Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti körlevelek

"...ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük." (1Thesszalonika 4,13)


„És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.”
(Márk evangéliuma 13, 20)

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A

(06(1)419 2829  / Mobil: 06(30)248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

***

( 17. KÖRLEVÉL)

2020. május 31.

*****************************************

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

*****************************************

 

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET!

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét;

ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában,

mígnem felruháztattok mennyei erővel."

(Lukács evangéliuma 24,49

PÜNKÖSD, az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja!

 

 

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Róma 8,13

***

Kedves Testvérek!  2020-ban Istenünk kikutathatatlan akaratából, amelyre előre senki nem gondolhatott, komoly és életre szóló „korlátozást" rendkívüli böjti időszakot rendelt el az emberiség számára. Nem túlzás az, ha kijelentjük, hogy amíg élünk emlegetni fogjuk, hogy 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette templomainkat.

Igen, megvan rá a hatalma, hogy ez a hálátlan világ végre álljon meg, zárkózzon be és legyen ideje Istenre figyelni, kezdjen el végre gondolkozni- Istenhez térni!

Eddig, minden vasárnap és minden ünnepen bármikor szabadon mehettünk templomba, istentiszteletre!

Akik a templomok környékén jártak hónapokon keresztül azt láthatták - olvashatták, hogy ZÁRVA!

Igen, a templomi alkalmak megtartására a lehetőség 2020-ban, Húsvét szent ünnepére lezáratott!

Nem volt lehetőségünk bemenni a templomba, részt venni istentiszteleten!

Nem volt lehetőségünk arra, hogy gyülekezetünkben az úrvacsora szentségével élhessünk!

Számunkra ez igazán mélységes böjti időszak volt, és komoly mennyei figyelmeztetés!

Ez az időszak minden keresztyén embert komoly bűnbánatra késztetett!

Így imádkoztunk mi is a Zsoltár írójával:„Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)

 

Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kellett elfogadnunk! Ismerjük az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetését, hogy lesz idő„... azokban a napokban böjtölni fognak. (Lukács 5,35) Isten gyermekei ismerik az Igét és abból megtanulhatták, hogy mindent az Úr kezéből fogadjanak el, és ne ágáljanak ellene, hisz naponta imádkozzák, hogy „legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)

Mivel a járvány idejére lezáratott számunkra minden közösségi alkalom, ez idő alatt csupán egyénileg lehettünk a mi áldott Istenünkkel élő közösségben, a Szentírás alapos tanulmányozásában és az imádságban. Hisszük nem volt hiábavaló ez az időszak számunkra, mivel folyamatosan imádkozhattunk, hogy az Úr még könyörüljön rajtunk bűnösökön, és ezen a kegyetlenül elvadult hitetlen világon!

Áldott legyen Isten, hogy meghallgatta imádságunkat és a 70 súlyos böjti nap után az Ő hozzánk való szeretetéből újra megnyílhattak templomaink.

Hálásan köszönjük a mi Urunknak a kegyelmet és az újabb lehetőséget, a megnyílt templomokat, a személyes találkozásokat, a közös istentiszteleteket, de különösen azt, hogy Pünkösd szent ünnepén már újra úrvacsorával élhetünk! Hálásak vagyunk, mert megtapasztalhattuk, hogy ezen a földön senki sem szeret úgy minket, mint az Úr Jézus Krisztus! Tudjuk, hogy csak Nála van megoldás minden bajunkra, terhünkre, mert az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatával minden bűnünket lemosta és eltörölte!

Hálásan köszönjük meg, amíg élünk, hogy Ő az életét áldozta értünk, hogy mi örökre hozzá tartozhassunk.

Ő mondja:„Ez az én vérem a szövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnöknek bocsánatára" ( Máté 26,28).

Nagy hála van a szívünkben Istenünk irántunk való jóságáért, hogy ma Pünkösd szent ünnepén templomunkban megtarthattuk istentiszteletünket, és Ő meghívott minket kegyelmének drága asztalához és ma 99 nap elteltével újra úrvacsorával élhettünk!

„Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az Ő szent nevét!  Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!  Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg." (103. Zsoltár 1-4)

Budapest, 2020. május 31.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

VISSZATEKINTŐ

Kedves Testvérek!  Az Isten által elrendelt rendkívüli böjti időszakban arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet lehetősége, hogy az Úr Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben! Kértem, hogy ez idő alatt Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) együtt a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-12 fejezeteit. Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 1, 8, 12. fejezeteit. A Mózes első könyvének 1-3 fejezeteit. A Zsoltárok könyvéből a 8, 19, 91, 104, 139, 147, 148, 149, 150, Zsoltárokat és a Jób könyvnek a 38-42 fejezeteit. Bízom benne, hogy a mi áldott Istenünk élő Igéjének alapos tanulmányozása nem volt hiábavaló, hanem mindannyiunk javára, lelki épülésére vált.

***

Most is fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is olvasható mind a 16 körlevél igemagyarázatokkal, melyeket a járvány alatt küldtem gyülekezetünk tagjainak.

 

Honlapunkon megtalálják azt a hat igehirdetést is, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel:

A nagypénteki, húsvéti, áldozócsütörtöki és a legfrissebb: a pünkösdi istentisztelet hanganyagát.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Külön szeretném tisztelettel fölhívni a figyelmet, a honlapunkra, ott is a járvány alatt feltöltött: „AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNI KELL" bibliatanulmányunkra, melynek ismeretét hitben élők számára rendkívül fontosnak tartom! Itt található: Bibliatanulmány

 

***

HIRDETÉS

Isten iránti hálaadással és örömmel tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy

Rendszeres alkalmainkat mind a templomban tartjuk:

Istentisztelet: Vasárnap 10:00

Bibliaóra: Csütörtök 18:00

Imádságos szívvel készülünk Pünkösd hétfői istentiszteletre (június 1.)

amikor újra úrvacsorával is élhetünk!

Testvéri szeretettel várunk mindenkit újra Pestújhelyi templomunkba!

***

Megemlékezés a 100 évvel ezelőtti trianoni békeszerződésről, kényszerszerződésről, a békediktátumról.

A trianoni békekényszerre emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az I. világháborút lezáró békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá. Ezzel a békediktátummal a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, és lakosságának több mint a felét.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy június 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, június 4-én, csütörtökön 16:30-kor, 100 másodpercig szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Így kapcsolódhatunk mi is imádságban a Nemzeti Összetartozáshoz!

Egyházunkat és nemzetünket Trianon óta emberek által alkotott határok választják el. Mindezek ellenére az egyház és a történelem Ura megtartott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy amiképpen az elmúlt 100 évben elődeinkkel és velünk volt a Mindenható, úgy utódainkat is megtartja az eljövendő időben. Reménységünknek alapja, hogy van élő Istenünk, megváltó Krisztusunk, Aki a Szentlelke által velünk volt, velünk van és velünk lesz.

Június 4. számunkra legyen a reménység és egység napja. Ezt bizonyítja, hogy mi, Kárpát-medencei reformátusok Urunk kegyelméből, 11 évvel ezelőtt közös Alkotmánnyal hivatalosan is újra egy közös Magyar Református Egyházba tömörültünk. A lelki egység mindvégig megvolt, és ma is megvan. Az egységes Magyar Református Egyház ezt a lelki összetartozást igyekszik megerősíteni és szorosabbra fűzni.

 

 

 

***

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy a megfelelő szabályok betartásával tartsuk a templomi istentiszteleteket.

Kérjük, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat tartsák be.

A TEMPLOMOKBAN IS KÖTELEZŐ:

·        Megtartani a védőtávolságot (1,5 m).

·        A száj és orr eltakarása kötelező(szájmaszk, kendő, sál).

·        Az érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.

·        Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása kötelező.

·        Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani, ezért kérjük, hogy mindenki a saját énekeskönyvét és Bibliáját hozza magával a templomba.

·        Kérjük, hogy csak egészségesen jöjjenek a templomba!

·        VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

 

***

AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNI KELL

***

"Akié a Fiú, azé az Élet. Akiben nincs meg az Isten Fia,

az Élet sincs meg abban."(János apostol első levele 5,12)

Szeretném gyülekezetünk tagjaival megosztani a LEGFONTOSABB tudnivalókat az Úr Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hitünkről. Tudom, hogy mindez életbevágóan fontos mindenki számára, ezért kérem, hogy az alábbiakat Isten előtti SZENT felelősséggel tanulmányozzák! Mivel a hívő ember nagyon szereti Megváltóját az Úr Jézus Krisztust, ezért legjobban arról szeret hallani, ami Vele kapcsolatos. Kell, hogy érdekeljen minket az, hogy rendszerezve egyben lássuk, azokat az ismereteket, amit drága kincsünkről a hitünkről megszerezhetünk. „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." 2Péter 1,5 Ebből az Igéből megtudhatjuk, hogy hitünk mellé tudást kell ragasztanunk. Kegyelem, hogy még Istenről tanulhatunk.  A mi Megváltónk azért adott ilyen nagy lehetőséget számunkra, hogy a megszerzett ismeretet helyesen használjuk fel a lélekmentés áldott és szent szolgálatában.  Ezért ragadjuk meg ezt a nagy lehetőséget és kérjük a mi Urunkat, hogy Szentlelke által készítsen fel erre a hatalmas feladatra.

„... hirdessétek a népnek ez ÉLETNEK minden beszédét." Apostolok Cselekedetei 5,20

 

***

ALAPKÖVETELMÉNY

Minden református hívő keresztyén embernek legyen:

BIBLIA

Hittankönyv

Énekeskönyv

Imádságoskönyv

Hitvallásos irodalom

Bibliai szótár  és  kommentár

Bibliai,hitismereti-hitvédelmi irodalom

 

***

Minden hívő keresztyén embernek tudnia kell:

(János evangéliuma 3,16)

„Mert úgy szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,

el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

 

Az Úr Jézustól megtanult imádság (Máté 6,9-13)

Apostoli Hitvallás

Tízparancsolat (2Mózes 20,2-17)

A törvény summája (Máté 22,18-20)

Az aranyszabály (Máté 7,12)

Ároni áldás (4Mózes 6,24)

 

Amit a hívő keresztyén embernek ismernie kell:

Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)

Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)

Az Úr Jézus Krisztus főpapi imája (János 17)

Az Ószövetség szíve (Ézsaiás 53)

Zsoltárok:1,8,15,19,22,23,24,25,27,34,37,42,51,65,71,90,91,100,103,121,126...

 

Amit a hívő keresztyén embernek föl kell tudni sorolni:

Az Ószövetség 39 könyvének fölsorolása

Az Újszövetség 27 könyvének fölsorolása

A Teremtés napjainak fölsorolása (1Mózes 1)

Izráel 12 törzsének fölsorolása (1Mózes 35,23-26. és Jelenések 7,5-8)

Az Úr Jézus 12 tanítványának fölsorolása (Márk 3,16-19)

A Jelenések Könyvében szereplő 7 gyülekezet megnevezése (Jelenések 2-3)

A nyolc boldogmondás fölsorolása (Máté 5,3-12)

A hat lelki fegyverzet megnevezése (Efezus 6,10-17)

A Lélek gyümölcse kilenc részének megnevezése (Galata 5,22)

A hithősök megnevezése (Zsidók 11)

A TÓRA = Mózes öt könyvének fölsorolása latinul és magyarul: (Genesis=Teremtés, Exodus=Kivonulás, Leviticus=Léviták könyve, Numeri=Számok könyve, Deuteronomium=Második törvény)

Himnuszok a Bibliában:

1,)  Az Úr Jézus Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))

2,)  Isten szeretetének himnusza (1Korinthus 13)

3.)  A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)

4,)  A kiválasztás himnusza  (Róma 8, 28-34)

5,)  Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1, 1-14)

6,)  A hitbizonyosság himnusza ( Róma 8,35-39)

7,)  Az Anyaszentegyház lelki egységének himnusza (Efezus 4, 1-6)

8.)  A mennyei boldogság himnusza (Máté 5,3-12)

9,)  A mennyek országáról szóló példázatok himnusza (Máté 13,1-52)

10.) Isten akaratának himnusza (Máté 7,12-29)

11,) Isten missziójának himnusza (Máté 28,18-20)

12.) Isten dicsőítésének himnusza (Róma 11,33-36)

Amihez az Úr Jézus Krisztus önmagát hasonlítja:

Az élet Kenyere (János 6,35)

A világ Világossága (János 8,12)

Az Ajtó (János 10,9)

A Jó Pásztor (János 10,11)

Az Út az Igazság és az Élet (János 14,6)

A Feltámadás és az Élet (János 14,25)

Az igazi Szőlőtő (János 15,5)

Az Alfa és az Ómega ( Jelenések 21,6)

 

Amihez a Biblia a hívő embereket hasonlítja:

„Ti vagytok a földnek sója." (Máté 5,13)

„Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5,14)

„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma." (1Korinthus 6,19)

„Krisztusnak,a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!"(2Korinthus 3,3)

"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére." (2Korinthus 2,15)

„Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek." (János 12,36)

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

„Ha ti megtartjátok az én igémet,valóban tanítványaim vagytok."(János 8,31)

"Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek".(Jn 15,16)

 

A református hívő keresztyén ember számára kötelező irodalom:

B I B L I A (Károli és új fordítás)

Hitvallásaink:

Apostoli Hitvallás,

Heidelbergi Káté,  II.Helvét Hitvallás

***

Kálvin János: Institutio Religionis Christianae (A keresztyén vallás rendszere)

***

A hívő keresztyén ember számára ajánlott irodalom:

Imádságos könyvek:

1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)

2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások

3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén

4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja

5. Szikszai Béni: Útitárs

6. Visky Ferenc: Méz a sziklából

7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében

9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett

10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Ajánlott olvasmányok:

Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika

Alföldy-Boruss Dezső: Dogmatikai vázlatok

Cseri Kálmán: Református hitünk

Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem

Cseri Kálmán: Tízparancsolat

Szikszai Béni: Mécsvilág

Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva

Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást

Dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén

Alföldy-Boruss Dezső: Útmutató vallási irányzatok megértéséhez

Dr. Bütösi János: Tévtanítások pergőtüzében

Ajánlott gyermek irodalom:

Bibliai történetek gyerekeknek: Református Egyház 2006

Angol-Magyar Gyermekbiblia:W.Noller K.Taylor/Tessedik S.Alapítvány

W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a csillagokat

W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a benned lévő csodákat

Paul White: A buyufa alatt

Bob Devine: Isten csodálatos világa / Ev. Kiadó

Werner Gitt: Ha az állatok beszélni tudnának

Zárójelben (Gál Éva rajzai) /Evangéliumi Kiadó

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

A teológia az emberi vizsgálódás legméltóbb tárgya. A keresztyén ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése, Szent lényének áhítatos kitartó, elmélyült kutatása. A teológia kifejezés a: theosz (Isten) és logosz (beszéd, szó, ) fogalmaiból tevődik össze. Így a teológia az Istenről szóló beszédet vagy tudományt jelenti.

***

A KERESZTYÉNSÉG 5 ALAPELVE:

I.) Isten szól az emberekhez: az Ő szava a Biblia, amelyet azért kaptunk, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre.

II.) Isten a világ Ura és Királya; Aki dicsőségesen uralkodik mindeneken. Tökéletes jóságát mutatja meg mindenben, amit tesz, hogy emberek és angyalok leboruljanak előtte s imádják Őt.

III.) Isten megváltó Isten, aki ingyen-kegyelemből való szeretetével az Úr Jézus Krisztus által megszabadítja a hívőket a bűn terhétől és hatalmából, hogy gyermekeivé fogadja, és mint gyermekeit megáldja őket.

IV.) Dicsőséges Szentháromság Istenünk van: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényében egy, személyében három. A megváltás művében mindhárman együttműködnek úgy, hogy az Atya eltervezi, a Fiú szerzi, a Szentlélek pedig alkalmazza.

V.) A valódi kegyesség válaszadás Isten kijelentésére: bizalommal és engedelmességgel, hittel és leborulással, imádsággal és dicsőítéssel, hűséggel és szolgálattal. Az életet Isten Igéjének fényében kell látni és élni.

 

"Készülj Istened elé!

(Ámos 4,12)

***

"...hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

(2Timótheus 3,17)

***

Írta, és szerkesztette: Budapest, 2020

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

***

( 15. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 17.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 17-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 377. dícséret) Szentlélek végy körül bennünket

A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén Úr Isten

1. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, :/: Készíts neved imádására, Magasztalására, Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: Hisszük, a mi szánknak szózatja Egeid meghatja.

2. Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. :/: Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve.

Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot.

3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól,

Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen.

Szöveg: Szűcs György †1809.

 

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek,

teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten.

Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 11. fejezetének a 4 vers alapján:

„És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." Lukács 11,4

 

Kedves Testvéreim!

Az utóbbi három vasárnapon át a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, és az Úr Jézus Krisztus megkísértetésének, történetéből kaptuk a figyelmeztető Igéket, amikor háromszor is megkísértette Őt az Ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Láthattuk, hogy az első kísértésben az Ördög megkérdőjelezte az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az Ördög hazudott,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánlott fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az Ördög már ölni akart, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézte (Zsoltár 90,11). Megállapítottuk, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy mennyire fontos a földön Istennel helytállni, hitben megállni, Igéjét becsülni és Igéjét használni!

***

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

Az Úr Jézus Krisztus, amikor minket imádkozni tanított, fontosnak tartotta, hogy naponta foglaljuk imánkba azt a kérést is, hogy :"Ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." Lukács 11,4

Tudjuk, hogy ezen a Földön mérhetetlen veszélyekkel, próbatételekkel kell szembenéznünk és nap mint nap, gonoszabbnál gonoszabb kísértésekkel kell megküzdenünk. Nem elkeserítés végett, hanem inkább a felkészültség miatt mondom: Egyetlen hívő embernek sem lesz kísértésmentes az élete. Ezt az Úr Jézus mondta Péternek: „A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." Lukács. 22,31

Bár ilyen életveszélyes körülmények között kell helytállnunk, de ha hiszünk a Megváltóban, ilyen helyzetek között is számíthatunk Istenünk segítségére és naponta imádkozhatunk az Úr megőrző kegyelméért.

Fontos tudnunk, hogy: „Isten senkit sem kísért" (Jakab 1,13) Ezért alapvető tétel, hogy határozottan tudjunk különbséget tenni a kísértés és a próbatétel között. Egyértelmű például, hogy Isten Ábrahámot hitpróba alá vetette. Az Úr Isten irántunk való szeretetből minket is kipróbált emberekké akar formálni és erre megvannak a maga eszközei. Lehet, hogy ez számunkra nem lesz kellemes, de a mi üdvösségünket fogja szolgálni, tehát szükséges. A mennyek országába ugyanis nem akárkik, hanem csak a „kipróbált" újjászületett-megtért emberek juthatnak. Ezeket a hitpróbákat tehát bármilyen súlyosak is, engedelmes szívvel és zúgolódásmentesen kell fogadnunk: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez." (Róma 8,28-29)

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek"(Jakab 1,12)

Igen, boldogok vagyunk még a hitpróbák és a kísértés ideje alatt is, mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik Őt szeretik. A próbatételek alatt és a kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek az Ördög csapdájába esnek és elsüllyednek, elkeserednek, vagy meghátrálva visszatérnek az istentelen világba.

***

 

HELYTÁLLNI A KÍSÉRTÉSBEN!

A kísértés hátterében mindig egyértelműen Isten ellensége, az Ördög áll, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság" (János 8,44)

Az Úr Jézus és az egész Biblia úgy beszél a Sátánról, mint valósággal létezőről, mint aki mindenre elszánt, merészségben és ravaszságban, kitartásban és gyorsaságban fáradhatatlan, mindenféle harci szerszámmal bőven felszerelt, és a gonosz lelkek seregével rendelkezik. Annyi bizonyos, ha Isten nem védene minket a sátáni támadásokkal szemben, mindnyájan elvesznénk. Elvesznénk, ha nem tudnánk, hogy :„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8) Mi a magunk erejével nem tudnánk szembeszállni vele, de az Úr Jézus legyőzte, így tehát tudhatjuk, hogy a világ fejedelme már legyőzött hatalom.

 

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Az Ördög igyekszik mindenkit szembefordítani a Bibliával, úgy férkőzik az emberhez, hogy csábító csalárdságaival Isten igazságát ostromolja.

Az Ördög lépten-nyomon támadásra kész. Nem ügyetlen stratéga, ezért (tudományos köntösbe ágyazott) érvelése, hitetése sokaknak megnyerő. A Bibliából is tud idézni, de számára a Szentírás „csak betű" marad és nem élet. Tudjuk, hogy az Ördög volt az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Tapasztalhatjuk, hogy azóta már sok követője akadt!) Igyekszik mindig, ráígérni Isten ajándékaira és nagyobb jóval kecsegtetve, kételyt támasztani Isten iránt. Tévelygésbe bonyolít, gyűlölséget kelt, engedetlenséget szít Isten akarata ellen, hogy Isten országát megdöntse s az embert magával együtt rántsa a kárhozatba.

Az ősi ellenség tehát Istentől akar elszakítani, a kegyelem művét akarja tönkretenni, a káoszt ránk szabadítani. Csábítása azért megejtő mert szinte felismerhetetlen. Személyes valóságát titkolja.

Éppen azt akarja elhitetni, hogy nem is létezik. Ez a legnagyobb hazugsága!

Soha nem fedi fel sem a kilétét, sem a szándékát.

Lényéből fakadóan szeret a homályban maradni és a zavarosban halászni.

Nem fecsérli az időt holmi udvariaskodással.

Soha nem szokott bemutatkozni és nem bajlódik a megszólítással sem. (Lásd Ádám és Éva megkísértése)

Mindig hívatlanul, tolakodóan, szemtelenül és alattomosan lép gyanútlan áldozatához.

Kiszámíthatatlanul, váratlanul szólal meg, Mindig van mondanivalója, illetve „kísértenivalója".

Azonnal a tárgyra tér, mivel jól felkészült mindenkiből, ismeri a gyenge pontokat és könyörtelenül ki is használja.

Célratörően, taktikusan, rafinált módon, hidegen, kegyetlenül és embertelenül tárja fel, adja elő portékáját.

Hazugságát olyan meggyőzően tudja tálalni, hogy felkelti az érdeklődést és kíváncsivá tesz.

A fullánk, amit használ, mindig „idegen test", „idegen tűz" az ember számára, de olyan ravaszul van álcázva, hogy tompítja, vagy teljesen kiiktatja a „lelki immunrendszert"! Így lesz az ember kiszolgáltatottá és áldozattá.

A tapasztalat az, hogy amennyiben valaki párbeszédbe keveredik vele, majdnem biztos, hogy elbukott!

Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el fogja pusztítani.

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia: „Helyet se adjatok az Ördögnek!" (Efezus 4,27)

 

Az Ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló, és feltétlenül ölni akar, mivel ez a foglalkozása.

Természetesen végsőkig titkolni igyekszik, hogy valójában azért jön, hogy:„öljön és pusztítson!" (János 10,10)

Feltett szándéka valamilyen módon megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket.

Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben.  Durva és alattomosan kifinomult módszereivel, széles és roppant gazdag eszköztárával, behízelgő, vagy brutális támadásainak csapásai alatt minden védtelen ember hamarosan összeomlik.

Mindent elkövet, mindent megmozgat és semmitől sem riad vissza.

Sokan belegabalyodnak az Ördög kivetett hálójába és elbuknak.

MI MARAD?

Egy szomorú megfertőzött, becsapott, hajótörött, megalázott, meggyalázott, megnyomorított, elbukott, tönkrement élet. Bűnbe, hitetlenségbe, tagadásba, kétségekbe, teljes reménytelenségbe, nihilbe taszított, félrevezetett emberek milliói. Korunkban, a halál és a terror civilizációjában erről beszélnek a tragikusan szétzilált emberi kapcsolatok, megnyomorított, ronccsá tett családok, megcsalt férjek, elhagyott feleségek, riadt szétszéledt gyermekek, tönkrement életek. A Kísértő célja mindig ugyanaz: megtévesztett áldozatainak nyomorba, halálba döntése, teljes elpusztítása.

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia: „Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz." Róma 12,9

 

Az Ördögnek mindig is a legfőbb ellensége az Egyház volt.

Mindenképen arra akarja rábírni az embereket, hogy ne higgyenek Istenben, vagy ha már hisznek, adják fel hitüket, hogy ne olvassák a Bibliát, ne ismerjék az Igét, ne tudjanak Isten akaratáról rendeléseiről, törvényéről, és ne járjanak templomba. Elhiteti, hogy hihetnek másban is: pl. álmokban, misztikus látomásokban, halottkultuszban, a nyilvánvalóan istentelen vallásokban, vagy eretnek (szektás) tanításokban. A megtévesztett embereknek pótszereket kínál, pogány hiedelmeket, szokásokat, hagyományokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!  De leginkább arról akarja meggyőzni az embereket, azt akarja elhitetni, hogy a lelkükkel, az üdvösségükkel ne foglalkozzanak, ezért ördögi módon azt sugallja, hogy van még idejük és ráérnek még megtérni. Ezért figyelmeztet minket Isten Igéje: „Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!" 1Thesszalonika 5:21

 

A legjobban a hitvallásokat és a hitvallókat gyűlöli, különösen az újjászületett- megtért hívőket!

Feltett szándéka a hívő embereket megtéveszteni, közéjük éket verni, zűrzavart okozni, meghasonlást támasztani, mindenképpen letéríteni őket a keskeny útról. Erre a szomorú helyzetre is illik az Ige: „..némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." (1Timótheus 6,10)

Az Ördög kíméletlenül kihasználja azt, hogy az Egyházon belül is sebezhetőek az emberek, mert ott is jelen van sok hiánybetegség, például: a vigyázás, óvakodás, hitkomolyság, alázat, érzékenység, szerénység, összeszedettség, nyitottság, tapintat, tisztelet, szeretet hiánya.

Sajnos jelen van a hívő gőg, szeretetlenség, törvényeskedés, képmutatás, farizeuskodás, mások ítélgetése, más dolgába avatkozás, tiszteletlenség, tapintatlanság, lazaság, fegyelmezetlenség, szeszélyesség, szertelenség, közömbösség, belterjesség, vetélkedés, egymás ellenében való szolgálat, át nem imádkozott cselekvés, túlzott jóhiszeműség, engedékenység, felületesség, felszínesség veszélyhelyzetek leértékelése stb.

A Bibliában megtalálhatjuk az ellenszert, a mennyei bátorítást is: „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott." (Efezus 4,22)

A Kísértő az Anyaszentegyházban különösen is a dogmatikát, a tiszta hitvédelmi rendszert utálja. Legfőbb törekvése megszüntetni a hitvallásokat, hogy mossák el, lépjék át a felekezeti határokat. Feltett szándéka, hogy a felekezeti különbségeket feloldja (ökumené), bagatellizálja, cseppfolyósítsa, így totálisan védtelenné tegye a hitvédelmi rendszert. Sajnos így vált napjainkra oly tragikusan megosztottá, ugyanakkor a hitetlenek felé toleránssá, értékeit feladva vallás-semlegessé „színtelenné-szagtalanná" a keresztyén világ nagy része.

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek,

hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is."(Máté 24,24)

***

Az Úr Jézus Krisztus a választottait különös gondviseléssel védi és előre figyelmezteti, fölkészíti az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére, hogy minden körülmények között tudják vállalni a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak. "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6,12

Mivel a mi Urunk időben mindenről tájékoztatott minket, ezért nem kell megrettennünk, vagy kétségbeesnünk az Anyaszentegyházban is tapasztalható fájdalmas jelenségek miatt:

A konkoly jelenléte miatt: (Máté 13,24-43)

"Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! - felelte nekik." Máté 13,27-28

Árulók jelenléte miatt: (Ahitófel, Júdás)

"Jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van." 2Sámuel 15,31

"Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." Máté 26,24

Eretnekek, hamis próféták jelenléte miatt: (Hümenaiosz, Filétosz)

"Beszédük úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, Akik az igazság mellől eltévelyedtek..., és feldúlják némelyeknek a hitét." 2Timotheus 2, 17-18

Felületes hívők jelenléte miatt: (Démás)

"Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván." 2Timótheus 4,10

„Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók" 1János 2:19

Autokrata vezetők jelenléte miatt: (Diotrefész)

"Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket." 3János 1,9

Megtévesztő látszathívők jelenléte miatt: (Az öt balga szűz)

"A balgák amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat." Máté 25,3

"Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."Máté 25,12

Farizeus "áltestvérek" jelenléte miatt:

"Némelyek így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek." Apostolok Cselekedetei 15,1

"Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől." 2Timóteus 3:5

***

Az Úr Jézus már előre alaposan felkészített minket és így tudhatjuk, hogy leleplezett ellenséggel van dolgunk.

„Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." Lukács 10:3

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek." Lukács 10:19

Az Úr Jézus küldetésében járva csak azért nem leszünk áldozatok, mert Ő nem csak ismeri, hanem védi is az övéit. Isten gyermekei jól ismerik az Igét:Mindent megvizsgáljatok." (1Thesszalonika 5:21) és észlelik a veszélyt, az Ördög alattomos csalásait, kísértéseit, ezért nem barátkoznak az ellenséggel soha. Nem hisznek a behízelgő hamis ígéreteknek, nem esnek áldozatul a szemfényvesztő vallásos trükkök, pótszerek alkalmazóinak, a vallásos mutatványosoknak, a megtévesztő hamis tanításnak. Minden támadást és kísértést az élő és ható Igével védenek ki, amely az Isten szájából származik. Így tudnak ellenállni és harcolni ellene, mert az Úr Jézus nem hagyta övéit fegyvertelenül. „Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására." (2Korinthus 10:4) „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." Jakab 4,7

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

 

MENNYI FIGYELMEZTETÉS

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el, akinek álljatok ellene a hitben szilárdan." (1Péter 5,8-9)

„Rá ne szedjen minket a Sátán, mert az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk!" (2Korinthus 2,10-11)

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

A hívő emberek tudják, hogy fokozottan veszélyes helyzetben kell élniük és helytállniuk. Ezek a mennyei figyelmeztetések a hívőknek, a megváltottaknak, a választottaknak, Isten gyermekeinek szólnak, hogy vegyék komolyan. Fontos, hogy ne becsüljük túl a gonosz hatalmát Istennel szemben, de ne becsüljük le hatalmát önmagunkkal szemben. Tudjuk, hogy a hívő élet kipróbált és megkísértett élet. Az Úr Jézus mondja:„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." Lukács. 22,31 A Kísértő lehet, hogy félelmetes „...ordító oroszlán"- ként, vagy leplezetten  „.. világosság angyalaként" fog leselkedni ránk. Lehet, hogy a „...tulajdon kívánság területén" férkőzik közel, de mi tudjuk, hogy csak egyféleképen lehet teljes védettségünk és biztonságunk: ISTENÜNK VÉDŐ OLTALMA ALATT.

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltár 91, 1-4)

A hívő emberek a Bibliából megtanulták, hogy csak az Ige leplezi le a Kísértőt, és csak az Igével tudunk helytállni! Csak az Úr Jézust segítségül kérve tudunk ellenállni, mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa! „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8)

Isten választottjai a próbatételekben, a kísértésekben sem zúgolódnak, nem elégedetlenkednek, mert tudják, hogy Isten gondoskodó szeretettel vigyáz rájuk. Ő jól ismeri a ránk váró nehézségeket, viharokat, melyeket ki kell állnunk, a harcokat, amelyeket meg kell harcolnunk. Nem menekülhetünk ki a világból, hisz itt van dolgunk, mert az Ő küldetésében járunk, ami a lehető legnehezebb, de a legnemesebb feladat is egyben.

Megváltónk nélkül mi is kiszolgáltatottak lennénk, de Ő tökéletes védelmet biztosít nekünk!

Boldog ember az, aki Megváltójára tekintve éli életét. Isten gyermekeinek itt kell helytállniuk a földi nagy küzdőtéren, mindig komolyan véve Isten akaratát, rendületlenül hirdetve az örömhírt, és mint só és kovász, mint a Szentlélek temploma igyekezniük kell betölteni nemes küldetésünket, mert tudják, hogy a jutalom, amit Uruktól kapnak mindennél nagyobb, állandó és örökké tart!

Az Úr Jézus mondja:„Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté 28,20

 

***

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

(Református Énekeskönyv 392. dicséret) Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,

S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De szent megújulásért És békéért eped,

Míg látomása egykor dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül.

5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.

Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel Fenn Nálad béke vár!

 

Dallam: Wesley S.S., 1810-1876.

Szöveg: Stone J. Samuel, 1839-1900

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,

fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem tudunk találkozni, de Istennek hála remény van arra, hogy nagy valószínűség szerint (ha még korlátozva is) de hamarosan újra nyithatók lesznek templomaink. Erről időben tájékoztatni fogjuk gyülekezetük tagjait!

Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

Bibliatanulmányunk

Ne feledjük, hogy a jövő héten az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe,- áldozócsütörtök lesz, ezért olvassuk el az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 1 fejezetét.

Az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább:

A Lukács írása szerinti szent evangélium 1-12 fejezeteit

Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 1, 8, 12. fejezeteit

A Mózes első könyvének 1-3 fejezeteit

A Zsoltárok könyvéből a 8, 19, 91, 104, 139, 147, 148, 149, 150, Zsoltárokat

A Jób könyvnek a 38-42 fejezeteit

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető négy videó, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel, többek között a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag is!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával juttassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

 

( 14. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 14.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

Napjainkban az egész emberiség számára Istentől elrendelt böjti időszakot mi, akik Őt ismerjük, szeretjük és szeretve követjük, használjuk ki az Ő céljának megfelelően.

Legyen most időnk tanulmányozni a Bibliát, az ÉLET KÖNYVÉT. Tudjuk, hogy aki a Biblia tanulmányozására (nem csak olvasására) minőségi időt szán, az a leghasznosabbat teszi, amit ember tehet, mert az sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-10 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a Mózes első könyve 1-3 fejezetét, a 8, 19, 91, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

 

***

A KEZDETRŐL

(6. tanulmány)

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég." (Zsidók 1,10)

BÍZHATUNK A BIBLIA TÖKÉLETESSÉGÉBEN

Azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, Isten az elképzelhető legjobb célokat és legnagyobb áldást tartogatja. A Biblia az egyetlen útbaigazító egy áldott és beteljesült élethez, melynek rövid szabálya a Zsoltár 119,9 szerint így hangzik: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja Igédet." Tartalmaz-e a Biblia minden információt ahhoz, hogy megismerjük Istent és önmagunkat, hogy Isten mércéje szerint éljünk és elérjük az örök célt? Már az Ószövetségből kiderül, hogy a Biblia ebben az értelemben is tökéletes könyv: „Keressétek majd meg az Úr könyvében, és olvassátok! Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el" (Ézsaiás 34,16).  A Bibliából minden fontos kérdésre világos és egyértelműválaszt kapunk. Bizonytalanságot és ködösítést csak a bibliakritikusok és a kétkedők visznek bele. A bibliai üzenetből annak tökéletessége miatt sem elvenni, sem hozzátenni nem szabad (Jelenések 22,18-19) és mindenféle értelmezésre érvényes az alaptétel: „Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva" (1Korinthus 4,6)

***

MIÉRT TÁMADJÁK A KERESZTYÉNSÉGET OLYAN HEVESEN?

A humanizmusból jött létre az a mai emberre annyira jellemző gondolkodási mentalitás, amit humanista relativizmusnak nevezhetünk. Minden dolog relatív- mondják, csak nézőpont kérdése. Így vált minden igazság relatívvá. Itt van tehát az oka annak, hogy miért támadják a keresztyénséget olyan hevesen napjainkban. A (valódi) keresztyénség ugyanis az abszolút igazság kőszikláján építkezik, Aki személyesen az Úr Jézus Krisztus. „Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet! (János evangéliuma 14,6) EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA!

Nem értheti meg a keresztyénséget az a külső szemlélő, akinek gondolkodása a „miért nem hihet mindenki abban, amiben akar"elv alapján működik. Először is, természetesen mindenki hihet abban, amiben akar. Ez a szabadsága bárkinek megvan. Azonban az igazság a létezésünk és jövőbeni sorsunk kérdésében csak EGYFÉLE lehet.

 

A hívő keresztény szereti az embertársait, ezért Jézus Krisztustól kapott elhívásának engedelmeskedve, kötelességének tartja az Igazságot elmondani mindenkinek. A keresztény ember tudatában van annak is, hogy milyen súlyos következménye van a krisztusi igazság elutasításának. Azonban mindenkinek meghagyja a személyes döntés szabadságát. Isten nem kéri, hogy kényszerítsünk bárkit is, hanem csak azt, hogy mondjuk el, hirdessük az evangéliumot (örömhírt), a többi az Ő dolga. Az örömhír pedig az, hogy  „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János ev. 3:16)

MIÉRT NEM AKAR VALAKI KERESZTÉNY LENNI?

Az Úr Jézus Krisztus a benne hívőknek megígéri az örök életet, lakhelyet a Mennyben, ahol nem lesz több szenvedés, sem szomorúság, sem halál, sőt, már itt e Földön is megígéri, hogy megad nekünk mindent, amire szükségünk van! Ki képzelhet el magának hatalmasabb patrónust, mint Isten?

Miért nem akar valaki keresztény lenni?

Az ok egyértelmű és teljesen világos: a büszkeség miatt. Az ember nem akarja átengedni az életének irányítását senkinek. Mindent önmaga akar intézni. Olyan akar lenni - hasonlóan Ádámhoz és Évához - mint Isten. Nem akarja önként átadni az irányítást Istennek, ezzel azonban önkéntelenül a Sátánt szolgálja. Mert teljesen szabad ember nincs - hiába hiszi ezt bárki is magáról -, valakit mindenképpen szolgál. Szolgája az anyagi javak hajszolásának, a testi örömöknek, a nagyravágyásnak, a hataloméhségnek stb., melyek mind egy-egy rablánc a Sátán kezében. Ezzel szemben Az Úr Jézus ezt kéri tőlünk:

 • Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
 • és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat,
 • és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű,
 • és megnyugvást találtok lelketeknek.
 • Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."
 • (Máté evangéliuma 11:28-30)

 

 

A Biblia ereje abban áll, hogy a benne található kijelentés teljes összhangban áll a megismert valósággal. Egyedül a Biblia ad magyarázatot a létezés legfontosabb kérdéseire, úgymint:

 • ·        hogyan keletkezett a világ,
 • ·        honnan származik a benne megfigyelhető rend,
 • ·        hogyan jött létre az élet,
 • ·        honnan származik az élőlényekben található hihetetlenül bonyolult és magas szinten kódolt információ.

A bibliai válaszok nem légből kapottak vagy kényszeredettek, hanem pontosan fedik a megfigyelhető valóságot. A Biblia Istene felette áll a teremtésnek, mert hatalmasabb annál, és öröktől fogva van, tehát felette áll az időnek is. „Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!" (Zsoltár 90:2).  Így pedig volt lehetősége létrehozni is a világot. A Biblia Istene élő Lélek, nem pedig holt anyag és energia, így Ő az egyetlen oka az életnek. Isten személyes, így alkotója a személyes embernek. „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá" (1Móz 1:26) Isten tudása és bölcsessége végtelen (mindent tud), így képes volt megalkotni a teremtett világot annak hihetetlen részletességével, összetettségével és információ gazdagságával.

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Az információ nem keletkezhet önmagától, természeti folyamatok által az anyagban, csakis intelligens alkotó hatására. Az anyag nem szül koncepciót! Önmagától a beton nem ível át a folyón! A papír nem ír könyvet! Az anyag nem hoz létre életet!

A világban uralkodó sokféleség egy személyében többes kezdő okot feltételez. Ha nem lenne Bibliánk, és a világ végső okát keresnénk elfogultság nélkül, akkor pontosan egy olyan eredő szükségességéhez jutnánk el, aki a Bibliában jelentette ki magát." (Werner Gitt)

***

„Van azonban más figyelemreméltó dolog is a Bibliával kapcsolatban, ha összevetjük más vallásokkal.

Buddha csak azt mondta: „Tanító vagyok, aki az igazságot keresi." Mohamed közvetítette, amit Allahtól halott. Az Úr Jézus azonban valami egyedülállót állított: „Én vagyok az Igazság!"(János 14.6)

Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy elvezet minket az igazsághoz, hogy megmutatja, mi az igazság, hanem azt állította, hogy Ő MAGA AZ IGAZSÁG!

Az Úr Jézus egyedülálló a világ vallási alakjai között abban is, hogy Istennek vallotta magát.

 • Mit tudunk az egyéb vallásalapítókról?
 • Buddha sohasem mondta, hogy ő Isten.
 • Mózes sem mondta, hogy ő maga Jehowa.
 • Mohamed sohasem mondta, hogy ő Allah.
 • Konfuciusz azt mondta: „Sohasem állítottam, hogy „szent vagyok."
 • Az Úr Jézus Krisztus azonban az IGAZ és ÉLŐ ISTENNEK vallotta magát!"

(John Maisel)

****

 

Tudjuk, hogy az élettelenből nem származhat élő, az élet nem alakulhatott ki spontán, semmiféle körülmények hatására sem. Az evolúciós elmélet bizonyításához elsősorban cáfolni kellene az okság elvét.

Az okság elve, a világ talán legjelentősebb rendező elve, az ok-okozat törvénye, más néven a kauzalitás. Az energia megmaradás és más törvények mellett, azokkal együtt működve meghatározza a világban lejátszódó, és lejátszódható folyamatokat. Magyarul semmi sem játszódhat le, ami ellentmond ezen törvényeknek. Az okság elve kimondja, hogy.

a) Ami a világban létrejött, létrejön, annak mindennek oka van.

b) Az okozat pedig sohasem lehet több, mint az azt létrehozó ok, vagy okok összessége.

c) A „több"egyaránt jelent mennyiségi és minőségi többletet.

 

A materialista-ateista világnézet evolucionalista képviselői vitatják Isten létét, de a minket körülvevő világ és a hihetetlenül komplex, magas szinten szervezett élet spontán, tervező nélküli kialakulásának elmélete három sarkalatos ponton is logikailag: LEHETETLEN.

 • Ez a három sarkalatos pont:
 • I) Az univerzum kialakulása,
 • II) Az élet keletkezése,
 • III) Az ember személyessége

 

 • A világegyetemnek - beleértve az időt - kellett, hogy kezdete legyen.
 • A józan ész is az ellen szól, hogy valami csak úgy ok nélkül elkezdjen létezni a térben és az időben.
 • A világegyetem ezért megköveteli egy ok létezését, ahogyan 1Mózes 1 és Róma 1,20 tanítja.
 • Isten, mint az idő Teremtője, kívül áll az időn. Ezért már elvben sem lehet kezdete az időben; tehát öröktől fogva létezik, ennek következtében okra sincs szüksége.
 • Mindegy, hogy milyen irányból közelítünk ehhez a témához - a Bibliában található bizonyítékok felől, az élőlényekben található hihetetlenül komplex, magas szinten szervezett információ felől, vagy a világegyetem eredete felől -, mindig ugyanaz a következtetés:
 • A HIT egy mindenható és mindentudó Teremtő Istenben, ahogy a Bibliában megnyilvánul, nemcsak ésszerű, de EZ AZ EGYETLEN TARTHATÓ MAGYARÁZAT.

 

***

Wernher von Braun,

a NASA Marshall Űrrepülési Centrumának első igazgatója,

akit az „amerikai űrkutatás atyja" néven emlegetnek,  egy 1974-es újságcikkben kijelentette:

„Ha az ember a világmindenség törvényeit és rendjét látja, mindenképpen azt a következtetést vonja le, hogy e mögött tervnek és célnak kell lennie.  Minél jobban megértjük az univerzum bonyolultságát, annál több érvet találunk arra, hogy csodáljuk a benne rejlő tervet, melyre épült. Kénytelenek vagyunk elhinni, hogy az a feltételezés, miszerint a világmindenség véletlenül jött létre, sérti a tudomány objektivitását. Miféle véletlenszerű folyamat eredményezhette az emberi agyat, vagy a szem felépítését?... Ők [az evolucionisták] vitatják Isten létét, felszólítják a tudományt, hogy bizonyítsa azt. De valóban gyertyát kell gyújtanunk ahhoz, hogy meglássuk a napfényt?... Azt mondják, nem képesek maguk előtt látni a tervezőt. Nos, vajon egy fizikus látja az elektront? Milyen furcsa eszmefuttatás vesz rá néhány fizikust arra, hogy valósnak fogadja el a megfoghatatlan elektront, míg elutasítja a tervező létét azért, mert nem képes őt felfogni?"

***

Az igazi keresztyén ember ismeri Istent a Teremtőjét és Megváltóját! Az igazi keresztyén számára (vagyis aki János 3,3 értelmében újjászületett) Isten létezése nem lehet kétséges. A Biblia Róma 8,14-16-ban ezt mondja:

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk."

Itt a Biblia arra utal, hogy a keresztyének személyes kapcsolatban állnak Istennel. Ezt tanúsítják azok, akik a mindenható Isten fényében felismerték bűnösségüket és bűneik szörnyű következményeit, bűnbánatot tartottak, és elfogadták Isten bűnbocsánatát, ami Jézus halála és feltámadása által vált lehetségessé. Aki valódi keresztyén, az a Lélek által újjászületett, így bizonyos lehet afelől, hogy Isten gyermeke. Határozottan tanúsíthatja, hogy elnyerte az örök életet (1János 5, 11-13)

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van."

***

Bizonyítékok a Teremtőre a természetben

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny."(Zsoltár 19,2)

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világában előforduló számtalan csodát, mely a hatalmas Teremtőre mutat. Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre egy sor véletlenszerű baleset, azaz az evolúció következményeként. Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a méhek sejtépítésben rejlő bölcsessége. Erről szól az alábbi írás:

A MÉHEK SEJTÉPÍTÉSE

Si sapis, sis apis. Ha okos vagy, úgy tégy, mint a méh - mondja egy őskeresztény dicséret, amelyre a méhek több okból rászolgáltak. Vajon miért érdemlik meg a méhek ezt a nagy elismerést? Elsősorban a sejtépítésben rejlő bölcsességükkel. A méhek munkaidejében a méztartók készítése összeesik a mézgyűjtéssel. Világos, hogy minél tovább tart az előbbi munka, annál kevesebb idő jut a mézgyűjtésre; a méz pedig számukra téli élelem.

A méheknek tehát azt a problémát kell megoldaniuk, hogy milyen formájú edények készülnek a lehető legkevesebb anyagból, legkevesebb munkával minél több méz elraktározására.

Csak a hatszögű hasáb felel meg mindenben a lex minimi követelményeinek. A káros tér kiküszöbölése céljából a méh az összes testek közt a legelőnyösebben a hatszögű hasábot választotta. A lép egymás mellé és fölé épített sejtek tömege.

A méhek a potrohuk hasi oldalán található mirigyekből kiválasztott viaszból építik fel a lépet, melyet sokan mérnöki csodának tartanak. A sejtépítésnél a méhek számára a legnehezebb feladat a sejtfenék és szögeinek megválasztása.

A matematikusok már évszázadok óta sejtik, hogy ha az a cél, hogy maximális térfogatú szerkezetet kapjunk, minimális építőanyag felhasználásával, a hatszögletű elosztás hatékonyabb, mint ha egyenlő szárú háromszögeket vagy négyzeteket vennénk alapul. De sokáig nem tudtak pontos magyarázatot adni rá, hogy miért.  1999-ben Thomas C. Hales professzor matematikailag bizonyította azt, amit addig csak sejtettek. Levezette, hogy szabályos hatszög alapú hasábokkal lehet a leghatékonyabban egyenlő részekre osztani a teret minimális anyagigénnyel. A méhek a hatszögletű sejtekkel tudják a legjobban kihasználni a rendelkezésükre álló teret, könnyű, de szilárd lépet gyártani minimális mennyiségű viaszból, és maximális mennyiségű mézet tárolni adott helyen. Nem csoda, hogy valaki építészeti remekműnek nevezte a lépet.

A tudósok a lépet másolva jó helykihasználású és strapabíró szerkezeteket alkotnak. Manapság a repülőgép-tervezők például a léphez hasonló panelekből erősebb és könnyebb, ennélfogva kisebb fogyasztású repülőgépeket építenek.

****

Megállapíthatjuk tehát, hogy a méhek sejtépítésben rejlő bölcsessége, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezőjük, Alkotójuk van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2)  Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

***

Ha könyv van, akkor írónak is kell lennie!

Ha épület van, akkor tervezőmérnöknek és kivitelezőnek is lennie kell!

Ha művészeti alkotás van, akkor művésznek is lennie kell!

***

„Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa." (Zsoltár 147:5).

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!"

(Jeremiás 32, 17)

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 14.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

( 13. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 10.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 10-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

 • (Református Énekeskönyv 390. dícséret) Erős vár a mi Istenünk
 • 1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, :/: Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr
 • a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere;
 • Nincs ilyen több a földön.
 • 2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; :/: De küzd értünk a hős vezér,
 • Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és
 • föld Ura, Ő a mi diadalmunk.
 • 3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, :/: Minket meg nem rémítene, Mirajtunk
 • nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti.
 • 4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja; :/: Velünk az Úr táborba száll,
 • Szent Lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez
 • őnekik? Miénk a menny örökre.
 • Dallam: Luther M. (?) Wittenberg, 1529.
 • Szöveg: Luther Márton, 1483-1546.

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-13 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember." Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez."Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."

Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A HARMADIK KÍSÉRTÉS

 

Kedves Testvéreim!

Immár a harmadik vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely többek között arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus megkezdi messiási küldetését, és értünk mindent vállalt, a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába, negyven napon át a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra.

Itt háromszor is megkísértette Őt az Ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az Ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az Ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az Ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

***

A Sátán harmadik támadása még élesebb volt, mint az előzőek. Egy magas helyre vitte föl, mégpedig a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjára és ott azt mondta neki, hogy ha Isten Fia, akkor nyugodtan ugorjon le a mélységbe, nem lesz semmi baj, elvégre meg van írva: „Az Ő angyalainak parancsol felőled és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

Lám a Sátán tud idézni a Bibliából, és még az Igét is fel akarja (tudja) használni a rontásra, rombolásra, aljas céljaira! A Zsoltárok könyve 91. zsoltárának a 11-12 verseit idézte az Ószövetségből. (Később majd részleteiben látni fogjuk, hogy ezt alattomosan kiforgatva, ördögi módon meghamísítva tette. Ez jellemző, mert csak így tudja! Másként nem is tehette!)

 

Bizonyosan tudhatjuk azt, hogy ez a kísértés is valóságos megkísértés volt. Tehát Jézus nem csupán érezte, vagy képzelte azt, amit a Kísértő vele cselekedett. Tisztán hallotta szavait, az idézett Igét, látta maga alatt a tátongó mélységet, amelyben halálra zúzhatta volna a testét, és nagyon is tisztában volt azzal, hogy mit szeretett volna a Kísértő elérni.

Tudta, hogy az Atya iránti bizalom nem jogosítja fel őt arra, hogy a nagy magasságból levesse magát a mélységbe. Tudta, hogy az Atya távolról sem kéri tőle azt, hogy a templom tetejéről ugorjék le, akármilyen bibliai Igét is idéz a Sátán. Az Úr Jézusnak az Atya iránti engedelmességén tört meg a gonosz sátáni támadás!

Az Úr Jézus egyértelműen és világosan visszautasította ezt a sötét ördögi bibliaértelmezést, és az Igével kísértő Sátánnak, határozottan a Bibliából vett Igével válaszol: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (5Mózes 6,16).

A Sátán ekkor elhallgatott. Ettől kezdve nem volt több szava a pusztában Jézushoz és a pusztai kísértést a harmadik próbálkozás után abbahagyta. Elhagyta Jézust, de ahogy Lukács megjegyzi: ,,egy időre" (Lukács 4,13).  Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megkísértései szerves részét képezték szenvedéseinek. Ezek azok a kísértések, melyekkel a szenvedések útján találkozott, Mt4:1-11, Lk22:28, Jn12:27, Zsid4:15, 5:7-8. Nyilvános szolgálata a megkísértetés időszakával kezdődött, s azután a kísértések még tovább folytatódtak egészen a Gecsemáné kertig.

 

Azzal fejeződik be a pusztai kísértés története, hogy bár körös-körül vadállatok jártak, veszélyes sivatagi állatok, de az Úr Jézus mellett már az ég angyalai álltak őrt és szolgáltak Neki. „Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." (Márk 1,13) Így teljesedett be a Zsoltár szava, hogy valóban az angyalok vették körül és szolgáltak neki.

 

Láthattuk, hogy a harmadik kísértésben az Ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül, ravaszul, ördögi módon még a Szentírást is idézi a Zsoltár 91.11-12. verseit.

Ha pontosan megvizsgáljuk a 91. Zsoltárt, világosan láthatjuk, hogy ott szó sincs csodás, látványos „bemutatóra" való felhívásról, de öngyilkossági kísérletről sem. Tipikus példája ez a hamisítványnak, olyan ördögi módszer ez, mely a Bibliából önkényesen, szándékosan kiragad, kihagy Igéket. Ez egy sajátosan ördögi logika, sátáni bibliamagyarázat, szándékosan torzított írásértelmezés, ez szó szerinti felbujtás az öngyilkosságra, és aljas kísérlet a gyilkosságra. Az Úr Jézus így leplezi le az Ördög fondorlatos hazugságát: „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

 

A Zsoltár szavait tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a Kísértő szándékosan KIHAGYTA a lényeget, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy „minden utadon" vagyis, aki ISTEN ÚTAIBAN JÁR, aki a keskeny úton halad, igenis azt az Úr megoltalmazza és védelmét biztosítja és garantálja: „Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak."  „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91,9, 14)

 

Isten Igéje világosan erről beszél, ez az oltalom semmiképpen sem vonatkozik a mi Istentől független külön útjainkra, egyéni önfejű vállalkozásainkra, bibliátlan világi viselkedésünkre. Mindegyik bibliai Ige csak a maga helyén, a teljes Szentírás összefüggésében, azzal egybehangzóan érvényes, és nem szabad önhatalmúan, (de büntetlenül sem) onnan kiragadni, vagy kihagyni belőle.

 

Az Ördög volt a világon az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Azóta már sok követője akadt!)

Tudjuk, hogy amikor az Éden kertben, Isten tiltó parancsát meghamisította, azt megkérdőjelezve az első emberpárt megkísértette, azonnal, már az első kísérlete eredménnyel járt.

Miért? Azért, mert Ádám és Éva nem ragaszkodtak szilárdan, hűségesen és engedelmesen Istenhez és az Ő Igéjéhez, a mennyei figyelmeztetéséhez, így könyörtelenül belegabalyodtak az ördög kivetett hálójába és elbuktak. Ez ma is így van azokkal, akik nem ismerik az Istent!. Ma már alig ismerik a Bibliát, Istenről legföljebb csak káromkodásokból hallottak, Jézus neve csak töltelékszóvá lett számukra. Mivel egyáltalán nincsenek tisztában Isten parancsolataival, így kiszolgáltatott játékszerei lesznek az Ördögnek

Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el is pusztítja. Jaj annak, aki enged a Kísértőnek és függetleníti magát a Szentírás tiszta és egészséges tanításától, vagy azt lazán kezeli és így „önjáróvá" válva a saját feje után a maga útjára lép. Ismerjük az első zsoltár figyelmeztetését, melyben meg van írva, hogy a gonoszok útja semmibe vész!

 

Az Ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló! Az Ördög ma is ölni akar, mert ez a foglalkozása: „azért jön, hogy öljön és pusztítson!" (János 10,10). Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben. Ha kell, különböző szenvedélyek nyomorába kényszeríti áldozatát, ha kell alattomos csapdaként a modern technikát használja fel (függőségek), de a célja mindig ugyanaz marad: megtévesztett áldozatainak nyomorba döntése, teljes elpusztítása.

 

Napjainkban világosan felismerhető ez az ördögi módszer a különböző szekták hozzáállásában, viselkedésében, tanításában is. Hányszor hallottuk már a mai hamis prófétákat, - korunk vallásos zsonglőrjeit-, lazán, zsebre dugott kézzel a Bibliát idézni, látványos, - a kor kívánalmainak megfelelő - szórakoztató „istentiszteleteket" tartani, nagyokat mondani, sokat ígérni, pedig feltett szándékuk nem volt más, mint megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket, a hívőket pedig mindenképpen letéríteni a keskeny útról. Sokszor nem átallja azt hazudni, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik hozzá(juk) csatlakoznak. De nyíltan is ölhet: pl. Bibliával a kézben, arra akarja rábírni követőit, hogy ne fogadjanak el életmentő vért (Jehova Tanúi), hanem inkább válasszák a halált! A Sátán fortélyos és félrevezető természetével, és mérges marásával így öli meg az embert. Mindez bizony szörnyűség, de sajnos ez kőkemény valóság!

 

Érdemes megvizsgálnunk a Zsoltár folytatását is:

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet." (Zsoltár 91,11-13)

Az Igéből világosan kiderül, hogy a Sátán szándékosan nem folytatta a Bibliából az igei üzenetet, mert ott arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzi őt, és ELTAPOSSA a viperát, a szörnyet, az ősi kígyót! (Jelenések 20,2) Ez már nem volt számára szimpatikus idézet!

Tudnunk kell, hogy már a Biblia első lapjain hatalmas üzenetként, örök, igaz próféciaként azt olvashatjuk, hogy eljön a Megváltó, Aki majd a kígyó fejére tapos! (1Mózes 3,15) Ez a prófétikus Ige Krisztusban beteljesedett, mert az Úr Jézus azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

 

 

Nekünk, akik ismerjük, szeretjük és követjük az Úr Jézust, hálás szívvel Isten iránti teljes engedelmességben kell járnunk, és feltétel nélkül bízunk kell benne! Tudnunk kell, hogy az Ő a kísértésekben sem fog minket elhagyni. „...hogy erőn felül való kísértés nem ér minket".

Minden hitben élő embernek nagyon jól kell ismerni a Bibliát, fel kell ismerni az Ördög alattomos csalásait, kísértéseit, ellen kell állnia és harcolnia kell ellene. Az Úr Jézus Krisztus, megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte, hogy naponta imádkoznunk kell azért is, hogy: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Isten gyermeke a kísértések között is, a mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsolt 91,14)

Az Úr Jézus nélkül tökéletesen elesettek és tehetetlenek lennénk. Csak akkor tudunk helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus, a Szentlelke által megerősít minket. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

Csak Jézus Krisztus által élhetünk biztonságban, Ő védjen meg minket és adjon erőt, hogy tudjunk megállni  minden kísértésben, ahogy a hitvallásunkból is megtanultuk:

 • Heidelbergi  Káté 1.kérdés:
 • Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
 • Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé,
 • hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,
 • Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett,
 • és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított
 • és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről,
 • sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.
 • Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít
 • és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

 

***

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

 • „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
 • szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
 • legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
 • Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
 • és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
 • és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
 • mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

 • (Református Énekeskönyv 364. dicséret) Ments meg Uram, engem
 • 1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 2. Reszket minden tagom, borzadok és félek, Én, e földön küzdő szegény bűnös lélek;
 • Ama napon engem ítéletre vonnak, Midőn az ég és föld egyben megindulnak.
 • 3. Haragnak napja az, kínok, ínség napja, Nagy nap, mely a bűnöst gyötri, szorongatja,
 • Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, Eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,
 • Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.
 • 5. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól,
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • Dallam: Eger, 1855.
 • Szöveg: A „Libera me Domine" után, 1885.

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,

fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

Bibliatanulmányunk

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-10 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét! A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit. Természetesen témánkhoz szükséges a Mózes első könyvének 1-3 fejezete, és kértem, hogy vegyük hozzá még a 19. és a 91 Zsoltárt is. Isten áldja, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Fölhívom a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető négy videó, melyeket templomi istentiszteletünkön vettünk fel, többek között a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag is!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 10.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

( 12. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május 7.

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

Napjainkban az egész emberiség számára Istentől elrendelt böjti időszakot mi, akik Őt ismerjük, szeretjük és szeretve követjük, használjuk ki az Ő céljának megfelelően.

Legyen most időnk tanulmányozni a Bibliát, az ÉLET KÖNYVÉT. Tudjuk, hogy aki a Biblia tanulmányozására (nem csak olvasására) minőségi időt szán, az a leghasznosabbat teszi, amit ember tehet, mert az sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

 

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-8 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit. Természetesen témánkhoz szükséges a Mózes első könyve, a Genezis 1-3 fejezete, és kérem, hogy vegyük hozzá még a 19. és a 91 Zsoltárt is.

***

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(5. tanulmány)

 

A Biblia ezzel a kijelentéssel kezdődik:  „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet" (1Mózes 1,1). A Biblia tehát adottként feltételezi és magától értetődőnek tekinti Isten létezését; mégis vannak emberek, akik nem veszik figyelembe ezt a tényt.

Zsoltárok 14,1 így szól az ilyenekről:

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!

Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót".

Ebből is láthatjuk, hogy a Biblia az Istent becsmérlő gondolatokat - különösen létezésének tagadását - összeköti a romlott erkölccsel. És valóban: Ha nincs Isten, nincs Teremtő, aki megállapítja az élet szabályait, akkor erkölcsi tájékozódás nélkül hánykolódunk ide-oda, akkor csak a káosz uralkodik.

 

Az evolúciós gondolkodás széles körű elfogadása - az a felfogás, hogy minden magától keletkezett természeti folyamatok által, és nincs szükség Istenre - ráadásul hozzájárul az Istenbe vetett hit feladásához. Eszerint minden, ami nyilvánvalóan tervezés által jött létre, maga készítette el a saját tervét!

Ez a gondolkodásmód, amely tagadja Isten létezésének világosan felismerhető bizonyítékait, kikerülhetetlenül elvezet az ateizmushoz (ahhoz a HITHEZ, miszerint nincs Isten) és a világi liberális-humanista felfogáshoz (miszerint az ember maga rendelkezik az életével, mégpedig Isten nélkül). Manapság az iskolákban és egyetemeken, sőt egyes kormányokban is ez a gondolkodásmód uralkodik. Ez a világnézet azonban nemcsak destruktív; hanem már legelemibb gyökereiben logikailag hibás.

A tudomány köntösében bujtatott materialista-ateista világnézet, az evolúció alaptanítása és értelmetlen képlete valójában így hangzik: „SEMMI SZOROZVA SENKIVEL EGYENLŐ MINDENNEL"!

A Biblia határozottan állítja: „Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül" (Ézsaiás 45,5).

***

Ma a materialista-ateista világnézet eszmei szorításában élő ember úgy döntött, hogy életmódjával visszautasítja a Biblia által tanított morális értékeket, tisztában van velük, de nem azok szerint él. Lehet, hogy a szülei normáit utasítja el, vagy az általánosan elfogadott társadalmi értékrendet.

A ma embere szinte egyáltalán nem ismeri már a Biblia erkölcsi útmutatásait. Mivel generációk nőnek fel úgy, hogy nincsen előzetes ismeretük a Bibliáról: Istenről legföljebb csak káromkodásokból hallottak, Jézus neve csak töltelékszóvá lett számukra. Az ilyenek lehetséges, hogy még soha nem is jártak templomban, sem hittanórán, így nem csoda, hogy semmit nem tudnak ezekről a dolgokról.

 

Kérdés hozzánk, akik e sorokat olvassuk:

Valóban, vajon családi, baráti, ismerősi körünkből hányan tudnák szóról szóra idézni például a Tízparancsolatot?  ÉS MI? Ezért fontos nagyon például, hogy a mi gyülekezetünkben minden úrvacsora előtt szóról, szóra fölolvassuk Isten Törvényét a Második Mózes könyv 20. fejezetéből!

Mi keresztyének száz százalékosan elfogadjuk a Bibliát, mint Isten egyetlen örök kijelentését.

Határozott biblikus világlátásunk van, amivel értelmezzük a körülvevő valóságot.

Teljesen más a világlátása van annak a személynek, aki szerint a világegyetem kozmikus evolúcióval saját magát hozta létre, egy hatalmas robbanással, ami után - több milliárd évvel ezelőtt - geológiai evolúció következtében lehűlt a föld, ezután kémiai evolúcióval megszülettek az első sejtek, amit biológiai evolúció következett, kialakult az élet. Ideértve az összetettebb életformákat és az embert is.

Vagyis az az elképzelés, hogy az élő az élettelenből, az élet bonyolultabb formái pedig az élet egyszerűbb formáiból a ma is érvényes természeti törvények alapján jöttek létre, már megjelenése óta komoly bírálatokat váltott ki, napjainkra mégis a tudomány általános elfogadott álláspontjává vált.

Pedig ma sem az evolúciót, sem a teremtést nem lehet tökéletesen bizonyítani, mert azok a múltban lejátszódó események voltak. De közöttünk a hatalmas különbség az, hogy nekünk keresztyéneknek van SZEMTANÚ által készített leírása, Isten beszéde, a szent BIBLIA.

A tudományos modellek jönnek és mennek, de az Úr beszéde megmarad örökké. A tudományos nézeteket folyamatosan helyesbíteni kell, mivel az újonnan felfedezett tények megdönthetik a régebbi nézeteket. A Bibliát ellenben SOHA nem kellett helyesbíteni; az eleve igaz - már az „első kiadástól" fogva. Ha a Biblia első oldalai nem lennének igazak, és a mai korszellemnek megfelelően helyesbíteni kellene őket, akkor hogyan hihetnénk Isten üdvtörténetében? Csak akkor juthatunk el az Evangélium lényegéhez, ha a Bibliában leírt őstörténetet teljes egészében hisszük és komolyan vesszük.

 

Napjaink embere számára elveszett a Biblia üzenete, az evolucionista magyarázatok túlkínálatának az oktatásban, a sajtóban, az irodalomban és a tudományban. Ennek tragikus következménye van.

Így az ember mindent veszít, és elmulasztja az örök életet.

Bárcsak minél több embertársunk ki tudna szabadulni a tudomány köntösében megjelenő materialista-ateista világnézet hazug eszmei szorításából!

Bárcsak minél több embertársunk a Biblia kijelentése alapján tisztában lehetne azzal, hogy a KEZDET egyben SZEMÉLY is: mégpedig a világ egyetlen Megváltója, Ura és Istene: az Úr Jézus Krisztus!

Már a Jelenések Könyvének első verse közli velünk a nevét:  „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása."

Az Úr Jézus Krisztus tehát a megszemélyesített KEZDET, és mi csak neki hiszünk!

„Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható" (Jelenések Könyve 1,8).

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég." (Jelenések Könyve 22,13).

„Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn." (Kolossé 1, 13-17)

„Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk"! (Zsidókhoz írt levél 4,13)

 

A Biblia nélkül nagyon keveset tudnánk Istenről. Noha a teremtés műveiből következtethetnénk egy Teremtőre és a hatalmára (Római levél 1,20), de személye és lénye rejtve maradna számunkra.

A Bibliának tehát az az elsődleges célja, hogy Istent megismertesse velünk. A Biblia bőségesen tájékoztat Isten Fiáról és a bűnösök Megváltójaként betöltött szerepéről, valamint Szentlélekről, aki elvezet minket az igazsághoz.

Az Úr Jézus Krisztus az egyetlen Út, az Igazság, és az Élet! (János evangéliuma 14,6)

EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA!

Luther Márton mondta: „Aki nem találja meg Istent Krisztusban, az sehol sem találja, bárhogy is keresi."

***

„A tudomány közelebb viszi az embert Istenhez."

„Minél tovább tanulmányozom a természetet, annál inkább elámulok a Teremtő művén."

„A felületes tudomány elválaszt Istentől, de az elmélyült tudomány visszavezet hozzá."

(Louis Pasteur, mikrobiológus, kémikus)

 

***

Bizonyítékok a Teremtőre a természetben

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny."(Zsoltár 19,2)

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világában előforduló számtalan csodát, mely a hatalmas Teremtőre mutat. Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre egy sor véletlenszerű baleset, azaz az evolúció következményeként.

Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a madarak csodálatos világa. Erről szól az alábbi írás:

 

***

Prof. Werner Gitt:  A Teremtés bibliai tanúságtétele - A madarak repülése

A madarak repülése az egyik leglenyűgözőbb mozgási technika, melyet ismerünk. Néhány gramm zsír felhasználásával átkelnek tengereken. A rubinnyakú kolibri 3-4 grammos, vándorló madár, Észak-Amerikában él és Közép-Amerikában telel át. Az 1000-km-es távolságot minden évben a saját erejéből teszi meg 80 km/h sebességgel. A Golf áramlat fölött átröpülve, megállás nélkül, siklás és vitorlázás nélkül száll. Másodpercenként 50 szárnycsapás mellett ez egy 18 órás út során 3,24 millió szárnycsapást jelent megszakítás nélkül. Ehhez két gramm zsírt használ fel.

Ez az optimális energiafelhasználás rekordja!

Számítógépek és beható alapanyagcsere-tanulmányok segítségével a tudósok nemrég arra a következtetésre jutottak, hogy a kolibri erre a teljesítményre egyszerűen képtelen. Azt állítják, hogy a 3-4 gramm súlyú kolibri nem tud elegendő energiát elraktározni a hosszú úthoz: el kellene fogyjon az „üzemanyaga" útközben. De a kis madár nem törődik a tudományos tanulmányokkal, és a „lehetetlen" utazást évente kétszer teszi meg.

 

Hazai költöző madaraink is testsúlyuk felét használják fel a két nap során, amíg megállás nélkül átrepülik a Szaharát.

A madarak tökéletes pontossággal visszatalálnak költőhelyükre, több ezer kilométeres távolságból is.

Villámgyors fordulatokat hajtanak végre, több ezer méteres magasságban. Hihetetlenül összetett az az információátviteli rendszer, amely lehetővé teszi a szárnydinamika és az agyműködés pontos összehangolását. Az izmokban és az izületekben lévő mérő-érzékelő szervek szünet nélkül elemzik a helyzetet és a feszültséget, és továbbítják az információt a központi idegrendszernek. Onnan pedig az izmok mozgatását, a szárnyak döntését és a tollak kiterjesztését vezérlő parancsok érkeznek.

 

Rendkívül összetett a madártollak fölépítése is.

A galamb egyetlen evezőtollán a tollszár mindkét oldalából 500 ágacska indul ki, melyek mindegyike ismét szétágazik 550 felé. Ez egyetlen toll esetében 275 ezer ágacskát jelent! A hattyúnak 25 000 db, a kacsának 12 000, a sirálynak 6000 tolla van.

A tollazatnak sokféle követelménynek kell megfelelni: szilárdság, könnyű súly, hajlékonyság, gondozhatóság, párnásság, hőszigetelés, vízállóság, optimális aerodinamikai forma és megújulási képesség. A 9000 madárfaj mindegyikének megvan a jellegzetes tollazata, egyedi szárnyformával, íveléssel, kinézettel. Egy szárnyban minimum hatféle tolltípus van: karevezők, kézevezők, nagy- közepes- kis-szárnyfedők és a fiókszárny. Van másfél méteres kardforma, széles és keskeny, derékszögben hajló lécforma, kerek lapátforma, sarlóforma stb. - szabványos madárszárny nem létezik.

Az áramlástannal foglalkozó tudósok még ma sem tudják elemezni, hogy hogyan változtatják a madárszárnyak alakjukat és helyzetüket a különböző légáramlatokban. Itt különösen nehéz követni a Teremtő gondolatmenetét.

****

Megállapíthatjuk tehát, hogy a madárvilágnak e tökéletessége, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk:

Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2)

Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

***

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!"

(Jeremiás 32, 17)

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 7.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

( 11. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

2020. május  3.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Anyák napja alkalmából tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük

az édesanyákat és a nagymamákat, az alábbi verssel.

Dsida Jenő: HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. május 3-án kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 338. dícséret) Lelki próbáimban, Jézus légy velem

1. Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem.

Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat:

Szemem elé állítsd szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.

3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;

Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.

4. Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron;

Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.  Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-8 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj..."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A MÁSODIK KÍSÉRTÉS

 

Kedves Testvéreim!

A múlt vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus megkezdi messiási küldetését. Láthattuk, hogy amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést és a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába. Láthattuk, hogy az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor is megkísértette az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén.  A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

 

Aki komolyan veszi azt, hogy a Biblia valóban Isten igaz Igéje, az a kísértések idején az Úr Jézussal együtt mondhatja ezt: MEG VAN ÍRVA - mert ebben a kijelentésben teljes bizonyosság van, csak Isten Igéjét használva tudunk mi is ellenállni, megállni és győzni.

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek"(Jak 1,12) „Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik Őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Nos, én szívem, szereted az Urat? Szereted Őt igazán, mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szereteted próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem."    (C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

***

Láthattuk, hogy a második kísértéskor a Sátán egy magas hegyre vitte fel az Úr Jézust, ahonnan megmutatta neki a világ országát és azok dicsőségét. Megmutatta a különböző tájak szépségét, városokat, termőföldeket, márványpalotákat, mindenféle földi kincseket. A Sátán gondoskodott róla, hogy Jézus mindent meglásson, amit ez a világ adhat. Természetesen nem mutatta be a világ nyomorúságát, szegénységét, a rabszolgákat, azok viskóit és a börtönöket, a betegségeket, csak azt, ami szép és kívánatos ebben a világban.

Ezután lőtte ki a kísértés a nyilát: mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. A kísértő azt a hazugságot súgja Jézus fülébe, hogy itt minden az övé, minden, ami ebben a világban van,  az egész világ (görögül: ökumené = általános, az egész világot érintő) az övé, de Jézusnak adja, elintézi, hogy ne kelljen szenvednie, nem kell meghalnia, csupán annyi az ára, hogy engedelmeskedjen neki.

 

Az Úr Jézus jól tudta, hogy az ördög hazudik, Ő mondja róla. „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (Jn 8,44)

Az Úr Jézus jól tudta, hogy Isten a világ Teremtője és egyetlen Ura.

Az Úr Jézus tökéletesen tisztában volt mennyei küldetésével, hogy Ő azért jött, hogy minket megváltson. Tudta, hogy ezért sokat kell szenvednie, sőt halált kell vállalnia. Azt is tudta, hogy Isten a világ feletti uralmat, hatalmat neki adta. „Jézus így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,.." Máté 28, 18-19

 

A kísértő csupán egyről feledkezett el: Jézus nem azért jött, hogy meghódítsa ezt a világot, hanem azért hogy megváltsa. Soha nem kellene neki olyan ország, amelyikben nem Isten világossága és szeretete van.

Az Úr Jézus azonnal átlátott a Sátán cselfogásán, amellyel meg akarta őt téveszteni és így felelt neki: ,,Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: az Urat imádd, és csak neki szolgálj" (5Móz 6,13)

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett.

***

Az Úr Jézus Krisztus, hozzánk való gyöngéd szeretetből megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte örökre, hogy a mindennapi imádságunkból soha nem hiányozhat: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:

1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele!

Jézus világosan tanította, hogy a Sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge pontjainkat. Mindig „besegíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját érdekünkben.

2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell győzelmes Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad erőt észrevenni és ellenállni. Ő a kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! Így is sokat árthat, de Jézussal közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással!

3. Ismerjük meg egyre jobban mennyei Atyánkat is, és bízzunk benne! Még a mi kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét.) Isten gyermeke a kísértéseivel harcolva is mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsolt 91,14)                                               Cseri Kálmán református lelkipásztor

***

Azért, hogy az ÚR JÉZUS KRISZTUS FÖLDI KÜLDETÉSÉNEK, ÉS ELJÖVETELÉNEK CÉLJÁT megismertessem, összegyűjtöttem a Bibliából az ide vonatkozó igeverseket:

Többek között az Úr Jézus éppen azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

Az IGE, az Úr Jézus Krisztus értünk megtestesült
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." Jn 1,14.
Az Úr Jézus Krisztus értünk emberré lett
„Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."1Tim 3,16.
Az Úr Jézus Krisztus az Atyától, Istentől jött
„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." Jn 16,27-28.
Az Úr Jézus Krisztus jött messiási küldetésének betöltésére
„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Lk 4,18-19
Jött, hogy a törvényt betöltse
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." Mt 5,17.
Jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá fogadja
„Isten elküldte Fiát..., hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Gal 4,4-5.
Jött, hogy az ördög munkáit lerontsa
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1Jn 3,8b.
Jött, hogy megtörje a halál erejét, és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet
„A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." 2Tim 1,10.
Ítéletre jött a világra
„Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Jn 9,39
Jött, hogy megszabadítsa népét
"...mert Ő szabadítja meg népét bűneiből." Mt1,21.
Jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról
„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37.
Jött, hogy világossága legyen a világnak
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,46.
Jött, hogy hirdesse az Igét
„..hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem." Mk 1,38.
Jött, hogy a bűnösöket üdvözítse
„Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse." 1Tim 1,15.
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11.
Jött, hogy megváltson és megtisztítson minket
„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé." Tit 2,14.
Jött, hogy életét adja váltságul sokakért
„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28.
Jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Lk 5,31-32.
Jött, hogy megmentse az elveszetteket
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lk 19,10.
Jött, hogy megmentse a világot
„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem." Jn 12,47.
Jött, hogy bűneink adósságát kifizesse
„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." Kol 2,14
Jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Jn 10,10.
Jött, hogy elhozza az üdvözítő hit „lobogó lángját"
„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Lk 12,49.
Jött, hogy személye egyértelművé tegye a hitet
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem - mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást." Lk 12,51.
Az Úr Jézus Krisztus, mint Isten Báránya eljött, hogy drága vérén megváltson minket
„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek." 1Pét 1,18-20.

***

Testvérek, ilyen csodálatos a mi Megváltónk az Úr Jézus Krisztus!

Mindent megtett értünk, mindent vállalt értünk, hogy minket megmentsen!

Jézus Krisztus nélkül tulajdonképpen miden reménytelen, nincs megoldása az életnek!

Nélküle nincs rendezve a bűnkérdés, egyszerűen nincs megoldás az élet keserves sebeire.

Nélküle csak gyűlnek és torlódnak a gondjaink. Nélküle rendre csak csalódások sorozata vár!

 

Boldog ember az, aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt ismeri, szereti és szeretve követi.

Csodálatos Ővele életünket rendezni, Ővele élni e földön boldogan és a mennyben örökké!

Csodálatos megmentetnek lenni!

Kegyelméért naponta hálát adni, jóságát megköszönni.

Békességét tapasztalni, vezetésének engedelmeskedni,

Nincs senki ezen a földön, aki jobban szeretne minket.

Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!

És milyen kevesen tudják ezt.

Mivel Őt általában az emberek nem ismerik, nem szeretik, nem követik, tulajdonképpen a legfontosabbat, az életet zárják ki! Ezért természetesen beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek és tudjuk, hogy  HIT NÉLKÜL BELEPUSZTULNAK ebbe a kegyetlen, embertelen világba.

Jézus Krisztus nélkül minden érték hiányzik!

Hiányzik a törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...! Mert a szeretet hiányzik! Isten szeretete hiányzik nagyon!

Jézus Krisztus hiányzik az életekből!

A küldetésünk nem kevesebb, mint az, hogy akivel csak tudjuk megismertessük Megváltónkat, mert mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a Róla szóló jó hírt: az életmentő, örök evangéliumot!

Az Úr Jézus mondja: "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Legyen ilyen gyümölcstermő az életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzuk Dávid imádságát:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká, Ámen"

1Péter 5:10

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében evangélikus istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Bibliatanulmány

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-8 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét! A bibliaórák témájához kértem, hogy olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat és a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

Fölhívom a figyelmet arra, hogy ma a honlapunkra új videót töltöttünk fel és továbbra is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

 

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

Perselypénz járvány idején

Tudatjuk, hogy Egyházközségünk teljes mértékben önfenntartó, azaz csak a gyülekezetünkhöz tartozók adományaiból tartja fenn magát, ebből gazdálkodhatunk a programok szervezésénél, szolgálók illetményénél, az épületfenntartási kiadásoknál stb. A gyülekezeti költségvetés bevételi oldalának egyik legfontosabb pillére a vasárnapi perselypénz. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi helyzet miatt az adakozásnak erre a formájára nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy akik tudják adományaikat átutalással jutassák el a gyülekezet bankszámlaszámára:

Akiknek az online átutalás nehézséget okoz, azokat kérjük, hogy ne induljanak útnak emiatt, ne menjenek postára csekkel adományt befizetni, hanem otthon tegyék félre, amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt hozzánk.

Szeretettel és hálás szívvel fogadunk továbbra is minden adományt. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 470. dicséret) Úr Jézus, nézz le rám

1. Úr Jézus, nézz le rám. Jöjj, mosd el bűnömet, Sok földi szenvedély kötöz: jöjj, oldj fel engemet.

2. Úr Jézus, nézz le rám, Gond és bú látogat; Hű szolgád: ízleljem ígért, szent nyugodalmamat.

3. Úr Jézus, nézz le rám, Ne tévedhessek el; A menny felé sötéten át te légy az úti jel.

4. Úr Jézus, nézz le rám, Ha nő a félelem, Ár zúg és ellenség szorít, légy, Megváltóm velem!

5. Úr Jézus, nézz le rám, Ha elvonult az ár, Te szent derűd derítsen és az örök napsugár.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. május 3.

Trencsényi László

lelkipásztor

***


Körlevelek járvány idején:  2020. április 30.

( 10. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy a bibliaórai sorozatunkban a Mózes első könyvét, a Genezis-t tanulmányozzuk.

Kértem, hogy ehhez a témához olvassuk el a 8, 104, 139. Zsoltárokat, vegyük hozzá még a Jób könyve 38-42 fejezeteit.

A Biblia tanulmányozására szánt idő soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is. Értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink! Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását! Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával. Mi, akik a mennybe készülünk, igen fontos, hogy a Biblia megismerésében gazdagodjunk, hogy minél jobban rácsodálkozzunk kiválasztottságunkra, az Úr Jézus Krisztus keresztáldozata árán szerzett legdrágább kincsünkre, üdvözítő hitünkre.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(3. tanulmány)

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!" (Jeremiás 32, 17)

A Biblia, Isten kijelentése határozottan arról tudósít, hogy Ő a teremtő és fenntartó Atya.

A hívők Isten kijelentéseit hittel fogadják el és tudomásul veszik, hogy itt e Földön még „tükör által homályosan látunk", de nyitottak a világra, így a tudományos fejlődésre is.

A tudósok feladata a kutatás, de megállapításaikhoz mindig feltétlenül hozzá kellene tenni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint. (Sajnos ezt szinte kivétel nélkül elmulasztják.)

A hívő ember számára a hit és a tudás nincsenek ellentmondásban egymással.

Minden hívő ember tudja, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.

A keresztyén hit egyáltalán nem ellentétes a tiszta tudománnyal.

 

A világ keletkezésével kapcsolatban az alapkérdés az: hogyan jött létre a kozmosz és benne a földi élet?

Ezt csupán tudományos bizonyítékokkal alátámasztani nem lehet.

a.) A hívők a Bibliára hivatkozva állítják, hogy Isten teremtette.

b.) A materialisták válasza az, hogy a véletlen és a vakszerencse műve.

Mindkettő filozófiai, illetve teológiai válasz.

 

A második kérdés: milyen hatásokra változott, alakult az élővilág?

Az alapvető különbség az, hogy valaki mindezt Istennel vagy Isten nélkül képzeli el.

a.) A hívők válasza: Isten a kezdet és a vég Ura. Megteremtette az élőlényeket nemük szerint, s beléjük plántálta a fennmaradás lehetőségeit.

b. A materialisták szerint egy vagy több „ősélőlény" magától fejlődött ki az anyagból. Ebben a fejlődésben (evolúció), a változás mozgatója a borzalmasan sok idő, a létért való küzdelem, a természetes kiválogatódás, a mutáció, a környezet hatásai, legfőképpen a véletlen és a szerencse stb.

 

A kreáció (latin creatio: teremtés) szerint Isten a Teremtő. Isten, amikor jónak látta, kimondta a „legyen", illetve „teremtsünk" szavakat és „lett" kozmosz és „lett" élet. Az élet igen kifinomult körülmények között jött létre, nem előbb, nem később, hanem az egyedül alkalmas pillanatban, amikor Isten befejezte teremtő munkáját.

Érdekes, hogy a materialista „tudomány" szerint is először a víz, a növények jelentek meg, ezután az állatok és végül az ember. Ma a materialista nézet azt is megállapítja, hogy az idő nem végtelen, szerintük is lenni kellett egyfajta kezdetnek -erre találták ki az „ŐSBUMM" elméletet - és ezt kb. 12-15 milliárd évre teszik.

Az ősrobbanás teóriának több elmélete is van, többek között van olyan elmélet is, hogy több egymás utáni robbanás volt, és van olyan is, ahol egyfajta körforgásról beszélnek, miszerint a tágulás és összezuhanás körforgása váltogatja egymást az időben.

Ez ateista, materialista „tudomány" által kidolgozott elmélet szerint a világ (kozmosz) egy forró és sűrű „őstojásba" volt összesajtolva (ezt szingularitásnak hívják), majd ez felrobbant és kitágult.

Arra viszont nem tudnak egyértelmű válasz adni, hogy mi indította el ezt a folyamatot.

„Annak valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jönne létre."

E. Conklin prof. - Princetoni Egyetem

Láthatjuk tehát, hogy az evolúciós elmélet csupán hipotézis, ugyanakkor kőkemény hitkérdés, mert hinni kell benne, pontosan úgy, mint a különböző kitalált mágikus és babonás mítoszokban, sokféle különböző vallásokban. Számukra például a Föld életkorának meghatározása azért nagyon fontos, mert az evolúció csak akkor hihető, ha borzalmasan hosszú időt rendelnek hozzá.

Darwin korában, az evolúció elmélete csupán pár millió évet követelt meg, de az élet bonyolultságáról való ismeretek növekedésével mind több és több időt igényelt, így túlságosan kevésnek tartották fent említett időt. Ennek megfelelően az evolucionisták (csak úgy tetszőlegesen, mindenféle bizonyíték nélkül) fokozatosan kb. 5 milliárd (5.000 millió) évre „növelték" a Föld elméleti életkorát. Szerintük a kontinensek kialakulása kb. 2.500 millió éve történhetett. Az élet megjelenését kb. 3.500 millió évre, és az ember megjelenését kb. 200-300 ezer évre teszik.

 

Az evolúció elmélet atyjának Charles R. Darwint (1809-1882) tartják, akinek (ezt csak kevesen tudják) egyetlen egyetemi szintű végzettsége volt: a Cambridge-i Egyetemen teológiát tanult. Fő műve: „A fajok eredete a természeti kiválasztás útján vagy a legkedvezőbb helyzetben lévő fajok fennmaradása a létért való küzdelemben", 1859-ben jelent meg.

Azóta a természettudományos világban begyűrűzött az ember eredetére nézve egy addig ismeretlen elképzelés és feltevés, amely szerint az ember évmilliók során az állatvilágból emelkedett ki. Darwin fejlődéselméletét mind a mai napig nem sikerült igazolni a természettudósoknak és az antropológusoknak sem arra nézve, hogy a naprendszerünk a Földdel együtt évmilliók, milliárdok alatt alakult volna ki, sem arra nézve, hogy az ember majomtól származna.

 

Miért veszélyes az evolúciós elmélet?

Napjainkban egy ateista eszméket terjesztő társadalomban élő ember, inkább származtatja magát a majomtól, semhogy szembenézzen azzal a felelősséggel, hogy a teremtő Istentől függő lény.

Ha az ember a majomtól származik, akkor nem kell számolnia azzal, hogy az Isten szól hozzá a Szentírás szavai által, kinyilatkoztatja önmagát, és hogy van az emberre nézve személyre szabott terve és akarata (vö. Ef 3,9-11; Kol 1,20.).

Az evolúciós hipotézis nemcsak egy hamis világszemléletet nyújt nekünk, hanem kilátástalanságba, teljes reménytelenségbe vezet bennünket, ahogyan azt Jean Paul német író találóan fogalmazta:

„Ha nincs Isten... minden dermedt néma semmi! Hideg, örök kényszerűség! Őrült véletlen...

Mindenki egyedül létezik a világmindenség tágas kriptájában!"

 

Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy meg tudja magyarázni ezt a világot Teremtő nélkül.

Ez a megtévesztés viszont következésképpen az embereket az ateizmushoz vezeti, és nem tudják, hogy az Úr Jézus kijelentése szerint az ateizmussal a pokolba jutnak.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „...aki pedig nem hisz, elkárhozik" (Márk 16:16).

Néhányan megkísérlik azt, hogy az evolúciót Isten munkamódszerének  (teista evolúció) magyarázzák. (Carl Friedrich von Weizsacker, H. Rohrbach, Erich Sauer, Teilhard de Chardin)

Azonban ha Isten evolúció által teremtett volna, akkor:

* nem lett volna első emberpár;

* bűn sem lett volna, mert az „agresszió az a lendkerék, amely az evolúciót serkenti" (Joachim Illies);

* Isten a halált a teremtés eszközeként használta volna;

* az Úr Jézus által elvégzett váltságmű elveszítené megalapozottságát.

Az Úr Jézust a Biblia, a bűnbeesett Ádámmal szembe állítva „az utolsó Ádám"-nak nevezi (1Kor 15:45).  Ezek az állítások bizonyítják, hogy az úgynevezett "teista evolúció" a Bibliát alapjaiban megrendíti, és ezzel elveti. Ezért ezt a hamis elméletet a leghatározottabban vissza kell utasítanunk. Nincs arra szükségünk, hogy a Bibliát egyeztessük az evolúció hitetlen tudományával, mint ezt a teista-evolucionisták teszik vallván, hogy a fejlődés folyamatainak Isten adta a lökéseket.

 

Az emberiségnek be kellene látnia, hogy a világ Teremtő Isten műve.

A teremtésre bizonyíték például az időbeosztásunk:

Az év meghatározója a Föld Nap körüli útja

A hónapé a Holdnak a Föld körüli keringési ideje

Egy nap pedig a Föld saját tengelye körüli forgási ideje

Mi a hét alapja?

A hét nem épül egyetlen természetes ciklusra sem. Akkor mi a hét eredete? Miért élünk 7 napos ciklusokban? 6+1 napos időbeosztásnak nincs semmi más alapja, csak a bibliai teremtés.

„Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt." (2Mózes 20,11)

A 10 napos egységre történő átállítása sem az ókorban, se az újkorban (francia forradalom) nem sikerülhetett.

Tudjuk, hogy a Szentírás, mint Isten kijelentése, mindig abszolút tekintéllyel bír, így hiteles kinyilatkoztatást ad a világ teremtéséről is:

Isten teremtő munkája és a teremtés-hit tartalma a következő:

1. Hisszük, hogy a Teremtés, Isten lényének a kijelentése.

2. A teremtett világ a dicsőséges Szentháromság, egy, örök Isten műve.

3. A világ teremtése Isten tanácsvégzése és örök világterve szerint, Isten akaratából, az Ő isteni szabadságában ment végbe.

4. Mindent Isten teremtett: mennyet és földet, láthatókat és láthatatlanokat egyaránt.

5. Isten a világot „kezdetben" a „semmiből" teremtette, tehát nem valami meglevő anyagból formálta.

6. Isten a világot „igen jónak" teremtette.

7. Isten a világot a szabadság rendjére építette.

8. Isten a teremtésben idői formát adott a világnak.

9. Az egész teremtett világ ma is a Teremtő Isten tulajdona.

10. A teremtett világnak az értelme és célja nem önmagában keresendő, hanem Istenben.

11. A teremtés-hit számunkra Krisztus-hit. A bűnös ember számára, Isten teremtői munkájának a megismerése Jézus Krisztuson kívül, lehetetlen!

12. A teremtett világ rendeltetése Isten dicsősége.

Soli Deo Gloria!

Számunkra igen megnyugtató, és hitünkben megerősítő, hogy a teremtés-hit, tökéletesen megszabadítja a hívő embert a vallástörténet minden mágikus és babonás maradványától, a sorshittől, a spiritizmustól, a theozofiától, és felszabadítja a hívő embert, Teremtő Urával, az élő Istennel való közösségre és arra is, hogy védje Isten teremtett világát, ugyanakkor szabad lelkiismerettel küzdjön az igazságért és minden gonoszság ellen.

 

„Minden dolog Istenről beszél azoknak, akik ismerik őt, és felfedi őt azok előtt, akik szeretik,

de elrejti azok elől, akik nem keresik és nem ismerik."

Blaise PASCAL (1623-1662);

francia matematikus, fizikus, filozófus, a 17. század kiemelkedő gondolkodója

 

A Biblia így ír a világ teremtéséről:

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." Zsoltár 19,2

Isten által teremtett lenyűgözően csodálatosan világ vesz körül minket. Hálaadással szemlélhetjük a növények és állatok tökéletesen megtervezett világát. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a vak véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Én személy szerint nagyon szeretem az ornitológiát.(madarak életével foglalkozó tudomány) Az egyik legkülönlegesebb jelenség a földön a madarak tájékozódása. Erről a rendkívüli képességről szól az alábbi írás:

 

Mire tanít minket az aranylile?

A teremtett világban sok olyan dolgot megfigyelhetünk, amelyek igazolják, hogy egy hozzátartozó terv nélkül nem működhetnének. Werner Gitt professzor ezzel kapcsolatban megállapítja: "Egy példa, amely engem is mindig elkápráztat, az aranylile utazása, ahol a madár Alaszkából Hawaiiba repül, hogy ott átteleljen."

Az atlanti aranylilének vagy más néven szibériai aranylilének 4500 kilométert kell megtennie az Atlanti-óceán felett, hogy Hawaiiba jusson. Ehhez energiára van szüksége.

Alaszkában nem maradhat, mivel túl hidegre fordul az idő. Tehát ahhoz, hogy átteleljen, meg kell tennie ezt a hosszú utat.

A madár Alaszkában fokozott táplálékbevitellel 70 grammot szed magára. Ez az üzemanyaga.

Átlagos súlya 200 gramm. Az óránkénti üzemanyag szükséglet önsúlyának 0,6%-a.

Ha a madár egy órán át repült, 1,2 gramm zsírt használt el. A második repülési óra kezdetén tehát már csak 198,8 grammot nyom. Könnyebb lett, és a második órához valamivel kevesebb üzemanyagra van szüksége.

Werner Gitt elsőfokú differenciálegyenletről beszél.

Ha az ember ezt megoldja, megállapítható, hogy az aranylilének három és fél napra van szüksége ahhoz, hogy Hawaiiba érkezzen.

Ez 88 repülési órát jelent, 72 óra után azonban már nem rendelkezik zsírtartalékkal és nincs sziget, ahol pihenőt tarthatna.

Folyamatosan repülnie kell.

Ez tehát azt jelenti, hogy ezen számítás szerint a madárnak bele kellene vesznie az Atlanti-óceánba, akkor pedig nem lenne több aranylile.

 

Honnan tudja ezt a madár?

A Teremtő útravalóul adott a madárnak egy fontos információt: sose repülj egyedül, hanem mindig másokkal közösen, mégpedig ék alakban. Az állat így megtakarít 23% energiát.

Ha most még egyszer elvégezzük a számítást, láthatjuk, hogy a madárnak még marad 6,8 gramm zsírja, amikor Hawaiiba érkezik.

Ezen a példán keresztül, mondja Werner Gitt, láthatjuk, mennyire pontosan ki van minden számolva. Isten nem adta meg a madárnak a lehetőséget, hogy 20 vagy 30 grammal többet vigyen magával, hisz az nehezék lenne. Nem. Olyan pontosan ki van számolva, hogy éppen megfelelő.

A csapatban történő repülés révén az aranylile energiát takarít meg.

 

Honnan tudja ezt a madár?

Hiszen ráadásul a fiatal madarak nem tanulják el az idősebbektől, azok ugyanis valamivel később külön indulnak útnak Alaszkából.

Terv nélkül nem megy!

Ez annyit jelent, hogy a legelső repüléstől kezdve pontosan tudják, hová kell eljutniuk.

Azon kívül tartaniuk kell a célirányt, szükségük van egy nagyon pontos GPS-rendszerre, hogy szögpercnyi pontossággal eltalálják azokat a szigeteket, különben elrepülnének mellettük, ott pedig 1000 kilométernyire nincs több sziget.

A madárnak tehát már a legelső repülésnél szüksége van az adatokra, hogy merre kell repülnie, hogy ék alakban kell repülnie, és hogy 70 gramm zsírt kell magára szednie. Máskülönben nem birkózik meg a dologgal. Ha ezeket összegzésként átgondoljuk, az alábbi következtetésre juthatunk:

Ezt csakis egy bölcs Teremtő hozhatja létre.

Az evolúció szerint a madarak először minden lehetséges irányban próbálkoznának. Nem lenne elég zsírjuk, és semmi sem működne.

Kezdettől fogva teljesen átgondolt tervre van szükség - ez pedig nem megy egy bölcs Teremtő nélkül, aki mindezt elrendezte.

Az aranylile pontosan tudja hova kell eljutnia, hogy életben maradjon és mindent, de mindent ennek a célnak rendel alá.

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az aranylile tökéletes tájékozódása, nem lehet az evolúció következménye. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2) Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

 

 

***

„Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet;

neked semmi sem lehetetlen!" (Jeremiás 32, 17)

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2020. április 30.

Trencsényi László  lelkipásztor

 

 

***

Körlevelek járvány idején:  2020. április 26.

( 9. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

 

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. április 26-án kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 478. dícséret) Ó irgalmas Isten

1. Ó irgalmas Isten, Én könyörgésemben Füledet hozzám hajtsad;

Ó, igen jó Isten, Minden szükségemben Áldásod szaporítsad.

2. Ó hatalmas Isten, Keserűségemben Szívemet vidámítsad;

Ó, nagy és szent Isten, Minden félelmemben Elmémet bátorítsad.

3. Ó örök Úr Isten, A veszedelmekben Segedelmedet nyújtsad;

Ó, igaz Úr Isten, Kételkedésemben Hitemet gyámolítsad.

4. Ó áldott Úr Isten: Rossz testiségemben Lelkem hozzád hódítsad;

Ó, erős Úr Isten, A világ fényében Szemem világosítsad.

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe".

(János 5,14)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-4 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével..."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

Kedves Testvéreim!

A múlt vasárnap a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél nyitottuk ki a Bibliánkat, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

Láthattuk, hogy amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést is.

Ma az Ige folytatásaként azt láthatjuk, hogy értünk még a megkísértetést is vállalta.

Figyeljük meg, hogy Ő mindig az Atya akaratát hajtja végre.

Mindvégig a SZENTLÉLEK vezetése alatt marad és semmi sem tántoríthatja el.

A Lélek indíttatására keresztelkedett meg.

A Lélekkel telve tért vissza a Jordántól.

A Lélek indítására és vezetése alatt ment ki a pusztába.

Bárcsak mi is ilyen engedelmesek lehetnénk

és minden viselkedésünkben, a Szentlélek vezetése alatt cselekednénk.

A Lélek indítására döntenénk, lépnénk, tennénk dolgainkat, élnénk keresztyén életünket.

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róma 8,14)

 

***

AZ ELSŐ KÍSÉRTÉS

Mielőtt az Úr Jézus nyilvánosan fellépett volna, az ördög által meg kellett kísértetnie. A Szentlélek vezetése alatt ment a pusztába, ebbe a hegyes, elhagyatott, lakatlan, megműveletlen, kietlen sivatagba. Ott teljes magányban az Atyával való szoros kapcsolatában, 40 napon át böjtölt.

A 40-es szám többször is előfordul a Bibliában, pl. 40 évig vándorolt Izrael a pusztában; 40 napon át tartózkodott Mózes a Hóreben, amikor a Tízparancsolatot kapta Istentől (2Móz 34,28), Illés próféta pedig 40 nap és 40 éjjel ment a Hóreb-hegyig.

 

Az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor kísértette meg Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi Jézus küldetését a test kívánsága területén.

A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.

A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

 

Amikor az Úr Jézus a 40 napi böjtölés végén már nagyon legyengült állapotban volt. Ezt az alkalmat használta ki az ördög, hogy eltérítse az Úr Jézust eredeti szándékától. A Sátán megkérdőjelezte, hogy Ő az Isten Fia: „Ha Isten Fia vagy..." és arra akarta rávenni, hogy ezt bizonyítsa be, csináljon olyasmit, amire ha Isten Fia, feltétlenül képes: változtassa a köveket kenyerekké.

Láthatjuk, hogy az ördögi módszere a kísértésben ugyanaz, mint ami Éva és Ádám esetében is volt: - ott is megkérdőjelezte Isten szavát, - hazudott és -ölni akart! Ott a csapdát így állította fel:

„Csakugyan azt mondta Isten?

Olyanok lesztek, mint Isten!

Dehogy haltok meg!"

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett. Amikor meghallotta a Kísértő szavait, egy pillanatig sem ingadozott. Tisztában volt azzal, hogy ez az ördög első tüzes nyila, amivel Őt akarja megsebezni, arra akarja rávenni, hogy Isten akaratától függetlenül cselekedjen.

Az Úr Jézus soha nem tett csodát parancsra. Ebben az esetben sem teljesíteti a kérést, hanem azonnal készen volt a válasszal: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik" (Máté 4,4). Rábízta magát Istenre, aki majd ad neki kenyeret, ha arra lesz igazán szüksége. Ő jól tudta, hogy amint Isten a pusztai vándorlás 40 éve alatt kenyér nélkül is életben tudta tartani Izraelt, Őt is meg tudja tartani. (5Móz 8,3)

Az Úr Jézus tökéletesen helytállt és valamennyi támadásra a Bibliára hivatkozva, az Igéből adta meg a választ!

Ezzel számunkra örök példát mutatott arról, hogy a kísértésben miként tudunk mi is megállni, és miként lehet rendíthetetlennek maradni a hitben, Isten iránti hűségben és engedelmességben.

Láthatjuk, hogy csak és kizárólag Istennel és az Ő Igéjével lehet helytállni!

Mi is csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögi kísértésben, mert a Biblia a Lélek kardja: Isten szájából származik!" Az Ige, a lelkünk nélkülözhetetlen tápláléka olyan „kenyér", amely mindenféle bajban, ínségben megoldást kínál. Csak Isten Igéje segíthet el minket igaz hitre és üdvösségre is (Lukács 8,12).

Aki naponta mennyei Igével táplálkozik, annak igazán jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, sőt tud segíteni másoknak is.

 

A Biblia tanulmányozására szánt idő soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is. Értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink!

Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását! Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával.

Akik Istent igazán szeretik, azok szeretik és ismerik a Bibliát, és a legnagyobbra értékelik.

Szeretik tanulmányozni, szeretik jegyzetelni és viszik magukkal az istentiszteletre, a bibliaórára, a közösségi alkalmakra is. A hívő ember számára a Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése.

A mindennapi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, ezért nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.

Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe. Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van, mert a Biblia: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde).

 

Azért, hogy ezt a kincset megismertessem gyülekezetünk tagjaival,

összegyűjtöttem a Biblia HATÁSÁT,

melyet Isten Szentlelke az IGE ÁLTAL ér el és munkál bennünk:

1. Isten Igéje hitet ébreszt

(Rm 10,17) „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

2. Isten Igéje hitre juttat

(ApCsel 8,35) „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust."

3. Isten Igéje újjászül

(Jak 1:18) „Az ő akarata szült minket az igazság Igéje által."

(1Pét 1,23) „Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké."

4. Isten Igéje megtisztít

(Ef 5,25-26) „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az Ige által megtisztítva megszentelje."

5. Isten Igéje vezérel

(Zsolt 119,133) „Vezéreld utamat a te Igéd szerint."

6. Isten Igéje megszentel

(Jn 17,17) „Szenteld meg őket az igazsággal: a te Igéd igazság.

7. Isten Igéje az üdvösségünket munkálja

(ApCsel 13,48) „Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr Igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek."

(Jn 8,51) „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké."

 

Isten Szentlelke az IGE ÁLTAL készít fel a hívő életre:

 

1. Isten Igéje istenfélelemre tanít

(Máté 4,7) Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

(5Móz 4,10) „Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa Igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is."

2. Isten Igéje tanítvánnyá tesz

(Jn 8,31) „Ha ti megtartjátok az én Igémet, valóban tanítványaim vagytok."

3. Isten Igéje táplál

(Mt 4:4) Jézus így válaszolt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik."

4. Isten Igéje vizsgál és megítél

(Zsid 4,12) „Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait."

5. Isten Igéje gyümölcstermővé tesz

(Ézs 55,11) „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."

6. Isten Igéje megvilágosít

(Zsolt 119, 105) „Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága."

(Zsolt 119,130) „Igéd kijelentése világosságot gyújt."

7. Isten Igéje megvéd

(Máté 4,10) Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

(Zsolt 18,31) „Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne."

8. Isten Igéje megbékéltet

(2Kor 5,19) „Reánk bízta a békéltetés Igéjét."

9. Isten Igéje megvidámít

(Jer 15,16) „Ha eljutott hozzám Igéd, én élveztem, Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene."

10. Isten Igéje meggyógyít

(Zsolt 119,107) „Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te Igéd szerint."

11. Isten Igéje megvigasztal

(1Thessz 4,18) „Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel."

(Zsolt 119,28) „Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te Igéd szerint!"

 

A Bibliát a hívő ember nem csak a szemével szokta olvasni, hanem odatapad a szíve, lelke is. A Bibliát nem elég csak olvasni, hanem Isten Szentlelkét kérve alaposan tanulmányozni kell, elmélkedni kell rajta és értelmezni kell. Bibliatanulmányozásunk legyen mindig Laudatio Dei: (Isten dicséret), csak így lehet hatása Recreatio Cordis: (a szív megelevenedése).

Verbum Dei Manet In Aeternum =Isten Igéje megmarad örökké!

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett." 1Péter 1,25

 

„Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk - hiszen Jézus is így élt negyven napon át -, de Igéje nélkül nem tudnánk élni. Az Ige által teremtettünk, csak az Ige tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fenn. A kenyér csak másodlagos; életünk elsőrendű forrása maga az Úr. Ő munkálkodik földi eledellel és anélkül is, nem köthetjük meg, hogyan munkálkodjék. Ne vágyakozzunk túlságosan a láthatókra, hanem tekintsünk a láthatatlan Istenre.

Hallottunk már hívőkről, hogy a nagy szegénységben, az Úr nem várt módon küldött segítséget, amikor kifogytak a földi forrásaik.

Az Úr Igéjét soha nem nélkülözhetjük.

Csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögnek.

Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyengülünk.

Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr Igéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani, csak az Úr szájából származó Ige elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust.

Uram, add nekem mindenkor ezt a mennyei kenyeret!

Drágább az nekem, mint a királyok csemegéje!"

(C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

***

 

Soha nem volt könnyű keresztyénnek lenni.

Vigyázzunk, mert az ördög, aki a sötétség fejedelme, ma is a régi taktikáját veti be: megkérdőjelez, hazudik és ölni akar! Készüljünk fel tehát, mert nem leszünk mentesek a kísértésektől, de azt is tudjuk: „...hogy erőn felül való kísértés nem ér minket".

Az Úr Jézus azt ígérte, hogy nem hagy el minket és imádkozik értünk, mert Ő jól látja, hogy egyedül mennyire elesettek, gyöngék, tehetetlenek vagyunk. Csak akkor tudunk helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus, a Szentlelke által megerősít minket. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

 

Mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, Ővele biztonságban élhetünk.

Ő ad erőt nekünk, hogy tudjunk megállni a kísértések idején.

Isten áldott Igéje, a Lélek kardja legyen mindenkor a mi egyetlen „fegyverünk!

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."(Jakab 1,12)

 

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzuk Dávid imádságát: (2Sámuel 22, 2-7)

„Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott."

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Bibliatanulmány

Ezt az Istentől elrendelt rendkívüli böjti időszakot használjuk ki Isten akaratának megfelelően, Neki kedves módon. Kérem, hogy Istenünk iránti hálából ezen a héten tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 5-6 fejezetét, és Pál apostolnak a Római gyülekezethez írott levelének a 8.fejezetét!

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkról is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 478. dicséret)

5. Ó teremtő Isten, A kísértetekben A Sátánt elfordítsad;

Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben Irgalmad bizonyítsad.

6. Ó, szentelő Isten, Erőtlenségimben Kegyelmedet újítsad;

Ó, kegyelmes Isten, Éltemnek végében Lelkemet boldogítsad.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 26.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

 

**********************************

 

Körlevelek járvány idején:  2020. április 23.

( 8. KÖRLEVÉL )

********************************

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Kedves Testvéreim!

A legutóbbi körlevélben arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy ezen a héten Istenünk iránti hálából, - tanulmányozzuk együtt (ne csak elolvassuk) a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-4 fejezetét, és Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írott levelét végig!

Egy héttel ezelőtt kezdtük el a bibliaórai sorozatunkat és a Mózes első könyvét, a Genezis-t tanulmányozni, amit most folytatunk. Egy hete arra kértem gyülekezetünk tagjait, hogy ehhez a témához olvassuk el a 8. Zsoltárt, (melyet az űrhajósok a holdon élő adásban olvastak fel), azután a 104. Zsoltár és a 139. Zsoltárt javasoltam még tanulmányozásra.

Mi, akik a mennybe készülünk, igen fontosnak tartjuk, hogy a Biblia megismerésében gazdagodjunk, hogy minél jobban rácsodálkozzunk kiválasztottságunkra, az Úr Jézus Krisztus keresztáldozata árán szerzett legdrágább kincsünkre, üdvözítő hitünkre.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

(2. tanulmány)

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." (1Mózes 1,1)

A dicsőséges Szentháromság egy örök és igaz Istenbe vetett hitünket az Apostoli Hitvallásban tömören és röviden valljuk meg. Ebben a hitvallásban benne foglaltatik, hogy mit hiszünk, mi a hitünk szentsége, örök igazsága, tisztasága, lényege, tartalma.

„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében..."

Hitünk szerint Isten a látható és láthatatlan világ Teremtője. A teremtés hiteles történetét csak a Biblia tárja elénk. A hitvallásunk dogmatikai fogalmak, tételek sorozatát tartalmazza. Számunkra, akik az Úr Jézus Krisztust szeretjük és szeretve követjük, egyáltalán nem mindegy, hogy mit hiszünk és kiben hiszünk. Nagyon szeressük a dogmatikát, mert a Bibliában kijelentett hittételeket nem ember, hanem a dicsőséges Szentháromság egy örök és igaz Isten állapította meg. Ezért, amit Isten kijelent, azt én nem léphetem át, nem függeszthetem fel, nem kételkedhetem benne, hanem hiszem és vallom, magamra nézve kötelezően elfogadom.

A Krisztusban hívő keresztyén ember igazán becsüli, védi és értékeli a számára teremtett világot. (Keresztyén ember elvből nem lehet természetromboló, környezetszennyező, vagy embergyülölő!) A hívő ember szeret élni, tanulni, tudni, dolgozni, szereti a valódi, tiszta, egészséges tudományt, mert igenis érdekli a világ és annak működése azért, mert szereti és a legnagyobbra értékeli Teremtő Urát, Istenét!

Johannes Kepler imája: „Te, aki a természet fényével ébresztesz bennünk vágyat a kegyelem fénye iránt, hogy azzal a dicsőség fényébe vezess bennünket, hálát adok Neked, Teremtő Istenem, aki gyönyörködtem alkotásaidban és örvendeztem kezed művében."

 

(Heidelbergi Káté 26. kérdés)

Mit hiszel, amikor ezt mondod: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében"?

Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja: az Ő Fiáért, Krisztusért énnekem Istenem és Atyám. Akire annyira rábízom magam, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik. Sőt javamra fogja fordítani mind azt a rosszat, amit e siralomvölgyben rám bocsát. Mert megteheti azt, mint mindenható Isten. És meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.

 

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." (1Mózes 1,1)

A Biblia nyitómegjegyzésének hatalmas fontossága abban a tanításában rejlik, hogy a világnak volt kezdete. A Szentírás erről a kezdetről más helyeken is beszél: Máté 19:4-8, Márk 10:6, János 1:1-2, Zsidók 1:10. Az, hogy a világnak volt kezdete, világosan kiderül az alábbi igeszakaszokból is: „Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten" Zsoltár 90:2, és „Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája" Zsoltár102:26.

A Biblia világosan kinyilatkoztatja számunkra a Teremtő alkotó módszereit is:

* Isten Szava (Igéje) által teremtett (Zsoltár 33:6; János 1:1-4);

* építőanyag nélkül (Zsidókhoz írt levél 11:3);

* Isten ereje által (Jeremiás 10:12);

* Isten bölcsessége által (Zsoltár 104:24; Kolossé 2:3);

* Isten akarata szerint (1Mózes 1:26; Jel 4:11);

* Isten Fia által (János 1:1-4, 10; Kolossé 1:15-17);

* Jézus lényének megfelelően (Máté 11:29; János 10:11).

A teremtés hat napja alatt ezek az alkotóelemek működtek. Ezek nincsenek a természeti törvények szerinti történéseknek alárendelve, ezért csak hit által érthetők meg. Ma a természeti törvények szabályozzák a világunkban végbemenő folyamatokat, de azok nem a mozgatórugói a teremtésnek, hanem annak csak az eredményei. A teremtés tantétele kihangsúlyozza a tényt, hogy Isten minden dolognak a kezdete, s minden dolog az Ő tulajdonát képezi, és Neki van alávetve. Ennek ismerete kizárólag a Szentírásból származik és hit által fogadható el (Zsidók 11:3).

 

„Láthatjuk tehát, hogy a Szentírás, mint Isten kijelentése, mindig abszolút tekintéllyel beszél. Nem tűr ellentmondást, amikor oktat minket és parancsol nekünk. Mindig igazat mond, amikor a múltról és jövendőről beszél. Bár nem tudományos tankönyv, éppen olyan hitelesen beszél, amikor tudományos adatokat érint, mint amikor erkölcsi elveket ad nekünk. Bár sokan megpróbálják szembeállítani a tudományt a Szentírással, a tudomány sohasem cáfolt szemernyit sem a Bibliából és soha nem is fog.

Ezért súlyos hiba azt képzelni, hogy a modern tudósok hitelesebben tudnak beszélni az eredet kérdéséről, mint a Szentírás. A bibliai teremtéstörténet Istennek, mint szemtanúnak a saját beszámolója arról, hogy kezdetben mi történt. A modern tudomány, amikor az univerzum eredetével foglalkozik, mindössze feltevésekkel szolgálhat. A tudomány semmit sem bizonyított, ami a bibliai teremtéstörténetet érvénytelenítené. Valójában a bibliai teremtéstörténet ad választ a tudomány rejtélyeire." (J. McArthur)

 

„A keresztyén egyház a kezdetektől tanította a teremtés „ex nihilo" és Isten szabad akaratából való tantételét. Ezt a tantételt egyedülálló egyhangúsággal fogadták el a kezdetektől fogva.  A semmiből való teremtés „ex nihilo" bibliai bizonyítékai. Az 1Mózes 1:1 feljegyzi a teremtés munkájának kezdetét, s természetesen nem úgy mutatja be Istent, mint Aki előzetesen létező anyagból hozza létre a világot. Ez a semmiből való teremtés volt, teremtés a szó szoros értelmében, minden dolgot az Ő hatalmának szavával, egy egyszerű isteni parancs által szólít elő.

A legerőteljesebb igehely a Zsidók11:3: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő". A teremtés itt olyan tényként van bemutatva, amelyet csak hit által veszünk észre. Hit által értjük meg (érzékeljük, nem felfogjuk), hogy a világ Isten szavára alkottatott, vagy formálódott, Isten hatalmának szavára, az isteni parancsra." (Luis Berkhof)

 

„A református álláspont szerint különbséget kell tenni a teremtéstörténet teológiai és természettudományi oldala között. Valljuk, hogy a világ nem magától állott elő, hanem Isten akarata folytán teremtés útján, ezért a bibliai teremtéstörténet leírása is a teremtésnek, hiteles történeti leírását tartalmazza. Isten, teremtő akaratából jött létre minden, mivel azelőtt semmi sem volt. Az egész mindenség, Isten teremtő aktusa folytán jött létre, a föld is együtt teremtetett a világmindenséggel Isten által.

Mi a teremtés? Létrehozni valamit eszköz és anyag nélkül, egy szuverén személyiség döntő akarata folytán. Istennek az a munkája, amellyel létrehozta a világmindenséget, mindentől függetlenül kizárólag az Ő szuverén jótetszése folytán. Ezzel olyan csodálatos kijelentést adott Isten, amely bevezetése mindannak, amit a világban akár az emberrel, akár az emberen kívül végzett.

A teremtés tehát az egész kijelentés felséges nyitánya, amely egyszersmind alapdogma is számunkra.

Ezt a tant, amelyet a modern gondolkozás el akar ejteni és le akar értékelni, nem fogadja el, mert az egész világot ISTEN NÉLKÜL AKARJA megmagyarázni természetfilozófiai elvek segítségével. Nekünk azonban annyira meg kell maradnunk a teremtés dogmája mellett, hogy ha a Szentírásban egy szó sem lenne a teremtésről, akkor is az Isten fogalomból kellene oda jutni, hogy ez a világ csakis teremtményi viszonyban lehet Istennel." (Sebestyén Jenő)

 

Hitvallásunk így ír a világ teremtéséről:

„A jó és mindenható Isten teremtett mindent, úgy a láthatót, mint a láthatatlant az Ő örök igéje által, és mindazt fenntartja az Ő örökkévaló Lelke által, amiképpen erről bizonyságot tesz Dávid, mondván: Az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. (Zsoltár 33,6) Mindaz pedig, amit Isten teremtett - amint az Írás mondja - igen jó vala, az ember hasznára és javára szánva." (Második Helvét Hitvallás VII. fejezet)

A Biblia a lehető legtömörebben számol be arról, hogy Isten milyen csodálatosan teremtette meg az eget, a földet, minden láthatót és láthatatlant, mindent, ami körül vesz minket itt e tökéletesen megtervezett élővilágban. Lenyűgöző, ahogy a növények és állatok világát Isten megalkotta. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Számomra az egyik legkülönlegesebb a tökéletesen megtervezett harkály:

Közel 200 fajta harkály van világszerte. Táplálékkeresés közben a harkály hatalmas erővel üti neki csőrét a fák törzsének, mégsem szenved agyrázkódást. Hogy lehet az, hogy eközben nem sérül meg az agya? A Teremtő, a harkály csontjait olyan különlegesen tervezte meg, hogy azok csökkentsék az agyra jutó terhelést. A harkályok bámulatos képessége az, hogy nagy erővel, gyorsan és hosszasan képesek a fán kopácsolni csőrükkel. Képesek egy nap alatt akár 12 ezerszer a fához csapni csőrükkel, és mégsem szenvednek agykárosodást. Egy harkály egy másodperc alatt 20 ütést is leadhat, és minden ütés sebessége 25 km/h. Ez akár az 1200 g-t is elérheti, ami több mint százszorosa annak, amit az ember el tud viselni.

A harkály csőre minden ütés után éles marad,

koponyája és idegrendszere nap mint nap elviseli a rengeteg, súlyos ütést.

A harkályok különleges képességének magyarázata:

- A harkályok agya viszonylag mereven rögzül a koponyájukban, mert kevés folyadékkal van körülvéve, így az agy nem tud annyira ide-oda rázkódni, ahogy az embereknél.

- Az agyat különösen erős izmok veszik körbe, amik tompítják az ütközés erejét. Mielőtt a csőr a fához ütközik, ezek az izmok megfeszülnek, és elnyelik a becsapódás erejét.

- A kopácsolás vállból indul, a nyak és a fej merev marad. Minden vízszintes és függőleges irányú elfordulás akadályozva van, ezzel a nyíróerő minimalizálódik.

- A harkály az ütközés előtt egy ezredmásodperccel becsukja a szemét, ezzel védi a szálló forgácsoktól.

Ennek a rendkívüli módszernek az ellesése már régóta foglalkoztatja a kutatókat, mert segítségével sokkal hatékonyabb fejvédő eszközöket tervezhetnének emberek számára, ezért a kutatók lassított videofelvételek, röntgenfelvételek és számítógépes szimulációk segítségével vizsgálják a fakopáncsok koponyáját. Valóban igaz a régi mondás: „A tudomány művelése, olvasás Isten gondolataiban."

Megállapíthatjuk tehát, hogy a tökéletesen megtervezett harkály, nem jöhetett létre az evolúció következményeként. Csodálatos Tervezője, Alkotója van, Aki a mi áldott Istenünk. Isten mindenhatósága és bölcsessége áll mindezek mögött, aki minket, a világot és minden élőlényt teremtett. Ezért hittel valljuk: „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál." (Jób 42:2) Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt" (Zsoltárok 139:14).

 

***

Imádkozzunk a Zsoltár szavaival: (Zsoltárok könyve 119, 114-117)

„Menedékem és pajzsom vagy te, Igédben reménykedem.

Távozzatok tőlem, ti gonoszok, hogy megőrizzem Istenem parancsolatait!

Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne engedj megszégyenülnöm reménységemben!

Segíts, hogy megmaradjak, és szüntelen gyönyörködjem rendelkezéseidben."

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 23.

Trencsényi László

lelkipásztor

---

 

Körlevelek járvány idején:  2020. április 19.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

( 7. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Keresztyén Testvéreim, ma 2020. április 19-én kezdjük meg istentiszteletünket az apostol szavaival:

„Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 166. dícséret) Urunk Jézus, fordulj hozzánk

1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk,

Kegyelmeddel minket segélj, Az egy Igazságra vezérelj.

2. Nyisd meg szánkat hál'adásra, Készítsd szívünk buzgóságra,

Hitünk s értelmünk neveljed, Neved velünk ismertessed.

3. Míglen éneklünk mennyégben: Szent, szent, szent az erős Isten,

És színről-színre láthatunk, A fényességben vígadunk.

4. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek:

A dicső Szentháromságnak Mindenek áldást mondjanak!

 

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a kegyelmet, a bűnbocsánatot mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:  Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe".

(János 5,14)

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezetéből a 21-22 verset:

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKERESZTELKEDÉSE

Kedves Testvéreim! A református bibliaolvasó vezérfonal szerint ezen a héten fejeztük be a Lukács evangéliumát. Gyülekezetünkben 2019. januártól mi is ezt az evangéliumot vettük hétről-hétre.

Az utolsó istentiszteleten templomunkban, 2020. március 15-én a Lukács evangéliuma 10. fejezetét tanulmányoztuk. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk lelki épülésére szolgál majd, ha felfrissítjük emlékezetünket és újra még alaposabban és részletesebben figyelünk azokra az áldott igei üzenetekre. Engedjük, sőt kérjük, hogy a mi Istenünk ajándékozzon meg minket ma is igazi, mennyei lelki táplálékkal. Ezért nyitottuk ki tehát a Bibliánkat a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél a jól ismert történetnél, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus, messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

 

Tudnunk kell, hogy mivel Ő Isten egyszülött Fia, akiben maga Isten jött el közénk a földre, ezért Neki egyáltalán nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen, mivel Ő az egyetlen, aki bűntelen volt.

Az Ő megkeresztelkedésének ezért más a jelentése és jelentősége, mint bárki másénak.

Egyrészt Jézus a megkeresztelkedésével kifejezte, hogy Keresztelő János személye, tanítása mellé áll. Másrészt Jézus ezzel a tettével kifejezi, ahogyan magára vette az emberi természetet, úgy veszi magára mindazt, ami ezzel a sorssal együtt jár. Ő bűntelenként értünk irántunk való szeretetből, a bűn következményeit is felvállalja.

 

A Máté evangéliumában olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a bűnbánó bűnösök hosszú sorában Keresztelő János egyszer csak megpillantja az előtte álló Jézust, és nem akarta megkeresztelni.

Neked kellene engem megkeresztelned - mondta neki.

Keresztelő János a Szentlélektől kapott kijelentést és azonnal tudta, hogy Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt, mint bűnös ember nem állhat meg, sőt ő is kegyelemre és bűnbocsánatra szorul.

Jézus azonban csendesen válaszolt:

„Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki. Keresztelő János, Jézus egyetlen szelíd mondatára mégis megváltoztatja elhatározását és megteszi azt, amit Jézus kér.

 

Testvérek, erre van a mi életünkben is szükség, nekünk is feltétel nélkül engedelmeskednünk kell az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a keresztyén hitünk legfőbb megnyilvánulása, ismertető jele.

Ebben mutatkozik meg igazán az őszinte istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőítjük ma is Megváltónkat.

 

Az Úr Jézus Krisztus megkeresztelését igazolta a megnyílt ég, az Atya hangja, és a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése. A Szentháromságnak ez a megjelenése arra mutat, hogy Ő fogja magára venni a világ bűneit, hogy megváltson minket.

Igen, a mi dicsőséges Urunk, Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik.

Krisztus az Ő emberi természetében szeplőtelenül tiszta és szent volt, és benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg; ezért rendkívül gyönyörűséges volt Ő az Atyának, s erről a gyönyörködésről nyilvánosan bizonyságot is tett hallható kijelentésekben. „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Mégsem kímélte Őt, hanem váltságul adta, áldozatul értünk, bűnösökért; odaadta a keresztre.

Az Úr Jézus Krisztus, Aki bűntelen és ártatlan volt, vállalta értünk a bűnbánat keresztségét, ezzel is kifejezésre akarta juttatni: Ő azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot.

 

Láthatjuk, hogy az Úr Jézus mindenben példát adott nekünk!

Küldetésként az övéinek parancsot ad a keresztség szentségének kiszolgáltatására.

A missziós parancs így hangzik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19-20)

A keresztség szentsége, mint pecsét, az Istennel való kegyelmi szövetség jelképe.

Aki felnőttként jut hitre és még nincs megkeresztelkedve, ez lesz az első dolga: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16,16

A keresztség az Újszövetség első sákramentuma, melynek Ószövetségi előképe, a körülmetélkedés.

A keresztség minden hívő ember öröme.

Luther Mártonnak ez annyira fontos volt és meg is vallotta, hogy súlyos nehézségek idején ez volt számára vigasztalás: „MEG VAGYOK KERESZTELVE!"

A keresztség egyszeri, megismételhetetlen. Ha pedig valakit már gyermekként megkereszteltek és felnőtt fejjel hitre jut, nem kell neki még egyszer megkeresztelkednie, mert Isten nem felejtkezik el senkiről.

Ha kimondták fölöttünk a dicsőséges Szentháromság Isten szent nevét: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Máté 28,19), akkor egy életre szóló elpecsételést kaptunk.

Tudjuk, hogy a keresztség önmagában nem üdvözít. A bűnbocsánatot és az újjászületést nem a keresztség adja.

Mindenki számára világos, hogy a keresztség csak akkor válik valóságos kinccsé, ha az igaz hittel párosul!

A keresztelés olyan jelképes cselekmény, amelyben a jel a tiszta víz, a jelzett dolog pedig a Szentlélek titokzatos munkája, amellyel a megkeresztelt hívőt Krisztus vérével megmossa, bűnbocsánatban részesíti.

„A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül." (Kolossé 2,12)

 

Ebből a történetből megérthettük, hogy az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor a dicsőséges Szentháromság Isten volt jelen: Megnyílt az ég, az ott állók mind hallották az Atya hangját a mennyből, és szemükkel látták, amint a Szentlélek leszállt az Úr Jézusra. Testvérek, nagy vigasztalás és bátorítás legyen számunkra az a tudat, hogy ott ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, ott mindig „nyitva van a menny"!

Tudjuk azt is, hogy ahol Őt nem szeretik, ott Ő nincs jelen, ott minden lezárt és bezárt. Ott egy zárt rendszer van!  Ott nincs mennyei kijelentés, csak földi rettegés, mert Isten jelenléte nélkül a félelem, a káosz és a halál civilizációja uralkodik! Az emberiség a Krisztusba vetett hit nélkül, ebben a zárt rendszerben úgy él, mintha azt tehetné, amit akar, holott bezárta magát egy olyan kelepcébe, amelyben csak látszatra él, de ez a lezárt élet csak a megsemmisülés valóságát hordja.

 

Isten valóságos jelenléte nélkül, ilyen tragikusan bezárkózott -lezárt- lett a világ lelkileg!

Tudjuk a szomorú valóságot, hogy ha valami tartósan lezárva marad, annak mindig nagyon súlyos következménye van. Mert a lezárt rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy felemészti önmagát.

Krisztus jelenléte nélkül minden véglegesen és reménytelenül bezárul. Azzal, hogy kizárják Őt, az egyetlen Szabadítót az emberek, végérvényesen magukra zárják a bűn hideg zárka-ajtaját!

 

Ott viszont, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, ott mindig „nyitva van a menny"!

Nincs is ennél nagyobb vigasztalás! Az Úr Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él!

Él és velünk van minden napon! És Vele tökéletesen szabadok vagyunk!

Az Úr Jézus Krisztus mondja nekünk bátorításként:

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8, 36)

Igen, ez csak Őáltala, a Benne való üdvözítő hit által lehetséges!

 

Tudjuk, hogy az Úr Jézus megkeresztelkedésekor egy gyönyörű szózat hallatszott a mennyből! A mennyei Atya személyesen tett bizonyságot egyszülött Fia mellett! „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Igen, Ő a szeretett egyszülött Fiú, az Atya gyönyörűsége!

Mi is csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha már szabadon valljuk és hirdetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi „gyönyörűségünk" is! Ha elmondható rólunk, hogy: „. de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által." (1Korinthus 6,11)

Ha mindez valóság ránk nézve, akkor mi is tegyünk bizonyságot az Úr Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya. Hogy Isten, Jézus Krisztus személyében lehajolt hozzánk,

hogy Ő engesztelte ki Isten jogos haragját, amikor önmagát áldozta fel a keresztfán,

hogy Őérette könyörül rajtunk Isten, és hogy az Ő drága áldozata mentett meg minket!

 

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk.

Úgy legyen, Ámen.

***

 

Imádkozzunk!

Örökkévaló Istenünk, Téged áldunk és magasztalunk, mert kiválasztottál és megváltottál minket.

Hálás a szívünk, hogy egyszülött Fiadat adtad értünk és Őáltala a tieid lehetünk.

Bűnbánattal megvalljuk előtted, hogy mi is sokszor és sokat vétkeztünk.

Kérünk, bocsáss meg nekünk és légy irgalmas hozzánk, bűnös gyermekeidhez.

Kérünk, bocsásd meg emberi gyarlóságainkat is, ha bármit magunknak tulajdonítottunk, amiért téged lehetne és kellene dicsőítenünk.

Áldott Urunk, Te tudod, hogy sok mindent nem értünk e félelmetes világban, amely körül vesz minket.

Kérünk, segíts, hogy túllássunk a láthatókon.

Segíts a hitünkkel tereád nézni és adj nekünk erős szívet, mert nagy szükségünk van rá.

Kérünk, emelj fel minket sokszor abból a csüggedésből, amibe belesüppedünk.

Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jelent és az ismeretlen jövőt is.

Szeretnénk dicsőíteni téged azzal, hogy feltétel nélkül bízunk benned,

hisszük, hogy mindaz igaz, amit a te áldott Igédben a mi javunkra kijelentesz.

Ezeket a félelmetes és csüggesztő körülményeket látva is adj nekünk Benned való élő reménységet.

Add nekünk ebben a nagy nyugtalanság közepette is a Te nyugalmadat és békességedet.

Add, hogy így tudjuk egymást is vigasztalni, bátorítani.

Tölts meg minket a te Szentlelkeddel, hogy mi is tudjuk a lelket tartani kétségbeesett embertársainkban.

Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nálad mindaz el van készítve,

amire most igazán szükségünk lehet: nekünk, szeretteinknek, gyülekezetünknek,

egyházunknak, népünknek, hazánknak, e világnak.

Taníts minket állhatatosan könyörögni ezért és hálát adni mindenért.

Valóban hálás a szívünk Istenünk, hogy gyermeki hittel bízhatunk Benned.

Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat.

Ámen.

 

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Hirdetések

Hirdetem, hogy mivel járványügyi okokból templomunkban sajnos nem tudunk találkozni, ezért az Istennel való közösségünk gyakorlására legyen továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság. Tudjuk, hogy semmi sem történhet velünk Istenünk akarata nélkül! Láthatjuk, hogy a Mindenható, teljes Szentháromság, egy örök Isten, 2020-ban a világ számára rendkívüli böjti időt rendelt el. Kálvin János így tanít minket járvány idején: „Ha Isten haragjának olyan jelei mutatkoznak, mint a pestis (dögvész) ...szent és minden időkre üdvös rendelkezés az,  hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános böjtölésre  és rendkívüli könyörgésekre buzdítsák a népet". (Institutio 4.12.17)

Ezért ezt a rendkívüli böjti időszakot használjuk Isten akaratának megfelelően, úgy ahogy Neki kedves.

Kérem, hogy ezen a héten Istenünk iránti hálából, hogy még megtartott minket és még tehetjük, -tanulmányozzuk együtt (ne csak elolvassuk) a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-4 fejezetét, és Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írott levelét végig! Adja meg az Úr, hogy ez által még jobban csodálkozzunk rá kiválasztottságunkra, a Krisztus vére árán szerzett drága kincsünkre, üdvözítő hitünkre. Legyen ez a bibliatanulmányunk is áldott, hasznos és gyümölcsöző, és szolgálja hitünk megerősödését, mindannyiunk üdvösségét.

***

Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében református istentiszteletet közvetítenek.

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.  Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkról is elérhető a nagypénteki és a húsvéti istentiszteleti hanganyag, melyeket templomunkban vettünk fel istentiszteleteken!

Az istentiszteletek hanganyaga itt található meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található: LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

***

(Református Énekeskönyv 200. dicséret) Ó, maradj kegyelmeddel

1. Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk, Jézusunk, Hogy a bűnös világnak Tőribe ne jussunk.

2. Ó, maradj szent igéddel Mivelünk, Megváltónk, E földi vándorlásban Te légy útmutatónk.

3. Ó, maradj, világosság Mivelünk fényeddel, Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el.

4. Ó, maradj áldásoddal Mivelünk, Úr Isten, Szent kegyelmed áraszd ránk Minden szükségeinkben.

5. Ó, maradj oltalmaddal Mivelünk, hű pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen rajtunk.

6. Ó maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 19.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

( 6. KÖRLEVÉL JÁRVÁNY IDEJÉN 2020. április 16.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 25 Zsoltár) Szívemet hozzád emelem

1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram; :/: És meg nem szégyeníttetem,

Nem nevet senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek, Azok

pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/: Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.

***

 

Kedves Testvérem! A református bibliaolvasó vezérfonal szerint tegnap fejeztük be a Lukács evangéliumát, és ma elkezdtük az Efezusi levelet tanulmányozni. Az Ószövetségben a Józsué könyvét fogjuk hamarosan befejezni, és májustól a Mózes első könyvét, a Genezis-t kezdjük tanulmányozni. Úgy gondoltam, hogy a csütörtöki bibliaóra idejére összeállítok egy bibliatanulmányt, bízva abban, hogy mindannyiunk lelki épülésére szolgál majd. Adja meg az Úr, hogy legyen ez a közös bibliatanulmányunk Istentől úgy megáldott, hogy szolgálja gyülekezetünk lelki életének megerősödését, és mindannyiunk üdvösségét.

 

A TEREMTÉSTÖRTÉNET

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet." 1Mózes 1,1

A Mózes I. könyvének általánosan elfogadott latin neve a Genezis, azt jelenti, hogy a kezdet, vagy az eredet (könyve). Minden tekintetben találó ez a kifejezés, mert egyrészt a világ és az emberiség eredetével, azaz teremtésével és ősi történetével foglalkozik, másrészt pedig Izráel kiválasztásának a kezdetével, amely a pátriarchák történetében tükröződik.

Hitvallásunk így ír a világ teremtéséről:

„A jó és mindenható Isten teremtett mindent, úgy a láthatót, mint a láthatatlant az Ő örök igéje által, és mindazt fenntartja az Ő örökkévaló Lelke által, amiképpen erről bizonyságot tesz Dávid, mondván: Az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. (Zsolt. 33,6) Mindaz pedig, amit Isten teremtett - amint az Írás mondja - igen jó vala, az ember hasznára és javára szánva." (Második Helvét Hitvallás VII. fejezet)

 

Ha igazán, mélységében szeretnénk megérteni a teremtéstörténetet, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy keresztyén hitünk alapállásából kiindulva az Úr Jézus Krisztus személyén keresztül, az Ő ismeretének fényében vizsgáljuk meg a tényeket.

A Bibliában ezeket a döbbenetes kijelentéseket olvassuk az Úr Jézusról:

„Minden Ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett." János 1,2.

„Mert Ő tőle, Ő általa és Ő reá nézve vannak mindenek." Róma 11,36.

Tehát a Szentírás alapján bátran, hittel vallhatjuk, hogy a világ a Szentháromság Isten csodálatos alkotása és nem a véletlenek sorozata. Tudnunk kell, hogy a bibliai teremtéstörténet nem mese, nem mítosz, nem legenda, - hanem a világ keletkezéséről szóló egyetlen hiteles, igaz és biztos alap, ugyanakkor a teremtéstörténet hitvallás is a Mindenható és örökkévaló Isten lényéről és hatalmáról.

Bátran elmondhatjuk, hogy a bibliai teremtéstörténet ma is megállja a helyét.

Bámulatosan tömören, lényegre-törően van megfogalmazva a világ keletkezéséről szóló elbeszélés.

Valljuk, hogy mindent Isten alkotott, mindent jónak és célszerűen teremtett.

„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állt elő." Zsidók 11,3

 

A Biblia a lehető legtömörebben számol be arról, hogy Isten milyen csodálatosan teremtette meg az eget, a földet, minden láthatót és láthatatlant, mindent ami körül vesz minket itt  e tökéletesen megtervezett  élővilágban. Csodálatos, ahogy a növények és állatok világát Isten megalkotta.

„Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi." 1Mózes 2,19

Míg bizonyos élőlényeknek különleges képességeik vannak pl. élelemszerzésre és a ragadozók előli menekülésre, addig mások beépített tudásuk következtében olyan dolgokat cselekednek, amelyekre senki sem tanította őket. Ezek a csodálatos képességek nem jöhettek létre a véletlen, vagy az evolúció következményeként.

Számomra az egyik legkülönlegesebb a zsiráf tökéletesen megtervezett páratlan keringési rendszere:

Azt gondolná az ember, hogy a zsiráf különös alakja, hatalmas mérete, átlagon felüli magassága és hosszú nyaka miatt lehetetlennek tűnik, hogy a vér áramlását minden testrészében szabályozni lehessen. Amikor például leereszti fejét a földre, a gravitáció miatt hirtelen nagy mennyiségű vér kellene, hogy a fejébe tóduljon, elöntve az agyat. Majd ahogy felemeli a fejét, a vér visszaözönlene a szívébe és az állat elvesztené az eszméletét. De ez nem történik meg. Miért nem?

A zsiráf keringési rendszere a tervezés valódi csodája, ötletesen az állat sajátos alakjára és méreteire szabott. A zsiráf és egy normál rövid nyakú állat között számos eltérés van. Mivel a vért fel kell pumpálni több méter magasba a fejéhez, a zsiráf vérnyomása kétszerese az átlagnak és neki van a legerősebb szíve a világon. Szíve 60 cm hosszú, súlya 11 kg és falának vastagsága elérheti a 7,6 cm-t. A gond az, hogy az agynak árt a magas vérnyomás, így mikor a zsiráf lehajol inni, vérnyomása tönkretenné az agyát.

De a Teremtő gondoskodott erről is: a zsiráf nyaki vénáiban egyirányú billentyűk vannak, melyek bezárulnak a fej lehajtásakor. Viszont még így is túl sok vér marad a nyaki verőerekben. A fölösleges vérmennyiséget „felszívja" az agy mellett levő, kis vérerekkel teli szivacsos szövet. Azonkívül az agy körül levő folyadékban ellennyomás jön létre, ami megakadályozza a hajszálerek megpattanását. A zsiráf ütőereinek falai vastagabbak bármely más emlősénél. Figyelembe véve a sok módosítást, melyre szükség van egy hosszú nyakhoz, nyilvánvaló, hogy a zsiráf nem jöhetett létre az evolúció következményeként.

 

Soha ne higgyük el azokat az evolúciós meséket, miszerint minden önmagától, tervező nélkül jött volna létre. Ezt csak azok hiszik, akiknek nincs szükségük Istenre.

Biztosak lehetünk abban, hogy az evolúciót vallók közül, senki sem merne mérget venni erre a teóriára. Ezekre a kitalált istentelen, ateista elméletekre csak azoknak van szükségük, akiknek teher és kényelmetlen az üdvözítő Jézus Krisztusról szóló evangélium!

 

Aki viszont értelmesen és alaposan gondolkodik, annak hinnie kell Istenben!

Fölösleges győzködnünk a teremtésről bárkit is.

Aki elhiszi és meggyőződéssel azt vallja, hogy ez a pazar szépségű világ

Tervező, Alkotó nélkül jött létre- akkor azon valóban nem lehet segíteni.

 

Ismerjük a megdönthetetlen biológiai tételt, mely Louis Pasteur ténymegállapítása:

Omne vivum ex vivo = Minden élő élőből származik!

Minden, ami körülvesz minket a hatalmas Teremtő létét bizonyítja, és a Teremtés ténye semmiképpen sem egyeztethető össze például az evolúció teóriával.

"Annak valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jönne létre."

E.Conklin prof. - Princetoni Egyetem:

 

"A véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurrikán, és ezalatt összerakna a szemétből egy Boeing 747-es repülőgépet."

Fred Hoyle - asztrofizikus:

A Teremtőbe vetett hitünk megerősítése miatt szánjunk időt a 8. Zsoltárra, melyet az űrhajósok a hold felszínére lépve élő adásban imádkoztak végig.

Csodálkozzunk rá a 104. Zsoltár lenyűgöző szépségére is, de ne mulasszuk el tanulmányozni a 139 Zsoltárt sem, amely olvasása közben már igen sok ember, -köztük Nobel díjas is- borult térdre!!!

 

Mi keresztyének nem csupán azért hiszünk Istenben, mert a teremtéstörténet benne van a Bibliában!

(Akkor is hinnénk, ha ez nem lenne benne.)  Hanem azért hiszünk, mert Jézus Krisztus szent és drága vérén megváltott minket bűneinkből!

Nekünk, az Úr Jézus Krisztus mai követőinek, van egy hatalmas örömünk, és élő reménységünk az újjáteremtés tekintetében is:

„Aki Krisztusban van új teremtés az,

a régiek elmúltak és íme újjá lett minden."

2Korinthus 5,17.

***

Imádkozzunk:

Dániel imádsága (Dániel próféta könyve 9, 4-7)

 

„Imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez,

és vallást tettem mondván:

Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten,

aki megtartja a szövetséget

és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik

és teljesítik az ő parancsolatait.

Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk,

hitetlenül cselekedtünk

és pártot ütöttünk ellened,

és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.

És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra,

akik a te nevedben szóltak

a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak

és az ország egész népének.

Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása..."

***

„HA megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1János 1,9)

„Jézus Krisztusnak, az Ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1,7)

 

***

(5. Körlevél járvány idején: 2020. április 12.)

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

( 5. körlevél járvány idején)

***

FELTÁMADT AZ ÚR! VALÓBAN FELTÁMADT!

***

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Kedves Testvérem!  Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm az Apostol szavaival! „Harmadnapon feltámadt az Írások szerint." (1Korinthus 15,4)

Et resurrexit tertia die! És harmadnapon feltámadt!

***

HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól

és a mi áldott Urunktól,az Úr Jézus Krisztustól.

Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 185. dicséret) Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! :/: Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja!

***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára,

akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.

Az örök Ige így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe". (János 5,14)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 16. fejezetéből a 21 verset:

"Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia."

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünneplő keresztyén Testvéreim!

Naponta tapasztaljuk, hogy olyan sötéten, tudatlanul, reményt vesztve él ma a világ, mintha semmit sem tudnánk a feltámadás csodájáról. Mintha nem is történt volna meg az Úr Jézus feltámadása.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy lelki értelemben a legnagyobb a sötétség!

Néhány hete mondta egy Hollandiában élő magyar honfitársunk, hogy ott már nem is nevezik húsvétnak az ünnepet, - a más vallású bevándorlók lelki érzékenységének „tiszteletben tartása" miatt, hanem inkább csak „tavaszi ünnepet" mondanak helyette. (A karácsonyt pedig egyszerűen téli ünnepnek" nevezik.)

 

Bármit mond is a világ, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadása az emberek véleményétől teljesen függetlenül igaz valóság és az is marad.

Egyáltalán nem mindegy, hogy mi melyik táborba tartozunk, a hívők, vagy a hitetlenek táborába.

Hála a mi Urunknak és drága Megváltónknak, hogy még van lehetőség megismerni a feltámadás valóságának örömét és ebben a reménységében lehet élni.

 

A felolvasott Igében, az Úr Jézus szavai mind beteljesedtek, mert így kellett lennie!

Ø   Be kell teljesednie az írásnak!

Ø   Jeruzsálembe kell mennie!

Ø   Szenvednie kell!

Ø   Meg kell öletnie!

Ø   Harmadnapon fel kell támadnia!

Mert a mi bűneink oly nagyok voltak, hogy nem lehetett minket más módon megmenteni, csak Isten Fiának tökéletes áldozata árán.

Ez volt Isten megmásíthatatlan végzése, eleve elrendelése és Ő mindent előre ki is jelentett nekünk:

Ó micsoda szeretet az, amely ebből az igéből sugárzik felénk!

Most rádöbbenhetünk, hogy értünk kellett szenvednie és elgondolkodhatunk azon, hogy bár nincs semmi szeretetreméltó bennünk, és mégis Isten irántunk való szeretetből az Ő egyszülött Fiát áldozta fel értünk!

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadása a legnagyobb csoda a világ számára!

Ő nemcsak beszélt a feltámadásról, nemcsak halottakat támasztott fel mennyei hatalmával, de ennél sokkal többet tett, amikor kereszthalála után harmadnapra feltámadt a halálból, és személyesen meg is mutatta, hogy Ő él. A feltámadott Jézus Krisztust, több mint ötszáz ember látta saját szemével! (1Korinthus 15,6)

A feltámadás örömhíre azóta bejárta az egész világot: hogy Jézus Krisztus él és Szentlelke által ma is velünk van, mert valóban Ő a FELTÁMADÁS, ÉS AZ ÉLET!

 

Az Úr Jézus feltámadása páratlan: a világtörténelem legnagyobb csodája!

Ezért a hitért a hitvalló mártírok ezrei életükkel fizettek.

Igazságát minden kétséget kizáróan mi is tapasztaljuk, és rendíthetetlen hittel vállaljuk!

A feltámadásba vetett hit tehát a hívő keresztyének életének az ALAPJA.

Tulajdonképpen ezen áll vagy bukik a hitünk komolysága, de az örök életünk is!

Az Úr Jézus ma sem áll le vitatkozni senkivel: se a tagadókkal, se a kételkedőkkel, se a bizonytalankodókkal, hanem egyszerűen ezt mondja: „Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét." (János 11,40)

 

Az Úr Jézus feltámadása olyan PECSÉT, mely igazolja Istenségét.

Akik hisznek benne, azok meg vannak győződve a halál utáni életről, mert Ő mondta, hogy aki hisz benne, az nem hal meg soha. Így tehát a keresztyén ember halála, átmenet az örök életbe!

Igen, Ő azért jött a földre, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét már ebben a földi világban, és az örökkévalóságban is!

Akik már megértették, hogy mit tett értük a Megváltó, többé már nem a maguk akarata szerint akarnak élni, hanem az odafennvalókkal, a mennyeiekkel törődnek, vagyis lelkeket szeretnének vezetni Jézus Krisztushoz!

Az Úr Jézus mindent megtett azért, hogy nekünk életünk legyen, tőlünk hívőktől viszont joggal várja el, hogy: „Hirdessük  az Ő nevében a megtérést és bűnbocsánatot." Lukács 24,47

Nincs boldogabb ember, mint aki a feltámadott Jézus Krisztusban hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Legyen ilyen a mi életünk. Úgy legyen, Ámen.

***

 

IMÁDSÁG A BAJBAN  (Kálvin János imája)

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd.  Kérünk, segíts, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezhessük magunkat.

Még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradjunk, míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk,

amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által.

Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért,  akiket kereszttel vagy betegséggel látogattál meg,  akik a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit szenvedik... Könyörgünk Hozzád érettük. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba,  a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket,  bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

***

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Ámen."

***

Fogadjuk Istenünk áldását!

A békesség Istene pedig,

aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust,

a juhok nagy pásztorát,

tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére;

és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által,

akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

(Zsidók 13:20-21)

***

Hirdetések

Fölhívom a figyelmet arra, hogy honlapunkon olyan húsvéti istentiszteleti hanganyag hallgatható, melyet gyülekezetünkben vettünk fel templomi istentiszteleten!

Az istentisztelet itt hallgatható meg: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Fölhívom a figyelmet, a honlapunkon található:

LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is, amely itt található: Bibliatanulmány

***

Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

***

Hirdetem, hogy mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért így interneten, és telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot.

Tudjuk, hogy semmi sem történhet velünk Istenünk akarata nélkül!

A Mindenható, teljes Szentháromság, egy örök Isten, 2020-ban olyan rendkívüli böjtöt rendelt el az emberiség számára, amely Húsvét szent ünnepén, sőt azon túl is folytatódik! Adjon az Úr ebben a nehéz időben minél több embertársunk számára szent gondolkodási időt, Isten előtti áldott elcsöndesedést, megtérést és áldott új életet! Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott drága, szent áldozata kell, hogy most minket mély bűnbánatra és hálára késztessen!

Kálvin János  így tanít minket járvány idején:

„Ha Isten haragjának olyan jelei mutatkoznak, mint a pestis (dögvész) ...szent és minden időkre üdvös rendelkezés az,  hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános böjtölésre  és rendkívüli könyörgésekre buzdítsák a népet". (Institutio 4.12.17)

Tudjuk, hogy a krisztusi keskeny úton JÁRÓ ember soha nem unatkozik, ezért ezt a bizonytalan ideig tartó böjti időszakot használjuk Isten akaratának megfelelően, hogy ez a rendkívüli idő legyen számunkra lehetőség arra, hogy még alaposabban tanulmányozzuk a Bibliát és még jobban csodálkozzunk rá a Krisztus vére árán szerzett szentséges hitünkre. Kérem, hogy a húsvéti időszakban legfőképpen az Úr Jézus Krisztus szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket tanulmányozzuk.

Dávid zsoltárát a 22. zsoltárt, mely az 1000 évvel korábban megírt Jézus Krisztus keresztáldozatáról szóló beteljesedett prófécia.

 • Az evangéliumokban az alábbiakat:
 • Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek
 • Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek
 • Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek
 • János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

Kívánom, hogy ebben a krízishelyzetben  legyen számunkra ez a közös bibliatanulmányunk Istentől úgy megáldott, hogy az számunkra legyen lelkileg a leghasznosabb, gyümölcsöző időszak, és szolgálja hitünk megerősödését, megszilárdulását, stabilizálódását, mindannyiunk üdvösségét.

És tartsuk kötelességünknek, hogy imádkozzunk azért is, hogy készítsen az Úr ebben e nehéz időben minél több embertársunk számára szent gondolkodási időt, Isten előtti áldott elcsöndesedést, megtérést és áldott új életet!

***

(Református Énekeskönyv 348. dicséret) Örvendezzetek egek

 • A 135. zsoltár dallamára: Áldjátok az Úr nevét
 • 1. Örvendezzetek, egek, Ti is, földi seregek! Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek,
 • Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott.
 • 2. Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk, Mert legyőzte a halált, Örök váltságot talált
 • Isteni erejével, Hathatós érdemével.

 

 • Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
 • Mindenkinek jó egészséget,
 • áldott Isten előtti elcsöndesedést,
 • Krisztus előtti kedves ünneplést kívánok.
 • ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!
 • Budapest, 2020. április 12.
 • Trencsényi László
 • lelkipásztor

***

Körlevelek járvány idején:  2020. április 9.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

*: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A       (  06(1) 419 2829    Mobil: 06(30) 248 4032

E-mail: pestujhely@bpeszak.hu

Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel

(5. körlevél járvány idején)

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Kedves Testvérem!
 • Nagycsütörtökön tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm!
 • Istenünk áldott Igéje így szól hozzánk a Máté írása szerinti szent evangélium 26. fejezetéből a 39 verse alapján:
 • Az Úr Jézus Krisztus így imádkozott:  „Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem amint te." Máté 26,39
 • Tudjuk, hogy már a virágvasárnapi bevonuláskor, minden szemtanú számára világossá válhatott, hogy az Úr Jézus Krisztus fájdalmas könnyeiben benne van minden, ami SZENVEDÉS.
 • Nemcsak a szent városra váró, hamarosan bekövetkezendő borzalom,
 • hanem az ünneplő tömeg Istent dicsőítésének elnémulása, majd  „feszítsd meg!" kiáltása.
 • Az Úr Jézus Krisztus pontosan tudta a rá váró borzalmakat is.
 • Ő mindent előre látott!
 • Látta az utolsó vacsorát, azt a néhány nyugodt, meghitt percet, amit még együtt tölthet azokkal, akiket mindvégig szeretett.
 • Látta a Júdás villanó, hideg tekintetét, majd üres helyét.
 • Látta a borzalmak éjszakáját, ott fenn az Olajfák-hegyén.
 • Látta a teljes elhagyatottságot, amikor fényévnyi távolságra kerülnek tőle majd az erőtlen emberek.
 • Előre látta a vért, a fájdalmak fájdalmát,
 • és azt a poharat.
 • Ó, azt a poharat, mely tele volt a mi bűneinkkel, a világ összes bűnével-szennyével.
 • Előre látta Júdás árulását, Péter tagadását, a főpapok ítéletét,
 • a gúnyt, az ütéseket, és a keresztet.
 • Mindenek ellenére Ő mégis alázatosan fejet tudott hajtani az Atya akarata előtt.
 • Mi is volt az Atya akarata?  Az, hogy a TÖKÉLETES ÁLDOZATNAK meg kell történnie!
 • A GOLGOTÁN A KERESZTNEK ÁLLNIA KELL,
 • HOGY HA ARRA VALAKI HITTEL FELTEKINT,
 • AZ MEGGYÓGYULHASSON!

„...a mi betegségeinket Ő viselte, a mi fájdalmainkat Ő hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg." Ézsaiás 53,4-5

***

Kedves Testvérek!

Tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait, hogy az Úrtól 2020-ban rendelt a Nagyhéten és Húsvét szent ünnepén át is folytatódó böjti időszakban, tanulmányozzuk együtt a Bibliában az Úr Jézus Krisztus szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket.

 • Mindenekelőtt az Úr Jézus Krisztus keresztáldozatáról szóló próféciát, az1000 évvel korábban megírt Dávid zsoltárát a 22. zsoltárt.
 • Az evangéliumokban az alábbi fejezeteket:
 • Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek
 • Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek
 • Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek
 • János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

Így legyen számunkra megszentelt böjti idő 2020-ban a Nagyhét és Húsvét szent ünnepe!

Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott szent áldozata, kell, hogy minket is mély bűnbánatra és hálára késztessen!

***

Az ünnepre készülve, az alábbiakat szeretném újra nyomatékosítani.

 • Napjainkban Istenünk az Ő szent akaratából, komoly böjti időt rendelt el az emberiség számára.
 • 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette a keresztyén templomokat.
 • Most a templomi alkalmak megtartására a lehetőség Istentől lezáratott!
 • Legyen számunkra ez a tény, olyan életre szóló mennyei figyelmeztetés, mely komoly böjtöt igényel mindannyiunktól!
 • „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
 • Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)

 

Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kell tudnunk elfogadni!  Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet minket, hogy lesz idő „... azokban a napokban böjtölni fognak." (Lukács 5,35) Isten gyermekei tudják ezt és mindent az Úr kezéből fogadnak el, és nem ágálnak ellene, hisz naponta azt imádkozzák, hogy „...legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)

 

Tudatjuk, hogy a templomi alkalmak megtartására és az úrvacsorai közösségre a járvány miatti korlátozás idején gyülekezetünkben nincs lehetőség. Így Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Egyben tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a napokban több fórumon is ajánlásként meghirdetett „digitális, online, virtuális, otthoni, táv, magán-úrvacsorázást" NEM JAVASOLJA! (Sok más magyarországi Református Egyházközséggel teljes egyetértésben!)

Amennyiben az Úr megkönyörül rajtunk, és ha újra megnyílnak majd templomaink, a lehető legkorábbi időpontban, amikor csak lehetőségünk lesz rá, úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani!

 

Hirdetések

Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy holnaptól, Nagypénteken először lesz elérhető olyan istentiszteleti hanganyag, melyet gyülekezetünkben vettünk fel templomi istentiszteleten!

Gyülekezetünk honlapját itt találja: Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

 

Fölhívjuk a figyelmet, a honlapunkon található:

LEGÁLDOTTABB „ MARADJ OTTHON!" programunkra is: Bibliatanulmány

 

 

Hivatali ügyintézés

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

 

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

 • (Református Énekeskönyv 341. dicséret) Ó, Krisztusfő, te zúzott
 • 1. Ó, Krisztusfő, te zúzott, Te véres szenvedő,:/: Te töviskoszorúzott Kigúnyolt drága fő,
 • Ki szépség tükre voltál, Ékes, csodás remek, De most megcsúfolódtál: Szent fő, köszöntelek!
 • 2. Ékességed, te drága, Melytől máskor szepeg :/: Világ hatalmassága, Köpés mocskolta meg. Milyen halványra váltál! Szemed fényét, amely Szebb volt minden sugárnál, Ki
 • rútította el?
 • 3. Mind, ami kín, ütés ért, Magam hoztam Reád; :/: Uram, e szenvedésért Lelkemben
 • ég a vád. Feddő szót érdemelve itt állok én, szegény, S kérlek, lelked kegyelme Sugározzék felém.
 • 4. Itt állok - ó, ne vess meg - A gyötrelmek helyén; :/: Amíg ki nem hűl tested, El nem
 • mozdulok én. S ha életed kilobban, Alácsuklik fejed, Ölemben és karomban Lesz nyugtató helyed.
 • 5. Ó, légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem, :/: Hogy szörnyű kínhalálod Nagy jót akar
 • velem. Add, hogy hódolva híven Tőled ne térjek el, S ha hűlni kezd a szívem, Benned
 • pihenjek el.
 • 6. Mellőlem el ne távozz, Ha majd én távozom, :/: A kínban, mit halál hoz, Állj mellém,
 • Jézusom. Ha lelkem félve reszket, S rettent a meghalás, Nagy kínod és kereszted Legyen vigasztalás.
 • 7. Légy pajzsom és reményem, Ha kétség látogat, :/: Véssem szívembe mélyen Kereszthalálodat. Rád nézzek, Rád szünetlen, S ha majd szívem megáll, Öleljen át a lelkem - Így halni: jó halál.

 

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 9.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

Istentisztelet járvány idején:  2020. április 5.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

***

(4.körlevél járvány idején)
ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Kedves Testvérem!
 • Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Zsoltár szavaival:
 • „Mert Tenálad van az élet forrása és a Te világosságod által látunk világosságot". (Zsoltár 36,10)
 • ***
 • VIRÁGVASÁRNAP SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET
 • Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól
 • és a mi áldott Urunktól,az Úr Jézus Krisztustól.
 • Ámen!
 • ***
 • (Református Énekeskönyv 331. dicséret)
 • 1. A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! Zeng e kiáltás előtte, utána;
 • Zöld ágakat szeldelnek útjára, Békességet hoz népe javára.
 • Áldott, aki jött az Úrnak nevébe', Általa léptünk az Isten kedvébe;
 • Békesség ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a magasságban!
 • ***
 • Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára,
 • akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik.
 • Az örök Ige így hangzik:
 • „Örök életet adott nekünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van.
 • Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban".
 • ( 1János 5,11-12)
 • ***
 • A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,
 • Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,
 • egy örök és igaz Isten. Ámen!
 • ***
 • Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy igei üzenet formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" János 6:63

 

 • Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 21. fejezetéből a 18 versétől:
 • Az Úr Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen (azonnal) elszáradt a fügefa."
 • Kedves Testvérek!
 • Ma, virágvasárnap áldott szent ünnepén Isten kikutathatatlan akaratából, amelyre előre senki nem gondolhatott, komoly és életre szóló „korlátozást" böjti időt rendelt el az emberiség számára.
 • Nem túlzás az, ha kijelentjük, hogy amíg élünk emlegetni fogjuk, hogy 2020 tavaszán az élő Isten, hatalmas figyelmeztetésként -jelként- kiüresítette a keresztyén templomokat.
 • Igen, megvan rá a hatalma, hogy ez a hálátlan világ,
 • álljon meg, zárkózzon be és legyen ideje,  kezdjen el végre gondolkozni!
 • Eddig, minden vasárnap és minden ünnepen bármikor szabadon mehettünk templomba, istentiszteletre!
 • Most, akik a templomok környékén járnak, láthatják-olvashatják a kiírást, hogy ZÁRVA!
 • Igen, a templomi alkalmak megtartására a lehetőség 2020-ban, Húsvét szent ünnepére lezáratott!
 • Nincs lehetőség bemenni a templomba!
 • Nincs lehetőség templomi istentiszteleten részt venni!
 • Eddig, minden lehetőségünk megvolt arra, hogy élhessünk az úrvacsora szentségével is!
 • Ezen az ünnepen nincs lehetőség az Úr Jézus Krisztus szent vacsorájával élni,
 • sem templomban, sem házaknál, sem kórházi betegágyon, SEHOL!
 • Mi az igazán mélységes böjt, ha ez nem?
 • Önmagában ez a tény, számunkra mennyei figyelmeztetés!
 • Igen ez komoly, életre szóló figyelmeztetés!
 • Bizony ez komoly böjtöt igényel minden keresztyén embertől!
 • Igen ez minden hitben élő embert komoly bűnbánatra késztet!
 • „Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet!
 • Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem!( Zsoltár 51)
 • Ezt a rendkívüli helyzetet 2020-ban így kell elfogadni!
 • Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet minket, hogy lesz idő „... azokban a napokban böjtölni fognak." (Lukács 5,35)
 • Isten gyermekei tudják ezt és mindent az Úr kezéből fogadnak el, és nem ágálnak ellene, hisz naponta azt imádkozzák, hogy „legyen meg a Te akaratod".
 • Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10)
 • Őszintén imádkozzunk azért, hogy az Úr még könyörüljön rajtunk bűnösökön,
 • és ezen a kegyetlenül elvadult hitetlen világon!
 • Ha az Úr megkönyörül rajtunk és újra megnyílnak a templomaink, mi nagyon hálásak leszünk!
 • Hálásak leszünk, amíg élünk, és fogjuk értékelni a kegyelmet és a lehetőséget, a nyitott templomokat!
 • Úgy gondolom érthető és természetes az, hogy a templomunkban a lehető legkorábbi időpontban, amikor csak lehetőségünk lesz rá, úrvacsorás istentiszteletet hirdetünk!
 • A kijelölt igaszakaszunk szerint, ma virágvasárnap, a Nagyhét kezdetén azt láthattuk, hogy az Úr Jézus az egész emberiség számára örök figyelmeztetésként ítéletet gyakorolt a terméketlen, gyümölcstelen fügefa fölött.
 • Ezzel a szemléletes és döbbenetes jelenettel, Isten azonnali ítéletét bemutatva akar minket is észhez téríteni, fölrázni!
 • Az Úr Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen (azonnal) elszáradt a fügefa." (Máté evangéliuma  21,18-19)
 • „Az Úr Jézus számonkérése váratlan és szigorú volt, mert nem nézte a fügefa dús lombozatának,  üde színeinek a szépségét, csupán a legfontosabbat, az igazán lényegest: VAN - E GYÜMÖLCS RAJTA.
 • Nem érdekelte a fa múltja, hogy milyen ígéretes volt az indulás, hanem csak az, hogy tovább adta - e az Istentől kapott életet.
 • Szigorú volt az Ítélet, mert már nem adott alkalmat arra, hogy a jövőben valamikor még teremhessen.
 • Az volt a legsúlyosabb az Ítéletben, hogy a fának abban az állapotban kellett maradnia, amelyben Jézus találta. Ez pedig az elszáradást, a kivágatást, a halált jelentette számára.
 • Testvérem, mi lesz, ha egy napon váratlanul a te életed mellett áll meg így az Úr Jézus? Nem nézi hívő múltad, kegyes erényeid szépen zöldellő lombozatát, csupán a leglényegesebbet keresi:  teremtél - e gyümölcsöt, adtál - e lelked életéből, amelyet Istentől kaptál, másoknak.  Vigyázz, nehogy arra ítéljen, hogy abban a terméketlen állapotban maradj, amelyben talált! Mert az a halált jelenti, a kivágattatást, a tűzre vettetést jelenti".  (Szikszai Béni: Útitárs)
 • Ami ott és akkor történt, megmentésünk érdekében, értünk történt!
 • Isten még időben üzent, hogy MEGMENTSEN!
 • Mennyi minden történt Nagyhéten!
 • Az Úr Jézus maga mellé vette tanítványait és ezt mondta nekik:
 • „Vágyva-vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát."
 • Csodálatra méltó Jézusnak ez az óhaja. Gondoljuk csak el, hogy olyan tanítványokkal van körülvéve, akik mind elhagyják még azon az éjszakán.
 • Lesz olyan tanítvány is közöttük, aki háromszor letagadja Őt,
 • és ott van az áruló is, aki már készen áll sötét, ördögi terve végrehajtására.
 • Óh ezek a vágyva óhajtott tanítványok, olyan szánalmasan gyengék, elesettek, és bizony valamennyien érdemtelennek látszanak erre a megtiszteltetésre.
 • De ilyenek vagyunk mi is valamennyien és mégis, ugyanúgy szeret az Úr Jézus minket is.
 • A Nagyhét eseményei, annak minden részlete a legmegrendítőbben nyomatékosítja ezt!
 • Mindent értünk tett, szeretetből tette, a szenvedések szenvedését is vállalva értünk, helyettünk és miattunk!
 • Mindezt azért tette, hogy megmentsen minket a biztos haláltól.
 • Megmentsen a bűneink miatti halálos ítélettől, a pokol örök gyötrelmétől.
 • Ezen a földön senki nem tud úgy szeretni minket, ahogyan az Úr Jézus Krisztus szeret!
 • Hálaadással fogadjuk, hogy van megoldás bajunkra, mert a bűneinket lemosta és eltörölte az Úr Jézus Krisztus kereszt áldozata! Azért áldozta értünk életét, hogy örökre hozzátartozhassunk.
 • Ennek örök pecsétje: - a Golgotán kiontatott szent vére!
 • „Ez az én vérem a szövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnöknek bocsánatára". ( Máté 26,28)
 • Engedjünk most szabad kezet az Úr Jézusnak!
 • Engedjük, sőt kérjük, hogy szennyezett, bűnöktől terhelt tisztátalan életünket hadd tehesse rendbe!
 • Fogadjuk be Őt, mint Megváltónkat a szívünkbe és el ne szakadjunk Tőle soha többé.
 • Úgy legyen. Ámen!

 

 • ***
 • Áldott Istenünk!
 • Köszönjük, hogy még élünk és hallgathatjuk áldott Igédet.
 • Köszönjük, hogy még hangozhat az Úr Jézus Krisztus helyettes áldozatának és feltámadásának örömhíre a járvány idején is, és hálásak vagyunk azért, hogy rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, amelyekkel a hirdetett és írott Igéhez hozzájuthatunk ezekben a nehéz időkben is.
 • Köszönjük, hogy vannak, akik a járvány idején is irányítják az országot, különös tekintettel a védekezésre.
 • Imádkozunk az egészségügyi dolgozókért, a felelős döntéshozókért.
 • Külön is kérünk, hogy vedd körül szereteteddel a betegségben szenvedőket, vigasztald a gyászolókat, és erősítsd a fáradozókat!
 • Kérjük Urunk, hogy erősítsd a gyülekezeti közösségeket akkor is, amikor a személyes találkozás nem lehetséges, és kérünk, hogy fordítsd magad felé népünk szívét.
 • Kérünk, hallgass meg minket! Ámen!
 • Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:
 • „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
 • szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
 • legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
 • Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
 • és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
 • és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
 • mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.
 • Ámen."

 

 • ***
 • Fogadjuk Istenünk áldását!
 • „Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.
 • Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,
 • fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."
 • ***

 

 • Hirdetések
 • Hirdetem, hogy mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos továbbra sem tudunk találkozni, ezért így interneten, és telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Tudatjuk gyülekezeti tagjainkkal, hogy az úrvacsorai közösségre a járvány miatti korlátozás idején nincs lehetőség. Így Húsvét szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyűlhetünk össze, de a Vele való közösségünk gyakorlására a Szentírás olvasása és az imádság változatlanul - sőt fokozott mértékben - valós lehetőségünk!
 • Tudatjuk, hogy ma 11h-tól a Duna tévében evangélikus istentiszteletet közvetítenek.
 • Akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.
 • Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel.
 • A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

 

 • Hivatali ügyintézés
 • Tudatjuk, hogy járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt nem szabad személyesen felkeresni.
 • Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!
 • Hivatali telefon: 06(1) 4192829
 • Sürgős esetben: 06 (30) 2484032
 • E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

 

 • Fölhívjuk a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja
 • A sok információ mellett külön fölhívjuk a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány
 • Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
 • Az adományozásról:
 • „Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

 • (Református Énekeskönyv 331. dicséret)
 • 4. Ó édes Jézus, Atyádnak szent Fia! Ó, Isten, néped kegyelmes királya!
 • Vezéreld jóra egész éltünket, Tégy tulajdon népeddé bennünket.
 • Légy segítségül, ki a magasságban, Ülsz drága véreden szerzett országban;
 • Tégy engedelmes, hű polgárokká S nyert kincseidben birtokosokká.
 • 5. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja Törvénye légyen és szent akaratja
 • Cselekedetink zsinórmértéke: Áldott királyunk királyi széke
 • Hű szíveinkben légyen felemelve, És hűségére életünk szentelve;
 • Tégyen méltóvá a Jézus vére A boldog lelkek lakóhelyére

 

 • Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
 • ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. április 5.
Trencsényi László
lelkipásztor


***
Megszívlelendő testvéri tanácsok, hívő keresztyéneknek!

 • Az Úr Jézus tanítja, hogy a bűn az, ha nem hisznek Őbenne! (János 16,9)
 • "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában." (2Korinthus 6,14)
 • Minden igazán hívő keresztyén vallja, hogy "SOLUS CHRISTUS", mert tudja, hogy van élő Megváltó Ura, Aki a legfőbb bizalmasa, az egyetlen lelkigondozója és őriző Pásztora,
 • Aki személyesen az Úr Jézus Krisztus!
 • A Biblia arra tanít, hogy a hívő keresztyén nem lehet részes mások bűneiben! (1Timótheus 5,22)
 • Hívő ember nem mondhat igent arra, amire a Biblia nemet mond! (Máté 5,37)
 • Nem szórhatja szét az Úr Jézustól kapott kincseit, gyöngyeit! (Máté 7,6)
 • Nem fogadhat el kézrátételes áldást „akárkitől"!
 • Nem szükséges újra megkeresztelkednie!
 • Nem lehet imaközösségben idegenekkel (még az Interneten sem), de azokkal sem, akik szerint lényegtelen a felekezeti hovatartozás, vagy egyenesen letagadják a sajátjukat!
 • Nem kell együtt imádkoznia azokkal, akik kérik, hogy egymás kezét megfogva tegyék!
 • Nem kell elhinnie azt, hogy az ima sokkal hatásosabb, ha azt egy hajszálpontosan meghatározott időpontban egyszerre gyakorolják!
 • Nem mondhat Áment bármire!
 • Nem kell részt vennie a zenével, tapssal, tánccal, zenekarral történő un."dicsőítésben", tudván, hogy az apostolok sem gyakoroltak ilyet, mert Istent igazán dicsőíteni, imádni teljes csöndben, akár némán is lehet: "lélekben és igazságban!" (János 4,23)
 • Meg kell tanulnia, hogy nem mindenki hisz igazán, aki a hitről „szépen" tud beszélni! „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." (Jakab apostol levele 2,19)
 • Tudnia kell, hogy nem mindenki rendes ember, aki ismeri a Bibliát és nem mindenki Testvér, aki annak látszik.
 • Mindenkitől tartson egy lélegzetvételnyi, imádságnyi,"krisztusi" távolságot!
 • Ne tegye tűzbe a kezét senkiért!
 • Ne nevessen az istentelen humoron!
 • Ne menjen olyan helyre, ahol ne tudna imádkozni!
 • Ne legyen tulajdonában és ne tároljon semmit, amiért nem tud hálát adni!
 • Ne kövesse, sőt tagadja meg a pogány szokásokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!
 • Ne kövesse a pogány halottkultuszt, soha ne beszéljen elhunyt szeretteihez sem!
 • Nem kell mások misztikus látomásainak, álmainak beszámolóját végighallgatnia!
 • Nem köteles meghallgatni azt, aki sötét, ördögi bűneit kezdi el részletezni!
 • Ne vegyen részt nyilvánvalóan istentelen, vagy eretnek (szektás) rendezvényen!
 • „Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
 • Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"
 • (1Thesszalonika 5:21)
 • Bibliai értelemben csak azok a döntéseink, tetteink helyesek, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy:
 • a) Istentől rendeltettek
 • b) a Krisztus megváltó szeretete iránti hálás viszont-szeretetből származnak
 • c) Isten dicsőségét szolgálják
 • „Mivel Ő, a Szent hívott el titeket
 • - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban!"
 • (1Péter 1,15)
 • ***
 • Amit a hívő keresztyén embernek mindenképpen föl kell venni (öltözni) vállalni:
 • 1. Magára venni az Úr Jézus Igáját (Máté 11,29)
 • 2. A keresztet vállalni és hordozni (Lukács 9,23)
 • 3. Isten Igéjét szívébe zárni és szorosan megtartani (5Mózes 11,18)
 • 4. Az Úr Jézus Krisztust felöltözni (Róma 13,14)
 • 5. Az „Új Embert" felöltözni (Kolossé 3,10-14)
 • 6. A Lélek fegyverzetét felölteni (Efezus 6,11)
 • 7. Az Úr nevéről való vallástételt felvállalni (Róma 10,9)

 

 • Írta:Trencsényi László
 • református lelkipásztor
 • Budapest, 2020. március 31.

 

***

 

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 29.

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival:
„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el" (János evangéliuma 6,37)
Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot.

***

VASÁRNAP SZENT ÜNNEPÉN TARTSUK MEG KÖZÖS ISTENTISZTELETÜNKET, ÍGY OLVASHATÓ FORMÁBAN

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
1. Teremtő Istenünk, :/: Édes Atyánk nékünk!
Hatalmas vagy, irgalmad nagy: Ínségemben, szükségemben, kérlek, engem ne hagyj!
2. Szívem benned bízik, :/: Hozzád fohászkodik;
Nézz csendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon könyörülj kegyesen.
3. Tudom, hogy kegyelmed :/: enyhít mindeneket,
Bús szíveket, sebeseket, szegénységben, betegségben ellankadt fejeket.
***

Istenünk áldott Igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik. Az örök Ige így hangzik: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3,16

***

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten.

***

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy Igei üzenet formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" János 6:63

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. fejezetéből a 28-tól a 44. versekig. Az Úr Jézus Krisztus „... tovább haladt Jeruzsálem felé.  29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30 „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá." 32 Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?" 34 Ők így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá." 35 Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. 36 Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 39 A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" 40 De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. 43 Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; 44 földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Kedves Testvérek!

Ma sajnos nem a mi kedves templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban tartjuk az istentiszteletet, hanem valahol a földi hajlékunkban. Kérjük most közösen, hogy Istenünk könyörüljön rajtunk és tegye templommá és szentelje meg azt a helyet, ahol éppen vagyunk és kérjük, hogy szóljon hozzánk, áldott Igéje és Szentlelke által.

Most, amikor ezt a jól ismert Igét elkezdjük tanulmányozni, virágvasárnap előtt vagyunk egy héttel. Adja meg az Úr, hogy mi ezekben a gondokkal megterhelt, nehéz napokban, ilyen feszült és zaklatott körülmények között is tudjunk elcsöndesedni és Istennek kedves módon KÉSZÜLNI! Igen, most ilyen feszült körülmények között kell a világnak készülnie a Nagyhétre, Húsvétra, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának szent ünnepére!

A mi Istenünk, aki hajunk száláról is tud, jól ismeri helyzetünket, amelyben vagyunk, és meg tud minket segíteni, mert Neki van erre HATALMA. „ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8

A kijelölt igeszakasz arról tudósít minket, hogy ott és akkor lázas készületek voltak Jeruzsálemben. Tömegek érkeztek mindenfelől a Pászka ünnepre. A nép között futótűzként terjedt a hír és az egész Jeruzsálem izgalomba jött, amikor megtudták, hogy az Úr Jézus érkezik. A Bibliából tudjuk, hogy ekkor felgyorsulnak az események és az emberek saját szemükkel láthatták, amint a Messiásról szóló próféciák beteljesedtek:

- Szamárháton érkezik  (Zakariás 9,9)

- Hozsannával köszöntik (Zsoltár 118,26)

És a sokaság felismerve ezeket, tisztelete jeléül felsőruháikat terítette le elé!

Az Úr Jézus Krisztus ma is érkezik! Mi vajon hogyan fogadjuk Őt, mennyire örülünk Neki?

Hogyan tiszteljük Őt? Mit tudunk, vagy - mit szándékozunk- ma letenni, leteríteni elé?

A Bibliából jól tudjuk, hogy az emberek sok mindent tettek már elé:

aranyat, tömjént, mirhát,

vagy pálmaágakat, és felsőruhákat,

de Ő egynek sem örült úgy,

mint amikor te a szívedet tetted le -terítetted ki Őelőtte és fogadtad, mint Királyodat!

Ha már megtetted,- boldog vagy!

Ha még nem tetted meg, gondolkodj el most, és tudd meg, hogy Jézus Krisztusban a Királyod érkezik hozzád! Ismerd fel Őt és adj neki kellő tiszteletet. Add át Neki most szívedet, lelkedet, életedet önként és szabadon, mert még teheted és a legjobb helyre teszed. Ezt ne sajnáld az Úrtól! Nem fogod megbánni!

Ott és akkor, az örvendező emberek részéről gyönyörű bizonyságtétel volt ez a fogadtatás:

„Békesség a mennyben, dicsősség a magasságban!
Hozsánna a magasságban! Áldott aki jön az Úr nevében!
Áldott a mi Atyánknak Dávidnak az országa! Áldott az Izraelnek ama királya!"

Soha nem mulaszthatod el Királyodat, Megváltódat dicsérni! Mert a köveknek ma is kiáltaniuk kell!

Óh, hányan akartak már elhallgattatni minket? Hányan akarták már örömünket elvenni? Az Úr Jézust is azzal bántották a gonosz, képmutató farizeusok, hogy ez a dicséret és tisztelet nem illeti meg Őt! „Mester, dorgáld meg a tanítványaidat!" Az Úr Jézus az istendicséretért még soha nem dorgált meg senkit, másért viszont igen: pl: A hitetlenségért, a türelmetlenségért, a képmutatásért, a kétszínűségért, az elbizakodottságért, a tiszteletlenségért, az első szeretet elhagyásáért...stb!

Az Úr Jézus Krisztus ma érkezett tehozzád, éppen oda, ahol vagy! Ma a te életedbe akar bevonulni! Boldog vagy, ha már felismerted a meglátogattatásod idejét! Minden ezen áll, vagy bukik, hogy mit jelent számodra az Úr Jézus személye? Kinek tartod Őt? Egy híres embernek? A sok közül egy tanítónak, vagy „mesternek" csupán, mint a farizeusok?

Felismered-e, hogy Ő a Messiás, az áldott Isten Fia, a Szabadító, a Megváltó? Ha rájöttél, hogy rá van szükséged, és hogy mindened az övé, akkor ünnep lesz hátralévő életed! Borulj le Őelőtte és imádságban köszönd meg, amit érted tett. Adj hálát Neki, hogy Őbenne megtaláltad az életed értelmét és Őt, mint Megváltódat, Szabadítódat tisztelheted, és mint Királyodat követheted! Úgy legyen. Ámen!

Trencsényi László
lelkipásztor

 • „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak,
 • bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
 • Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."
 • Efezus 4,32
 • „Áldott az Úr!
 • Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk."
 • Zsoltár 68, 20

 

Imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságunkat:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tied az ország,a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen."
***

Fogadjuk Istenünk áldását!

„Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,  és könyörüljön terajtad,
fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen."
***

Hirdetések

Hirdetem, hogy akik szeretnének református templomból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg online.

Szeretettel ajánlom még figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Tudatjuk, hogy a veszélyhelyzet miatt továbbra is csak E-mail- ben, SMS-ben, vagy telefonon tudunk kommunikálni.  Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829  Sürgős esetben: 06 (30) 2484032  E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot. Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:  „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)  Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Kérjük, hogy továbbra is folyamatosan figyeljék a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

(Református Énekeskönyv 238. dicséret)
7. Nálad lehetetlen, :/: Tudom, semmi sincsen.
Nyújtsd kezedet: Bús szívemet, Erősítsd bágyadt lelkemet, Mert áldlak tégedet.
8. Szent Lélek Istenünk, :/: Vigasztaló Urunk:
Bátoríts meg, Oltalmazz meg, Igaz hitben, Szerelmedben Minden jókkal áldj meg!
9. Keresztemben tűrést, :/: Adj boldog szenvedést,
Hogy abban ne Zúgolódjam, És búban ne tántorodjam, Hozzád folyamodjam.

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • Budapest, 2020. március 29.
 • Trencsényi László
 • lelkipásztor

***

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MARGÓJÁRA! Írta: Dr. Erdélyi Judit

(Budapest, 2020.március 22.)

Dr. Erdélyi Judit kardiológus főorvos, az Országos Korányi Intézet kardiológiai ambulanciájának vezetője. Több évtizede foglalkozik az un. természetgyógyászat bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál kérdéseivel. Országszerte élénk missziói tevékenységet végez, számos konferencia előadója.

***

A református Bibliaolvasó kalauz szerint az egyik napi újszövetségi ige a tíz leprás meggyógyítása volt (Lukács ev. 17,11-19). Elgondolkoztam azon, hogy az Úr Jézus földi ittjártakor a lepra kórokozója legalább annyira ismeretlen volt a kor orvosai előtt, mint ma, a koronavírusé. Halálos betegség lévén, semmi más eszközük a terjedés ellen nem volt, mint a karantén; olyan emberi, járványügyi megoldás, ami némi védelmet nyújtott.

Ám Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk ugyanúgy mindent tudott már akkor is a lepra kórokozójáról, ahogyan ma is egészen pontosan tud mindent a koronavírusról.

Nem is csak tudott róla mindent, de az Ura is volt annak.

Elég volt csak meglátnia a betegeket, és elküldenie annak a kornak a járványügyi szakembereihez, és a leprások mire odaértek, "megtisztultak", azaz mind meggyógyultak. Különösen is szomorú ebben a történetben, hogy miután tízen így, Jézus Krisztus küldő szavára - az egyébként befolyásolhatatlan - a halálos betegségtől megszabadultak, kilencet közülük ez még csak meg sem lepett, még köszönetet mondani sem mentek vissza.

A hálátlanságnak ez a mértéke még Jézus Krisztust is meglepte. Csak egy akadt a meggyógyultak között, aki talán ismerte és meg is cselekedte azt, amit az 50. zsoltár tanít (Zsolt 50,14-15).

Az immár a mennyben uralkodó Jézus Krisztus, a királyok Királya és az uraknak Ura, nemcsak teremtője, de ura is a koronavírusnak. A mai világjárvány is az ő hatásköre, mint egykor a tíz leprás betegsége.

Egyetlen szava elég lehetne, hogy ez a ma mindent uraló pánik és a mindent felülíró járványügyi intézkedések (amiben némiképpen követhető Isten teremtési rendjének a helyreállítása, ill. az utóbbi 30 évet uraló liberalizmus tehetetlensége és kifulladása) feleslegessé váljanak. A járvány "jó hatása" tehát, hogy "a vírus átmenetileg visszahozta a rendet" (Sz.Z.L.).

Vajon, ha az Úr Jézus visszafordítaná a világjárványt, és a mai naptól egyetlen új megbetegedést sem észlelhetnénk, akkor Európából hányan mennének vissza Jézus Krisztushoz, adnának hálát neki, és dicsőítenék az Istent?

Csak a tíz százalék? Vagy még kevesebb?

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem." (Zsoltárok könyve 50,14-15)

 

***

Istentisztelet járvány idején:  2020. március 22.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérem!  Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus szavaival: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté evangéliuma 11, 28)

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért csak így interneten, vagy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Most egy lelki üzenetet küldök, ezáltal is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

 

 • (Református Énekeskönyv 151. dicséret)
 • „Uram Isten, siess minket megsegíteni, ILY NAGY SZŰKSÉGÜNKBEN,
 • Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és Megváltónkért."

AZ IGE MELLETT

Templomunkban az utolsó istentiszteleten Isten Igéjét a Lukács evangéliuma 13 fejezetéből olvastam fel.  Az Örök üzenetet így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." Lukács 13, 4-5

Ebből az Igéből is világosan látszik, hogy nincs sürgősebb feladat a megtérésnél, mert senki sem tudhatja, hogy mikor és hogyan hal meg. Ma, amikor ilyen félelmetes időket élünk és szomorúan látjuk körülöttünk a sok kétségbeesett embert, mi is elgondolkodhatunk, hogy a Mindenható Szent Isten előtt rendben van e az életünk.
Nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, azt sem, hogy megadatik e a békés öregkor.
Az Úr Jézus Krisztus ebben az örök figyelmeztetésben rávilágít arra, hogy sokakat váratlanul ér a halál.
Ha hirtelen, meglepetésszerűen jön a vég, nincs idő imádkozni, felkészülni az Isten elé való állásra.
A Biblia szerint nincs nagyobb baj, mint ha valakit felkészületlenül (hitetlenül) ér a halál, mert nincs más hátra mint: „...az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket." Zsidók 10,27

Mindig megrendítő, ha a mentőautó szirénáját meghalljuk, mert tudjuk, hogy valaki éppen most életveszélyben van. Ilyenkor leáll a forgalom és a közlekedési rend egy pillanat alatt megváltozik, hogy a beteg minél hamarabb ápoló kezekbe kerüljön! Tudjuk, hogy balesetek bárhol és bármikor előfordulhatnak: Lakásban, munkahelyen, közlekedésben stb. Rendszeresen halljuk, hogy a természeti katasztrófák szedik áldozataikat: Földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás, tűzvész, lavina, vagy ott vannak a bűncselekmények halálos áldozatairól szóló megrendítő hírek. Az Úr Jézus Krisztus így figyelmezteti övéit: „És mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek,  és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." (Lukács 21,11)


Bizony nagy kérdést feszeget az, aki tragikus hírek hallatán felteszi a kérdést, hogy: MIÉRT?
Miért ilyen fiatalon? Miért ilyen váratlanul?
Talán a tragikus hirtelenséggel elhunytak bűnösebbek voltak másoknál?  Nem! Ez rossz következtetés.
Az, hogy ki meddig él itt a földön, az nem a bűnösség függvénye, hanem a KEGYELEMÉ!
Az Úr Jézus Krisztus válasza ez:"..ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el."
Vagyis, nincs sürgősebb feladat a megtérésnél!
Egy biztos, hogy nekünk még van lehetőségünk megmenekülni, mert Istenünk nagy kegyelméből még élünk! Még komolyan vehetjük Isten figyelmeztetését.

Isten megmutatta hatalmát, mindenhatóságát a világnak!
Ma már a lezárt templomokban nem hangozhatott az életmentő igei üzenet.
Mi legalább így hallhattuk Isten figyelmeztetését, szent Igéjét, melynek világosságában el kell gondolkodnunk életünk, jelenünk, jövőnk, sorsunk felől.
Testvérek, nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, de azt tudjuk, hogy minden pillanatban készen kell állnunk, mert egyszer számot kell adnunk életünk felől! Az Úr Jézus Krisztus még időben figyelmeztetett minket ez Igén keresztül! Tudjuk, hogy csak akkor lehet biztonságban, békességben, teljes nyugalomban az életünk, ha már most az Ő szent kezében tudhatjuk életünket, sorsunkat! Csak így mondhatjuk el mi is Pál apostollal: „Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." Róma 14,8

Trencsényi László

 

HÍRDETÉSEK

Tájékoztatom testvéreinket, hogy a héten E-mail- ben körlevelet küldtem és SMS-t azoknak, akiknek tudtam a mobil számukat, a többieket vezetékes telefonon hívtam fel. Így szinte minden gyülekezeti tagunkat sikerült értesítenem a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményéről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Hivatali telefon: 06(1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tisztelettel hívom fel a figyelmet gyülekezetünk honlapjára. Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja

 

A honlapunkon található sok információ mellett külön szeretném fölhívni a figyelmet, a legáldottabb  „MARADJ OTTHON " programunkra:Bibliatanulmány

Kérem, figyeljék és tanulmányozzák a folyamatosan feltöltött bibliaismereti anyagot.

Ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét: „A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5) Kérdéseiket, hozzászólásaikat a fenti E-mail címre várom!

Szeretettel ajánlom a figyelmükbe, hogy a https://www.reformatus.hu/ weboldalon minden hétfőn, szerdán és pénteken áhítat-sorozat látható, „Áldás, békesség minden időben" címmel. A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

Az adományozásról:

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

Istenünk áldása kísérje életüket. Ezzel az üzenettel búcsúzom:
„ Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." Zsoltár 17,8
Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..." (294. ének 2.vers)
Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2020. március 22.
Trencsényi László
lelkipásztor

 

***

 

***

KÖRLEVÉL, 2020. március 17.

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kedves Testvérünk!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Úr Jézus Krisztus szavaival:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."(Máté evangéliuma 11, 28-30)

 

Amint ismeretes, 2020. március 16-án a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményt adott ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről!

„A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát...és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat."

A Zsinat Elnökségének teljes levele, az alábbi linken olvasható:https://www.reformatus.hu/mutat/17143/

 

Mivel templomunkban, a mi közös lelki otthonunkban az istentiszteleten sajnos egy ideig nem találkozhatunk, ezért így interneten, vagy telefonon szeretnénk tartani a kapcsolatot gyülekezeti tagjainkkal. Reménység szerint vasárnaponként egy lelki üzenetet is szeretnénk küldeni minden testvérünknek, ez által is bátorítva gyülekezetünk tagjait és erősítve közösségünket.

Bízunk benne, hogy ezekben a nehéz időkben is Istenünk gondviselését naponta tapasztalják.

Bár a templomi alkalmak szünetelnek, de hivatalosan tervezik, hogy minden vasárnap közvetítenek református istentiszteletet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a http://www.reformatus.hu/ honlapon minden reggel online áhítatot tartanak, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.

Külön is kérjük testvéreinket, rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és kérjük, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

A mi Istenünk, arra kér minket, hogy mi is tegyük meg a tőlünk telhetőt.

Kérjük, figyeljenek oda egymásra, különösen is az idős egyháztagjainkra.

Amennyiben szükséges, tőlünk telhetően mi is igyekszünk segíteni a rászorultakon.

Az Úr Jézus Krisztus mondja „Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

Mi is imádkozzunk a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

***

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

"Egyedüli reményem, óh Isten, csak te vagy;

Jövel és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj!

Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon,

Úr Isten, el ne hagyj!

Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem,

Vigasztalást igédben, Uram, Te adj nekem!

Ha kétség közt hányódom és mentségre nincs módom,

Te tarts meg, Istenem!"

(Református Énekeskönyv 276, 1-2)

 

Istenünk áldása kísérje életüket.

Áldás, békesség! Istené a dicsőség!

Budapest, 2020. március 17.
Trencsényi László
lelkipásztor

Imádság a kiürült templomokban! (Anno Domini: 2020. március)

Köszönjünk, Urunk, hogy minden gondunkat eléd hozhatjuk, és reád bízhatjuk, mert te megígérted, hogy gondod van reánk.
Kérünk, hadd vegyük észre a magunk életében is a bűn pusztítását, és adj ebből nekünk szabadulást.
Könyörgünk egyházunkért és az evangélium terjedéséért.
Könyörgünk népünkért, nemzetünkért.
Könyörgünk hozzád szeretteinkért közelben és távolban.
Könyörgünk most különösen is a betegekért, és azokért, akik közöttük szolgálnak.
Áldunk azért, hogy közülük is sokan megismerhettek téged.
Áldunk azért, hogy hallod és meghallgatod az imádságunkat. Ámen.

"Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül..."

(Református Énekeskönyv 294. ének 2.vers)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 47, összesen: 325006

 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...