Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Istentisztelet járvány idején

"...ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük." (1Thesszalonika 4,13)

„És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.”

(Márk evangéliuma 13, 20)

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 29.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival:
„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el" (János evangéliuma 6,37)
Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot.

***

VASÁRNAP SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET, ÍGY OLVASHATÓ FORMÁBAN

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
1. Teremtő Istenünk, :/: Édes Atyánk nékünk!
Hatalmas vagy, irgalmad nagy: Ínségemben, szükségemben, kérlek, engem ne hagyj!
2. Szívem benned bízik, :/: Hozzád fohászkodik;
Nézz csendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon könyörülj kegyesen.
3. Tudom, hogy kegyelmed :/: enyhít mindeneket,
Bús szíveket, sebeseket, szegénységben, betegségben ellankadt fejeket.
***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik. Az örök Ige így hangzik: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3,16

***

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten.

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" János 6:63

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. fejezetéből a 28-tól a 44. versekig. Az Úr Jézus Krisztus „... tovább haladt Jeruzsálem felé.  29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30 „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá." 32 Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?" 34 Ők így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá." 35 Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. 36 Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 39 A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" 40 De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. 43 Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; 44 földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Kedves Testvérek!

Ma sajnos nem a mi kedves templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban tartjuk az istentiszteletet, hanem valahol a földi hajlékunkban. Kérjük most közösen, hogy Istenünk könyörüljön rajtunk és tegye templommá és szentelje meg azt a helyet, ahol éppen vagyunk és kérjük, hogy szóljon hozzánk, áldott Igéje és Szentlelke által.

Most, amikor ezt a jól ismert Igét elkezdjük tanulmányozni, virágvasárnap előtt vagyunk egy héttel. Adja meg az Úr, hogy mi ezekben a gondokkal megterhelt, nehéz napokban, ilyen feszült és zaklatott körülmények között is tudjunk elcsöndesedni és Istennek kedves módon KÉSZÜLNI! Igen, most ilyen feszült körülmények között kell a világnak készülnie a Nagyhétre, Húsvétra, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának szent ünnepére!

A mi Istenünk, aki hajunk száláról is tud, jól ismeri helyzetünket, amelyben vagyunk, és meg tud minket segíteni, mert Neki van erre HATALMA. „ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

A kijelölt igeszakasz arról tudósít minket, hogy ott és akkor lázas készületek voltak Jeruzsálemben. Tömegek érkeztek mindenfelől a Pászka ünnepre. A nép között futótűzként terjedt a hír és az egész Jeruzsálem izgalomba jött, amikor megtudták, hogy az Úr Jézus érkezik. A Bibliából tudjuk, hogy ekkor felgyorsulnak az események és az emberek saját szemükkel láthatták, amint a Messiásról szóló próféciák beteljesedtek:

- Szamárháton érkezik  (Zakariás 9,9)

- Hozsannával köszöntik (Zsoltár 118,26)

És a sokaság felismerve ezeket, tisztelete jeléül felsőruháikat terítette le elé!

Az Úr Jézus Krisztus ma is érkezik! Mi vajon hogyan fogadjuk Őt, mennyire örülünk Neki?

Hogyan tiszteljük Őt? Mit tudunk, vagy - mit szándékozunk- ma letenni, leteríteni elé?

A Bibliából jól tudjuk, hogy az emberek sok mindent tettek már elé:

aranyat, tömjént, mirhát,

vagy pálmaágakat, és felsőruhákat,

de Ő egynek sem örült úgy,

mint amikor te a szívedet tetted le -terítetted ki Őelőtte és fogadtad, mint Királyodat!

Ha már megtetted,- boldog vagy!

Ha még nem tetted meg, gondolkodj el most, és tudd meg, hogy Jézus Krisztusban a Királyod érkezik hozzád! Ismerd fel Őt és adj neki kellő tiszteletet. Add át Neki most szívedet, lelkedet, életedet önként és szabadon, mert még teheted és a legjobb helyre teszed. Ezt ne sajnáld az Úrtól! Nem fogod megbánni!

Ott és akkor, az örvendező emberek részéről gyönyörű bizonyságtétel volt ez a fogadtatás:

„Békesség a mennyben, dicsősség a magasságban!
Hozsánna a magasságban! Áldott aki jön az Úr nevében!
Áldott a mi Atyánknak Dávidnak az országa! Áldott az Izraelnek ama királya!"

Soha nem mulaszthatod el Királyodat, Megváltódat dicsérni! Mert a köveknek ma is kiáltaniuk kell!

Óh, hányan akartak már elhallgattatni minket? Hányan akarták már örömünket elvenni? Az Úr Jézust is azzal bántották a gonosz, képmutató farizeusok, hogy ez a dicséret és tisztelet nem illeti meg Őt! „Mester, dorgáld meg a tanítványaidat!" Az Úr Jézus az istendicséretért még soha nem dorgált meg senkit, másért viszont igen: pl: A hitetlenségért, a türelmetlenségért, a képmutatásért, a kétszínűségért, az elbizakodottságért, a tiszteletlenségért, az első szeretet elhagyásáért...stb!

Az Úr Jézus Krisztus ma érkezett tehozzád, éppen oda, ahol vagy! Ma a te életedbe akar bevonulni! Boldog vagy, ha már felismerted a meglátogattatásod idejét! Minden ezen áll, vagy bukik, hogy mit jelent számodra az Úr Jézus személye? Kinek tartod Őt? Egy híres embernek? A sok közül egy tanítónak, vagy „mesternek" csupán, mint a farizeusok?

Felismered-e, hogy Ő a Messiás, az áldott Isten Fia, a Szabadító, a Megváltó? Ha rájöttél, hogy rá van szükséged, és hogy mindened az övé, akkor ünnep lesz hátralévő életed! Borulj le Őelőtte és imádságban köszönd meg, amit érted tett. Adj hálát Neki, hogy Őbenne megtaláltad az életed értelmét és Őt, mint Megváltódat, Szabadítódat tisztelheted, és mint Királyodat követheted! Úgy legyen. Ámen!

Trencsényi László
lelkipásztor

 • „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak,
 • bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
 • Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."
 • Efezus 4,32
 • „Áldott az Úr!
 • Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk."
 • Zsoltár 68, 20

 

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen."
***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,
fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."
***

Hirdetések

Hirdetem, hogy akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.

Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Tudatjuk, hogy a veszélyhelyzet miatt továbbra is csak E-mail- ben, SMS-ben, vagy telefonon tudunk kommunikálni.  Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829  Sürgős esetben: 06 (30) 2484032  E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot. Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:  „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)  Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
7. Nálad lehetetlen, :/: Tudom, semmi sincsen.
Nyújtsd kezedet: Bús szívemet, Erősítsd bágyadt lelkemet, Mert áldlak tégedet.
8. Szent Lélek Istenünk, :/: Vigasztaló Urunk:
Bátoríts meg, Oltalmazz meg, Igaz hitben, Szerelmedben Minden jókkal áldj meg!
9. Keresztemben tűrést, :/: Adj boldog szenvedést,
Hogy abban ne Zúgolódjam, És búban ne tántorodjam, Hozzád folyamodjam.

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Budapest, 2020. március 29.
 • Trencsényi László
 • lelkipásztor

***

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MARGÓJÁRA! Írta: Dr. Erdélyi Judit

(Budapest, 2020.március 22.)

Dr. Erdélyi Judit kardiológus főorvos, az Országos Korányi Intézet kardiológiai ambulanciájának vezetője. Több évtizede foglalkozik az un. természetgyógyászat bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál kérdéseivel. Országszerte élénk missziói tevékenységet végez, számos konferencia előadója.

***

A református Bibliaolvasó kalauz szerint az egyik napi újszövetségi ige a tíz leprás meggyógyítása volt (Lukács ev. 17,11-19). Elgondolkoztam azon, hogy az Úr Jézus földi ittjártakor a lepra kórokozója legalább annyira ismeretlen volt a kor orvosai előtt, mint ma, a koronavírusé. Halálos betegség lévén, semmi más eszközük a terjedés ellen nem volt, mint a karantén; olyan emberi, járványügyi megoldás, ami némi védelmet nyújtott.

Ám Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk ugyanúgy mindent tudott már akkor is a lepra kórokozójáról, ahogyan ma is egészen pontosan tud mindent a koronavírusról.

Nem is csak tudott róla mindent, de az Ura is volt annak.

Elég volt csak meglátnia a betegeket, és elküldenie annak a kornak a járványügyi szakembereihez, és a leprások mire odaértek, "megtisztultak", azaz mind meggyógyultak. Különösen is szomorú ebben a történetben, hogy miután tízen így, Jézus Krisztus küldő szavára - az egyébként befolyásolhatatlan - a halálos betegségtől megszabadultak, kilencet közülük ez még csak meg sem lepett, még köszönetet mondani sem mentek vissza.

A hálátlanságnak ez a mértéke még Jézus Krisztust is meglepte. Csak egy akadt a meggyógyultak között, aki talán ismerte és meg is cselekedte azt, amit az 50. zsoltár tanít (Zsolt 50,14-15).

Az immár a mennyben uralkodó Jézus Krisztus, a királyok Királya és az uraknak Ura, nemcsak teremtője, de ura is a koronavírusnak. A mai világjárvány is az ő hatásköre, mint egykor a tíz leprás betegsége.

Egyetlen szava elég lehetne, hogy ez a ma mindent uraló pánik és a mindent felülíró járványügyi intézkedések (amiben némiképpen követhető Isten teremtési rendjének a helyreállítása, ill. az utóbbi 30 évet uraló liberalizmus tehetetlensége és kifulladása) feleslegessé váljanak. A járvány "jó hatása" tehát, hogy "a vírus átmenetileg visszahozta a rendet" (Sz.Z.L.).

Vajon, ha az Úr Jézus visszafordítaná a világjárványt, és a mai naptól egyetlen új megbetegedést sem észlelhetnénk, akkor Európából hányan mennének vissza Jézus Krisztushoz, adnának hálát neki, és dicsőítenék az Istent?

Csak a tíz százalék? Vagy még kevesebb?

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem." (Zsoltárok könyve 50,14-15)

 

***

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 22.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!  Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté evangéliuma 11, 28)

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Most egy lelki üzenetet küldök, ezáltal is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

 

 • (Református Énekeskönyv 151. dicséret)
 • „Uram Isten, siess minket megsegíteni, ILY NAGY SZŰKSÉGÜNKBEN,
 • Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és Megváltónkért."

AZ IGE MELLETT

Templomunkban az utolsó istentiszteleten Isten Igéjét a Lukács evangéliuma 13 fejezetéből olvastam fel.  Az Örök üzenetet így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." Lukács 13, 4-5

Ebből az Igéből is világosan látszik, hogy nincs sürgősebb feladat a megtérésnél, mert senki sem tudhatja, hogy mikor és hogyan hal meg. Ma, amikor ilyen félelmetes időket élünk és szomorúan látjuk körülöttünk a sok kétségbeesett embert, mi is elgondolkodhatunk, hogy a Mindenható Szent Isten előtt rendben van e az életünk.
Nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, azt sem, hogy megadatik e a békés öregkor.
Az Úr Jézus Krisztus ebben az örök figyelmeztetésben rávilágít arra, hogy sokakat váratlanul ér a halál.
Ha hirtelen, meglepetésszerűen jön a vég, nincs idő imádkozni, felkészülni az Isten elé való állásra.
A Biblia szerint nincs nagyobb baj, mint ha valakit felkészületlenül (hitetlenül) ér a halál, mert nincs más hátra mint: „...az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket." Zsidók 10,27

Mindig megrendítő, ha a mentőautó szirénáját meghalljuk, mert tudjuk, hogy valaki éppen most életveszélyben van. Ilyenkor leáll a forgalom és a közlekedési rend egy pillanat alatt megváltozik, hogy a beteg minél hamarabb ápoló kezekbe kerüljön! Tudjuk, hogy balesetek bárhol és bármikor előfordulhatnak: Lakásban, munkahelyen, közlekedésben stb. Rendszeresen halljuk, hogy a természeti katasztrófák szedik áldozataikat: Földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás, tűzvész, lavina, vagy ott vannak a bűncselekmények halálos áldozatairól szóló megrendítő hírek. Az Úr Jézus Krisztus így figyelmezteti övéit: „És mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek,  és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." (Lukács 21,11)


Bizony nagy kérdést feszeget az, aki tragikus hírek hallatán felteszi a kérdést, hogy: MIÉRT?
Miért ilyen fiatalon? Miért ilyen váratlanul?
Talán a tragikus hirtelenséggel elhunytak bűnösebbek voltak másoknál?  Nem! Ez rossz következtetés.
Az, hogy ki meddig él itt a földön, az nem a bűnösség függvénye, hanem a KEGYELEMÉ!
Az Úr Jézus Krisztus válasza ez:"..ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el."
Vagyis, nincs sürgősebb feladat a megtérésnél!
Egy biztos, hogy nekünk még van lehetőségünk megmenekülni, mert Istenünk nagy kegyelméből még élünk! Még komolyan vehetjük Isten figyelmeztetését.

Isten megmutatta hatalmát, mindenhatóságát a világnak!
Ma már a lezárt templomokban nem hangozhatott az életmentő igei üzenet.
Mi legalább így hallhattuk Isten figyelmeztetését, szent Igéjét, melynek világosságában el kell gondolkodnunk életünk, jelenünk, jövőnk, sorsunk felől.
Testvérek, nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, de azt tudjuk, hogy minden pillanatban készen kell állnunk, mert egyszer számot kell adnunk életünk felől! Az Úr Jézus Krisztus még időben figyelmeztetett minket ez Igén keresztül! Tudjuk, hogy csak akkor lehet biztonságban, békességben, teljes nyugalomban az életünk, ha már most az Ő szent kezében tudhatjuk életünket, sorsunkat! Csak így mondhatjuk el mi is Pál apostollal: „Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." Róma 14,8

Trencsényi László

 

HÍRDETÉSEK

Tájékoztatom testvéreinket, hogy a héten E-mail- ben körlevelet küldtem és SMS-t azoknak, akiknek tudtam a mobil számukat, a többieket vezetékes telefonon hívtam fel. Így szinte minden gyülekezeti tagunkat sikerült értesítenem a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményéről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

 

A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány

Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot.

Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét: „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5) Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Szeretettel ajánlom a figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

Istenünk áldása kísérje életüket. Ezzel az üzenettel búcsúzom:
„ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8
Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..." (294. ének 2.vers)
Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. március 22.
Trencsényi László
lelkipásztor

 

***

 

***

KÖRLEVÉL, 2020. március 17.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Úr Jézus Krisztus szavaival:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."(Máté evangéliuma 11, 28-30)

 

Amint ismeretes, 2020. március 16-án a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményt adott ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről!

„A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát...és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat."

A Zsinat Elnökségének teljes levele, az alábbi linken olvasható:https://www.reformatus.hu/mutat/17143/

 

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért így interneten, vagy telefonon szeretnénk tartani a kapcsolatot gyülekezeti tagjainkkal. Reménység szerint vasárnaponként egy lelki üzenetet is szeretnénk küldeni minden testvérünknek, ez által is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

Bízunk benne, hogy ezekben a nehéz időkben is Istenünk gondviselését naponta tapasztalják.

Bár a templomi alkalmak szünetelnek, de hivatalosan tervezik, hogy minden vasárnap közvetítenek református istentiszteletet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a http://www.reformatus.hu/ honlapon minden reggel online áhítatot tartanak, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.

Külön is kérjük testvéreinket, rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

A mi Istenünk, arra kér minket, hogy mi is tegyük meg a tőlünk telhetőt.

Kérjük, figyeljenek oda egymásra, különösen is az idős egyháztagjainkra.

Amennyiben szükséges, tőlünk telhetően mi is igyekszünk segíteni a rászorultakon.

Az Úr Jézus Krisztus mondja „Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

Mi is imádkozzunk a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

***

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

"Egyedüli reményem, óh Isten, csak te vagy;

Jövel és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj!

Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon,

Úr Isten, el ne hagyj!

Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem,

Vigasztalást igédben, Uram, Te adj nekem!

Ha kétség közt hányódom és mentségre nincs módom,

Te tarts meg, Istenem!"

(Református Énekeskönyv 276, 1-2)

 

Istenünk áldása kísérje életüket.

Áldás, békesség! Istené a dicsőség!

Budapest, 2020. március 17.
Trencsényi László
lelkipásztor

Imádság a kiürült templomokban! (Anno Domini: 2020. március)

Köszönjünk, Urunk, hogy minden gondunkat eléd hozhatjuk, és reád bízhatjuk, mert te megígérted, hogy gondod van reánk.
Kérünk, hadd vegyük észre a magunk életében is a bűn pusztítását, és adj ebből nekünk szabadulást.
Könyörgünk egyházunkért és az evangélium terjedéséért.
Könyörgünk népünkért, nemzetünkért.
Könyörgünk hozzád szeretteinkért közelben és távolban.
Könyörgünk most különösen is a betegekért, és azokért, akik közöttük szolgálnak.
Áldunk azért, hogy közülük is sokan megismerhettek téged.
Áldunk azért, hogy hallod és meghallgatod az imádságunkat. Ámen.

"Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..."

(Református Énekeskönyv 294. ének 2.vers)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 22, összesen: 314155

 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió