűnbocsánatot és az újjászületést nem a keresztség adja.

Mindenki számára világos, hogy a keresztség csak akkor válik valóságos kinccsé, ha az igaz hittel párosul!

A keresztelés olyan jelképes cselekmény, amelyben a jel a tiszta víz, a jelzett dolog pedig a Szentlélek titokzatos munkája, amellyel a megkeresztelt hívőt Krisztus vérével megmossa, bűnbocsánatban részesíti.

„A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül." (Kolossé 2,12)

 

Ebből a történetből megérthettük, hogy az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor a dicsőséges Szentháromság Isten volt jelen: Megnyílt az ég, az ott állók mind hallották az Atya hangját a mennyből, és szemükkel látták, amint a Szentlélek leszállt az Úr Jézusra. Testvérek, nagy vigasztalás és bátorítás legyen számunkra az a tudat, hogy ott ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, ott mindig „nyitva van a menny"!

Tudjuk azt is, hogy ahol Őt nem szeretik, ott Ő nincs jelen, ott minden lezárt és bezárt. Ott egy zárt rendszer van!  Ott nincs mennyei kijelentés, csak földi rettegés, mert Isten jelenléte nélkül a félelem, a káosz és a halál civilizációja uralkodik! Az emberiség a Krisztusba vetett hit nélkül, ebben a zárt rendszerben úgy él, mintha azt tehetné, amit akar, holott bezárta magát egy olyan kelepcébe, amelyben csak látszatra él, de ez a lezárt élet csak a megsemmisülés valóságát hordja.

 

Isten valóságos jelenléte nélkül, ilyen tragikusan bezárkózott -lezárt- lett a világ lelkileg!

Tudjuk a szomorú valóságot, hogy ha valami tartósan lezárva marad, annak mindig nagyon súlyos következménye van. Mert a lezárt rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy felemészti önmagát.

Krisztus jelenléte nélkül minden véglegesen és reménytelenül bezárul. Azzal, hogy kizárják Őt, az egyetlen Szabadítót az emberek, végérvényesen magukra zárják a bűn hideg zárka-ajtaját!

 

Ott viszont, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, ott mindig „nyitva van a menny"!

Nincs is ennél nagyobb vigasztalás! Az Úr Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él!

Él és velünk van minden napon! És Vele tökéletesen szabadok vagyunk!

Az Úr Jézus Krisztus mondja nekünk bátorításként:

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8, 36)

Igen, ez csak Őáltala, a Benne való üdvözítő hit által lehetséges!

 

Tudjuk, hogy az Úr Jézus megkeresztelkedésekor egy gyönyörű szózat hallatszott a mennyből! A mennyei Atya személyesen tett bizonyságot egyszülött Fia mellett! „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Igen, Ő a szeretett egyszülött Fiú, az Atya gyönyörűsége!

Mi is csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha már szabadon valljuk és hirdetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi „gyönyörűségünk" is! Ha elmondható rólunk, hogy: „. de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által." (1Korinthus 6,11)

Ha mindez valóság ránk nézve, akkor mi is tegyünk bizonyságot az Úr Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya. Hogy Isten, Jézus Krisztus személyében lehajolt hozzánk,

hogy Ő engesztelte ki Isten jogos haragját, amikor önmagát áldozta fel a keresztfán,

hogy Őérette könyörül rajtunk Isten, és hogy az Ő drága áldozata mentett meg minket!

 

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzunk!

Örökkévaló Istenünk, Téged áldunk és magasztalunk, mert kiválasztottál és megváltottál minket.

Hálás a szívünk, hogy egyszülött Fiadat adtad értünk és Őáltala a tieid lehetünk.

Bűnbánattal megvalljuk előtted, hogy mi is sokszor és sokat vétkeztünk.

Kérünk, bocsáss meg nekünk és légy irgalmas hozzánk, bűnös gyermekeidhez.

Kérünk, bocsásd meg emberi gyarlóságainkat is, ha bármit magunknak tulajdonítottunk, amiért téged lehetne és kellene dicsőítenünk.

Áldott Urunk, Te tudod, hogy sok mindent nem értünk e félelmetes világban, amely körül vesz minket.

Kérünk, segíts, hogy túllássunk a láthatókon.

Segíts a hitünkkel tereád nézni és adj nekünk erős szívet, mert nagy szükségünk van rá.

Kérünk, emelj fel minket sokszor abból a csüggedésből, amibe belesüppedünk.

Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jelent és az ismeretlen jövőt is.

Szeretnénk dicsőíteni téged azzal, hogy feltétel nélkül bízunk benned,

hisszük, hogy mindaz igaz, amit a te áldott Igédben a mi javunkra kijelentesz.

Ezeket a félelmetes és csüggesztő körülményeket látva is adj nekünk Benned való élő reménységet.

Add nekünk ebben a nagy nyugtalanság közepette is a Te nyugalmadat és békességedet.

Add, hogy így tudjuk egymást is vigasztalni, bátorítani.

Tölts meg minket a te Szentlelkeddel, hogy mi is tudjuk a lelket tartani kétségbeesett embertársainkban.

Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nálad mindaz el van készítve,

amire most igazán szükségünk lehet: nekünk, szeretteinknek, gyülekezetünknek,

egyházunknak, népünknek, hazánknak, e világnak.

Taníts minket állhatatosan könyörögni ezért és hálát adni mindenért.

Valóban hálás a szívünk Istenünk, hogy gyermeki hittel bízhatunk Benned.

Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat.

Ámen.

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság. Tudjuk, hogy semmi sem történhet velünk Istenünk akarata nélkül! Láthatjuk, hogy a Mindenható, teljes Szentháromság, egy örök Isten, 2020-ban a világ számára rendkívüli böjti időt rendelt el. Kálvin János így tanít minket járvány idején: „Ha Isten haragjának olyan jelei mutatkoznak, mint a pestis (dögvész) ...szent és minden időkre üdvös rendelkezés az,  hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános böjtölésre  és rendkívüli könyörgésekre buzdítsák a népet". (Institutio 4.12.17)

Ezért ezt a rendkívüli böjti időszakot használjuk Isten akaratának megfelelően, úgy ahogy Neki kedves.

Kérem, hogy ezen a héten Istenünk iránti hálából, hogy még megtartott minket és még tehetjük, -tanulmányozzuk együtt (ne csak elolvassuk) a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-4 fejezetét, és Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írott levelét végig! Adja meg az Úr, hogy ez által még jobban csodálkozzunk rá kiválasztottságunkra, a Krisztus vére árán szerzett drága kincsünkre, üdvözítő hitünkre. Legyen ez a bibliatanulmányunk is áldott, hasznos és gyümölcsöző, és szolgálja hitünk megerősödését, mindannyiunk üdvösségét.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkról is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 200. dicséret) Ó, maradj kegyelmeddel

1. Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk, Jézusunk, Hogy a bűnös világnak Tőribe ne jussunk.

2. Ó, maradj szent igéddel Mivelünk, Megváltónk, E földi vándorlásban Te légy útmutatónk.

3. Ó, maradj, világosság Mivelünk fényeddel, Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el.

4. Ó, maradj áldásoddal Mivelünk, Úr Isten, Szent kegyelmed áraszd ránk Minden szükségeinkben.

5. Ó, maradj oltalmaddal Mivelünk, hű pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen rajtunk.

6. Ó maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 19.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

( 6. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN 2020. április 16.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 25 Zsoltár) Szívemet hozzád emelem

1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram; :/: És meg nem szégyeníttetem,

Nem nevet senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek, Azok

pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/: Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.

***

 

Kedves Testvérem! A református bibliaolvasó vezérfonal szerint tegnap fejeztük be a Lukács evangéliumát, és ma elkezdtük az Efezusi levelet tanulmányozni. Az Ószövetségben a Józsué könyvét fogjuk hamarosan befejezni, és májustól a Mózes első könyvét, a Genezis-t kezdjük tanulmányozni. Úgy gondoltam, hogy a csütörtöki bibliaóra idejére összeállítok egy bibliatanulmányt, bízva abban, hogy mindannyiunk lelki épülésére szolgál majd. Adja meg az Úr, hogy legyen ez a közös bibliatanulmányunk Istentől úgy megáldott, hogy szolgálja gyülekezetünk lelki életének megerősödését, és mindannyiunk üdvösségét.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet." 1Mózes 1,1

A Mózes I. könyvének általánosan elfogadott latin neve a Genezis, azt jelenti, hogy a kezdet, vagy az eredet (könyve). Minden tekintetben találó ez a kifejezés, mert egyrészt a világ és az emberiség eredetével, azaz teremtésével és ősi történetével foglalkozik, másrészt pedig Izráel kiválasztásának a kezdetével, amely a pátriarchák történetében tükröződik.

Hitvallásunk így ír a világ teremtéséről:

„A jó és mindenható Isten teremtett mindent, úgy a láthatót, mint a láthatatlant az Ő örök igéje által, és mindazt fenntartja az Ő örökkévaló Lelke által, amiképpen erről bizonyságot tesz Dávid, mondván: Az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. (Zsolt. 33,6) Mindaz pedig, amit Isten teremtett - amint az Írás mondja - igen jó vala, az ember hasznára és javára szánva." (Második Helvét Hitvallás VII. fejezet)

 

Ha igazán, mélységében szeretnénk megérteni a teremtéstörténetet, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy keresztyén hitünk alapállásából kiindulva az Úr Jézus Krisztus személyén keresztül, az Ő ismeretének fényében vizsgáljuk meg a tényeket.

A Bibliában ezeket a döbbenetes kijelentéseket olvassuk az Úr Jézusról:

„Minden Ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett." János 1,2.

„Mert Ő tőle, Ő általa és Ő reá nézve vannak mindenek." Róma 11,36.

Tehát a Szentírás alapján bátran, hittel vallhatjuk, hogy a világ a Szentháromság Isten csodálatos alkotása és nem a véletlenek sorozata. Tudnunk kell, hogy a bibliai teremtéstörténet nem mese, nem mítosz, nem legenda, - hanem a világ keletkezéséről szóló egyetlen hiteles, igaz és biztos alap, ugyanakkor a teremtéstörténet hitvallás is a Mindenható és örökkévaló Isten lényéről és hatalmáról.

Bátran elmondhatjuk, hogy a bibliai teremtéstörténet ma is megállja a helyét.

Bámulatosan tömören, lényegre-törően van megfogalmazva a világ keletkezéséről szóló elbeszélés.

Valljuk, hogy mindent Isten alkotott, mindent jónak és célszerűen teremtett.

„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állt elő." Zsidók 11,3

 

A Biblia a lehető legtömörebben számol be arról, hogy Isten milyen csodálatosan teremtette meg az eget, a földet, minden láthatót és láthatatlant, mindent ami körül vesz minket itt  e tökéletesen megtervezett  élővilágban. Csodálatos, ahogy a növények és állatok világát Isten megalkotta.

„Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi." 1Mózes 2,19

Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Számomra az egyik legkülönlegesebb a zsiráf tökéletesen megtervezett páratlan keringési rendszere:

Azt gondolná az ember, hogy a zsiráf különös alakja, hatalmas mérete, átlagon felüli magassága és hosszú nyaka miatt lehetetlennek tűnik, hogy a vér áramlását minden testrészében szabályozni lehessen. Amikor például leereszti fejét a földre, a gravitáció miatt hirtelen nagy mennyiségű vér kellene, hogy a fejébe tóduljon, elöntve az agyat. Majd ahogy felemeli a fejét, a vér visszaözönlene a szívébe és az állat elvesztené az eszméletét. De ez nem történik meg. Miért nem?

A zsiráf keringési rendszere a tervezés valódi csodája, ötletesen az állat sajátos alakjára és méreteire szabott. A zsiráf és egy normál rövid nyakú állat között számos eltérés van. Mivel a vért fel kell pumpálni több méter magasba a fejéhez, a zsiráf vérnyomása kétszerese az átlagnak és neki van a legerősebb szíve a világon. Szíve 60 cm hosszú, súlya 11 kg és falának vastagsága elérheti a 7,6 cm-t. A gond az, hogy az agynak árt a magas vérnyomás, így mikor a zsiráf lehajol inni, vérnyomása tönkretenné az agyát.

De a Teremtő gondoskodott erről is: a zsiráf nyaki vénáiban egyirányú billentyűk vannak, melyek bezárulnak a fej lehajtásakor. Viszont még így is túl sok vér marad a nyaki verőerekben. A fölösleges vérmennyiséget „felszívja" az agy mellett levő, kis vérerekkel teli szivacsos szövet. Azonkívül az agy körül levő folyadékban ellennyomás jön létre, ami megakadályozza a hajszálerek megpattanását. A zsiráf ütőereinek falai vastagabbak bármely más emlősénél. Figyelembe véve a sok módosítást, melyre szükség van egy hosszú nyakhoz, nyilvánvaló, hogy a zsiráf nem jöhetett létre az evolúció következményeként.

 

Soha ne higgyük el azokat az evolúciós meséket, miszerint minden önmagától, tervező nélkül jött volna létre. Ezt csak azok hiszik, akiknek nincs szükségük Istenre.

Biztosak lehetünk abban, hogy az evolúciót vallók közül, senki sem merne mérget venni erre a teóriára. Ezekre a kitalált istentelen, ateista elméletekre csak azoknak van szükségük, akiknek teher és kényelmetlen az üdvözítő Jézus Krisztusról szóló evangélium!

 

Aki viszont értelmesen és alaposan gondolkodik, annak hinnie kell Istenben!

Fölösleges győzködnünk a teremtésről bárkit is.

Aki elhiszi és meggyőződéssel azt vallja, hogy ez a pazar szépségű világ

Tervező, Alkotó nélkül jött létre- akkor azon valóban nem lehet segíteni.

 

Ismerjük a megdönthetetlen biológiai tételt, mely Louis Pasteur ténymegállapítása:

Omne vivum ex vivo = Minden élő élőből származik!

Minden, ami körülvesz minket a hatalmas Teremtő létét bizonyítja, és a Teremtés ténye semmiképpen sem egyeztethető össze például az evolúció teóriával.

"Annak valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jönne létre."

E.Conklin prof. - Princetoni Egyetem:

 

"A véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurrikán, és ezalatt összerakna a szemétből egy Boeing 747-es repülőgépet."

Fred Hoyle - asztrofizikus:

A Teremtőbe vetett hitünk megerősítése miatt szánjunk időt a 8. Zsoltárra, melyet az űrhajósok a hold felszínére lépve élő adásban imádkoztak végig.

Csodálkozzunk rá a 104. Zsoltár lenyűgöző szépségére is, de ne mulasszuk el tanulmányozni a 139 Zsoltárt sem, amely olvasása közben már igen sok ember, -köztük Nobel díjas is- borult térdre!!!

 

Mi keresztyének nem csupán azért hiszünk Istenben, mert a teremtéstörténet benne van a Bibliában!

(Akkor is hinnénk, ha ez nem lenne benne.)  Hanem azért hiszünk, mert Jézus Krisztus szent és drága vérén megváltott minket bűneinkből!

Nekünk, az Úr Jézus Krisztus mai követőinek, van egy hatalmas örömünk, és élő reménységünk az újjáteremtés tekintetében is:

„Aki Krisztusban van új teremtés az,

a régiek elmúltak és íme újjá lett minden."

2Korinthus 5,17.

***

Imádkozzunk:

Dániel imádsága (Dániel próféta könyve 9, 4-7)

 

„Imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez,

és vallást tettem mondván:

Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten,

aki megtartja a szövetséget

és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik

és teljesítik az ő parancsolatait.

Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk,

hitetlenül cselekedtünk

és pártot ütöttünk ellened,

és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.

És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra,

akik a te nevedben szóltak

a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak

és az ország egész népének.

Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása..."

***

„HA megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1János 1,9)

„Jézus Krisztusnak, az Ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

 

***

(5. Körlevél járvány idején: 2020. április 12.)

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

( 5. körlevél járvány idején)

***

FELTÁMADT AZ ÚR! VALÓBAN FELTÁMADT!

***

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Kedves Testvérem!  Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm az Apostol szavaival! „Harmadnapon feltámadt az Írások szerint." (1Korinthus 15,4)

Et resurrexit tertia die! És harmadnapon feltámadt!

***

HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól

és a mi áldott Urunktól,az Úr Jézus Krisztustól.

Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 185. dicséret) Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! :/: Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja!

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe". (János 5,14)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 16. fejezetéből a 21 verset:

"Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia."

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünneplő keresztyén Testvéreim!

Naponta tapasztaljuk, hogy olyan sötéten, tudatlanul, reményt vesztve él ma a világ, mintha semmit sem tudnánk a feltámadás csodájáról. Mintha nem is történt volna meg az Úr Jézus feltámadása.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy lelki értelemben a legnagyobb a sötétség!

Néhány hete mondta egy Hollandiában élő magyar honfitársunk, hogy ott már nem is nevezik húsvétnak az ünnepet, - a más vallású bevándorlók lelki érzékenységének „tiszteletben tartása" miatt, hanem inkább csak „tavaszi ünnepet" mondanak helyette. (A karácsonyt pedig egyszerűen téli ünnepnek" nevezik.)

 

Bármit mond is a világ, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadása az emberek véleményétől teljesen függetlenül igaz valóság és az is marad.

Egyáltalán nem mindegy, hogy mi melyik táborba tartozunk, a hívők, vagy a hitetlenek táborába.

Hála a mi Urunknak és drága Megváltónknak, hogy még van lehetőség megismerni a feltámadás valóságának örömét és ebben a reménységében lehet élni.

 

A felolvasott Igében, az Úr Jézus szavai mind beteljesedtek, mert így kellett lennie!

Ø   Be kell teljesednie az írásnak!

Ø   Jeruzsálembe kell mennie!

Ø   Szenvednie kell!

Ø   Meg kell öletnie!

Ø   Harmadnapon fel kell támadnia!

Mert a mi bűneink oly nagyok voltak, hogy nem lehetett minket más módon megmenteni, csak Isten Fiának tökéletes áldozata árán.

Ez volt Isten megmásíthatatlan végzése, eleve elrendelése és Ő mindent előre ki is jelentett nekünk:

Ó micsoda szeretet az, amely ebből az igéből sugárzik felénk!

Most rádöbbenhetünk, hogy értünk kellett szenvednie és elgondolkodhatunk azon, hogy bár nincs semmi szeretetreméltó bennünk, és mégis Isten irántunk való szeretetből az Ő egyszülött Fiát áldozta fel értünk!

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadása a legnagyobb csoda a világ számára!

Ő nemcsak beszélt a feltámadásról, nemcsak halottakat támasztott fel mennyei hatalmával, de ennél sokkal többet tett, amikor kereszthalála után harmadnapra feltámadt a halálból, és személyesen meg is mutatta, hogy Ő él. A feltámadott Jézus Krisztust, több mint ötszáz ember látta saját szemével! (1Korinthus 15,6)

A feltámadás örömhíre azóta bejárta az egész világot: hogy Jézus Krisztus él és Szentlelke által ma is velünk van, mert valóban Ő a FELTÁMADÁS, ÉS AZ ÉLET!

 

Az Úr Jézus feltámadása páratlan: a világtörténelem legnagyobb csodája!

Ezért a hitért a hitvalló mártírok ezrei életükkel fizettek.

Igazságát minden kétséget kizáróan mi is tapasztaljuk, és rendíthetetlen hittel vállaljuk!

A feltámadásba vetett hit tehát a hívő keresztyének életének az ALAPJA.

Tulajdonképpen ezen áll vagy bukik a hitünk komolysága, de az örök életünk is!

Az Úr Jézus ma sem áll le vitatkozni senkivel: se a tagadókkal, se a kételkedőkkel, se a bizonytalankodókkal, hanem egyszerűen ezt mondja: „Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét." (János 11,40)

 

Az Úr Jézus feltámadása olyan PECSÉT, mely igazolja Istenségét.

Akik hisznek benne, azok meg vannak győződve a halál utáni életről, mert Ő mondta, hogy aki hisz benne, az nem hal meg soha. Így tehát a keresztyén ember halála, átmenet az örök életbe!

Igen, Ő azért jött a földre, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét már ebben a földi világban, és az örökkévalóságban is!

Akik már megértették, hogy mit tett értük a Megváltó, többé már nem a maguk akarata szerint akarnak élni, hanem az odafennvalókkal, a mennyeiekkel törődnek, vagyis lelkeket szeretnének vezetni Jézus Krisztushoz!

Az Úr Jézus mindent megtett azért, hogy nekünk életünk legyen, tőlünk hívőktől viszont joggal várja el, hogy: „Hirdessük  az Ő nevében a megtérést és bűnbocsánatot." Lukács 24,47

Nincs boldogabb ember, mint aki a feltámadott Jézus Krisztusban hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk. Úgy legyen, Ámen.

***

 

IMÁDSÁG A BAJBAN  (Kálvin János imája)

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd.  Kérünk, segíts, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezhessük magunkat.

Még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradjunk, míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk,

amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által.

Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért,  akiket kereszttel vagy betegséggel látogattál meg,  akik a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit szenvedik... Könyörgünk Hozzád érettük. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba,  a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket,  bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Ámen."

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

A békesség Istene pedig,

aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust,

a juhok nagy pásztorát,

tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére;

és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

(Zsidók 13:20-21)

***

Hirdetések

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkon olyan húsvéti istentiszteleti hanganyag hallgatható, melyet gyülekezetünkben vettünk fel templomi istentiszteleten!

Az istentisztelet itt hallgatható meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található:

LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

***

Hirdetem, hogy mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért így interneten, és telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot.

Tudjuk, hogy semmi sem történhet velünk Istenünk akarata nélkül!

A Mindenható, teljes Szentháromság, egy örök Isten, 2020-ban olyan rendkívüli böjtöt rendelt el az emberiség számára, amely Húsvét szent ünnepén, sőt azon túl is folytatódik! Adjon az Úr ebben a nehéz időben minél több embertársunk számára szent gondolkodási időt, Isten előtti áldott elcsöndesedést, megtérést és áldott új életet! Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott drága, szent áldozata kell, hogy most minket mély bűnbánatra és hálára késztessen!

Kálvin János  így tanít minket járvány idején:

„Ha Isten haragjának olyan jelei mutatkoznak, mint a pestis (dögvész) ...szent és minden időkre üdvös rendelkezés az,  hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános böjtölésre  és rendkívüli könyörgésekre buzdítsák a népet". (Institutio 4.12.17)

Tudjuk, hogy a krisztusi keskeny úton JÁRÓ ember soha nem unatkozik, ezért ezt a bizonytalan ideig tartó böjti időszakot használjuk Isten akaratának megfelelően, hogy ez a rendkívüli idő legyen számunkra lehetőség arra, hogy még alaposabban tanulmányozzuk a Bibliát és még jobban csodálkozzunk rá a Krisztus vére árán szerzett szentséges hitünkre. Kérem, hogy a húsvéti időszakban legfőképpen az Úr Jézus Krisztus szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket tanulmányozzuk.

Dávid zsoltárát a 22. zsoltárt, mely az 1000 évvel korábban megírt Jézus Krisztus keresztáldozatáról szóló beteljesedett prófécia.

 • Az evangéliumokban az alábbiakat:
 • Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek
 • Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek
 • Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek
 • János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

Kívánom, hogy ebben a krízishelyzetben  legyen számunkra ez a közös bibliatanulmányunk Istentől úgy megáldott, hogy az számunkra legyen lelkileg a leghasznosabb, gyümölcsöző időszak, és szolgálja hitünk megerősödését, megszilárdulását, stabilizálódását, mindannyiunk üdvösségét.

És tartsuk kötelességünknek, hogy imádkozzunk azért is, hogy készítsen az Úr ebben e nehéz időben minél több embertársunk számára szent gondolkodási időt, Isten előtti áldott elcsöndesedést, megtérést és áldott új életet!

***

(Református Énekeskönyv 348. dicséret) Örvendezzetek egek

 • A 135. zsoltár dallamára: Áldjátok az Úr nevét
 • 1. Örvendezzetek, egek, Ti is, földi seregek! Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek,
 • Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott.
 • 2. Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk, Mert legyőzte a halált, Örök váltságot talált
 • Isteni erejével, Hathatós érdemével.

 

 • Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
 • Mindenkinek jó egészséget,
 • áldott Isten előtti elcsöndesedést,
 • Krisztus előtti kedves ünneplést kívánok.
 • ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!
 • Budapest, 2020. április 12.
 • Trencsényi László
 • lelkipásztor

***

Körlevelek járvány idején:  2020. április 9.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

(5. körlevél járvány idején)

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Kedves Testvérem!
 • Nagycsütörtökön tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm!
 • Istenünk áldott Igéje így szól hozzánk a Máté írása szerinti szent evangélium 26. fejezetéből a 39 verse alapján:
 • Az Úr Jézus Krisztus így imádkozott:  „Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem amint te." Máté 26,39
 • Tudjuk, hogy már a virágvasárnapi bevonuláskor, minden szemtanú számára világossá válhatott, hogy az Úr Jézus Krisztus fájdalmas könnyeiben benne van minden, ami SZENVEDÉS.
 • Nemcsak a szent városra váró, hamarosan bekövetkezendő borzalom,
 • hanem az ünneplő tömeg Istent dicsőítésének elnémulása, majd  „feszítsd meg!" kiáltása.
 • Az Úr Jézus Krisztus pontosan tudta a rá váró borzalmakat is.
 • Ő mindent előre látott!
 • Látta az utolsó vacsorát, azt a néhány nyugodt, meghitt percet, amit még együtt tölthet azokkal, akiket mindvégig szeretett.
 • Látta a Júdás villanó, hideg tekintetét, majd üres helyét.
 • Látta a borzalmak éjszakáját, ott fenn az Olajfák-hegyén.
 • Látta a teljes elhagyatottságot, amikor fényévnyi távolságra kerülnek tőle majd az erőtlen emberek.
 • Előre látta a vért, a fájdalmak fájdalmát,
 • és azt a poharat.
 • Ó, azt a poharat, mely tele volt a mi bűneinkkel, a világ összes bűnével-szennyével.
 • Előre látta Júdás árulását, Péter tagadását, a főpapok ítéletét,
 • a gúnyt, az ütéseket, és a keresztet.
 • Mindenek ellenére Ő mégis alázatosan fejet tudott hajtani az Atya akarata előtt.
 • Mi is volt az Atya akarata?  Az, hogy a TÖKÉLETES ÁLDOZATNAK meg kell történnie!
 • A GOLGOTÁN A KERESZTNEK ÁLLNIA KELL,
 • HOGY HA ARRA VALAKI HITTEL FELTEKINT,
 • AZ MEGGYÓGYULHASSON!

„...a mi betegségeinket Ő viselte, a mi fájdalmainkat Ő hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg." Ézsaiás 53,4-5

***

Kedves Testvérek!

Tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait, hogy az Úrtól 2020-ban rendelt a Nagyhéten és Húsvét szent ünnepén át is folytatódó böjti időszakban, tanulmányozzuk együtt a Bibliában az Úr Jézus Krisztus szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket.

 • Mindenekelőtt az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatáról szóló próféciát, az1000 évvel korábban megírt Dávid zsoltárát a 22. zsoltárt.
 • Az evangéliumokban az alábbi fejezeteket:
 • Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek
 • Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek
 • Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek
 • János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

Így legyen számunkra megszentelt böjti idő 2020-ban a Nagyhét és Húsvét szent ünnepe!

Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott szent áldozata, kell, hogy minket is mély bűnbánatra és hálára késztessen!

***

Az ünnepre készülve, az alábbiakat szeretném újra nyomatékosítani.

 • Napjainkban Istenünk az Ő szent akaratából, komoly böjti időt rendelt el az emberiség számára.
 • 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette a keresztyén templomokat.
 • Most a templomi alkalmak megtartására a lehetőség Istentől lezáratott!
 • Legyen számunkra ez a tény, olyan életre szóló mennyei figyelmeztetés, mely komoly böjtöt igényel mindannyiunktól!
 • „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
 • Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)

 

Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kell tudnunk elfogadni!  Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet minket, hogy lesz idő „... azokban a napokban böjtölni fognak." (Lukács 5,35) Isten gyermekei tudják ezt és mindent az Úr kezéből fogadnak el, és nem ágálnak ellene, hisz naponta azt imádkozzák, hogy „...legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)

 

Tudatjuk, hogy a templomi alkalmak megtartására és az úrvacsorai közösségre a járvány miatti korlátozás idején gyülekezetünkben nincs lehetőség. Így Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Egyben tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a napokban több fórumon is ajánlásként meghirdetett „digitális, online, virtuális, otthoni, táv, magán-úrvacsorázást" NEM JAVASOLJA! (Sok más magyarországi Református Egyházközséggel teljes egyetértésben!)

Amennyiben az Úr megkönyörül rajtunk, és ha újra megnyílnak majd templomaink, a lehető legkorábbi időpontban, amikor csak lehetőségünk lesz rá, úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani!

 

Hirdetések

Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy holnaptól, Nagypénteken először lesz elérhető olyan istentiszteleti hanganyag, melyet gyülekezetünkben vettünk fel templomi istentiszteleten!

Gyülekezetünk honlapját itt találja: Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

 

Fölhívjuk a figyelmet, a honlapunkon található:

LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is: Bibliatanulmány

 

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

 

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

 • (Református Énekeskönyv 341. dicséret) Ó, Krisztusfő, te zúzott
 • 1. Ó, Krisztusfő, te zúzott, Te véres szenvedő,:/: Te töviskoszorúzott Kigúnyolt drága fő,
 • Ki szépség tükre voltál, Ékes, csodás remek, De most megcsúfolódtál: Szent fő, köszöntelek!
 • 2. Ékességed, te drága, Melytől máskor szepeg :/: Világ hatalmassága, Köpés mocskolta meg. Milyen halványra váltál! Szemed fényét, amely Szebb volt minden sugárnál, Ki
 • rútította el?
 • 3. Mind, ami kín, ütés ért, Magam hoztam Reád; :/: Uram, e szenvedésért Lelkemben
 • ég a vád. Feddő szót érdemelve itt állok én, szegény, S kérlek, lelked kegyelme Sugározzék felém.
 • 4. Itt állok - ó, ne vess meg - A gyötrelmek helyén; :/: Amíg ki nem hűl tested, El nem
 • mozdulok én. S ha életed kilobban, Alácsuklik fejed, Ölemben és karomban Lesz nyugtató helyed.
 • 5. Ó, légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem, :/: Hogy szörnyű kínhalálod Nagy jót akar
 • velem. Add, hogy hódolva híven Tőled ne térjek el, S ha hűlni kezd a szívem, Benned
 • pihenjek el.
 • 6. Mellőlem el ne távozz, Ha majd én távozom, :/: A kínban, mit halál hoz, Állj mellém,
 • Jézusom. Ha lelkem félve reszket, S rettent a meghalás, Nagy kínod és kereszted Legyen vigasztalás.
 • 7. Légy pajzsom és reményem, Ha kétség látogat, :/: Véssem szívembe mélyen Kereszthalálodat. Rád nézzek, Rád szünetlen, S ha majd szívem megáll, Öleljen át a lelkem - Így halni: jó halál.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 9.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

Istentisztelet járvány idején:  2020. április 5.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

***

(4.körlevél járvány idején)
ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Kedves Testvérem!
 • Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Zsoltár szavaival:
 • „Mert Tenálad van az élet forrása és a Te világosságod által látunk világosságot". (Zsoltár 36,10)
 • ***
 • VIRÁGVASÁRNAP SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET
 • Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól
 • és a mi áldott Urunktól,az Úr Jézus Krisztustól.
 • Ámen!
 • ***
 • (Református Énekeskönyv 331. dicséret)
 • 1. A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! Zeng e kiáltás előtte, utána;
 • Zöld ágakat szeldelnek útjára, Békességet hoz népe javára.
 • Áldott, aki jött az Úrnak nevébe', Általa léptünk az Isten kedvébe;
 • Békesség ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a magasságban!
 • ***
 • Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára,
 • akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.
 • Az örök Ige így hangzik:
 • „Örök életet adott nekünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van.
 • Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban".
 • ( 1János 5,11-12)
 • ***
 • A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,
 • Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,
 • egy örök és igaz Isten. Ámen!
 • ***
 • Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy igei üzenet formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" János 6:63

 

 • Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 21. fejezetéből a 18 versétől:
 • Az Úr Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen (azonnal) elszáradt a fügefa."
 • Kedves Testvérek!
 • Ma, virágvasárnap áldott szent ünnepén Isten kikutathatatlan akaratából, amelyre előre senki nem gondolhatott, komoly és életre szóló „korlátozást" böjti időt rendelt el az emberiség számára.
 • Nem túlzás az, ha kijelentjük, hogy amíg élünk emlegetni fogjuk, hogy 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette a keresztyén templomokat.
 • Igen, megvan rá a hatalma, hogy ez a hálátlan világ,
 • álljon meg, zárkózzon be és legyen ideje,  kezdjen el végre gondolkozni!
 • Eddig, minden vasárnap és minden ünnepen bármikor szabadon mehettünk templomba, istentiszteletre!
 • Most, akik a templomok környékén járnak, láthatják-olvashatják a kiírást, hogy ZÁRVA!
 • Igen, a templomi alkalmak megtartására a lehetőség 2020-ban, Húsvét szent ünnepére lezáratott!
 • Nincs lehetőség bemenni a templomba!
 • Nincs lehetőség templomi istentiszteleten részt venni!
 • Eddig, minden lehetőségünk megvolt arra, hogy élhessünk az úrvacsora szentségével is!
 • Ezen az ünnepen nincs lehetőség az Úr Jézus Krisztus szent vacsorájával élni,
 • sem templomban, sem házaknál, sem kórházi betegágyon, SEHOL!
 • Mi az igazán mélységes böjt, ha ez nem?
 • Önmagában ez a tény, számunkra mennyei figyelmeztetés!
 • Igen ez komoly, életre szóló figyelmeztetés!
 • Bizony ez komoly böjtöt igényel minden keresztyén embertől!
 • Igen ez minden hitben élő embert komoly bűnbánatra késztet!
 • „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
 • Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)
 • Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kell elfogadni!
 • Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet minket, hogy lesz idő „... azokban a napokban böjtölni fognak." (Lukács 5,35)
 • Isten gyermekei tudják ezt és mindent az Úr kezéből fogadnak el, és nem ágálnak ellene, hisz naponta azt imádkozzák, hogy „legyen meg a Te akaratod".
 • Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)
 • Őszintén imádkozzunk azért, hogy az Úr még könyörüljön rajtunk bűnösökön,
 • és ezen a kegyetlenül elvadult hitetlen világon!
 • Ha az Úr megkönyörül rajtunk és újra megnyílnak a templomaink, mi nagyon hálásak leszünk!
 • Hálásak leszünk, amíg élünk, és fogjuk értékelni a kegyelmet és a lehetőséget, a nyitott templomokat!
 • Úgy gondolom érthető és természetes az, hogy a templomunkban a lehető legkorábbi időpontban, amikor csak lehetőségünk lesz rá, úrvacsorás istentiszteletet hirdetünk!
 • A kijelölt igaszakaszunk szerint, ma virágvasárnap, a Nagyhét kezdetén azt láthattuk, hogy az Úr Jézus az egész emberiség számára örök figyelmeztetésként ítéletet gyakorolt a terméketlen, gyümölcstelen fügefa fölött.
 • Ezzel a szemléletes és döbbenetes jelenettel, Isten azonnali ítéletét bemutatva akar minket is észhez téríteni, fölrázni!
 • Az Úr Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen (azonnal) elszáradt a fügefa." (Máté evangéliuma  21,18-19)
 • „Az Úr Jézus számonkérése váratlan és szigorú volt, mert nem nézte a fügefa dús lombozatának,  üde színeinek a szépségét, csupán a legfontosabbat, az igazán lényegest: VAN - E GYÜMÖLCS RAJTA.
 • Nem érdekelte a fa múltja, hogy milyen ígéretes volt az indulás, hanem csak az, hogy tovább adta - e az Istentől kapott életet.
 • Szigorú volt az Ítélet, mert már nem adott alkalmat arra, hogy a jövőben valamikor még teremhessen.
 • Az volt a legsúlyosabb az Ítéletben, hogy a fának abban az állapotban kellett maradnia, amelyben Jézus találta. Ez pedig az elszáradást, a kivágatást, a halált jelentette számára.
 • Testvérem, mi lesz, ha egy napon váratlanul a te életed mellett áll meg így az Úr Jézus? Nem nézi hívő múltad, kegyes erényeid szépen zöldellő lombozatát, csupán a leglényegesebbet keresi:  teremtél - e gyümölcsöt, adtál - e lelked életéből, amelyet Istentől kaptál, másoknak.  Vigyázz, nehogy arra ítéljen, hogy abban a terméketlen állapotban maradj, amelyben talált! Mert az a halált jelenti, a kivágattatást, a tűzre vettetést jelenti".  (Szikszai Béni: Útitárs)
 • Ami ott és akkor történt, megmentésünk érdekében, értünk történt!
 • Isten még időben üzent, hogy MEGMENTSEN!
 • Mennyi minden történt Nagyhéten!
 • Az Úr Jézus maga mellé vette tanítványait és ezt mondta nekik:
 • „Vágyva-vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát."
 • Csodálatra méltó Jézusnak ez az óhaja. Gondoljuk csak el, hogy olyan tanítványokkal van körülvéve, akik mind elhagyják még azon az éjszakán.
 • Lesz olyan tanítvány is közöttük, aki háromszor letagadja Őt,
 • és ott van az áruló is, aki már készen áll sötét, ördögi terve végrehajtására.
 • Óh ezek a vágyva óhajtott tanítványok, olyan szánalmasan gyengék, elesettek, és bizony valamennyien érdemtelennek látszanak erre a megtiszteltetésre.
 • De ilyenek vagyunk mi is valamennyien és mégis, ugyanúgy szeret az Úr Jézus minket is.
 • A Nagyhét eseményei, annak minden részlete a legmegrendítőbben nyomatékosítja ezt!
 • Mindent értünk tett, szeretetből tette, a szenvedések szenvedését is vállalva értünk, helyettünk és miattunk!
 • Mindezt azért tette, hogy megmentsen minket a biztos haláltól.
 • Megmentsen a bűneink miatti halálos ítélettől, a pokol örök gyötrelmétől.
 • Ezen a földön senki nem tud úgy szeretni minket, ahogyan az Úr Jézus Krisztus szeret!
 • Hálaadással fogadjuk, hogy van megoldás bajunkra, mert a bűneinket lemosta és eltörölte az Úr Jézus Krisztus kereszt áldozata! Azért áldozta értünk életét, hogy örökre hozzátartozhassunk.
 • Ennek örök pecsétje: - a Golgotán kiontatott szent vére!
 • „Ez az én vérem a szövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnöknek bocsánatára". ( Máté 26,28)
 • Engedjünk most szabad kezet az Úr Jézusnak!
 • Engedjük, sőt kérjük, hogy szennyezett, bűnöktől terhelt tisztátalan életünket hadd tehesse rendbe!
 • Fogadjuk be Őt, mint Megváltónkat a szívünkbe és el ne szakadjunk Tőle soha többé.
 • Úgy legyen. Ámen!

 

 • ***
 • Áldott Istenünk!
 • Köszönjük, hogy még élünk és hallgathatjuk áldott Igédet.
 • Köszönjük, hogy még hangozhat az Úr Jézus Krisztus helyettes áldozatának és feltámadásának örömhíre a járvány idején is, és hálásak vagyunk azért, hogy rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, amelyekkel a hirdetett és írott Igéhez hozzájuthatunk ezekben a nehéz időkben is.
 • Köszönjük, hogy vannak, akik a járvány idején is irányítják az országot, különös tekintettel a védekezésre.
 • Imádkozunk az egészségügyi dolgozókért, a felelős döntéshozókért.
 • Külön is kérünk, hogy vedd körül szereteteddel a betegségben szenvedőket, vigasztald a gyászolókat, és erősítsd a fáradozókat!
 • Kérjük Urunk, hogy erősítsd a gyülekezeti közösségeket akkor is, amikor a személyes találkozás nem lehetséges, és kérünk, hogy fordítsd magad felé népünk szívét.
 • Kérünk, hallgass meg minket! Ámen!
 • Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:
 • „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
 • szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
 • legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
 • Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
 • és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
 • és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
 • mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.
 • Ámen."

 

 • ***
 • Fogadjuk Istenünk áldását!
 • „Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.
 • Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,
 • fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."
 • ***

 

 • Hirdetések
 • Hirdetem, hogy mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért így interneten, és telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Tudatjuk gyülekezeti tagjainkkal, hogy az úrvacsorai közösségre a járvány miatti korlátozás idején nincs lehetőség. Így Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyűlhetünk össze, de a Vele való közösségünk gyakorlására a Szentírás olvasása és az imádság változatlanul - sőt fokozott mértékben - valós lehetőségünk!
 • Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében evangélikus istentiszteletet közvetítenek.
 • Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.
 • Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.
 • A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

 • Hivatali ügyintézés
 • Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.
 • Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!
 • Hivatali telefon: 06(1) 4192829
 • Sürgős esetben: 06 (30) 2484032
 • E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

 

 • Fölhívjuk a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja
 • A sok információ mellett külön fölhívjuk a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány
 • Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
 • Az adományozásról:
 • „Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

 • (Református Énekeskönyv 331. dicséret)
 • 4. Ó édes Jézus, Atyádnak szent Fia! Ó, Isten, néped kegyelmes királya!
 • Vezéreld jóra egész éltünket, Tégy tulajdon népeddé bennünket.
 • Légy segítségül, ki a magasságban, Ülsz drága véreden szerzett országban;
 • Tégy engedelmes, hű polgárokká S nyert kincseidben birtokosokká.
 • 5. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja Törvénye légyen és szent akaratja
 • Cselekedetink zsinórmértéke: Áldott királyunk királyi széke
 • Hű szíveinkben légyen felemelve, És hűségére életünk szentelve;
 • Tégyen méltóvá a Jézus vére A boldog lelkek lakóhelyére

 

 • Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
 • ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 5.
Trencsényi László
lelkipásztor


***
Megszívlelendő testvéri tanácsok, hívő keresztyéneknek!

 • Az Úr Jézus tanítja, hogy a bűn az, ha nem hisznek Őbenne! (János 16,9)
 • "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában." (2Korinthus 6,14)
 • Minden igazán hívő keresztyén vallja, hogy "SOLUS CHRISTUS", mert tudja, hogy van élő Megváltó Ura, Aki a legfőbb bizalmasa, az egyetlen lelkigondozója és őriző Pásztora,
 • Aki személyesen az Úr Jézus Krisztus!
 • A Biblia arra tanít, hogy a hívő keresztyén nem lehet részes mások bűneiben! (1Timótheus 5,22)
 • Hívő ember nem mondhat igent arra, amire a Biblia nemet mond! (Máté 5,37)
 • Nem szórhatja szét az Úr Jézustól kapott kincseit, gyöngyeit! (Máté 7,6)
 • Nem fogadhat el kézrátételes áldást „akárkitől"!
 • Nem szükséges újra megkeresztelkednie!
 • Nem lehet imaközösségben idegenekkel (még az Interneten sem), de azokkal sem, akik szerint lényegtelen a felekezeti hovatartozás, vagy egyenesen letagadják a sajátjukat!
 • Nem kell együtt imádkoznia azokkal, akik kérik, hogy egymás kezét megfogva tegyék!
 • Nem kell elhinnie azt, hogy az ima sokkal hatásosabb, ha azt egy hajszálpontosan meghatározott időpontban egyszerre gyakorolják!
 • Nem mondhat Áment bármire!
 • Nem kell részt vennie a zenével, tapssal, tánccal, zenekarral történő un."dicsőítésben", tudván, hogy az apostolok sem gyakoroltak ilyet, mert Istent igazán dicsőíteni, imádni teljes csöndben, akár némán is lehet: "lélekben és igazságban!" (János 4,23)
 • Meg kell tanulnia, hogy nem mindenki hisz igazán, aki a hitről „szépen" tud beszélni! „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." (Jakab apostol levele 2,19)
 • Tudnia kell, hogy nem mindenki rendes ember, aki ismeri a Bibliát és nem mindenki Testvér, aki annak látszik.
 • Mindenkitől tartson egy lélegzetvételnyi, imádságnyi,"krisztusi" távolságot!
 • Ne tegye tűzbe a kezét senkiért!
 • Ne nevessen az istentelen humoron!
 • Ne menjen olyan helyre, ahol ne tudna imádkozni!
 • Ne legyen tulajdonában és ne tároljon semmit, amiért nem tud hálát adni!
 • Ne kövesse, sőt tagadja meg a pogány szokásokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!
 • Ne kövesse a pogány halottkultuszt, soha ne beszéljen elhunyt szeretteihez sem!
 • Nem kell mások misztikus látomásainak, álmainak beszámolóját végighallgatnia!
 • Nem köteles meghallgatni azt, aki sötét, ördögi bűneit kezdi el részletezni!
 • Ne vegyen részt nyilvánvalóan istentelen, vagy eretnek (szektás) rendezvényen!
 • „Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
 • Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"
 • (1Thesszalonika 5:21)
 • Bibliai értelemben csak azok a döntéseink, tetteink helyesek, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy:
 • a) Istentől rendeltettek
 • b) a Krisztus megváltó szeretete iránti hálás viszont-szeretetből származnak
 • c) Isten dicsőségét szolgálják
 • „Mivel Ő, a Szent hívott el titeket
 • - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban!"
 • (1Péter 1,15)
 • ***
 • Amit a hívő keresztyén embernek mindenképpen föl kell venni (öltözni) vállalni:
 • 1. Magára venni az Úr Jézus Igáját (Máté 11,29)
 • 2. A keresztet vállalni és hordozni (Lukács 9,23)
 • 3. Isten Igéjét szívébe zárni és szorosan megtartani (5Mózes 11,18)
 • 4. Az Úr Jézus Krisztust felöltözni (Róma 13,14)
 • 5. Az „Új Embert" felöltözni (Kolossé 3,10-14)
 • 6. A Lélek fegyverzetét felölteni (Efezus 6,11)
 • 7. Az Úr nevéről való vallástételt felvállalni (Róma 10,9)

 

 • Írta:Trencsényi László
 • református lelkipásztor
 • Budapest, 2020. március 31.

 

***

 

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 29.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival:
„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el" (János evangéliuma 6,37)
Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot.

***

VASÁRNAP SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET, ÍGY OLVASHATÓ FORMÁBAN

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
1. Teremtő Istenünk, :/: Édes Atyánk nékünk!
Hatalmas vagy, irgalmad nagy: Ínségemben, szükségemben, kérlek, engem ne hagyj!
2. Szívem benned bízik, :/: Hozzád fohászkodik;
Nézz csendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon könyörülj kegyesen.
3. Tudom, hogy kegyelmed :/: enyhít mindeneket,
Bús szíveket, sebeseket, szegénységben, betegségben ellankadt fejeket.
***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik. Az örök Ige így hangzik: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3,16

***

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten.

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" János 6:63

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. fejezetéből a 28-tól a 44. versekig. Az Úr Jézus Krisztus „... tovább haladt Jeruzsálem felé.  29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30 „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá." 32 Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?" 34 Ők így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá." 35 Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. 36 Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 39 A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" 40 De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. 43 Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; 44 földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Kedves Testvérek!

Ma sajnos nem a mi kedves templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban tartjuk az istentiszteletet, hanem valahol a földi hajlékunkban. Kérjük most közösen, hogy Istenünk könyörüljön rajtunk és tegye templommá és szentelje meg azt a helyet, ahol éppen vagyunk és kérjük, hogy szóljon hozzánk, áldott Igéje és Szentlelke által.

Most, amikor ezt a jól ismert Igét elkezdjük tanulmányozni, virágvasárnap előtt vagyunk egy héttel. Adja meg az Úr, hogy mi ezekben a gondokkal megterhelt, nehéz napokban, ilyen feszült és zaklatott körülmények között is tudjunk elcsöndesedni és Istennek kedves módon KÉSZÜLNI! Igen, most ilyen feszült körülmények között kell a világnak készülnie a Nagyhétre, Húsvétra, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának szent ünnepére!

A mi Istenünk, aki hajunk száláról is tud, jól ismeri helyzetünket, amelyben vagyunk, és meg tud minket segíteni, mert Neki van erre HATALMA. „ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

A kijelölt igeszakasz arról tudósít minket, hogy ott és akkor lázas készületek voltak Jeruzsálemben. Tömegek érkeztek mindenfelől a Pászka ünnepre. A nép között futótűzként terjedt a hír és az egész Jeruzsálem izgalomba jött, amikor megtudták, hogy az Úr Jézus érkezik. A Bibliából tudjuk, hogy ekkor felgyorsulnak az események és az emberek saját szemükkel láthatták, amint a Messiásról szóló próféciák beteljesedtek:

- Szamárháton érkezik  (Zakariás 9,9)

- Hozsannával köszöntik (Zsoltár 118,26)

És a sokaság felismerve ezeket, tisztelete jeléül felsőruháikat terítette le elé!

Az Úr Jézus Krisztus ma is érkezik! Mi vajon hogyan fogadjuk Őt, mennyire örülünk Neki?

Hogyan tiszteljük Őt? Mit tudunk, vagy - mit szándékozunk- ma letenni, leteríteni elé?

A Bibliából jól tudjuk, hogy az emberek sok mindent tettek már elé:

aranyat, tömjént, mirhát,

vagy pálmaágakat, és felsőruhákat,

de Ő egynek sem örült úgy,

mint amikor te a szívedet tetted le -terítetted ki Őelőtte és fogadtad, mint Királyodat!

Ha már megtetted,- boldog vagy!

Ha még nem tetted meg, gondolkodj el most, és tudd meg, hogy Jézus Krisztusban a Királyod érkezik hozzád! Ismerd fel Őt és adj neki kellő tiszteletet. Add át Neki most szívedet, lelkedet, életedet önként és szabadon, mert még teheted és a legjobb helyre teszed. Ezt ne sajnáld az Úrtól! Nem fogod megbánni!

Ott és akkor, az örvendező emberek részéről gyönyörű bizonyságtétel volt ez a fogadtatás:

„Békesség a mennyben, dicsősség a magasságban!
Hozsánna a magasságban! Áldott aki jön az Úr nevében!
Áldott a mi Atyánknak Dávidnak az országa! Áldott az Izraelnek ama királya!"

Soha nem mulaszthatod el Királyodat, Megváltódat dicsérni! Mert a köveknek ma is kiáltaniuk kell!

Óh, hányan akartak már elhallgattatni minket? Hányan akarták már örömünket elvenni? Az Úr Jézust is azzal bántották a gonosz, képmutató farizeusok, hogy ez a dicséret és tisztelet nem illeti meg Őt! „Mester, dorgáld meg a tanítványaidat!" Az Úr Jézus az istendicséretért még soha nem dorgált meg senkit, másért viszont igen: pl: A hitetlenségért, a türelmetlenségért, a képmutatásért, a kétszínűségért, az elbizakodottságért, a tiszteletlenségért, az első szeretet elhagyásáért...stb!

Az Úr Jézus Krisztus ma érkezett tehozzád, éppen oda, ahol vagy! Ma a te életedbe akar bevonulni! Boldog vagy, ha már felismerted a meglátogattatásod idejét! Minden ezen áll, vagy bukik, hogy mit jelent számodra az Úr Jézus személye? Kinek tartod Őt? Egy híres embernek? A sok közül egy tanítónak, vagy „mesternek" csupán, mint a farizeusok?

Felismered-e, hogy Ő a Messiás, az áldott Isten Fia, a Szabadító, a Megváltó? Ha rájöttél, hogy rá van szükséged, és hogy mindened az övé, akkor ünnep lesz hátralévő életed! Borulj le Őelőtte és imádságban köszönd meg, amit érted tett. Adj hálát Neki, hogy Őbenne megtaláltad az életed értelmét és Őt, mint Megváltódat, Szabadítódat tisztelheted, és mint Királyodat követheted! Úgy legyen. Ámen!

Trencsényi László
lelkipásztor

 • „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak,
 • bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
 • Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."
 • Efezus 4,32
 • „Áldott az Úr!
 • Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk."
 • Zsoltár 68, 20

 

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen."
***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,
fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."
***

Hirdetések

Hirdetem, hogy akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.

Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Tudatjuk, hogy a veszélyhelyzet miatt továbbra is csak E-mail- ben, SMS-ben, vagy telefonon tudunk kommunikálni.  Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829  Sürgős esetben: 06 (30) 2484032  E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot. Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:  „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)  Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
7. Nálad lehetetlen, :/: Tudom, semmi sincsen.
Nyújtsd kezedet: Bús szívemet, Erősítsd bágyadt lelkemet, Mert áldlak tégedet.
8. Szent Lélek Istenünk, :/: Vigasztaló Urunk:
Bátoríts meg, Oltalmazz meg, Igaz hitben, Szerelmedben Minden jókkal áldj meg!
9. Keresztemben tűrést, :/: Adj boldog szenvedést,
Hogy abban ne Zúgolódjam, És búban ne tántorodjam, Hozzád folyamodjam.

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Budapest, 2020. március 29.
 • Trencsényi László
 • lelkipásztor

***

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MARGÓJÁRA! Írta: Dr. Erdélyi Judit

(Budapest, 2020.március 22.)

Dr. Erdélyi Judit kardiológus főorvos, az Országos Korányi Intézet kardiológiai ambulanciájának vezetője. Több évtizede foglalkozik az un. természetgyógyászat bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál kérdéseivel. Országszerte élénk missziói tevékenységet végez, számos konferencia előadója.

***

A református Bibliaolvasó kalauz szerint az egyik napi újszövetségi ige a tíz leprás meggyógyítása volt (Lukács ev. 17,11-19). Elgondolkoztam azon, hogy az Úr Jézus földi ittjártakor a lepra kórokozója legalább annyira ismeretlen volt a kor orvosai előtt, mint ma, a koronavírusé. Halálos betegség lévén, semmi más eszközük a terjedés ellen nem volt, mint a karantén; olyan emberi, járványügyi megoldás, ami némi védelmet nyújtott.

Ám Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk ugyanúgy mindent tudott már akkor is a lepra kórokozójáról, ahogyan ma is egészen pontosan tud mindent a koronavírusról.

Nem is csak tudott róla mindent, de az Ura is volt annak.

Elég volt csak meglátnia a betegeket, és elküldenie annak a kornak a járványügyi szakembereihez, és a leprások mire odaértek, "megtisztultak", azaz mind meggyógyultak. Különösen is szomorú ebben a történetben, hogy miután tízen így, Jézus Krisztus küldő szavára - az egyébként befolyásolhatatlan - a halálos betegségtől megszabadultak, kilencet közülük ez még csak meg sem lepett, még köszönetet mondani sem mentek vissza.

A hálátlanságnak ez a mértéke még Jézus Krisztust is meglepte. Csak egy akadt a meggyógyultak között, aki talán ismerte és meg is cselekedte azt, amit az 50. zsoltár tanít (Zsolt 50,14-15).

Az immár a mennyben uralkodó Jézus Krisztus, a királyok Királya és az uraknak Ura, nemcsak teremtője, de ura is a koronavírusnak. A mai világjárvány is az ő hatásköre, mint egykor a tíz leprás betegsége.

Egyetlen szava elég lehetne, hogy ez a ma mindent uraló pánik és a mindent felülíró járványügyi intézkedések (amiben némiképpen követhető Isten teremtési rendjének a helyreállítása, ill. az utóbbi 30 évet uraló liberalizmus tehetetlensége és kifulladása) feleslegessé váljanak. A járvány "jó hatása" tehát, hogy "a vírus átmenetileg visszahozta a rendet" (Sz.Z.L.).

Vajon, ha az Úr Jézus visszafordítaná a világjárványt, és a mai naptól egyetlen új megbetegedést sem észlelhetnénk, akkor Európából hányan mennének vissza Jézus Krisztushoz, adnának hálát neki, és dicsőítenék az Istent?

Csak a tíz százalék? Vagy még kevesebb?

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem." (Zsoltárok könyve 50,14-15)

 

***

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 22.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!  Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté evangéliuma 11, 28)

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Most egy lelki üzenetet küldök, ezáltal is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

 

 • (Református Énekeskönyv 151. dicséret)
 • „Uram Isten, siess minket megsegíteni, ILY NAGY SZŰKSÉGÜNKBEN,
 • Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és Megváltónkért."

AZ IGE MELLETT

Templomunkban az utolsó istentiszteleten Isten Igéjét a Lukács evangéliuma 13 fejezetéből olvastam fel.  Az Örök üzenetet így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." Lukács 13, 4-5

Ebből az Igéből is világosan látszik, hogy nincs sürgősebb feladat a megtérésnél, mert senki sem tudhatja, hogy mikor és hogyan hal meg. Ma, amikor ilyen félelmetes időket élünk és szomorúan látjuk körülöttünk a sok kétségbeesett embert, mi is elgondolkodhatunk, hogy a Mindenható Szent Isten előtt rendben van e az életünk.
Nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, azt sem, hogy megadatik e a békés öregkor.
Az Úr Jézus Krisztus ebben az örök figyelmeztetésben rávilágít arra, hogy sokakat váratlanul ér a halál.
Ha hirtelen, meglepetésszerűen jön a vég, nincs idő imádkozni, felkészülni az Isten elé való állásra.
A Biblia szerint nincs nagyobb baj, mint ha valakit felkészületlenül (hitetlenül) ér a halál, mert nincs más hátra mint: „...az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket." Zsidók 10,27

Mindig megrendítő, ha a mentőautó szirénáját meghalljuk, mert tudjuk, hogy valaki éppen most életveszélyben van. Ilyenkor leáll a forgalom és a közlekedési rend egy pillanat alatt megváltozik, hogy a beteg minél hamarabb ápoló kezekbe kerüljön! Tudjuk, hogy balesetek bárhol és bármikor előfordulhatnak: Lakásban, munkahelyen, közlekedésben stb. Rendszeresen halljuk, hogy a természeti katasztrófák szedik áldozataikat: Földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás, tűzvész, lavina, vagy ott vannak a bűncselekmények halálos áldozatairól szóló megrendítő hírek. Az Úr Jézus Krisztus így figyelmezteti övéit: „És mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek,  és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." (Lukács 21,11)


Bizony nagy kérdést feszeget az, aki tragikus hírek hallatán felteszi a kérdést, hogy: MIÉRT?
Miért ilyen fiatalon? Miért ilyen váratlanul?
Talán a tragikus hirtelenséggel elhunytak bűnösebbek voltak másoknál?  Nem! Ez rossz következtetés.
Az, hogy ki meddig él itt a földön, az nem a bűnösség függvénye, hanem a KEGYELEMÉ!
Az Úr Jézus Krisztus válasza ez:"..ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el."
Vagyis, nincs sürgősebb feladat a megtérésnél!
Egy biztos, hogy nekünk még van lehetőségünk megmenekülni, mert Istenünk nagy kegyelméből még élünk! Még komolyan vehetjük Isten figyelmeztetését.

Isten megmutatta hatalmát, mindenhatóságát a világnak!
Ma már a lezárt templomokban nem hangozhatott az életmentő igei üzenet.
Mi legalább így hallhattuk Isten figyelmeztetését, szent Igéjét, melynek világosságában el kell gondolkodnunk életünk, jelenünk, jövőnk, sorsunk felől.
Testvérek, nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, de azt tudjuk, hogy minden pillanatban készen kell állnunk, mert egyszer számot kell adnunk életünk felől! Az Úr Jézus Krisztus még időben figyelmeztetett minket ez Igén keresztül! Tudjuk, hogy csak akkor lehet biztonságban, békességben, teljes nyugalomban az életünk, ha már most az Ő szent kezében tudhatjuk életünket, sorsunkat! Csak így mondhatjuk el mi is Pál apostollal: „Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." Róma 14,8

Trencsényi László

 

HÍRDETÉSEK

Tájékoztatom testvéreinket, hogy a héten E-mail- ben körlevelet küldtem és SMS-t azoknak, akiknek tudtam a mobil számukat, a többieket vezetékes telefonon hívtam fel. Így szinte minden gyülekezeti tagunkat sikerült értesítenem a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményéről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

 

A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány

Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot.

Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét: „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5) Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Szeretettel ajánlom a figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

Istenünk áldása kísérje életüket. Ezzel az üzenettel búcsúzom:
„ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8
Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..." (294. ének 2.vers)
Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. március 22.
Trencsényi László
lelkipásztor

 

***

 

***

KÖRLEVÉL, 2020. március 17.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Úr Jézus Krisztus szavaival:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."(Máté evangéliuma 11, 28-30)

 

Amint ismeretes, 2020. március 16-án a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményt adott ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről!

„A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát...és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat."

A Zsinat Elnökségének teljes levele, az alábbi linken olvasható:https://www.reformatus.hu/mutat/17143/

 

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért így interneten, vagy telefonon szeretnénk tartani a kapcsolatot gyülekezeti tagjainkkal. Reménység szerint vasárnaponként egy lelki üzenetet is szeretnénk küldeni minden testvérünknek, ez által is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

Bízunk benne, hogy ezekben a nehéz időkben is Istenünk gondviselését naponta tapasztalják.

Bár a templomi alkalmak szünetelnek, de hivatalosan tervezik, hogy minden vasárnap közvetítenek református istentiszteletet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a http://www.reformatus.hu/ honlapon minden reggel online áhítatot tartanak, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.

Külön is kérjük testvéreinket, rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

A mi Istenünk, arra kér minket, hogy mi is tegyük meg a tőlünk telhetőt.

Kérjük, figyeljenek oda egymásra, különösen is az idős egyháztagjainkra.

Amennyiben szükséges, tőlünk telhetően mi is igyekszünk segíteni a rászorultakon.

Az Úr Jézus Krisztus mondja „Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

Mi is imádkozzunk a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

***

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)
"Egyedüli reményem, óh Isten, csak te vagy;
Jövel és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj!
Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon,
Úr Isten, el ne hagyj!
Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem,
Vigasztalást igédben, Uram, Te adj nekem!
Ha kétség közt hányódom és mentségre nincs módom,
Te tarts meg, Istenem!"
(Református Énekeskönyv 276, 1-2)

 

Istenünk áldása kísérje életüket.

Áldás, békesség! Istené a dicsőség!

Budapest, 2020. március 17.
Trencsényi László
lelkipásztor

***

"...ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük." (1Thesszalonika 4,13)

„És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.”
(Márk evangéliuma 13, 20)

Imádság a kiürült templomban! (Anno Domini: 2020.)

Köszönjünk, Urunk, hogy minden gondunkat eléd hozhatjuk, és reád bízhatjuk, mert te megígérted, hogy gondod van reánk.
Kérünk, hadd vegyük észre a magunk életében is a bűn pusztítását, és adj ebből nekünk szabadulást.
Könyörgünk egyházunkért és az evangélium terjedéséért.
Könyörgünk népünkért, nemzetünkért.
Könyörgünk hozzád szeretteinkért közelben és távolban.
Könyörgünk most különösen is a betegekért, és azokért, akik közöttük szolgálnak.
Áldunk azért, hogy közülük is sokan megismerhettek téged.
Áldunk azért, hogy hallod és meghallgatod az imádságunkat. Ámen.

"Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..."
(Református Énekeskönyv 294. ének 2.vers)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 17, összesen: 347159

 • 2021. március 04., csütörtök

  A lelkigondozás minősített odafordulás – véli Járay Márton református teológus, egyetemi oktató, akit a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet...
 • 2021. március 03., szerda

  Mik azokat az általános tanulságok és kiutat mutató egyéni tapasztalatok, amelyek segíthetnek abban, hogy megállítható legyen a leszakadás? Összefogla...
 • 2021. március 02., kedd

  A járvány miatt tavaly elmaradt filmszemle idén online lesz bepótolva, a pályázó általános iskolás és középiskolás diákok április 30-ig pályázhatnak a...
 • 2021. március 02., kedd

  Elkísértük a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségét a Ráday utcai épületbejárás során, és megismerhettük, hogyan lesz új a régiből.
 • 2021. március 01., hétfő

  A Biblia mindenkié, de ahhoz, hogy üzenete életté váljon bennünk, értenünk is kell az olvasottakat. Támogassuk a hazai bibliamissziót, és lélekben kés...
 • 2021. február 28., vasárnap

  Mesék a zárkából – ez a címe Visky Ábel filmjének, amelyet szerdán mutatnak be online vetítéssel a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztiválon. A ...
 • 2021. február 25., csütörtök

  A digitális oktatás jövőjéről és az online oktatás tapasztalatairól is szó esik a Kovász Közösség péntek délután kezdődő panelbeszélgetésén. Thoma Lás...
 • 2021. február 24., szerda

  „Olyan boldog voltam, amikor kiderült, Zilahra kerülünk, de nem tudtam, mi mindenen kell ott keresztülmennünk. A férjem beszélt arról, hogy Góliáttal ...
 • 2021. február 24., szerda

  Testvéri és munkatársi egységről, hatékonyabb szervezeti működésről és a püspökszentelő istentiszteletről is szó esett a dunamelléki Egyházkerületi Ta...
 • 2021. február 23., kedd

  A második világháború végén legalább egymillió magyar állampolgár került szovjet hadifogságba vagy kényszermunkatáborba. Minden harmadik magyarországi...