Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkipásztori körlevelek 2020-2021.

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

 

***

76. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. július 8.)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lukács 19,10)

 

„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében." (Lukács 15, 4-5)

 

TÖKÉLETESEN ELVESZETTEK VOLTUNK!

 

Az Úr Jézus Krisztusnak ebben a példázatában Isten életmentő kegyelme, a felénk áradó féltő szeretete mutatkozik meg. Vajon magunkra ismerünk-e az elveszett juh történetében?

A Szent Biblia az emberről úgy beszél, mint Istennel szembehelyezkedő megromlott, elveszett bűnösről. „Mindnyájan elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem." (Róma 3,12)

Nincs értelme szépítgetni, fölösleges kozmetikázni romlott bűnös életünket, inkább minél hamarabb meg kellene térni, Isten színe előtt meg kellene vallani az igazat és bocsánatot kellene kérni, belátva, hogy eltévedtünk és bűneink miatt elveszettek vagyunk.

Fölösleges a kifogásokat keresni, mivel lényegtelen, hogy a saját makacsságunk, kíváncsiságunk, vagy öntörvényűségünk miatt tévedtünk el, vagy mások által megtévesztve sodortattunk el a nyájtól, de egy biztos, hogy istentelen életünkben mindnyájan tökéletesen elveszettek voltunk, és így szabad prédaként haltunk volna meg!

Egy eltévedt juh tulajdonképpen halálra van ítélve, egyrészt mert teljesen tehetetlen, másrészt mert a „vadállatok" lesben állva figyelik a nyájat, a könnyű prédát, a gyöngéket, az elszakadtakat, a lemaradókat.

Így van ez ma is. Minden megtéretlen ember tökéletesen kiszolgáltatott, kétségbeejtő és reménytelen helyzetben, állandó halálos veszélyben van.

 

A Szent Biblia mégis arról az evangéliumról tudósit, hogy mi elveszettek az Úr Jézus Krisztusnak igenis fontosak vagyunk.

Beláthatjuk, hogy senki más nem törődik velünk!

Ő ma is keres minket és ki akar menteni a bajból, mert őszintén szeret és félt minket.

Egyedül Neki köszönhetjük, hogy még életben vagyunk.

 

***

„Igazság szerint az egész földi életnek úgy kellene eltelnie,

hogy folyamatosan bűnbánatot gyakorlunk,

amely alól SENKI sem vonhatja ki magát."  Kálvin János

 

A Szent Biblia szerint az Isten által vetett szilárd alap PECSÉTJE ez:

„Ismeri az Úr az övéit." (2Timótheus 2, 19)

 

Az egyetlen JÓ PÁSZTOR, az Úr Jézus Krisztus, igenis jól ismeri az övéit, egyenként számon tartja őket. Neki van hatalma megkeresi és megmenti őket. Az övéi nagyon drágák számára, mivel engesztelő drága vérével, mint egyedüli váltságdíjjal mentette meg őket a biztos pusztulástól, a kárhozattól!

„Így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell." (Ezékiel 34, 15-16)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén." (Lukács 15,10)

 

Minden bűnbánó bűnös ember megtérésén örvendezés van a mennyben.

Csak a megtért bűnös ember szívében van igazi öröm.

Csak a megtért bűnös ember igazán boldog.

Csak a megtért bűnös ember szívében van igazi hála.

Csak a megtért bűnös ember igazán szabad.

Csak a megtért bűnös ember lehet az Úr Jézus tanítványa.

Csak a megtért bűnös ember lehet Isten gyermeke.

Csak a megtért bűnös ember az Isten tulajdona.

Csak a megtért bűnös ember üdvözül.

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lukács 19,10)

Mi tudjuk igazán, akik megtapasztaltuk Istenünk mentő szeretetét, hogy milyen jó megmentettnek lenni és mennyire jó a mi hű Pásztorunkhoz tartozni, biztonságot nyújtó, erős karjaival körülvéve élni.

Boldogok vagyunk, ha a 215. ének soraival hálát tudunk adni:

„Eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára.

Ó segíts Jézusom, őríző Pásztorom, hogy ne jussak romlásra.

Te ontál drága vért, elveszett juhokért, viselj gondot a nyájra."

 

Az egyetlen JÓ PÁSZTORNAK nagyon mélyre kellett lehajolnia, hogy bűneink mélységéből, szakadékából kimentsen, kiszabadítson minket, hogy mindörökre megmenekült, kegyelmet és bűnbocsánatot nyert boldog gyermekei lehessünk!

Ő nemcsak a legjobban szeret, hanem a legjobban örül is nekünk!

Hálás szívvel köszönjük meg Neki életmentő szeretetét.

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

(János 3,16)

 

Írta: Trencsényi László lelkipásztor

Az igehirdetés elhangzott a Bp. Pestújhelyi Református Templomban 2021. július 4-én.

 

***

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

 

 

 

***

75. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. június 24.)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg.

A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek.

Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!

A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem!

Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.

Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának.

A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.

A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely.

Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat." (Lukács 14,16-24)

 

ASZTALKÖZÖSSÉG AZ ÚRRAL

 

Eredj el az utakra és a sövényekhez (kerítésekhez)

és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam."

(Lukács 14,23)

 

A Máté evangéliumában leírtak szerint az Úr Jézus így vezette be ezt a történetet:

„Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának."

Amikor a nagy vacsorára már minden készen áll és minden meghívó kézbesítve van, akkor derül ki, hogy a meghívottak sorra mondják le, utasítják vissza ezt a nagy megtiszteltetést.

Valamennyi meghívott, fontosabb teendőkre hivatkozva „kimentését" kéri.

Meglepő a hivatalosak viselkedése, elutasítása, udvariatlansága, érthetetlen közönye, közömbössége. Egyszerűen nem akarnak részt venni, nem szeretnének elmenni, szándékosan ki akarják hagyni életükből ezt a vacsorát.

 

De miért-e nagy elutasítás, szembenállás, ellenszenv?

Talán azért mert ők jól ismerik a házigazdát!

Azért nem tartanak igényt erre a vacsorára, mert egy becsületes hívő ember rendezi.

Ingyen sem kell, mert nem vállalják vele az asztalközösséget, a közös imádságot,

az alkoholmentességet, a szelíd hangvételű ünnepet, a szórakozásmentes estét.

 

Máshol „jobb helyeken" jobban éreznék magukat!

Félelmetesen tragikus elutasítás ez, mert többről van itt szó, mint egy vacsoráról.

Isten országának valóságáról beszél itt az Úr Jézus és azokról, akik önmagukat rekesztik ki onnan.

 

Nem csoda a ház urának haragja, aki ezután kiküldi szolgáit az elesettekhez a sövények mellé!

·        A sövények mellett nagyon örülnek ennek a meghívásnak:

A sövények mellett nincsenek fényes paloták, csak kunyhók!

Nincsenek gazdagon terített asztalok, esetleg morzsák vagy még az sem.

Nincsenek pénzes, befolyásos, fölényes üzletemberek, de vannak egyszerű emberek: szegények, betegek, nincstelenek. Ők az első szóra indulnak és jönnek!

 

·        Kényszeríts bejönni mindenkit:

Tudjuk, hogy Noé idejében ez a „szent kényszerítés" nem adatott meg.

Lót és családja életében viszont igen: „kényszerítették őt" (1Mózes 19,16), kézen fogva kellett kivezetni őket a pusztulásra ítélt városból.

Nekünk ma még megadatott, hogy engedhetünk Isten akaratának és mozdulhatunk hívó szavára!

Bizony mi is megköszönhetjük annak a testvérnek, aki szeretetével „bekényszerített" valamelyik templomba, ott ragadtunk és nem csalódtunk.

Talán soha nem gondoltuk volna, de mégis igaz, hogy mi ilyen érdemtelen bűnösök meghívást kapunk Isten családjába és tagjai lehetünk Isten szeretetközösségének.

 

·        Megteljék a házam!

És megtelt a ház! Ó micsoda gyülekezet lehetett?

Mennyi testvér, mennyi hálás boldog ember van jelen.

Ők jöttek a sövények mellől, a perifériáról, hátrányos helyzetekből.

Szinte látjuk a sok hálás embert: mennyi beteg, nyomorék sorstárs, és mennyi boldog kiválasztott ember. Mind ünneplőben van!

Mind befogadva van!

Mind szeretve van!

Mert az Isten népe van jelen!

A választottak közössége van jelen: az élő Isten Anyaszentegyháza!

Akik addig idegenek voltak, de most az Isten országának megterített asztala mellett Krisztusban mind testvérré lettek!

 

·        A hivatalosak közül senki meg nem kóstolja:

A hivatalosok, akik hálátlanságukkal megvetették a számukra felkínált tiszteletet, valószínű később megbánták tettüket, viselkedésüket és lehet, hogy szerettek volna bejutni, de már nem lehetett, mert közben végleg bezáratott az ajtó, mint Noé idejében.

Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat."

 

 

Az Úr Jézus Krisztus úgy mondja el ezt a történetet, hogy abban tisztán látszik Isten atyai szíve.

Ő a legjobbat akarja nekünk, mert Ő szeret a legjobban.

Ő mindent idejében elkészített számunkra.

Ő személyesen meghív minket, elvár minket asztalához, önmagához, dicsőséges jelenlétébe, HAZA.

LEHET ENNÉL NAGYOBB MEGTISZTELTETÉS?

 

Ma, amikor minket hív az Úr, mi hogyan reagálunk? Elfogadjuk vagy elutasítjuk?

Esetleg mi is olyanok vagyunk, mint azok, akik tudatosan távol maradtak?

Mi is elidegenedtünk a világ Királyától?

Eltávolodtunk, elvadultunk Tőle?

Talán nem érezzük jól magunkat ott, ahol Ő jelen van, ahol az Ő akarata megvalósul, ahol az Ő törvénye érvényesül?

Talán jobban érezzük magunkat azok társaságában, ahol nem szokás az imádság, elcsöndesedés, AHOL NINCS JELEN AZ IGE?

Talán jobban érezzük magunkat ott, ahol a világi SZÓRAKOZTATÁS van a középpontban?

Talán jobban tetszik az istentelen világ szennyes kínálata, a maga megbotránkoztató stílusával, züllött módszereivel, kábulatával, zajos zűrzavarával, zenebonájával, érzelmi kitöréseivel, önfeledt tobzódásával, züllött kicsapongásával, szennyes beszédével, trágár nyelvével.

Csak sajnálhatjuk azokat, akik ilyen helyeken érzik jól magukat.

Milyen szánalmasak, szegények, üresek, becsapottak és kihasználtak az Istentől elfordult emberek, a maguk eltorzult erkölcstelen értékrendszerével, egymást züllésbe taszító értékszemléletével.

 

***

Isten gyermeke, Isten VÁLASZTOTTJA egészen másként éli meg a mindennapjait.

A hitre jutásával más „mennyei" minőség jelenik meg az életében, mivel a Krisztus HIT beépül mindennapjaiba, életmódjába, megnyilvánulásaiba. Ezután a hívő ember értékrendjét, gondolkodását, kegyességét az Úrral való közösség ápolása, a hálaadás és a szent életvitel jellemzi.

Elkezdi Krisztusi szempontból vizsgálni, értelmezni, érzékelni, élni és becsülni az életet.

Egészen más lesz a világszemlélete, az érdeklődése, baráti társasága, kikapcsolódása.

Sokkal elővigyázatosabb, sokkal megfontoltabb, sokkal körültekintőbb lesz.

Sokkal igényesebb, választékosabb, tudatosabb és alaposabb lesz.

 

Mivel a megtért, újjászületett ember örökre Krisztusba oltatott be,

ezért az Istennel való kapcsolata hit általi és személyes.

Számára a legmeghatározóbb a Megváltójával való hit általi élő kapcsolata, egysége lesz.

Mint Isten VÁLASZTOTTJA bekerült a mennyei asztalközösségbe,

a szent szeretetközösségbe, és boldogan együtt élhet és örülhet a Királlyal és a Fiával.

 

Isten választottainak tulajdonképpen mindenük megvan:

Van Királyuk, gondviselőjük, otthonuk, terített asztaluk.

Van örök ünnepük. Mert van élő Istenük!

 

Mi, akik halljuk az Igét valamennyien meghívottak vagyunk Isten országába,

ama a nagy vacsorára, melyre a meghívót személyesen Jézus Krisztus által kaptuk!

Nem utasíthatjuk vissza ezt a legdrágább megtiszteltetést!

„Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak." (Máté 22,14)

Írta: Trencsényi László lelkipásztor

Ez az igehirdetés elhangzott a Bp. Pestújhelyi Református Templomban 2021. június 20-án.

 

 

***

74. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. június 17.)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek,

hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok!"

(Lukács 13,34)

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS OLTALMÁBAN

 

Az Úr Jézus megrendítő kijelentését sokan figyelmen kívül hagyták Jeruzsálemben.

Hálátlanul szembefordultak Isten akaratával, kegyetlenül és makacsul elutasították, megvetették Őt. Jeruzsálem a legtragikusabb látványt nyújtotta, amikor nem ismerte fel a Messiást, Megváltóját! Mindezt az Úr Jézus előre látta és sírt Jeruzsálem fölött. (Lukács 19,41)

Mennyire szerette népét!

Ő, aki a népének pásztora volt! Ő, aki menteni jött, a szétszéledt nyáját gyűjteni jött, mennyire fájhatott neki az értetlenség, a lelki hidegség, a közömbösség.

 

Ma is igen sokan semmibe veszik Őt, nem akarják meghallani az Igét és tudatosan kizárják életükből.

Nem tudják, hogy mit veszítenek, amikor megátalkodott engedetlenségükkel, fanatikus hitetlenségükkel visszautasítják a királyok Királyát!

Nem is sejtik, hogy az Úr Jézus nélkül mennyire becsapottak, kiszolgáltatottak, védtelenek.

Így sorvadoznak lelkileg és szüntelen veszélyben forog az életük.

·        Csak Jézus Krisztus ismeri igazán a leselkedő veszélyeket, a héják és keselyük ragadozó karmait!

·        Ő ismeri egyedül a támadásra kész vadállatokat, a juhok ruhájába bújt farkasokat, a kígyó és skorpió lelkületűeket.

·        Egyedül csak Ő ismeri az ördög minden ravaszságát, álcázott trükkjeit, halálos csapdáit.

 

Azért, hogy megvédjen, ma még szeretettel hív magához, „védőszárnyai alá".  „Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá."

 

Tudjuk, hogy a tyúk a csibéit az első pillanattól fogva megtanítja a héjaveszélyre.

A fiókák jól ismerik anyjuk hangját, figyelnek és hallgatnak rá, mivel ezen múlik az életük.

Egyetlen vészjelzésére a szélrózsa minden irányából azonnal összerebbennek.

Az anyaállat testével védelmezi kicsinyeit és önfeláldozóan rejti el őket szárnyai alá.

Találtak már túlélő fiókákat, tűzben elpusztult anyamadár teste alatt.

Amíg él az anya, addig biztonság vannak.

Ő jelenti számukra az oltalmat, a menedéket, az egyetlen esélyt, a túlélést.

 

Az Úr Jézus tudja, hogy a hívő emberek ebben a gonosz és kegyetlen világban fokozott veszélynek vannak kitéve. Nélküle a két lábon járó ragadozókkal szemben, esélyük sem lenne.

 

A Szent Biblia beszámol arról a rendkívüli gyöngédségről, ahogy Isten oltalmazta népét:

„Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket." (2Mózes 19,4)

 

„Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket." (5Mózes 32,11)

 

„Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába." (Zsoltár 17,8)

 

„Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek." (Zsoltár 36,8)

 

„Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem." (Zsoltár 57,2)

 

„Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá!" (Zsoltár 61,5)

 

„Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem." (Zsoltár 63,8)

 

„Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége." (Zsoltár 91,4)

 

Az Úr Jézus Krisztus így hív magához: „Jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11,28)

Minket is egybe akar gyűjteni, össze akar terelni biztonságot nyújtó mennyei oltalmának védőszárnyai alá. Ő az egyetlen, aki segíthet rajtunk.

 

„Krisztus mindezzel azt tanítja, hogy biztonságban megnyugodhatnak azok,

akik hűségesen engedelmeskednek Istennek és hozzá gyűlnek,

mert szárnyai alatt BIZTOS MENEDÉKÜK van,

melyet nem vehet be SEMMIFÉLE HATALOM."

(Kálvin János)

 

Csak Ő adhat védettséget, rejtettséget, biztonságot, nyugalmat, békességet.

Boldogok, akik elmondhatják életükre nézve a zsoltár szavait:

„Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem." (Zsoltár 63,8)

 

Írta: Trencsényi László lelkipásztor

Ez az igehirdetés elhangzott a Bp. Pestújhelyi Református Templomban 2021. június 13-án.

 

 

 

 

 

***

73. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. június 10.)

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan,

nem láthatja meg az Isten országát." (János 3,3)

 

 

ISTEN ORSZÁGÁRÓL

Az Isten országa kifejezés a Szent Bibliában a dicsőséges Szentháromság egy örök Isten abszolút uralkodását jelenti. Az Ézsaiás könyvében szereplő prófécia így hangzik. „Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: ISTENED URALKODIK!" (Ézsaiás 52,7). „Uralkodik a te Istened! Királyként uralkodik Istened!"

Az Úr Jézus Krisztus ennek az evangéliumnak, (örömhírnek) a beteljesedését jelentette be. Az eredeti görög szónak, a basilea-nak pontos fordítása: Isten királysága, Isten királyi uralkodása: ami egy olyan boldog, tökéletes állapotot jelöl, melyben csak egy akarat van: mégpedig a KIRÁLY akarata.

Jézus Krisztus tanításának központi üzenete az ISTEN ORSZÁGÁRÓL szóló tanítás. Aki hisz az Úr Jézusban, akinek Ő jelen van az életében, ott Isten országa van jelen. Az Úr Jézus Krisztus a királyoknak Királya és uraknak Ura. (Jelenések 19,16) ezzel az üzenettel kezdte meg messiási munkáját, ezzel folytatta tanítását és ezzel is fejezte be.

•           „Betelt az idő, és elközelített az ISTEN ORSZÁGA: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."  (Márk 1,15)

•           „Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az ISTEN ORSZÁGA." (Lukács 11,20)

•           „Mert az ISTEN ORSZÁGA közöttetek (bennetek) van!" (Lukács17,21)

•           „...negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az ISTEN ORSZÁGA dolgairól." (Apostolok Csel. 1,3)

Isten országa, vagy a mennyek országa az Úr Jézus Krisztus személyében érkezett a földre és Szentlelke által ma is van jelen a világban. A mennyek országának természetét sok-sok példázatban mutatta be, tette érthetővé számunkra. (Máté 13.) Megtanította nekünk, hogy naponta imádkoznunk kell Isten országáért, Isten akaratának érvényesüléséért.

***

A Szent Biblia bizonyságtétele az ISTEN ORSZÁGÁRÓL

1.         Isten országa nem ebből a világból való, hanem mennyei eredetű. (János 18,36)

2.         Isten országa az Úr Jézus Krisztus által jött el a világba. (Márk 1,15)

3.         Az Úr Jézus Krisztus tanításának központja, az Isten országa evangéliumának hirdetése. (Lukács 4,43)

4.         Nincs fontosabb az életben, mint Isten országát keresni, és megtalálni. (Máté 6,33)

5.         Csak az Úr Jézusnak van hatalma felfedni Isten országának titkait. (Márk 4,11)

6.         Csak a hívőknek adatott meg, hogy értsék Isten országának titkait. (Máté 13,11)

7.         Csak az Úr Jézus által van jelen Isten országa a hívők életében. (Lukács17,21)

8.         Csak az láthatja meg Isten országát, aki újjászületett. (János 3,3)

9.         Csak az alkalmas rá, aki elindult a Krisztus követésben, és nem tekint hátra. (Lukács 9,62)

10.       Isten országába csak gyermeki hittel és lelkülettel lehet bemenni. (Máté 19,14) (Márk 10,15) (Lukács18,17)

11.       Isten országát test és vér nem örökölheti. (1Korintus 15,50)

12.       Isten országát igazságtalanok nem örökölhetik. (1Korintus 6,9)

13.       Isten országát megtéretlenek, testiek (bűnben élők) nem örökölhetik. (1Korintus 6,10) (Galata 5,21)

14.       Isten országának nyilvánvaló jele és hatása: Igazság, békesség, öröm. (Róma 14,17)

15.       Az utolsó időben Isten országának evangéliumát az egész világon hirdetni fogják. (Máté 24,14)

16.       Az utolsó ítéletkor az igazak örökölni fogják a nekik elkészített országot. (Máté 25,34)

17.       Isten népe, megkapja az Atyától megígért országot. (Lukács 12,32)

18.       Isten gyermekei rendíthetetlen mozdíthatatlan országot kaptak. (Zsidók 12,28)

19.       Akik Istent szeretik, ígéret szerint örök országot kapnak. (Jakab 2,5)

20.       A hívők majd dicsőségesen mennek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. (2Péter 1,11)

 

Amit még tudhatunk ISTEN ORSZÁGÁRÓL

Isten országának nincs országhatára, mert élettere és tevékenységi köre az egész földre kiterjed.

Nincs hadserege, csak az evangélium hirdetők serege.

Nincs fegyvere, csak az élő Isten Igéje, amely élesebb minden kétélű kardnál. (Zsidók 4,12)

Nincs pénze, de van fizetőeszköze, mely a szeretet.

Van alkotmánya, mely az Isten törvénye.

Van államformája: Teokrácia, KRISZTOKRÁCIA, azaz Krisztus uralma. (Ézsaiás 52,7)

Isten országának vannak polgárjogot nyert tagjai. (Filippi 3,20)

Isten népe, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartatásra való nép. (1Péter 2, 9-10)

Isten népe a földön harcoló egyház (ecclesia militans), és a győztesek a mennyben. (ecclesia triumphans)

Isten országa zavartalan uralom, ahol Isten gyermekei az Úr törvénye szerint élnek tökéletes engedelmességben.

„Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart." (Zsoltár 145,10-13)

 

ISTEN ORSZÁGA AZ ÖRÖK ÉLET!

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." (János 17,3)   Isten országa nem a világ végén fog megvalósulni, de akkor fog kiteljesedni.

Isten országa vagy már ezen a földön elkezdődik valakinek az életében, vagy nem kezdődik el soha, mert Isten országa csak ott valósulhat meg, ahol Jézus Krisztust szeretik, és szeretve követik. Ahol Őt önként, hittel, belső meggyőződéssel elfogadják, és akaratát cselekszik.

„Az evangélium hirdetésével a földön Isten országa állíttatik fel és alakul meg, és Isten csakis ezen a módon uralkodik az emberek között... Isten országa az, hogy Isten felemeli népét, hogy vezesse őket, ez a teljes és tökéletes BOLDOGSÁG." (Kálvin János)

 

Boldog az az ember, aki az Úr Jézus Krisztus királyi uralma alatt élhet,  mert népeket le lehet igázni,

nemzeteket meg lehet gyalázni,  országokat meg lehet csonkítani, vagy el lehet pusztítani,

de a Krisztus népét, a keresztyén Anyaszentegyházat,  az Isten választott népét, a szent nemzetet SOHA.

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok." (1Péter 2, 9-10)

A szent nemzet, csak azokat a hívőket jelöli, akik Jézus Krisztusban hisznek és SENKI MÁST.

Isten országának tagjai, Isten választottai, véren megváltott gyermekei tudják, hogy a nevük ott van az Élet Könyvében, mely drága véren van felírva, az Úr Jézus Krisztus szent vére által! „Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az Ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát."(Róma 3,25)

 

Írta: Trencsényi László lelkipásztor

Ez az igehirdetés elhangzott a Bp. Pestújhelyi Református Templomban 2021. június 10-én.

 

 

***

 

72. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. május 23.)

***

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET!

***

A PÜNKÖSD,

az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése,

a Szentlélek kitöltetésének áldott ünnepnapja!

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

370. Dícséret

1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen,:/: Menynyei szent ajándékkal szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal, Melynek szentséges ereje:/: Nyelveket egyező hitre

Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván, így énekeljenek;

Alleluja! Alleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/: Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Alleluja! Alleluja!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

„Az Ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,

Akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,

hogy az Ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek."

(Titus 3,5-7)

 

A PÜNKÖSD,

Istenünk csodálatos ajándéka!

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. " (2Timótheus 1,7)

 

Istenünk csodálatos ajándéka a Pünkösd, ma mégis milliók élnek úgy ezen a földön, hogy nem is tudják mit jelent ez az ünnep, mintha soha nem történt volna meg a Szentlélek kitöltetése.

Isten nélkül mély lelki ürességben, lelki sivárságban és önző szeretetlenségben élnek oly sokan. Ki tudná megmondani, hogy miért van ez így? József Attila is így jajdul fel:

„Valami nagy - nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város a berek... Fagyos kamrák kilincseit fölszaggatni és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek."

Sajnos ilyen sötéten és fagyosan fest a világ Isten jelenléte nélkül.

Mint a jeges űrben úgy dideregnek, vacognak és félnek a szeretethiányban szenvedő rideg embertelenségben mindazok, akiket még nem érintett meg soha Isten jelenvalósága, áldott Szentlelkének szívet-lelket felüdítő közelsége.

 

Vajon korunk félelemben élő embere miért nem fordul Isten felé?

Miért keresi máshol a megoldást?

Miért nem akar élni az Istentől felkínált lehetőséggel?

Azért mert sokan nagyon kényelmesen érzik magukat hitetlenségükben, a megszokott bűneikben, ezért úgy gondolják, hogy nekik egyáltalán nincs szükségük Istenre, kegyelemre, bűnbocsánatra, biztonságra, védelemre, oltalomra.

Pedig csak az Úr Jézusra lenne igazán szükségük.

 

A Pünkösd szent ünnepe arról beszél, hogy Isten Lelke ma is hatalmasan munkálkodik a hívők életében, azoknak szívében, ahol lakozást vehetett.

 

Hála legyen az Úrnak, hogy Ő mindig gondoskodott az övéiről, az egyetlen és tökéletes megoldásról, hisz éppen azért küldte el Szentlelkét, hogy tanítványait

vigasztalja,

pártfogolja,

vezesse,

hogy ne legyenek többé árvák

és reménytelenül kiszolgáltatottak ebben a kegyetlen világban.

 

Ott és akkor az egyszerű tanítványok átélték a pünkösdi csodát:

mennyei erőt, biztonságot és békességet kaptak és bátran hirdetni kezdték Isten nagyságos dolgait.

Mert megkapták az „erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét" és Isten élő jelenlétében már nem féltek többé, hanem erővel telve bátran szóltak az Úr Jézus Krisztusról.

Isten szeretete tökéletesen átitatta szívüket és józanul tudtak dönteni minden élethelyzetben.

Mindenkor a Szentlélek vezetésére hagyatkozva, Isten akaratát tartották szem előtt és hirdették az evangéliumot.

 

Ma sincs másra szüksége ennek a világnak, mint az Úr Jézus Krisztus életmentő evangéliumára, mert aki Őt kizárja életéből az továbbra is csak némán, erőtlenül, félelemben fog élni, mivel az életet zárta ki.

Istenünk áldott Szentlelkét kérve és kapva a legnagyobb áldásban részesülhetünk, mert Ő azt ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig!

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét." (Ézsaiás 57,15)

 

Isten mindent megtett azért, hogy nekünk békességünk legyen, ezért Isten iránti hálából engedelmeskedjünk akaratának és helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az evangélium hirdetésére, a lelkek mentésére.

Ebben a hitvalló és tanúságtévő nemes küldetésben minden hívő ember fontos és felelős.

Azzal, hogy az Úr Jézust befogadtuk, egy test tagjai lettünk. A Lélek egységében, egymást segítve együtt kell lépnünk és tennünk az Úr szolgálatában az Ő dicsőségére.

Budapest, 2021. május 23.

Trencsényi László

lelkipásztor

***

370. Dícséret

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, / Hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborúnkban.

Erőddel elménket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja!

 

 

 

***

71. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. május 16.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

25. Zsoltár

25. Szívemet hozzád emelem

Könyörgés oltalomért, vezetésért és bűnbocsánatért

1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram; :/: És meg nem szégyeníttetem,

Nem nevet senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek,

Azok pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/: Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem.

És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

„Az Úr Jézus azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!" (Lukács 13,6-9)

 

AZ UTOLSÓ ESÉLY

 

Ha az ember és Isten kapcsolatát igazi mélységében akarjuk szemlélni, akkor azt az Úr Jézus Krisztus példázataiban kell keresnünk.

Ebben a szemléletes példázatban az Úr Jézus a terméketlen fügefához hasonlítja a meg nem tért embert.

Az, hogy mennyire meghatározó ez a történet, csak azok tudják igazán, akik már belátták, hogy Isten nélkül milyen elrontott volt az életük.

Köztudott, ha egy fügefa évek múltán sem hoz termést, akkor az azt jelzi, hogy nagy a baj.

A gazda még ad ugyan haladékot és esélyt a fának, hátha terem még, de az idő egyszer csak lejár.

Ez a példázat valószínűleg igen érzékenyen érintette a hallgatóságot, mivel pontosan tudták, hogy az Úr Jézus róluk beszél.

Ahol Isten nem kell, ott marad az egocentrikus, magának való, érzéketlen, terméketlen, üres, tartalmatlan, haszontalan és meddő élet! Az ilyen ember csak önmagának él, és a soha nem elég, mindent mindenáron magának akaró ördögi filozófia örvénye sodorja, húzza, kényszeríti egyre mélyebbre.

Pedig nem azért születtünk, hogy egoista módon csak legyünk és felelőtlenül valahogy letudjuk ezt az életet.

Mivel ez a szemlélet Isten Igéje iránt tökéletesen érzéketlenné teszi az embert, ezért ők menthetetlenek!

Babits Mihály a Jónás könyvében oly találóan és hitelesen rajzolja meg a hitetlen ember Biblia iránti közömbösségét, megvetését, durva elutasítását:„Az árusok csak tovább nevettek, alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek."

Nem azért teremtett minket Isten, nem azért tartotta meg az életünket eddig, hogy csak a helyet foglaljuk a földön: tengjünk-lengjünk, szórakozzunk és a gonosz világ szennyével sodródjunk, együtt rohanva velük: „a kicsapongásnak ugyanabba a posványába." (1Péter4,4)

Világos, hogy ez így nem mehet tovább.

 

Azt hallottuk a példázatban, hogy a gazda egyetlen fügefáján termést keresett, DE NEM TALÁLT.

Ennek a fának a puszta léte került veszélybe a „megtéretlen" gyümölcstelensége miatt!

Ettől kezdve a kivágattatás ténye, mint Damoklész kardja lebegett a feje fölött.

Nagyon sok ilyen „fügefa" van életveszélyben ma is. Minden megtéretlen szívű ember élete ilyen.

„Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét." (Róma 2,5)

 

A történet szerint a fügefa kapott még egy év haladékot a gazdától, egy UTOLSÓ ESÉLYT, hogy „megtérhessen" és végre teremhessen.

Ma még ebben a kegyelmi időben élünk. De ez nem lesz mindig így.

Isten türelme sem végtelen, és nem tart örökké a kegyelemi idő.

Igenis minden „megtéretlen" fügefának van felelőssége.

Igenis lesz következmény, elszámoltatás, felelősségre vonás, számonkérés, lesz jogos és igazságos ítélet.

Ha valaki nem tér meg Istenhez, kétségtelenül elhangzik majd fölötte az ítéletes és végzetes kijelentés: „Ha pedig nem terem, azután vágd ki!"

***

Az Úr Jézus nem adta tudtunkra a folytatást, hogy egy év múlva vajon milyen állapotban volt a fügefa, de szabad nekünk biblikus megvilágításban továbbgondolni a történetet és összekapcsolni egy másik eseménnyel. Az Úr Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen (azonnal) elszáradt a fügefa." (Máté evangéliuma 21,18-19)

Ebben az üzenetben a Megváltó számunkra ÖRÖK FIGYELMEZTETÉSKÉNT ítéletet gyakorolt a terméketlen, gyümölcstelen fügefa fölött. Ezzel a szemléletes és döbbenetes jelenettel, Isten hatalmát és azonnali ítéletét láthatjuk, mely alapján akar minket MAGÁHOZ TÉRÍTENI, fölrázni a közömbösségből, a lelki elkényelmesedésből, a lelki tespedtségből, a lelki halálból.

Ebben az esetben az Úr Jézus számonkérése váratlan volt.

Tulajdonképpen Őt ma sem a látvány, a külsőség érdekli, mert amikor odalépett a fügefához, nem a szép és dús lombozatát, hanem a legfontosabbat vizsgálta, mégpedig azt, hogy termett-e gyümölcsöt, vagy pedig nem!

Ott és akkor minden szemtanú számára nyilvánvaló és egyértelmű volt Isten hatalma és ítélete.

Ott és akkor nem volt haladék, nem volt türelmi idő, hanem a kimondott ítéletes Ige: „Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" azonnali halállal járt.

Az volt a legsúlyosabb az ítéletben, hogy a fának mindörökre abban az állapotban kellett maradnia, amelyben a Megváltó találta. Az pedig „látványos" elszáradást, azonnali halált jelentett számára.

„Testvérem, mi lesz, ha egy napon váratlanul a te életed mellett áll meg így az Úr Jézus? Nem nézi hívő múltad, kegyes erényeid szépen zöldellő lombozatát, csupán a leglényegesebbet keresi: teremtél-e gyümölcsöt, adtál-e lelked életéből, amelyet Istentől kaptál, másoknak. Vigyázz, nehogy arra ítéljen, hogy abban a terméketlen állapotban maradj, amelyben talált! Mert az a halált jelenti, a kivágattatást, a tűzre vettetést jelenti". (Szikszai Béni: Útitárs)

 

***

Akiket a fügefa példázata HIDEGEN HAGY!

Feltehetjük a kérdést, hogy ezt a példázatot hogyan szemlélik a hitetlenek, a gonoszok, a tisztátalanok, az elvetettek, az elkárhozottak, az engedetlenek, a megátalkodottak, akik „hideg tudásukkal, dőre tagadásukkal" az Úr Jézus Krisztust ma is semmibe veszik?

Őket mindez egyáltalán nem érinti meg, és nem hatja meg, sőt éppen ellenkezőleg - tökéletesen hidegen hagyja őket. „A tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük." (Titus 1,15)

Ők úgy gondolják, hogy ez a történet nem róluk szól, hogy semmi közük nincs hozzá, ezért közömbösen, egykedvűen fogadják. Ha tudnak is róla, ha el is olvassák a Bibliában, vagy hallják ezt a történetet, egyszerűen nem veszik komolyan, mellőzik, megvetik, elutasítják, ellenszegülnek, sőt kikérik maguknak, és kihívóan, büszkén demonstrálják ellenérzésüket.

A bennük uralkodó zsigeri makacs elutasítás, idegenkedés és közöny miatt képtelenek magukra vonatkoztatni, jobb belátásra jutni, ezért életükre nézve tökéletesen hatástalan marad az Ige.

Mivel Isten Igéje iránt ennyire érzéketlenek ezért ők menthetetlenek!

Kálvin János így írja le ezt az állapotot: „Isten sok olyan embert megtűr egy ideig, akik amúgy méltóak lennének a pusztulásra, ám az ilyenek semmit sem nyernek ezzel a haladékkal, ha makacsságukban kitartanak."

 

A Szent Biblia szerint a bűn nem más, minthogy NEM HISZNEK Jézus Krisztusban! (János ev. 16,9)

Aki ma Őt tudatosan kizárja életéből, az a lehető legnagyobb bajban van, mert nincs tisztában sem a bűnnel, sem annak súlyával és szörnyű következményeivel. Jézus Krisztus nélkül ugyanis mindenki reménytelen, kárhozatos állapotban van.  „Aki hisz őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.." (János 3,18)

 

***

Akiket a fügefa példázata ELGONDOLKODTAT!

Vannak olyan igehallgatók, akik elgondolkodnak azon, hogy ennek a fügefának tulajdonképpen minden lehetősége megvolt arra, hogy teremjen. Minden ideális volt, hisz gondos jó kezekben volt.

Vajon miért maradt mégis gyümölcstelen - terméketlen?

Bárki beláthatja, hogy Isten jól ismer minket, hisz Ő teremtett, Ő ültetett oda, ahol élünk!

Nem véletlen az, hogy ma még ott élhetünk Isten „kertjében" az Ő színe előtt, hisz Ő tudatosan, tervszerűen, megfontolt alapossággal ültet el minket is.

Ő jól ismeri a helyet és az időpontot, a kort, ahova és amikor elültetett.

Jól ismeri életünk célját is, amiért ültetett, mert terve volt és van velünk.

Az is kiderül az Igéből, hogy Isten számára igenis fontosak vagyunk.

Naponta gondoskodik rólunk és várja, hogy termést hozzunk végre.

Ő ezért mindent megtett és minden szükséges feltételt biztosított!

A kérdés az, hogy vajon ma talál-e a mi életünkben megtéréshez illő jó gyümölcsöt?

Nem mindegy tehát, hogyan élünk. Termő-e vagy meddő a hitéletünk?

Akarunk-e teremni, vagy csak a helyet foglaljuk?

Hát nem tragikus az a helyzet, amikor a mi Teremtőnk nem azt találja életünkben, amit joggal elvárhatna?

A MEGTÉRÉST NEM SZABAD FÉLVÁLLRÓL VENNI, VAGY ELODÁZNI.

„Amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket." (Zsidók 3,7)

Aki ma még visszautasítja a Megváltót, ezzel azt mondja, hogy ráérek még, van még időm megtérni.

Ez az, amire nincs semmi garancia.

Ebben az esetben senki sem tudhatja, hogy Isten mikor lépteti érvénybe és vonatkoztatja rá az Úr Jézusnak a Lukács evangélium 12,20-ban elhangzott súlyos kijelentését.

 

***

Akiket a fügefa példázata HÁLÁRA INDÍT!

Az Úr Jézus Krisztus megmentésünk érdekében mondta el ezt a példázatot.

Isten még időben üzent, időben kaptuk a kegyelmi időt, azért, hogy megmenekülhessünk.

Adjunk hálát, hogy még könyörült rajtunk bűnös embereken, hogy még élünk és nem vágatott ki.

Köszönjük meg, hogy még Igéjével táplál, még ma is gondviselő szeretetével hajol le hozzánk, ápol és törődik velünk.

Minden hívő ember tudja, hogy önmagától képtelen teremni, képtelen bármi jót cselekedni.

Szükségünk van Istenünk állandó jelenlétére, gondoskodó szeretetére, türelemére.

Szükségünk van a mindennapi kegyelemre, bűnbocsánatra! Az Úr Jézus Krisztusra van szükségünk.

Őbenne mindent megkaptunk, mert Ő közbenjár értünk és Szentlelke által szüntelenül munkálkodik életünkben.

Az Ige alapján az Úr megkérdez minket, hogy termő-e már a hitéletünk?

Vajon ma talál-e a mi életünkben megtéréshez illő jó gyümölcsöt?

Gondoljuk most át, hogy látszik-e már életünkön az alábbi termés, a Szentlélek gyümölcse?

„SZERETET, ÖRÖM, BÉKESSÉG, TÜRELEM, SZÍVESSÉG, JÓSÁG, HŰSÉG, SZELÍDSÉG, MÉRTÉKLETESSÉG." (Galata 5,22)

A hívő élet nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy Isten dicsőségére éljen és az élő Igéjével táplálhasson másokat is! Minden megtért ember tudja, hogy kizárólag Isten kegyelmes szeretetéből él, ezért igyekszik is engedelmesen továbbadni mindazt, amit Tőle kap!

Aki már megtért embernek vallhatja magát, az részese lett az áldott termést biztosító szent „vérkeringésnek".

Számára az Úr Jézus Krisztus által gyümölcsöt teremni kiváltság, megtiszteltetés és öröm.

A hívő élet csak azért terem, mert naponta a „krisztusforrásból" él és merít, mert abból fakad az élete.

Ebből az ÉLŐ FORRÁSBÓL az örök élet áramlik szét: az újszövetség vére, mely számunkra, kegyelmet, bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget ad!

Testvér, ha már termett az életed Isten számára kedves gyümölcsöt, az nem a te erőfeszítésed produktuma, hanem Isten drága ajándéka. Termésed ha van, csak annyi van, amennyi Isten áldott Igéjéből átszűrődhetett nyitott szíveden, és ott megfoganva, megszületve, növekedhetett, érlelődhetett benned. Azért kaptál hitet és új szívet, hogy a MEGTÉRÉS GYÜMÖLCSÉT teremje az életed az Úr Jézus Krisztus szent nevének dicsőségére.

 • „Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiábavalóságtól, e csalárd világtól.
 • Hogy az Igének hallgatói, légyünk megtartói; mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen."
 • (377 dicséret 3. vers)

Budapest, 2021. május 16.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 • ***
 • Szikszai Béni: Teremni végig
 • Nem akarok korhadó fa lenni,
 • száradó ágakkal, gyümölcstelen.
 • Teremni vágyom megszakítás nélkül és szüntelen.
 • Imádkozni végig,
 • futni kitartón és merészen a célig.
 • Nem topogni tehetetlen, körben járni,
 • mindig csak várni, várni, várni,
 • míg valaki koldusgarast dug a zsebembe.
 • Gazdagon szeretném végigjárni az utat.
 • Tele marokkal osztogatni,
 • soha nem fosztogatni, de mindig adni, adni,
 • amíg az áldozatban majd
 • szívem megszakad,
 • s az ég befogad.
 • ***

 

 

25. Zsoltár

25. Szívemet hozzád emelem

4. Jó és igaz az Úr Isten Mind örökkön-örökké, :/: A bűnösöket térítvén Ő igaz ösvényire;

És a nyomorultakat Életükben igazgatja, Nagy kegyesen azokat Az ő útában megtartja

***

 

***

 

70. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. május 9.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

167. Dicséret

1. Jöjj mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű szívvel, :/: Mert rajtunk itt az Úr Nagy csoda

dolgot mível. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk. A sok jót, mellyel áld, Ki sem

mondhatja szánk.

2. Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, :/: Hogy szívünkben a kedv Víg és derűs

maradjon. Ne hagyja híveit Bú-bajban sohasem; A rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el."

(Lukács 13, 4-5)

HA MEG NEM TÉRTEK

Nincs sürgősebb feladat a megtérésnél!

Az Úr Jézus mondja: „HA MEG NEM TÉRTEK, mindnyájan hasonlóképen elvesztek". (Lukács 13,3)

Ebből az Igéből is világosan látszik, hogy nincs sürgősebb feladat a megtérésnél, mert senki sem tudhatja, hogy mikor és hogyan hal meg. Ott és akkor voltak, akik gyilkosság áldozatai lettek és voltak, akik baleset következtében váratlanul haltak meg.

Mindig megrendítő, ha a mentőautó szirénáját meghalljuk, mert tudjuk, hogy valaki éppen most életveszélyben van. Ilyenkor leáll a forgalom és a közlekedési rend egy pillanat alatt megváltozik, hogy a beteg minél hamarabb ápoló kezekbe kerüljön!

Balesetek bárhol és bármikor előfordulhatnak: Lakásban, munkahelyen, közlekedésben stb. Rendszeresen hallunk arról, hogy természeti katasztrófák szedik áldozataikat: Földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás, tűzvész. Vagy ott vannak a bűncselekmények halálos áldozatairól szóló megrendítő hírek.

Az Úr Jézus Krisztus így figyelmezteti övéit: „És mindenfelé nagy földrengések, JÁRVÁNYOK és éhínségek lesznek, RETTENETES DOLGOK TÖRTÉNNEK, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen." (Lukács 21,11)

Ma, amikor ilyen félelmetes időket élünk és szomorúan látjuk körülöttünk a sok kétségbeesett embertársunkat, muszáj elgondolkodnunk életünk, jelenünk, jövőnk, sorsunk felől, hogy a Mindenható Szent Isten előtt rendezve van-e az életünk.

Nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, azt sem, hogy megadatik-e a békés öregkor. Az Úr Jézus ebben az örök figyelmeztetésben rávilágít arra, hogy sokakat váratlanul ér a halál, de a legdrámaibb az, ha hitetlenül. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok"! (Lukács 12,40)

Ha hirtelen, meglepetésszerűen jön a vég, már nincs idő imádkozni, felkészülni az Isten elé való állásra.

Akkor már minden végérvényesen és mindörökre LEZÁRATOTT!

A Szent Biblia szerint nincs nagyobb baj, mint ha valakit felkészületlenül, hitetlenül (Krisztus nélkül) ér a halál pillanata, mert nincs más hátra mint: „Az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket." (Zsidók 10,27)

 

Napjainkban a sok tragikus hírek hallatán bizony nagy kérdést feszeget az, aki felteszi a kérdést, hogy: MIÉRT? Miért ilyen fiatalon? Miért ilyen váratlanul?

Talán a tragikus hirtelenséggel elhunytak bűnösebbek voltak másoknál?

Nem! Ez rossz következtetés.

Az, hogy ki meddig él itt a földön, az nem a bűnösség függvénye, hanem a KEGYELEMÉ!

Az Úr Jézus Krisztus válasza ez: „Ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el."

Ezzel azt is mondja, hogy ha meg nem tértek, BIZTOSAN ELVESZTEK.

De ha megtértek, GARANTÁLTAN NEM VESZTEK EL.

Egy biztos, hogy nekünk még van lehetőségünk megmenekülni, mert Istenünk nagy kegyelméből ma még élünk!

Még komolyan vehetjük Isten figyelmeztetését.

Nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt a földön, de azt biztosan tudjuk, hogy egyszer számot kell adnunk életünk felől! Ezért nincs sürgősebb feladat a megtérésnél!

 

MEGTÉRT- E MÁR AZ ÉLETED?

Az Úr Jézus hívó szavára, tudtál-e IGENT mondani?

Tudtál e lélekben 180 fokos fordulatot megtenni?

Tudtál-e Isten felé mozdulni, lépéseket tenni?

Vállaltad-e az Úr Jézust követését a keskeny úton?

Szereted-e és követed-e Őt?

Ez SORSDÖNTŐ kérdés.

 

Vannak, akik e kérdésre kitérő választ adnak, mert - ahogy a költészet nyelvén  Babits mondja- bizonytalanok a válaszadásban.

„Strucc-mód  fúr a percek vak fövenye alá balga fejünk, -

s így ér a félig-kész halál, s akkor mivé leszünk mi?"

Sokan vannak, akik csak nemmel tudnak felelni, mert soha nem is akartak megtérni.

Akiknek semmi közük sincs Istenhez.

Akik csak embereket követnek.

Akik csak emberekben bíznak, reménykednek.

Akik csak az emberire, a földire építik életüket.

Embertől viszont nem kaphatnak, se lelki békét, se nyugalmat, se megoldást.

Ezért menthetetlenül csalódni fognak. Ez az ELVESZETT állapot.

Miért?

Azért mert életük legfontosabb döntését elhanyagolták, elodázták, csak marginális kérdéssé degradálták, semmibe vették, vagy egyszerűen visszautasították.

Tudatosan szembeszegültek Istennel és megátalkodott módon életükből kizárják Őt.

Tapasztalat szerint sokan vannak olyanok, akik kényelmesen érzik magukat hitetlenségükben, a megszokott bűneikben, ezért úgy gondolják, hogy nekik egyáltalán nincs szükségük Istenre, kegyelemre, bűnbocsánatra megtérésre! Vallják, hogy nekik ne parancsoljon se Isten, se ember.

Mivel Isten törvényéről, a Bibliáról hallani sem akarnak, ezért egyáltalán nem foglalkoznak a bűneikkel sem, viszont rutinszerűen napról napra szaporítják azokat.

 

Számukra kevés volt egy élet arra, hogy őszintén szembenézzenek a bibliai igazságokkal és így elmulasztották életük legnagyobb és legáldottabb lehetőségét.

Aki az Úr Jézus Krisztust nem veszi komolyan és nem tiszteli, aki Őt félvállról veszi, aki a hit drága ajándékát nem értékeli, nem becsüli, az MENTHETETLEN.

A hitetlenség a legtragikusabb FELELŐTLENSÉG!

 

Nem tudhatjuk, hogy mennyi időt kapunk még az Úrtól ezen a földön.

Bármennyit kapunk is, legyen eltökélt szándékunk, hogy arra fordítjuk, amire Ő adja!

A régiek azt tanácsolták: MEMENTO MORI, ami azt jelenti: emlékezz a halálra!

Nem mondhatjuk, hogy nem adatott meg számunkra a lehetőség, a kellő idő az Istenhez térésre, az újjászületésre.

Nagyon igaz az a mondás, hogy aki csak egyszer született, az kétszer fog meghalni, és aki kétszer született, az csak egyszer hal meg. Tehát, aki csak egyszer született, amikor édesanyja a világra hozta, és nem következik be utána a megtérés, az újjászületés, az a Biblia szerint kétszer fog meghalni: egyszer testileg, mikor biológiailag meghal, majd a második halállal, ami a kárhozat.

De aki életében meghallotta az evangéliumot és azt komolyan vette és megtért Istenhez, az csak egyszer hal meg. A biológiai halál után az Úr Jézus szavai szerint átmegy a halálból az életbe. „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem ÁTMENT A HALÁLBÓL AZ ÉLETBE." (János 5,24)

 

Élünk-e az Isten által felkínált lehetőséggel?

Helyesen használjuk-e föl a Tőle kapott kegyelmi időt?

Ez valóban SORSDÖNTŐ, élet-halál kérdés.

Ma még hallhattuk Isten komoly figyelmeztetését, szent Igéjét, melynek világosságában meghozhatjuk életünk legáldottabb döntését és követhetjük a mi áldott Urunkat.

Az Úr Jézus Krisztus mindig időben figyelmeztet minket:

„Betelt az idő, és elközelített az Isten országa: TÉRJETEK MEG, és HIGGYETEK az evangéliumban." (Márk 1,15)

 

A Biblia tanítása szerint a megtérés - újjászületés egyetlen esemény, s mint ilyen a Szentlélek áldott, csodálatos munkája.

Az igazán megtért-újjászületett ember az Úr Jézus Krisztusra bízza az életét.

Mivel szavait komolyan veszi, azonnal gyökeres változás megy végbe életében.

Akinek addig Krisztus kívül volt élete körén, most nem csak bekerült oda, hanem Ő lett annak a középpontja.

Az az ember, aki addig háttal volt Istennek, és távolodott az Úrtól, most éppen ellenkezőleg.

Isten közelségében -Igeközelben, az egyházban, a gyülekezetben, a lelki testvérei között- érzi igazán jól magát. Megtapasztalja, hogy a Krisztusban hívők őszintén szeretik egymást, mert a Lélek tüze melegíti át őket és az első szeretet lángja tartja elevenen a testvéri közösséget.

Megtapasztalja, hogy az Úrtól kapott teljes szeretet kiűzi a félelmet és csak a krisztusi szeretetnek erős gátjain törnek meg a világ félelmetes vad hullámai.

A megtért ember életében megváltozik minden: az életszemlélete, a hozzáállása, a világlátása, a gondolkozása, az életcélja, az életének iránya, mert 180 fokos fordulat áll be.

Ilyenkor minden újjá lesz. Tulajdonképpen egész élete alapjaiban változik meg.

Más lesz a viselkedése és elkezd krisztusivá formálódni az élete. Ilyenkor a kívülállók először csak azt érzékelik, hogy például a durva, önző, érzéketlen emberből: kedves, gyöngéd, tapintatos személyiség lett. Ezt a változást a Biblia újjászületésnek nevezi.

Ezt a változást emberileg nem lehet elérni, mert a hit Isten drága ajándéka.

 

A megtért ember egész hátralévő életét alárendeli Krisztusnak.

A megtért ember tisztában van azzal, hogy ő Isten választottja, ezért a hála lelkesíti, hogy az őt mindhalálig szerető Urának mindenben rendelkezésére álljon és hasznos lehessen.

A megtért ember nem lehet „néma keresztyén", mert nemcsak a szíve nyílik meg, hanem természetesen megnyílik a nyelve is az istendicséretre és a vallástételre. Amint az első bizonyságtételünkre életünk végéig emlékezni fogunk, ugyanúgy az első hangos imádságunkra is.

Adja meg az Úr, hogy minél többen megtapasztalhassák a megtérés mennyei örömét, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, azt a biztonságot, védettséget, rejtettséget, boldogságot, békességet, és üdvösséget, amit az Úr Jézus ígért az Őt szeretőknek. Csak ebben a szilárd meggyőződéses hitben élve mondhatjuk el mi is Pál apostollal: „Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." (Róma 14,8)

 

Budapest, 2021. május 9.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

167. Dicséret

3. Az Atyát és Fiút És a Szentlelket áldom; :/: A menny Urát, kiben Szent egybe forrt a három;

Aki úgy szól ma is, Ahogy régente szólt, Nem változik: az Ő, És az lesz, aki volt.

 

 

***

69. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. május 6.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

165. Dicséret

165. Itt van Isten köztünk

1. Itt van Isten köztünk: Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni. :/:

Itt van a középen: Minden csendre térve Ő előtte hulljon térdre.

Az, aki Hirdeti S hallja itt az Ígét: Adja néki szívét!

2. Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal Angyalsereg áld s magasztal. :/:

Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek A mennyei fényes lelkek.

Halld, Urunk, Szózatunk, Ha mi, semmiségek Áldozunk Tenéked!

3. Csodálatos Felség, Hadd dicsérlek Téged: Hadd szolgáljon lelkem Néked! :/:

Angyaloknak módján Színed előtt állván Bárcsak mindig orcád látnám!

Add nékem Mindenben Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert KIVÁLASZTOTT TITEKET az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által kezdettől fogva: Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében."

(2Thesszalonika 2,13-14)

 

 

JÉZUS KRISZTUS CSODÁLATOS ÚR MINDENEK FELETT!

„És hívják nevét CSODÁLATOSNAK..." (Ézsaiás 9,6)

Nincs fontosabb a földi életben, mint megismerni és követni a mi Áldott Megváltónkat az Úr Jézus Krisztus!

Ő a dicsőséges Szentháromság egy örök Isten második személye, Aki egyenlő az Atyával és a Szentlélekkel.

„Krisztus, Aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ámen." (Róma 9, 5)

Mekkora KINCSNEK lehetünk birtokosai, ha az áldott Igéből az Ő személyét megismerhetjük, hatalmára gyermeki hittel rácsodálkozhatunk, szent Igéjét, tanítását megérthetjük, befogadhatjuk, szívünkbe zárhatjuk!

Isten gyermekeként örvendezhetünk a mi áldott Istenünknek, aki annyira szeret, hogy egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!

 

Csodálatos a mi Megváltónk az Úr Jézus Krisztus, és páratlan az Ő gazdagsága!

Az Úr Jézus nevére, hírére mindig megdobbant az emberek szíve, mert látni, hallani akarták Őt!

Tömegek özönlöttek hozzá mindenfelől.

Jöttek az emberek minden gondjukkal, bajukkal.

Kétségbeesett anyák hozták gyermekeiket!

Betegek hozták sebeiket!

Gyászolók hozták fájdalmukat, könnyeiket.

A LEGJOBB HELYRE HOZTÁK!

 

Az Úr Jézus mellett, közelében: valami megmagyarázhatatlan nyugalom töltötte el szívüket.

Olyankor elcsitult a zaj,

felfrissült a szív,

kisimultak a ráncok,

és a gondfellegek eltűntek.

Az Úr Jézus mellett, rendkívüli módon élték át Isten dicsőséges jelenlétét.

Kimondhatatlan biztonságban érezték magukat.

Megnyugodtak, szinte magukról is megfeledkeztek.

Éhezték, szomjazták, szinte itták szavait, az IGAZSÁGNAK BESZÉDÉT.

 

Az Úr Jézus szavai úgy hatottak, hogy nem maradhatott semleges egyetlen ember sem!

Szelíd szavai csontokat törtek, szívig, lelkük mélyéig hatoltak.

Mert hatalommal szólt és szavának ereje volt,

mivel az Ő beszéde LÉLEK ÉS ÉLET, ÉS ÖRÖK! (János 6,63)

 

Teremtő, szavával lecsendesítette a tengert, és lecsendesítette a haragosokat,

és az ölni készülő írástudókat, farizeusokat.

Szavai leleplezték a képmutatókat, és elnémították az acsarkodókat, a vádaskodókat.

Ugyanakkor megsimogatták a megtérő bűnösöket, a megvetetteket,

az árvákat, a szegényeket, az elesetteket.

 

Az Úr Jézus Krisztus messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek. „Mert minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött." (János 1,3)

Kánában, első messiási jelként teremtő hatalmával áldotta meg és teremtette borrá a vizet.

Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret, és a két halat és táplált vele ezreket.(Ma is milliókat!)

Teremtő hatalmával dorgálta meg a tengert, a szeleket és lett nagy csendesség.

És tanítványai megsegítésére, az Ő számára a tenger sem jelentett akadályt!

Jelei, csodái, megdicsőülése térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket. (És minket is mai tanítványait!)

 

Az Úr Jézus tettei, gyógyításai mindig az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből eredtek.

Szerető, irgalmas szívéből fakadó gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent.

Mert Őáltala a megszállottak megszabadultak,

a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak,

a leprások tisztultak és halottak támadtak fel.

Mi is csak az Ő sebei árán gyógyulhattunk meg! (1Péter 2,24)

 

Az Úr Jézus tanításainak mennyei hatalma ereje volt és van,

mert általa és benne a földre érkezett a mennyek országa,

mert ahol Ő jelen van, ott Isten országa van jelen.

 

Példázatai érthetővé, élhetővé tették az életet.

Gondolkodóba ejtették a bölcseket,

megfontolásra késztették a hitetlenkedőket,

és világos látásra vezették a bizonytalankodókat.

Soha senki nem volt olyan mély és áldott hatással a történelemre, mint Ő!

 

Az Úr Jézusban a megoldás érkezett a földre.

Szavai hatására a bűnös bűnbánatot tartott.

A haragos kibékült, a sértett megbocsátott.

Az ökölbeszorított kezek kiengedtek, és fölszáradtak a könnyek.

Az erőszakos megtorpant.

Az indulatos lecsillapodott.

A gyűlölködő meghatódott.

Az irigy magába szállt.

A parázna felhagyott a bűnnel.

A megátalkodott engedelmeskedett.

A kapzsi, pénzsóvár adakozó lett,

a gőgös, öntelt pedig szelíd és alázatos!

 

Az Úr Jézus Krisztus ma is kegyelmet,

életünkre TELJES MEGOLDÁST kínál:

Az elveszetteknek menekülést.

A bűnösöknek megtisztulást,

a betegeknek gyógyulást.

A szomjazóknak életnek vízét,

az éhezőknek mennyei kenyeret.

A keresőknek mennyi utat,

a sötétben járóknak világosságot.

A megalázottaknak igazságot.

Követőinek megnyugvást, áldást, békességet és üdvösséget!

NEM ÉLHETÜNK NÉLKÜLE!

 

Áldott legyen a mi Urunk, hogy értünk vállalta a küldetést és tökéletesen betöltve a törvényt eljött közénk.

Hálás a szívünk, mert Krisztusban mind megkaptuk azt, amire igazán szükségünk van:

Ebben a megszomorodott világban az örök Evangéliumot.

Ebben a megkötözött világban Krisztus szabadítását.

Ebben a lelkileg sötét világban a Tőle kapott lelki látást.

Ebben a fertőzött világban, Isten gyógyító hatalmát.

Ebben a megkeseredett világban az Ő Szentlelkének vigasztalását.

Ő azért jött a mennyből, mert tudta, hogy mindnyájunknak szükségünk van Őrá!

CSAK ŐRÁ VAN SZÜKSÉGÜNK!

 

„Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Úr Isten;

igazságosak és igazak a Te útaid, óh szentek Királya!"

(Jelenések 15,3)

***

Ilyen csodálatos a mi Megváltónk az Úr Jézus Krisztus!

Ahhoz, hogy minket megmentsen, mindent megtett és mindent vállalt, a kereszthalált is!

Senki sem szeret jobban, mint Ő!

 

Jézus Krisztus nélkül minden reménytelen, és nincs megoldása az életnek!

Nélküle nincs rendezve a bűnkérdés,

nincs semmi megoldás az élet keserves sebeire.

Nélküle csak torlódnak és gyűlnek a gondok, a bajok

és a lelki sebek lekezeletlenek maradnak.

Nélküle csak a csalódások sorozata vár!

 

Boldog ember az, aki Jézus Krisztusban tisztán hisz,

Őt ismeri, szereti és szeretve követi.

Csodálatos Ővele életünket rendezni, vele élni:

megmentetnek lenni, szeretetében örülni,

kegyelméért naponta hálát adni,

jóságát megköszönni,

mennyei jelenlétét, békességét tapasztalni,

vezetésének boldogan engedelmeskedni.

Csodálatos Ővele élni e földön boldogan és a mennyben örökké!

 

Nincs senki, akinek ne lenne szüksége Rá,

és milyen kevesen tudják, hogy Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket.

Mivel Őt nem ismerik, nem szeretik, nem követik, tulajdonképpen a legfontosabbat, az életet zárják ki!

Akik nem ismerik a Megváltót, az egyetlen segítséget, az egyetlen lelkigondozót,

csak beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek, és HIT NÉLKÜL belehalnak

ebbe a szomorú világba.

Mert Jézus Krisztus nélkül minden érték hiányzik!

Hiányzik a törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség,

a tisztaság, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés!

Mert a szeretet hiányzik!

Isten szeretete hiányzik nagyon!

Jézus Krisztus hiányzik az életekből!

 

Nekünk, ma élő keresztyéneknek az az Istentől kapott küldetésünk, hogy megismertessük kortársainkkal az élő, feltámadott Jézus Krisztust. Az a küldetésünk, hogy életünk határozottan és egyértelműen és hitelesen a Megváltóra mutasson. Tulajdonképpen ezért születtünk, ezért élünk még, ezért születtünk újjá, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez az életünk értelme.

Kövessük mindenkor hűségesen és engedelmes szívvel Istenünk akaratát, hogy mint a Szentlélek templomai, Őt képviselve betölthessük nemes küldetésünket.

Nincs is ennél gyönyörűbb és áldottabb feladat!

„Hirdessétek Annak HATALMAS DOLGAIT,

aki a sötétségből az Ő CSODÁLATOS világosságára hívott el titeket."

(1Péter 2,9)

Budapest, 2021. május 6.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

165. Dicséret

4. Általjársz Te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! :/:

Mint a kis virág is Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik:

Hagyj Uram, Vidáman Fényességed látnom S országod munkálnom!

5. Egyszerűvé formálj Belső, lelkiképen, Békességben, csöndességben. :/:

Tisztogasd meg szívem: Tisztaságod lássam Lélekben és igazságban.

Szívemmel Mindig fel Szállhassak sasszárnyon: csak Te légy világom!

6. Jöjj és lakozz bennem: Hadd legyen már itt lenn Templomoddá szívem-lelkem! :/:

Mindig közellévő: Jelentsd Magad nékem, Ne lakhasson más e szívben; Már itt lenn

Mindenben Csakis Téged lásson, Leborulva áldjon!

 

***

H I R D E T É S E K

Örömmel tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy 2021. május 2-tól újra tarthatunk templomi istentiszteletet.

***

ALKALMAINK

Istentisztelet: Vasárnap 10:00 h.

Bibliaóra: Csütörtök: 18:00h.

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Minden személyes ügyintézés istentisztelet után!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Amennyiben átutalással küldenek támogatást, kérjük, hogy a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

***

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

 

 

68. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. május 2.)

 

***

Anyák napja alkalmából tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük

az édesanyákat és a nagymamákat, az alábbi verssel.

 

Dsida Jenő:  Hálaadás

 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

- itt e földön senki sem szerethet jobban! -

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

 

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

 

 

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

264. Dicséret

264. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki menynyei karokkal együtt zengj

hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik

Az Úr Jézus mondja:

„Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?"

(Lukács 12,56)

 

AZ IDŐK JELEI

 

Az Úr Jézus Krisztus kemény szavakkal szól azokról, akik hiába figyelik és értik a természet jeleit: (eső lesz, szárazság lesz) ha az utolsó idők MINDENNÉL BESZÉDESEBB JELEI láttán mégis közömbösek tudnak maradni.  Akkor és ott az emberek saját szemükkel láthatták a messiási jeleket, mégsem hittek.

Ez drámai felelőtlenség volt részükről, mivel egyértelmű volt, hogy ahol az Úr Jézus járt,

ott a vakok láttak, a bénák jártak, a leprások tisztultak, a süketek hallottak,

halottak támadtak fel és a szegényeknek az evangélium hirdettetett.

 

Az Úr Jézus Krisztus időben figyelmeztette és gondosan felkészítette az övéit az utolsó idők jeleire is: (Máté 24. rész)

Lesznek háborúk, természeti katasztrófák, sok hamis próféta támad.

Fokozódik az igazsággal szembeni ellenállás.

A gonoszság megnövekedik, és a szeretet sokakban meghidegül.

A benne hívőket üldözni fogják, és sokakat meg is ölnek közülük,

ugyanakkor az evangélium mindenfelé hirdettetni fog.

Nem ezeknek beteljesülését látjuk-e magunk körül?

 

Úgy tűnik, mintha korunk embere tudatosan menekülne,

kitérne a tények elől, holott azok egyre nyilvánvalóbbak.

Szinte harsognak az idők jelei, sokan mégsem ismerik fel! Miért?

Azért, mert ALSZIK A VILÁG és eszük ágában sincs fölébredni.

A világban folyik a nagy altatás, és kényelmesebb számukra egy álomvilágban élni.

Nem is akarnak az igazsággal szembenézni, mert az önáltatás, a hazugság, az emberi okoskodás fontosabb számukra, mint a hit!

 

Az Úr Jézus először, mint Megváltó jött ebbe a világba, másodszor pedig, mint ennek Bírája érkezik vissza és akkor már nem lesz mód bármit is megváltoztatni.

Amilyen lelki állapotban talál, a szerint fog ítélni.

Minél hamarabb készüljünk fel ama napra, amikor Isten elé kell állnunk!

Az Úr Jézus mondja: „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az Embernek Fia." (Máté 24,44)

 

Ma hallhattuk az Úr Jézus szigorú figyelmeztetését.

Igyekezzünk minél hamarabb megbékülni Istennel, mert mindannyian az ítélet felé menetelünk.

Ha bűneinkben ér a halál, annak rettenetes következményei lesznek!

Ne legyünk képmutatók, ne tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna,

és ne mentegetőzzünk, ne keressünk kifogásokat,

hanem minél hamarabb bánjuk és valljuk meg bűneinket!

Ne haljunk meg bűneinkben, hanem éljünk az Isten által felkínált kegyelemmel, a bűnbocsánat lehetőségével.

Fogadjuk el a történelem legnagyobb „JELÉT"; Jézus Krisztust személyesen!

Mi bűnös emberek, csak az Ő értünk meghozott keresztáldozatának elfogadása által kaphatunk bűnbocsánatot és örök életet. „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban". (1János 5,12)

 

Minden igazán megtért ember hálából alárendeli magát Isten akaratának.

Hálából vállalja és hordozza a keresztet és az azzal járó szenvedéseket.

Nemcsak belépett a szoros kapun, hanem elindult és halad is a keskeny úton, a megszentelődés útján és másokat is támogat.

Biztonságban érzi magát, mert tudja, hogy Ő megígérte jelenlétét, oltalmát minden benne hívőnek.

Tudatosan készül Megváltó Urával, Jézus Krisztussal való örök és boldog találkozásra.

Tudja, hogy a történelem eseményeinek irányítása ma is az Ő kezében van és ott is marad örökre,

mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön.

 

Keresztyénnek lenni a legnagyobb megtiszteltetés a földön.

A keresztyén ember élete, hitben, szeretetben, kegyelemben és igazságban létezik, történik.

Minden igazán megtért ember, Istentől kapott felhatalmazással az Úr Jézus Krisztust képviselheti az emberek között: szavaival, tetteivel, egész életével. Nincs ennél áldottabb küldetés!

Ezért figyelmeztet minket az Ige:

Légy józan mindenben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd." (2Timótheus 4,5)

 

Budapest, 2021.május 2.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

264. Dicséret

4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint az ég harmatja,

bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.

5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.

 

***

H I R D E T É S E K

Örömmel tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy 2021. május 2-tól újra tarthatunk templomi istentiszteletet.

***

ALKALMAINK

Istentisztelet: vasárnap 10:00 h.

Bibliaóra: Csütörtök: 18:00h.

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Minden személyes ügyintézés istentisztelet után!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Amennyiben átutalással küldenek támogatást, kérjük, hogy a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

***

67. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 29.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

65. Zsoltár

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret,:/: Fogadást tesznek néked itten, Tisztelvén tégedet,

Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

2. Rajtam a bűn elhatalmazék, Terhelvén engemet, :/: De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.

Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba, Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

„Legyetek JÓZANOK, vigyázzatok, mert ellenségetek,

az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:

ÁLLJATOK ELLENE a hitben szilárdan."

(1 Péter 5,8-9)

 

LEGYETEK JÓZANOK

„Elméteket felkészítve legyetek józanok!" (1Péter 1,13)

Isten mindig időben figyelmezteti ezt a bűnös világot az IGAZSÁG hirdetésével, éppen úgy, mint egykor a világkatasztrófa előtt Noé idejében, akit a Szent Biblia az IGAZSÁG HÍRNÖKÉNEK nevez. (2Péter 2,5)

Most, hogy az emberiség belépett a terror és a félelem korába, igazán ideje, hogy észhez térjen a világ.

Ma a legnagyobb szükség van az életmentő, lélekmentő IGAZSÁG - a MEGTÉRÉS hirdetésére.

Úgy tűnik, mintha egyre inkább elveszítené a világ a józan ítélőképességét.

Az Istennel való kapcsolat sürgős rendezése helyett, nagyon sokan kimenekülnek a mámorba.

Sokakat megszédít a siker, a tudás. Nagyon sokan eladják magukat a pénz szolgálatába.

Úgy tűnik, hogy józanság hiányában, ma már minden átitat az:

Igénytelenség

Gerinctelenség

Embertelenség

Istentelenség

Tulajdonképpen az emberiség „LELKI IMMUNRENDSZERE" került nagyon lerobbant állapotba.

Isten örök Igében kétezer éve halljuk a mennyei figyelmeztetést, de vajon hányan szívelik meg!

„Legyetek JÓZANOK, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: ÁLLJATOK ELLENE a hitben szilárdan." 1 Péter 5,8-9

 

Legyetek józanok!

A Péter apostol levelében háromszor is megtalálható ez a szó, hogy JÓZANSÁG!

Úgy tűnik, mintha ezt a fogalmat manapság kevesen szeretnék. Tudjuk, hogy az ördög ezt a szót egyenesen utálja. Nyílván azért mert a józanság ellentéte: a befolyásoltság, a kábultság, a részegség, a mámor, a józan ítélőképesség hiánya.

A józanság hiányában válik az ember:

 

BEFOLYÁSOLTTÁ,

KISZOLGÁLTATOTTÁ,

DÖNTÉSKÉPTELENNÉ,

MEGBÍZHATATLANNÁ,

KISZÁMÍTHATATLANNÁ,

BESZÁMÍTHATATLANNÁ.

 

 

***

Láthatjuk, hogy az ördög korunkban nagyon aktivizálta magát és mindent össztűz alatt tart.

Mindenképen az ember lelkére pályázik. Mindenkinél keresi a gyenge pontokat, és nem válogat az eszközökben. A tapasztalat azt mutatja, hogy korunkban legalább három fő támadás, csapásirány, megkísértetett terület van:

Támadás a HIT ÉS AZ ERKÖLCS ellen.

Támadás a JÓZAN GONDOLKODÁS ellen.

Támadás a TISZTA TUDOMÁNY, az értelem ellen.

TÁMADÁS a HIT AZ ERKÖLCS ellen!

Ma már nincsenek evidenciák, minden bizonytalan, minden relatív, minden összekeveredik és összefonódik.

A romlás és morális válság egyértelmű tünetei láthatók abban is, ahogy a jót rossznak mondják és a rosszat jónak. Ma már a mámor, az érzékiség, a testiség dominál a világban.

Ma már nincs tekintély, és nincsenek tekintettel egymásra az emberek.

A romlás útján nincs törvény, nincs erkölcs, nincs tisztesség, nincs kontroll.

Mindez azért, mert nincs tiszta hit, nincs krisztusi szeretet.

Azért mert Istent kizárták az emberek és nélküle akarnak érvényesülni a világban.

 

Ma még minket komolyan figyelmeztet Isten Igéje: „Álljatok ellene a HITBEN szilárdan!"

 

TÁMADÁS a józan GONDOLKODÁS ellen!

„Ezért tehát ELMÉTEKET felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok." (1Péter 1,13)

Elmétek legyen felkészítve!

(Az elme görögül = dianoia= a gondolkodás képessége.)

(A bölcs görögül =  szófronió= okos, egészséges elme.)

Ha nincs felkészítve az elme, az ember játékszere lesz az ördögnek.

Akit az ördög már „felvilágosított", illetve felhomályosított, azt ki is fosztotta, mint Évát az Éden-kertben.

Akit már az ördögnek sikerült beetetnie az teljesen kiszolgáltatottjává válik a butaságnak, a hiszékenységnek, a babonaságnak, a hitetlenségnek, a szenvedélyeknek, a világi kívánságoknak stb.

Ebben az értelemben is igaz lehet Tompa Mihály sokatmondó gondolata: „Mond el majd, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk."

Igen, ahol nincs hit, ott minden pusztul, szétesik, széthull.

Ahol nincs hit, ott bölcsesség, józanság és imádság sincs!

 

Minket ma még figyelmeztet Isten Igéje: „Ezért tehát ELMÉTEKET felkészítve legyetek józanok!"

 

 

TÁMADÁS a tiszta TUDOMÁNY ellen!

A hívő ember számára a hit és a tudás nincsenek ellentmondásban egymással. Minden hívő ember tudja, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság. A keresztyén hit egyáltalán nem ellentétes a tiszta tudománnyal.

Akik nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony e téren is kiszolgáltatottak, mivel az ördög nagyszabású intellektuális támadást intézett a tudomány területén. A modern világ technikai vívmányainak torz kinövései: (gonosz, erőszakot sugalló filmek, könyvek, játékok, zene, stb), az áltudományos istentelenségeket hirdető eszmék, vagy a „kényelem és jólét minden áron" szellemisége mindent befolyása alatt tart.

Félelmetes látni, amint modern korunkban jósdák nyílnak és az űrkorszak embere a horoszkópjában keres megoldást, ugyanakkor fórumot kapnak a nagy nyilvánosság előtt a különböző okkult erők: sámánok, táltosok, ufó hívők és egyéb bálványimádók.

Be kell látnunk, hogy a tudomány és technika fejlődésével az ember nem lett se jobb, se tisztességesebb, se felvilágosultabb. Így aztán sikerült becsapnia, eltérítenie, eldeformálnia, kifosztania mindenkit, akik hisznek ördögi hazugságainak.

 

Minket ma még figyelmeztet Isten Igéje: „Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." (1Péter 4,7)

 

 

Keresve, kit nyeljen el!

„Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, KIT NYELJEN EL: álljatok ellene a hitben szilárdan." 1 Péter 5,8-9

Ma még Isten Igéje arra figyelmeztet minket, hogy vegyük észre az ördög sötét és gonosz szándékát!

Feltett szándéka, hogy mindent ELNYELJEN. „...keresve, kit nyeljen el."

(Az eredeti görögben az az ige szerepel itt, hogy = KATAPIEIN = meginni, lenyelni.

 

Igen, úgy tűnik, hogy a tudományt, az oktatást már majdnem teljes egészében lenyelte.

Megpróbálta és ezután is megpróbálja teljesen elnyelni a hitünket is, és vele együtt, a tisztaságot, a becsületet, a józanságot, az igazságot, a kegyességet, az emberséget.

Az ördög nem változik meg. Mindent el akar nyelni! Lehet, hogy már téged is megtámadott.

Lehet, hogy félig már elnyelte a nyugalmadat, a pihenésedet.

Lehet, hogy már el akarta nyelni az egészségedet, vagy éppen a családi békességedet...

Az is lehet, hogy már elnyelte az életed felét, és most éppen életed romjain keseregsz...

Lehet, hogy már rég elnyelte a mindennapi igetanulmány idejét, vagy éppen a vasárnapodat.

Lehet, hogy már rég elnyelte a templomba vezető utat, vagy az ünnepeidet, esetleg fogadalmaidat, a hitvallásodat stb.

Testvér, ne légy kifosztott!

Ma még Isten Igéje arra figyelmeztet, hogy vedd észre, hogy az Úr Jézus Krisztus nélkül tökéletesen VÉDTELEN vagy!

Az Úr Jézus az egyetlen, Aki jót akar neked! Vedd Őt a legkomolyabban, és légy az Ő gyermeke.

Ismerd fel Őt, mint Megmentődet és add át Neki szívedet.

Ez a legjobb, amit tehetsz. Ezt a döntésedet soha nem fogod megbánni!

Csak Ő biztosíthat tökéletes védelmet számodra.

Ő azért jött, hogy megmentsen, hogy bűneinkből megtisztítson, hogy az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen, és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8)

 

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok." (1Péter 1,13)

 

Budapest, 2021. április 29.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

377. Dicséret

1. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, :/: Készíts neved imádására, Magasztalására,

Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: Hisszük, a mi szánknak szózatja Egeid meghatja.

2. Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. :/: Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve.

Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot.

3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól,

Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen.

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

***

 

66. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 25.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

25. Zsoltár

25. Szívemet hozzád emelem

1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram; :/: És meg nem szégyeníttetem,

Nem nevet senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek,

Azok pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/: Te ösvényidre taníts meg,

Miken intézd menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben;

Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik

„A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, az ő javukra,

és az ő hatalma és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt".

(Ezsdrás 8,22)

 

Az Úr Jézus Krisztus világosan beszél Isten országának valóságáról és annak igen sok részletéről.

Ezzel kapcsolatban a leghatározottabban kijelenti az újjászületés szükségességét.

Tudjuk, hogy az újjászületés csodája a LEGÁLDOTTABB ESEMÉNY, ami történhet egy ember életében.

Ez az életre szóló változás egyedül Jézus Krisztus kegyelméből, az Ő Szentlelke által válik lehetségessé.

Amikor az Úr Jézus az újjászületés szükségességéről beszél, egy olyan gyökeres változásra hívja fel a figyelmet, mely életünk minden szegmensét érinti, hisz ekkor tulajdonképpen egy ÚJ TEREMTÉS történik.

Ahhoz, hogy valaki megláthassa Isten országát - az Úr Jézus szent Igéje alapján-  újjá kell születnie.

Ez ÉLET-HALÁL sorskérdés! Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." (János 3,3)

Isten országa csak ott van, ahol Ő jelen van.

 

Egyedül Krisztus által válhat minden ÚJJÁ életünkben.

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, ÚJJÁ lett minden." (2Korinthus 5,17)

Aki nem hisz a Megváltóban, ott nem lesz újjá semmi, ott minden marad a régiben, ott szó sem lehet új teremtésről. Ahol visszautasítják Isten kegyelmét, ott csupán a bűnök halálos szorítása marad.

Ott a bűn továbbra is mindent uralma alatt tart, tovább fertőz, mindent megront, mindent tönkretesz és végül elhatalmasodva halált nemz. (Jakab levele 1,15).

„Aki makacsul visszautasítja az Isten jótéteményéből ajándékként felkínált igazságot, annak SEMMI MENTSÉGE NINCS." (Cyprianus)

„Mert íme, akik eltávoznak tőled, elvesznek;

mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled."

(Zsoltár 73,27)

***

KRISZTUS NÉLKÜL NINCS MEGOLDÁSA AZ ÉLETNEK!

Az emberek legnagyobb tragédiája az, hogy nem hisznek Őbenne. (János 16,9)

Ha valaki tudatosan visszautasítja a mennyei segítséget, az élet Urát zárja ki.

Nélküle üres és tartalmatlan az élet, nincs rendezve a bűnkérdés, és nincs megoldás az élet keserves sebeire.

Erről a Krisztus nélküli ÜRES, szomorú és fájdalmas állapotról a tények világosan beszélnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy Krisztus nélkül minden marad a régiben:

A békétlen ember továbbra is békétlen marad.

A megkeseredett ember továbbra is megkeseredett marad.

A szeretetlen ember továbbra is szeretetlen marad.

A boldogtalan ember továbbra is boldogtalan marad.

 

Az árva továbbra is árva marad.

A magányos továbbra is magányos marad.

Az elesett továbbra is elesett marad.

A vigasztalhatatlan továbbra is vigasztalhatatlan marad.

A koldus továbbra is koldus marad.

A hajléktalan továbbra is hajléktalan marad.

A szenvedélybeteg továbbra is szenvedélybeteg marad.

 

Az elveszett ember továbbra is elveszett marad.

A bűneiben gyötrődő ember továbbra is bűneiben gyötrődő marad.

A gyógyíthatatlan ember továbbra is gyógyíthatatlan marad.

A reménytelen ember továbbra is reménytelen marad.

 

A megvetett ember továbbra is megvetett marad.

A kiszolgáltatott ember továbbra is kiszolgáltatott marad.

A kétségbeesett ember továbbra is kétségbeesett marad.

A céltalan ember továbbra is céltalan marad.

 

A bizonytalan ember továbbra is bizonytalan marad.

A tanácstalan ember továbbra is tanácstalan marad.

A kételkedő ember továbbra is kételkedő marad.

A babonás ember továbbra is babonás marad.

A hiszékeny ember továbbra is hiszékeny marad.

A hitetlen ember továbbra is hitetlen marad.

 

Az erőszakos továbbra is erőszakos marad.

A kegyetlen továbbra is kegyetlen marad.

A beképzelt továbbra is beképzelt marad.

A kapzsi továbbra is kapzsi marad.

Az irigy továbbra is irigy marad.

A tisztátalan továbbra is tisztátalan marad.

 

A megtévesztett ember továbbra is megtévesztett marad.

A megkötözött ember továbbra is megkötözött marad.

A megszállott ember továbbra is megszállott marad.

A tévelygésben élő ember továbbra is tévelygő marad.

A rettegésben élő ember továbbra is rettegésben marad.

 

Krisztus nélkül minden marad a régiben. Aki Isten nélkül, csupán evilági, földi és emberi megoldásoktól vár gyógyírt gondjára, bajára, sebeire: „Az mind csalódik végül." (József A.)

A hitetlen, csak emberekben bízhat,

csak emberekre számíthat,

csak embereknek öntheti ki szívét,

csak emberekkel oszthatja meg titkait.

Mivel pedig az ember nem mindenható,

ezért valós problémáira igazi mélyreható,

megnyugtató megoldást embertől nem kaphat,

legföljebb csak felületi kezelést, látszatmegoldások hatástalan hamis kínálatát.

 

Aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, nem is sejti, hogy a legnagyobb veszélyben van!

Krisztus nélkül ugyanis minden ember élete hasonlít egy zárt rendszerhez.

Csak a földiben tud gondolkodni,

csak a földi keretek között tudja elképzeli az érvényesülését.

Számára a mennyei megoldás lehetősége ki van iktatva.

Ezzel viszont végérvényesen magára zárta a bűnök hideg zárka-ajtaját!

Az emberiség a Krisztusba vetett hit nélkül, ebben a zárt rendszerben vegetál.

Kívülről úgy tűnhet, mintha azt tehetné, amit akar, holott bezárta magát egy olyan kelepcébe, amelyben csak LÁTSZATRA él, de ez a lezárt élet csak a biztos megsemmisülés valóságát hordozza magában.

Mindannyian tudjuk, hogy ha valami tartósan lezárva marad, annak mindig súlyos következménye van. Mert minden zárt rendszer előbb vagy utóbb fölemészti magát.

Krisztus nélkül tulajdonképpen tragikus „ÉLET hiány" van, mivel ott Isten éltető Igéjét megvetik, igazságát semmibe veszik, kegyelmét elutasítják.

„Akik elvesznek, NEM SZERETTÉK az igazságot, hogy általa üdvözüljenek.

Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak,

és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik NEM HITTEK az igazságnak,

hanem a HAMISSÁGBAN GYÖNYÖRKÖDTEK."

(2Thesszalonika 2,10-12)

 

Krisztus nélkül nincs megoldása az életnek, csak biztos leépülés és halálos romlás van.

Aki nem hisz a Megváltóban, az teljesen védtelen és kiszolgáltatott.

A Kísértő mindig tesz arról, hogy elterelje a figyelmet a Megváltóról, mint egyetlen hathatós megoldásról. Így teszi tönkre, fosztja ki megtévesztett, szerencsétlen és nyomorult áldozatait.

Krisztus nélkül mi marad?

Marad egy szomorú, fertőzött, becsapott, megalázott, meggyalázott, megnyomorított, elbukott, hitetlenségbe, tagadásba, reménytelenségbe, teljes nihilbe taszított, félrevezetett tömeg.

Korunkban, a rettegés, a halál és a terror civilizációjában erről beszélnek a tragikusan szétzilált emberi kapcsolatok, megnyomorított, ronccsá tett családok, megcsalt férjek, elhagyott feleségek, riadt, szétszéledt gyermekek, elenyészett, tönkrement életek.

Mindez miért?

Azért mert nem hittek Krisztusnak és nélküle próbáltak érvényesülni.

Azért mert kizárták a mennyeit és engedve a korszellem befolyásának, a modern élet mindent elborító árjának, hagyták magukat evilági, földi és emberi tanításoktól becsapni, félrevezettetni.

„Nem hittek csodatetteinek,

ezért hiábavalóságban ENYÉSZTEK EL napjaik,

és RETTEGÉSBEN esztendeik."

Zsoltár 78,32-33  (Káldi-Neovulgáta)

***

Isten eleve gondoskodott arról, hogy szent Igéje tanulmányozásából mindenki megtudhatja az igazságot, az örömhírt, megértheti, hogy csak a Megváltóval, az Úr Jézus Krisztussal rendeződhet az élete. Ha valaki elfogadja az Ő drága áldozatát, az szabad, boldog és kiegyensúlyozott életet élhet.

Bárcsak minél többen átélhetnék a teljes és boldog szabadulást az életük minden területén és így személyesen is megtapasztalnák - fizikailag és mentálisan egyaránt, Istenünk gyógyító hatalmát.

 

A kétezer éves keresztyénség története alatt hitelt érdemlően bizonyított tény az, hogy ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, ott megoldás van, békesség van, biztonság van, áldás van, mert ott mennyei ÉLET van. Ott mindvégig megmaradnak a hitben, a Krisztuskövetésben, ott hűségesen kitartanak a próbák, a szenvedések között is, mert ahol Ő jelen van, ott Isten országa van jelen.

Legyen számunkra mindig erőforrás az, hogy nekünk a halálon is győztes, feltámadott Királyunk van.

Erre a mindhalálig tartó Krisztuskövetésre hív minket a mi Istenünk.

A Kálvin János plakett egyik oldalán Kálvin arcképe van, a másik oldalán pedig ez a felirat olvasható: „Corpore fractus, animo potens, fide victor." =„Testben gyönge, lélekben hatalmas, hitben diadalmas."

Legyen bár hitéletünk próbák súlya alatt görnyedező, de Megváltónkban az Úr Jézus Krisztusban mégis erősek lehetünk, míg végül elnyerhetjük a megígért dicsőség győzedelmes koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre

Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által".

(1Péter 1,3)

Budapest, 2021. április 25.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

***

25. Zsoltár

3. Emlékezzél jóvoltodból Nagy kegyelmességedre, :/: Emlékezzél irgalmadról,

Mely megmarad örökre. Ifjúságomnak vétkét, Kérlek, hogy meg ne említsed.

Sőt nagy kegyességedet, Én Istenem, megtekintsed.

4. Jó és igaz az Úr Isten Mind örökkön-örökké, :/: A bűnösöket térítvén Ő igaz ösvényire;

És a nyomorultakat Életükben igazgatja, Nagy kegyesen azokat Az ő útában megtartja.

***

H I R D E T É S E K

Örömmel tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy reménység szerint 2021. május 2-án vasárnap újra tarthatunk

templomi istentiszteletet.

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. április14.-i határozata

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk: A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét....

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa

Budapest, 2021. április 14.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

 

Tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából folytassuk tovább a közös bibliatanulmányunkat a Lukács írása szerinti szent evangéliumát és annak a folytatását az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet, mely immár átvezet minket a Pünkösd ünnepére való felkészülésünkre is.

Továbbra is helyesen használjuk ki ezt a rendkívüli időt és éljünk az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Honlapunkon megtalálják a járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 25.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

***

65. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 22.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

276. Dicséret

1. Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy; :/: Jövel és nézz meg engem,

Magamra, ó, ne hagyj! Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj!

2. Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, Te adj nekem!

Ha kétség közt hányódom és mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!

 

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk".

(János 4, 24)

 

MIÉRT NINCS A REFORMÁTUS TEMPLOMOKBAN KERESZTÁBRÁZOLÁS?

 

A Magyar Református Egyház mindig is az Ige Egyházának vallotta magát. Mindig az Ige tiszta hirdetésért, és tiszta megértésért küzdött, mert életét szigorúan a bibliai alapelvek határozzák meg. Reformátoraink mindig határozottan küzdöttek a sokféle módon jelentkező bálványimádás ellen. Tudjuk, hogy a reformáció szorította vissza a katolikus torzulásokat, elhajlásokat, eretnekségeket, a bálványozást:

pl. szentek segítségül hívása, szentképek tisztelete, szenteltvíz, keresztvetés, fülbegyónás, keresztcsókolás, misézés, búcsújárás, rózsafűzér, utolsó kenet, purgatórium, vagy a Jézus testét kiábrázoló korpuszos feszület.

 

„Ne legyen a mi vallásunk emberi alkotások tisztelete". (Augustinus - De vera religione -Az igaz vallás 55)

A református reformáció szakított az oltárképek, szobrok, ereklyék használatával. Azok ugyanis térdepelésre, imádatra, olykor csókolgatásra indítják a vallásos embereket, ezt pedig a Szent Biblia bálványimádásnak tartja.

A református templomokban minden figurális ábrázolás - még a keresztábrázolás is - SZIGORÚAN TILOS.

„Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek". (Zsoltár 97,7)

 

Az 1562-es Debrecen-Egervölgyi Hitvallás - mely a reformáció helvét irányának alapdokumentuma - a „kegyesek templomairól" szóló fejezetében így ír a templomról.

„A kegyesek templomainak, legyenek bár azok fából, avagy kőből építve, mindenütt babona és fényűzés nélkülieknek kell lenni. Ne legyenek azokban bálványok, botrányos képek és festmények, hamis tantételek és pogány szertartások és az Isten igéjével ellenkező emberi hagyományok. Mert valamint a választottak az Úr templomai s nincsen semmi közük a bálványokkal, úgy a templomok is, melyek nyilvános összejövetel helyei, nem foglalhatnak magokban bálványokat és bálványozási festéseket."

 

„Az emberek a vallásban nyerjenek oktatást s az isteni dolgokra és saját üdvösségükre intessenek, e célból az Úr azt parancsolta, hogy az evangélium hirdettessék (Márk 16,15), de nem azt, hogy a közönséget festett képek által oktassák.  Megvetjük azért nemcsak a pogányok bálványait, hanem a keresztyének képeit is".

Bullinger Henrik: Második Helvét Hitvallás / A bálványokról

 

„Istentiszteletünk evangéliumi tisztaságából következik, hogy templomaink fala fehér, semmiféle kép vagy ábrázolás benne nincs, festménynek, szobornak nyoma sem található benne".  Ravasz László

 

„Ha hűek akarunk maradni Isten Igéjéhez, az olyanfajta istentiszteletre, mely emberkéz készítette anyagi tárgy előtt borul le, keményen nemet kell mondanunk".  Victor János

 

A KERESZTÁBRÁZOLÁS

Tudjuk, hogy a kereszt a keresztyénség egyik szimbóluma, de az őskeresztyén közösségek eleinte egyáltalán nem használták a keresztet jelképükként, hanem sokkal inkább a HALAT.  Számukra azért volt a hal a legnépszerűbb szimbólum, mert a „JÉZUS KRISZTUS, ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ" szavak kezdőbetűi görögül kiadták az IKHTHÜSZ, „hal" szót.

 

A keresztyének sokáig tartózkodtak a keresztábrázolásától, az csak a 3-4. században vált jelképpé, a feszület pedig csak a 6. évszázadban jelent meg.

A világ protestáns egyházaiban a kereszt sohasem feszületjellegű formában jelenik meg, hanem csupán a testet nem hordozó egyszerű keresztábrázolások alakjában.

 

A protestáns egyházak közül egyedül a magyar reformátusok nem használják a keresztet, mint szimbólumot.

A reformáció során a kereszt, mint jelkép több országban is az ellenreformációval, a protestánsokat üldöző katolikus egyházzal kapcsolódott össze. Magyarország is ide tartozik, ezért hazánkban a reformátusok következetesen kerülik a kereszt használatát. Így a református liturgikus mozdulatok között nem szerepel a keresztvetés sem, míg az evangélikusok megtartották ezt a szokást.

Az evangélikusoknál megmaradt az oltárokon, a liturgia bizonyos pontjain a kereszt jelének kézzel mutatásában, vagy a püspökök nyakában lévő kereszttel.

 

Magyarországon a református reformáció radikálisan eltörölte a képek, szobrok tiszteletét, a fényes szertartásokat, így mindig idegenkedett a keresztábrázolástól is. A kereszt, mint jelkép soha nem jelenik meg a református szakrális-liturgikus épületeken és tárgyakon.

A magyar kálvinista ember a keresztyénség egyetemes jelképkincséből használja a csillagot, a kakast, kalászt, kenyeret, szőlőfürtöt, kelyhet, könyvet (Szent Biblia), pelikánt, bárányt, de nem vállalja, sőt határozottan elveti - a keresztábrázolást, mivel számára a kereszt igen fájdalmas inkvizíciós emlék.

ELKÉPZELHETETLEN például, hogy református ember sírhantjára kereszt kerüljön! Református sírhantokon, fejfákon, síremlékeken a kereszt helyett jellemzően kinyitott Biblia, bibliai igei idézet, kehely vagy szomorú fűz látható.

Egyes temetőkben a fejfákon olvasható még a tipikusan református sírokra jellemző:  A.B.F.R.A. felirat - e szép bizonyságtétel- is. A rövidítés jelentése:  „A BOLDOG FELTÁMADÁS REMÉNYSÉGE ALATT".

 

A katolikusok kereszt és képtiszteletéről Kálvin János így nyilatkozik:

„...nem ez a módja az Isten népe tanításának, akiket az Úr egészen más tudománnyal akart taníttatni, mint efféle dajkamesékkel. A saját igéjének hirdetését, ezt a mindenkire nézve közös tudományt rendelte arra. Mi szükség lenne tehát annak a sok FA-, KŐ-, sőt sokszor EZÜST- ÉS ARANYKERESZTNEK felállítására, ha újra meg újra szívükbe vésnék az embereknek, hogy Krisztus a mi bűneinkért adatott halálra, hogy a kereszten, ami kárhoztatásunkat elviselje és a mi vétkeinket lemossa?! Ebből az egyetlen mondatból többet tanulhatnának, mint ezer KŐ- vagy FAKERESZTBŐl.  De a fösvényeknek eszét, szemét jobban leköti az arany és ezüst, mint az Istennek bármiféle Igéje."  (Kálvin János: A keresztyén vallás alapvonalai)

 

A reformáció áldásait, az egész Európát átformáló nagy lelki ébredést, Isten igéjének szabad hirdetését a Római Katolikus Egyház nem nézte jó szemmel. 1545-63-ig Zsinatot tartott Tridentben, ahol hitbeli és teológiai döntéseket hoztak és egyértelműen elhatárolták magukat a reformációtól.

A tridenti zsinaton ELVETETTÉK, sőt átokkal sújtották az Isten Igéjére alapozott reformátori tételeket:

·        Sola Scriptura! (Egyedül a Szentírás!)

·        Sola Gratia! (Egyedül kegyelemből!)

·        Sola Fide! (Egyedül hit által!)

·        Solus Christus! (Egyedül Krisztus!)

Az evangéliumi hitet valló protestánsokat átokkal sújtották: 33 pontban kimondták az anatémát (átkot) azokra, akik az evangéliumot képviselték. Fontos tudni, hogy mindezeket a tridenti zsinati határozatokat mindmáig nem vonták vissza. Sőt, ma is ezekre kell esküt tenni a római katolikus bíborosoknak.

 

Ezzel elkezdődött a visszakatolizálás, csellel, ravaszsággal, tűzzel-vassal.

Az 1540-ben alakult jezsuita rend vállalta fel ezt a munkát, amelynek vezetője Loyola Ignác volt. Hazánkban az üldözés leghatásosabb képviselője Pázmány Péter volt.  Magyarországon az elnyomó Habsburg hatalom támogatásával működő Római Katolikus Egyház a kereszt jegyében protestáns templomokat foglalt le, a hitükben megmaradtakat üldözte és kínozta, különösen a „gyászévtized" (1671-1681) alatt.

A Habsburgokkal szövetkezett jezsuitizmusnak legjellegzetesebb uralkodó-képviselője volt I. Lipót osztrák-magyar császár, aki 50 éven át (1655-1705 között) uralkodva talán a legnagyobb pusztítást végezte hazánkban.

1674. március 5-én 300 protestáns prédikátort és tanítót rendeltek be a pozsonyi vértörvényszékre. Valamennyiüket halálra ítélték, majd a foglyoknak hármas megoldást kínálták életben maradásuk érdekében:

vagy lemondanak egyházi szolgálatukról,

vagy áttérnek katolikus hitre,

vagy külföldre távoznak.

A pozsonyi vésztörvényszék tehát A KERESZT JEGYÉBEN üldözte, kínozta, gyilkolta, ítélte halálra, száműzetésre, börtönre vagy gályarabságra hitük miatt az ártatlan protestáns lelkipásztorokat. A gályarabságra ítélteket ütlegelések közepette kényszerítették az oltári szentség és a kereszt előtti térdhajtásra. Nem egyszer erőszakkal kötelezték őket a kereszt megcsókolására.

A református hitvallók szemében, azóta a kereszt szimbóluma már nem csupán a Krisztus váltságának, hanem sokkal inkább a Habsburg önkénynek és az őket halálosan üldöző Római Katolikus Egyház kérlelhetetlenségének lett a JELKÉPE.

Végül 42 prédikátort hajtottak el iszonyatos szenvedések között Nápoly felé, ott 32 prédikátort eladtak gályarabnak, akik közül csak 26-an maradtak életben. A gályarabok élete elképzelhetetlenül nyomorúságos volt.

A kikötőbe megérkező rabokat bevezették a "rabok lajstromába", amelyet méltán hívtak "halál lajstromának" is.

A gályarab prédikátorok közül Kocsi Csergő Bálint „KŐSZIKLÁN ÉPÜLT HÁZ OSTROMA" című naplójában és Otrokócsi Fóris Ferenc a Római Katolikus Egyházra utaló „FUROR BESTIAE" (A Fenevad haragja) című emlék-iratában örökítette meg mérhetetlen szenvedésüket.

A gyászévtized kegyetlen meghurcoltatásai RÁVETÜLTEK A KERESZT SZIMBÓLUMÁRA is. Ezek miatt, az erőszakos tettek miatt a reformátusok IRTÓZTAK a keresztábrázolástól - mint az inkvizíció fájdalmas jelképétől.

Az ártatlan prédikátorok kilenc hónapon át szenvedtek a gályákon. Végül 1676. február 11-én áldott emlékezetű, de Ruyter holland admirális szabadította meg őket. Hazájukba egy ideig vissza sem térhettek, különböző protestáns gyülekezetek gondoskodtak róluk. A zürichi nagytemplom (Grossmünster) falán emléktábla örökíti meg a magyar prédikátorok száműzetését.

Hősies kitartásuk örök példa számunkra.  „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját!" (Jelenések 2,10)

 

Felhasznált irodalom:

Magyar Református Egyház hitvallási iratai:

Heidelbergi Káté, Második helvét Hitvallás

Kálvin János: A keresztyén vallás alapvonalai

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon

Bottyán János: Hitünk hősei

Békési Sándor: A kereszt szimbóluma és a magyar reformátusok

Szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

276. Dicséret

3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg mellettem Szerelmed és a hit;

Csak azt el ne veszítsem, Mi benned, ó, Úr Isten, Remélni megtanít!

4. Földi jó és szerencse Mulandó, mint magunk, :/: De a hit drága kincse Örök és fő javunk;

Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szüntelen: Élünk vagy meghalunk.

5. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad!

A szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 22.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

64. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 18.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

294. Dicséret

1. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat! :/: A te jelenléted Megvidámít,

éltet, Bátor szívet ad. Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet!

2. Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! :/: Lelkem a viharból,

Bűnből, minden bajból Hozzád menekül. Bár a föld Mind romba dőlt,

S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt!

3. Jézus, üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! :/: Kik szeretjük Istent,

Zengjünk neki itt lent S otthon: odafenn! Lelkem esd, Hogy Te vezesd!

S hazahívó szavad várom, Jézus, Vigasságom!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 6. fejezetének a 47-49 versei alapján:

Az Úr Jézus mondja:

„Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat.

Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott:

amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.

Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez,

aki alap nélkül a földre építette a házát:

beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult."

(Lukács 6, 47-49)

 

TÚLÉLÉS VAGY ÖSSZEOMLÁS?

Ez az Ige két embernek az Úr Jézus Krisztushoz, a Szent Bibliához, a hithez való viszonyulásáról szól.

Az az ember, aki nemcsak hallgatja, hanem meg is cselekszi az Úr Jézus beszédét, tanítását, az a bölcs, okos és megfontolt házépítőhöz hasonló. Fáradozása, munkája túléli a vihart, mert mindaz, amit a kősziklára alapozva épített, kiáll minden próbát.

Az az ember, aki csupán hallgatja az Úr Jézus beszédét, de nem vonja le belőle a gyakorlati következtetéseket, olyan, mint a bolond, balga, értelmetlen házépítő: akinek munkája és fáradozása teljesen hiábavaló, mert az első megpróbáltatás hatására összedől, romhalmazzá válik, semmivé lesz.

MINDEN CSALÓDÁS ALAPJA AZ ALAPOZÁS HIÁNYA.

Lelki értelemben is valamennyien építkező emberek vagyunk. „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,." (1Péter 2,5) Egyáltalán nem mindegy, hogy Isten próbatételei után örvendezhetünk-e vagy sírnunk kell. Túléljük-e a ránk mért csapásokat, vagy kárt vall az életünk.

Ma még bölcsen megfontolhatjuk, hogy az élő Kősziklára alapozva szeretnénk-e túlélni, átvészelni minden katasztrófát az életben, vagy pedig megkockáztatjuk, hogy a romok alatt pusztulunk el.

Melyik csoportba tartozunk?

Vizsgáljuk meg most életünk alapját. Milyen alapot vetettünk? Mire épül az életünk?

Istentől készített biztos sziklaalapra, vagy csupán emberi elképzelések labilis, bizonytalan homokjára.

Az Úr Jézus ma még figyelmeztet minket, hogy nem mindegy hogyan élünk, viselkedünk, cselekszünk!

Az anyaszentegyház 2000 éve szakadatlanul hirdeti, hogy az egyetlen okos, bölcs, józan, megfontolt döntés az, ha az élő Kősziklára, az Úr Jézus Krisztusra, az Isten élő szent és örök Igéjére épül fel az életünk!

Józanul bárki beláthatja, hogy alapozás nélkül a puszta földre építkezni nem normális dolog. Gondolhatnánk, hogy ekkora ostobaságot manapság már senki sem követ el, de ez egyáltalán nincs így.

Aki ma Jézus Krisztust mellőzi, hideg szívvel el tud menni mellette, tanítását szóra sem méltónak tartja, vagy kiveti életéből, az bizony egyenes úton halad a végső pusztulásba. Ez az igazság!

 

Tanulságképpen az Ige alapján nézzük meg a két ember közötti hasonlóságokat.

Először is mindketten ige-közelben - egyház-közelben - lévő, igehallgató emberek voltak.

Kívülről nézve sok mindenben hasonló beállítottságúnak látszottak, de valójában mégis, az Igéhez való hozzáállásukat, jellemüket, munkájukat tekintve hatalmas különbség volt köztük.

Ami közös bennük, hogy mindkettőjüknek az Úr Jézushoz kellett jönnie és tanítását hallaniuk kellett: „Aki hozzám jön, hallja beszédeimet."

Közös bennük, hogy mindkettőjüknek lehetőségük volt az Úr Jézus evangéliumát komolyan venni és aszerint cselekedni! „Aki hallja beszédeimet, és cselekszi azokat."

Közös volt bennük, hogy mindkettőjüknek házépítésbe kellett fogniuk.

És végül, mindkettőjüket egyaránt sújtották és együtt szenvedték a félelmetes természeti csapásokat.

 

Vizsgáljuk meg a két ember közötti különbségeket.

Az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint alapvető, és döbbenetes különbség van a két ember között.

Az egyik ember okos, bölcs volt, míg a másik bolond.

Az egyik azért volt bölcs, mert komolyan vette az Úr Jézus Krisztus személyét, míg a másik ember NEM.

Az egyik alapos, megfontolt és körültekintő volt, a másik pedig elképesztően felszínes.

Az egyik azért volt alapos, mert szívébe zárta Isten beszédét, és az Ige határozta meg az életét, gondolkozását, minden megnyilvánulását, míg a másik ember életét NEM.

Az egyik felkészült volt, míg a másik tragikusan komolytalan és felkészületlen.

Az egyik azért volt felkészült, mert hitt az Úr Jézus Krisztus beszédének, ezért természetesen számított a viharokra is, míg a másik ember mindezt teljesen figyelmen kívül hagyta.

Az egyik építkező ember mélyre ásott, a kősziklára alapozva házát jól építette meg. Feladatát körültekintően, alaposan, okosan, bölcsen és becsületesen végezte el még ott is, ahová az ember szemek nem láthattak; a másik viszont csak a látványra, a külsőségre törekedett és elképesztően hanyag volt.

 

LELKI VIHARBAN

Az Úr Jézus mondja: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.  Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." (Máté evangélium 7,24-27)

 

Feltűnő, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben az Igében négy komoly ÜTÉST, csapást, négy nagyon súlyos külső támadást, MEGPRÓBÁLTATÁST nevez meg, melyek egyenként önmagukban is katasztrofális hatásúak lehettek:

1. Ömlött a zápor

2. Jöttek az árvizek

3. Feltámadtak a szelek

4. Beleütköztek (nekidőltek) abba a házba

Amikor az Úr Jézustól hallották ezt a szemléletes kijelentést, ezek alapján előre lehetett következtetni a pusztítás nagyságára és arra is, hogy bizonyos fokozatosság van benne. Egyik hullám a másikat követve a csapások összeadódnak, egymást felerősítve hatalmas pusztítást okozhatnak. Tovább súlyosbítja a károkat, hogy a csapások nem csupán a felületet érintik, hanem még az alapokat is megrendítik.

 

A LELKI VIHARKÁROK SOKKAL SÚLYOSABBAK A TERMÉSZETI CSAPÁSOKNÁL.

„A kísértések, amelyek próbára tesznek minket, olyanok, mint a hullámok és a viharok, könnyen romba döntik a bizonytalan lelkeket." (Kálvin János)

Rettenetes dolog fizikailag szenvedni, de tudjuk, hogy a lelki fájdalmak sokkal érzékenyebb és mélyebb sebet marnak az emberben.

Gondoljunk csak arra, amikor az ellenség részéről igaztalan és kíméletlen rágalmak célpontjába kerülünk, vagy amikor hirtelen támadások, üldözések vihara, zuhataga, örvénye, tornádója szakad ránk.

Amikor hívő életünk lelki békéjét, nyugalmát, stabilitását megpróbálják sötét, gonosz ördögi erők kikezdeni, aláásni, megbontani, megtörni. Hívő ember legyen a talpán, aki túléli ezeket a csapásokat és nem omlik össze.

Ilyenkor mindig: Nézzünk fel Jézusra, a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére..." (Zsidók 12,2) ahogy ezt Luther Márton is mindig megtette:

Gyaláznak engem ellenségeim, hát tegyék, de ha kegyes keresztyének Krisztus Urunkkal együtt dicsérnek, HA CSAK EGYETLEN KERESZTYÉN is hűséges munkásnak tart, már túlontúl gazdagon elnyertem jutalmamat. Amazok nem érdekelnek, nem méltók rá, hogy munkámat értékeljék, ha dicsérnének, annak szívem mélyén fájnia kellene. Gyalázkodásuk a legnagyobb dicséret és tisztesség számomra."

(Luther Márton: MÉLYSÉGE ÉS MAGASSÁGA)

Az Úr Jézus előre figyelmeztetett minket, hogy hívő életünkre időről-időre viharok zúdulnak!

Bármikor kerülhetünk ilyen hitet próbáló lelki „tornádók" borzalmas pusztító szélcsatornáiba.

Ezekre a viharos időkre jó előre fel kell készülnünk, hisz az Úr Jézus is előre megmondta Péter apostolnak:

„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát,

de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited"... (Lukács 22 31-32)

A Bibliából világosan fel kell ismernünk az ellenség szándékait, és alattomos támadásaikra jó előre fel kell készülnünk! Az ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló! Ma is ölni akar, mert ez a foglalkozása: „azért jön, hogy öljön és pusztítson!" (János 10,10)

Feltett szándéka valamilyen módon megtéveszteni és levadászni a tudatlan és vigyázatlan embereket.

Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben. Durva és alattomosan kifinomult módszereivel, széles és roppant gazdag eszköztárával, behízelgő, vagy brutális támadásainak csapásai alatt minden védtelen ember hamarosan ÖSSZEOMLIK. Mindent elkövet, mindent megmozgat és semmitől sem riad vissza. Sokan belegabalyodnak kivetett hálójába és elbuknak.

Az ellenség részéről soha ne számítsunk kíméletre, vagy jóindulatra. Az ördög törekvése a rombolás, a totális összeomlás elérése, megtévesztett áldozatainak nyomorba döntése, teljes elpusztítása.

„A bolond ember homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult".

Ilyen viharok között derül ki valójában és egyértelműen az ÉLETALAPOZÁS minősége!

Akik nem hisznek Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Akiknek nem Jézus Krisztus az életük fundamentuma, azokat minden pillanatban a legpusztítóbb katasztrófa fenyegeti.

Mi, akik szeretjük és követjük Őt, nyugtasson meg az a tudat, hogy ha a legnagyobb veszélyben, még ha a halál árnyékának völgyében szenvedünk is, ha kísértések között bukdácsolunk is, az Úr Jézus Krisztus imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. Csak ezért éljük túl, ezért maradunk meg, ezért nem vallunk szégyent.

 

LELKI VIHARKÁROK

Áldott legyen az Úr, hogy ha könyörül rajtunk és épségben átvészeljük a sorozatos lelki megrázkódtatásokat, csapásokat. A lelki viharokat csak azért éljük túl, mert hajlékunk az Isten. Ő a mi Kősziklánk! Csak a mennyei hajlék alatt élhetünk biztonságban.

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

Mi megmenekültek, remegő szívvel hálásan csodálkozunk, amint elvonul a vihar és mi életben maradtunk!

 

Tudnunk kell, hogy az Úr Jézus soha nem mondta azt, hogy a vihar nyomai nem fognak majd meglátszani!

A LELKI SEBEK NEM BIZTOS, HOGY NYOLC NAPON BELÜL GYÓGYULNAK.

Lélekben készüljünk fel arra, hogy ha nem is omlott össze a házunk, de arra számíthatunk, hogy a vihar nyomai még sokáig látszani fognak. A lelki rehabilitáció is eltart még egy darabig.

Tény az, hogy a hívő életben azonnal megindulhat a nagy LELKI ROMELTAKARÍTÁS.

A megtépázott „hajlékon", kikezdett életen, tisztességen és a becsület helyreállításán még van mit munkálkodni: kötözgetni, gyógyítgatni, ápolgatni, míg végre gyógyul és beforr az eleven seb.

A lelki kárrendezés során is számos sürgős és halaszthatatlan feladat vár ránk. Nem kevés időbe kerül a lelki kizökkent állapot helyrebillenése, lecsillapodása, a sebzett szív és a lélek megnyugvása.

Eltart egy ideig, míg lassan elcsitulnak a dolgok.

Mindig súlyosan nehéz feladat az újrakezdés, éppen úgy, mint Noé idejében, vagy Jeruzsálem várfalainak újjáépítésekor történt. Ilyenkor akad feladat bőven!

A viharokról sem tudhatjuk, hogy hányszor fog megismétlődni, hányszor lesz még SZÍV-UTÓRENGÉS!

Egy biztos, nem lesz sokáig szélcsendes, viharmentes a hitéletünk! Nyilván ezek a traumák mindenkit megviselnek, lehet, hogy egy ideig takaréklángra állítják lelki életünket és hátráltatnak a nyugodt építőmunkában.

Számolnunk kell azzal is, hogy életünk során elég sok időt felemészt majd a lelki romeltakarítás.

De nekifeszülve menni kell tovább, hisz küldetésben járunk és szolgálatban őrhelyünkön állunk.

„Mivel Isten irgalmából szolgálatban állunk, nem csüggedünk el." (2Korinthus 4,1)

 

A hívő ember teljes bizodalmát az élő Kősziklába, Krisztus Jézusba veti, ezért nemcsak hallgatja az Igét, hanem igyekszik aszerint élni az életét, mert meg van győződve arról, hogy a Krisztus alap, örök sziklaszilárd alap.

Ez az alap soha nem omlik össze, mert kikezdhetetlen és mozdíthatatlan.

Csak a Krisztusba vetett hit állja ki az idők próbáját.

Mindez számunkra biztonságot, békességet, megnyugvást, erőt, tartást ad.

„Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül." (294. ének)

 

Boldog vagy, ha Őrá alapoztad életedet, jelenedet, jövődet, családodat, terveidet, megélhetésedet, akkor nem fogsz csalódni és Ő garantálja, hogy vele megalapozott hitéleted minden próbatételt, minden vihart ki fog állni!

„Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül amely vettetett, mely a Jézus Krisztus" (1Korinthus 3,11)

 

Budapest, 2021. április 18.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

***

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hivőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De szent megújulásért És békéért

eped, Míg látomása egykor dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül.

5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.

Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel Fenn Nálad béke vár

***

H I R D E T É S E K

Örömmel tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy remény van arra, hogy 2021. május 2-án vasárnap újra tarthatunk

templomi istentiszteletet.

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. április14.-i határozata

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk: A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét....

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa

Budapest, 2021. április 14.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

 

Tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából folytassuk tovább a közös bibliatanulmányunkat a Lukács írása szerinti szent evangéliumát és annak a folytatását az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet, mely immár átvezet minket a Pünkösd ünnepére való felkészülésünkre is.

Továbbra is helyesen használjuk ki ezt a rendkívüli időt és éljünk az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Honlapunkon megtalálják a járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 18.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

***

63. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 15.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hivőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De szent megújulásért És békéért

eped, Míg látomása egykor dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül.

5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.

Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel Fenn Nálad béke vár

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Filippi levél 2. részéből:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon."

(Filippi 2, 15)

A LELKI HIGIÉNIA FONTOSSÁGA

Tudjuk, hogy milyen veszélyes világban élünk, és lehetőségeinkhez képest igyekszünk is megvédeni magunkat. Például teljesen természetes reakció az, ahogyan a fertőzésekkel szemben viselkedünk.

Ilyen esetben mindenki gondolkodás nélkül aláveti magát a különböző óvintézkedéseknek, a fertőtlenítéseknek, vagy egyéb megelőző rendszabályoknak.

Milyen elgondolkodtató mégis az, hogy az egészségügyi higiéniára ugyan nagy gondot fordítunk, de vajon miért nem vagyunk igényesek a lelki-szellemi higiénia tekintetében?

 

Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy milyen őrült tempóban távolodik az emberiség Istentől. Különösen felfoghatatlan az, ami napjainkban a lelki fertőzés terén történik. Sajnos egyszerűen elképesztő, hogy mennyi veszély leselkedik ránk anélkül, hogy tudomásunk lenne róla.

Mennyi „bálvány" épül be észrevétlenül életünkbe és igyekszik Isten útját eltorlaszolni szívünkben.

Csak egyedül a Szabadító Jézus Krisztusnak van hatalma segíteni rajtunk.

Aki ma nem Őt követi és nem Tőle várja a megoldást, „gyógyulást", az menthetetlenül el fog veszni.

 

·        „A világban mindenütt tombol a hitszegés, a kegyetlenség, a csalárdság, az álnokság, az erőszak, nincs méltányosság, nincs tisztesség, a szegények elnyomás alatt nyögnek, az ártatlanokat gőgösen és gyalázkodva zaklatják. Mégis, a tapasztalat megtanít, hogy bár a gonosz roppant tömege nehezedik a világra és nyomja el azt, mindazáltal vannak néhányan, akikben felismerhető a hit aprócska szikrája." (Kálvin János)

 

 

KOR (KÓR) TÜNETEK

Mennyi hálaadás hangzik el naponta a földön, és mennyi káromkodás?

Hány templom, vagy imaház épül ma, és mennyi szórakozóhely?

Napjainkban mennyi Istent dicsérő ének születik, és hány istentelen?

És egy személyes kérdés:

Mi mennyi időt töltünk naponta a Biblia fölé hajolva, és mennyit fordítunk szórakozásainkra?

Mindezeket őszintén átgondolva bűnbánattal vallhatjuk meg, hogy van mit javítani saját életünkben.

Be kell látnunk, hogy a tudomány és technika fejlődésével az ember nem lett se jobb, se tisztességesebb, se felvilágosultabb. Félelmetes látni, amint modern korunkban jósdák nyílnak és az űrkorszak embere a horoszkópjában keres megoldást, ugyanakkor fórumot kapnak a nagy nyilvánosság előtt a különböző okkult erők: sámánok, táltosok, ufó hívők és egyéb bálványimádók.

A modern technika beszűrődő torz kinövései: (gonosz, erőszakot sugalló filmek, könyvek, játékok, zene, stb), az istentelenségeket hirdető eszmék, vagy a „kényelem és jólét minden áron" szellemisége mindent lesöpört már az asztalról, amit lehetett:

Tegyük hozzá, először a Bibliát próbálta nevetségessé tenni,

majd az imádkozó kezeket csavarta ki,

végül a templomba vezető utat szántotta fel.

Így aztán sikerült becsapnia, eltérítenie, eldeformálnia, kifosztania mindenkit, akik hisznek ördögi hazugságainak.

 

Felfoghatatlan és követhetetlen az istentelen világ ilyen nagyarányú térnyerése, mely ma már az egyházakat is elérte. Sajnos még a tisztességes felekezetekben is egyre inkább felhígul az evangélium, alkalmazkodva a korszellemhez, a kor elvárásaihoz vagy meghasonlások, szakadások okoznak jóvátehetetlen károkat.

Az evangélium tiszta hirdetése ma igen sok helyen vagy hiányzik, vagy éppen csak nyomokban található meg. Ez a tény igen lehangoló, elszomorító, sőt megbotránkoztató is! Talán nem járunk messze az igazságtól, ha kijelentjük, hogy a végidők egyik látványos jele az emberközpontú „humanista", színtelen, fajsúlytalan, hitvallástalan, olcsó és igénytelen prédikáció!

Ezért ma már nem is csodálkozunk, hogy a szeretet látványosan meghidegül, a magukra hagyott hitben erőtlenek pedig mesterséges szeretetpótlékok után néznek. Emiatt sokan feladják hitvallásaikat és a gomba módra szaporodó, különféle destruktív szekták kérlelhetetlen harapófogójába kerülnek.

Ne feledjük, hogy aki az Úr ellensége, az a mi ellenségünk is. „Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok (álnok munkások), akik Krisztus apostolainak adják ki magukat." (2Korinthus 11,13)

A megszaporodott hamis próféták, álapostolok hozzáállásával kapcsolatban soha nem lehetünk elvakult optimisták. Amint a konkoly sem tud megtérni, és a párduc sem tudja megváltoztatni a foltjait, ők sem szelídíthetők, ezért nem számíthatunk jóindulatukra. Nem téveszthet meg minket a behízelgő simulékony álcázott magatartás, vagy a világosság angyalának mutatkozó jelmez.

A Bibliából világosan felismerhető az ellenség szándéka. Soha nem szabad feltételeznünk, hogy nyugton hagynak majd minket, ezért alattomos támadásaikra jó előre fel kell készülnünk! Nem érhetnek minket váratlanul! Sőt ellenségeinknek azonnal meg kell tapasztalniuk, hogy az Úr Jézus nem hagyott minket fegyvertelenül.

„Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására." (2Korinthus 10:4)

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el, akinek álljatok ellene a hitben szilárdan." (1Péter 5,8-9)

 

HATÁROZOTTAN ELKÜLÖNÜLNI

Aki ma Jézus Krisztus követője és vállalja a keskeny utat, mert célja az üdvösség, annak feltétlenül el kell szakadnia ennek a bűnös, istentelen világnak minden szennyes kínálatától.

„Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van." (1János 2,15-16)

 

Tehát MINDENTŐL, amiről kiderül, hogy nem kedves az Úrnak, szakadjunk el, váljunk meg örökre! „Mindentől, ami gonosznak látszik őrizkedjetek." (1Tesszalonika 5,22)

Mint amikor valaki nagy műtét előtt áll és alapos kivizsgálásokkal felkészítik rá, úgy kell nekünk is a legkomolyabban felkészülnünk az Úrral való találkozásra.

Meg kell menekülnünk minden szenvedélyből, gonosz szokásokból, babonaságokból, okkult dolgokból.

Haladéktalanul át kell vizsgálnunk gyűjteményeinket: könyvespolcainkat, újságjainkat, lemezeinket, vagy kedvenceinket a Neten, Tv -ben, de baráti társaságunkat, szokásainkat vagy netán szórakozásainkat stb. is.

A bálványok okozta lelki fertőzésekből való szabadulásunk Isten segítsége nélkül lehetetlen.

Mit tehetünk? Forduljunk bizalommal imádságban a mi dicsőséges Megváltónkhoz az Úr Jézus Krisztushoz és őszintén valljuk meg ezeket a bűnöket, tagadjuk meg mindazt, ami zavarja az Istennel való áldott kapcsolatunkat.

Tegyük meg azt, ami tőlünk telhető!

Ne sajnáljuk kidobni azt, ami szemétre való!

Váljunk meg örökre az istentelen hitványságoktól!

Nem leszünk szegényebbek, hanem éppen gazdagabbak, tisztábbak és boldogabbak.

Ő kész segíteni rajtunk, hisz Jézus Krisztus éppen azért jött a mennyből, hogy bűneinkből teljesen megtisztítson minket.  „Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől...Ha megvalljuk bűneinket hű és igaz Ő, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1János 1,7-9)

 

Ha már Isten kegyelméből megszabadultunk, akkor adjunk hálát azért, hogy vele biztonságban élhetünk még ebben a veszélyes, fertőzött világban is.

Ezentúl ne vállaljunk közösséget semmi istentelenséggel.

Vegyük a legkomolyabban az igei üzenetet:

„Mindentől, ami gonosznak látszik őrizkedjetek." (1Tesszalonika 5,22)

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.      Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem  megszentelődésre." (1Thesszalonika 4:3,7)

 

Bátorítunk minden hitben élő testvért, hogy ne adja fel az Istennel létrejött meghitt kapcsolatát, és soha semmi földi kincsért ne pártoljon el az Úrtól, és ne okozzon többé neki fájdalmat.

A mi Istenünk jól ismer minket és elvárja tőlünk, hogy hűek legyünk hozzá mindhalálig.

Várjuk készen a mi dicsőséges Megváltónkkal, az Úr Jézus Krisztussal való áldott és örök találkozást megtisztult szívvel-lélekkel, boldogan és szabadon!

„Feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban." (Filippi 2, 15)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

396. Dicséret

396. Ébredj, bizonyságtévő Lélek!

1. Ébredj, bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak, :/: Kik bátran szólnak harcra készek,

Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét, Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

2. Ó, bárha lángod fellobogna S ébredne föl sok nemzet fényinél :/: Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,

Aratna, mígnem leborul az éj! Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly kevés!

3. Küldd útra hírnökid csapatját, És adj erőt onnan felül nekik, :/: Hogy veszni a pogányt se hagyják,

És szerteűzzék Sátán seregit. Országod jöjjön el minél elébb, Hirdetve szent neved dicséretét!

 

***

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 15.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

62. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 11.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

154. Dicséret

A 370. dallamára: Jővel Szentlélek Úr Isten

Úr Jézus, mely igen drága A te Igédnek világa, :/:

Mely bölccsé tévén az elmét,  Szűli az Úrnak félelmét.

Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk,

Végyen bennünk épületet, A hit, reménység és szeretet:

Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 13. fejezetének a 23-24 versei alapján:

„Egyszer valaki ezt kérdezte tőle (Az Úr Jézustól):

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?"

Erre Ő így felelt nekik:

„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek,

hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak."

 

***

MIÉRT FONTOS BEMENNI A SZOROS KAPUN?

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz,

és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Máté 7,14)

Amikor az Úr Jézus ezt az üzenetet mondta, éppen városról-városra járva tanított, hirdetve a mennyek országát.

Talán éppen egy városkapunál hangzott el ez a néhány mondat, ahol sokan vártak a bejutásra.

Tudták, hogy könnyen kívül maradhatnak, ha bezárják a kapukat.

Ezért komoly figyelmeztetésként hatott az Úr felszólítása: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun."

 

Aki előtt már zártak be ajtót, az átélte milyen fájdalmas érzés kívül maradni.

Ebben az esetben az Úr Jézus éppen arra figyelmeztet minket, hogy ma még nyitva áll ez a lehetőség.

Ma még be lehet lépni az örök életre vezető mennyei keskeny út szoros, de még nyitott kapuján.

Magunkra vessünk, ha ezt a felszólítást nem vesszük elég komolyan,

vagy ha makacsul halogatjuk, elodázzuk a végső döntést és különböző okokra hivatkozva elmulasztunk belépni.

 

***

Ebben az Igében az Úr Jézus Krisztus kétféle életútról, életvitelről beszél.

Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, HARMADIK LEHETŐSÉG NINCS. Mi a különbség köztük?

A keskeny, a krisztusi út az Életre visz. Ezt az utat keresni kell. Erre az útra csak a szoros kapun át lehet belépni.

Ezt a szoros kaput csak kevesen találják meg és ezen az úton csak kevesen járnak.

Csak kevesen vállalják a megszentelt krisztusi életvitelt, a keresztet és az ezzel járó szenvedéseket.

De mind boldogok, akik megtalálták a keskeny utat, és hálás szívvel boldogan haladnak rajta egészen a célig.

 

Tény az, hogy a bűn miatt minden ember a SZÉLES ÚTRA születik.

Igen, mindannyiunk számára ismerős az az életstílus, ami ott található.

A széles úton folyamatosan széles tömeg hömpölyög, minden zavaros és igen nehéz rajta tájékozódni.

 • Ott nincsenek evidenciák, ott minden bizonytalan, minden relatív.
 • Ott a jót rossznak mondják és a rosszat jónak.
 • Ott nincs tekintély, és nincsenek tekintettel egymásra az emberek.
 • Ott nincs hit, nincs remény, nincs szeretet, nincs áldás, mert ott nincs jelen Isten.
 • A széles úton farkastörvények vannak, és az ököljog uralkodik.
 • Ott gátlástalanul tombolnak a szenvedélyek.
 • Ott dominál a siker, a szerencse, a mámor, az érzékiség, a testiség.
 • Ott természetes az irígység, a gyűlölet, az erőszak, a kegyetlenség.
 • Ott szüntelen romlás van és morális válság.

 

 • Ez az út a romlás útja, ott mindent szabad, ott nincs törvény, nincs erkölcs, nincs tisztesség, nincs kontroll.
 • Ott minden összekeveredik és összefonódik.
 • Ott folyamatos a megtévesztés, a jó és a rossz összemosása, egymás átverése.
 • Keveredik a tudomány a tudománytalansággal, a törvény a törvénytelenséggel.
 • Keveredik a hit a hiszékenységgel, a tiszta tanítás hamis tanítással és a babonasággal.
 • Ott folyik a nagy keverés, a megtévesztő hitetés, hogy higgyenek a babonaságban, szerencsében, álmokban, misztikus látomásokban, pogány hiedelmekben, (nép)szokásokban, hagyományokban, okkult dolgokban, stb! De mindez csak azért, hogy az emberek a lelkükkel, az üdvösségükkel ne törődjenek.

 

Láthatjuk a két út között az -ég és föld-  különbséget.

A legjelentősebb különbség mégis az út végén derül ki.

A széles út a kárhozatba visz, ahol az örök szenvedés várja őket.

A széles úton erről senki nem tájékoztatta őket, ezt nem reklámozták, ez nem volt kiírva sehol.

Ha valaki nem figyel Isten hívó szavára, csak az út végén fogja megtudni, hogy hova is érkezett valójában, és akkor már túl késő, nem lehet segíteni rajta.

 

A Szent Biblia arra figyelmeztet minket, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyik úton járunk!

Isten országa, az üdvösség-e az úti célunk, vagy a kárhozat, az ítélet, a veszedelem?

Az Úr Jézus időben felhívja a figyelmünket arra, hogy:, „sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak."

Sokan szeretnének majd bejutni, de egyszer bezáratik az ajtó.

Az Úr Jézus Krisztus így folytatja az Igét: „Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: NEM TUDOM HONNÉT VALÓK VAGYTOK TI". (Lukács 13,25)

 

Egyszer bezáratik az ajtó, éppen úgy mint Noé idejében, amikor csak nyolc ember élte túl a katasztrófát.

Csak ők jutottak be a bárkába, mert maga Isten zárta be a bárka ajtaját.

 

A tíz szűz példázatában csak az öt okos szűz jutott be időben, égő lámpásukkal a menyegzőre.

A többiek már csak a bezárt ajtón zörgethettek csupán. Hiába szerettek volna bejutni, hiába könyörögtek mondván: „Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk"! És mit kellett hallaniuk?

Az Úr így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, NEM ISMERLEK titeket." (Máté 25,12)

 

Az Ige szerint csak kevesen lépnek be a szoros kapun!

Mert csak kevesen keresik. Csak kevesen találják meg.

Csak azok, akik komolyan veszik az Úr Jézus Krisztust, akik ismerik és igazán szeretik Őt!

Ezt a mennyei lehetőséget, az életmentő keskeny utat Ő készítette el számunkra.

Ő az egyetlen Út!

Ő személyesen az Élő Út!

Ő vágott utat előttünk a számunkra áthatolhatatlan bűndzsungelen át!

Bizony Őt tépték-marták a tövisek, és értünk omlott alá szent vére a kereszten.

Így mentett meg minket, a saját élete feláldozásával!

 

A szoros kapun belépni csak a földi életünk során van lehetőségünk!

Az Emberfiának itt a földön van hatalma bűnöket megbocsátani, a túlvilágon erre már nincs esély.

 

Az örök élet, az üdvösség lehet, hogy sokaknak nagyon is szimpatikus,

de az odavezető szoros kapu és keskeny út már nem, mert az hitkomolysággal, kereszthordozással, fájdalommal, sok tövissel, szenvedéssel, súlyos felelősséggel és lemondással jár.

 

***

Az emberiség úgy viszonyul ehhez a lehetőséghez, mint egy utazáshoz.

Az „üdvösség vonata" ma még ott várakozik az állomáson és várja az utasokat, várja az indulást.

Vannak olyanok, akiket ez nem érdekel.

Mások talán jegyet is váltanak, de meggondolják magukat és mégsem szállnak fel.

És olyanok is vannak, akik az utolsó pillanatban késik le.

 • Aki majdnem elérte a vonatot, az LEKÉSTE.
 • Aki majdnem átment a vizsgán, az MEGBUKOTT.
 • Aki majdnem szabad lett, az továbbra is RAB MARADT.
 • Aki majdnem túlélte a betegséget, az MEGHALT.
 • Aki majdnem megtért, az MEGTÉRETLEN MARADT.
 • Aki majdnem Krisztusé lett, az a sátáné MARADT.
 • Aki majdnem Krisztus mellett döntött, az ELLENE SZAVAZOTT.
 • Aki majdnem belépett a szoros kapun, az a SZÉLES ÚTON MARADT.
 • Aki majdnem hívővé lett, az HITETLEN MARADT.
 • Aki majdnem keresztyén lett, az NEM LETT KERESZTYÉN SOHA.
 • Aki majdnem üdvözült, az ELKÁRHOZOTT!

Hiszen, ha valami csak majdnem történik meg, az valójában EGYÁLTALÁN NEM TÖRTÉNIK MEG!

 

Hadd idézzek itt néhány sort a neves igehirdető Albert Lüscher tanításából, mely a TÖVISKORONÁS szoros kapuról szól. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Máté 7,14)

„Ami különösen feltűnik ebben a kijelentésben az a tény, hogy KEVESEN találják meg!

Kálvin „Institució"- jának 1561 - es kiadása címlapján egy képet látunk, mely két kaput ábrázol.

Az egyik szoros, TÖVISBOKORRAL a bejáratánál és TÖVISKORONÁVAL a kapu fölött.

Ez a kép világosan kiábrázolja, miért vannak olyan kevesen a keskeny úton.

A tövisbokor a szégyen és a gúny jelképe.

Az Úr Jézust töviskoszorúval koronázták meg és ugyanígy mindenkit, aki átlép a szoros kapun és Jézus Krisztus követésének keskeny útján jár, az Úr Jézusért való szenvedés töviskoszorújával koronáznak meg.

És éppen ezt nem akarja a sok névleges keresztyén; nem akarnak az alázat útján járni.

Utált, sőt gyűlöletes előttük a szégyen és a gúny.

De figyeljük meg csak pontosan Jézus Krisztus szóhasználatát: „és kevesen vannak, akik megtalálják azt."

A döntő szó itt a „MEGTALÁLJÁK".

Egyáltalán nem magától értetődő ugyanis, hogy valaki megtalálja a szoros kaput.

A tágas kapu mindenki számára messziről látható, nem kell keresni.

A szoros kaput és a keskeny utat azonban keresni kell.

A szoros kaput és a keskeny utat alázat, bűnbánat és Jézus Krisztus vérében elnyert bűnbocsánat által lehet megtalálni.

Amiért oly kevesen találják meg a szoros kaput és a keskeny utat az, hogy a névleges keresztyének nagy tömege nem akar bűnbánatot tartani.

Valamiképpen szeretne vallásos lenni, szeretne keresztyén hitet, szeretne bejutni a mennyek országába, de bűneit megbánni és megvallani nem:

nem akar a bűnei okozta romlottságából a Bárány vére által megváltatni, ez számára túl sok, ez nem illik bele személyes elképzeléseibe;  sokkal kényelmesebb számára a tömegek keresztyénsége, amely bűnbánat, bűnvallás és bűnbocsánat nélkül oly szépen és fáradság nélkül vezet a mennybe.

Pedig megrendítőek az Úr Jézus Krisztus szavai: „és KEVESEN VANNAK, akik megtalálják azt."

(Albert Lüscher)

 

Életbevágóan fontos kérdés tehát, hogy beléptünk-e már a szoros kapun, vállalva a keresztet is?

Ott van-e már a helyünk a keskeny úton, a menny felé haladók között az Úr Jézus Krisztus szent gyülekezetében?

Legyen most számunkra bátorítás, hogy ma még tart a kegyelem, ma még nem késő! Használjuk ki ezt a lehetőséget, mert hogy Kálvin fogalmazott: "Amíg halljuk az Úr szavát, mellyel hív magához, addig a mennyek országába, - mintegy nyitott ajtón át- még beléphetünk".

„Az Úr Jézus Krisztus arra figyelmezteti tanítványait, hogy készüljenek fel a keskeny és tövises útra, hogy senkit ne ejtsenek foglyul a szabados és könnyű élet csábításai, hogy ne csapongjunk szanaszét.  Krisztusnak ez a tanítása korlátok között tart minket, életünket a keskeny útra tereli, és a nagy tömegből kiválasztva kevés társat is rendel mellénk. Semmi sem tarthat vissza attól, hogy az életre törekedjünk". (Kálvin János)

Nincs fontosabb tehát, mint ezt az üdvös lépést megtenni!

Ma még megtehetjük, ma még rábízhatjuk magunkat teljesen a hűséges Megváltóra és vele élhetünk örökké!

Ha az Úr Jézus beszédét komolyan véve, őszinte bizalommal és meggyőződéses hittel már beléptünk ama szoros kapun, akkor meghoztuk életünk legáldottabb és megbánhatatlan döntését, mert ezzel már Isten országának állampolgáraként, a krisztusi utat járjuk, mely az Örök Életre visz.

Bizalmamat Krisztusnak szent vérébe vetem.

Örök, igaz javamat csak Benne lelhetem.

E földi, gyarló létben érdemem semmi sincs.

Mit Krisztus szerzett nékem, az, az csupán a kincs!

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. április 11.

 

 

***

426. Dicséret

1. Már keresztem vállra vettem S érted mindent elhagyok.:/: Mindenem vagy, árva lettem,

Honjavesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, Nincs már bennem vak remény,

Mégis gazdag úr maradtam: Isten és a menny enyém.

2. Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; :/: Sorsom próbál és sanyargat:

Édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van velem,

Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem.

3. Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; :/: Légy vidám, ha meg-megérzed:

Tenni kell még s tűrni kell. Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen Atya mosolya;

Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?

4. Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, :/: S az örök menny fénykörébe

Bévezet majd szent Urad. Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted,

Üdvösséggé lesz reményed, Égi látássá hited.

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel,..

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest, 2021. március 26.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

 

Tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait, hogy Istenünk iránti hálából folytassuk tovább a közös bibliatanulmányunkat a Lukács írása szerinti szent evangéliumát és annak a folytatását az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet, mely immár átvezet minket a Pünkösd ünnepére való felkészülésünkre is.

Továbbra is helyesen használjuk ki ezt a rendkívüli időt és éljünk az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Honlapunkon megtalálják a járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 11.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

61. lelkipásztori  körlevél  járvány  idején

(Budapest, 2021. április 8.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

364. Dicséret

364. Ments meg Uram, engem

1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!

Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.

2. Reszket minden tagom, borzadok és félek, Én, e földön küzdő szegény bűnös lélek;

Ama napon engem ítéletre vonnak, Midőn az ég és föld egyben megindulnak.

3. Haragnak napja az, kínok, ínség napja, Nagy nap, mely a bűnöst gyötri, szorongatja,

Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, Eljössz a világot lángokban ítélni.

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Jelenések könyvéből:

„A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!" És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".

(Jelenések 21, 6-7  (8)

 

 

HOL TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?

Írta: Adámi László

 

A címben föltett kérdés talán idegenkedést vált ki azokból, akik magukat „modern" gondolkodásúnak tartják, de kérem: ne tekintse senki „ósdi, kegyes frázispuffogtatásnak". Hiszen ez a leghatalmasabb kérdés mindegyikünk mulandó élete fölött, és amit Isten tudtunkra ad ezzel kapcsolatban, az a legszemélyesebben érint, és kikerülhetetlenül felelőssé tesz bennünket.

Csak két lehetőség van, amit az ÚR meghatároz Igéjében:

vagy örökre ott lehetsz az Ő boldogító jelenlétében, éltető szeretetében,

- vagy örökre ki leszel zárva onnét.

 

Isten, aki Fiában, Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki nekünk lényét, szent szeretetét, befejezett tényként közli velünk azt, ami számunkra a kikutathatatlan jövő titka lenne.

Biztosít afelől, hogy üdvtervének, mindent újjáteremtő szándékának megvalósulása nem kétséges.

„Megtörtént"/6.v./, mondja Ő, akivel kezdődik és végződik minden, mert Ö maga a kezdet és a vég.

Az eget, földet átfogó és újjáteremtő fenséges kijelentéséhez kapcsolódik az Ő bensőséges, mindnyájunk szívét egyenként irgalommal kereső ígérete:

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, Örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz"/6b-7.v./.

 

Isten tudja, hogy tőle elszakadt, magunkat kereső állapotunkban (ez a bűn!) mi mind Őrá szomjazunk, és semmi meg nem elégíthet: se pénz, se szesz, se misztika, se szex mámora, vagy sorolhatnánk bármit, ami ezen a világon akár nemesnek, akár nemtelennek számít...

Az „élet vizének forrása" a Megváltó Úr Jézus Krisztusból fakad csak; és halott lelkünket nem elevenítheti meg és nem üdítheti föl más, csak az a megfizethetetlen, „ingyen" kegyelem, hogy Isten „szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" /János ev. 4,10b/.

Isten azt is tökéletesen tudja, hogy míg önmagunkért „reszketünk" , csak vesztesek lehetünk nélküle, magunkat és másokat tönkretéve, lutheri kifejezéssel élve „az ördög, a világ és a test" bűvöletében, mennyei Atyánk pedig győztessé akar tenni: győztessé önmagunk és a bennünk lakó bűn fölött; győztessé a világ megejtő csábításai, megtévesztései és megfélemlítései fölött; győztessé a Sátán igézetével, vádjaival és kényszerítő hatalmával szemben; s végül győztessé a halál fölött is!

Hogy lehetsz „győztes"?

Ha van Istentől született hited, amelyben Isten maga kapcsol oda az Ő Fiához; és Szentlelke által bizonyossággal ajándékoz meg afelől, hogy bűneidet megbocsátva gyermekévé fogadott, gyermekeként nevel, vezet és megőriz, és Örökre kellesz neki... /Vö. János ev. 5,4-5/

 

Miközben Atyánk erre a hitre hív és ezt a hitet ajándékképpen kínálja nekünk,

Ő, a szent Isten, félelmetes erővel figyelmeztet örök ítéletére is: meg ne vessük Krisztushoz hívó szavát!

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta" /János ev. 3,36/.

 

Van kárhozat, van örök tűznek ítélete: mert az Isten szent, mert az Isten - Isten!

A végtelen szeretet a bűnnel nem alkuszik:

mivel éltetni akar, éppen ezért az ítélet következik belőle az életrontó gonosszal szemben!

Bizony, kihagyhatatlan igeszakaszunkból a zárójelbe tett 8. vers is.

„De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".

Számomra olyan fájdalmas különben ez a zárójel, mert arra a be nem vallott gyakorlatra utal egyházunkban,

hogy "az ítéletről inkább ne beszéljünk, mert még több embert elveszítünk".

Hadd idézzek itt néhány sort Albert Lüschertól:

„Miért kell az embernek oly kétségbeesetten védekeznie az ítélet valósága ellen? Aki egy kissé jártas a bibliai lélektanban, az tudja, hogy csak a bűnnel terhelt szív kénytelen teljes elszántsággal azt állítani, hogy az Örök kárhozat a vallási fanatikusok találmánya, tehát nem létezik".

 

NE CSAPJUK BE MAGUNKAT ÉS MÁSOKAT SEM...

·        Ne hazudjuk az Úr Jézusnak hinni és engedelmeskedni nem merő gyávaságot, toleranciának, szívünkben rejtegetett intoleranciával az igazság ellen.

 

·        Ne fabrikáljunk a „mássághoz való Jogot" abból, ami Isten előtt utálatos, és amiből Krisztus meg tud szabadítani (lásd pl. a homoszexualitás ügyét).

 

·        Ne legyünk lélekgyilkosok, és ne próbáljuk a „keresztyénséget" sem közös nevezőre hozni bármiféle bálványimádással, okkult, mágikus - bár esetleg tudományosnak álcázott - praktikákkal, mert a Krisztus nélküli „keresztyénség" Urunk ítélete szerint kidobni- és eltaposnivaló „megízetlenült só".

 

·        Ne minősítsük a paráznaságot vagy pl. a magzatpusztítást sem „felelős szeretetnek"...

Mert mindezekért Isten haragja jön, ha bűnbánat nélkül megmarad bennük az óember!

 

Turóczy Zoltán püspök lényegre törő mondatát idézem most: „Senki sem kárhozik el bűneiért, hanem csupán a kegyelem elutasításáért". A kegyelemnek ne elutasítói, hanem hálás hittel elfogadói legyünk, hogy a mi szívünkben is zengjen Isten kinyilatkoztatására az a válasz, amit egy csodálatos finn ének így dalol el:

„Igen, ott minden kész, Igen, ott minden kész.

Minden győztesnek jár örök rész.

Boldog, véghetetlen Öröm vár odafenn,

Jézusért én is elnyerhetem."

Adámi László

Ev. lelkipásztor

364. Dicséret

364. Ments meg Uram, engem

4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,

Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.

5. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól,

Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.

***

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 8.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

60. lelkipásztori körlevél  járvány idején

(Budapest, 2021. április 4.)

***

FELTÁMADT AZ ÚR!

VALÓBAN FELTÁMADT!

***

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

***

Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi Atyánktól

és a mi áldott Urunktól,az Úr Jézus Krisztustól.

Ámen!

***

(Református Énekeskönyv 185. dicséret) Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! :/:

Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja!

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten.

Ámen!

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának örömüzenete így szól hozzánk a Lukács írása szerinti szent evangélium 24. fejezetéből a 36-48 versei alapján:

„Jézus megállt közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! 37Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. 38Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? 39Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. 40És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezeit és a lábait. 41Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van itt valami ennivalótok? 42Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. 43Elvette, és szemük láttára megette.
44Majd így szólt hozzájuk: Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban.

45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti vagytok erre a tanúk."

***

Az Úr Jézus Krisztus feltámadása megdönthetetlen TÉNY, IGAZSÁG és VALÓSÁG

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünneplő keresztyén Testvéreim!

Napjainkban, amikor Isten figyelmeztetésként ebben a súlyos járványhelyzetben megpróbálja a világot, azt látjuk, hogy mintha semmit nem tanulna (okulna) az emberiség. Sajnos még az egyházi hírekben sem nagyon hallunk arról, hogy az emberek őszinte bűnbánatot tartanának, Istenhez fordulnának, megtérnének Hozzá! (Fájdalom, hogy még az erre való felhívásról, felszólításról sem igen hallunk, pedig az Úr Jézus Krisztus éppen erre tanít minket.: „Betelt az idő, és elközelített az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Márk evangélium 1,15)

 

A jelek azt mutatják, hogy éppen itt lenne a rendelt ideje!

Ezzel szemben miről hallunk legtöbbször a hírekben?

Szinte csak arról, hogy türelmünk határán vagyunk. Legyünk már végre túl rajta!

Talán a legtöbben csak arra várnak, hogy minél hamarabb minden a „régi mederben" folytatódhasson tovább. (Erről a „régi mederről" nem nehéz kitalálni, hogy általában mit is értenek alatta a nem hívő emberek.)

 

Természetesen az istenfélő ember komolyan imádkozik azért, hogy Isten könyörüljön rajtunk és adjon megoldást erre a csapásra. Őszintén kívánjuk, hogy minél hamarabb legyen vége már ennek a járványnak. Különösen azért imádkozunk, hogy az Úr adjon értelmet és bölcsességet azoknak, akik az Ő kezében eszközök lehetnek az emberek gyógyításában. De mindenekelőtt azért imádkozunk, hogy embertársaink tartsák ezt olyan kegyelmi időszaknak, amelyben lehetőség adatik az Istenhez fordulásra, az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

A járvány egy éve alatt vajon hányan éltek, élnek ezzel a lehetőséggel?

Ez idő alatt, hány ember jutott hitre? Hány ember mondhatja el boldogan, hogy Jézus Krisztus érdeméért új életet nyertem az Úrtól és élő reménységgel tekintek a jövőbe?

 

Különösen most ebben a rendkívüli húsvéti időszakban is azt tapasztaljuk,

hogy nagy lelki sötétségben, tudatlanul és reményt vesztve él a világ.

Mintha nem akarná tudni a Húsvét világmegmentő jelentőségét.

Azt látjuk, hogy úgy viselkedik a világ, mintha meg sem történt volna az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadása.

Egy Hollandiában élő magyar honfitársunk nyilatkozta, hogy ott már nem is nevezik húsvétnak az ünnepet, - a más vallású bevándorlók lelki érzékenységének „tiszteletben tartása" miatt, hanem inkább csak „tavaszi ünnepnek" hívják.

 

Azt kell tapasztalnunk, hogy még a Húsvét szent ünnepe sem tereli igazán a figyelmet az Úr Jézus Krisztus személyére. Legfeljebb csak a mellékesre, a hagyományokra, a babonás hiedelmekre, (nép)szokásokra figyelnek, és azokat gyakorolják.

Pedig ezek eddig még nem segítettek senkin. Isten Igéje pedig minden ilyen elterelő, elhomályosító, félrevezető dolgot a leghatározottabban megtilt és megítél.

Életünk során bőségesen hallottunk már a húsvét ünnepének tudatosan megtévesztő átnevezéseiről: tavasz ünnep, nyuszi ünnep, (hímes)tojás ünnep, locsolkodás ünnep, szabadidő-programos (wellness) hosszúhétvége. Újabban már azt is halljuk, hogy a húsvét nem más, mint az élet ünnepe. És a korszellem ördögi találékonysággal ezután is sok mindent ki fog még találni, csak azért, hogy a lényegről mindenképpen elterelje a figyelmet, csak a Golgotáról ne tudjanak az emberek és így az Úr Jézus keresztáldozatának világmegváltó jelentősége háttérbe szoruljon.

A korszellem így szentségtelenítette meg a Húsvét jelentőségét, az Úr Jézus Krisztus FELTÁMADÁSÁNAK szent ünnepét.

Egyáltalán nem mindegy, hogy mi hogyan viszonyulunk mindehhez, mit vagy kit képviselünk, milyen példát mutatunk, melyik táborba tartozunk: a hívők, vagy a kételkedők, a hitetlenek táborába.

 

NINCS SÖTÉTEBB A LELKI SÖTÉTSÉGNÉL!

Bármit mond is a világ,

bárhogyan is csűrik-csavarják, próbálják homályosítani a Húsvét lényegét

az emberek hozzáállásától, véleményétől teljesen függetlenül,

a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadása megdönthetetlen TÉNY, IGAZSÁG, VALÓSÁG és örökre az is marad.

Az Úr Jézus Krisztus világosan tudatja velünk az örök igazságot: „Élek én, és ti is élni fogtok." (János 14,19)

Ez a mi reménységünk!

 

Az Úr Jézus Krisztus feltámadása a legnagyobb csoda a világ számára!

Hála a mi Urunknak és drága Megváltónknak, hogy még tart a kegyelem,

hogy még van lehetőség átélni a feltámadás valóságának örömét

és ebben a reménységben mindvégig és minden körülmények között hűségesen megmaradni.

Az élő Isten ma is így hívja az embereket magához:

„Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám!

Hallgassatok rám, és ÉLNI FOGTOK!

Örök szövetséget kötök veletek." (Ézsaiás 55,3)

 

Mindez az Úr Jézus Krisztus által valóság lett.

Ő nemcsak beszélt a feltámadásról,

Ő nemcsak halottakat támasztott fel mennyei hatalmával, de ennél sokkal többet tett,

Ő kereszthalála után harmadnapra feltámadt a halálból,

Ő személyesen minden kétséget kizáróan megmutatta tanítványainak, hogy Ő ÉL.

Erről a tényről a Szent Biblia úgy tudósít, hogy a feltámadott Jézus Krisztust egyszerre több mint ötszáz ember látta saját szemével! „Megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind a mai napig élnek." (1Korinthus 15,6)

A feltámadás örömhíre, azóta bejárta az egész világot:

hogy Jézus Krisztus él és Szentlelke által ma is velünk van,

mert valóban Ő A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET!

 

Az Úr Jézus feltámadása páratlan: a világtörténelem legnagyobb csodája!

Ezért a hitért, ezért az igazságért a hitvalló mártírok ezrei életükkel fizettek.

Igazságát minden kétséget kizáróan mi is tapasztaljuk, és rendíthetetlen hittel vállaljuk!

A Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit tehát a hívő keresztyén élet ALAPJA.

Tulajdonképpen ezen áll vagy bukik a hitünk komolysága, de az örök életünk is!

Az Úr Jézus Krisztus ma sem áll le vitatkozni senkivel: se a tagadókkal, se a kételkedőkkel, se a bizonytalankodókkal se a csúfolódókkal, hanem csöndesen ezt mondja:  „Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét." (János 11,40)

 

Az Úr Jézusnál jobban senki sem szeret minket, hisz megtöretett testét és vérét, az életét adta értünk a kereszten.

Bűneinket magára vállalta, hogy mi szabadok legyünk!

Jézus Krisztus az egyetlen, Aki jogosan igényt tarthat életünkre, mivel szent vérével FIZETETT értünk!

Mindezek után mi sem tehetünk kevesebbet, mint amit Kálvin János tett:

COR MEUM VELUT MACTATUM DEO IN SACRIFICIUM OFFERO.

(Szívemet mintegy megöldökölve égő áldozatul Istennek ajánlom.)

 

Nekünk, akik hiszünk nincs okunk a kételkedésre, mert Ő eloszlatja félelmeinket!

Jézus Krisztus feltámadása olyan örök hitelesített PECSÉT, amely igazolja Istenségét.

Ha valaki hisz Őbenne, az nem hal meg soha!

 

Ezért a keresztyén ember halála nem halál, hanem átmenetel az örök életbe!

Ő ezért jött a földre, hogy már itt a földön megtapasztalhassuk Isten dicsőségét és az örökkévalóságban is, ahova haza vár minket. „Krisztus Jézus az, aki meghalt,  sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk."  (Róma 8,34)

Akik már megértették, hogy mit tett értük a Megváltó, és Isten kegyelméből élő hitre jutottak, azok többé már nem a maguk akarata szerint élnek, hanem az odafenn valókkal, a mennyeiekkel törődnek,

vagyis mindenben Istenre figyelve, Neki szentelt életben élnek az Ő nagy neve dicsőségére.

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van!" (Kolossé 3,1)

Az Úr Jézus mindent megtett azért, hogy nekünk életünk legyen, tőlünk hívőktől viszont joggal várja el, hogy hirdesse Őt az életünk és ezáltal lelkeket vezessünk Jézus Krisztushoz.

„Hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között."( Lukács 24,47)

 

Nincs boldogabb ember, mint aki megértette és elfogadta az Úr Jézus Krisztus drága áldozatát és tudja, hogy az Ő halálból való feltámadása megdönthetetlen TÉNY, IGAZSÁG és VALÓSÁG!

Nincs boldogabb, mint aki a jelen lévő feltámadott Jézus Krisztusban hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Az Úr Jézus Krisztus jelenléte határozza meg továbbra is az egész életünket, hogy a mi húsvéti örömünk soha ne múljon el. Kívánom, hogy ilyen boldogan éljük életünket, így erősítsen, bátorítson és vigasztaljon minket minden körülmények között a mi Megváltónk élő Igéje:„Élek én, és ti is élni fogtok." (János 14,19)

 

Trencsényi László

 

***

(Református Énekeskönyv 348. dicséret) Örvendezzetek egek

A 135. zsoltár dallamára: Áldjátok az Úr nevét

1. Örvendezzetek, egek, Ti is, földi seregek! Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek,

Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott.

2. Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk, Mert legyőzte a halált, Örök váltságot talált

Isteni erejével, Hathatós érdemével.

 

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel,..

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest 2021. március 26

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

 

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából folytassuk tovább a közös bibliatanulmányunkat: a Lukács írása szerinti szent evangéliumát és annak a folytatását az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet, mely immár átvezet minket a Pünkösd ünnepére való felkészülésünkre is.

A Nagyheti időszakban együtt tanulmányoztuk a Bibliában az Úr Jézus Krisztus szenvedés történetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket. Szeretném megköszönni azoknak, akik ezt megtették és együtt emelhettük fel szívünket az Úrhoz. Továbbra is azt kérem, hogy az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott szent áldozata határozza meg hitéletünket, hogy így legyen számunkra megszentelt idő, mert a hívő ember számára a húsvéti öröm soha nem múlik el. Továbbra is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

 

Honlapunkon megtalálják a járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívása továbbra is lehetőség és kérjük, hogy adják tovább a hírt másoknak is.  A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021.április 4.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

59. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. április 2.)

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

***

(Református Énekeskönyv 342. dicséret)

1. Jézus, világ megváltója, Üdvösségem megadója, Megfeszített Isten Fia,

Bűnömnek fán függő díja: Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

2. Szent kereszteden kereslek, Szomorú szívvel szemléllek, Mert így gyógyulást reménylek:

Moss meg szent véredben s élek. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

3. E keresztről, én Reményem, Tekints reám szerelmesen, Épen téríts hozzád engem,

Mondván: "bűnöd elengedtem". Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

4. Ne gerjedezz vétkem ellen, Sőt véreddel kegyelmesen, Ily mocskos beteget, híven

Moss meg, s bűntől üres lészen. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

5. Engem ily nagy szerelmedből, Végy hozzád szent kegyelmedből, Vegyek erőt keresztedből,

És végbúcsút bűneimtől. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így szól hozzánk a Lukács írása szerinti szent evangélium 18. fejezetéből a 31-33 verse alapján:

Az Úr Jézus Krisztus „Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad." (Lukács 18, 31-33)

 

NAGYPÉNTEK

AKI VÉRÉVEL FIZETETT ÉRTÜNK!

Az Úr Jézus valódi küldetését nagyon nehezen értették még a közvetlen tanítványai is!

Elképzelhetetlen volt számukra, hogy szeretett Megváltójuknak szenvednie kell.

Amikor az Úr háromszor is kijelentette nekik szenvedéseit, mindannyiszor értetlenül fogadták.

Először Péter ellenkezett: „Nem eshetik ez meg te veled." Máté 16,22

Másodszor a tanítványok:"...felettébb megszomorodának."Máté 17, 23

Harmadszor: „Ők pedig ezekből semmit sem értének és a beszéd előlük el volt rejtve és nem fogták fel a mondottakat." Lukács 18, 34

Mindez azért volt lehetséges, mivel nem figyeltek eléggé és nem értették meg teljesen az Úr Jézus szavait.

Sajnos ma is sokan vannak így.

Olyan érthetetlennek tűnik sokak számára az, hogy miért is  KELLETT az Úr Jézusnak szenvedni, amikor az ő ártatlanságáról, bűntelenségéről még az ellenségei is meg voltak győződve.

Az Úr Jézus elkerülhetetlen szenvedése és halála csak a saját bűneink meglátása után válik érthetővé. Ugyanis a KERESZT bizony értünk áll, azért, hogy mi napnál világosabban lássuk meg és borzadjunk el azon, hogy milyen súlyosak is a mi bűneink Isten előtt!

Az Úr Jézus Krisztus, amikor a reá váró szenvedésekről beszél, így fejezi be: „De harmadnapon feltámad !"

Ő kijelenti tanítványainak, hogy szenvedése után fel fog támadni a halálból.

 

Ő számunkra is világosan kijelenti, hogy igenis van feltámadás!

Igenis van folytatás! A halállal nincs vége az életnek!

Soha nem volt és nem is lesz ennél nagyobb örömhír az emberiség számára.

Olyan ez, mint amikor egy sötét cellába beragyog a fénysugár, éppen úgy hasít bele ez a mennyei kijelentés, a feltámadásról szóló örömüzenet ma is a világba!

 

Az Úr Jézus áldott küldetését igazán csak a nagypénteki eseményekben érthetjük meg.

Értünk, bűnös emberekért vállalta a megaláztatást, a szenvedések szenvedését, a borzalmak-borzalmát.

Vállalta, hogy ártatlanul elítéljék, hogy gyalázzák, kigúnyolják, tövissel koronázzák, megostorozzák, leköpjék és megfeszítsék.

ÁRTATLAN ÉLETÉVEL FIZETETT A MI BŰNEINKÉRT.

Ő tudta, hogy bűneink oly nagyok, hogy semmi más módon nem lehetett volna eleget tenni értük, csak az Ő ártatlan szenvedése által!

Értünk szenvedett, hogy ez által eltörölje bűneinket.

 

Az életünk legfontosabb kérdése a bűneink rendezése.

A bűnkérdés rendezése életkérdés, sőt örökéletkérdés.

Minden nyomorúságunk forrása az, hogy nem rendülünk meg eléggé Jézus Krisztus keresztje láttán és hideg szívvel megyünk el mellette.

Ő csak a megrendült szívűekhez tud aláhajolni, rajtuk könyörülni és velük közösséget vállalni.

 

Az Úr Jézus Krisztus keresztje ma is a leghatalmasabb JEL a földön!

Kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.

Egyszer mindenkinek szembesülnie kell a ténnyel, miért is állt a kereszt!

Egyesek számára botrány, mások számára semmitmondó jel, de aki veszi a bátorságot és megvizsgálja, azt meglepetés fogja érni, mert rájön, hogy az a legnagyobb szeretet jele.

Jézus Krisztus az egyetlen, Aki jogosan igényt tarthat életünkre, mivel VÉRÉVEL FIZETETT ÉRTÜNK!

Tekintsünk fel tehát hittel a szenvedések szenvedésének helyére, a Golgotára.

Adjuk át neki életünket, vállalván a keresztet, iránta való hálából örökre.

Az Úr Jézus útján járva szenvedésben nekünk is lesz részünk, hisz minket is a farkasok közé küld, életet menteni!

Vállalnunk kell, ha Őérte ártatlanul bántanak, kigúnyolnak, megvetnek, lenéznek, megaláznak, meggyaláznak!

Az Úr Jézus Krisztus keresztje értünk áll!

Ő teljesen ártatlan volt, még az ellenségei sem tudtak semmi bűnt felhozni ellene!

Ha megnyílik a szemünk, megláthatjuk saját bűneinket és a helyettünk, miattunk szenvedő Isten Fiát. Akkor megérthetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztje az egyetlen gyógyszer a bűneink bocsánatára:  „Az Ő sebeivel gyógyultatok meg." 1 Péter 2,24

Fogadjuk el hát az Úr Jézus áldozatát, és a gyógyulást azonnal tapasztalni fogjuk.

Ha mi valóban keresztyénnek valljuk magunkat, akkor élő reménységünk van a feltámadott Jézus Krisztusban!

Ő a bűntelen, értünk bűnös emberekért áldozta fel önmagát!

Köszönjük ezt meg Neki minden napon!

 

„...a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.  Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.  Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézsaiás 53,4-5)

Trencsényi László

 

***

(Református Énekeskönyv 342. dicséret)

6. Ajánlom magamat néked: Sebeidben szívemet vedd; Ó, nyíljál fel, piros forrás, mert

nagy bennem rád a vágyás! Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

7. Ez keserves halálodért, Melyet felvettél éltemért, Vedd szívemet mindezekért,

Megérdemlett jutalmadért. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

8. Nyílj fel, édes szív rózsája, Jó illatú violája, Hogy lehessen maradása Szívemnek,

s benned lakása. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

9. Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj, Halál rabját kínra ne adj; Sőt, ha eljő majd halálom:

Szent jobbodra engedj állnom. Jézus, engedd hozzád térnem, Veled halnom, veled élnem.

 

 

 

***

Áldott ünnepi készülődést kívánva, tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait,

hogy a nagyheti időszakban, tanulmányozzuk együtt a Bibliában az Úr Jézus Krisztus

szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket.

Az Ószövetségből a 22. Zsoltárt,

és az Ézsaiás próféta könyvének az 53. fejezetét.

 

Az Evangéliumokból az alábbi fejezeteket:

Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek

Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek

Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek

János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

 

Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott szent áldozata, kell, hogy minket is mély bűnbánatra és hálára késztessen!

Így legyen számunkra megszentelt idő 2021-ben a Nagyhét és Húsvét szent ünnepe!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 2.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

58. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. április 1.)

TÁJÉKOZTATÓ

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

IMÁDSÁGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK EGYMÁSÉRT

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk.

A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (381:6)

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét.

A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat:  Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

2021. március 26.

 

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

***

(Református Énekeskönyv 341. dicséret)

1. Ó, Krisztusfő, te zúzott, Te véres szenvedő,:/: Te töviskoszorúzott Kigúnyolt drága fő,

Ki szépség tükre voltál, Ékes, csodás remek, De most megcsúfolódtál: Szent fő, köszöntelek!

2. Ékességed, te drága, Melytől máskor szepeg :/: Világ hatalmassága, Köpés mocskolta meg.

Milyen halványra váltál! Szemed fényét, amely Szebb volt minden sugárnál, Ki rútította el?

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így szól hozzánk a Máté írása szerinti szent evangélium 26. fejezetéből a 39 verse alapján:

Az Úr Jézus Krisztus így imádkozott:

„Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen

ahogy én akarom, hanem amint Te." (Máté 26,39)

NAGYCSÜTÖRTÖK

 

Tudjuk, hogy már a virágvasárnapi bevonuláskor, minden szemtanú számára világossá válhatott,

hogy az Úr Jézus Krisztus fájdalmas könnyeiben benne van minden, ami SZENVEDÉS.

Nemcsak a Szent városra, Jeruzsálemre váró és hamarosan bekövetkezendő borzalom,

hanem az ünneplő tömeg Istent dicsőítésének elnémulása, majd „feszítsd meg!" kiáltása.

Az Úr Jézus Krisztus pontosan tudta a rá váró borzalmakat is.

Ő mindent előre látott!

Látta az utolsó vacsorát, azt a néhány nyugodt, meghitt percet,

amit még együtt tölthet azokkal, akiket mindvégig szeretett.

Látta a Júdás villanó, hideg tekintetét, majd üres helyét.

Látta a borzalmak éjszakáját, ott fenn az Olajfák-hegyén.

Látta a teljes elhagyatottságot, amikor fényévnyi távolságra kerülnek tőle majd az erőtlen emberek.

Előre látta a vért, a fájdalmak fájdalmát,

és azt a poharat.

Ó, azt a poharat, mely tele volt a mi bűneinkkel, a világ összes bűnével-szennyével.

Előre látta Júdás árulását, Péter tagadását, a főpapok ítéletét,

a gúnyt, az ütéseket, és a keresztet.

 

Az Úr Jézus a Gecsemán- kertben az áruló Júdásnak és az elfogóinak ezt mondta:

„De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje." (Lukács 22,53)

 

Ő tudta, hogy mit tesznek vele a sötétség fejedelmét szolgáló sötét emberek.

Ennek ellenére vállalta a szenvedések szenvedését is értünk, miattunk és helyettünk.

Ő engedelmes volt mindhalálig és alázatosan fejet hajtott az Atya akarata előtt.

Mi is volt az Atya akarata?

Az, hogy a TÖKÉLETES ÁLDOZATNAK meg kell történnie!

A Golgotán a keresztnek állnia kell, hogy ha arra valaki hittel feltekint, az meggyógyulhasson!

 

„...a mi betegségeinket Ő viselte, a mi fájdalmainkat Ő hordozta.

Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézsaiás 53,4-5)

Trencsényi László

***

(Református Énekeskönyv 341. dicséret)

3. Mind, ami kín, ütés ért, Magam hoztam Reád; :/: Uram, e szenvedésért Lelkemben

ég a vád. Feddő szót érdemelve itt állok én, szegény, S kérlek, lelked kegyelme Sugározzék felém.

4. Itt állok - ó, ne vess meg - A gyötrelmek helyén; :/: Amíg ki nem hűl tested, El nem

mozdulok én. S ha életed kilobban, Alácsuklik fejed, Ölemben és karomban Lesz nyugtató helyed.

5. Ó, légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem, :/: Hogy szörnyű kínhalálod Nagy jót akar

velem. Add, hogy hódolva híven Tőled ne térjek el, S ha hűlni kezd a szívem, Benned pihenjek el.

6. Mellőlem el ne távozz, Ha majd én távozom, :/: A kínban, mit halál hoz, Állj mellém,

Jézusom. Ha lelkem félve reszket, S rettent a meghalás, Nagy kínod és kereszted Legyen vigasztalás.

7. Légy pajzsom és reményem, Ha kétség látogat, :/: Véssem szívembe mélyen Kereszthalálodat.

Rád nézzek, Rád szünetlen, S ha majd szívem megáll, Öleljen át a lelkem - Így halni: jó halál.

 

***

Dsida Jenő: Nagycsütörtökön

A szél suhogva borzong

az olajfa-lombokon.

A kanyargós úton, által az erdőn

tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,

véremet italul adtam,

könnyel mostam meg lábaitokat;

Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong

a sötét lombokon.

Judás után, által az erdőn

sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!

Égignyúló kemény kereszten

holnap megölnek engem!

És ti alusztok, mélyen alusztok!

***

Áldott ünnepi készülődést kívánva, tisztelettel kérem gyülekezetünk tagjait,

hogy a nagyheti időszakban, tanulmányozzuk együtt a Bibliában az Úr Jézus Krisztus

szenvedéstörténetével és feltámadásával kapcsolatos igehelyeket.

Az Ószövetségből a 22. Zsoltárt,

és az Ézsaiás próféta könyvének az 53. fejezetét.

 

Az Evangéliumokból az alábbi fejezeteket:

Máté írása szerinti szent evangélium 26-28 fejezetek

Márk írása szerinti szent evangélium 14-16 fejezetek

Lukács írása szerinti szent evangélium 22-24 fejezetek

János írása szerinti szent evangélium 18-21 fejezetek

 

Az Úr Jézus Krisztus értünk meghozott szent áldozata, kell, hogy minket is mély bűnbánatra és hálára késztessen!

Így legyen számunkra megszentelt idő 2021-ben a Nagyhét és Húsvét szent ünnepe!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. április 1.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

57. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 28.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

VIRÁGVASÁRNAP

(Református Énekeskönyv 331. dicséret)

1. A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! Zeng e kiáltás előtte, utána;

Zöld ágakat szeldelnek útjára, Békességet hoz népe javára.

Áldott, aki jött az Úrnak nevébe', Általa léptünk az Isten kedvébe;

Békesség ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a magasságban!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. fejezetéből a 28-tól a 44. versekig.

Az Úr Jézus Krisztus „... tovább haladt Jeruzsálem felé.  29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30 „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá." 32 Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?" 34 Ők így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá." 35 Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. 36 Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 39 A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" 40 De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. 43 Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; 44 földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

VIRÁGVASÁRNAP

Kedves Testvérek!

Virágvasárnapot az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásának az emlékére ünnepeljük.

Ezen az Ő kereszthalálát közvetlenül megelőző vasárnapon sok fontos esemény történt Jeruzsálemben.

Éppen ezeknek az eseményeknek kapcsán derült ki, hogy ki milyen közel került a Megváltóhoz az azt megelőző időben.

Kinek van valóban közössége vele, ki kötelezte el magát mellette,

és ki az, aki csak ott volt, hallott egyet-mást, de ez nyomtalanul múlt el az életében,

és minden maradt úgy, mint régen volt.

Jellemző, hogy milyen sokan tolongtak az Úr Jézus körül ezen a napon,

és milyen kevesen maradtak ott mellette mindvégig, amikor Nagypénteken meghalt a kereszten.

 

Ez az igeszakasz arról tudósít minket, hogy ott és akkor lázas készületek voltak Jeruzsálemben.

Minden évben hatalmas tömeg érkezett mindenfelől a Pászka ünnep megszentelésére, megünneplésére.

Ezen a napon a nép között futótűzként terjedt el a hír és az egész Jeruzsálem izgalomba jött amikor megtudták, hogy az Úr Jézus érkezik az ünnepre.

A Bibliából tudjuk, hogy ekkor felgyorsulnak az események és az emberek saját szemükkel láthatták,

amint a Messiásról szóló próféciák szó szerint beteljesedtek:

- A Messiás Király szamárháton érkezik:

„Örvendj nagyon Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán..." (Zakariás 9,9)

- A Messiás Királyt hozsannával köszöntik:

„Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!" (Zsoltár 118,25-26)

A sokaság felismerve ezeket a jeleket, kifejezi háláját és hódolatát. Őszinte tiszteletük jeléül királyként, pálmaágakkal fogadják és a felsőruháikat terítik le elé!

„Az emberek az útra terítették felsőruhájukat."

A tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent

mindazokért a csodákért, amelyeket láttak."

Látjuk azt is, hogy az ünneplő sokaságban nem mindenki örül, és nem mindenki ünnepel. Ott vannak a kárörvendők is szép számban és bántják az Úr Jézust. Ők nem tudnak örülni ma sem.

„A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!"  De Ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Az Olajfák-hegyéről a hozsannázó tömegtől körülvéve a keleti Király-kapun át érkezik Jeruzsálembe. (Aki ma Jeruzsálemben jár, szemével megcsodálhatja ugyan azt a gyönyörű „Ékes" kaput, de átmenni rajta nem tud, mert évszázadok óta be van falazva. Aki ismeri a Bibliát, annak ezzel a kapuval kapcsolatban eszébe jut az Ezékiel próféta könyvéből a beteljesedett prófécia.)

„Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, de az zárva volt.

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki,

és nem mehet be rajta senki, mert az ÚR, Izráel Istene ment be rajta, ezért marad zárva." (Ezékiel 44, 1-2)

 

Az Úr Jézus útja egyenesen a templomba vezet, hogy megtisztítsa azt.

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik:

Meg van írva: „Az én házam imádság háza", ti pedig rablók barlangjává tettétek."

Jeruzsálem város falain belül az Úr Jézust már egészen más hangulat fogadta.

Ott az éneklő tömeg hamar elnémult.

Látván az Úr Jézus indulatát, amikor kiűzte a templomból az árusokat, az ujjongó tömeg gyorsan eloszlott.

A Biblia arról tudósít, hogy csak az ott lévő gyermekek énekeltek tovább, hangos szóval dicsérve az Istent!

A gyermekek tovább hozsannáznak, mert őket nem lehet elnémítani.

 

***

A virágvasárnapi történet, nagyon mai történet.

Igen elgondolkodtató az, hogy korunk embere hogyan viszonyul az Úr Jézus Krisztushoz!

Mi, akik most halljuk ezeket az Igéket, vajon hogyan tiszteljük Őt? Hogyan fogadjuk Őt?

Megilleti e szívünkben Őt a legméltóbb hely?

Mit adhat Neki a ma embere?

Mit tudunk, vagy - mit szándékozunk - ma hódolatunk jeléül letenni „leteríteni" vagy megvallani - úgy őszintén „kiteríteni"elé?

A Bibliából jól tudjuk, hogy az emberek sok mindent tettek már elé:

Voltak, akik aranyat, tömjént és mirhát.

Voltak, akik pálmaágakat és felsőruhákat.

Ő mégsem örül ezeknek úgy, mint ha valaki a szívét „teríti ki" elé.

A legnagyobb öröm számára, ha valaki Őt, valóban élete Uraként és Királyaként fogadja.

Aki ezt már megtette, arról elmondhatjuk, hogy igazán BOLDOG ember!

Mert Isten gyermekei minden körülmények között dicsérik az Urat, és soha többé nem lehet őket elnémítani!

 

Testvér, ma virágvasárnap gondolkodj el azon, hogy te hogyan viszonyulsz az Úr Jézus Krisztushoz.

Az élő Isten az Ő élő Igéjében ma eléd lépett.

Az Úr Jézus ebben az áldott Igében ma hozzád érkezett.

Ma a te életedbe akar bevonulni!

Minden ezen áll, vagy bukik, hogy mit jelent számodra az Úr Jézus személye?

Kinek tartod Őt?

Egy híres embernek csupán?

Talán egy tanítónak a sok közül, vagy csak egy „mesternek", mint a farizeusok?

Felismered-e, hogy Ő a Messiás, az áldott Isten Fia, a Szabadító, a Megváltó, az Egyetlen, akire szükséged van!

Elfogadod -e Őt életed Urának és Királyának?

 

Ismerd fel Őt és adj neki kellő tiszteletet.

A legjobb amit tehetsz, add át Neki életedet önként és szabadon, mert ma még megteheted.

Add át Neki bűnös szívedet!

Ezt ne sajnáld az Úrtól!

Ezt a döntésedet soha nem fogod megbánni!

 

***

Ott és akkor, az örvendező emberek részéről gyönyörű bizonyságtétel volt ez a fogadtatás:

„Békesség a mennyben, dicsősség a magasságban!

Hozsánna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében!

Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak az országa!

Áldott az Izraelnek ama királya!"

Megtért szívvel, soha nem fogod elmulasztani Királyodat, Megváltódat dicsérni!

Mert igenis a „megtért kőszíveknek" ma is kiáltaniuk kell!

„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Óh, hányan akartak már elhallgattatni minket?

Hányan akarták már örömünket elvenni?

Az Úr Jézust is azzal bántották a gonosz, képmutató farizeusok, hogy ez a dicséret és tisztelet nem illeti meg Őt!

„Mester, dorgáld meg a tanítványaidat!"

Az Úr Jézus az istendicséretért még soha nem dorgált meg senkit, másért viszont igen:

pl: a hitetlenségért, a képmutatásért, a kétszínűségért, az elbizakodottságért,

a tiszteletlenségért, az első szeretet elhagyásáért...stb!

 

„Bárcsak felismerted volna ezen a napon....meglátogatásod idejét."

Boldog vagy, ha már felismerted a te meglátogattatásod idejét!

Ha rájöttél, hogy egyedül Őrá van szükséged és hogy mindened az Övé, akkor ünnep lesz hátralévő életed!

Borulj le Őelőtte és imádságban köszönd meg, amit érted tett a Golgotán.

Szent vérén váltott meg, mert annyira szeretett.

Ezután naponta adj hálát Neki, hogy Őbenne megtaláltad az életed értelmét és Őt, mint

áldott Megváltódat és Szabadítódat ismerheted,

mint élő Uradat és Királyodat tisztelheted, és boldogan, engedelmes szívvel

mindhalálig szeretheted és követheted!

„A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket,

és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben."

(2 Thesszalonika 2,16-17)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. március 28.

 

***

 

HÉTKÖZNAPI HOZSÁNNA

(Túrmezei Erzsébet)

 

Ujjongtam feléd én is hozsannát,

Királyom, Jézus.

Ünnepi órák zöld pálmaágát

hintettem eléd,

és te mentél a Golgota felé...

és te mentél a Golgota felé...

 

Jártam aztán a köznapok útján

Nélküled, Jézus.

Céltalanok és porosak voltak,

Szürkék, sivárak.

Sírva néztem a Golgota felé...

Sírva néztem a Golgota felé...

 

Most újra itt jársz életem útján,

Királyom, Jézus,

s hétköznapjaim tarka szőnyegét

odaterítem

értem átszegzett lábad elé...

értem átszegzett lábad elé...

 

Hétköznapokból ünnepek lesznek

Teveled, Jézus.

Áldott az út, mert szürke porában

nyomodat látom,

és hozsannázó szívvel követem...

és hozsannázó szívvel követem...

 

Egész életem koldus-szőnyegét

fogadd el, Jézus!

Munkája, harca egyedül Téged

dicsérjen... hiszen

értem mentél a Golgota felé...

értem mentél a Golgota felé..

 

***

 

(Református Énekeskönyv 331. dicséret)

4. Ó édes Jézus, Atyádnak szent Fia! Ó, Isten, néped kegyelmes királya!

Vezéreld jóra egész éltünket, Tégy tulajdon népeddé bennünket.

Légy segítségül, ki a magasságban, Ülsz drága véreden szerzett országban;

Tégy engedelmes, hű polgárokká S nyert kincseidben birtokosokká.

5. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja Törvénye légyen és szent akaratja

Cselekedetink zsinórmértéke: Áldott királyunk királyi széke

Hű szíveinkben légyen felemelve, És hűségére életünk szentelve;

Tégyen méltóvá a Jézus vére A boldog lelkek lakóhelyére

 

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel,..

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest 2021. március 26

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021.március 28.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

56. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 25.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/: Taníts téged megismernünk,

Istent Atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/:

Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja!

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik:

„Szeretteim, ne higgyetek  minden léleknek,  hanem próbáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől vannak-e;  mert sok hamis próféta jött ki a világba."

(1János 4:1)

VIZSGÁLJÁTOK MEG!

Írta: John MacArthur

 

Az Újszövetség sok helyen felszólít minket arra, hogy MINDENT vizsgáljunk meg!

MINDEN MOZGALMAT, MINDEN IGEHIRDETÉST

ÉS MINDEN IGEHIRDETŐT

MEG KELL VIZSGÁLNUNK!

„Szeretteim, ne higgyetek  minden léleknek,  hanem próbáljátok meg a lelkeket."

A karizmatikus mozgalom világszerte nyugtalanító módon és robbanásszerűen terjed.

Ez a világ leggyorsabban növekvő vallási irányzata. Több mint fél milliárd ember tartja magát karizmatikusnak.

Ámde az evangélium, ami ezt az egyre nagyobb embertömeget hajtja-mozgatja, nem az igaz evangélium, s a lélek, ami mögötte áll, nem a Szentlélek.

 

Amit itt látunk, az valójában nem más, mint egy hamis egyház robbanásszerű növekedése, ami éppen olyan veszélyes, mint akármelyik másik szekta vagy tévtan, ami korábban vette támadás alá a keresztyénséget.

A karizmatikus mozgalom kezdettől fogva egy színjáték és hamisítás; nem változott jóvá. Ideje, hogy Isten népe válaszoljon minderre.

Mindazoknak, akik az Íráshoz hűek, fel kell állniuk, és mindazt el kell vetniük, ami Isten dicsőségét megtámadja.

Arra vagyunk kötelezve, hogy Isten igazságát érvényesítsük, miközben a Szentlélekről szóló bibliai tanítást eltökélten védelmezzük.

 

Az Újszövetség sok helyen felszólít minket arra, hogy MINDENT vizsgáljunk meg.

Ez azért fontos, mert a Sátán és démonjai léteznek, és a hazugság királyságát irányítják, ami a világon uralkodik.

A Sátán széjjeljárhat ebben a világban, és ügynökeivel együtt a világosság angyalainak álcázzák magukat.

Nem meglepő tehát, hogy a Sátán az idő 99%-ában a hamis valláson, hazugságokon és hitetéseken keresztül munkálkodik.  A bűnnel teli társadalom korrupciója mögött nem ő áll; az a test cselekedeteiből származik.  Inkább azt mondjuk, hogy a Sátán a világunkat elárasztó HAMIS HITRENDSZEREK mögött áll.

 

Nagyon sok keresztyén teljesen rosszul vívja lelki háborúit.

A 2Korinthus 10:3-4-ből láthatjuk, hogy harcaink fegyverei nem testiek.

„Mert noha testben élünk, de nem test szerint  vitézkedünk.

Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek,

hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására."

Nem bízhatunk semmiben, amit emberek készítettek

„Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak." (2Korinthus 10:5)

Fegyvereinknek isteni hatalommal kell teljesnek lenniük, hiszen magaslatokat, erődítményeket kell lerombolnunk. Emberi fegyverek nem elegendőek egy hatalmas, bevehetetlen erődhöz.

Félelmetes épületeket kell megrohamoznunk, és azok ellen nem elég egy csúzli.

Ezek az erődítmények spekulációk, eszmék, pszichológiák és vallások.

A lelki hadviselés nem a démonok elől való futás, hanem a lélekért való küzdelem.

A világ hitrendszerekbe van zárva, és a világi emberek azokban fegyverkeznek fel.

Ezek a hitrendszerek lesznek a börtöneik, majd sírjaik.

Az egész főépítésze a Sátán, az őshitető.

A fent nevezett versek ezeket az erődítményeket úgy definiálják, mint „magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett."

Ez vonatkozik minden nagy ötletre és nemes gondolatra, amit Isten ismerete ellen valaha felemeltek, mint ideológiát. Keresztyénként az a feladatunk, hogy összetörjük ezen ideológiákat, leromboljuk az erődítményeket „foglyul ejtsünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak".

Küzdelmünk azért folyik, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodását.

 

Az Ó és Újszövetség újra meg újra figyelmeztet minket a HAMIS PRÓFÉTÁKRA.

Figyelmeztet minket arra, hogy hűségesen kitartsunk az igazság mellett.

E küzdelem egyik kulcseleme, hogy VIZSGÁLJUK MEG A LELKEKET.

Nem élhetünk úgy, hogy meggondolatlanul elfogadunk mindent, amit az emberek bizonyítanak vagy elismernek.

MEG KELL VIZSGÁLNUNK MINDENT, és az 1János 4 rész megadja nekünk az ehhez szükséges eszközöket.

 

Az Első Nagy Ébredés idején (1730-as évek Amerikája) sok vita volt arról, miként lehet megismerni, mi a Lélek igazi munkája.

Felelősségünk minden olyan dolog megvizsgálása, amiről azt állítják, hogy az a Szentlélek munkája.

Minden mozgalmat, minden igehirdetést és minden igehirdetőt MEG KELL VIZSGÁLNUNK!

Az 1János 4 kontextusában a Lélek munkájáról van szó.

A Szentlélek munkálkodása láthatatlan ugyan, de munkái látható formában nyilvánulnak meg.

Onnan tudjuk, hogy Krisztus bennünk lakozik, mert az a Lélek, amit Ő adott, megnyilvánul bennünk.

Mit cselekszik bennünk a Lélek?

A Lélek ébreszt vágyat a bűnbánatra,

gyűlöletet a bűn iránt,

hitet az evangéliumban,

szeretetet Krisztus iránt,

vágyat azért, hogy Krisztus rabjává váljunk,

gyönyörűséget az Írásokban,

vágyakozást az engedelmességre,

örömöt a próbákban,

szeretetet hívő társaink iránt,

vágyat a testvéri közösségre;

a Lélek világosítja meg nekünk az Írást,

Ő ad nekünk dicsérettel és hálával teli szívet,

Ő teszi életünket folytonos istentiszteletté, Krisztus hasonlatosságára formál minket és még sorolhatnánk.

AZONBAN MÁS LELKEK IS VANNAK.

A 3:24 dicsőséges kijelentése után egy hirtelen és váratlan fordulattal a Lélek olyan szavakat ad János elméjébe, amelyek a nem Istentől származó, tisztátalan lelkek halálos veszélyeire hívják fel a figyelmet.

Nem szabad ezen meglepődnünk, hiszen mindig előttünk van az a figyelmeztetés, hogy a Sátán hitetése közöttünk van, mindig munkálkodik.

Isten mindig figyelmeztette népét, és éberségre, tisztánlátásra hív minket.

Az igazság ellen minden időben folyik a harc!

Ha kritizálod a karizmatikus mozgalmat és éberségre buzdítasz;

ha arra buzdítasz, hogy az Ige mérlegén vizsgáljuk meg őket,

a karizmatikusok téged fognak bűnösnek nevezni.

Hirtelen te leszel az, aki Krisztus egységéért való imádságának útjában állsz.

 

E mozgalom sikeréhez a tisztánlátásra való vágyódást és törekvést Krisztus és főpapi imádsága ellen való vétekké változtatták!

A karizmatikus mozgalom túléléséhez az szükséges, hogy megtámadja az igazság bajnokait, és a Szentlélek ellenségeinek nevezze őket.

A magyarázat egyszerű:

ha a tiszta tanítás uralkodik, a karizmatikus teológiának nincs jövője.

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek.......... sok hamis próféta jött ki a világba."

A karizmatikus mozgalom  NEM  AKARJA,  hogy megvizsgálják,

és ez a tény meggyőző erővel bizonyítja hamisságát!

Ha a Lélek igaz munkája volna, ők szorgalmaznák a legjobban, hogy a lehető legrészletesebben megvizsgálják azt, hogy megerősítést és hitelesítést nyerjenek.

A Szentlélek igaz munkájának legfontosabb ismérve: az az Úr Jézus Krisztust dicsőíti.

Ez krisztologikus megközelítés.

Minden lélek, aki vallja a Krisztust, Istentől van; amely lélek nem vallja a Krisztust, nem Istentől van.

Ez ilyen egyszerű.

A hamis vallásoknak és a tévtanító szektáknak krisztológiája mindig TÉVES.

A karizmatikus mozgalom elleni legsúlyosabb érv az, hogy Krisztus helyett túlzottan a Szentlélekre fókuszál.

Minden igaz prédikáció Krisztus központú, és Őt pontosan, magasztalva mutatja be.

Az a kérdés, hogy tiszta e a tanítás, azzal függ össze, hogy ki a legelső.

Ha a tanításban Krisztus természete vagy elsősége bármilyen hiányt szenved, ott nem a Szentlélek munkálkodik.

A Szentlélek munkája mindig Jézus Krisztusra mutat.

Az, aki beszennyezi az evangéliumot, vagy a Fiútól a Lélekhez fordul, nem a Lélekben munkálkodik.

Az ördög soha nem akarja, hogy az ember tisztán gondolkozzon Krisztusról.

Éppen ezért szeretné Krisztusról átirányítani  figyelmünket  egy  hamis Szentlélek-képre, miközben úgy tesz, mintha Jézusra irányítaná figyelmünket.

A Lélek igaz munkája az igaz Krisztust dicsőíti.

Ha a karizmatikus mozgalom a Lélek mozgalma volna, Krisztus-központú lenne és a mozgalom minden tagja térdet hajtana az igaz Krisztus előtt, az igaz evangéliumban való hitben.

 

Karizmatikus vezetők szerint a karizmatikus mozgalom különlegessége a Szentlélek elsőségében mutatkozik meg. Az a szenvedélyük, hogy megtapasztalják a Lélek jelenlétét és hatalmát.

A Lélek személyének munkáját azonban elutasítják.

Ebben a mozgalomban Krisztusról nem beszélnek tisztán, a Szentírást lebecsülik, és a vele való betöltekezés élményét - tapasztalatát emelik első helyre.

A karizmatikus mozgalom elbukik ezen a teszten: DICSŐÍTI-E KRISZTUST MINDENEK FELETT.

„Mutass egy embert, aki a Szentlélek rabja, és mutatok egy embert, akit nem töltött el a Lélek.

Mutass egy embert, aki Jézus Krisztus rabja, és mutatok egy Lélekkel betöltekezett embert."

(John MacArthur)

 

Érdekes  lehet  Kenneth  Copeland  és  Creflo  Dollar tévéevangélisták tanításait megvizsgálni.

Ezek a sikeres, befolyásos vezetők az Ige mérlegén megvizsgálva tévtanítóknak bizonyulnak.

Lekicsinyítik Jézust, a Szentlélekre hivatkozva, és ezzel mindenféle bolondsággal és eretnekséggel ferdítik el az evangéliumot.

A SZENTLÉLEK SOHA NEM ÉRTÉKTELENÍTI EL AZ EVANGÉLIUMOT.

Ahol tehát az evangéliumot alulbecsülik, a Lélek nincs jelen.

A karizmatikusok pedig együttműködnek:

a római katolikus karizmatikusokkal

az antitrinitárius pünkösdistákkal,

valamint a jólét-evangéliummal

Ha egy mozgalom fel tudja karolni a katolicizmust az nem a Szentlélek munkája.

Ha nincs igaz Isten-kép, nincs igaz Szentlélek-kép.Ennek pedig semmi köze a Biblia evangéliumához.

Ha összegyűjtjük e három eretnekséghez kapcsolódó embereket,

máris többségben vannak a karizmatikus mozgalmon belül.

 

Ha a karizmatikus teológiával és a Lélek munkáinak megnyilvánulásával találkozunk, nem kell találgatnunk.

Vannak ismérvek, amik alapján meg tudjuk őket vizsgálni.

„Szeretteim, ne higgyetek  minden léleknek,  hanem próbáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől vannak-e;  mert sok hamis próféta jött ki a világba." (1János 4:1)

 

John F. MacArthur, Jr., aki a Talbot School of Theology hallgatójaként nyert diplomát, a kaliforniai Sun Valley-ben működő Grace Community Church lelkipásztora és tanítója. Jól ismert bibliamagyarázó és előadó, és a The Master's College and Seminary elnöke. Több műve közül kiemelkedik a: Karizmatikus káosz, melyben a bibliai alapon álló kiértékelést sürgeti, és a Szentírás fényében elemzi a Karizmatikusok közti tanbeli eltéréseket.

390. Erős vár a mi Istenünk

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, :/: Ha ő velünk, ki ellenünk?

Az Úr a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere;

Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; :/: De küzd értünk a hős vezér,

Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia,

Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, :/: Minket meg nem rémítene,

Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár:

Az Ige porba dönti.

4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja; :/: Velünk az Úr táborba száll,

Szent Lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik?

Miénk a menny örökre.

Dallam: Luther M. (?) Wittenberg, 1529.

Szöveg: Luther Márton, 1483-1546.

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik

juhok ruhájában jönnek hozzátok,

de belül ragadozó farkasok."

(Máté 7,15)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. március 25.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

55. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 21.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

425. Dicséret

1. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved, Mert mindenható vagy és örök szeretet.

Nagy Isten a neved, Ezt vallja föld és ég, Csak téged illet tisztelet és dicsőség.

2. Ó, Ábrahám Ura, Ím, hallom szent szavad; Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad.

A múló földi jót És vágyát elhagyom, S őt választom, ki őrizőm és pásztorom.

3. Ó, Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem Az én örömöm, utamon ez vezessen. Te

barátod lettem, Én Istenem te vagy: Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj!

4. Megesküvél, Uram, És igédben bízom, Hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon.

Meglátom Jézusom És áldom hatalmát, Szent kegyelmének éneklek halleluját.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 6. fejezetének a 20-21 versek alapján:

Az Úr Jézus mondja:

„Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa.

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek.

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok."

( Lukács 6, 20-21)

 

***

KIK A BOLDOGOK?

„Úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér", vallja József Attila, és igaza van. A kérdés csupán az, hogy a körülöttünk örvénylő, félelmetesen felgyorsult világ szüntelen történéseivel, mérhetetlen információáradatának szőnyegbombázása alatt megtaláljuk-e az egyetlent, és hamisítatlant? Jó lenne megtanulni végre, ne nevezzük boldogságnak azt, amit csak mi képzelünk annak és holnapra, mint a füst elmúlhatnak, mert: „a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Korinthus 4,18)

Hol is keresik általában az emberek a boldogságot?

A szerelemben, családban, gazdagságban, alkotásban, tanulásban, munkában, szórakozásban, zenében, táncban, italban, baráti társaságban stb. Pedig ezek csak pótlékok: a valóságnak árnyképei, a tükörnek csak cserepei, a képnek csak színei, a teljességnek csak részei.

„A boldogság nem bennünk van

és nem is rajtunk kívül.

A boldogság csak Istenben található,

és amint megtaláltuk Őt, ott lesz mindenütt."

Így vallott erről az állapotról egy hitben élő híres természettudós: Blaise Pascal:

 

A valódi boldogságot Istenen kívül hiába keresnénk, mert Ő minden boldogság forrása!

Boldog ember az, aki találkozik az Úr Jézus Krisztussal, mert a mennyek országa csak ott van, ahol Ő jelen van.

Aki nem Tőle várja a boldogságot, az csalódott emberként él és kiábrándult, boldogtalan emberként fog meghalni.

Isten jelenléte nélkül azért kétségbeejtő a helyzet, mert nélküle nem tapasztalható sem a biztonság, sem a békesség. Az ember boldogtalanságának legfőbb oka az, hogy nem ismeri Istent.

Boldogok azok, akik tudatosan keresik Istent. „Boldogok, akik...teljes szívvel keresik Őt." (Zsoltár 119,2 )

Az Úr Jézus a tanításaiban igen nagy hangsúlyt helyezett a valódi boldogság meghirdetésére.

Ő hitelesen beszél erről, hisz egyedül Ő ismeri minden emberi vágy végső célját.

Ő tökéletesen ismeri érzéseinket, még azokat is, amelyeket megfogalmazni sem tudunk.

Ő ismer minket a legjobban, hisz Ő teremtett, Ő választott ki, Ő váltott meg, Ő pecsételt el a maga számára.

Ő pontosan tudja azt is, hogy jelenleg boldog-e az életünk?

Csak Őáltala lehetünk valóban boldogok, már ezen a földön és majd az örök életben.

Fogadjuk el most az Ő vezetését és engedjük, hogy Szentlelke és Szent Igéje által formálja az életünket akaratának megfelelően. Akik már vele élik életüket, naponta hálás szívvel rácsodálkozhatnak Isten hatalmára, nagyságára, tökéletességére, békességére, szeretetére, áldásaira, biztonságot adó jelenlétére.

Mert ahol az Úr Jézus Krisztus jelen van, ott Isten országának békessége és boldogsága van jelen.

***

LELKI SZEGÉNYEN

„Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa."

Az Úr Jézus már az első boldogmondásban megmutatja minden boldogság CÉLJÁT, mely nem más, mint Isten országa.

A Máté evangéliumában ezt a bizonyos szegénységet konkretizálja: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa." (Máté 5,3) A „lelki szegénység" eredetileg koldus szegénységet jelent.

A koldus nem szégyell kiállni az emberek elé és kitartani a kezét, alamizsnát várva.

A hívő ember folyamatosan a „lelki szegénység" állapotában van, mert nem szégyelli naponta mély alázatban az élő Isten elé nyújtani szegény bűnös szívét és Tőle olyat kérni, amit ember soha nem tud megadni: az éltető evangéliumot, a mindennapi kegyelmet és bűnbocsánatot.

Csak az lehet lelki szegény, aki kizárólag Isten irgalmasságában tud naponta megpihenni.

Csak általa lehetünk szabadok és boldogok.

Tanuljunk meg mindenkor ilyen alázatban megállni Isten előtt.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor emberré lett: a teljes szegénységet és mindent vállalt értünk, dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, önmagát megüresítette és a kereszten értünk áldozta életét.

„Mert ismeritek a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Korinthus 8,9)

 

***

LELKI ÉHSÉGBEN

„Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek."

Az Úr Jézus a Máté evangéliumában ezt az éhséget konkretizálja: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek." (Máté 5,6)

Mindenkinek van egy veleszületett természetes igazságszomja.

Az istentelen világ hazugságaival igyekszik megbénítani az igazság keresést. Ilyenkor az ember számára a világ sötétté, rideggé és idegenné válni, mert egy hazug világkép roncsoló hatása kezd érvényesülni.

Isten ma ebből a veszélyzónából szeretne minket kimenteni és az igazság útjára irányítani életünket.

 

Jézus Krisztusban személyesen az igazság érkezett a földre, Akire minden embernek szüksége van!

Az Ő jelenlétére úgy van szükségünk, mint az éhezőnek egy falat kenyérre, vagy a szomjazónak egy pohár vízre. Az Úr Jézus mondja:"Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam." (János 14,6) Ő az emberiség számára személyesen minden egyéni, minden társadalmi és politikai, erkölcsi és gazdasági igazság! NÉLKÜLE NINCS IGAZSÁG!

Akik hitetlenségükkel mindvégig megtagadják Őt, azok örökre elégedetlenek és boldogtalanok maradnak, mert Isten igazságát semmi más nem pótolhatja.

AZ ÚR JÉZUS, A MI IGAZSÁGUNK.

Ővele minden csapást ki lehet bírni és minden akadályt le lehet győzni.

 

***

KÖNNYEK KÖZÖTT

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak." (Máté 5,4)

Feltűnő az Igében az, ahogy Úr Jézus tanításában egymás mellé kerül ez a két ellentétes fogalom: a sírás és a boldogság.

Tudnunk kell, hogy itt nem a testi vagy lelki fájdalom, vagy gyász miatti sírásról van szó, de nem is az örömkönnyekről van szó. Itt egészen más minőségű sírásról beszélhetünk, mely nem más, mint a BŰNBÁNATI sírás.

A szív legmélyéről felfakadó bűnbánó könnyek mindig kedvesek Isten előtt.

Csak így találhat nyugalomra, békére, vigasztalásra az emberi lélek.

Amint a bűnös nő könnyeivel mosta az Úr Jézus lábait, úgy omlik alá ma is az, akinek sok bocsáttatott meg, amint az Úr Jézus mondja: „az jobban is szeret". Vagy, amint Péter apostol könnyekre tudott fakadni bűnei felett, így kaphatunk mi is megbocsátást, mert ismeri az Úr a mi könnyeinket is.

Hogyan is látszana meg a mi szeretetünk, ha nem éppen a könnyeinkben, amelyek szavak nélkül is beszélnek.

Boldog ember az, aki tud sírni,

de a világ legboldogtalanabb embere az, aki még soha nem sírt bűnei fölött.

Akit még soha nem döbbentett meg a Golgota véres látványa,

akinek még nem szorult össze a szíve a helyette és érte szenvedő Isten Fián,

az nem is érdemli meg a mennyek országát.

 

MINDEN BOLDOGSÁG FORRÁSA MAGA JÉZUS KRISZTUS.

Ő, aki ismeri a könnyeinket, Ő garantálja a vigasztalás valóságát is, mert a Szentlélek maga a Vigasztaló.

Ő, aki nemcsak ideig-óráig, hanem egyszer s mindenkorra megvigasztal minket: „És az Isten eltöröl minden könnyet a szemükről." (Jelenések. 20,4)

Ma még megtapasztalhatjuk Isten vigasztalását!

Ne szégyelljünk sírni, kiönteni szívünket az Úr előtt! Nála kész a megbocsátás.

A valódi boldogság egyszerűen nem értelmezhető Jézus Krisztus nélkül. Aki Őt megtalálta, az ÉLETET találta meg és a mennyek országának állampolgára lett. Nincs boldogabb ember, mint akinek az életében Jézus Krisztus elkezdhette az Ő csodálatos munkáját, mert Vele élni, maga a BOLDOGSÁG!

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus megnyugtató kijelentése:

Boldog a ti szemetek, mert lát, és fületek boldog, mert hall." (Máté 13,16)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. március 21.

 

***

466. Dicséret

1. Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem, A Golgotán: Halld könyörgésemet, És

vedd el vétkemet; Mostantól hadd legyek Tied csupán.

2. Szívemet töltse be Kegyelmed ereje Buzgósággal! Meghaltál érettem; Add: szívem s

életem Teérted éghessen Forró lánggal!

3. Ha elfog utamon Félelem s fájdalom: Fogd kezemet! Derítsd fel éjemet, Szárítsd fel

könnyemet: Tévelygésben ne hagyd Én lelkemet!

4. Éltem ha fogyva fogy, És a halál ahogy Jön már felém: Megváltóm, ments te meg

Kétségtől engemet, Nálad hogy üdvömet Meglássam én.

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsának felhívása.

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest, 2021. március 5.

 

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által."

(Kolossé 1, 19-20)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021.március 21.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

 

***

54. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 18.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

377. Dicséret

1. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, :/: Készíts neved imádására, Magasztalására,

Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: Hisszük, a mi szánknak szózatja Egeid meghatja.

2. Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. :/: Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve.

Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot.

3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól,

Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté ev. 9, 16-17 alapján:

„Senki sem varr új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor is kiömlik, a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad." (Máté 9,16-17)

 

FOLTOZNI VAGY ÁTÖLTÖZNI?

Cseri Kálmán

református lelkipásztor

 

Ezzel a két képpel Jézus Krisztus azt szemlélteti, hogy Ő nem a régi életünket megfoltozni jött, hanem egészen újat kínál. Egyáltalán az, amit Ő hozott, nevezzük most így: a keresztyénség, nem foltnak való. Sőt foltnak egyáltalán nem való, mert annyira eltér a bűnös gondolkozásunktól, hogy nem fér össze vele.

 

A két kép ez: ha egy viseltes, szakadt ruhára új posztóból varrnak foltot, azzal csak addig nincs baj, amíg meg nem ázik. Mihelyt az első alkalommal nedves lesz a folt, összehúzódik, körben kiszakítja a ruhát, amit megfoltoztunk vele. Nem oldotta meg a bajt, sőt még nagyobb bajt csinált.

 

Abban az időben a bort kecske- vagy báránybőrből készült tömlőkben tartották. Ha ez a tömlő friss volt, akkor bírta az új bornak, a mustnak a feszítő erejét, és nem szakadt el. De ha az új bort, megszáradt, rugalmasságát elveszített, régi tömlőbe tették, általában szétrepesztette a tömlőt, tönkrement az is, és elfolyt a bor is.

 

Azt mondja Jézus ezzel - különösen, ha a megelőző verseket is figyelembe vesszük -, hogy az ő tanításaival nem lehet megfoltozni a korabeli és semmilyen korbeli emberi tanítást, teológiát sem, mert egészen mások az Ő gondolatai. A krisztusi életet nem lehet beleszorítani az akkori kegyesek elképzeléseibe, mert nem fér bele.

Az tudja elfogadni mindazt amit Jézus hozott, aki kész a régi életét mindenestől halálba adni, és amit Jézus kínál, azt mindenestől elfogadni.

Foltozással, toldozással itt semmit nem lehet megoldani, mert arra csak rámegy a régi életünk is, és nem nyerjük el az újat. Tehát Jézus ezt az egyszerű képletet vetíti itt hallgatói elé, hogy háromféleképpen lehet őhozzá viszonyulni:

 

·        Vannak, akik semmit nem kérnek abból, amit Ő hozott, kívül maradnak az Ő körén.

 

·        Vannak, akik valamit igényelnének abból, amit Jézus kínál, mert szükségük van az életük foltozgatására, de mindenestől nem fogadják el, mert tudják, hogy akkor mindenestől el kellene vetniük a maguk régi életét, s erre nem hajlandók. Ezek a vallásos emberek.

 

·        A harmadik viszonyulás az, amikor valaki rácsodálkozik arra, amit Jézus neki kínál, s boldogan félredob mindent, ami miatt azt nem tudja elfogadni, hogy az egészen az övé lehessen. (Mt 13,46; Fil 3,8).

 

Az első egyértelmű magatartás, a harmadik is.

A másodikról mond itt el Jézus valamit, a foltozgatásról.

A második és a harmadik különbségéről szól ebben a képben.

 

NEKÜNK ÁLLANDÓ KÍSÉRTÉSÜNK AZ, HOGY FOLTOZGATNI AKARJUK AZ ÉLETÜNKET.

Éli az ember a maga életét Jézus nélkül; azután ez az élet előbb-utóbb valahol elkezd szakadni.

Betegségek támadják meg, valami tragédia, veszteség éri az embert, megzavarodik a házassága, elromlik a gyerekeivel való kapcsolata, különböző félelmek szólalnak meg benne, és szeretné foltozni ott, ahol szakad. Istentől is foltot kér. És Isten nem foltozgatja az életünket. - Erről szól ez az ige. Ha valaki csak foltnak akarja használni azt, amit Jézus hozott, az még nehezebbé teszi ezzel a saját életét. Igaz-e ez?

***

Hadd mondjak néhány példát.

Egy férfi egy idő óta csalja a feleségét. Azt mondja, hogy a felesége volt az oka, hogy erre szükség lett, meg mindenki így csinálja. (Tudjuk, hogy ez hazugság, nem mindenki csinálja így, de könnyebben megmagyarázzuk magunknak így). Egyszer eközben elvetődik egy templomba. Ott az igehirdetés végére egyértelművé válik számára, hogy ez házasságtörés, kétszeresen is: A magáét is megtörte, azét az asszonyét is, akivel viszonya van. Elhatározza, hogy szakít vele, és visszatér a családjához. Csakhogy ehhez nincs ereje. Nem tud ellenállni a kísértésnek. Tovább folytatja azt, amit addig, csak most már rossz lelkiismerettel. Ez egy csomó feszültséget támaszt benne. Kínlódik, küszködik az elhatározások és az elbukások között, míg végül nagy nehezen és nagy sokára elfogadja a teljes szabadítást Jézustól, és új élete lesz.

Itt van a három jellegzetes magatartás: élem a magam életét Jézus nélkül, a bűn nem fáj, természetes.

Jézus nélkül a legtermészetesebb az, hogy vétkezünk. Még meg is magyarázza: mindenki így csinálja, nem tehet mást. Azután közben kap valami érintést, és ez megzavarja ezt az állapotot. De nincs ereje szakítani a bűnnel, sajnálná magát is, meg a bűnét is, mivelhogy nem tudja, mit jelentene Jézussal élni. Ezért tovább vétkezik, de rossz lelkiismerettel. Ez borzasztó állapot, de innen tovább lehet lépni a teljes szabadulásig.

 

Egy fiatalember mondja a párválasztási gondjait. Egy idő óta a Bibliát is olvassa, mert azt mondták neki, hogy abból sok mindent ki lehet olvasni. Hol itt üti fel, hol ott. Hol ezt érti meg, hol azt. De honnan lehet azt megtudni, hogy ki a hozzám illő segítőtárs, akit Isten szerzett nekem? Mert egyszer ezt mondja a Biblia, máskor azt. Beszélgetés közben azonban kiderül, hogy ő nem akarja az egész életét Isten uralma alá tenni, csak most ebben a kérdésében kellene gyorsan valami isteni útmutatás. Az összes többi kérdést változatlanul maga akarja megoldani. De egyre jobban összezavarodik, és nem lát világosan.

Foltnak akarja használni Isten igéjét. Valahol gyorsan tanácsra van szükségem. Az összes többi maradjon a régi. És kiderül, hogy foltozásra nem használható Isten. Vagy az egész életemet odateszem, és ezt mondom: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? - vagy csak még jobban összezavarodom, ha csak egy kérdésre várom a választ.

 

Valaki, aki korábban támadta az egyházat, egyszer csak vallásossá lesz. Elkerült egy közösségbe, és ott vallásos lett. Nem ismerte meg Jézus Krisztust, nem lett élő hite, csak vallásos lett. Ugyanazokkal az indulatokkal, amikkel addig szidta az egyházat, most szidja azokat, akik az egyházzal nem értenek egyet, vagy azon kívül állnak. Állandóan vitatkozik otthon, és megkeseríti az otthoniak életét, mert a szíve nem változott, az ember maradt a régi.

Itt talán nem is foltozásról van szó, hanem átfestette a ruháját. Más színűek a rongyai, de ugyanaz a rongyos ruha maradt rajta, ami azelőtt volt. Ilyenkor jönnek azután a csalódások.

 

Valaki nagyon szeretne egy egyetemre bejutni, és még imádkozni is elkezd azért, hogy Isten őt segítse. Nem veszik fel, s ezek után meg van győződve, hogy nincs is Isten, nem érdemes imádkozni.

Csak folt kellett volna ide. Pontosan egy ekkora foltot kérek Istentől. És nem ad! (Van olyan is, hogy Isten ad foltot, és megvan annak is a célja, de a jellemző, a gyakori ez, amit Jézus mond: foltnak nem adja.)

 

Azután van másmilyen csalódás is. Az otthoni sok mulasztás és a rossz légkör miatt lejtőre került a gyerek. Elhozzák a gyülekezetbe: tessék vele valamit csinálni. Valami erkölcsöt tanítani neki, és belenevelni, hogy szeresse a szüleit. Jár a fiúcska az alkalmakra, hallgatja Isten igéjét. Isten Szentlelke kinyitja a kis szívét, oda behullik az ige, és új élet támad. Magától elmegy a szüleihez, és bocsánatot kér mindazért, amivel ellenük vétett. És megbocsátja mindazt, amit neki kellett megbocsátania nekik. Ki van cserélve, minden rendben van, boldog mindenki. Igen ám, de egyszer egy nagy családi veszekedésnél kiderül, hogy ez a gyermek nemcsak a szüleit szereti, hanem a szülei ellenségeit is. Ezt tanulta Jézustól, ezt a szeretetet kapta a szívébe.

Kitör a botrány. Nem ezt kértük, kérem! Mit csináltak a gyerekünkkel? Minden kiveszett belőle, ami régen volt. Még egy kis egészséges gyűlölet sem maradt benne! Foltot kértünk, nem azt, hogy levesse az egész bűnös ruháját, és Krisztus ruháját vegye fel. Ki gondolt erre az átöltözésre? Foltot kértünk. A régit megfoltozni, nem a régitől megszabadulni, és a krisztusit elfogadni. Egy kis jézusit, de nem magát Jézust. Egy kis segítséget a nagy bajban, amit csináltunk maguknak, de nem a teljes szabadulást, amit Ő kínál. Flastromot a haldoklóra, de nem azt a halálon is diadalmas új életet, amit Jézus hoz.

 

A templomunkban sokan vannak itt, akik vasárnapról-vasárnapra azért jönnek ide, mert foltoztatni akarják az életüket. Akik évtizedek óta úgy járnak ide, hogy csak foltot kérnek Istentől. Mert ugye az életünk sok harca és nyomorúsága során elhasználódtunk. Úgy alapjában véve rendes emberek vagyunk, csak hát elfogyott az erőnk, nincs reménységünk, nem tudunk aludni éjjel és nem tudunk örülni nappal, összeroppantunk a gyász terhe alatt, nehezen viseljük a magányosságunkat. Itt a gyülekezetben is egyedül ülünk. Összeveszünk mindenkivel, bántanak, sértegetnek, olyan sok mindent veszítettünk.

Egy kis erősítésre van szüksége az embernek. Egy kis megnyugtatásra. Foltok kellenek. De ez nem azt jelenti, hogy az egész életünket bűnnek ítéljük, és elfogadjuk Jézustól az újat. Jaj annak az igehirdetőnek, aki ilyet mer hirdetni, vagy Isten igéjének ezt az igényét meri bejelenteni! Foltot kérünk.

***

 

Testvér, Isten nem foltozó, hanem Teremtő!

Ezt mondja: „Íme, mindent újjá teszek." Vagy akinek ez nem kell, marad minden a régiben.

Elkárhozhatsz a magad derék, vallásos életében.

Ezt mondja: „Aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."

Jézus Krisztus nem foltokat kínál, Ő az életével fizetett azért, hogy megszabaduljunk a magunk bűnös rongyaitól, s az Ő igazságának tiszta és szentséges ruháját vehessük magunkra. Ez neki az életébe került. És ebből a tiszta és a szentséges ruhából nem vagdoshatunk ki foltnak valót, akkor és annyit, amennyi nekünk kellene! Vagy kell az egész mindenestől, vagy pusztuljunk a rongyainkkal.

 

Mindenki számára hozzáférhető az Ő szentsége és tisztasága - de csak mindenestől -, és nem lehet ráhúzni a magunk életére. Pál a Kolosséi és az Efézusi levélben részletesen leírja, hogy ha mi levetkőzzük mindazt, ami velünk született, meg amit magunkra aggattunk, akkor kapjuk mindazt, amit Jézus nekünk elkészített. Ha levetkőzünk, akkor felöltözhetjük az Ő tiszta ruháit.

„Egy kis megnyugtatást" sehol nem ígér Isten.

 

Tessék a Bibliában mutatni egy olyan igét, ahol az van, hogy Isten ígér „egy kis" erősítést vagy „egy kis" nyugalmat. Ezt mondja Jézus: „Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek." (Mt 11,29).

Olyan nyugalmat, amely teherbíró, amely viharálló.

De így, hogy a járom egyik részébe már Ő beletette a fejét, és a másik ott áll üresen, hogy ha én beleteszem - vegyétek fel magatokra az én igámat -, akkor együtt húzzuk ezeket a terheket, vele összekötve, vele szövetségben, és akkor lesz olyan nyugalom, hogy abból nem könnyű engem kibillenteni.

 

„Egy kis" békességet nem ígér sehol.

Ezt mondja: „Az én békességemet adom néktek." Azt a békességet, amelyikről meg van írva: „Békességet szerzett nekünk az Ő keresztjének vére által."

Ebbe került neki az, hogy nekünk békességünk legyen.

De akkor ez olyan békesség, amely minden értelmet felülhalad, és ami békesség itt, békesség lesz halálunk óráján, és kiteljesedő békességgé válik az örökkévalóságban.

Az Ő keresztjének vére által szerzett nekünk békességet.

Azon a kereszten szerzett békességet, amelyikre mi feszítettük Őt, „alapjában véve rendes emberek".

 

Amikor Jézus az egyik gyülekezetnek ezt írja: „Azt mondod, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, s nem tudod, hogy te vagy a nyavalyás, a nyomorult, a szegény, a vak és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem fehér ruhát, hogy ne látszódjék ki mezítelenséged rútsága." (Jel 3,17-18),

- nem minket idéz, amikor ezt mondja: Semmire sincs szükségem?

Foltokra van szükségem.

Foltozd meg a régi életemet, Uram!

Ezt mondja Jézus: Azt tanácsolom, hogy mondj le a foltozásról.

„Végy tőlem tiszta ruhát, fehér ruhát, hogy ne látszódjék ki mezítelenséged rútsága."

Az Ő tiszta és fehér ruháját kínálja.

***

Amikor a tékozló fiú hazatért, disznószagú, piszkos, poros ruhában érkezett meg.

És mit csinált vele az apja?

Ezt mondta: poroljátok ki rajta? Nem!

Vagy befogta az orrát, utálkozva elfordult? Nem!

Odafordult, és megölelte.

Vagy hivatott egy szolgálót, hogy foltozza már meg ott, ahol leginkább kilátszik? Nem!

Ezt mondta: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá.

A koszos rongyairól egy szót sem szólt. Miért?

Mert azok akkor már nem voltak rajta!

Amikor ez a fiú átlépte az apai ház küszöbét, és kijött a száján ez: „Vétkeztem, nem vagyok méltó", akkor ő az apja előtt már a rongyai nélkül állt.

Akkor ő az apja előtt már mezítelenül állt, és az apja szeretete teljesen tisztára mosdatta.

Most már csak egy tiszta ruha kellett. De van-e? Van!

És jutott neki is, és jutott nekem is, és juthat neked is, mert egyszer Valaki megengedte, hogy letépjék róla a ruhát, és a meztelen hátát verjék véresre.

Miattunk, „alapjában véve rendes emberek" miatt!

 

És a kereszten haldokolva engedte, hogy sorsot vessenek egyetlen köntösére, hogy azután minket az Ő szentséges, tiszta köntösébe bugyolálva vihessen az ítélő Isten elé, hogy ott az ítéletbe ne pusztuljunk bele.

Ezt a tiszta ruhát kínálja nekünk.

Foltozgatni nem hajlandó az életünket, de aki kész levetkőzni, azt Ő felöltözteti a tulajdon igazságába és szentségébe. És érette, az Ő áldozatáért Isten nekünk tulajdonítja az Ő igazságát, és így állhatunk meg előtte. (Fil 3,9; 2Kor 5,19-21).

 

Egyedül ez a reménységünk.

Egyedül Jézus Krisztus kész és képes erre.

És egyedül Jézus tudja így, alapjában megváltoztatni az életünket, egészen újat adni nekünk.

Ő nem viselkedni tanít, nem valamiféle jobb modort ad.

Jézus nem etikettet hozott, még csak nem is etikát úgy magában,

hanem új életet, amiből persze újfajta erkölcsiség is következik.

De ebből a belső változásból következik ez az etika.

Jézus nem arra tanította az övéit, és minket sem, hogyan lehet palástolni a takargatni valót.

Nem képmutatásra tanít, mint sok vallás.

Élni tanít meg.

 

Ő kész élni bennünk. És ezáltal jutunk el egészen egyértelmű, mindig ugyanolyan tartalmú életre: Krisztust hordozzuk magunkban. És így lesz az ilyen ember élete mindig ugyanolyan krisztusi, éjjel és nappal, nyugalmi állapotban és felizgatott állapotban, a templomban és az utcán, a nyilvánosság előtt és magányos csendességben, egészségesen és betegen, hívők közt és nem hívők közt - mindig ugyanazt a Krisztust hordja magában.

És ezzel a Krisztussal, az Ő nevében jelenik meg majd az igaz Bíró előtt is.

Ez a mi egyetlen menedékünk.

Az emberi élet egyetlen, igazi megoldása.

A halálon inneni részének meg az azon túli részének is az egyetlen, igazi megoldása.

 

Ha most végignézünk magunkon, mit látunk, mi van rajtunk?

·        A rongyos életünk van-e rajtunk,

·        tépett remények,

·        megtépázott idegrendszer,

·        itt is, ott is kikezdett egészség,

·        különösebb bizonyosság és igazság nélkül.

·        Ki tudja, mi az igazság, ki tudja, lehet-e valamiben bizonyos az ember?

·        Ez a mi rongyos ruhánk van-e rajtunk, - vagy pedig folt hátán folt?

 

·        Megtanultunk viselkedni.

·        Neveltek, meg rászorítottak.

·        Tudunk befelé sírni, hogy ne sajnáljon senki.

·        Tudunk jó képet vágni bármihez.

·        Tudjuk mutatni a kegyest, a vallásost, ha az kell.

·        Ha meg az éppen nem előnyös, el tudjuk takarni.

·        Nem olyan ez, mint amikor világít egy gyertya.

·        Megtanultunk viselkedni, és legfőképpen meg tudjuk magyarázni mindig a bizonyítványunkat.

·        Folt hátán folt.

 

Vagy eljutottunk már oda, hogy levetettük a magunk koszos gönceit,

egész elrontott életünket, és hittel elfogadtuk Krisztus tiszta ruháját?

Eljutottunk oda, hogy kimondjuk: nincs bennem, azaz a testemben semmi jó.

De azt, amit Ő hozott és Ő kínál, bizalommal elfogadom.

Levetek mindent, amit Ő megítél, és magamra veszek mindent, amit Ő kínál.

Aztán majd megtanulok járni az új ruhában, az új életben.

Ebben az életben csodálatos örömöt kap az ember.

Ebben az életben rendkívüli bizonyosság tölti el.

Ebben az életben soha nem lesz egyedül.

Életében és halálában azzal a Krisztussal marad, aki megszerezte ezt az életet.

 

Mit akarunk?

Foltozni, vagy átöltözni?

Jó lenne, ha nemcsak most, hanem máskor is egyre nagyobb hittel tudnánk imádkozni:

„Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által,

Vétkeink fedezzük el Tőled nyert fehér ruhánkkal,

Hogy hitünk legyőzze majd, mind a bajt."

489,3 ének

 

Cseri Kálmán

református lelkipásztor

Budapest,1984. február 12.

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia,

amelyikben nem is gondoljátok!"

(Lukács 12,40)

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. március 18.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

***

53. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 14.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

426. Dicséret

1. Már keresztem vállra vettem S érted mindent elhagyok.:/: Mindenem vagy, árva lettem,

Honjavesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, Nincs már bennem vak remény,

Mégis gazdag úr maradtam: Isten és a menny enyém.

2. Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; :/: Sorsom próbál és sanyargat:

Édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van velem,

Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem.

3. Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; :/: Légy vidám, ha meg-megérzed: Tenni kell még s tűrni kell.

Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen Atya mosolya; Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?

4. Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, :/: S az örök menny fénykörébe Bévezet majd szent Urad.

Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted, Üdvösséggé lesz reményed, Égi látássá hited.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 27-32 versek alapján:

27Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: „Kövess engem!" 28Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. 29Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. 30A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: „Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?" 31Jézus így válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 32Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre."

 

***

KÖVETNI AZ ÚR JÉZUST

"Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: „Kövess engem!  Az otthagyott mindent, felkelt, és követte Őt." Lukács 5, 27-28

 

Lévi nagy napja!

Lévinek, - más néven: Máténak - ez a napja ugyanúgy indult, mint bármelyik más, mégis élete legfontosabb, legmeghatározóbb napja lett.

A Biblia arról tudósít, hogy ezen a napon is ott ült a megszokott helyén a vámos asztalnál.

Máté tudta, hogy mit vállal ezzel a foglalkozással. Tudta, hogy egy zsidó ember részéről a római embertelen vámrendszer kiszolgálása megbélyegzéssel jár. Vállalta, hogy honfitársai, a rómaiak elvtelen kiszolgálójának tekintsék, megvetéssel illessék és kitaszítsák Izráel közösségéből.

Életre szóló találkozás az Úr Jézussal!

Az evangélium leírása szerint az Úr Jézus meglátta,

megállt előtte, rátekintett és ezt mondta neki:

„Kövess engem"!

 

Ez a kijelentés nem kérésként hangzott el, hanem

visszautasíthatatlan parancsként.

Ez ellenállhatatlan elhívás volt Isten részéről.

Az Úr Jézus nem kérte ki véleményét!

Nem kérte, hogy fontolja meg! (Nem történt döntésre hívás!)

Nem hagyott gondolkodási időt, hanem

ezzel a kijelentéssel annyit mondott Máténak, hogy „UTÁNAM"!

***

Az itáliai barokk egyik kiemelkedő festőjének, Caravaggionak van egy döbbenetes hatású festménye, melynek címe: Máté elhívatása.

A vámos asztal mellett több ember ül.

A szoba ajtajában ott áll az Úr Jézus és kezével rámutat valakire.

A kézmozdulatok önmagukért beszélnek és némán prédikálnak.

A csodálkozó Máté kezével önmaga felé mutat,

mintha azt kérdezné, hogy: Én? Miért éppen én?

Ez a hívás nekem szól?

Uram valóban rám van szükséged?

Én csak egy megvetett, megbélyegzett, kitaszított bűnös ember vagyok, akit senki sem szeret!

Éppen én kövesselek téged? Én méltatlan vagyok erre!

 

 

Amikor az Úr Jézus megállt a vámos asztalánál,

már látta, amit akkor még senki sem értett,

hogy ez az ember tanítvány lesz és igen hasznos az Isten országának szolgálatában.

(Máté az Úr Jézus tizenkét tanítványának egyike, ő írhatta meg a nevéhez fűződő szent evangéliumot.)

 

Valóban döbbenetes volt ez a választás.

Számunkra érthetetlen, hogy az Úr Jézus milyen szempontok alapján választotta ki tanítványait.

Azt viszont tudjuk, hogy Isten nem személyválogató és végtelen szeretettel hajol a bűnösök felé.

 

Minden megváltozott!

Máté élete ettől a pillanattól kezdve teljesen megváltozott.

Az Úr Jézus ellenállhatatlan hívó szavára hajlandó volt azonnal otthagyni mindent.

Mindent, ami régi, az egész múltját.

Mindent, ami életében Krisztus nélküli volt.

Ott és akkor tulajdonképpen az egész bűnös, elrontott életét lezárta.

A változás teljes volt és tökéletes.  „Otthagyott mindent, felkelt és követte Őt!"

 

Ezen a napon minden eldőlt Máté életében.

Belépett életébe, elérte, sőt utolérte őt az Isten üdvözítő kegyelme.

Beragyogott az ő sötét, zárt, szűklátókörű világába a mennyei világosság.

Emberi terveit, elképzeléseit, számításait, addigi egzisztenciáját keresztülhúzta a menny Ura.

Az Úr Jézus megjelenése Máté életében:

döntő és meghatározó volt,

életformáló hatása volt,

életre szóló -örökéletre szóló- változást eredményezett.

A Biblia ezt teljes odaszánást, életváltozást nevezi megtérésnek.

Igent mondani az Úr Jézusnak, és érte MINDENT elhagyni.

 

A megtért ember Krisztusban, nemcsak sokat, vagy nagyon sokat, hanem MINDENT megkapott.

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,

hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (Róma 8,32)

 

Így kell az Úr Jézust követni!

Ebben az Igében Jézus Krisztus áll meg mellettünk a Szentlélek által!

Nem kérdez, nem vádol, nem tesz szemrehányásokat,

nem vizsgáztat, hogy méltóak vagyunk-e vagy sem,

hanem szelíd hangján egyszerűen csak hív.

Az Ő hívása ma is ellenállhatatlan isteni parancs!

Nekünk is ugyanazt mondja: „Kövess engem"!

 

Boldog ember az, aki mer és tud felállni régi életéből, elhagyva mindent (becsukva a boltot),

lezárva a régit, megtagadva a bűnt, hogy újat kezdhessen Jézus Krisztussal.

„Már keresztem vállra vettem, S ÉRTED MINDENT ELHAGYOK." (426 dicséret)

 

Tudjuk, hogy az Úr Jézus követése: MEGBÁNHATATLAN!

Jézus Krisztus nemcsak Megváltónk akar lenni, hanem életünk Ura is, mégpedig oly mértékben, hogy egyetlen kis területét sem vonhatjuk ki uralma alól.

A megtért ember tisztában van azzal, hogy ő Isten választottja.

Az ilyen embert a hála lelkesíti, hogy az őt mindhalálig szerető Urának mindenben rendelkezésére álljon és hasznos lehessen.

 

Ha megtért embernek valljuk magukat, akkor meg vagyunk győződve arról, hogy Istennek terve van a mi egyszerű,

mások szemében talán lenézett, megvetett életünkkel, mert az Ige szerint drágák vagyunk az Ő számára!

„Mert aki titeket bánt, az Ő szeme fényét bántja." (Zakariás 2,8)

Kövessük Őt hűségesen, mindhalálig.

Nem fogunk csalódni.

 

Mi is Mátéhoz hasonlóan az énekíró szavaival elmondhatjuk:

„Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom." (460.)

Így lehet, így kell és csak így érdemes az Úr Jézust követni.

Csak így részesülhetünk az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatának érdemében, a kegyelemben, az üdvösségben.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus felszólítása a hűséges követésre, és a felelősségteljes keresztvállalásra:

„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni,

tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!

Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?"

(Máté 16, 24-26)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. március 14.

 

***

460. Dicséret

1. Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat, Ki értem áldozád magad: Fogadj el, Jézusom!

2. Amint vagyok - nem várva, hogy Lelkemnek terhe, szennye fogy, Te, aki megtisztíthatod: - Fogadj el, Jézusom!

3. Amint vagyok - bár gyötrelem, S kétség rágódik lelkemen, Kívül harc, bennem félelem: - Fogadj el, Jézusom!

4. Amint vagyok - vak és szegény, Hogy kincset leljek benned én, S derüljön éjszakámra fény: - Fogadj el, Jézusom!

5. Amint vagyok - nincs semmi gát, Kegyelmed mit ne törne át; Hadd bízza lelkem rád magát: - Fogadj el, Jézusom!

6. Amint vagyok - hogy a te szent Szerelmed tudjam, mit jelent Már itt s majd egykor odafent: - Fogadj el, Jézusom!

 

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsának felhívása.

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest, 2021. március 5.

 

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021.március 14.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

52. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 11.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

161. Dicséret

1. Siess keresztyén, lelki jót hallani Régi törvényből harcolni tanulni,

Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni, Krisztusban bízni.

2. Mert nem hiába ezt az ó törvénybe, Próféták írták Biblia könyvébe;

Szép tanulság ez most az új törvénybe', Mi eleinkbe'.

3. Jól tudja földön ezt minden keresztyén: Nemcsak fegyverrel oltalmaz az Isten.

Ezt minden népnek tudására adom: Istenünk vagyon!

 

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Pál apostolnak a Timótheus írt levele 1,19-20 alapján:

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak."

 

***

VIGYÁZZATOK!

(Kik a hit dolgában hajótöröttek?)

Részletek: Kálvin János írásából

 

Pál apostol úgy beszél Hümenaioszról, Alexandroszról és Filétoszról, mint hűtlen, hitszegő keresztyénekről, akik feldúlják mások hitét, akik az igazságtól eltévelyedtek és a hit dolgában hajótörést szenvedtek.

„A szentségtelen, üres fecsegőket pedig kerüld, mert azok többnyire istentelenségre vezetnek, és beszédük, mint a rákos fekély, terjed. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévelyedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét." 2Timótheus 2, 16-18

Látjuk, hogy némelyek elvetik az egészséges tanítást.  Akik nem szolgálnak az Úrnak tiszta lélekkel, hanem aljas ösztönöknek hódolnak, még ha megelőzőleg józan értelmük is volt, ettől teljességgel elesnek.

Tudjuk, hogy milyen páratlan kincs az egészséges tanítás! Ezért semmitől sem kell annyira félni, mint annak elvesztésétől. Pál apostol ennek egyetlen egy megőrzési módját szabja elénk, ha a jó lelkiismeret mögé bástyázzuk el magunkat. Tapasztaljuk ezt mindennap!  Mert miért van az, hogy az evangéliumot megvetve olyan sokan rohannak az istentelen SZEKTÁK felé, vagy szörnyű tévelygésekbe bonyolódnak?

Azért mert a vakságnak ezzel a nemével  bosszulja meg Isten a képmutatást, ellenben a tiszta istenfélelem az állhatatosságra tesz erőssé.

Ebből két dolgot kell megtanulnunk:

Először intést kapnak a tanítók és az evangélium szolgái s az ő személyükben az összes gyülekezetek, hogy tartózkodjanak az igaz tanításnak kétszínű és álnok gyakorlásától, mert ezért szigorú büntetés jár.

Azután megszűnik a botrány, ami igen sok embert megzavar, mikor azt kell látniuk, hogy egyesek, akik előbb a Krisztusra és az evangéliumra felesküdtek, nemcsak a régi tévhitbe esnek vissza, hanem ami sokkal rosszabb, szörnyű tévedések varázshatalmába kerülnek.

Az ilyen példák bizonyítják meg világosan az evangélium méltóságát, s ezekben mutatja meg nyílván az Isten, hogy semmiképpen sem tűrheti el annak megfertőzését. Különben ezt tanította az összes évszázadok alatt szerzett tapasztalat is. Amennyi tévelygés a keresztyén egyházban kezdettől fogva létezik, mind ebből a forrásból fakadt; mivel némelyekben a nagyravágyás elnyomta a tiszta istenfélelmet.

TEHÁT A ROSSZ LELKIISMERET MINDEN TÉVES TANÍTÁSNAK AZ ANYJA.

Ma is látjuk, hogy akik az igaz hitet nem őszintén karolják fel, igen sokan barmok módjára az Epikureusok esztelenségei felé rohannak, hogy a saját képmutatásukat leplezzék.

Sőt amikor mindenfelé terjed az Isten megvetése s a csaknem minden rendbeli bűnös és elvetemült erkölcsök azt igazolják, hogy semmi, vagy, hogy milyen kevés feddhetetlenség van a világon, nagyon kell félni, hogy a felgyulladt fény rövid idő alatt kialszik és csak NAGYON KEVÉS EMBER SZÁMÁRA hagyja meg Isten az evangélium megértését.

„A hit dolgában hajótörést szenvedtek." A kép, melyet az apostol a hajótöréstől vesz, nagyon találó.  Mert azt jelzi, hogy a mi hajózásunkat a jó lelkiismeretnek kell irányítania, hogy a hit sértetlenül érjen kikötőbe: különben a hajótörés veszélye fenyegeti, vagyis a hit a rossz lelkiismeret következtében, mint valami örvény miatt a viharos tenger vize alá merül.

Hümenaios azt híresztelte, hogy már megtörtént a feltámadás.  Hihetőleg Alexandrosz is eszét vesztette az annyira képtelen tévelygés miatt.  És csodálkozunk ma, ha némelyekkel a Sátán különféle álnokságok révén játékot űz, mikor látjuk, hogy a Pál barátai közül is egy-egy olyan rettenetes romlásba bukott?  Egyébként mind a kettőről úgy emlékezik meg Pál, mintha Timótheus előtt ismeretes emberek lettek volna. Nem kétlem, hogy ez az az Alexandrosz, akiről említést tesz Lukács (Ap. Csel. 19:33), s aki efézusi volt és lázadást akart kelteni, de abban megakadályozták. MI IGYEKEZZÜNK HITÜNKET JÓ LELKIISMERETTEL ÁPOLNI, HOGY MINDVÉGIG SÉRTETLENÜL MEGTARTHASSUK.

Pál ezt írja róluk: „Akiket átadtam a Sátánnak." Itt a kiközösítésre kell gondolni, mert semmi elfogadható magyarázat nincs arra nézve, aminek alapján el kellene hinnünk, hogy ezeket az embereket másképpen büntették volna, mint kiközösítéssel.  Pál tehát kiközösítés útján adta át őket a Sátánnak. Vegyük ehhez azt is, hogy a kiközösítés jelentőségét nagyon világosan kifejti. Ugyanis az egyházban uralkodói széke csak a Krisztusnak van, úgy rajta kívül nem lehet más, csak a Sátán uralma.  Ezért, akik az egyházból kizáratnak, azoknak mindaddig a Sátán uralma alatt kell élniük, amíg az egyházzal újból ki nem békülnek, s Krisztushoz vissza nem térnek.

Mások szerint a bűn nagyságához képest azokra örökre érvényes átkot is mondhatott az apostol - de e felől nem mernék biztosat állítani.  De mit akar az ezután következő rész: „Tanulják meg, hogy ne káromkodjanak" - hiszen, akit az egyházból kirekesztenek, az több szabadságot vesz magának, mivel a közös fegyelem kötelékéből mintegy felszabadulva még arcátlanabbul lázadozik? - Erre azt felelem, hogy akármit indulatoskodik is azoknak gonoszsága, a közeledéstől mégis el vannak zárva, HOGY A NYÁJAT ÉRINTKEZÉSÜKKEL MEG NE FERTŐZZÉKMert sokkal inkább ártanak a gonoszok, ha ugyanannak a hitnek leple alatt hatolnak be. Tehát elvétetik tőlük az ártás lehetősége, mikor nyilvánosan megbélyegeztetnek, úgyhogy a tiszták közül senki sem marad bizonytalanságban afelől, hogy azok ISTENTELEN ÉS ÁTKOZOTT emberek s ezért a velük való érintkezéstől mindenki irtózni fog. Néha azokra is hatással van ez, akiket a megszégyenítésnek bélyege megrettent s így vakmerőségükkel felhagynak. Tehát még ha valamikor gonoszabb indulattal térnek is vissza, mégsem eredménytelen ez az orvosság az elvadultság megfékezésére.

Pál apostol ezt írja róluk: „Beszédük, mint a rákos fekély, terjed." Az orvosok mindannyian azt állítják, hogy ez a betegség olyan természetű, hogy ha a lehető leggyorsabban nem gyógyítják, a szomszédos részekre terjed, aztán behatol a csontokra s uralma nem ér véget addig, amíg az ember bele nem pusztul.  Mivel tehát a sorvadást hamarosan követi a meghalás, vagy a „tüzes betegség", amely terjedésével csakhamar megfertőzi a többi testrészeket is, míg a test teljesen elpusztul. Pál az áltanításokat finoman az ilyen végzetes betegséghez hasonlítja. Ugyanis, ha egyszer azoknak utat nyitunk, az egyháznak teljes elpusztulásáig terjednek.

Mivel tehát ilyen káros ez a veszély, idejében útját kell vágni és nem szabad addig várni, amíg terjedésével jobban megerősödik, mert akkor már nem lesz idő a segítségre.

Innen van a pápaságban az evangéliumnak rettenetes pusztulása,

mivel ott a pásztorok tudatlansága, vagy tétlensége miatt már régóta szabadon garázdálkodik a romlás,

mely a tanítás tisztaságát lassankint megsemmisíti. Közülük való!

 

Ujjal mutat rá a betegségekre, hogy azoktól mindenki óvakodjék, mert ha hallgatásunkkal mellőzzük az olyan embereket, akik az egész egyház pusztulásán mesterkednek, bizonyos tekintetben alkalmat adunk nekik a további ártásra. Ahol sokakat fenyeget a veszély, ott rettenetes a mi elnézésünk, ha a lappangó bajt a maga idejében napfényre nem hozzuk.

Hogyan? Talán azért kíméljek meg egyet, hogy hallgatásom következtében százan vagy ezren pusztuljanak el? Tehát nemcsak Timótheushoz intézi ezt a figyelmeztetést az apostol, hanem azt akarta, hogy minden népek és korok előtt bizonyítva legyen az ilyen emberek istentelensége, s hogy ALJAS ÉS VÉGZETES TANÍTÁSUKNAK útját vágja.

Miután kijelentette, hogy az igazságtól elpártoltak, tévedésük módját nevezi meg, t. i. azt állították, hogy a feltámadás már megtörtént, amivel nem tudom miféle allegorikus feltámadásra gondoltak, amit a mi korunkban is megpróbáltak némely tisztátlan ebek. Ezzel a fogással a Sátán a mi hitünknek legfőbb fejezetét, a test feltámadását rontja le. Mert régi és elavult az az őrület, amely már Pál apostol kíméletlen bírálata után, kevésbé zavarhat minket. De amikor azt halljuk, hogy az ilyen HAMIS TANÍTÓK egyeseknek a hitét már az evangélium kezdetekor megváltoztatták; szükséges, hogy az ilyen példa buzgóságunkat tüzelje, hogy azt a ragályos betegséget magunktól és másoktól is a maga idejében távol tartsuk.

Mivel sajnos az embernek hajlandósága van a dőreségekre, nincsen olyan szörnyű képtelenség, hogy arra némelyeknek a füle mindig nyitva ne lenne...

„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundámentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit;  és álljon el a hamisságtól minden,  aki Krisztus nevét vallja." 2Timótheus 2,19

Részletek: Kálvin János magyarázata Pál apostolnak Timótheushoz irt leveleihez, melyet az 1565-i genfi latin nyelvű kiadás szövegéből magyar nyelvre fordított: Szabó András

 

 

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/:

Taníts téged megismernünk,  Istent atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/:

Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki,

Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Alleluja! Alleluja!

 

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. március 11.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

 


51. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 7.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

155. Dicséret

Ó Úr Isten, légy közöttünk, Kik imádásodra jöttünk,

Szívünk egyedül rád hallgasson,

Hogy igédnek áldott szava, :/: Melytől függ lelkünknek java,

Minket minden jóra bírhasson: Szent e hely, légyenek szentek,

Kik e házban megjelentek.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 17-26 versek alapján:

17Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. 18És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 19Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. 20Ő pedig látva hitüket, így szólt: „Ember, megbocsáttattak a te bűneid." 21Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: „Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" 22Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: „Miről tanakodtok szívetekben? 23Mi könnyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak a te bűneid - vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj? 24Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön: Neked mondom, - így szólt a bénához -, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!" 25Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. 26Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: „Hihetetlen dolgokat láttunk ma!"

***

TALÁLKOZNI AZ ÚRRAL

„Ember, megbocsáttattak neked a te bűneid." Lukács 5,20

 

Ebben az evangéliumi részben hitünk szempontjából rendkívül tanulságos üzeneteket kaphatunk Istentől.

 

Amikor az Úr Jézus Krisztus Kapernaumban tanított és hirdette az Isten országát, „az Úr ereje gyógyításra indította Őt. A leírás szerint egy reménytelenül súlyos állapotban lévő beteget, egy agyvérzés után lebénult embert próbáltak az Úr Jézushoz eljuttatni.

Ennek a beteg embernek négy segítője volt, akik nem akármilyen hitről tettnek tanúbizonyságot.

Lehetetlent nem ismerve, minden akadályt legyőzve az Úr Jézushoz vitték az emberileg reménytelen állapotban lévő barátjukat.

Az evangélium tudósítása szerint az Úr Jézus látta a hitüket.

Ez önmagában is nagy elismerés volt, tudniillik amit vállaltak és tettek, azt élő hitből tették.

Ezek az emberek ritka szép példával szolgálnak számunkra! Példájuk nyomán képet kapunk az igazán önzetlen felebaráti szeretetről, a kitartásról, ugyanakkor az élő hit akadályt nem ismerő leleményességéről is.

 

Tudjuk, hogy sokfajta betegség van ezen a földön, de sokszorosan fájdalmas az, amelyik teljes kiszolgáltatottsággal, ágyhoz-kötöttséggel, másokra való hagyatkozással jár együtt!

Ennek a beteg embernek egyedül, tulajdonképpen esélye sem volt arra, hogy az Úr Jézussal találkozhasson.

Isten mégis gondoskodik róla, úgy hogy megérkeznek „hívő" barátai, akik hittek az Úr Jézusban.

Azonnal fölemelik és sietve viszik a Megváltó elé, mert tudták, hogy egyedül csak Ő segíthet rajta.

 

De jó lenne, ha mi is észrevennénk azokat, akiket az Úr Jézushoz „vihetünk", emelhetünk, szerethetünk.

Vegyük észre mi is, amikor Isten Lelke minket is indít, amikor bárhol a segítségnyújtásra lehetőséget, alkalmat készít.

 

Láthattuk, hogy ezek a hívő emberek nem rettentek vissza semmi akadálytól!

Amikor az embertömeg zárja el az utat nem csüggedtek el, nem fordultak vissza.

„Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be,

felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre."

Megérthetjük ebből az Igéből, hogy ha az Úr útjára léptünk, akkor már soha többé nem fordulhatunk vissza!

Célba kell érnünk és mindenáron találkoznunk kell Jézus Krisztussal, a mi egyetlen gyógyítónkkal!

***

Ennek a történetnek a hitünk szempontjából mégis a legtanulságosabb üzenete az,

hogy az Úr Jézus Krisztusnak „van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön".

Az Úr Jézus Krisztus számára nincs lehetetlen.

Ő a reménytelennek látszó helyzetben is adhat teljes gyógyulást, és ami még ezen túl van: egyedül Ő adhat teljes bűnbocsánatot! A Megváltó a jelenlévők megdöbbenésére és méltatlankodására így szólt a beteghez: „Ember, megbocsáttattak a te bűneid." Ezzel a kijelentéssel mutatta meg az Úr Jézus Krisztus mennyei teljhatalmát és jogát, mivel bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg!  Úgy gyógyítja meg a beteget, hogy először minden probléma gyökerét és okát kezeli - szünteti meg, amikor feloldozza bűnei alól, ezután pedig leveszi róla testi nyomorúsága terheit. A Megváltó hatalma által bocsánatot nyertek a bénító bűnök és még a testi bénaság is meggyógyult. Az Úr Jézus a teljes emberi életre jelentette be igényét, ezért a teljes emberi élettel törődik, és az egész embert szabadítja meg, testestől és lelkestől. Az Úr Jézusnál nincs nehézségi sorrend, de fontossági sorrend van. Ő tudatosan adott először bűnbocsánatot, mert Ő tudta, hogy először erre van szükség. Az Ő kegyelme, maga a teljes szabadulás.

 

Jézus Krisztuson kívül nincs bűnbocsánat, nincs szabadulás és nincs megoldása az életnek!

***

 

Nincs boldogabb ember annál, mint aki biztosan tudja, hogy meg vannak bocsátva a bűnei.

·        Ez a beteg ember Isten jelenlétében többszörösen átélte a csodát.

·        Kétszeresen is meggyógyult: a lelke is és a teste is.

·        Egy bűnös ember érkezett az Úr Jézus elé, és egy kegyelmet nyert ember távozott.

·        Nyomorult állapotban érkezett, és testileg is gyógyultan távozott.

·        Másokra utalva érkezett és egyedül, szabadon, saját lábán távozott.

·        Ágyhoz kötözve érkezett és mindenki szeme láttára saját ágyát felvéve távozott.

·        Érkezése szavak nélküli prédikáció volt, távozása boldog istendicsérettel járt együtt.

 

Aki az Úr Jézus Krisztussal így találkozik, az boldog ember.

Aki így belenézhetett a Megváltó szemébe, az boldog ember.

Aki így hallhatta (és hallhatja) az Úr Jézus szájából a megbocsátás szavait, az boldog ember.

Kijelenthetjük, hogy ez az ember AKKOR IS BOLDOG LETT VOLNA, ha csak lelkileg gyógyult volna meg.

De neki Isten ráadásul megadta a teljes szabadulást, a testi gyógyulást is.

 

***

Az Úrtól kapott lelki békesség, a bűnbocsánat tudata, a lelkiismeret nyugalma Isten legdrágább ajándéka!

 

A Biblia egyértelműen azt állítja, hogy kivétel nélkül minden embernek szüksége van bűnbocsánatra.

 

Sokan a hitetlen embertársaink közül kényelmesen érzik magukat hitetlenségükben, a megszokott bűneikben, ezért úgy gondolják, hogy nekik egyáltalán nincs szükségük Istenre, kegyelemre, bűnbocsánatra!

Vallják, hogy nekik ne parancsoljon se Isten, se ember. Mivel Isten törvényéről, a Bibliáról hallani sem akarnak, ezért egyáltalán nem foglalkoznak a bűneikkel sem, viszont rutinszerűen napról napra szaporítják azokat. Amennyiben egészségügyi problémákkal kell megküzdeniük, általában csak a panaszból állnak, de továbbra is tudatosan és megátalkodott módon Istennel szembeszegülve életükből kizárják Őt. Szeretnének ugyan „bármi áron" meggyógyulni, de így legföljebb csak emberekben (a nem mindenható földi tudományban) reménykedhetnek! Embertől viszont nem várhatnak bűnbocsánatot, se lelki békét, se nyugodt lelkiismeretet, se megoldást, se kegyelmet, se örök életet.

 

Azok az embertársaink viszont, akik Isten drága kegyelméből hitben élhetnek, naponta tapasztalják Isten szeretetét. Tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus érdeméért megkapták a teljes szabadságot és a bűnbocsánatot. Lehet, hogy sok próbával, esetleg komoly egészségügyi problémákkal is meg kell megküzdeniük az életben, mégsem panaszkodnak, hanem imádkoznak. Mivel kizárólag Istenben bíznak, ezért hálaadással fogadják el az Úr kezéből, amennyiben gyógyulást kapnak, de Isten akarata előtt meghajolva alázattal fogadják el a további próbatételeket, a szenvedéseket is, amennyiben a testi gyógyulás nem adatik meg számukra!

Így is boldogok, hisz Krisztus által lelkileg gyógyultak, lelkileg már egészségesek lehetnek.

Mivel jól ismerik Megváltójukat az Úr Jézus Krisztust, ezért alázattal áldják az Urat még szenvedéseik között is.

Mivel jól ismerik az Igét, ezért a fájdalmak között is megtapasztalják, hogy az Úr kegyelme mindenre elég számukra.

Mivel tapasztalták Isten jelenlétét, szerető gondoskodását, ezért tudják, hogy bármi történjen is velük, minden teher, nyomorúság, szenvedés elhordozásához megkapják a mindennapi erőt az Úrtól.

Csak nekik van igazán okuk minden helyzetben, minden időben és minden körülmények között az örömre, a szüntelen imádkozásra, és a mindenért való hálaadásra. Ezért már földi életükben is dicsőült örömmel áldják az Istent, életük drága szabadító Urát!

 

Feltehetjük a kérdést, hogy mi melyik csoportba tartozunk?

A hitetlen tagadók közé vagy a hívők közé?

Isten ellenségei közé, vagy Isten gyermekei közé?

A békétlenek közé, vagy az Istennel már megbékéltek közé?

A bűneiket továbbra is hordozók, vagy a bűnbocsánatot már elnyert gyógyultak közé?

„A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik Őt keresik, az ő javukra,

és az Ö hatalma és haragja mindazokon, a kik elhagyják Őt." (Ezsdrás 8,22)

 

Ha a gyógyultak közé tartozunk, adjunk hálát az Úrnak életünk minden napján és el ne halkuljon ajkunkon soha többé az élő Isten dicsérete!

 

***

Ma még van lehetőség találkozni az Urral, ma még szabad az út, ma még lehet Hozzá jönni.

Siessetek, hamar lejár!

Kegyelme már régóta vár.

Ma még lehet, ma még szabad,

borulj le a kereszt alatt!

Elszáll a perc, az életed.

Ma még, ha jössz, elérheted.

Ne késs tovább, ne várj tovább,

ma kérd ATYÁD bocsánatát!

 

Füle Lajos: Siessetek, hamar lejár!

 

Gyermeki hittel és bizalommal forduljunk bátran a mi Urunkhoz, Megváltónkhoz. Ő egészen biztos, hogy nem fog elutasítani és mi is részesülhetünk az Úr Jézus Krisztus kereszten értünk meghozott engesztelő áldozatának érdemében és megkaphatjuk Isten legdrágább ajándékát, a kegyelmet, a teljes szabadulást és az örök életet.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus keresztáldozatáról szóló áldott kijelentés:

„Bűneinket maga vitte fel testében a fára,

hogy miután meghaltunk a bűnöknek,

az igazságnak éljünk:

az Ő sebei által gyógyultatok meg."

(1Péter 2,24)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. március 7.

 

***

105. Zsoltár

1. Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének! Hirdessétek dicséretét :/:

És minden jótéteményét! Beszéljétek a nép előtt Nagy csudáit, melyeket tött!

2. Néki vígan énekeljetek, Sok csuda dolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, :/:

Kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, Kik az Úrról emlékeznek!

3. Keressétek e kegyes Urat És az ő színét és hatalmát! Meggondoljátok dolgait, :/: Ne

felejtsétek csudáit! Ítéletit hirdessétek, Melyek ő szájából jöttek!

***

H I R D E T É S E K

 

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy

A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK TOVÁBBRA IS ELMARADNAK!

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsának legújabb felhívása.

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

 

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest, 2021. március 5.

 

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021.március 7.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

***

 

50. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. március 4.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

155. Dicséret

Ó Úr Isten, légy közöttünk, Kik imádásodra jöttünk, Szívünk egyedül rád hallgasson,

Hogy igédnek áldott szava, :/: Melytől függ lelkünknek java,

Minket minden jóra bírhasson: Szent e hely, légyenek szentek, Kik e házban megjelentek.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Pál apostolnak a Titushoz írt levele 2,11-14 alapján:

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy

megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat,

józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban,

mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik."

 

***

AZ ÖNMEGTAGADÁSRÓL

Írta: Kálvin János

 

Az önmegtagadás részben emberekkel, legfőképpen azonban Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik.

Amikor a Szentírás azt parancsolja, hogy úgy viselkedjünk embertársainkkal,

hogy inkább kívánjuk az ő tisztességüket, mint a magunkét (Róm 12,10; Fil 2,3),

és hogy hűséges odaadással munkáljuk előmenetelünket,

olyan dolgot követel meg tőlünk, amelyet szívünk nem tud elfogadni,

hacsak előbb ki nem gyógyul bűnös természetéből.

 

Ugyanis az önszeretet annyira MEGVAKÍT ÉS ELTÖLT mindannyiunkat,

hogy jogosnak képzeljük önmagunk felmagasztalását, míg másokat, magunkhoz hasonlítva, lenézünk.

HA BOLDOGAN AKARUNK ÉLNI,

gyökerestől ki kell tépnünk szívünkből a vetélkedésnek és önszeretetnek gonoszságát.

A Szentírás tanítására hallgatva meg kell emlékeznünk arról,

hogy adományaink nem tőlünk vannak, hanem Isten ingyen való kegyelmének ajándékai.

Ha büszkék vagyunk adományainkra, Isten iránti hálátlanságunkat áruljuk el.

Ki tesz téged különbbé?" - kérdezi Pál. „Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?" (1Kor 4,7)

 

FIGYELJÜK MEG ÉS ISMERJÜK EL HIBÁINKAT,

ÉS LEGYÜNK IGAZÁN ALÁZATOSAK.

Mert ily módon nem fuvalkodunk fel, hanem bőséges okunk lesz arra, hogy bánkódjunk.

Másfelől, ha Istennek bármiféle adományát észrevesszük másokban,

értékeljük és méltányoljuk hordozóikkal együtt,

nagy gonoszságról tanúskodna ugyanis, ha Istentől való tisztességüktől megrabolnánk atyánkfiait.

 

Továbbá arra tanít bennünket az Írás, hogy

mások vétkeit nézzük el,

de ne bátorítsuk őket azokban hízelgéssel.

Hibái miatt senkit se ócsároljunk,

mert kötelességünk mások iránt JÓINDULATTAL ÉS TISZTELETTEL viseltetni.

 

Ha személyválogatás nélkül figyelembe vesszük mások tisztességét és jó hírnevét,

magatartásunk nemcsak MÉRSÉKELT ÉS JÓ KEDÉLYŰ, hanem UDVARIAS ÉS BARÁTSÁGOS is lesz.

Mert semmi más úton-módon az IGAZI SZELÍDSÉGRE el nem juthatunk, csak ha

magunk megalázzuk,

és ha szívünk mélyéről tisztelünk másokat.

***

Az önmegtagadás elemei:

JÓZANSÁG, IGAZSÁGOSSÁG ÉS ISTENFÉLELEM

1. Titusznak írva Pál apostol a jó rendben folyó élet summáját adja, a következőképpen:

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik." (Titus 2,11-14)

 

Pál kijelenti, hogy Isten kegyelme kell, hogy serkentsen bennünket, az igaz istentisztelet útjából viszont két akadályt kell elmozdítanunk:

·        elsőként az istentelenséget, amelyre természet szerint nagy hajlandóságot mutatunk,

·        másodikként pedig a világi kívánságokat, amelyek el akarnak borítani bennünket.

Az istentelenség nem csupán a babonákat jelenti, hanem mindazt, ami megakadályoz abban, hogy Istent őszintén féljük.

A világi kívánságok pedig a testi vonzalmakat jelentik.

Pál arra ösztönöz bennünket, hogy feledkezzünk meg korábbi kívánságainkról, melyek a törvény két táblájával ellenkeznek, és mondjunk le saját értelmünk és akaratunk minden követeléséről.

 

***

2. Pál apostol szerint az új élet minden cselekedetét három dolog foglalja magába:

·        A JÓZANSÁG,

·        AZ IGAZSÁGOSSÁG

·        ÉS AZ ISTENFÉLELEM.

 

A józanság kétségkívül erkölcsi tisztaságot és mértékletességet jelent, beleértve az ideiglenes javaknak tiszta és egyszerű használatát, valamint a türelmet a szegénységben.

Az igazságosság magába foglal minden méltányos kötelességet, hogy minden ember megkapja azt, ami megilleti.

 

Az istenfélelem a maga rendjén a világ tisztátalanságaitól választ el, és az igazi szentségben egyesít Istennel.

 

E három erény: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem erős egybekapcsolódása létrehozza

a valódi tökéletességet.

***

 

3. Semmi sincs nehezebb annál, hogy minden testi gondolattól megváljunk,

hamis vágyainkat legyőzve azokról lemondjunk,

magunkat Istennek és felebarátainknak odaszenteljük,

és e megromlott világban angyalok módjára éljünk.

 

Azért annak érdekében, hogy lelkünket mindenféle tőrből kiszabadítsa,

Pál apostol a boldog halhatatlanság reménységére irányítja figyelmünket,

biztatva bennünket, hogy reménykedésünk nem hiábavaló.

Mert amiképpen Krisztus egykor megváltóként jelent meg,

úgy második jövetelekor megmutatja majd az általa szerzett váltság áldásait.

***

Ha Isten dicsőségét keressük, magunkat meg kell tagadnunk

A keresztyén ember legyen kész és hajlandó emlékezetébe vésni azt, hogy élete minden pillanatában Istennel kell számolnia.

A keresztyén ember minden cselekedetét Isten törvényéhez méri, és titkos gondolatait is az ő akaratának veti alá.

Ha valaki megtanult Istenre figyelni mindenben,

megszabadul minden hiábavaló kívánságtól.

Magunk megtagadása, amit Krisztus oly szorgalmasan parancsolt kezdettől fogva tanítványainak (Mt 16,24), végül szívünk minden kívánságát URALNI fogja.

Az önmegtagadás elve nélkül az ember vagy belemerül a legvaskosabb gonoszságokba, minden szégyen nélkül, vagy pedig ha mutatkozna is benne valami erény, megrontja a dicsvágy gonosz szenvedélye.

Ha valaki követni akarja az igazat,

ugyanakkor viszont visszariad önmaga megtagadásától,

lépten-nyomon akadályokba fog ütközni.

 

Van egy helytálló régi mondás, mely szerint az emberi lélekben a vétkek sokasága rejtőzik,

ezekre pedig az egyetlen ellenszer

A KERESZTYÉN ÖNMEGTAGADÁS.

A szabadulás annak van fenntartva,

aki feladja önzését, és egyedül az Úr tetszését keresve

azt cselekszi, ami őelőtte kedves.

 

Írta: Kálvin János

 

***

223. Dicséret

1. Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok, :/: Vétkem oly mély már,

mint a tenger, Mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

2. Szívem szerint ím elkesergem Gonosz és sok bűneimet: :/: Hogy tőled én eltévelyedtem, Elhagytalak, Teremtőmet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből, :/: Bocsásd meg minden

rút bűneim, Mentsd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

4. Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel, :/: Mert akkor nyilván

el kell vesznem: Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

5. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt énnékem, bűnösnek: :/: "Megengedtem, menj el békével, Meglásd, többé ne vétkezzél." Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. március 4.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

49. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 28.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

151. Dicséret

Uram Isten, siess Minket megsegíteni,

Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért,

Mi Urunkért, és Megváltónkért.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 12-16 versek alapján:

12Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." 13Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra. 14Ő pedig megparancsolta neki: „Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik." 15De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. 16Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott."

***

A LEPRÁS MEGGYÓGYÍTÁSA

(Egy halálos beteg, de hitben egészséges.)

 

„Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra." (Lukács 5, 12-13)

Ebben az evangéliumi szakaszban egy megrendítő találkozásról tudósit a Biblia, amikor egy leprával már teljesen elborított ember életében eljött a nagy lehetőség a gyógyulásra.

Ez a betegség nemcsak azért volt igen fájdalmas, mert gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt, hanem azért is, mert így a beteg ember kitaszítottá vált. A leprától csak elkülönítéssel lehetett védekezni. A leprás beteg tisztátalannak számított, ezért általában nem mehetett az emberek közé, hogy ne fertőzzön. Elkülönítését szigorú rendszabályok írták elő. Így a leprások kirekesztve éltek, ha mégis találkoztak valakivel, akkor elfordultak tőlük az emberek.

Kiközösítve könyöradományokból éltek, vagy pedig éheztek, és ők is, a környezetük is várták a halálukat.

Ebben a rettenetes lelki állapotban teljes reménytelenségben tengették nyomorult életüket.

Aki leprás lett, az tulajdonképpen élő halott lett.

A Biblia leírása szerint csak kevesen gyógyultak meg ebből a betegségből. Ha mégis valaki meggyógyult (Mirjám, Naámán) annak gyógyulása csodának számított.

Az evangéliumból tudjuk, hogy az Úr Jézus egyszerre tíz leprást is meggyógyított, de csak egy ment vissza hozzá hálát adni, aki egy idegen, samaritánus volt. (Lk 17,11-19)

 

***

Az evangéliumban szereplő leprás beteg számára tehát szó szerint életbevágó kérdés volt az, hogy:

Egyáltalán, van e még bármi remény számára?

Van-e megoldás? Ki az, aki segíthet rajta?

Megállapíthatjuk, hogy ennek a szerencsétlen embernek az Úr Jézussal való találkozása nem a véletlen műve volt.

Feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy tudatosan és elszántan kereste az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozást.

Minden jel arra mutat, hogy igen jól informált ember volt.

Elhitte a hozzá is eljutott híreket a Megváltó hatalmáról.

Tisztában volt azokról a messiási csodákról, melyeket az Úr Jézus tett.

Egyértelmű volt számára, hogy nincs más esély a gyógyulásra!

Csak a Megváltó Jézus Krisztusra számíthat.

Találkozni kell a Megváltóval, mert csak Ő segíthet rajta.

 

***

A bűn is életveszélyes és halálos!

Ez az Ige alkalmat nyújt arra, hogy szembe nézzünk az igazsággal.

Lelki értelemben a bűn ugyanolyan veszélyes és halálos, mint a lepra betegség.

Kizárólag Isten segíthet rajtunk, hogy bűneink leprafoltjai eltűnjenek életünkből.

Egyedül Ő ismeri mindannyiunk életét.

Csak Neki van hatalma a bűnöket megbocsátani és a tisztátalanságból tökéletesen megtisztítani.

A Bibliából sok konkrét példát láthatunk erre.

Így tűntek el a bűn leprafoltjai a Magdalai Mária életében.

Így volt ez a Lévi életében.

Így volt ez a Zákeus életében.

Így volt ez a megtért lator életében stb.

De így van ez a mi életünkben is.

Így van ez minden ember életében.

Az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs megoldás.

Csak Ő menthet meg, csak Ő gyógyíthat meg, csak Őrá számíthatunk mi is!

 

Az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs megoldása az életnek.

Ez a leprás ember hamarosan meghalt volna, ha nem találkozik a Megváltóval.

Csak az Úr Jézus Krisztus menthette meg.

Tudjuk!

Tudnunk kell, hogy egyedül csak Jézus Krisztushoz érdemes járulni minden bajunkban.

Meg kell látnunk Őbenne az egyetlen esélyt.

Fel kell ismernünk Őbenne az Isten Fiát, akinek van hatalma könyörülni rajtunk.

Ma is le kell borulni Őelőtte és kérni kell bocsánatát.

 

Nincs sok választása az emberiségnek.

Vagy Krisztus által megtisztulunk, vagy nélküle meghalunk bűneinkben!

 

***

Az evangéliumban láthattuk, hogy ez az ember élt a páratlan alkalommal és mély hittel fordul az Úr Jézus felé.

Hiszi, hogy Neki van hatalma ezen a betegségen.

Ez az ember az Úr Jézus előtt arcra leborulva egyetlen mondattal megvallotta, kinyilvánította a hitét.

Ez a hitvallás mentette meg az életét!

Ezt mondta: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.

Valóban életmentő mondat volt. „Uram, ha akarod...." azt jelenti, hogy:

Uram, amennyiben Te jónak találod, amennyiben egyezik a Te szent akaratoddal.

Uram, nem számit semmi, csak a Te szent akaratod.

Uram, a Te akaratod, uralmad alatt szeretnénk élni.

Tulajdonképpen ezzel a mondattal elengedett mindent, és átengedett mindent.

Teljesen és tökéletesen kiszolgáltatta magát, mindenben alárendelte magát Isten szent akaratának.

Ezzel a mondattal végérvényesen elkötelezte magát, és totálisan szabad kezet adott Istennek az élete fölött.

EZ AZ IGAZ HIT EGYÉRTELMŰ JELE!

A kezedben vagyok Uram, tégy velem, amit akarsz!

***

Így történhet meg a csoda!

„Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!"

És azonnal letisztult róla a lepra.

***

 

Ebben az Igében fontos észrevennünk azt, hogy ez a halálos beteg

nem mondhatta az Úr Jézusnak például azt, hogy „Én azt akarom, hogy tisztíts meg most engem".

Senki sem kényszerítheti büntetlenül Istenre a saját akaratát.

Az a hitetlenség súlyos megnyilvánulása lenne.

Istennek mindig szabad kezet kell adnunk.

Céltalan és kisiklott imádság az, ha valaki nem tudja imádságát úgy lezárni,

hogy: „ Legyen meg a Te akaratod".

***

 

MEGÉRINTETTE ŐT!

Az Úr Jézus nem irtózik a betegtől, hitet kifejező kérése megérinti, és haladéktalanul meggyógyítja,

mégpedig gyógyító szavával és érintéssel.

Leprás embert tilos volt megérinteni!

Ez a cselekedet döbbenetes és váratlan volt.

Ha valaki más érintette volna meg ezt a beteget, ő maga is elkapta volna a leprát.

Jézus Krisztus szentsége, tisztasága azonban elképzelhetetlenül felülmúlja minden tisztátalanságunkat, bűnünket olyannyira, hogy Őt nem szennyezi be a lepra, hanem megsemmisíti, eltünteti azt.

 

Micsoda érintés lehetett. Nagyon rég nem érinthették már meg. Mindenki csak elfordult tőle.

Az Úr Jézus viszont nem hagyta magára, nem fordult el tőle.

Ő nem irtózott tőle! Hanem könyörült rajta, megérintette és meggyógyította!

Miért?

Mert az Úr Jézus nemcsak a leprás sebeket látta, hanem látta a szívét!

Látta a hitét és elszántságát.

Látta őszinte, tiszta odaszántságát.

Minket is jól ismer!

Ő ismer egyedül és igazán!

 

***

Ez az ember azonnal megtapasztalhatta a teljes szabadítást és egészségesen távozott.

Kimondhatatlanul boldogan mehetett haza. Gyógyultan kapta őt vissza a családja.

Lehetetlenség elképzelni azt, hogy ez a csoda hidegen hagyta a családtagokat, hogy nem rázta meg őket, nem rázta fel őket. Valószínűleg ilyen csoda láttán minden családtagja megtért és az Úr Jézus követője lett.

A meggyógyult leprással és az ének szerzőjével együtt mi is vallhatjuk a hitigazságot:

Krisztusom, kívüled NINCS kihez járulnom, Ily beteg voltomban NINCS kitől gyógyulnom.

NINCS ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

***

AZ ÚR JÉZUSSAL TALÁLKOZNI KELL!

Ma még bárkinek megadatik ez a találkozás lehetősége Jézus Krisztussal.

Ne mulasszuk el életünk legnagyobb lehetőségét.

Őbenne Isten jelent meg a Földön és azért jött, hogy minket megmentsen, és vele örökké élhessünk.

Senki sem mondhatja közülünk azt, hogy minden rendben van az életében.

Higgyük el, hogy ahol az emberek tehetetlenek és lemondanak rólunk, Ő tud és kész rajtunk segíteni.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Péter 5,7)

Ne késlekedjünk, ne halogassuk, és ne szégyelljük bűneinket megvallani Neki.

Gyermeki bizalommal kérhetjük Őt, hogy segítsen rajtunk.

Ő egészen biztos, hogy nem fog elutasítani és mi is boldogan kelhetünk fel térdeinkről.

Jézus Krisztus a kereszten való áldozatával tisztította meg a mi bűnös szívünket.

Adjunk hálát érte azzal, hogy szeretjük és követjük Őt, amíg élünk!

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus hatalmáról szóló bátorító kijelentés:

„Jézusnak, az Ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket,

és megtisztít minket minden gonoszságtól."

(1János 1,7-9)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 28.

***

226. Dicséret

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.

Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;

Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel;

Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,

És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 28.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

48. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 25.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

462. Dicséret

1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, :/: Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

2. Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, :/: Tedd örömben és bánatban csöndessé,

Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, Ki szemlehunyva téged híven követ.

3. Ha gyarlóságom meg nem is érzené: :/: A vak homályból te mutatsz ég felé;

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Zsoltárok könyve 37, 23 alapján:

„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki."

 

***

MIKÉNT ISMERJÜK FEL ÉLETÜNKBEN ISTEN VEZETÉSÉT?

Alföldy-Boruss Dezső református lelkipásztor szolgálata

 

Isten miután megteremtette a világot, nem hagyta magára, - hanem azóta is megtartja s irányítja.

A deizmus szerint Isten nem szól bele a világ folyásába.  A Biblia egyértelműen ennek az ellenkezőjét tanítja.

Isten törődik a világgal, erről tanúskodik az egész bibliai kijelentés.

Az övéi különösképpen megtapasztalják Isten jelenlétét életükben s tudják, hogy Isten vezeti őket, ahogy vezette Ábrahámot, kivezette népét a pusztán át az ígéret földjére,

„Útnak indította népét, mint juhokat, vezette, mint nyájat a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek." Zsoltár 78,52-53

Kivezette Dávidot a juhok mellől, kihozta népét Babilonból vissza Jeruzsálembe.

Egyiptomba vitte Józsefet és Máriát a gyermek Jézussal, majd onnan kihívta őket.

 

ISTEN VEZETI AZ ÖVÉIT MA IS!

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Róma 8,14

Ez elsősorban azt jelenti, hogy a Szentlélek vezeti a megváltottakat a megszentelődés útján.

De jelent konkrét vezetést is.

 

Miként ismerjük fel Isten vezetését?

Nem megy ennek felismerése automatikusan, minden harc nélkül.

Sajnos sokszor elbukunk, tévedünk, s nehezen vagyunk javíthatók.

Pál apostol is Keletre akart menni, noha Isten Európába küldte.

A vezetés alapfeltétele:  a feltétlen odaszánás, engedelmesség:

„Vezérelj a te parancsolatodnak útján, mert gyönyörködöm abban."  Zsoltár 119,35

Figyelnünk kell:

az Isten Igéjére,

a lelkiismeretre,

a lelki testvéreinkre,

a körülményekre.

 

Mindezt komoly imádsággal:

„Útaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!" Zsoltár 25,4

 

Isten Igéje általános elveket, eligazítást, Isten általános akaratát közli.

Istennek életünk minden területére vonatkozó szándékát kell alkalmaznunk egyéni döntéseinkben.

Ebben nagy szerepe van az újjászületett értelemnek.

„Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (Róma 12,2).

„Hogy megismerjük azokat, amelyeket Isten ajándékozott nékünk" (1Korinthus 2,12).

„Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok!" (1Thesszalonika 5,21).

„Tetszett a Szentléleknek és nekünk..." (Apostolok Cselekedetei 15,28).

 

Értelmünk csak Istennel összhangban, Neki való engedelmességben működik rendeltetésének megfelelően.

Ezért nélkülözhetetlen a lelkiismeret szerepe.

Döntések előtt, alatt és után adja a belső éberséget, Istennel együttlátást, nyugtalanítást, vagy jó döntés esetén a belső békesség és bizonyosság megnyugtató jelzését.

 

Az értelem további kontrollja a testvéri tanács.

Ez által kibeszélhetetlenül nagy segítségként eddig nem ismert szempontokat, új megvilágítást nyerhetünk. Mindemellett nem kell egyedül vívódnunk, mert a testvéri tanács és a közös imádság átsegíthet a nehéz döntéseken.

Ám vigyáznunk kell arra, hogy a kontroll kölcsönös legyen: amikor testvérek véleményezik az egyes hívő döntését, ugyanakkor a tanácsra szoruló lelkiismerete a neki adott tanácsokat ellenőrzi, vagyis Isten világosságában csak a helyesnek talált véleményt fogadja el.

Így volt ez Pálnál is, akit a testvérek sírva próbáltak lebeszélni jeruzsálemi útjáról, de ő nem engedett, mondván:

„Mit míveltek sírván, és az én szívemet keseregtetvén?"

(a testvérek sokszor megnehezítik döntésünket)

„...mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.  Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja!" (Apostolok Cselekedetei 21,12-14).

 

Isten pedig világkormányzóként meglepő, váratlan utakat készít, terepet rendez, akadályokat hárít el.

Így fontos a vezetésben a körülmények megvizsgálása. A Biblia szavával "ajtót nyit", ezen nekünk át kell lépnünk. (2Korinthus 2,12)

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden nyitott ajtón be kellene mennünk.

 

Gyakran olyan helyzetbe jut az ember, hogy több, látszólag egyformán fontos kihívás elé kerül és döntenie kell. Ezt nevezzük a kötelességek összeütközésének (collisio officiorum).

Ekkor az egyiknek a teljesítése a másik elhanyagolását hozza magával.

Melyiket válasszuk?  Miként döntsünk?

Szem előtt kell tartani, hogy valójában nem mindig a kötelességek összeütközése, hanem az érdekek ütközése állít döntés elé.  S vizsgáljuk meg: melyik lehetőség szolgálja Isten országának érdekét, vagy jelen döntésben melyik szolgálja inkább Isten dicsőségét.

Csak ezután lehetünk figyelemmel saját érdekeinkre, vagy saját életünk szempontjaira.

Elsődleges feladatunk: Isten országának építése és Isten dicsőségének a munkálása!

Mert az ember életének fő dolga Istent dicsérni és magasztalni!

 

„Csak vezess, Uram végig és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés,

De hol te jársz előttem, nincs rettegés!

Református Énekeskönyv 462,1

 

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem." (Zsoltár 25,5)

 

Írta: Alföldy-Boruss Dezső

református lelkipásztor

Etikai jegyzetek: IX. fejezet

 

***

469. Dicséret

1. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet, Hallgassad meg, hű Megváltóm, gyermekedet!

2. Bűnöm láncát oldja fel Kegyelmed s a hit; Törjed össze balga szívem bálványait!

3. Szabadságot adj nekem És tiszta szívet, Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled!

4. Vezess engem utadon: Magad légy az út, Melyen lelkem a halálból életre jut.

5. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet: El ne engedd, hű Megváltóm, már kezemet!

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

 

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 25.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***


47. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 21.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

152. Dicséret

Szent Isten, noha néked Az egek ülő széked, Ott dicsérnek tégedet, :/:

Bíztat szent ígéreted, Hogy azért meg nem veted Földön lakó népedet. :/

Együtt vagy vélek, Kikben alázatos a lélek. /:

Mi is hát térdet hajtunk, Hogy rajtunk :/:

Könyörülj s kegyelmeddel Fogadd el, :/

Mikor tehozzád emel kezet Ez a gyülekezet.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Szent Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Kérjük és engedjük, hogy Isten Szent Igéje formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetének a 1-11 versek alapján:

1Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!"

5Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." 6S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.

8Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

9A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; 10de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak.

Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

***

LEBORULNI AZ ÚR JÉZUS ELŐTT!

„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt:

„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" (Lukács 5,8)

 

Az Evangéliumban azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a Genezáret -tó partján tanít és hirdeti az Isten Igéjét. Simon Péter mindezt hallgatja, miközben az egész éjszakai eredménytelen halászat után keserűen tisztogatja üres hálóját, mert hal helyett csak szemetet fogott.

Lelki értelemben így van ez a mi életünkben is. Beláthatjuk, hogy ha az Úr Jézus Krisztus nélkül próbálkozunk „halászni", megélni, túlélni, érvényesülni,- a végeredmény körülbelül ugyanaz, mint Simon Péteré volt. „semmit sem fogtunk!"

Ha igazán őszinték vagyunk, megdöbbenünk azon, hogy életünkhöz mennyi hiábavalóság, haszontalan hitványság, értéktelen „szemétség", mennyi BŰN tapad. És bizony igaz az is, hogy csak a sok keserűség marad, és az a bizonyos „háló foltozgatás, tisztogatás", pontosan úgy, mint a Simon Péter életében.

Ne szépítsük. Az Úr Jézus Krisztus nélkül, csupán értéktelen „szemetet" halásztunk! Ez az igazság.

Pál apostol megtanít minket arra, hogy mi az igazán értékes.

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." ( Filippi 3,7-8)

 

Mi lehet a megoldás?

Csak az, amit Simon Péter tett: hallgatni, meghallani, megérteni, komolyan venni, megélni az Úr Jézus Krisztus beszédét.  „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" Bár minden halász tudta, hogy ebben az időben a nappali halászat teljesen hiábavaló próbálkozás, mégis engedelmeskedik. Nekünk is az Úr Jézus tanácsát megfogadva mindenkor, feltétel nélkül és engedelmes szívvel azt kell tenni, amit Ő kér. „A Te szavadra mégis kivetem a hálókat."

 

Beláthatjuk, hogy ha még mindig Isten nélkül, saját erőnkben, képességünkben, szaktudásunkban, emberi kapcsolatainkban, vagy bármi másban bízva próbálunk az „élet tengerén" érvényesülni, akkor szomorúan kell tapasztalnunk, hogy hiábavaló és eredménytelen volt minden fáradságos munkánk.

Jézus Krisztus nélkül minden üres és tartalmatlan marad: a hálónk, a szívünk, az életünk!

 

Vissza, de már együtt az Úr Jézussal!

Ebből az Igéből egy életre megtanulhatjuk azt, hogy csak a Megváltóval, az Úr Jézus Krisztussal rendeződhet az életünk, amennyiben elfogadjuk az Ő legdrágább áldozatát, amennyiben engedelmes szívvel alárendeljük magunkat az Ő szent akaratának és irányításának.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus szentsége és HATALMA jelenlétében hatalmas változások történnek. Adja meg az Úr, hogy mi is mint Péter apostol, átéljük Istenünk gyógyító hatalmát, és Istennek szentelt új életet élhessünk.

Tapasztalatból tudjuk, hogy aki a Megváltóval éli az életét, ott minden újjá lesz és rendeződik, és azonnal beáll a gyógyulás folyamata, mert az Úr Jézus teljes szabadulást és megoldást tud adni az élet minden területén.

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Korinthus 5,17)

Aki békétlen volt, az nem lesz többé békétlen.

Aki megkeseredett volt, az nem lesz többé megkeseredett.

Aki szeretetlen volt, az nem lesz többé szeretetlen.

Aki boldogtalan volt, az nem lesz többé boldogtalan.

 

Az árva nem lesz többé árva.

A magányos nem lesz többé magányos.

Az elesett nem lesz többé elesett.

A vigasztalhatatlan nem lesz többé vigasztalhatatlan.

A koldus nem lesz többé koldus.

A hajléktalan nem lesz többé hajléktalan.

A szenvedélybeteg nem lesz többé szenvedélybeteg.

 

Az elveszett nem lesz többé elveszett.

A bűneiben gyötrődő nem lesz többé bűneiben gyötrődő.

A gyógyíthatatlan nem lesz többé gyógyíthatatlan.

A reménytelen nem lesz többé reménytelen.

 

A megvetett nem lesz többé megvetett.

A kiszolgáltatott nem lesz többé kiszolgáltatott.

A rettegésben élő, nem lesz többé rettegő.

A lelkileg megkötözött, nem lesz többé megkötözött.

A megszállott nem lesz többé megszállott.

 

A bizonytalan nem lesz többé bizonytalan.

A tanácstalan nem lesz többé tanácstalan.

A kételkedő nem lesz többé kételkedő.

A babonás nem lesz többé babonás.

A hiszékeny nem lesz többé hiszékeny.

Az Úr Jézussal való találkozás után, aki addig hitetlen volt, nem lesz többé hitetlen, hanem hisz abban a Megváltóban, Aki az életét adta oda érte a kereszten és sebeivel gyógyította meg.

Akinek tehát elrontott, értelmetlen és céltalan volt az élete, annak az élete nem lesz többé céltalan, hanem Krisztusban egy mennyei céltudatos, hasznos és áldott életben élhet tovább Isten nagy nevének dicsőségére és embertársai javára.

 

Kizárt az, hogy emberi segítséggel mindezt a hatalmas változást el lehetne érni.

 

Mindezeket csak az Úr Jézus Krisztus tudja megadni, kimunkálni, életre hívni és valóságossá tenni az Ő élő és jelenvaló áldott Szentlelke által.

Egyetérthetünk abban, hogy mindannyiunknak szükségünk van Rá! Csak Őrá van igazán szükségünk!

 

Az Úr jelenlétében átélhetjük a csodát!

Simon Péter a csoda miatti döbbenetében látva a halakkal színültig megtelt hajót, csak egyet tehetett: AZONNAL ott, a hajóban, nem törődve senkivel és semmivel leborult az Úr Jézus lábai elé.

AZONNAL megvallotta bűneit annak ellenére, hogy ott senki sem beszélt neki bűneiről.

„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt:

„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Miért? Azért mert az átélt csoda hatására az ÚR JÉZUSBAN MEGLÁTTA ISTENT.

Csak Jézus Krisztus szent jelenlétében látszanak meg AZONNAL és világosan a bűneink.

Csak az Ő szentséges jelenlétében látszik meg az Isten nélküli szennyes életünk, melyek AZONNAL bűnvallásra késztetnek minket.

 

Simon Péterrel együtt mi is jól tudjuk, hogy csak Isten előtt borulhatunk térdre, csak Őt imádhatjuk!

Csak Neki tárhatjuk fel, önthetjük ki szívünk titkát, csak Neki vallhatjuk meg bűneinket.

Péter apostol, ott Jézus Krisztusban felismerte Istent. Már nem Mesternek szólítja, hanem URAM!

Számára Ő már nem „csupán" Jézus, hanem ÚR JÉZUS lett, Akit érdemes követni.

Akiért érdemes mindent elhagyni, Akinek érdemes mindent alárendelni, Akinek szava, Igéje parancsként hangzik és minden mást fölülír, amit azonnal teljesíteni kell! Akinek színe előtt, igenis le kell borulni!

 

Ma megtanulhattuk, hogy számunkra is a legjobb a Megváltó előtt LEBORULVA lenni, mert onnan már Ő fog minket is fölemelni, és életre szóló küldetéssel felruházni.  „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

Az Úr Jézus Krisztus szent jelenlétében mi is nagy csodákat élhetünk át. Mi is küldetést kapunk és az emberhalászat, vagyis a lelkek mentése lesz a hivatásunk. Nincs ennél nemesebb, komolyabb, szebb, hatalmasabb, áldottabb és felelősségteljesebb feladat a földön.

Tulajdonképpen minden megtért és újjászületett ember hátralévő életét ez az életmentő küldetés határozza meg.

Nem csoda tehát, hogy Jézus Krisztusért nekünk is minden „régit" gondolkodás nélkül hátra kell hagynunk és mindenben akaratát teljesítve követnünk kell Őt.

Pál apostol megtanít minket, hogy mi az igazi Krisztus követés:

„Egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Filippi 3,14)

 

Ebben az Igében is Isten életadó szava, mentő szeretete ragyogott fel számunkra.

Boldogok vagyunk, ha meggyőződéssel valljuk, hogy Jézus Krisztus kiválasztott, megváltott és megtisztított minket bűneikből, és megkaptuk Tőle a felhatalmazást az evangélium hirdetésére, a lelkek mentésére.

Boldogok azok, akik tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdonai lettek, és mint Isten gyermekei élhetnek az örök élet reménységben és naponta részesülhetnek Isten kegyelmének minden ajándékában.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus megnyugtató, bátorító kijelentése:

„Én ismerem őket,

ők pedig követnek engem.

Én örök életet adok nekik,

és nem vesznek el soha,

mert senki sem ragadhatja ki őket

az én kezemből."

(János 10,27-28)

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 21.

***

299. Dicséret

1. Jézus hív, bár zúg, morajlik Életünk vad tengere; Halk hívása tisztán hallik:

"Jer, kövess, ó, jöjj ide!"

2. Vedd a példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki:

Érte mindent elhagyott.

3. Jézus hív, hogy Őt imádjad, Megragad, hogy el ne ess, Mert kísért öntelt világod:

„Jöjj, engem jobban szeress!"

4. Ha nehéz az élet terhe, Roskadozva hordom azt: Bús orcám Hozzá emelve,

Jézusban lelek vigaszt.

5. Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd Tieddé szívemet, Hadd lehessek engedelmes,

Néked élő gyermeked!

 

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)


***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 21.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

***

46. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 18.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

223. Dicséret

1. Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok, :/: Vétkem oly mély már,

mint a tenger, Mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek,

énnekem!

2. Szívem szerint ím elkesergem Gonosz és sok bűneimet: :/: Hogy tőled én eltévelyedtem,

Elhagytalak, Teremtőmet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből, :/: Bocsásd meg minden

rút bűneim, Mentsd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek,

énnekem!

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik az Ézsaiás próféta könyve 58, 6-7 alapján:

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!"

 

***

AZ ISTENNEK TETSZŐ BÖJT

Cseri Kálmán református lelkipásztor szolgálata

 

A húsvét előtti hat hetet, böjti időszaknak nevezik.

Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe olyan jelentős, olyan nagy volt, hogy úgy gondolták a mi eleink: arra készülni kell, mégpedig nem néhány napig, hanem néhány hétig. Egyfajta belső előkészület a böjti idő. A harsány farsangi idő után a megcsendesedésnek, az Isten felé fordulásnak, az Őreá való figyelésnek az alkalma.

Emellett aztán sok minden járult hagyományként még a böjthöz.

 

A római katolikus egyházban volt és részben van olyan kívánalom, hogy a hívők az Úr Jézus halálának a napján, péntekenként húsételt ne egyenek. A reformátusok azt mondják: nem minden pénteken, csak Nagypénteken tartjuk be ezt az előírást, húsételt nem eszünk.

Sokszor voltam azonban szomorú tanúja annak, hogy az volt a családi tanács legfontosabb kérdése, hogy eldöntsék, hús helyett, mivel lakjanak jól. Szó sem volt ott az ünnep tartalmáról, Krisztus kereszthalálának a jelentőségéről, csak a hasukról. Ez lenne a böjt?

Isten is ezt kérdezi az Ézsaiás 58-ban a néptől. Azt gondoljátok, az a böjt, amit csináltok? Betartotok bizonyos előírásokat és egyébként semmi nem változik az életetekben. Sőt, jöttök és kérdezitek, hogy miért böjtöltünk, ha te most nem áldasz meg minket? Mit gondoltok, üzlet ez?

Ti böjtöltök, és annak fejében adjak valami jót?

Isten nem üzletel a népével soha. Nem valaminek a fejében ad áldást, az áldás mindig ajándék. Ő kegyelemből ad, de nincs hova adni, mert nem tartják a kezüket, hiszen - és akkor jön a hosszú felsorolás: nem adjátok meg azt a bért, ami járna, többet követeltek a nektek kiszolgáltatottaktól, mint amennyit lehetne, robotosaitokat hajszoljátok. Miközben böjtöltök, veszekedtek, sőt ököllel verekedtek...

Ezután benyújtjátok a számlát az Istennek, hogy a böjtölésem fejében kérek ezt meg azt.

Nem erre való a böjt! Nyugodtan hagyjátok abba!

Semmi értelme nincs így bizonyos előírásokat betartani, ha ilyen lelkület marad bennetek, és még fel sem tűnik, nem is szégyellitek magatokat, s nem is akartok változni.

Nem erre adta Isten a böjtöt.

Jézus a Hegyi beszédben olyan természetesen szól a böjtről, mint az imádkozásról és az adakozásról. Mint ami az istenfélő, hívő ember életéhez természetesen hozzátartozik. Egy szóval sem említi: kell vagy nem kell.  Csak arról beszél, hogyan lehet helyesen böjtölni.

Nem kérdés, hogy az igazán hívő ember böjtöl, csak egyre hívja fel a figyelmet, hogy ne magamutogató módon, ne keserűen, ne úgy, mintha valami nagy áldozatot hozna, hanem örömmel. Mosd meg a te arcodat, kend meg a te fejedet - ez az örvendezésnek a magatartása és a gesztusa volt. Így böjtöljetek, így szól az Úr Jézus a Hegyi beszédben.

 

Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben Isten hívő népe, amikor szerette volna fontos kérdésekben megtudni Isten akaratát, akkor az imádkozását kiegészítette böjtöléssel is.

Amikor szorongatták ellenségei, akkor úgy járult oda Ura elé, hogy nemcsak imádkozott, hanem böjtölt is.

Amikor rászakadtak a bűnei és igen szégyellte magát, hogy noha Isten népe, mégis ilyeneket csinált, bocsánatért esedezett, akkor az esedezést kiegészítette a böjtölés is.

Amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt álltak, amit Uruktól kaptak, s látták, milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nemcsak fél kézzel kapaszkodtak Istenbe, az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni is elkezdtek.

 

A böjtöt tehát arra adta Isten, mint nagy lehetőséget, hogy közben és általa erőt nyerjünk.

A böjtölést arra adta Isten, hogy olyan belső erők halmozódjanak fel az emberben, amik tőle származnak.

Ennek érdekében teljes szívével forduljon oda Istenéhez, mondjon le átmenetileg valamiről, ami elvonná a figyelmét, vagy kitöltené az idejét, mert másképp nem tud teljes szívével odafordulni.

Főleg, ha megosztott a szíve, ha nagyon tele van feladatokkal az ideje. Most egy időre valamit félre kell tenni azért, hogy egészen odafordulhasson és mind a két kezét telerakhassa Isten ajándékkal.

A böjtnek tehát mindig célja van.

 

Nem olyan vallásos előírás, amit be kell tartani, (ilyenről nincs szó a Bibliában), hanem olyan nagy lehetőség, amivel az, aki plusz erőket, különös áldásokat, nagy világosságot akar Istentől kapni, az él ezzel a lehetőséggel.

Ennek mindig ára van, mert valami helyett csinálom azt, amit most teszek.

Csak Istenre figyelek, csak azokkal foglalkozom, akikhez küldött.

Most csak erre koncentrálok, hogy ehhez a feladathoz most tőle megfelelő erőt, mondanivalót, áldást akarok kérni.

Valamiről lemondok, ez kétségtelen, de ezt önként és örömmel vállalom. Azzal a meggyőződéssel, hogy annál, amiről most lemondtam, valami sokkal többet kapok, és ez csak ennek a lemondásnak az árán mehet. Mert ha mindkét kezemet oda akarom tartani, mert nagy szükségem van arra, amit Ő ígért, és amit csak így kaphatok meg, akkor addig nem csinálhatok mást, sem fél kézzel, sem a kettővel, ez világos, ez benne a böjt.

Addig, amíg ez nagyon fontos nekem, marad a többi dolog. Lemondok valamiről azért, hogy... - és itt mindig célhatározó mellékmondat következik, és nagyon sok minden jöhet.

Azért, hogy Istentől kapjak valami áldást, Isten előtt megértsek valamit, Isten engem megvigasztalhasson, formálhasson, használhasson. Ő lesz a fontos, meg azok, akiknek a javára használni akar.

Éppen ez a böjtnek a lényege a Biblia tanítása szerint, hogy az életünkben előállott egyoldalúságokat, féloldalasságokat helyrehozza.

 

Mi a bibliai megoldás?

Az, hogy ne én legyek a középpontban, hanem az a Jézus Krisztus vegyen engem a kezébe, aki át tud formálni és hagyjam, hogy átalakítson és használjon mások javára.

És még akkor is Ő lesz az alany az életemben, én meg csak áldott eszköz leszek majd az Ő kezében. Mert így, ahogy vagyok, nélküle, egy darab vas vagyok.

De Ő ezzel hívta el már a tanítványait: kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberhalászokká legyetek. Míves munkaként kerültek ki a kezéből.

A hívő nem önmagát akarja megvalósítani, hanem odaadja, kiszolgáltatja magát az újjáteremtő Krisztusnak, hogy Ő formálja azzá, akivé akarja, és aztán használja sokaknak, másoknak a javára.

A böjti kérdés ez: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?

Én nem tudom átformálni magamat. Lemondok erről, s engedem, hogy te formálj át. S akkor nem én csinálok magamnak programot, lelki programot sem, hanem újra és újra kérdezem: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, cselekedj általam! Tégy velem, amit jónak látsz.

Ez böjt, mert ezzel lemondtam a magam büszkeségéről, ezzel lemondtam a magam gőgjéről, ezzel tudomásul veszem, hogy Ő az Isten, én pedig ember vagyok, és nem akarok istenkedni a magam életében.

Ez vezet az igazi kibontakozáshoz.

Így lehet áldássá valaki a másik számára.

 

Jézus Krisztust pontosan ez jellemezte.

Neki mindenekfelett az volt fontos: mit akar az Atya: nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki elküldött engem - ezt többször mondta -, s utána mindig az volt fontos, hogy mi jó nekünk. „Nem azért jött az Emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és adja az Ő életét váltságul sokakért."

Eddig mélyült az Ő böjtje, hogy ráment az élete arra, hogy az Atyának engedelmeskedett, minket pedig kiszabadított a reménytelen helyzetünkből, s ebbe belepusztult.

Az Úr Jézus egész földi élete egyetlen átgondolt, tudatos böjt volt, kezdve attól, hogy lemondott isteni dicsőségéről, hozzánk hasonlóvá lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Ez a böjt.

Így tette Őt mindannyiunk számára áldássá a Mindenható.

És kicsiben ez történhet meg a mi életünkben. Mármint azéban, aki hajlandó félreállni és azt kérdezni: Uram, mit is kell tennem azért, hogy te kerülj az első helyre, és kik is azok, akikhez küldeni akarsz, akiknek a számára áldássá akarsz tenni?

Ne magam körül forogjak, hanem álljon helyre az egyensúly, és kapja meg életünkben az őt megillető első helyet Isten, és kapják meg az őket megillető helyeket a felebarátaink, és akkor zökkenünk mi is a helyünkre. Az ilyen emberek érzik a helyükön magukat, és sokszor nagyon nehéz körülmények között is kiegyensúlyozott, harmonikus, derűs emberek maradnak, akik tudják, mi a feladatuk.

Aki ezt a jézusi böjtös szemléletet és alapállást a magáévá teszi, annak könnyű lesz adnia a pénzéből annak, aki rászorul. Az észreveszi, kinek adhat az idejéből, amiből neki is mindig kevés van, de lemond, és szívesen ad belőle másnak.

 

A Biblia nemcsak az ételben való böjtölésről szól - arról is, és azt ne mellőzzük -, de szól például a SZÓBÖJTRŐL is.

Itt az Ézsaiás 58. részben is olvastuk ezt.  Állítsa le magát az, aki vég nélkül üresen tud fecsegni, és az idegeire megy a környezetének. Tanuljon meg hallgatni. Tanuljon meg a másikra figyelni, és őt végighallgatni. Vagy tanulja meg félretenni a maga szövegeit, és igét mondani.

Lehet, hogy rá fog jönni: nem tud igét mondani.

Nincs igei mondanivalója a másik számára.

Csak önmagát tudja adni, az meg édeskevés például, ha vigasztalni kellene, vagy bátorítani, biztatni.

És akkor éppen a böjt vigye közelebb Istenhez és segítse bűnbánatra: Uram, nekem nincs mondanivalóm. Itt valóban csak a test hátraszorítása árán lehet a lelket megerősíteni, kezdve azon, hogy reggel korábban kelek, hogy reggelizzen a lelkem is, ne csak a testem. Folytatva azzal, hogy nem vetem bele magam azonnal a tevékenységembe, hanem veszteg maradok, hogy mindenekelőtt Isten hadd legyen tevékeny az életemben.

Hadd kezdődjék azzal, hogy Ő most mond nekem valamit, és így figyelek rá. Lehet, hogy közben már feszít a nagy ambíció, meg szorít az idő, de akkor is visszafogom a testet, hogy a lelkem életben maradjon, növekedjék és erősödjék.

 

Ehhez Isten kimondhatatlan ígéreteket fűz.

Ha például valaki megszenteli az Úr napját, gyönyörűségesnek hívja azt, abbahagyja munkáit, nem tárgyal ügyeiről, akkor megtanul gyönyörködni az Úrban, és nem hiába kiált, hanem Isten azt mondja: Itt vagyok! Áldássá teszi még az utódai számára is. Kimondhatatlan ígéretek, ha kész vagyok böjtölni.

 

Az igéből kiderül, hogy az Isten számára a legkedvesebb böjt az, ha valaki kész szakítani a bűneivel.

Ha valaki azt tekinti bűnnek, amit Isten annak mond, és azzal alkudozás és halogatás nélkül kész szakítani.

Ez is komoly lemondás.

Ez az igazi önmegtagadás, különösen, ha valaki azonosult már azzal a bűnnel.

Ha kedves neki az a bűn, ha nem is látja azt annak,

hiszen mindenki így csinálja,

vagy apámtól is így láttam,

vagy nálunk ez így szokás,

vagy nem lehet másként élni - ilyen „keresztneveket" szoktunk adni annak, amire Isten azt mondja: BŰN.

 

Ha kész vagyunk radikálisan szakítani mindazzal, ami az Ő minősítése szerint bűn az életünkben, ez a legkedvesebb böjt, és ezáltal kapjuk a legtöbb áldást.

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!"

 

Miért nem fér össze böjt és bűn?

Tehát vagy Istennek kedves böjt van, és akkor a bűnöket ki kell dobálni, vagy ragaszkodom a bűneimhez, és akkor hiába próbálok böjtölni, az nem kedves Istennek.

Ez a kettő miért nem fér össze?

Azért, mert a böjt lényege az, hogy Istennek korlátlan teret biztosítok az életemben.

 

A bűn lényege meg az, hogy Istent kiszorítom az életemből.

Ezért nem fér meg a kettő együtt.

Vagy Istennek kedves böjt, vagy a bűneim.

Isten itt pontosan azért dorgálja az ő népét, mert megtartották a böjti előírásokat, de megtartották a bűneiket is. Ezért mondja: ez a böjt semmit nem ér. Ezt így abba lehet hagyni.

Vagy az lesz az igazi böjt, hogy ha a bűnt bűnnek nevezitek és elhagyjátok.

 

Ma el lehet jutni oda - hogy Jézus szavait idézzem -: igazat adunk az Istennek, és amit Ő bűnnek nevez, azt nem mentegetjük, nem magyarázzuk, hanem halogatás nélkül megvalljuk és elhagyjuk.

Ez lesz az igazi böjt.

Mert minden így felszabaduló helyre adja Isten az Ő áldását.

Kivetek az életemből valamit, ami neki utálatos, akkor ő megajándékoz valamivel, aminek addig nem volt hely az életemben.

Most már felszabadult a hely, és így lesz lelkileg egyre gazdagabb az ilyen ember.

A biblikus böjtnek a végső célja az, hogy lelkiekben gazdagokká legyünk.

Jézus nagy böjtjéről is ezt mondja a Szentírás:

„Ő gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk."

Kicsiben ugyanezt élhetjük át mindnyájan.

Amit a gazdagságunknak tekintünk, amire büszkék vagyunk, amihez ragaszkodunk, amit sikerült megszerezni, ha arról lemondunk azért, hogy Isten valami nagyobbat, jobbat, lelkit adjon helyette, akkor adott esetben kiderül: milyen gazdagok vagyunk lelkileg.

Mert éppen a böjtölés során jut el olyan tartalék gazdagsághoz a hívő, amire nincs mindig szükség, de az élet kritikus helyzeteiben éppen arra van szükség, s ilyenkor van mihez nyúlnia.

Ha folyamatosan tápláltam a lelkemet, a folyamatos böjt, az imádság és az Istennek való engedelmesség olyan

tartalékokat halmozott fel bennem, amikről nem is tudtam, amikor valakit hirtelen vigasztalni kell, tudok mondani helyén mondott igéket.

Amikor engem ér valami nagy veszteség, nem borulok ki és nem borulok fel, hanem egyensúlyban marad az életem. Lehet, hogy egy pillanatra meginogtam és megtántorodtam, mert olyan nagy volt az ütés, de a tartalék erők ilyenkor mozgósíttatnak lelkileg, és bírom.

És amikor hirtelen másoknak kell segíteni, talán én magam csodálkozom a legjobban, hogy Uram, a magam terhét is alig bírom, most meg ezzel együtt bírom.

Ehhez azonban a folyamatos böjtre van szükség, aminek az egyik formája az, hogy magamat háttérbe szorítva Istent és a felebarátaimat részesítem előnyben. A testemet háttérbe szorítva tudatosan engedem, hogy lelkemet erősítse és tisztogassa Isten. És folyamatosan kész vagyok arra, hogy

amit Ő bűnnek nevez, azzal nem vállalok tovább közösséget,

akármit szólnak hozzá, akármilyen furcsa lesz azt abbahagyni és kivetni, nem akarok azzal együtt élni, mert ISTEN ÁLDÁSÁRA VÁGYAKOZOM.

Cseri Kálmán

református lelkipásztor

Bp. 1999. február 28.

***

223. Dicséret

4. Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel, :/: Mert akkor nyilván

el kell vesznem: Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

5. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt énnékem, bűnösnek: :/: "Megengedtem, menj el békével, Meglásd, többé ne vétkezzél." Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!

***

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 18.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

***

 

 

 

 

 

 

***

 

45. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 14.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

161. Dicséret

1. Siess keresztyén, lelki jót hallani

Régi törvényből harcolni tanulni,

Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,

Krisztusban bízni.

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének a 38-39 versek alapján:

„A zsinagógából eltávozva elment Simon házába.

Simon anyósát pedig magas láz gyötörte,

és szóltak az érdekében Jézusnak.

Jézus ekkor fölébe hajolva

ráparancsolt a lázra,

mire a láz elhagyta az asszonyt.

Ő pedig azonnal felkelt,

és szolgált nekik."

(Lukács 4,38-39)

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK HATALMA VAN!

Az evangéliumban azt olvashatjuk, hogy az Isten HATALMA világosan látható volt az Úr Jézus Krisztusban.

Messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek.

Az Úr Jézus Krisztus megmutatta HATALMÁT! „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Márk 1,22)

Ahol Ő megjelent, ott mennyei jelek és csodák történtek.

Teremtő hatalmával áldotta meg Kánában - első messiási jelként- a vizet, melyet borrá teremtett.

Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret és a két halat, és táplált vele ezreket.(Ma is milliókat!)

Teremtő hatalmával dorgálta meg a szeleket és lett nagy csendesség.

A viharba került tanítványai megsegítésére számára a tenger sem jelenthetett akadályt!

Isteni hatalma, jelei, csodái térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket. (Minket is mai tanítványait!)

Az Úr Jézus tettei, gyógyításai mindig az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből, szeretetből eredtek. Szerető, irgalmas szívéből fakadó gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent, mert Őáltala a megszállottak megszabadultak, a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a leprások tisztultak és halottak támadtak fel. Mi is az Ő sebei árán gyógyultunk meg! (1Péter 2,24)

***

A mai Igében is az Úr Jézus Krisztus rendkívüli és csodálatos hatalmának lehetünk tanúi.

Az evangélium arról tudósít, hogy amikor az Úr Jézus, Simon Péter házába bement, Simon anyósa éppen magas láztól betegen feküdt. A beteg felől szóltak az Úr Jézusnak, aki meggyógyította.

Az első három evangélista: Máté, Márk és Lukács ugyanúgy írja le ezt a nagyon rövid történetet, amiben mégis nagyon fontos és hatalmas üzenetek szólalnak meg.

Nagy tanulság az, hogy a Péter anyósa úgy találkozott az Úr Jézussal, hogy lázas beteg volt.

Azt olvassuk, hogy azonnal szóltak elesett állapotáról az Úr Jézusnak.

(Boldog ember az, aki tudja, hogy honnan kell BIZTOS segítséget kérni a bajban.)

Áldásul volt számára ez a betegség, mert ha nem lett volna beteg, valószínű, hogy ez a találkozás nem jön létre. Láthatjuk, hogy nem Péter anyósa ment az Úr Jézushoz, hanem az Úr Jézus ment oda hozzá, mert meg akarta őt gyógyítani.

Mi sem tudunk fizikailag az Úrhoz menni, mégis bátran kérhetjük Őt, hogy Szentlelke áldott jelenlétében biztonságban lehessünk, boldogan és gyógyultan élhessünk.

Az Úr Jézus Krisztus élő jelenléte által valóságos gyógyulásban lehet részünk.

 

A leírás szerint az Úr Jézus a beteg fölé hajolva RÁPARANCSOLT a lázra, és erre a MINDENHATÓ isteni PARANCSRA a láz, a betegség azonnal megszűnt.

Közismert tény, hogy a láz emelkedett testhőmérséklettel járó állapot, olyan tünet, amely mindig JELEZ valamit, mégpedig azt, hogy valami NINCS RENDBEN a szervezetben.

Ebben a történetben talán a legmegdöbbentőbb és a leghangsúlyosabb, hogy nem csupán valamiféle LÁZCSILLAPÍTÁS TÖRTÉNT, hanem TÖKÉLETES gyógyítás és TELJES gyógyulás.

Ugyanis a beteg TELJESEN egészséges lett, sőt fölkelt és AZONNAL szolgálni kezdett a jelenlévőknek.

 

Az Úr Jézus Krisztusnak ma is van hatalma arra, hogy a hozzá kiáltó (elesett, beteg) embert talpra állítsa. Van hatalma visszaadni az élet igazi méltóságát és értelmét: azt, hogy a GYÓGYULT ember ezután már Isten dicsőségére éljen, imádhatja Őt és engedelmesen, hűségesen Isten akaratát követve, boldogan és hálásan szolgáljon, munkálkodjon embertársai javára.

Teheti ezt legfőképpen az evangélium továbbadásával, az Isten Igéjének tiszta és áldott hirdetésével.

 

De erre csak az képes, akit az Úr Jézus már MEGGYÓGYÍTOTT!  Ezért soha ne feledjük az egyik legfontosabb Igét: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által GYÓGYULTATOK MEG." (1Péter 2,24)

 

Legyen örök tanulság számunkra, hogy amikor az Úr Jézus meggyógyítja a beteget, ezzel visszaadja neki azt a lehetőséget, hogy hivatását, SZOLGÁLATÁT ismét szabadon, boldogan és hálásan betölthesse.

Az Úr Jézus tehát nem csak gyógyít, hanem egyúttal SZOLGÁLATRA is felkészít, FELSZABADÍT.

 

„Akit Jézus meggyógyított, az szolgáljon!

Olyan egyszerű és mégis olyan sokat mondó ez a befejező mondat: „és elhagyta őt a láz azonnal, és szolgált neki" Nem csodálkozott, nem ment dicsekedni vele, nem szimulált, nem akart még lábadozni, még visszaélni azzal, hogy most ő még beteg, vagy beteg volt, nem ápoltatni akarta magát - meggyógyult, elkezdett szolgálni.

Aki igazán meggyógyult, azt mindig ez jellemzi, hogy elkezd szolgálni!" (Cseri Kálmán)

***

Tudjuk, hogy az ember önmagától soha nem tud kigyógyulni a bűn betegségéből.

A bűn valóban olyan, mint a betegség. Egyre inkább erőt vesz az emberen és diadalmaskodik rajta, ha az nincs „lekezelve, meggyógyítva", megbocsátva! Erre egyedül az Úr Jézus Krisztus képes, mert csak Neki van HATALMA! Csak Ő menthet meg minket! Csak Ő tudja kimondani a mi bűneink fölött is, hogy:

„Fiam, megbocsáttattak a te bűneid."  (Márk 2,5)

„Megbocsáttattak bűneitek az ő (Jézus Krisztus) nevéért." (1János 2,12)

A mennyei állampolgárok azok, akiket az Úr Jézus Krisztus már meggyógyított.

„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk,

ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül."

(Filippi 3,20)

Isten országában nincs tétlenség! Nincs fölösleges mennyei állampolgár!

Sokan mégis úgymond: szolgálatképtelenek.

A nagy kérdés tehát az, hogy mitől lehet valaki „szolgálatképtelen"?

 

A láz olyan tünet, amely jelzi is a veszélyt, a bajt.

Ugyanakkor a láz legyöngít, levertté, tehetetlenné, kedvtelenné tesz.

A láz tulajdonképpen megbénít és így szolgálatképtelenné tesz.

 

Életünkben a pótcselekvések, a mellékes, fölösleges dolgok elzárnak Istentől, megkötöznek bennünket és Isten számára tökéletesen használhatatlanná, alkalmatlanná, tehetetlenné válunk.

Beláthatjuk tehát, hogy LELKILEG IS nagyon könnyen be lehet „lázasodni".

Tudjuk, hogy bárki, akár a hívő ember is juthat ilyen „lázas-beteg" állapotba.

De a hívő ember számára a megoldást, a gyógyulást személyesen Isten adja az Ő szent Igéjén keresztül.

 

Isten, Aki megteremtett és megváltott minket, mindig is különösen gondoskodott népéről, gyermekeiről, az övéiről. Így rólunk is, akik engedelmes és hálás szívvel szeretjük és szeretve követjük Őt.

Ő ma is szent Igéjével bíztat, bátorít, erősít, vígasztal és gyógyít.

Amikor elhagyottnak érezzük magunkat, az Úr mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." (Zsidók 13,5)

 

Amikor erőtlennek érezzük magunkat az Úr mondja: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézsaiás 40,31)

 

Amikor fölöslegesnek érezzük magunkat az Úr mondja: „De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézsaiás 43,1)

 

Amikor kicsinek, törékenynek érezzük magunkat az Úr mondja: „Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek - így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje." (Ézsaiás 41,14)

 

Örvendezzünk a mi áldott Istenünknek, aki így szeret, hogy egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!

Mert Csodálatos a mi Megváltónk Jézus Krisztus, és páratlan az Ő gazdagsága!

Adja meg az Úr, hogy ezt valamennyien boldogan megtapasztalhassuk.

Ebben az Igében is Isten életadó szava ragyogott fel számunkra. Boldogok vagyunk, ha hiszünk Benne, mert az Úr Jézus Krisztusba vetett hit mindenen átsegíthet minket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus felejthetetlen bíztatása és bátorítása:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!"(János 14,1)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2021. február 14.

 

***

225. Dicséret

1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének,

Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.

2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent igédet adtad mi elménkben,

És hogy ez által véssz ismeretedben, Te kegyelmedben.

3. A romlás után nem hagyál bűnünkben, Sőt te Fiadat ígéréd igédben,

Hogy elbocsátod őtet mi közénkben, emberi testben.

4. Felséges Isten, tenéked könyörgünk, Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk,

Hogy őtet látván, benne remélhessünk, Idvezülhessünk.

5. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot,

A Krisztus Jézust: örök vigasságot, És boldogságot.

6. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, Ne szerethessünk egyebet Jézusnál;

Maradhassunk meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal.

7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden útainkban;

És Szentlelkeddel vigy be hajlékodba, A boldogságba.

8. Dicsőség néked mennyben, Örök Isten, Ki dicsértetel a te szent igédben,

Krisztus Jézusban, mi Idvezítőnkben, És Szentlélekben.

 

***

H I R D E T É S E K

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.  Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 14.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

***

44. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 11.)

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik (János első levele 4,1) alapján:

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."

 

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/:

Taníts téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!  Alleluja! Alleluja!

 

***

A Biblia figyelmeztet minket, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele előtt nagymértékű lelki visszaesés lesz és sok tévtanító támad. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." (Máté 24,24)

***

ANTIKRISZTUSI TANÍTÁSOK ÉS JELENSÉGEK NAPJAINKBAN!

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor

1. Ki az Antikrisztus?

János apostol így ír róla: "Gyermekeim, itt az utolsó óra és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok Antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra" (1János 2,18).

Mit csinál?   „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút ." "Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van." "Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az Antikrisztus" (1János 2,22; 4,3; 2János 7).

Az Antikrisztus tehát egy valóságos földi személy lesz, akiben a Sátán minden gonoszsága és hatalma sűrűsödik. Ő a Sátán testetöltése, aki a Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időben jelenik majd meg, s a Krisztus és a benne hívők elleni harcot vezeti (Jelenések 13,7).

Az ítéletre jövő Krisztus azonban megsemmisíti őt (2Thessz 2,8).

Legfőbb jellemvonásai:

a) Tagadja az Atya és a Fiú istenségét, tagadja, hogy Jézus Krisztus a világ (egyetlen) Megváltója, s önmagát úgy tünteti fel, mint a világ urát. „Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, azt állítva magáról, hogy ő isten" (2Thessz 2,4).

 

b) Ördögi erejével nagy csodákat tesz, hogy elámítsa az embereket (2Thessz 2,9; Jel 13).

 

c) Az egész világot egyesíteni akarja a maga uralma alatt. Arra törekszik, hogy legyen egységes világbirodalom, amelyben mindenkinek egy véleménye lesz (Jel 17,13), legyen egységes világgazdaság, amelyben "..senki se vehessen vagy adhasson, csak akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma" (Jel 13,17), és legyen egységes világvallás, amelyben mindenki imádja a sárkányt (a Sátánt) és a tengerből feljövő fenevadat (az Antikrisztust) - „..mindenki, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe." (Jel 13,4-8).

 

2. János apostol azonban  antikrisztusokról is ír - többes számban.  Kik ők? A végső időkben megjelenő Antikrisztus előfutárai, akik az Antikrisztus feltűnését megelőző századokban is munkálkodnak már. Őket is az jellemzi, hogy tagadják, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, a világ Megváltója, s gyalázzák, gáncsolják a benne hívőket is.  Köztük vannak azok a "hamis krisztusok", akikről Jézus is beszélt: "

 

Sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek...

Ti ezt ne higgyétek! „Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is" (Mt 24,5;  23-24).

Jelen van tehát és hat a világban már most egy bizonyos Krisztus ellenes, antikrisztusi szellemiség, aminek lényege az Isten nélküli, Isten ellenes és önistenítő (ateista, antiteista és autoteista) gondolkozás, ami végső kiteljesedését majd az Antikrisztus személyében éri el.

 

 

3. Ennek milyen megnyilvánulásaival találkozunk napjainkban?

Az antikrisztusi tanításokat és jelenségeket még felsorolni sem lehet ilyen röviden, nem hogy ismertetni. Éppen ezért előbb szeretném hangsúlyozni azt a néhány alapvető bibliai igazságot, amitől ezek a tanítások mindig eltérnek, s utána említek majd párat e jelenségek közül.

Így mindenki maga is jobban meg tudja majd állapítani egy tanításról, hogy egyezik-e Isten kijelentésével vagy ellenkezik azzal.

 

a) A Szentírás szerint Isten a világ teremtője, s minden, ami létezik, az Ő teremtménye- Tehát a valóság nem egylényegű, nem áll meg a Biblia talaján, hogy "isten minden és minden isteni"- ahogyan a hinduizmus és a belőle sarjadt tanítások állítják.

 

b) Egyedül Isten jó, az ember sajnos gonosszá lett az Isten elleni lázadása (a bűn) miatt. - A világban ezért valódi különbségek vannak, élesen elválik egymástól a jó és a rossz.

 

c)  Az ember tehetetlenné vált a jóra, csak Isten tudott segíteni rajta. Ezt a megváltást végezte el Jézus Krisztus. Egyedül az Ő halála és feltámadása tesz újra igazakká Isten előtt, amit a benne való hittel fogadhatunk el. - Az embernek tehát nincsenek "korlátlan lehetőségei", amiket valamilyen módszerrel ki lehetne fejleszteni - ahogyan ezt ma több tévtanítás is reklámozza.

 

d) A Biblia alapján valljuk: Jézus a Krisztus, az egyedüli igaz Isten egyetlen inkarnációja (testetöltése), aki vele egylényegű örök Isten. (Tehát nem csak Próféta, vagy Mester stb.)

 

e)  A Sátán, aki személyes szellemi hatalom, kezdettől fogva azzal hitegeti az embert, hogy istenné teszi (1Móz 3,5). Aki hisz és enged neki, vagy bármilyen segítséget elfogad tőle, az rabjává lesz.

 

Eszerint minden, ami Jézus Krisztus abszolút igénye ellen irányul: antikrisztusi.

 

A Megváltó világosan megmondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam" (Jn 14,6).

Ő nem az egyik út, ami Istenhez vezet, hanem az egyetlen - Egyedül Ő tud üdvözíteni mindenkit.

Okkal hirdették az apostolok ott, ahol sokféle vallás képviseltette magát: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk" (ApCsel 4,12).

Szigorúan véve: amely tanítás ettől eltér, ilyen vagy olyan mértékben antikrisztusi és Krisztustól szakítja el azt, aki hisz neki.  Mert a Biblia szerint nemcsak az fordul szembe Istennel (Krisztussal), aki őt tagadja vagy helyette mást imád istenként, hanem az is, aki mellette mást is istenként vagy üdvözítőként tisztel (akár önmagát is).

Ennek alapján döntse el ki-ki, antikrisztusi-e az a tanítás, amely 1913-ban a hindu Krishnamurtit kiáltotta ki Krisztussá (teozófusok).

És milyen az a tanítás, amely Jézusról azt állítja, hogy többszöri újjászületés (reinkarnáció) során fejlődött nagy Mesterré, Zarathustra lelke is benne lakott és megkeresztelésekor lett Krisztussá, amikor a "Nap szelleme" beleköltözött (Steiner Rudolf, antropozófia, aminek a Bibliától teljesen idegen emberképe lett az alapja az ún. Waldorf-pedagógiának).

 

S vajon milyen jelenség az, hogy indiai guruk százai - akiket isteneknek tartanak - tanítják a "keresztyén" Európában is az önmegváltás különféle módozatait és sokan nagy összeget fizetnek azért, hogy valamit elsajátítsanak ebből?

Egyik vezetőjük kijelentette: a jóga feladata, hogy felvegye a harcot a keresztyénséggel.

Ha ez így van, milyen szellemiségnek szolgáltatja ki magát az, aki - akár teljes jóhiszeműséggel is - jógázik?

A guruk és jógik nyugaton tudományos mezbe öltöztetik tanításaikat, otthoni hívei pedig vallják: az ember megváltását elősegíti az is, ha megissza a szent tehenek vizeletét.

 

Filmek (pl. az E.T.), könyvek, társasjátékok sokasága igyekszik megszerettetni a gyerekekkel ördögi szörnyeket, elhitetni, hogy a Sátántól nem kell félni, sőt lehet tőle segítséget kérni.

Sokan nem sejtik, hogy egy-egy "jó szám" szövege a Sátánhoz intézett kérés vagy neki címzett fogadalom. Nem véletlen, hogy a kemény rock a sátánizmus útkészítője - mégis van, aki tanulás közben is azt hallgatja.

Márpedig ahhoz kétség nem fér, hogy minden, ami az ördöggel köt össze, elszakít Krisztustól, tehát antikrisztusi.

A fekete és fehér mágia, a jóslás, varázslás minden formája, az amulettekbe vetett bizalom stb.

De hasonló hatása van a Twin Peaks típusú filmeknek is, amit százezrek néztek heteken keresztül nálunk is a tv-ben, s utána sok gyerek éjjel bepisilt, kiabált, nem mert elaludni, nappal pedig verekedett.

 

Napjaink sajátos antikrisztusi jelensége a New Age mozgalom.

Az Antikrisztus egész világot egyesítő szándéka minden formában megjelenik benne.

Egységes világkormány, egységes gazdasági rend, egy egységes világvallás létrehozása a célja.

Kevesen tudják, hogy az ENSZ-ben külön meditálóhelyiség áll rendelkezésükre azoknak a vezető államférfiaknak, akik egy guru irányításával a belső megvilágosodást keresik egy új világ megvalósítása érdekében.

A szabadkőművesség s a rózsakeresztesek hasonló célokat tartanak szemük előtt.

 

Sajnos azonban az ökumenikus diplomáciában is egyre jobban érvényesülnek azok a törekvések, amik a különböző vallások (nem felekezetek) közti különbségek elmosását, Jézus Krisztus abszolut igényének elködösítését, egy egységes világvallás létrehozását akarják.

Vajon hogyan lehet pl. együtt imádkozniuk keresztyéneknek egy olyan buddhista főpappal (Dalai láma) akit százezrek istenként imádnak, s akinek a rangja: istenkirály?

Ki kihez imádkozott ezen az "ökumenikus istentiszteleten" Budapesten?

 

A New Age mozgalom nem fordul nyíltan Krisztus ellen, hanem használja a nevét (és más bibliai fogalmakat is), de egészen mást ért rajta.  Szerinte Jézus egy a sok vallásalapító közül. Ő a "Lord Maitreya", aki a teozófiai rendszerben Buddha ötödik megtestesülése.

Hol van ez a fantáziálás a bibliai kijelentéstől és Jézus önkijelentésétől?!

Mivel e tanítás szerint bűn nincs, az embernek megváltásra sincs szüksége, csak a tudat felszabadítására, hogy saját erejével szét tudja robbantani léte határait.

 

Az agykontroll, a különféle tréningek mind ezt ígérik.

Nemcsak bibliai fogalmakat felhasználva terjednek az antikrisztusi tanítások, hanem tudományos (-nak látszó) mezbe öltöztetve is. Démoni erőkkel ügyeskedő embereket parafenoménoknak neveznek, s különféle rendezvényeken tömegek szolgáltatják ki magukat hatásuknak, sokféle lelki fertőzést kapva közben.

Az idegosztályokon csoportdinamikával, autogén tréninggel, hipnózissal és más pszichotechnikával próbálják elősegíteni a betegeket és a szenvedélyek rabjait egyfajta "újjászületésre" (reborning).

És a nagy tudományosság igézetében sokan oda jutnak el, hogy egy gyógyszer hatását már nem a benne lévő hatóanyagtól várják, hanem a rázással belekoncentrált kozmikus energiától, ami tk. számukra isten (homeopátia).

A tudományosnak álcázott és egyre terjedő módszerek mind azt ígérik, hogy az embert felsőbbrendűvé formálják ("Olyanok lesztek, mint Isten"!), amikor hatalmas erők birtokába jut, s ezekkel fantasztikus sikereket érhet el.   Ez sok esetben lehetséges is, de egyben annak a rabja lesz, akitől végső soron ezek az erők származnak, az ördögnek rabja.

***

Jézus Krisztus különös szeretetének és hatalmának köszönhető, hogy ebből a rabságból is van szabadulás a Hozzá való őszinte megtérés és e kötelékek igaz megtagadása, az alóluk való feloldozás által.

Mi mindezzel - mint ezt a cikk címe is mutatta

- nem embereket bíráltunk, hanem tanításokat és jelenségeket.

Azokat, akik ilyeneket terjesztenek vagy ilyenek hiszékeny áldozataivá vállnak, nagyon szeretjük.

Éppen a szeretet bizonysága az is, hogy felhívjuk figyelmüket tévedésükre, s a Jézushoz való megtérés lehetőségére.

HISSZÜK, HOGY JÉZUS KRISZTUS NEM CSAK AZ EGYETLEN ÚT ISTENHEZ, DE Ő AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET IS.

Aki Őt megismeri, az ismeri a teljes igazságot (valóságot). S aki Őt befogadja, az jutott el a teljes, az igazi életre.  Annak a vele való közösség védelmet nyújt a világban már most munkálkodó antikrisztusi erőktől is.

 

„Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által..." (1Thesszalonika 5,8)

 

Antikrisztusi tanítások és jelenségek napjainkban

Írta:  Cseri Kálmán református lelkipásztor

Képes Kálvin Kalendárium 1993 /51. oldal

***

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

***

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 11.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

43. lelkipásztori körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 7.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

154. Dicséret

Úr Jézus, mely igen drága, a Te igédnek világa, :/:

Mely bölccsé tévén az elmét, szüli az Úrnak félelmét.

Gerjeszd fel most indulatunk, :/: hogy míg igédre hallgatunk,

Végyen bennünk épületet a hit, reménység és szeretet:

Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

 

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének a 14-21 versek alapján:

„Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.

Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;

azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."

Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült.

A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött;

ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

(Lukács 4,14-21)

***

Az ÚR JÉZUS KRISZTUS ÉRTÜNK KÜLDETETT

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat." (Lukács 4,18)

Amikor az Úr Jézus Krisztus szűkebb hazájába, Názáretbe ment, szokása szerint bement a zsinagógájába. Ott az Ézsaiás próféta tekercséből felolvasta a Messiásra vonatkozó közismert próféciákat. (Ézsaiás könyve 61. fejezet) Annak idején a zsinagógákban minden zsidó férfi felolvashatott a Szentírásból. Amikor az Úr Jézus befejezte a felolvasást, mindenki döbbenetére bejelentette, hogy ez az Ige most beteljesedett. „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

Az Úr Jézus önmaga személyét állította úgy oda hallgatói elé, mint akiben a prófécia beteljesedett. Világos volt, hogy mit értett ezen. Az Úr Jézus ezzel azt állította, hogy ő a Messiás, aki elhozza Isten országát.

A hatás leírhatatlan volt. Valóban mindenki elámult (megdöbbent, csodálkozott) szavain.

A messiási ígéretek beteljesedését Jézus Krisztus hozta el, ezért Ő teljes joggal vonatkoztatta magára ezeket a szavakat. Hallgatóinak az a kiváltság jutott osztályrészül, hogy közvetlen tanúi lehettek ennek a beteljesedésnek, ahogyan fülük hallatára hangzott el az az isteni hitelű igehirdetés is, amely felhívta erre a figyelmüket. De a jelenlevők inkább hittek önmaguk emberi szempontjainak, mint Isten tetteinek és kijelentésének és ellene mondtak az Úr Jézusnak.

 

Amit az Úr Jézus ott felolvasott és meghirdetett, az az örök Evangélium, az emberiség számára az egyetlen jó hír! Ez a messiási prófécia arról szól, hogy kikhez küldetett az Úr Jézus Krisztus!

Az Ige szerint:

a szegényekhez,

a foglyokhoz,

a betegekhez,

a megkínzottakhoz.

Vajon mi beletartozunk-e valamelyik kategóriába?

 

ÖRÖMHÍR A SZEGÉNYEKNEK.

Az Úr Jézus boldogoknak mondja a szegényeket, ezzel is jelezve, hogy Ő az elesettek gyámolítója és vigasztalója. Isten előtt mindnyájan koldus szegények vagyunk. Aki ezt elismeri, azt Isten az ő ingyen kegyelméből megajándékozza mindazzal a lelki értékkel, amire szüksége van. Ő mindig együtt érez az elnyomottakkal. Különösen azokról a szegényekről beszél itt, akik hitben való kitartásukért, Istenbe vetett rendületlen hitükért készek még a legnagyobb nyomorúságot is vállalni, akiknek Istenen kívül nincs más erőforrásuk, vigasztalójuk ezen a földön.

SZABADULÁS A FOGLYOKNAK.

Senki sem mondhatja közöttünk azt, hogy nincs miből megszabadulnia. Korunkban fájdalommal tapasztaljuk, hogy az emberek között milyen sok a félelem, a sérelem, a kényszergondolat, a szenvedély, az indulat, a sötétség, a babonaság, mely megkötöz oly sokakat. Az ördög megszámlálhatatlan megkötözöttséggel tartja rabságban megtévesztettjeit, szimpatizánsait, áldozatait. Az evangélium szerint az Úr Jézusban a Szabadító jelent meg, aki a teljes szabadulás lehetőségét kínálja. Egyedül Neki van hatalma minden megkötözöttségből, szenvedélyekből, gonosz szokásokból megszabadítani „meggyógyítani" minket.

Csak az Úr Jézus Krisztus hatalma által hullanak le az ördög által felrakott bilincsek!

Csak az Úr Jézus Krisztusban való hit segíthet el minket az „Isten gyermekeinek szabadságára".

 

A VAKOK SZEMEINEK MEGNYITÁSA.

Van e közöttünk olyan, akinek nincs szüksége orvosra? Van-e olyan ember, akinek mindig is rendben volt a lelki élete, tiszta volt a lelki látása? Bizony nincs! A bűn miatt minden ember lelkileg vak, melyet szégyell beismerni. Mi ne szégyelljük bevallani, hogy Jézus Krisztus nélkül katasztrofális vakságban szenvedtünk!

Egy középiskolás diák így ír egyik versében: „Nyisd meg a szemeim, álld meg kezeim, könyörülj bűnös voltomon, óh édes Jézusom."

Igen, csak így lehet tisztán látni, ha hiszünk, ha feltétel nélkül elfogadjuk, és szentnek tartva megbecsüljük Isten Igéjét.

Azok, akik az Úr Jézus Krisztust hittel befogadják, bármilyen sok nyomorúság közé is jutnak: szegénység, belső bajok, csüggedés, gyász stb, megtapasztalják, hogy elérkezett hozzájuk a „kegyelem esztendeje", eljött az üdvösség napja.

A Krisztusba vetett tiszta, gyermeki hit teljes fordulatot hoz a szenvedő hívek életébe.

A gyász fájdalmában az Úr vigasztalja őket.

A csüggedésben az Úr erősíti őket.

Személyes jelenléte gyógyszerként hat életükben!

***

Az Úr Jézus Krisztus a názáreti zsinagógában Ézsaiás próféta könyvéből felolvasta azokat a kijelentéseket, melyek másra nem alkalmazhatók, csak Őrá! „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat." (Lukács 4,18)

Az emberiség számára az Úr Jézus testet öltésében elérkezett Isten „kegyelmének ideje", a „szabadulás napja".

Ma mégis úgy él az emberiség nagy része, mintha ez nem történt volna meg.

Egyszerűen nem akar róla tudomást venni.

És ez lesz a veszte.

„Manapság sok olyan embert látunk, akik hallgatják ugyan Isten Igéjét,

mégis pimasz kifogásokat keresnek,

hogy kivonják magukat a kötelező engedelmesség alól."

„Sokan gőgösen pöffeszkednek, vakságuk sem zavarja őket és

süketen megvetik ezt a próféciát." (Kálvin János)

***

2000 éve az emberi történelem centrumában ott feszül az örök-életbevágóan fontos KULCSKÉRDÉS:

Mit tudunk az Úr Jézus Krisztusról?

Kinek ismertük meg Őt?

Kinek tartjuk? Kinek valljuk?

Ezekre a kérdésekre csak egyetlen ELFOGADHATÓ válasz adható.

Minden más válasz ELÉGTELEN!

 

KICSODA Ő NEKEM?

„Én Uram, és én Istenem!" (János 20,28)

„Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia." (János 11,27)

„Krisztus, Aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ámen." (Róma 9, 5)

 

Áldott legyen a mi Urunk, hogy értünk vállalta a küldetést és tökéletesen betöltve a törvényt eljött közénk.

Hálás a szívünk, mert Krisztusban mind megkaptuk azt, amire leginkább szükségünk van:

Ebben a szomorú világban szükségünk van az örök Evangéliumra.

Ebben a megkötözött világban szükségünk van Krisztus szabadítására.

Ebben a lelkileg sötét világban szükségünk van a Tőle kapott lelki látásra.

Ebben a fertőzött világban szükségünk van Isten gyógyító hatalmára.

Ebben a megkeseredett világban szükségünk van az Ő Szentlelkének vigasztalására.

Minden embernek szüksége van Istenre, a Messiásra: Krisztusra!

Ő azért jött a mennyből, mert tudta, hogy mindnyájunknak szükségünk van Őrá!

CSAK ŐRÁ VAN SZÜKSÉGÜNK!

 

„Krisztusnak ezeket a jótéteményeit csak úgy élvezhetjük, ha nyomorúságunk mély átérzésében megalázzuk magunkat és csillapíthatatlan éhség támad bennünk iránta, a Szabadító iránt." Kálvin János

Ebben az evangéliumban Isten életadó szava ragyog fel számunkra, hogy teljesen helyreállítsa boldogságunkat.

Boldogok vagyunk, ha hiszünk Benne, mert csak az Úr Jézus Krisztusba vetett hit menthet meg minket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus bíztatása és bátorítása:

„A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit:

azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (János 6,63)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

226. Dicséret

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.

Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;

Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel;

Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,

És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

 

***

H I R D E T É S E K

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,

hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,

ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.

Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége

a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,

hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,

a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt

templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek.

Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)

Bp. Pestújhelyi Református Egyházközség Elnöksége

***

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a

MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

***

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 7.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI KÖRLEVELE

***

42. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. február 4.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Mi reformátusok mindig is az Ige Egyházának vallottuk magunkat, mivel számunkra semmi sem fontosabb, mint Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerése, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék"rendelkezésünkre álljon.

A Budapest Pestújhelyi Református Egyházközségünkben immár 14 éve működik a Lelki Oázis Missziónk, mely sokrétű programjával református hittestvéreink lelki életének elmélyülését kívánja szolgálni.  (A honlap itt található: /Lelki Oázis Misszió/)

 

A Lelki Oázis Misszió célkitűzései:

·        Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának befogadása és tiszta hirdetése.

·        A keresztyén etikai normák maradéktalan képviselete.

·        Hittestvéreink tanítása, lelki segítése, bátorítása, erősítése, vigasztalása.

·        Hittestvéreink biblikus életvitelre és szolgálatra való felkészítése.

·        Hittestvéreink lelki megújulásának, épülésének munkálása.

***

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy akinek NINCS MEG az alábbi legfontosabb lelki irodalom, jelezze felénk és mi ingyenesen eljuttatjuk címére.

Teljes Biblia (Ó és Újtestamentum)

Református énekeskönyv

Heidelbergi Káté

Bibliaolvasó Kalauz

Mindennapi kenyerünk (Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok)

C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Cseri Kálmán: Református hitünk

 

 

***

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

 

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik (János első levele 4,1) alapján:

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."

 

***

370. Dicséret

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/:

Taníts téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk.

Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól,

És ne légyen több más senki,

Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Alleluja! Alleluja!

 

***

Most az általunk ajánlott egyik legfontosabb lelki irodalomból közlünk részleteket egy igen fontos és nagyon aktuális témában: a PÜNKÖSDISTA, KARIZMATIKUS, RAJONGÓ MOZGALOMRÓL.

***

A Biblia figyelmeztet minket, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövetele előtt nagymértékű lelki visszaesés lesz és sok tévtanító támad. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." (Máté 24,24)

***

Részletek: Cseri Kálmán Református hitünk c könyvéből (139-141.oldal)

 

„A lelki ajándék (karizma) nem természetes adottsága az embernek, hanem a lelki munkához kapott isteni képesség. A lelki ajándékkal Isten tesz alkalmassá az általa ránk bízott szolgálat elvégzésére.

Az 1Korinthus 12 hangsúlyozza, hogy a lelki ajándékokat mindig Isten Szentlelke adja annak, akinek akarja.

Tehát nem emberek határozzák el, hogy mit akarnak kapni,

és kinek akarják ezt kézrátétellel átadni- mint azt ma több KARIZMATIKUS közösségben gyakorolják....

 

A Biblia nem tud „második áldásról" vagy külön valami későbbi Szentlélek-keresztségről.

Minden újjászületett hívő meg van keresztelve Szentlélekkel.

A Biblia szerint ennek nem feltétlen kísérője az új nyelveken való szólás. (1Kor 12,30:  Ap Csel 8,17, s a pünkösdi háromezer emberről sem olvassuk ezt.)

A lelki ajándékok célja a gyülekezet építése...

 

Korinthusban nem minden tekintetben éltek helyesen a lelki ajándékokkal.

Nagyon fontossá tették a nyelveken-szólást,

zavarták vele az istentisztelet rendjét,

némelyek büszkék lettek a lelki ajándékukra,

versengtek egymással stb.

 

Ezért egy hosszú fejezeten át tanítja Pál apostol a gyülekezetet a lelki ajándékok helyes használatára. (1Korinthus 14)

 

Különösen a nyelveken-szólásról ír bőven: az csak imádság lehet, amiben a hívő Istennel beszélget.

Mivel ő maga sem érti mit mond ezen az ismeretlen nyelven, nem tudja ellenőrizni az értelmével.

Mivel mások sem értik, ez nem építi a gyülekezetet, ezért ott csak akkor szabad így beszélni, ha van, aki megmagyarázza, s akkor is fegyelmezetten: legfeljebb két-három ember szóljon egymás után, és nem egyszerre. Saját magáról Pál apostol ezt írja:

„Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken." (1Korinthus 14,18-19)

A KORINTHUSI BŰN AZÓTA IS KÍSÉRT.

Az ember szeret feltűnni, másokat ámulatba ejteni: vágyik a látványos lelki ajándékokra.

A gyógyításról, prófétálásról, nyelveken-szólásról ma is sokkal többen és többet beszélnek, mint a gyámolítás, vigasztalás vagy diakónia (szeretetszolgálat) ajándékáról.

Pedig a csodák megítélésénél mindig, így ma is nagyon óvatosaknak kell lennünk,

mert NEM MINDEN CSODA ISTEN TETTE.

 

A Biblia világosan ír arról, hogy az ördög megpróbálja utánozni Istent, és ő is tud csodás eseményeket produkálni. És ha egy gyülekezet Isten Lelkének munkája mellett

teret ad emberi dicsőségvágynak,

szereplésnek

vagy akár csak jót akarásnak is,

ebbe a keveredésbe ÉSZREVÉTLENÜL KÖNNYEN BELEVEGYÜLHET valami démoni,

és MEGRONTHATJA a legszentebbet, a lelki munkát is.

 

Ugyancsak a korinthusiaknak kénytelen írni erről Pál apostol:

„Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek." (2Korinthus 11,3-4)

 

„Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz." (2Korinthus 11,13-15)

 

Van tehát más evangélium és más lélek is,

akinek a munkája nagyon hasonlít a Szentlélek munkájához,

DE MÉGSEM UGYANAZ.

 

A 20. század első éveiben indult el egy mozgalom Los Angelesből, ami aztán elterjedt az egész világon, ami magát  új PÜNKÖSDI vagy KARIZMATIKUS mozgalomnak nevezi,

és nagyon hangsúlyozza a lelki ajándékok fontosságát.

(AZOK SZOKTÁK EZT KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSNAK IS MONDANI, AKIK NEM LÁTJÁK BENNE A SZENTÍRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEKET.)

 

Ettől a mozgalomtól a Bibliához hű keresztyén vezetők korán elhatárolták magukat.

(A németek már 1910-ben a Berlini Nyilatkozatban.)

(Erről részletes kiadványunk itt található:  https://www.youtube.com/watch?v=d8qjcgoPnUU

 

Szentlélek világosságánál felismerték, hogy idegen lélek is belekeveredett a szellemébe.

Feltétlen erénye ennek a mozgalomnak, hogy az evangéliumot hirdeti és így sokakat megtérésre segít,

viszont SOK LELKI KÁR OKOZ azzal, hogy olykor igazi megtérés nélkül is kínálja a Szentlelket,

nem a Szentírás szerint érti és gyakorolja

a lélek-keresztséget,

ugyanígy a nyelveken szólást sem,

egyes csoportok az újjászületés elmaradhatatlan bizonyítékának tartják az új nyelvek adományát,

a gyülekezetben egyszerre csoportosan sokan szólnak nyelveken magyarázat nélkül stb.

 

Inkább mondjunk le emberi sikerekről és látványos eredményekről,

de a gyülekezetben kizárólag Isten Lelkére hagyatkozzunk,

aki a lelki ajándékokat is "...osztogatja kinek-kinek..., amint akarja" (1Korinthus 12,11).

 

Részletek: Cseri Kálmán

Református hitünk (139-141.oldal)

Kálvin János Kiadó (Budapest) , 2005

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

392. Dicséret

1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.

Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve, S míg

egykor felderül majd az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka"?

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. február 4.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

LELKIPÁSZTORI KÖRLEVÉL

***

41. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 31.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

421. Dicséret

1. Tudom: az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám; Már int felém és koronát

Ígér a földi harc után. Bár a világ gúnyol, nevet, :/:

A honvágy tölti el lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:

Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

2. Remélek Jézusomban én, Ő törlé el sok bűnömet; Ajkáról hívón zeng felém:

„Jer haza, vár Mestered!" Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:

Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim, nyissuk ki a Bibliát, Istenünk hozzánk szóló Igéjét, melyről tudjuk, hogy: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 11. fejezetének a 4 vers alapján:

„És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." (Lukács 11,4)

Kedves Testvéreim!

Legutóbb a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetét tanulmányoztuk, és az Úr Jézus Krisztus megkísértetésének történetéből kaptuk a figyelmeztető Igéket, amikor háromszor is megkísértette Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Láthattuk, hogy az első kísértésben az ördög megkérdőjelezte az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben az ördög hazudott,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánlott fel az Úr Jézusnak.  A harmadik kísértésben az ördög már ölni akart, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézte (Zsoltár 90,11).

Megállapítottuk, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy mennyire fontos a földön

Istennel helytállni,

hitben megállni,

Igéjét becsülni

és Igéjét használni!

***

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

Az Úr Jézus Krisztus, amikor minket imádkozni tanított fontosnak tartotta, hogy naponta foglaljuk imánkba azt a kérést is, hogy:

Ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól." (Lukács 11,4)

Tudjuk, hogy ezen a Földön mérhetetlen veszélyekkel, próbatételekkel kell szembenéznünk és nap mint nap gonoszabbnál gonoszabb kísértésekkel kell megküzdenünk. Nem elkeserítés végett, hanem inkább a felkészültség miatt mondom: Egyetlen hívő embernek sem lesz kísértésmentes az élete.

Ezt az Úr Jézus mondta Péter apostolnak:

„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lukács. 22,31)

Bár ilyen életveszélyes körülmények között kell helytállnunk, de ha hiszünk a Megváltóban, ilyen kegyetlenül nehéz helyzetekben is számíthatunk Istenünk segítségére, mert nem hiába imádkozunk az Úr megőrző kegyelméért.

Fontos tudnunk, hogy: „Isten senkit sem kísért" (Jakab 1,13)

Ezért alapvető tétel, hogy határozottan tegyünk különbséget a KÍSÉRTÉS és a PRÓBATÉTEL között. Egyértelmű például, hogy Isten Ábrahámot HITPRÓBA alá vetette.

A mi Istenünk, irántunk való szeretetből minket is kipróbált emberekké akar formálni és erre megvannak a maga eszközei. Lehet, hogy ez számunkra nem lesz kellemes, de feltétlenül a mi üdvösségünket fogja szolgálni. Tehát minden hitpróba szükséges! A mennyek dicsőségébe ugyanis nem akárkik, hanem csak a „kipróbált" újjászületett - megtért emberek juthatnak. Ezeket a hitpróbákat tehát bármilyen súlyosak is, engedelmes szívvel és zúgolódásmentesen kell fogadnunk:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez." (Róma 8,28-29)

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jakab 1,12)

Igen, boldogok vagyunk még a hitpróbák és a kísértés ideje alatt is, mert az Úr azoknak ígéri az élet koronáját, akik Őt szeretik. A próbatételek alatt és a kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek az ördög csapdájába esnek, elkeserednek vagy meghátrálva visszatérnek az istentelen világba.

 

***

HELYTÁLLNI A KÍSÉRTÉSBEN!

A kísértés hátterében mindig egyértelműen Isten ellensége, az ördög áll, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság" (János 8,44)

Az Úr Jézus és az egész Biblia úgy beszél a Sátánról, mint valósággal létezőről, mint aki mindenre elszánt, merészségben, ravaszságban és kísértenivalóban bőségesen felszerelt, kitartásban és gyorsaságban fáradhatatlan. Erősítsen minket az Ige, melyet az Úr Jézus mondott Péter apostolnak:

„A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lukács. 22,31)

Annyi bizonyos, ha Isten nem védene minket a sátáni támadásokkal szemben, mindnyájan elvesznénk. Mi a magunk erejével nem bírnánk szembeszállni vele, de az Úr Jézus Krisztus legyőzte a Kísértőt, így tehát tudhatjuk, hogy az „evilág fejedelme" már legyőzetett.

Az ördögnek mindig is a legfőbb ellensége az Egyház volt.

A Kísértő mindenképen arra akarja rávenni az embereket,

hogy ne higgyenek Istenben,

vagy ha már hisznek, adják fel hitüket,

hogy ne olvassák a Bibliát, ne ismerjék az Igét,

ne tudjanak Isten akaratáról, rendeléseiről, törvényéről,

és ne járjanak templomba, ahol lélekben erősödhetnének.

A Kísértő a megtévesztett emberekkel elhiteti, hogy hihetnek másban is:

pl. babonaságban, szerencsében,

álmokban, misztikus látomásokban,

a nyilvánvalóan istentelen vallásokban,

vagy eretnek (szektás) tanításokban.

A megtévesztett embereknek mindig valamiféle pótszereket kínál:

pogány hiedelmeket, szokásokat, hagyományokat: pl. szerencse, babonaság, okkult dolgok, stb!

De leginkább arról akarja meggyőzni az embereket, azt akarja elhitetni, hogy a lelkükkel, az üdvösségükkel ne foglalkozzanak, ezért ördögi módon azt sugallja, hogy van még idejük és ráérnek még megtérni.

 

Minket életbevágóan fontos figyelmeztetésben részesít a mi Istenünk:

„Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"

(1Thesszalonika 5:21)

 

A Kísértő legjobban a hitvallásokat és a hitvallókat gyűlöli, különösen az újjászületett- megtért hívőket!

Feltett szándéka: a hívő embereket megtéveszteni, elbizonytalanítani, köztük meghasonlást támasztani, zűrzavart okozni, közéjük éket verni, de mindenképpen letéríteni a keskeny útról.

Erre a szomorú helyzetre is illik az Ige:

„..némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." (1Timótheus 6,10)

 

Az ördög kíméletlenül kihasználja azt, hogy az Egyházon belül is sebezhetőek az emberek, mert ott is jelen van sok hiánybetegség, például:

a vigyázás, az óvakodás, az éberség, a józanság hiánya,

a hitkomolyság, alázat, szerénység, az összeszedettség hiánya,

a tapintat, a tisztelet, vagy éppen a legfontosabb: a szeretet hiánya.

Sajnos az Egyházon belül is kezdettől fogva jelen van például:

a hívő gőg, a szeretetlenség, törvényeskedés, képmutatás, farizeuskodás,

mások ítélgetése, más dolgába avatkozás,

tiszteletlenség, tapintatlanság,

lazaság, fegyelmezetlenség,

szeszélyesség, szertelenség,

közömbösség, belterjesség,

vetélkedés, egymás ellenében való szolgálat,

vagy az át nem imádkozott cselekvés,

túlzott jóhiszeműség, engedékenység,

komolytalanság, felületesség, felszínesség veszélyhelyzetek leértékelése stb.

Istenünk úgy akarta, hogy a Szent Bibliában megtalálhatjuk a biztos ellenszert, a mennyei megoldást is:

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott." (Efezus 4,22)

 

A Kísértő az Anyaszentegyházban különösen is a dogmatikát, a tiszta hitvédelmi rendszert támadja.

Legfőbb törekvése lebontani, megszüntetni a hitvallásokat, elmosni, átlépni a felekezeti határokat.

Feltett szándéka, hogy a felekezeti különbségeket feloldja (pl: ökumené), bagatellizálja, cseppfolyósítsa, és így totálisan védtelenné, kiszolgáltatottá tegye a biblikus hitvédelmi rendszert.

Napjainkra a keresztyén világ nagy része ezzel a tragikus hitehagyással és gerinctelenséggel vált oly hiteltelenné, ugyanakkor a pogány világ felé toleránssá, vallás-semlegessé, így adva fel (árulva el) keresztyén identitását, értékeit. Az Úr Jézus Krisztus így figyelmeztet:

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is."(Máté 24,24)

Ez az Ige is arra utal, hogy a mi Megváltónk a választottait különös gonddal védi és jó előre figyelmezteti, fölkészíti az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére, hogy minden körülmények között tudják vállalni a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak.

Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Efezus 6,12)

Mivel a mi Urunk időben mindenről tájékoztatott minket, ezért soha nem kell megrettennünk, vagy kétségbeesnünk az Anyaszentegyházban is tapasztalható fájdalmas, megbotránkoztató jelenségek miatt, mert tudhatjuk, hogy leleplezett ellenséggel van dolgunk. Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." (Lukács 10:3)

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek." (Lukács 10:19)

Az Úr Jézus küldetésében járva csak azért nem leszünk áldozatok, mert Ő nem csak ismeri, hanem védi is az övéit.

Isten gyermekei jól ismerik az Igét: Mindent megvizsgáljatok." (1Thesszalonika 5:21) és észlelik a veszélyt, az ördög alattomos csalásait, kísértéseit,

ezért nem barátkoznak az ellenséggel soha.

Nem hisznek a behízelgő hamis ígéreteknek,

nem esnek áldozatul a szemfényvesztő vallásos trükkök, pótszerek alkalmazóinak, a vallásos csalóknak, mutatványosoknak, a megtévesztő hamis tanításnak.

Minden támadást és kísértést az élő és ható Igével védenek ki, amely az Isten szájából származik!

Így tudnak ellenállni és harcolni ellene, mert az Úr Jézus nem hagyta övéit fegyvertelenül.

„Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására." (2Korinthus 10:4)

„Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." (Jakab 4,7)

Akik pedig nem veszik komolyan az Úr Jézus Krisztust, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

 

MENNYI FIGYELMEZTETÉSEK

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el, akinek álljatok ellene a hitben szilárdan." (1Péter 5,8-9)

„Rá ne szedjen minket a Sátán, mert az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk!" (2Korinthus 2,10-11)

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

 

A hívő emberek felkészültek, hogy fokozottan veszélyes helyzetben kell élniük és helytállniuk.

Ezek a mennyei figyelmeztetések a hívőknek, a megváltottaknak, a választottaknak, Isten gyermekeinek szólnak, hogy mindenkor és minden körülmények között vegyék a legkomolyabban az Isten Igéjét.

Fontos tudni, hogy ne becsüljük túl a gonosz hatalmát Istennel szemben,

de ne becsüljük le hatalmát önmagunkkal szemben.

Tudjuk, hogy a hívő élet kipróbált és megkísértett élet.

A Kísértő lehet, hogy félelmetes „...ordító oroszlán"- ként,

vagy éppen leplezetten „..világosság angyalaként" fog leselkedni ránk.

Lehet, hogy a „...tulajdon kívánság területén" férkőzik közel.

Csak egyféleképen lehet teljes védettségünk és biztonságunk: ISTENÜNK VÉDŐ OLTALMA ALATT.

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége." (Zsoltár 91, 1-4)

A hívő emberek a Bibliából megtanulták, hogy csak az Ige leplezi le a Kísértőt, és csak az Igével tudunk helytállni!  Csak az Úr Jézust segítségül kérve lehet ellenállni a kísértésben.

Mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8)

Megváltónk nélkül mi is kiszolgáltatottak lennénk, de Ő tökéletes védelmet biztosít övéi számára!

Őrá tekintve éljük életünket, és e földi küzdőtéren mindig engedelmes szívvel kövessük Istenünk akaratát, hogy a Szentlélek templomaiként Őt képviselve betölthessük nemes küldetésünket.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása:

„A ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre." (1Péter 1, 7-8)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

421. Dicséret

3. Előttem, oly csudálatos, Hogy értem szállt a földre le; Miattam annyit szenvedett,

Bűnömért annyit véreze. Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/: Kitárt karjával vár az Úr:

Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

4. Tudom, hogy közel Mesterem, Az óra fut, a nap közel; Elébe állok csakhamar,

Megváltó Jézusom, jövel! Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,

Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/: Kitárt karjával vár az Úr:

Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

 

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

 

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére,

miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen."

(1Péter 5, 10-11)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 31.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

 

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

40. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 28.)

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

A mi segítségünk jöjjön az Urtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,

egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

38. Zsoltár Haragodnak nagy voltában Megindulván

1. Haragodnak nagy voltában Megindulván, Ne feddj meg, Uram, engem!

Búsult gerjedezésedben Rám tekintvén, Ne büntess meg Istenem!

2. Nyilaid belém lövettek, Mik szereznek Énnekem nagy sérelmet;

Kezeidnek súlyossága Hátam nyomja, És sanyargat engemet.

3. Testemnek semmi részében Épség nincsen Haragodnak miatta;

Nincs békesség tagjaimban, Csontjaimban Bűneimnek miatta.

4. Mert az én nagy gyarlóságim És bűneim Fejem felülhaladták,

Miknek nehéz, terhes voltát, Súlyosságát Tagjaim nem bírhatják.

15. De én Istenemben bízom, És elvárom, Hogy kérésem meghallja,

Mert szívem hozzá emelem És elhiszem, Hogy szükségem meglátja.

 

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Máté írása szerinti szent evangélium 25. fejezetének az 31-46 vers alapján:

***

31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

(Máté evangéliuma 25, 31-46)

***

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETRŐL

(iudicium supremum)

 

„Aki hiszen Őbenne (Jézus Krisztusban), el nem kárhozik;

aki pedig nem hisz, immár elkárhozott,

mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében!"

(János 3,18)

 

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének célja az utolsó ítélet (iudicium supremum) végrehajtása, amiről az Apostoli Hitvallás is szól. (Jelenések 20:11-15)

Ez lezárja az idők folyását, s azután már „idő többé nem lészen".

Ez az Úrnak „ama nap"-ja.

Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének az utolsó ítélet végrehajtása a fő célja, miután az Antikrisztus paráználkodása által tetőfokra jutott a bűn és istenellenesség tombolása az emberiség életében.

 

Az utolsó ítéletet két szempontból kell látnunk:

Krisztus szempontjából

és az ember szempontjából.

 

Krisztus szempontjából az a jelentősége, hogy az utolsó ítélet: iudicium supremum Krisztus méltóságához, felmagasztaltatásához is hozzátartozik, mert annak negyedik lépcsőjét, csúcspontját alkotja; mert Krisztus királyi hatalmának legnagyobb megnyilatkozása, uralmának utolsó kibontakozása lesz.

(Az Úr Jézus Krisztus felmagasztaltatásának állapota az első húsvét reggeltől mind az örökkévalóságig tart. A feltámadása és a mennybemenetele felmagasztalásán keresztül vezet az Atya jobbjára, majd onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat.)

 

Az ember szempontjából pedig azért van fontossága, mert az emberiség (úgy a hívők, mint a hitetlenek) számára Isten dicsősége és egyben rettenetes ítéletének proklamálását jelenti és arra is rámutat, hogy Istennek nemcsak vezető, gondviselő mindenhatósága van, hanem büntető és ítélő mindenhatósága is. És a kétféle emberiség végső elindítását jelenti azokra a helyekre, ahol számukra a boldog, vagy boldogtalan örökélet, azaz az üdvösség, vagy a kárhozat a maga teljességében fog várakozni.

 

Ez a méltóság a Fiú számára dicsőséges lesz, mert az Úr Jézus Király és Bíró lesz egyszerre, hogy hatalmának fensége ebben is megláttassék. És az a tudat, hogy éppen az Úr Jézus Krisztus lesz a Bíró, kimondhatatlanul felemelő és vigasztaló, minden keresztyén hívő számára.

 

Ezért mondja a Heidelbergi Káté egyik leggyönyörűbb kérdése után

(„Mi vigasztalásod van abból, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat?") a felelet:

„Hogy mindennemű szomorúság és üldöztetés közben felemelt fővel ugyancsak őt várom egyedüli bíróul az égből, aki előbb miattam állott Isten ítélőszéke elé, vett el rólam minden kárhoztatást. Aki úgy a magam, mint az én összes ellenségeimet örök kárhozatra veti. Engem pedig magához a mennyei örömbe és üdvösségbe visz fel majd az Ő kiválasztottaival együtt". (Heidelbergi Káté 52.)

 

A Heidelbergi Káté e gyönyörű felelete is arra figyelmeztet bennünket, hogy a református igehirdetésnek mindig a teljes christologiai anyagot, azaz a teljes Krisztust kell prédikálni.

Tehát szólni kell Róla, mint Királyról és Bíróról is.

(Nálunk azonban legfeljebb csak a nagypénteki, szenvedő Krisztus iránt van még - a homo naturalis általános humanitásából kifolyólag - érzéke az embereknek.)

Az általános keresztyén evangélizáció és diákszövetségi munka, továbbá az oxfordi mozgalom és ehhez hasonló vallásos áramlatok pedig Krisztusban CSAK a „barát"-ot látják igen sokszor és nem egyszer szinte PAJTÁSKODNI akarnak az Úr Jézus Krisztussal.

 

Nekünk reformátusoknak sokkal hatalmasabbnak, szentebbnek, félelmetesebbnek azaz teljes mértékben Megváltónknak is kell látnunk Krisztust, tehát Királynak és Bírónak is, mert ezt kívánja tőlünk a református krisztusszemlélet komolysága.

 

Az eschatologiában (végső dolgokról szóló tanítás) valójában kétféle ítéletről lehet szó, éppen úgy, mint kétféle túlvilági állapotról is.

 

·        Az egyikfajta ítélet rögtön a halál után következik be, mert hiszen szerintünk már akkor eldőlt a sorsa mindenkinek. Erről azonban senki sem tud.

·        Viszont a Szentírás világosan beszél arról is, hogy lesz egy hatalmas, világraszóló, nyilvános, általános, ünnepélyes ítélet elevenek és holtak fölött.

Nekünk, Krisztus követőknek ennek elkövetkezésében is hinnünk kell!

Írta: Dr. Sebestyén Jenő

Református dogmatika

 

***

„Ahogyan szükségünk van az ígéretekre, hogy a helyes életre serkentsenek és erősítsenek,

úgy a fenyegetések is hasznosak, mert éberségben és félelemben tartanak.

Tanuljuk hát meg, hogy nagyon is kívánatos Isten Fiához tartozni, mert akiket az utolsó napon elűz maga elől, azokra örök halál és tüzes kín vár. Azért utasítja majd a hitetleneket arra, hogy távozzanak tőle,

mert most még a sok képmutató úgy össze van keveredve az igazakkal,

MINTHA ők is Krisztus testvérei lennének.

 

Istennek az elvetettek iránti bosszúja súlyosabb mindenféle más gyötrelemnél, és rettenetet kelt.

Ezen kívül jegyezzük meg, hogy a tűz ÖRÖK lesz, akárcsak a hívőknek megígért dicsősége is.

Azok az emberek, kiket az evangélium az üdvösségre hív, INKÁBB a Sátánt választják pusztulásukra, és VISSZAUTASÍTVÁN az üdvösség szerzőjét, ÖNKÉNT ADJÁK MAGUKAT erre a nyomorúságos sorsra.

Vétkükben nyilvánvalóvá válik pusztulásuk oka:

VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELHÍVÁS KEGYELMÉT.

Az elvetettek megtudják: az utolsó napon meddő lesz minden kifogás, amivel most áltatják magukat.

Azt képzelik, megvetésükért nem jár büntetés? Az Úr azzal dönti porba önelégültségüket, hogy rámutat: egykor majd (bár túl későn) rá fognak érezni arra, AMIT MOST SEMMIBE SEM VETTEK.

Kálvin János

(A Máté ev. 25 rész magyarázata)

 

***

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." (Máté 25:31-33)

 

„Mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent." Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek." (Róma14:10-12)

 

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Korinthus 5:10)

 

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi (Úr Jézus Krisztus) által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból." (Apostolok Cselekedetei 17:31-31)

 

„Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától." (2Thesszalonika 1, 7-9)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

364. Dicséret

1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!

Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.

4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,

Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.

***

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!"

(2Thesszalonika 3, 18)

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 28.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

***

BUDAPEST, PESTÚJHELY-ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

39. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 24.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

276. Dicséret

 • 1. Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy; :/: Jövel és nézz meg engem,
 • Magamra, ó, ne hagyj! Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj!
 • 2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, te adj nekem!
 • Ha kétség közt hányódom És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!
 • 3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg mellettem Szerelmed és a hit;
 • Csak azt el ne veszítsem, Mi benned, ó, Úr Isten, Remélni megtanít!
 • 4. Földi jó és szerencse Mulandó, mint magunk, :/: De a hit drága kincse Örök és fő javunk;
 • Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szüntelen: Élünk vagy meghalunk.
 • 5. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad!
 • A szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-13 vers alapján:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember." Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez."Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."

Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet." Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

A HARMADIK KÍSÉRTÉS

Kedves Testvéreim!

Amikor az Úr Jézus Krisztus megkezdte messiási küldetését, értünk mindent vállalt, a megkísértetést is, amikor határozottan a Lélek indítására ment ki a pusztába, negyven napon át a világtól elvonulva, imádkozva és böjtölve készült a rá váró hatalmas feladatra. Itt háromszor is megkísértette Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

Az első kísértésben megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén. A második kísértésben hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak. A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsoltár 90,11).

***

A Sátán harmadik támadása még élesebb volt, mint az előzőek. Egy magas helyre vitte föl, mégpedig a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjára és ott azt mondta neki, hogy ha Isten Fia, akkor nyugodtan ugorjon le a mélységbe, nem lesz semmi baj, elvégre meg van írva: Az Ő angyalainak parancsol felőled és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

Lám a Sátán tud idézni a Bibliából és még az Igét is fel akarja (tudja) használni a rontásra, rombolásra, aljas céljaira! A Zsoltárok könyve 91. zsoltárának a 11-12 verseit idézte az Ószövetségből és azt alattomosan kiforgatva, ördögi módon meghamísítva tette. Ez jellemző, mert csak így tudja! Másként nem is tehette!

Az Úr Jézus tudta, hogy az Atya távolról sem kéri tőle azt, hogy a templom tetejéről ugorjék le, akármilyen bibliai Igét is idéz a Sátán. Az Úr Jézusnak az Atya iránti engedelmességén tört meg a gonosz sátáni támadása! Az Úr Jézus egyértelműen és világosan visszautasította ezt a sötét ördögi bibliaértelmezést, és az Igével kísértő Sátánnak, határozottan a Bibliából vett Igével válaszol: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (5Mózes 6,16).

Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megkísértései szerves részét képezték szenvedéseinek. Ezek azok a kísértések, melyekkel a szenvedések útján találkozott, Mt4:1-11, Lk22:28, Jn12:27, Zsid4:15, 5:7-8. Nyilvános szolgálata a megkísértetés időszakával kezdődött, s azután a kísértések még tovább folytatódtak egészen a Gecsemáné kertig.

A pusztai kísértés története azzal fejeződik be, hogy bár körös-körül vadállatok jártak, veszélyes sivatagi állatok, de az Úr Jézus mellett már az ég angyalai álltak őrt és szolgáltak Neki. „Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki." (Márk 1,13) Így teljesedett be a Zsoltár szava, hogy valóban az angyalok vették körül és szolgáltak neki.

Láthattuk, hogy a Kísértő célja érdekében szemtelenül, ravaszul, ördögi módon még a Szentírást is idézi a Zsoltár 91.11-12. verseit. Ha pontosan megvizsgáljuk a 91. Zsoltárt, világosan láthatjuk, hogy ott szó sincs csodás, látványos „bemutatóra" való felhívásról, de öngyilkossági kísérletről sem. Tipikus példája ez a hamisítványnak, olyan ördögi módszer ez, mely a Bibliából önkényesen, szándékosan kiragad, kihagy Igéket. Ez egy sajátosan ördögi logika, sátáni bibliamagyarázat, szándékosan torzított írásértelmezés, ez szó szerinti felbujtás az öngyilkosságra, és aljas kísérlet a gyilkosságra. Az Úr Jézus így leplezi le az Kísértő fondorlatos hazugságát:

„Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

 

A Zsoltár szavait tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a Kísértő szándékosan KIHAGYTA a lényeget, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy minden utadon" vagyis, aki ISTEN ÚTAIBAN JÁR, aki a keskeny úton halad, igenis azt az Úr megoltalmazza és védelmét biztosítja és garantálja:

„Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak."  „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91, 9, 14)

Isten Igéje itt világosan arról beszél, hogy ez az oltalom semmiképpen sem vonatkozik

a mi Istentől független külön útjainkra,

egyéni, önfejű, istentelen vállalkozásainkra,

bibliátlan világi viselkedésünkre.

Mindegyik bibliai Ige csak a maga helyén, a teljes Szentírás összefüggésében, azzal egybehangzóan érvényes, és nem szabad önhatalmúan, (de büntetlenül sem) onnan kiragadni, vagy kihagyni belőle.

Az ördög volt a világon az első bibliakritikus és a legnagyobb bibliahamisító! (Tapasztalhatjuk, hogy azóta már sok követője akadt!)

Tudjuk, hogy amikor az Éden kertben, Isten tiltó parancsát meghamisította, azt megkérdőjelezve az első emberpárt megkísértette, azonnal, már az első kísérlete eredménnyel járt. Miért?

Azért, mert Ádám és Éva nem ragaszkodtak szilárdan, hűségesen és engedelmesen Istenhez és az Ő Igéjéhez, a mennyei figyelmeztetéséhez, így könyörtelenül belegabalyodtak az ördög kivetett hálójába és elbuktak.

Ez ma is így van azokkal, akik nem ismerik az Istent!

Korunk embere már alig ismeri a Bibliát, Istenről legföljebb csak káromkodásokból hall, az Úr Jézus neve csak töltelékszóvá lett számára. Azok, akik nincsenek tisztában Isten parancsolataival, kiszolgáltatott játékszerei az ördögnek. Akit a Sátán, a hazugság atyja rászedhet, azt könyörtelenül el is pusztítja. Jaj annak, aki enged a Kísértőnek és függetleníti magát a Szentírás tiszta és egészséges tanításától, vagy azt lazán kezeli és így „önjáróvá" válva a saját feje után a maga útjára lép. Ismerjük az első zsoltár örök figyelmeztetését, melyben meg van írva, hogy a gonoszok útja semmibe vész!

 

Az ördög a legnagyobb hitető, félrevezető és csaló!

Ma is ölni akar, mert ez a foglalkozása: „azért jön, hogy öljön és pusztítson!" (János 10,10) Feltett szándéka valamilyen módon megtéveszteni és levadászni a tudatlan és vigyázatlan embereket. Kíméletlenül, teljes fegyvertárral a lélek elpusztítására törekszik és nem válogat sem a módszerekben, sem az eszközökben. Durva és alattomosan kifinomult módszereivel, széles és roppant gazdag eszköztárával, behízelgő, vagy brutális támadásainak csapásai alatt minden védtelen ember hamarosan összeomlik. Mindent elkövet, mindent megmozgat és semmitől sem riad vissza. Sokan belegabalyodnak kivetett hálójába és elbuknak. Ha kell, különböző szenvedélyek nyomorába kényszeríti áldozatát, ha kell, alattomos csapdaként a modern technikát használja fel (függőségek), de a célja mindig ugyanaz marad: megtévesztett áldozatainak nyomorba döntése, teljes elpusztítása.

 

Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Kísértő igyekszik mindenkit szembefordítani a Bibliával, úgy férkőzik az emberhez, hogy csábító csalárdságaival Isten igazságát ostromolja. Lépten-nyomon támadásra kész. Nem ügyetlen stratéga, ezért (tudományos köntösbe ágyazott) érvelése, hitetése sokaknak megnyerő. A Bibliából is tud idézni, de számára a Szentírás „csak betű" marad és nem élet. Igyekszik mindig ráígérni Isten ajándékaira és nagyobb jóval kecsegtetve, kételyt támasztani Isten iránt. Tévelygésbe bonyolít, gyűlölséget kelt, engedetlenséget szít Isten akarata ellen, hogy Isten országát megdöntse és az embert magával együtt rántsa a kárhozatba. Az ősi ellenség tehát Istentől akar elszakítani, a kegyelem művét akarja tönkretenni, és a káoszt akarja ránk szabadítani.

 

Csábítása azért megejtő, mert szinte felismerhetetlen. Személyes valóságát titkolja. Éppen azt akarja elhitetni, hogy nem is létezik. Ez a legnagyobb hazugsága!

Soha nem fedi fel sem a kilétét, sem a szándékát. Lényéből fakadóan szeret a homályban maradni és a zavarosban halászni. Nem fecsérli az időt holmi udvariaskodással. Soha nem szokott például bemutatkozni és nem bajlódik a megszólítással sem. (Lásd: Ádám és Éva megkísértése.) Mindig hívatlanul, tolakodóan, szemtelenül és alattomosan lép gyanútlan áldozatához. Kiszámíthatatlanul és váratlanul szólal meg. Mindig van mondanivalója, illetve „kísértenivalója". Azonnal a tárgyra tér, és mivel jól felkészült mindenkiből, ismeri a gyenge pontokat és könyörtelenül ki is használja. Célratörően, taktikusan, rafinált módon, hidegen, kegyetlenül és embertelenül tárja fel, adja elő portékáját. Hazugságát olyan meggyőzően tudja tálalni, hogy felkelti az érdeklődést és kíváncsivá tesz. A fullánk, amit használ „idegen test", „idegen tűz" az ember számára, de olyan ravaszul van álcázva, hogy letompítja, vagy teljesen kiiktatja a „lelki immunrendszert"! Így válik az ember kiszolgáltatottá és áldozattá.

 

A tapasztalat az, hogy amennyiben valaki (Évához hasonlóan) párbeszédbe keveredik vele, majdnem biztos, hogy elbukott! Napjainkban világosan felismerhető ez az ördögi módszer a különböző szekták hozzáállásában, viselkedésében, tanításában is.

Hányszor hallottuk már korunk hamis prófétáit, hitetőit,

vallásos zsonglőrjeit, szemfényvesztőit, mutatványosait:

csak úgy lazán, zsebre dugott kézzel a Bibliát idézni,

látványos, „zenés-szórakoztató istentiszteleteket" tartani,

nagyokat mondani, sokat ígérni,

pedig feltett szándékuk nem volt más, mint befolyásolni, megtéveszteni a tudatlan és vigyázatlan embereket, a hívőket pedig mindenképpen letéríteni a keskeny útról.

A hamis próféta nem átallja azt hazudni, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik hozzá(juk) csatlakoznak, vagy pl. Bibliával a kézben, arra akarja rábírni követőit, hogy ne fogadjanak el életmentő vért (Jehova Tanúi), hanem inkább válasszák a halált!

A Sátán fortélyos és félrevezető természetével, és mérges marásával így öli meg az embert.

Mindez sajnos kőkemény valóság!

A tapasztalat az, hogy akit a hazugság atyja egyszer rászedhet, azt könyörtelenül tönkreteszi. És mi marad utána?

Egy szomorú, megfertőzött, becsapott, hajótörött, megalázott, meggyalázott, megnyomorított, elbukott, tönkretett élet. Bűnbe, hitetlenségbe, tagadásba, kétségekbe, teljes reménytelenségbe, nihilbe taszított, félrevezetett emberek milliói. Korunkban, a halál és a terror civilizációjában erről beszélnek a tragikusan szétzilált emberi kapcsolatok, megnyomorított, ronccsá tett családok, megcsalt férjek, elhagyott feleségek, riadt, szétszéledt gyermekek, tönkrement életek.

 

A Kísértő célja mindig ugyanaz: megtévesztett áldozatainak nyomorba, halálba döntése, teljes elpusztítása. Akik még nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok teljesen védtelenek és kiszolgáltatottak!

Ezért komolyan figyelmeztet minket a Biblia:

„Helyet se adjatok az ördögnek!" (Efezus 4,27)

„Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz." (Róma 12,9)

 

***

Az Igéből világosan kiderül, hogy a Sátán szándékosan nem folytatta a Bibliából a 91. Zsoltár üzenetét, mert ott kifejezetten arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzi őt, és ELTAPOSSA a viperát, a szörnyet, az ősi kígyót! (Jelenések 20,2)

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet." (Zsoltár 91,11-13)

Ez már nem volt számára szimpatikus idézet!

Tudnunk kell, hogy már a Biblia első lapjain hatalmas üzenetként, örök, igaz próféciaként azt olvashatjuk, hogy eljön a Megváltó, Aki majd a kígyó fejére tapos! (1Mózes 3,15)

Ez a prófétikus Ige az Úr Jézus Krisztusban beteljesedett, mert Ő azért jött, hogy minket megmentsen, a bűneinkből megtisztítson, az ördög karmaiból és a pokolból kimentsen és bennünk az ördög minden munkáját lerontsa!„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." (1János 3,8b.)

 

Mi reformátusok hittel valljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus: „Az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított." Nekünk, akik ismerjük, szeretjük és követjük az Úr Jézust, hálás szívvel, Isten iránti teljes engedelmességben kell járnunk és feltétel nélkül bíznunk kell benne! Tudnunk kell, hogy Ő a kísértésekben sem fog minket soha elhagyni és erőn felül való kísértés nem ér minket. (1Korinthus 10,13)

Minden hitben élő embernek nagyon jól kell ismernie a Bibliát!

Csak így fogja tudni felismerni az ördög alattomos csalásait, kísértéseit, és csak így fog tudni ellene harcolni, küzdeni. Az Úr Jézus Krisztus ugyanis megtanította nekünk és szigorúan a lelkünkre kötötte, hogy naponta imádkoznunk kell azért is, hogy: „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól."

Isten gyermeke a kísértések között is a mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." (Zsoltár 91,14)

 

Az Úr Jézus nélkül tökéletesen elesettek és tehetetlenek lennénk. Csak akkor fogunk tudni helytállni és ellenállni a kísértés idején, ha a mi drága Megváltónk Jézus Krisztus az Ő Szentlelke által megerősít minket. Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsidók 4,15)

Csak Jézus Krisztus által élhetünk biztonságban!

Ő védjen meg minket és adjon erőt, hogy tudjunk megállni és győzni minden kísértésben.

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 364. Dicséret
 • 1. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól!
 • Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a világot lángokban ítélni.
 • 4. Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk, Örök világosság fényeskedjék nékünk,
 • Hogy trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk.

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk,

olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

 

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 24.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

38. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 21.)

***

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának."

(János 3, 17-19)

***

AKI HISZ ŐBENNE (JÉZUS KRISZTUSBAN), EL NEM KÁRHOZIK!

 

„Aki hisz Őbenne (Jézus Krisztusban), el nem kárhozik!" (János 3,18)

 

„Az Úr Jézus Krisztus oly sokszor és oly buzgón ismétli, hogy a hívők a halál veszélye felett állnak, ebből következtethetünk a szilárd és biztos meggyőződés hatalmas szükségességére, hogy a lelkiismeret ne legyen állandóan a reszketés és a riadalom állapotában.

Ismét kijelenti, hogy mikor már hiszünk, nincs kárhoztatásunk, ezért a hívők mentesek a kárhozat félelmétől.

 

Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Ez azt jelenti, hogy nincs más orvosság, mellyel bárki emberfia elkerülhetné a halált, vagy más szóval, mindazok számára, akik elvetik a nekik Krisztusban adott életet, nem marad más, csak a halál, mivel élet csakis a krisztusi hitben található.

Soha nem volt más orvosság a halál elkerülésére,

mint, hogy az emberek Krisztusnak adják magukat.

 

Az elkárhozott fogalom erőteljesen azt fejezi ki, hogy minden hitetlen ember sorsa a végső pusztulás.

Itt az Úr Jézus Krisztus különösen azokról beszél, akiknél a gonoszság az evangéliummal szembeni nyílt ellenszegülésben mutatkozik meg. Szavát azok ellen emeli fel, akik szándékosan és gonoszul kioltják az Isten által meggyújtott világosságot.

 

Isten szembeszáll a panaszkodással, mellyel a gonosz emberek cenzúrázni szoktak - amit ők Isten rendkívüli keménységének vélnek, mikor nagyobb szigorúsággal bánik velük, mint amit vártak.

Sokan kíméletlennek tartják, hogy mindazok sorsa, akik nem hisznek Krisztusban, elkárhoznak.

Ezt a kárhoztatást senki se tulajdonítsa Krisztusnak!

Ő megmutatja, hogy mindenkinek magának kell tulajdonítani ezt a szégyent.

Ennek oka az, hogy a hitetlenség a rossz lelkiismeret bizonysága, s ebből nyilvánvaló, hogy a saját gonoszságuk akadályozza meg a hitetleneket abban, hogy Krisztushoz közeledjenek.

 

Krisztus célja az, hogy visszatartsa az emberek gonoszságát, így azok szokásukhoz híven ne vitatkozzanak, vagy okoskodjanak Istennel, mintha Ő igazságtalanul bánna velük, mikor az örök halállal bünteti a hitetlenséget. Megmutatja, hogy a kárhoztatás jogos, nem érheti semmiféle szemrehányás, s nemcsak azért, mert azok az emberek, akik többre becsülik a sötétséget a világosságnál, s elvetik a nekik ingyenesen kínált világosságot, gonoszul cselekszenek, hanem mert a világosság gyűlölete csakis abból az elméből származik, mely bűnös és tudatában van a vétkességének.

 

A hitnek képmutató megjelenése azokban is fellelhető, akik ellenzik az evangéliumot.

Ők bár „szentebbeknek tűnnek", mint az angyalok, még sincs semmi kétség afelől, hogy képmutatók,

akik nem másért utasítják el Krisztus tanítását, hanem mert szeretik a rejtekhelyeiket, melyekkel elrejthetik hitványságukat.

 

Mivel tehát a képmutatás egyedül is istengyűlölővé teszi az embereket, valamennyien elítéltetnek, mivel ha nem büszkeségüktől elvakíttatván nem lelnék örömüket a bűneikben, azonnal és akarattal elfogadnák az evangélium tanítását. A világosság nem más okból gyűlöletes a számukra, hanem mert gonoszok és el akarják rejteni a bűneiket, már ami a hatalmukban van ezzel kapcsolatban.

Ebből következik, hogy az orvosság elutasításával mondhatni szándékosan táplálják a kárhoztatásuk alapját.

 

Nagy hibát követünk el tehát, ha azt hisszük, hogy akik az evangélium ellen bőszülnek fel, azokat istenes buzgóság sarkallja. Éppen ellenkezőleg, iszonyodnak és menekülnek a világosságtól, hogy szabadabban büszkélkedhessenek a sötétségben.

 

Semmi reményünk sem marad, ha Krisztus nem szabadít meg minket!

Az Ige azt mondja, hogy Isten haragja marad a hitetleneken.

A halál ott lebeg minden hitetlen feje felett, legyőzötten és rabigában tartva őket,

ahonnan SOHA nem menekülhetnek.

S valóban, noha az elvetettek természetesen elítéltek, hitetlenségük által mégis új halált vonnak magukra, mert akik lerázzák magukról Isten üdvözítő igáját, azok a halál láncaival kötözték meg MAGUKAT.

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"  (Lk18,8)

 

NINCS NEHEZEBB, MINT LEVETNI A BŰNÖS INDULATOT!

Senki sem képes tiszta és igaz lélekből imádkozni. Ehhez kérni kell az Urat, hogy Lelkével igazgassa és vezesse szívünket, mert csak így lehet jogosan segítségül hívni Istent, és csak így válaszol kéréseinkre.

 

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" Ezzel a mondással Krisztus azt tanítja, hogy nem kell csodálkozni, ha az emberek eztán is senyvedni és sorvadozni fognak a sok szenvedés miatt, hiszen elhanyagolják AZ IGAZI ORVOSSÁGOT.

Vagyis elejét akarta venni annak a botránkozásnak, amelybe nap mint nap beleütközhetünk, amikor nap mint nap MINDENT méltatlan zűrzavarban találunk.

 

A világban mindenütt tombol a hitszegés, a kegyetlenség, a csalárdság, az álnokság, az erőszak, nincs méltányosság, nincs tisztesség, a szegények elnyomás alatt nyögnek, az ártatlanokat gőgösen és gyalázkodva zaklatják. És mindeközben úgy tűnik, Isten alszik az égben; a test épp ezért úgy képzeleg, hogy mindent a vak sors irányít.

Krisztus azonban arra figyelmeztet itt, hogy az ilyen emberek joggal fosztatnak meg a mennyei segítségtől, mert nem tudnak és nem is akarnak bizalommal támaszkodni rá. Nem is méltó arra senki, hogy az Úr megsegítse, ha csak zúgolódik magában és nem enged teret az Ő gondviselésének.

 

Krisztus azonban jó előre világosan megmondta, hogy mennybemenetele és visszatérése között A VILÁG TELE LESZ HITETLENEKKEL, s ezzel jelezte, hogy ha nem jön el hamar a Megváltó, késedelme az emberek vétke lesz, mert SZINTE SENKI SEM FIGYEL RÁ.

Ó, bárcsak ne kellene látnunk, mennyire bizonyosan teljesedik ez a jövendölés!

Mégis, a tapasztalat megtanít, hogy bár a gonosz roppant tömege nehezedik a világra és nyomja el azt,

mindazáltal VANNAK NÉHÁNYAN, akikben felismerhető a HIT APRÓCSKA SZIKRÁJA."

 

Ítra: Kálvin János

Geneve (Genf), 1560.

 

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„HA MEG NEM TÉRTEK,

mindnyájan hasonlóképen elvesztek"

(Lukács ev.13,3)

 • 154. Dicséret
 • Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, :/: Mely bölccsé tévén az elmét,
 • Szüli az Úrnak félelmét.
 • Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk,
 • Végyen bennünk épületet A hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 21.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

 

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

37. körlevél járvány idején

 

(Budapest, 2021. január 17.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

277. Dicséret Gondviselő jó Atyám vagy

 • 1. Gondviselő jó Atyám vagy, Ó, én édes Istenem! :/: Látom én, hogy minden elhagy
 • E világon, csak te nem! Hozzád vágyom, benned élek, Üdvöt mástól nem remélek.
 • 2. Mint az alélt bús virágra Megújító harmatot: :/: Vérző szívem fájdalmára Csak te hintesz balzsamot.
 • Könnyű sorsom terhe rajtam, Ha imára nyílik ajkam.
 • 3. Rám-rám derül ismeretlen Utamon egy kis öröm, :/: Azt is a te véghetetlen Jóságodnak köszönöm; Hálakönnyem tündöklése A te neved hirdetése.
 • 4. Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai, :/: Bármily híven vágyakoznak
 • Színed elé szállani; Ó, adj erőt, hogy míg élek, Egyedül csak néked éljek!
 • 5. Ó, add, hogy ha majd bevégzem E mulandó életet, :/: Lelkem tisztán és egészen
 • Egyesüljön teveled. El ne vonjon semmi többé, Tied legyek mindörökké!

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 4. fejezetének az 1-8 verseit:

„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember."Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj..."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKÍSÉRTETÉSE

 

Kedves Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként megkeresztelkedett a Jordán- folyóban. Amikor a mi Megváltónk a Földre jött, értünk mindent vállalt, a megkeresztelkedést és a megkísértetést is. Figyeljük meg, hogy Ő mindig az Atya akaratát hajtja végre. Mindvégig a SZENTLÉLEK vezetése alatt marad és ettől semmi sem tántoríthatja el.

·        A Lélek indíttatására keresztelkedett meg.

·        A Lélekkel telve tért vissza a Jordántól.

·        A Lélek indítására és vezetése alatt ment ki a pusztába.

Bárcsak mi is ilyen engedelmesek lehetnénk és minden viselkedésünkben, a Szentlélek vezetése alatt cselekednénk. A Lélek indítására döntenénk, lépnénk, tennénk dolgainkat, élnénk keresztyén életünket. „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róma 8,14)

Az Úr Jézus Krisztus negyven napra a világtól elvonulva, az Atyával való szoros kapcsolatban böjtölve és imádkozva készült a rá váró hatalmas feladatra.

Itt háromszor kísértette meg Őt az ördög, mindenképen el akarván téríteni a messiási küldetésétől.

·        Az első kísértésben az ördög megkérdőjelezi az Úr Jézus küldetését a test kívánsága területén.

·        A második kísértésben az ördög hazudik,- magáénak tulajdonítja a világot, és földi hatalmat ajánl fel az Úr Jézusnak.

·        A harmadik kísértésben az ördög már ölni akar, ennek érdekében szemtelenül még a Szentírást is idézi (Zsolt 90,11).

Először a Sátán megkérdőjelezte Krisztus istenségét, kétségbe vonta, hogy Ő az Isten Fia: „Ha Isten Fia vagy..." és arra akarta rávenni, hogy ezt bizonyítsa be, csináljon olyasmit, amire ha Isten Fia, feltétlenül képes: változtassa a köveket kenyerekké.

Láthatjuk, hogy az ördögi módszere azóta sem változott.

A kísértésben ugyanazt teszi, mint ami Éva és Ádám esetében is volt.

Ott is megkérdőjelezte Isten szavát és hazudott nekik.

·        „Csakugyan azt mondta Isten?

·        Olyanok lesztek, mint Isten!

·        Dehogy haltok meg!"

 

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett.

Amikor meghallotta a Kísértő szavait, egy pillanatig sem ingadozott. Tisztában volt azzal, hogy ez az ördög első tüzes nyila, amivel Őt akarja megsebezni, arra akarja rávenni, hogy Isten akaratától függetlenül cselekedjen.

Az Úr Jézus soha nem tett csodát parancsra.

Ebben az esetben sem teljesíteti a kérést, hanem azonnal készen volt a válasszal: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik." (Máté 4,4). Rábízta magát Istenre, aki majd ad neki kenyeret, ha arra lesz igazán szüksége. Ő jól tudta, hogy amint Isten a pusztai vándorlás 40 éve alatt kenyér nélkül is életben tudta tartani Izraelt, Őt is meg tudja tartani. (5Móz 8,3)

Az Úr Jézus tökéletesen helytállt és valamennyi támadásra a Bibliára hivatkozva, az Igéből adta meg a választ! Ezzel számunkra örök példát mutatott arról, hogy a kísértésben miként tudunk mi is megállni, és miként lehet rendíthetetlennek maradni a hitben, Isten iránti hűségben és engedelmességben.

 

A második kísértéskor a Sátán egy magas hegyre vitte fel az Úr Jézust, ahonnan megmutatta neki a világ országát és azok dicsőségét. A kísértő azt a hazugságot súgja Jézus fülébe, hogy itt minden az övé, minden, ami ebben a világban van, az egész világ (görögül: ökumené = általános, az egész világot érintő) az övé.

Az Úr Jézus jól tudta, hogy az ördög hazudik, Ő mondja róla. „Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (János 8,44)

Az Úr Jézus jól tudta, hogy Isten a világ Teremtője és egyetlen Ura.

Az Úr Jézus tökéletesen tisztában volt mennyei küldetésével, hogy Ő azért jött, hogy minket megváltson. Tudta, hogy ezért sokat kell szenvednie, sőt halált kell vállalnia.

Azt is tudta, hogy Isten a világ feletti uralmat, hatalmat neki adta. „Jézus így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." (Máté 28, 18-19)

A z Úr Jézus nem azért jött, hogy meghódítsa ezt a világot, hanem azért hogy megváltsa.

Soha nem kellene neki olyan ország, amelyikben nem Isten világossága és szeretete van.

Az Úr Jézus azonnal átlátott a Sátán cselfogásán, amellyel meg akarta őt téveszteni és így felelt neki: ,,Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: az Urat imádd, és csak neki szolgálj." (5Móz 6,13)

Az Úr Jézus minden kísértésben győzött a gonosz felett. Mi is csak és kizárólag Istennel és az Ő Igéjével tudunk helytállni!Csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögi kísértésben, mert a Biblia az Isten Igéje, a Lélek kardja, mely Isten szájából származik! Ezért az Ige, a lelkünk nélkülözhetetlen tápláléka olyan „kenyér", amely mindenféle bajban, ínségben megoldást kínál. Csak Isten Igéje segíthet el minket igaz hitre és üdvösségre is (Lukács 8,12).

ISTEN IGÉJE ÉL ÉS ÉLTET!

Aki naponta mennyei Igével táplálkozik, annak igazán jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, sőt tud segíteni másoknak is.

A Szent Biblia tanulmányozása soha nem eltékozolt idő, hanem sokszorosan kamatozik, itt és az örökkévalóságban is.

Ezért értékeljük mi is a legnagyobbra a Bibliát, mint ahogy tették ezt reformátor őseink!

Ők szerették, védték, becsülték a Szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrását!

Ők tudták, hogy semmi olyat nem tehetnek, nem gyakorolhatnak, nem taníthatnak, ami nincs összhangban a Bibliával.

Akik Istent igazán szeretik, azok szeretik és ismerik a Bibliát, és a legnagyobbra értékelik.

Számukra a Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése.

Ezért a mindennapi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.

Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe.

Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van, mert a Biblia: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde).

Soha nem volt könnyű keresztyénnek lenni.

Vigyázzunk, mert az ördög, aki a sötétség fejedelme, ma is a régi taktikáját veti be: megkérdőjelez, hazudik és ölni akar!

Készüljünk fel tehát, mert nem leszünk mentesek a kísértésektől, de azt is tudjuk, hogy Isten akkor sem hagy el!

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." (1Korinthus 10,13)

Az Úr Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz és imádkozik értünk, mert Ő jól látja, hogy mennyire elesettek, gyöngék, tehetetlenek vagyunk Nélküle. Csak Ővele tudunk a kísértések között is megállni. Csak Ővele lehetünk biztonságban.

Aki komolyan veszi azt, hogy a Biblia valóban Isten igaz Igéje, az a kísértések idején az Úr Jézussal együtt mondhatja ezt: MEG VAN ÍRVA - mert ebben a kijelentésben teljes bizonyosság van, csak Isten Igéjét használva tudunk mi is ellenállni, megállni és győzni.

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Ige bíztatása és bátorítása, a Jakab apostol bizonyságtétele:

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jakab 1,12)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 338. Dicséret
 • 1. Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem.
 • Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.
 • 2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
 • Szemem elé állítsd szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.
 • 3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
 • Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.
 • 4. Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron;
 • Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

 

Dávid imádsága: (2Sámuel 22, 2-7)

„Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott."

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. persely, egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

 

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.

Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

36. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 14.)

***

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot hanem,

hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...."

(János 3, 17-18)

***

MIÉRT VAN SZÜKSÉG HITVALLÁSRA?

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk."

Róma 10,9-10

Miért van szükség hitvallásra?

Azért, mert a hitvallás bekapcsol egy szent folyamatosságba, amelyik átíveli a történelmet.

Századok hite adódik össze benne, s ez az örökség az enyém is.

Alázatosan átveszem, örömmel megőrzöm, és felelősen továbbadom.

Segít a hitvallás abban is, hogy ma Jézushoz vezessek másokat.

A hit hallás közben születik, ezért kell megvallani hitünket. Ezért nem helyes az a szerénynek tűnő, de alapjában téves álláspont, amely szerint a hitem az én belső ügyem, nem tartozik senkire.

Hogyne tartozna! A lámpást nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házában.

Egyben azonban a tulajdon hitünket is erősíti.

Miközben másnak mutatjuk az utat, mi is előbbre haladunk rajta.

A mi üdvösségünk feltétele is, hogy megvalljuk a hitünket.

Ugyanakkor a hitvallás magasztalás is. Istent dicsőítjük, amikor megvalljuk benne való hitünket.

 

És végül: a hitvallás fontos feladata, hogy megvéd a tévelygéstől!

Mert mindig voltak és ma is vannak, akiknek „viszket a fülük", akik nem akarják az egészséges tudományt hallani és a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat (2Tim 4,3-4).

Az ilyenektől magunkat elhatárolni, őket ha lehet a helyes útra segíteni, s a ránk bízottakat megvédeni CSAK VILÁGOS, BIBLIKUS HITVALLÁS BIRTOKÁBAN LEHET!!!

A keresztyén emberként nem a különféle hitekkel vitázunk,

hanem a magunk Bibliából eredő tiszta hitét szeretnénk megvallani.

 

A Szentírás alapján hisszük, hogy Isten az egyetlen örök létező.

Hisszük, hogy Isten teremtette az embert, azzal a céllal, hogy imádja őt.

Az ember akkor ismerte Teremtőjét, tudta, hogy csak őt illeti meg az imádat, s boldog volt, hogy gyakorolhatja ezt.

Bukása akkor következett be, amikor engedett a Kísértőnek, fellázadt teremtő Istene ellen, és önmagát is imádni, illetve imádtatni akarta.

Ez az ember bűne.

Ha azonban Isten megszólítja a tévelygő embert, az találkozhat Istenével, s e találkozásban megszületik a hit.

Aki saját életében meglátta már a bűn átkát és nyomorúságát, az tud valamit az Isten és az ember közötti távolságról.

Aki már keserű könnyeket ontott bűnei miatt, az tudja: a bűn nem ártalmatlan szépséghiba.

A bűn egészen más! A bűn az öntelt „Én" lázadása Isten és az embertársak ellen.

Isten nem bocsáthat meg minden további nélkül az embernek.

Nem lehet közösségben a bűnösökkel, mivel Isten igazságos.

SZÜKSÉGES VOLT TEHÁT A KERESZT.

Isten Fia a kereszten magára vette a halálos ítéletet, mint igaz a nem igazakért, és így elégítette ki Isten szentségét és igazságosságát.

Ezért nyilváníthatja Isten igaznak mindazokat, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek.

Mert a büntetést Isten Fia hordozta el.

Ő tett eleget Isten igazságosságának!

A 2Móz 12:1-14-ben olvashatunk az első páska ünnepről, amely előremutatott Krisztusra,

„... tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1Péter 1:19)

 

Keresztyén hitünk tehát nem bizonytalan sejtés, nem az értelem kikapcsolása, nem hiszékenység, nem a gondolkodni nem tudó, nem akaró, nem merészelő ember szellemi tehetetlensége, hanem tényekre épülő érzékelés.

Olyan értelemben vett tényekre, hogy információit a Bibliából veszi, a Bibliának pedig nemcsak metafizikai, hanem elsősorban történeti, tehát tényszerű karaktere van.

 

De mi is a keresztyén hit tartalma?

Ha valaki csak ennyit mond: hiszek - az önmagában kevés. Tudnia kell, hogy mit és kiben hisz.

Ezért jött létre az Apostoli Hitvallás is, hogy röviden előtárja: kiben hiszünk.

Ezt vallja: Istenben hiszek, aki teremtette a világmindenséget, benne a mi életünket is;

Istenben, aki Jézus Krisztusban egészen közel hajolt hozzánk, hogy kiszabadítson abból a kényszerhelyzetből, amibe lázadásunk miatt kerültünk, hogy csak vétkezni, csak Isten akarata ellen cselekedni tudunk;

és hiszünk Istenben, aki Szentlelke által bennünk él és Krisztushoz hasonlóvá formál.

Az üdvözítő hit tartalmát Jézus az evangéliumban így jelöli meg:

„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).

„Aki hisz a Fiúban örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (János 3,36).

A keresztyén hit két fontos jellemvonása tűnik ki ebből: mindenestől Jézushoz kötött és személyes jellegű. Ezért is fogalmaz a hitvallás végig egyes szám első személyben.

A keresztyén hit tehát nem csupán bizonyos ismeretek elsajátítása, vagy hagyományok, szertartások tiszteletben tartása, hanem az élő Krisztussal való személyes közösség.

Mindaz ami más, kevesebb ennél és sokszor idegen ettől.

A hívő ember Krisztussal olyan valóságos szoros közösségben él, mint családtagjaival és munkatársaival, akikkel azonosak az érdekei, akikkel kölcsönösen számíthatnak egymásra, akikkel össze van kötve a sorsa.

 

Az tehát még nem keresztyén hit, ha valaki feltételezi, hogy van Isten.

Az sem, ha hisz valamiféle gondviselésben.

Kevés az is, ha valamilyen végső okot próbál kimutatni az események láncolatának kezdetén.

A Szentírás szerint a keresztyén hit, ami nekünk az elveszített örök életet közvetíti, az érettünk meghalt és feltámadott Krisztussal való együttélés.

Azt, hogy Ki Ő, és mit tett értem - ezt a Biblia alapján hiszem, és vallom.

Ezért vagyok hálás neki és ezért vagyok az övé, életemben és halálomban, testestől-lelkestől.

Ez a keresztyén hit tartalma!

 

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor

(Tudom, kinek hittem - Az Apostoli Hitvallás magyarázata;

Kálvin Kiadó, Budapest, 2012)

 • 421. Dicséret Tudom: az én Megváltóm él
 • 1. Tudom: az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám;
 • Már int felém és koronát Ígér a földi harc után.
 • Bár a világ gúnyol, nevet, :/:A honvágy tölti el lelkemet,
 • Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel, gyermekem! :/:
 • Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj a keblemen!

 

„Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

1Korinthus 15,58

***

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest, 2021. január 14.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

****

35. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 10.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

 • 166. Dicséret
 • 1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk,
 • Kegyelmeddel minket segélj, Az egy Igazságra vezérelj.
 • 2. Nyisd meg szánkat hál'adásra, Készítsd szívünk buzgóságra,
 • Hitünk s értelmünk neveljed, Neved velünk ismertessed.
 • 3. Míglen éneklünk mennyégben: Szent, szent, szent az erős Isten,
 • És színről-színre láthatunk, A fényességben vígadunk.
 • 4. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek:
 • A dicső Szentháromságnak Mindenek áldást mondjanak!

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezetéből a 21-22 verset:

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MEGKERESZTELKEDÉSE

Kedves Testvéreim! Kérjük, hogy a mi Istenünk ajándékozzon meg minket ma is igazi, mennyei lelki táplálékkal. Ezért nyitottuk ki tehát a Bibliánkat a Lukács írása szerinti szent evangélium 3. fejezeténél a jól ismert történetnél, amely arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus messiási küldetésének nyitányaként, megkeresztelkedik a Jordán- folyóban.

Tudnunk kell, hogy mivel Ő Isten egyszülött Fia, akiben maga Isten jött el közénk a földre, ezért Neki egyáltalán nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen, mivel Ő az egyetlen, aki bűntelen volt.

Az Ő megkeresztelkedésének ezért más a jelentése és jelentősége, mint bárki másénak.

Egyrészt az Úr Jézus a megkeresztelkedésével kifejezte, hogy Keresztelő János személye, tanítása mellé áll.

Másrészt az Úr Jézus keresztelkedésével kifejezi: ahogyan testet öltésével magára vette az emberi természetet, úgy veszi magára mindazt, ami ezzel a sorssal együtt jár.

Ő bűntelenként, értünk és irántunk való szeretetből, a bűn következményeit is felvállalja.

A Máté evangéliumában olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a bűnbánó bűnösök hosszú sorában Keresztelő János egyszer csak megpillantja az előtte álló Jézus Krisztust, és nem akarta megkeresztelni.

Neked kellene engem megkeresztelned - mondta neki.

Keresztelő János a Szentlélektől kapott kijelentést és azonnal tudta, hogy az Úr Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt, mint bűnös ember nem állhat meg, sőt ő is kegyelemre és bűnbocsánatra szorul.

Az Úr Jézus azonban csendesen válaszolt:

„Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot."

Akkor engedelmeskedett neki.

Erre van a mi életünkben is szükség.

Nekünk is feltétel nélkül engedelmeskednünk kell az Úr Jézus Krisztusnak.

Ez a keresztyén hitünk legfőbb megnyilvánulása, ismertető jele.

Ebben mutatkozik meg igazán az őszinte istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőíthetjük ma is Megváltónkat.

A Szent Biblia tudósítása szerint az Úr Jézus Krisztus megkeresztelését igazolta

a megnyílt ég, az Atya hangja, és a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése.

A Szentháromságnak ez a csodálatos megjelenése arra mutat, hogy Ő fogja magára venni a világ bűneit, hogy megváltson minket.

Igen, az Úr Jézus, a mi dicsőséges Urunk, Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik.

Krisztus az Ő emberi természetében szeplőtelenül tiszta és szent volt, és benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg; ezért rendkívül gyönyörűséges volt Ő az Atyának, s erről a gyönyörködésről nyilvánosan bizonyságot is tett hallható kijelentésekben. „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!"

Az Atya mégis váltságul adta Őt, áldozatul irántunk való szeretetből, értünk bűnösökért; odaadta a keresztre.

Az Úr Jézus Krisztus, Aki bűntelen és ártatlan volt, vállalta értünk a bűnbánat keresztségét, ezzel is kifejezésre akarta juttatni: Ő azért jött, hogy magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot.

Aki mindezt igazán megérti, hálából örökre elköteleződik az Úr Jézus Krisztus mellett!

***

Az Úr Jézus mindenben példát adott nekünk, a megkeresztelkedésével is.

Az Úr Jézus küldetésként az övéinek parancsot adott a keresztség szentségének kiszolgáltatására.

A missziós parancs így hangzik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19-20)

A keresztség az Istennel való kegyelmi szövetség jelképe.

Aki felnőttként jut hitre és még nincs megkeresztelkedve, ez lesz az első dolga: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16) A keresztség Ószövetségi előképe: a körülmetélkedés.

A keresztség minden hívő ember öröme. Luther Mártonnak ez annyira fontos volt és meg is vallotta, hogy a legsúlyosabb nehézségek idején ez volt számára a vigasztalás: „MEG VAGYOK KERESZTELVE!"

A keresztség egyszeri, megismételhetetlen.

Ha pedig valakit már gyermekként megkereszteltek és felnőtt fejjel hitre jut, nem kell neki még egyszer megkeresztelkednie, mert Isten nem felejtkezik el senkiről.

Ha kimondták fölöttünk a dicsőséges Szentháromság Isten szent nevét: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Máté 28,19), akkor egy életre szóló elpecsételést kaptunk.

Önmagában a keresztség nem üdvözít.

A bűnbocsánatot és az újjászületést nem a keresztség adja, hanem egyedül csak az Úr Jézus Krisztus: hit által. A missziói parancs szerint a keresztség szentsége csak akkor válik valóságos kinccsé, ha az igaz hittel párosul!

A keresztség szentsége, mint pecsét,

A keresztelés olyan jelképes cselekmény, amelyben a jel a tiszta víz, a jelzett dolog pedig a Szentlélek titokzatos munkája, amellyel a megkeresztelt hívőt Krisztus vérével megmossa, bűnbocsánatban részesíti.

„A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül." (Kolossé 2,12)

***

Az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, az ott állók mind hallották az Atya hangját a mennyből, és szemükkel látták, amint a Szentlélek leszállt az Úr Jézusra.

Legyen számunkra nagy vigasztalás és bátorítás az a tudat, hogy ott, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, mindig „nyitva van a menny"!

Azt is tudjuk, hogy ahol Őt bántják, ott Ő nincs jelen.

Krisztus hiányában, „ÉLET hiány" van, mivel Isten kegyelmét visszautasították.

Ott egy zárt rendszer van jelen, mivel nincs mennyei kijelentés.

Ott csak földi rettegés van, mert Isten jelenléte nélkül a félelem, a káosz és a halál uralkodik!

Az emberiség a Krisztusba vetett hit nélkül, ebben a zárt rendszerben vegetál.

Úgy tűnhet, mintha azt tehetné, amit akar, holott bezárta magát egy olyan kelepcébe, amelyben csak látszatra él, de ez a lezárt élet csak a megsemmisülés valóságát hordozza.

Isten valóságos jelenléte nélkül ilyen tragikusan bezárkózott, -lezárt- lett lelkileg a világ!

Tudjuk a szomorú valóságot, hogy ha valami tartósan lezárva marad, annak mindig nagyon súlyos következménye van. Mert a lezárt rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy felemészti önmagát.

Krisztus jelenléte nélkül minden véglegesen és reménytelenül bezárul.

Azzal, hogy kizárják Őt, az egyetlen Szabadítót az emberek, végérvényesen magukra zárják a bűn hideg zárka-ajtaját!

Ott viszont, ahol az Úr Jézus Krisztust ismerik, szeretik és szeretve követik, mindig „NYITVA VAN A MENNY"! Nincs is ennél nagyobb vigasztalás!

Az Úr Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él!

Él és velünk van minden napon! Vele és Általa tökéletesen szabadok lettünk!

Az Úr Jézus Krisztus mondja nekünk bátorításként:

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8, 36)

Igen, ez csak Őáltala, a Benne való üdvözítő hit által lehetséges!

***

Az Úr Jézus megkeresztelkedésekor egy gyönyörű szózat hallatszott a mennyből!

A mennyei Atya személyesen tett bizonyságot egyszülött Fia mellett! „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!" Igen, Ő a szeretett egyszülött Fiú, az Atya gyönyörűsége!

Mi is csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha már szabadon valljuk és hirdetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus a mi „gyönyörűségünk" is!  Ha az Ige alapján elmondható rólunk is, hogy: „. de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által." (1Korinthus 6,11)

Ha mindez valóság ránk nézve, akkor mi is tegyünk bizonyságot az Úr Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya. Adjuk át örömünket másoknak, hogy Isten, Jézus Krisztus személyében lehajolt hozzánk, hogy Ő engesztelte ki az Atya Isten jogos haragját, amikor önmagát áldozta fel a keresztfán, hogy Őérette könyörül rajtunk Isten, és hogy az Ő drága áldozata mentett meg minket!

Nincs boldogabb ember, mint aki Jézus Krisztusban tisztán hisz, Őt szereti és szeretve követi.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztusról szóló áldott bizonyságtétel: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Apostolok Cselekedetei 4,11)

 

Trencsényi László

lelkipásztor

***

 • 294. Dicséret Jézus, vigasságom! Esdekelve várom
 • 1. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat! :/: A te jelenléted Megvidámít,
 • éltet, Bátor szívet ad.
 • Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet!
 • 2. Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! :/: Lelkem a viharból,
 • Bűnből, minden bajból Hozzád menekül.
 • Bár a föld Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt!
 • 3. Jézus, üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! :/: Kik szeretjük Istent,
 • Zengjünk neki itt lent S otthon: odafenn!
 • Lelkem esd, Hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, Vigasságom!

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel.

Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1

Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség

vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség.

Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

Mindenkinek jó egészséget és Istenünk oltalmát, védelmező áldó jelenlétét kívánom.

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen"

(2Péter 3,18)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 10.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

*****

34. körlevél járvány idején

(Budapest, 2021. január 7.)

***

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot hanem,

hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...."

(János 3, 17-18)

***

MIÉRT HOGY Ő...

1.

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,

Költötte ránk szerelme kincseit?

Vagy mint a pásztor elveszett után járt,

Elmémmel fel nem foghatom, miért?

De azt tudom, hogy Máriától származott,

Hogy Betlehemben jászolágya volt,

Hogy Názáretben élt és ott volt otthona,

Ím így jött el Ő, a Világ Megváltója!

2.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,

Békéje fénylik Golgota hegyén.

Szíve miért szakadt meg a keresztfán,

Tövisből mért kapott ott koronát?

De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,

Bűn, félelem tüzét megoltja Ő,

Megterhelt lélek láncait leoldja,

Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója!

3.

Miképpen hódolnak Előtte népek,

Hogy kormányozza földi birtokát?

Kelet-, Nyugatnak, bűnösnek, s a bölcsnek

Szomját hogy oltja: meg nem mondhatom.

De azt tudom, hogy dicsősége felragyog,

Hogy amit Ő vet, Ő aratja majd;

Győzelme napja nem sokáig várat:

Megismerik Őt, a világ Megváltóját.

4.

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,

Ha egy szavára béke lesz az úr?

Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,

Ha minden szívet lénye majd betölt?

De azt tudom, hogy angyalének ujjong,

Megváltott lelkek hangja zengi Őt;

Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:

Végre Király Ő, a Világ Megváltója!

 

(W. Y. Fullerton)

 

***

 

MILYEN LENNE A VILÁG KERESZTYÉNSÉG NÉLKÜL?

MI LETT VOLNA HA....?

Mi lett volna, ha az Úr Jézus nem született volna meg?

Tegyük fel, hogy Augusztus római császár uralkodása idején, a júdeai Betlehemben, egy názáreti házaspárnak nem született volna meg egy Jézus nevű elsőszülött gyermeke!

 

Mi lett és mi nem lett volna?

Ime, néhány lehetséges válasz:

 

BIBLIKUS VÁLASZ

Isten ígéretei beteljesülésére máig is várhatnánk (Zsid 1,1). Őbenne nemcsak Isten ígéretei váltak valóra, de Vele Isten maga jött be láthatóan (Jn 14,9) ebbe a mi világunkba (Jn 1,14).

 

TÖRTÉNETI VÁLASZ

Hiányzott volna a kereszténység, mint a világtörténelem egyik legerősebb motorja. Kulturális, szociális, humanitárius beállítottsága évszázadokon át előre vitte az emberiség nagyobb részét.

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VÁLASZ

Nem született volna meg Michelangelo Pietá-ja és Sixtusi kápolnája, Munkácsy Ecce homo-ja, Grünewald Isenheim-i oltára, a Notre Dame és a Jáki templom, vagy ezer katedrális, dóm, templom és kápolna, amelyek közül ma is sok tartozik a világörökség kincsei közé. Nem lennének kálváriák és katakomba-művészet.

 

SZOCIÁLPOLITIKAI VÁLASZ

Évszázadokon át élhetett volna örökös rettegésben az emberiség, mert vajon ki vállalta volna fel a bajbajutott, megbetegedett, lerongyolódott emberiség nyomorát?

A kórház és menhely ugyan nem keresztény találmány, de hogy abban szeretettől és irgalomtól indíttatva, önzetlenül szabad segíteni minden rászorulón, az egyedül Krisztus követői munkájára jellemző. Világunk sok neuralgikus pontján ma is keresztény intézmények tartják az üldözöttekben, menekülőkben, reménytelen betegekben a lelket.

 

A ZENETÖRTÉNÉSZ VÁLASZA

Nem lenne kincsünk a Tedeum és a Magnificat, Bach H-moll miséje és Passiói, Händel Messiása és Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma. Nélkülöznünk kellene a karácsonyi ünnepkör körül keletkezett ezer meg ezer népéneket és a korálokat, magyar népdalkincsünk tetemes részét és az amerikai néger spirituálékat.

 

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI VÁLASZ

A kereszténység egyik legkorábbi törekvése az volt, hogy kivezesse az emberiséget a tudatlanság sötétségéből. Az ókornak is voltak iskolái, de azok a keveseket és kiváltságosakat szolgálták. A kereszténység volt az általános, mindenki számára elérhető tanulás felfedezője és elindítója. Nélküle elképzelhetetlen lenne mind a felső, mind az általános közoktatás. „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse."1Tim.1,15

 

AZ ÉN VÁLASZOM

Jézus nélkül soha nem találtam volna meg az Istenhez vezető utat. Bámulatba ejtett a minden ember számára feltétlenül meghirdetett és gyakorolt bűnbocsánata. Ő adta vissza az önértékelésemet is: Tőle tudom, hogy olyan Atyám van, akinek szemében fontos vagyok. No meg azt is, hogy a másik ember, a felebarát, de még az ellenség is szeretetet várhat el tőlem, amit nem tagadhatok meg.

 

ÉS A TE VÁLASZOD ...?

Egyszer mindenkinek válaszolnia kell erre a kérdésre!

(Forrás: Vetés és Aratás)

***

A történelem ismert alakjai már válaszoltak, de nem mindegy hogyan!

Elemezzük a kortárs festőnek Via Dolorosa című festményét, melyet alaposan tanulmányozva igen sok ismert személyre ismerhetünk.

(Jon McNaughton: Via Dolorosa)

 

***

STAT CRUX  DUM VOLVITUR ORBIS

A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog! (Augustinus)

 

„Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik."

(Zsidók 9, 27)

 

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."

(1Korinthus 1,18)

 

„Aki hisz a Fiúban (Jézus Krisztusban), annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta."

(János 3,36)

 

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

(1Korinthus 2,2)

 

„ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."

(Apostolok Cselekedetei 4,12)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János 14,6)

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:  „Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt."

(Lukács12, 8)

***

 • 226. Dicséret. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
 • 1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
 • Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.
 • 2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek; Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.
 • 3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel; Hozd fel
 • szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.
 • 4. Dicsértessél. Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
 • És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

 

***

 

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 7.

Szerkesztette: Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

*****

LELKIPÁSZTORI

KÖRLEVELE

***

33. körlevél járvány idején

 

(Budapest, 2021. január 3.)

 • 269. Dicséret
 • 1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; Ő formált, tudja dolgomat,
 • Lelkem ezzel biztatom. E világ szép formája Az ő keze munkája.
 • Mit félek? - mondom merészen: Istenem és Atyám lészen.
 • 2. Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, :/: Éltem határát kimérte,
 • Szükségem s elégségem. Lelkem, hát ne süllyedezz, A hitben ne csüggedezz!
 • Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?
 • 5. E világnak dicsősége Igen hamar elmarad, :/: Kit ma gondok sújtnak, végre
 • Holnap diadalt arat. Csak Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom,
 • Mert az igazaknak Atyja Hű szolgáját el nem hagyja

 

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 2 fejezetéből.

 

„Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.

Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy „minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;" és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát."

Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.

Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.

A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."

Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának:

„Íme, Ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." (Lukács 2, 21-35)

 

***

 

ISTENRE FIGYELVE ÉLNI

Lukács evangéliuma leírása szerint Mária és József hűséges, és engedelmes gyermekei voltak Istennek.

Mivel példamutató istenfélő emberek voltak, ezért példamutató családi életet éltek.

Mivel nagyon szerették Istent, ezért nagyon szerették, tisztelték és becsülték egymást is.

Minden Isten törvénye és vezetése szerint történt életükben, mert az mindennél fontosabb volt számukra és Isten akaratát a legnagyobbra értékelték.

A Bibliából láthatjuk, hogy Mária és József mindenben Isten rendelkezései, utasításai szerint éltek és jártak el.

·        Mindketten engedelmes szívvel fogadták el Isten világmegváltó tervét, szent akaratát.

·        Egy akarattal mondtak igent az Isten angyala által közvetített hírre.

·        Az összeíráskor egy akarattal indultak el Betlehembe.

·        Egy akarattal és alázattal fogadták el szálláshelyül a nyomorúságos istállót.

·        Együtt élték át a csodát, az Úr Jézus születésének körülményeit.

·        Egy akarattal vitték fel Jeruzsálembe a gyermeket körülmetélni.

·        Isten akaratának engedelmeskedve menekítették a gyermeket Egyiptomba Heródes király haragja elől, majd Isten akaratának engedelmeskedve tértek vissza Galileába, Názáretbe és élték tovább Isten jelenlétében példamutató, hívő életüket.

 

Mindebből kitűnik, hogy Mária és József mennyire hűséges és engedelmes gyermekei voltak Istennek.

Számukra mindig Isten akarata volt a legfontosabb. A Szentlélek vezetése alatt éltek, Istenben reménykedve és várták Isten ígéreteinek beteljesülését, Izrael vigasztalását.

 

Minden istenfélő házaspár életében természetesen van jelen az Isten iránti engedelmesség, a feltétel nélküli bizalom és az egymás iránti szeretet, megbecsülés, tisztelet, felelősség, törődés és gondoskodás.

Mivel Istenre figyelve élik imádságba ágyazott hívő életüket, ezért lehet szép és áldott a házaséletük.

 

Így tanít erről a Szent Biblia:

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy." (Zsidók 13,4)

„A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők..." (Róma 12, 9-10)

 

Ugyanakkor ismerjük a határozott biblikus figyelmeztetést: „Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél." (1Timótheus 5,8)

 

***

MÁRIA HITKOMOLYSÁGA

Mária hitkomolyságáról a Szent Biblia úgy tudósít, hogy példamutató módon minden kijelentést a szívébe zárt.

„Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében." (Lukács 2, 19)

Jézus édesanyjának, Máriának nagyon szép szíve volt, mert mindig nyitva állt Isten üzenetének befogadására.

Az isteni kijelentést nemcsak meghallotta, hanem megértette és engedte, hogy formálja, meghatározza életét.

Így őrizte meg, sőt forgatta is az Igét a szívében.

Láthatjuk, hogy Mária szívében védett helyen volt az Ige, mert komolyan vette és nagyon vigyázott rá.

Okosan, bölcsen, helyesen és hatásosan forgatta az Igét szívében, ami azt jelenti, hogy igazán ismerte, szerette, értékelte, becsülte és megélte.

Így maradhatott életében az Ige mindig friss, eleven és élő!

 

Istennek van hatalma arra, hogy Szentlelke által mindig elő tudja készíteni az emberi szíveket, (mint jó talajt a mag számára) az Ige meghallására, befogadására, értelmezésére, megélésére.

Vajon mi milyen igehallgatók vagyunk és hogyan viszonyulunk az örök Igéhez?

Meddig él bennünk egy-egy bibliai üzenet?

Mennyire vagyunk nyitott szívű, hűséges, és engedelmes gyermekei Istennek?

 

Minden ember különös gonddal tud vigyázni arra, ami számára a legfontosabb és legértékesebb!

Mi mennyire vigyázunk drága kincsünkre, az Úr Jézus Krisztustól kapott örök evangéliumra, az üdvözítő hitünkre?

Jól forgatjuk az Istentől kapott örök Igét?

Megmarad szívünkben frissnek, elevennek és élőnek?

Ismerjük, szeretjük, értékeljük, megéljük az evangéliumot?

Meghatározza életünk minden területét, mint ahogy meghatározta Mária életét?

Vagy Sámuel prófétaként tudjuk e értékelni és becsülni az Isten Igéjét?

„Sámuel pedig fölnevekedék, és az Úr vala ővele, és semmit az ő Igéiből a földre nem hagy vala esni." 1Sámuel 3,19)

 

Ha valóban ÉL és megmarad szívünkben Isten szent Igéje, akkor az ÉLTET is!

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A Lélek az, Aki életre kelt, a test nem használ semmit:

azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet." (János 6,6)

 

***

TALÁLKOZÁS A TEMPLOMBAN

 

Az Úr Jézus életével kapcsolatban minden esemény Isten Szentlelkének vezetése alatt történt.

Mária és József, Simeonnal való találkozása is Isten Szentlelkének a vezetése alatt történt, amikor Jeruzsálembe mentek, hogy a gyermek a törvény rendelkezéseinek megfelelően a körülmetélésben részesüljön.

„Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát." Lukács 2,25-26

 

A Biblia számos esetben leírja, hogy milyenek az igazán istenfélő emberek.

Simeon próféta Istennek szentelte az egész életét és Isten Szentlelkének vezetése alatt élt.

A Biblia leírja, hogy igaz és istenfélő ember volt, aki várta Izrael vigasztalását.

Istentől egyértelmű kijelentést kapott és ő hűségesen engedelmeskedett a parancsnak.

A Szentlélek vezetésével ment a Templomba, mert tudta, hogy őt Isten ott akarja látni.

Isten Szentlelkének vezérlése által történt a találkozás és vehette karjaira a gyermeket.

 

Mi is ilyen odaszentelt életű, engedelmes gyermekei vagyunk az Úrnak?

Vágyunk-e az Úr Igéjét hallgatni?

Vágyunk-e a templomba?

Minden keresztyén templom azt üzeni, hogy ma még mindenkinek lehetősége van találkozni a világ Megváltójával az Úr Jézus Krisztussal.

Megtörtént-e már a mi döntő találkozásunk a Megváltóval?

Otthonunk lett-e a templom és ismerjük-e a meghatározó Igét?

„Testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma". (1Korinthus 6,19)

 

Simeon szíve vágya teljesült.

Isten előre megígérte ezt neki és megtartotta szavát.

Simeon öreg szíve a legboldogabb lehetett ebben a pillanatban.

Testi-lelki szemei megláthatták Isten ajándékát, Őt a Megváltót.

Látja a karjaiban lévő gyermeket és a Mindenható Istent hangos szóval, imádságban dicsőíti.

 

Megértette, hogy nem csak egy kisgyermeket tart karjaiban, hanem szemei a népek Szabadítóját látták meg benne. Megláthatta Őt, a világ Világosságát, akinek révén a világ népei megismerhetik majd az igaz Istent.

Kinyilatkoztatja, hogy az Úr Jézusban az a várva várt Szabadító jött el, aki népének meghozta az igazi dicsőséget. Aki az egész embervilág számára elhozta a megváltást, hogy a bűn sötétségében élőkre végre mennyei világosság ragyogjon.

Mélyen megindító kép, ahogyan az agg Simeon átöleli a kicsiny gyermeket.

Karjaiban tarthatta az Urat, azt az Urat, aki mint jó Pásztor, majd sokakat, - mint elveszett és megkeresett bárányokat-  minket emel szent karjaira. Áldott legyen érte szent neve!

„Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett." (Máté 18,11)

„Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket..." ( Ézsaiás 40,10)

 

 

Simeon küldetését betöltve megindító szavakkal, Istent áldva búcsúzik az életétől.

"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet..." (Lukács 2,29-30)

Már nincs több kívánsága. Ami addig hiányzott életéből, az most az övé lett.

Karján a gyermekkel, megízlelt valamit az örökkévalóságból.

Ő előbb látta meg az Úr Jézust, mint a halált, és békével a szívében kész volt meghalni.

Csak az tud ilyen békességgel elmenni a földi életből és átlépni az örökkévalóság küszöbén, aki már e földi életében találkozott élő, feltámadott Megváltójával, az Úr Jézus Krisztussal.

 

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

 • 446. Dicséret
 • 1. Uram, bocsásd el népedet békével, Idvezítésed kívánt örömével,
 • Mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel, Megragadjuk hittel, nem bocsátjuk el;
 • Már ő miénk, mi vagyunk az övéi, Véle egy testek, java részesei.

 

 

 

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

IMÁDSÁG A KORSZELLEM ELLEN

 

Lindolfo Weingaertner után németből

 

Uram, ebben az okos korban

ne engedd elbutulni néped,

hogy az üres emberi szó

el ne némítsa szent Igédet!

 

És ebben a jóllakott korban

ne engedd meg, hogy éhen haljunk!

Táplálj mennyei eledellel,

hogy pusztulásba ne zuhanjunk!

 

És ebben a jéghideg korban

adj nekünk lángoló szívet,

hogy szereteted melegét árassza,

aki e földön a Tied!

 

S Urunk, ebben a fáradt korban

adj új tettekre erőt nekünk,

és légy a mi erőnk Te magad,

ha lankadunk, ha elcsüggedünk!

 

***

 

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos továbbra sem találkozhatunk. Az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE! Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

***

Naponta legyen számunkra meghatározó üzenet az alábbi Ige.

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk;

mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom."

(Jeremiás siralmai 3, 22-24)

***

Továbbra is nyomatékosan arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt felelősen meghozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat példamutatóan tartsák be.

***

 

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezeteit.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2021. január 3.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

32. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 31.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

 • 455. DICSÉRET
 • 1. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, E földi pusztaságban Megállni nagy veszély.
 • Hát merítsünk erőt A menny felé sietni, Nem állva megpihenni A boldog cél előtt.
 • 2. A keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, Tudjuk, hogy hű s igaz.
 • Mint egykor Ő tevé, Most véle s benne bízva, Arcát ki-ki fordítsa A szent város felé.

***

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Prédikátor könyvének 3. fejezetéből.

 

 • „Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
 • Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
 • Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
 • Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
 • Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
 • Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
 • Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
 • Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének." (Prédikátor könyve 3,1.8)

 

***

ISTENTŐL RENDELT IDŐ

Páratlan próbatétel a VILÁGBAN 2020.

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Kedves Testvérek, tekintsünk most vissza együtt az elmúlt esztendőre.

A mögöttünk levő évben megtörtént az, amire senki nem számíthatott. A mi korunkban ilyen év még nem volt. Nem túlzás az, hogy amíg mi élünk, soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mi történt a világban ebben az évben.

Az Ige alapján a szomorú aktualitást látva feltehetjük a kérdést, hogy minek is volt az ideje 2020-ban?

 • Ha őszintén megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor most az alábbi megállapításokat emelhetjük ki az Igéből.
 • ideje a meghalásnak,
 • ideje a kitépésnek. (kiszaggatásnak)
 • ideje a sírásnak,
 • ideje a gyásznak, (jajgatásnak)
 • ideje az elvesztésnek

Igen, a 2020-as esztendő sok embertársunk családjában igen sok fájdalmat, gyászt és könnyeket hozott.

(A hivatalos adatok szerint hazánkban a mai napig közel tízezer embertársunk halálát okozta a COVID járvány.)

 

Jól tudjuk, hogy igen sokféleképpen viszonyulnak embertársaink ehhez a mostani járványhelyzethez.

 • Vannak, akik határozottan tagadják.
 • Vannak, akik nem tagadják ugyan, de nem veszik komolyan, elbagatelizálják.
 • Vannak, akik túldimenzionálják és félelemben, rettegésben élnek.
 • Vannak, akik rémhírterjesztésre, megfélemlítésre, pánikkeltésre használják.
 • Vannak, akik egyszerűen tudomásul veszik és megpróbálnak valahogy együtt élni vele.
 • Vannak, akik valóban komolyan kezelik és vigyáznak magukra és másokra.
 • Vannak, akik Isten rendkívüli figyelmeztetésének tartják és józanul, minden tőlük telhetőt megtéve, minden óvintézkedést következetesen betartva, Isten kegyelmében bízva imádságos szívvel, hitben és jó reménységben hordozzák.

 

Szerte a világon, akik hisznek a Megváltóban ezt az embert próbáló járványos időszakot Isten komoly figyelmeztetésének tartják, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberiség számára még egy rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, az Isten felé fordulásra, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának megismerésére, az örök Ige helyes kutatására, értelmezésére és befogadására, a valódi MEGTÉRÉSRE!

 

Akik hisznek a Megváltóban, ilyen járványos időben is maradéktalanul biztonságban érezhetik magukat, mert jól tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus, a mi megváltó és mindenható Istenünk egészen pontosan tud mindent erről a fertőző koronavírusról is, és egyedül Neki van hatalma megőrizni és megmenteni minket.

Bárcsak minél többen elmondhatnánk a halálos betegségből meggyógyult és Istenben reménykedő Ezékiás királlyal együtt: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség!" (Ézsaiás 38,17)

***

Naponta legyen számunkra meghatározó üzenet az alábbi Ige.

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk;

mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom."

(Jeremiás siralmai 3, 22-24)

 

***

Páratlan próbatétel az EGYHÁZBAN 2020.

Napjainkban Isten ARRA KÉNYSZERÍTETT MINKET, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt személyesen templomunkban nem találkozhatunk.

Tudjuk, hogy az Egyház a hívők közössége, akiket az Úr Jézus Krisztus szent vére árán megváltott, akik számára igazi életteret, lelki otthont, igazi szeretetközösséget az Anyaszentegyház jelenti. A Krisztust követők számára az Anyaszentegyház az a hely, ahol megélhetik a testvéri közösséget szeretetben és békességben.

Mert ez az Egyház Urának akarata, amely számukra jó, szép, kedves és gyönyörűséges, ahol egybegyülekezve krisztusi módon gyakorolhatjuk a szeretetközösséget és szolgálatot, ismervén a meghatározó Igét:

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!

CSAK ODA küld áldást az Úr és életet örökké!" (Zsoltárok 133:1-3)

 

Isten figyelmeztetéseként - jeleként - 2020-ban a templomi istentiszteletek megtartására a lehetőség lezáratott! Számunkra a járvány ideje alatt az a legfájóbb, hogy nem találkozhatunk a templomi közösségünkben.

 • Elvétetett tőlünk a személyes találkozás lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közösségi élet „megszokott" gyakorlása.
 • Elvétetett tőlünk a közös éneklés, a közös istendicséret lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös imádkozás lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös Igére figyelés, a Szent Biblia közös értelmezésének lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk a közös úrvacsorázás lehetősége (húsvétkor és karácsonykor is).
 • Elvétetett tőlünk az egymás hite által való lelki épülés lehetősége.
 • Elvétetett tőlünk az a lehetőség, hogy együtt növekedjünk a kegyelemben, az ismeretben, szentséges hitünkben.
 • Elvétetett tőlünk a lelki közösségünk, lelki otthonunk áldott élettere.
 • Elvétetett tőlünk az a lehetőség, hogy személyesen megosszuk örömeinket, fájdalmainkat, ahol addig, mint egy lelki család, együtt tudtunk sírni vagy örülni, egymást segíteni, bátorítani, vigasztalni.

De Isten mindörökre szívünkbe véste az Igét, melyet nem bonthat le sem a COVID járvány, sem semmi más.

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek,

a tiszteletadásban egymást megelőzők,

a szolgálatkészségben fáradhatatlanok,

a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok."

(Róma 12, 10-11)

 

***

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Mi a kialakult és globálisan elterjedt COVID járvány ideje alatt mindig is arra biztattuk gyülekezetünk tagjait, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Pestújhelyi Egyházközségünkben, ebben a fájó élethelyzetben is megtaláltuk a módját, hogyan tudjuk tartani egymással a kapcsolatot, ápolni a testvéri közösséget, segítve, támogatva, intve, buzdítva, bátorítva, vigasztalva egymást.

Jelenleg a kapcsolattartás gyülekezetünk tagjaival az alábbiak szerint történik.

Ø  Templomunk hirdetőtáblájára minden szükséges információt jól olvashatóan kitettünk a Magyarországi Református Egyházunk Elnöksége hivatalos közleményéről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről!

Ø  Vannak, akikhez postai úton juttatjuk el, vagy éppen személyesen a postaládájukba dobjuk be a Reformátusok Lapját és a rendszeresen megjelenő gyülekezetünk hírlevelét.

Ø  Szinte minden gyülekezeti tagunkat elérjük telefonon, E-mailben, vagy SMS-ben.

Ø  Hetente kétszer E-mail-ben körleveleket küldünk, melyben igemagyarázat, aktuális információk és hirdetések szerepelnek, ezeket rendszeresen feltöltjük a gyülekezetünk honlapjára is, hogy bárki olvashassa.

Ø  A honlapunkon a koronavírus járvány idejére megnyitottunk egy bibliatanulmányozó oldalt is lelki épülésünkre, melyet rendszeresen frissítünk!

Ø  2020. advent idején úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb lelki irodalmat ingyenesen eljuttatjuk azok számára, akik kérik. (Biblia, református énekeskönyv, Heidelbergi Káté, Bibliaolvasó Kalauz, Mindennapi Kenyerünk, Isten ígéreteinek tárháza, Református hitünk.)

Ø  A járvány alatt mindenki figyelmébe ajánlottuk a reformatus.hu weboldalt és a Neten megtalálható sok más online igehirdetést.

Ø  A Bp. Pestújhelyi Református Egyház gyülekezeti honlapunk mellett jelen vagyunk még gazdag lelki tartalommal a YouTube csatornán és a Facebook közösségi oldalon is, ahol jelenleg160 saját szerkesztésű kiadványt olvashatnak az érdeklődők.

 

E nehéz körülmények között is így próbáljuk gyülekezetünk tagjait erősíteni, bátorítani, legfőképpen figyelmeztetni, tanítani és felkészíteni a krisztusi életre.

Reménységünk szerint mindezek által is erősödhet gyülekezetünk és Isten Lelkétől vezérelten igazi lelki közösséggé, lelki otthonná, lelki bölcsővé formálódhat egyházközségünk.

 

Tudjuk, hogy mindannyian az Úr kezében vagyunk, ezért így fogadjuk el alázattal Istenünk szent akaratát, hisz naponta azt imádkozzuk, hogy „...legyen meg a Te akaratod". Ahogy Jób is bölcsen kijelenti:„Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" (Jób 2,10) Ezért meg vagyunk győződve arról, hogy ebben a rendkívüli veszélyben is biztonságban lehetünk.

A járvány kitörésének első pillanatától fogva megtanultuk, hogy mindennapi imádságunk legyen:

„Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam,

mert benned bízik az én lelkem;

és szárnyaid árnyékába menekülök,

amíg elvonulnak a veszedelmek." (Zsoltár 57, 2)

 

***

Páratlan PRÓBATÉTEL ÉS ELBIZONYTALANODÁS 2020.

„Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Sajnos arról a szomorúságunkról is be kellett számolnunk, hogy ebben az „életveszélyes" járványhelyzetben a felelős egyházi vezetőink hozzáállásában is megmutatkozott az elbizonytalanodás, mivel hiányzott a világos, határozott és egyértelmű útmutatás. Tudtuk például azt, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol éltek az AJÁNLÁSBAN megfogalmazott lehetőséggel és korlátozott létszámban bár, de megtartották karácsony napján az ünnepei istentiszteletet azoknak, akik előre bejelentkeztek és regisztráltak.

Azt, hogy ez milyen veszélyeket hordozott és milyen kockázattal járt, mindenki jól tudhatta.

Pestújhelyi Egyházközségünkben elővigyázatosságból - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan- templomunkat nem nyitottuk meg karácsony napjára.

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden gyülekezeti tagunkért Istentől kapott felelősséget hordozunk, ezért a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzetet semmiképpen sem szerettük volna alábecsülni.

Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül bátorságra, erős hitre vagy bármi másra hivatkozva elővigyázatlanul és meggondolatlanul a járványhelyzetet könnyelműen kezelik és így komoly kockázatot vállalva veszélybe sodorják magukat és másokat.

Isten a Szent Bibliában arról tájékoztat minket, hogy az igazán hívő embert mindig és minden körülmények között a biblikus hitkomolyság és a felelős magatartás jellemzi.  Ilyen például a megfontoltság és a józanság. (1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok." (1Péter 1,13)

***

Egyházi vezetőink hozzáállásában különösképpen meglátszott az elbizonytalanodás abban az AJÁNLÁSBAN is, amikor lehetővé tették, - mintegy „áthidaló megoldásként" engedélyezték- az „online, virtuális" úrvacsorázást. Így teljesen szabaddá és ellenőrizhetetlenné téve az Úr Jézus Krisztus által elrendelt sákramentumokkal való helyes élést.

Pedig a református lelkipásztori eskü nagyon világosan és egyértelműen fogalmaz:

 • „A teljes Szentírást szorgalmasan tanulmányozom,
 • Isten igéjét a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szellemében,
 • a Lélek bölcsességével és bátorságával mindenkor hirdetem.
 • A sákramentumokat egyházunk rendtartása szerint szolgáltatom ki."

Heidelbergi Káté 81. kérdés: Kik járulhanak az Úr asztalához?

Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszersmind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak.

Heidelbergi Káté 82. kérdés:  Bebocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?

Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna és az Ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztyén gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.

Ezzel a világos hitvallással szemben az „online, virtuális" úrvacsorázást ajánlva a hivatalos egyházi honlapon az alábbiak jelentek meg, melyet igen sok református hittestvérünk sajnálattal, értetlenül, sőt megbotránkozva olvasott:

(otthonunkban) „teremtsük meg a helyet, és rendezzük be imádságnak / istentiszteletnek a helyszínt:

legyen egy asztal, rajta egy terítő,

élő virág,

gyertya,

az énekeskönyvünk,

jó, ha ott van velünk a Bibliánk...

Készítsük oda előre az otthoni, berendezett „úrasztalára" a kenyeret és a bort, együtt mondva a tévében/ interneten szolgálatot tévő lelkésszel.... „ (Szabóné László Lilla. 2020. április 4.)

Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége ezt a fajta minden biblikusságot nélkülöző otthoni „úrasztala" elkészítést, és ezt az - „online, virtuális úrvacsorázást" kezdettől fogva NEM JAVASOLTA!

Reformátor őseink megtanították nekünk, hogy a szent dolgokkal szentül kell bánni! ( SANCTA SANCTE TRACTANDA) Sokszorosan igaz ez a sákramentumokra nézve, a keresztségre és az Úri Szent Vacsorára.

Mi az Úr Jézus Krisztus által elrendelt sákramentumokkal való helyes élést továbbra is a Református Egyházunkban kialakult ősi gyakorlat szerint kívánjuk végezni és erre fogjuk bátorítani gyülekezetünk tagjait is.

(Ezt a világos álláspontunkat, templomi hirdetésekben, szóban, gyülekezeti újságunkban, internetes körleveleinkben egyértelmű határozottsággal mindig időben jeleztük!)

Továbbra is arra bátorítjuk gyülekezetünk tagjait, hogy alázattal fogadjuk el Istentől, hogy a járvány alatt az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy türelemmel és imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségünkben!

 

***

Mi a teendőnk ebben a páratlan próbatételben?

Ilyenkor év végén kétségtelenül hasznos az, ha életünk egy-egy szakaszát lezárjuk, kiértékeljük, tanulunk belőle. Az igei üzenetünk így kezdődik: „Mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Mostanában bőven volt időnk életünket alaposan átgondolni.

Mi vajon megbecsültük-e a kegyelmi időt? Vajon ezt a mögöttünk levő megrendítő sok korlátozással, szenvedéssel, fájdalommal megterhelt évet, hogyan használtuk fel? Arra, amire Isten adta?

Az Ő dicsőségére, hitünk erősítésére, a kegyelemben való növekedésre, az evangélium hirdetésére, embertársaink javára és üdvösségük munkálására, Isten országának előmenetelére?

Egyedül Isten tudja, hogy mikor, minek van az ideje a mi személyes életünkben.

Nem tudhatjuk, hogy jövőre mennyi időt kapunk az Úrtól. De ha kapunk, legyen eltökélt szándékunk, hogy arra fordítjuk, amire Ő adja!

Nem mondhatjuk, hogy nem adatott meg számunkra a világos biblikus üzenet, a lehetőség és a kellő idő a megtérésre. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „ Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek" (Lukács 13,3)

Aki az Úr Jézus Krisztust nem veszi komolyan és nem tiszteli, aki Őt félvállról veszi, aki a hit drága ajándékát nem értékeli, nem becsüli, az a legnagyobb fájdalmat okozza Teremtő Urának.

A HITNÉLKÜLISÉG A LEGTRAGIKUSABB FELELŐTLENSÉG!

A mi felelősségünk az, hogy arra használjuk az Istentől kapott kegyelmi időt, amire adta.

Továbbra is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy ebben a veszélyes járványhelyzetben is helyesen éljünk az Istentől felkínált lehetőséggel.

Most az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában!

Legyen az életünk az örök Ige mennyei áldott vizsgálata alatt, hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásunk állapota: mélysége, tisztasága, szentsége, ápoltsága, hitelessége, frissessége, hogy ezután még elszántabban tudjunk élni Istenünk dicsőségére és embertársaink javára.

Tudjuk, hogy akiket az Úr Jézus Krisztus eleve kiválasztott, nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott tanítványok. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hitük tisztaságáért, Isten országának építéséért egész életüket Istennek szentelik, és megalkuvás nélkül hirdetik az életmentő, örök evangéliumot!

Adja meg az Úr, hogy gyülekezetünk tagjai e súlyos próbatételekben is mindvégig becsületesen helytálljanak, és egyre jobban megerősödjenek szentséges hitükben.

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket a mi áldott Megváltónknak az Úr Jézus Krisztus bíztatása, bátorítása: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jelenések 2,10)

***

Istentől megáldott, békés új évet kívánunk minden Testvérünknek:

„Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké,

Ő vezet minket mindhalálig."

(Zsoltár 48,15)

 

Tisztelettel és testvéri szeretettel,

Trencsényi László

lelkipásztor

Budapest, 2020. december 31.

 

 • 455. DICSÉRET
 • 9. Elmúlik nemsokára a földi vándorút,
 • És az örök hazába, ki hű volt, mind bejut.
 • Ott vár angyalsereg, Ott várnak mind a szentek,
 • S az Atyánál pihentek, Megfáradt gyermekek.

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

 

*****

31. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 27.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 • 319. DICSÉRET
 • 1. Kezdetben volt az Ige, A Krisztus ő Felsége, Szent Atyjának egyetlenegyje.
 • 2. Leszálla mennyországból, Atyja akaratjából, Istenségnek szent tanácsából.
 • 3. E világra adaték, És minékünk születék, Emberi nem hogy megváltatnék.
 • 4. Mert Ádámban kesergünk: A Krisztusban vígadunk, Mert ő nékünk minden örömünk.
 • 5. Mert Ádámban meghaltunk, De lőn Krisztusmi Urunk, Ki által ismét feltámadunk.
 • 6. Örvendjünk és vígadjunk, Istennek hálát adjunk, Hogy halálból életre jutunk.

 

***

Isten különleges vezetése!

A BETLEHEMI CSILLAG

„Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből." (4Mózes 24,17)

„Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni." (Róma, 4,21)

 

A betlehemi csillagnak semmi köze nincs a Jupiterhez vagy a Szaturnuszhoz!

A Szent Biblia szerint a betlehemi csillag Istentől küldött egyedi jelenség volt.

„És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala.  És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének." (Máté 2:9-10)

 

Manapság a „betlehemi csillag" jelenségről általában két nagy elképzelés tartja magát.

A.) Vannak, akik természetei jelenségekkel próbálják magyarázni, pl: bolygóegyüttállás, nóva, üstökös.

B.) A másik nézet szerint a betlehemi csillag egyértelműen Istentől küldött egyedi jelenség volt.

 

Bolygóegyüttállás teória

Azt, hogy a betlehemi csillag esetleg bolygóegyüttállás lehetett, Johannes Kepler német matematikus, asztronómus felvetésére vezetik vissza. A tudós 1603-1604-ben a Jupiter és a Szaturnusz együttállása mellett egy szupernóvát is megfigyelt az égbolton, ez utóbbiról úgy vélte, éppen a planéták konstellációja váltotta ki.  Szerinte a betlehemi égen feltűnt új csillagot is ilyen jelenség okozta.

Ám ma már tudjuk, hogy ezek a bolygók akkor a legszorosabb együttállásnál sem voltak annyira közel egymáshoz, hogy egymás fényével átfedték volna egymást. Tehát egy földi szemlélő számára is határozottan két egymástól jól elkülönült fénylő jelenség volt az akkori égbolton, nem pedig egy.

A bibliai leírás pedig határozottan egyetlen csillagról tesz említést. Az Újszövetség eredetileg görög nyelven íródott. A Máté evangéliumában használt görög kifejezés az asztér, amely csillagot jelent, viszont a görögben van egy másik kifejezés a bolygóegyüttállásra, az pedig az asztron.

Az eredeti bibliai szövegben tudatosan az „asztér", vagyis a csillag szó szerepel!

A szupernóva teória

A nóva új csillag, ami úgy keletkezik, hogy bizonyos csillagok életük végén felrobbannak, és kidobják magukból a bennük lévő anyagaikat. A robbanást hatalmas fényjelenség kíséri, ezt a felvillanást, amelynek lecsengése évtizedekig is eltarthat, nevezik nóvának. A megfigyelő ezt a robbanást a csillag fényességének hirtelen növekedéseként látja, azonban a betlehemi csillag semmiképpen nem lehetett nóva sem. Már a Krisztus előtti időkből pontos csillagászati feljegyzéseket készítettek. Ilyen nóva-jelenség Krisztus születése körül nem volt az égen.

 

Az üstökös  teória

Vannak, akik üstökösként ábrázolják a betlehemi csillagot. De ez a lehetőség is kizárt.

Olyan üstököst kellene keresnünk, amely a nappali égbolton is szabad szemmel látható.

Biztosan tudjuk, hogy Krisztus előtt 44-ben, 17-ben és Krisztus után 66-ban jelent meg csupán szabad szemmel is látható üstökös az égen, Krisztus születése környékén nem!

Az akkori hagyományban az üstökösöket ráadásul háborúk, szerencsétlenségek okozóinak tartották. Kizárt, hogy az Úr Jézus születésére ebből következtethetett volna bárki, hiszen az a legnagyobb örömhír az emberiség számára, ahogy a bejelentést tévő Isten angyala is ezzel kezdte szózatát: „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus." (Lukács 2, 10-11)

 

A betlehemi csillag rendkívüli fényforrás volt!

Feltehetjük a kérdést, hogy ha nem bolygóegyüttállás, nóva vagy üstökös, akkor mi lehetett a szóban forgó csillag?

Segítségünkre van, hogy a Bibliában nem az evangélium az egyetlen szövegrész, ahol szerepel a csillag szó. Megtaláljuk már a teremtéstörténetben is, amely a Nap és a Hold mellett csillagként nevez meg minden más, világító égitestet.

A Biblia tehát gyűjtőfogalomként használja ezt a kifejezést minden olyan égi jelenségre, amely fényforrásként észlelhető a Földről.

Vagyis: a betlehemi csillag nem természetes, hanem természetfeletti jelenség volt. Olyan fényjelenség, amit meghatározott időre adott Isten, és miután a napkeleti bölcseket elvezette ahhoz a helyhez, ahol az Úr Jézus Krisztus megszületett, betöltötte küldetését.

 

A betlehemi csillag páratlan módon Északról Délre mozgott az égen!

Tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek először Jeruzsálembe mentek, de a királyi udvarban nem tudtak a gyermek születéséről, ezután a csillag tovább vezette őket egészen Betlehemig.

Tudjuk, hogy Betlehem Jeruzsálemtől pontosan déli irányban van.

Az égitestek azonban soha nem mozognak észak-déli irányban.

A csillagok a Földről nézve keleten felkelnek, majd nyugaton lenyugszanak.

Ráadásul Betlehem Jeruzsálemtől alig tíz kilométernyi távolságra van, a bölcsek pedig valószínűleg teveháton tették meg ezt a rövid utat.

Ennyi idő alatt nem figyelhető meg egy természetes égitest elmozdulása az égen.

A betlehemi csillag megállt a hely fölött, ahol az Úr Jézus volt!

„Odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala." Máté 2,9

A bolygók a Föld forgása és saját pályájuk miatt folyamatosan mozognak, de mi ezt szabad szemmel alig észleljük, hisz olyan borzalmasan nagy távolságban vannak tőlünk, hogy a Földön egymástól több ezer kilométerre lévő megfigyelők is ugyanott látják őket az égen, ugyanabban az időpontban.

Hogy tudott volna így egy egészen konkrét helyhez vezetni egy óriási távolságban lévő égitest - egy bizonyos városban, a városon belül is egy bizonyos helyhez?

Az, hogy a csillag megállhatott a betlehemi istálló fölött csakis úgy volt lehetséges, hogy az égbolton nagyon alacsonyan helyezkedett el.

Mindezek alapján elég egyértelmű, hogy a betlehemi csillag nem lehetett más, mint Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség.

 

***

 

A betlehemi csillag egyértelműen Istentől küldött egyedi jelenség volt, mégpedig azzal a konkrét céllal, hogy a Messiás testet-öltésének pontos helyszínére vezesse a napkeleti bölcseket.

Tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek nem királyok voltak, hanem igen művelt és bölcs tudósok, akik példamutató pontossággal követték az Úr utasításait. (A Biblia nem állítja azt, hogy hárman voltak, sem a nevüket nem említi meg.)

Tudjuk, hogy Isten akaratából útra kelve, egy rendkívüli csillag által tévedhetetlenül a betlehemi istállóhoz érkeztek meg, és ott leborulva IMÁDTÁK a testet-öltött Igét, az Úr Jézus Krisztust.

Megnyugtató volt számukra, látván Isten jelét a csillagot, hogy az Úr szereti és biztonságban vezeti őket. Tudjuk, hogy Isten soha nem hagyta el őket, hanem az elrendelt célhoz vitte őket. Számukra a csillag Isten szeretetének az egyértelmű jele volt, melynek a látványa igen nagy örömöt jelentett számukra, ahogy Betlehem felé vezette őket, de a legnagyobb örömük mégis az volt, hogy MEGTALÁLTÁK A GYERMEKET!

„És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát." ( Máté 2, 9-11)

 

***

 

A Bibliában, a betlehemi csillag rendkívüliségével párhuzamban találjuk még az Istentől rendelt tűzoszlopot is.

Amint a csillag a napkeleti bölcsek számára, korábban a zsidó nép számára a pusztai vándorlás során megjelent felhő és tűzoszlop egyértelműen Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség volt.

„Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép előtt." (2Mózes 13,21-22)

 

„És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek." (Nehémiás 9,12)

 

A Szent Biblia beszámol arról, ahogy Isten vezette a pusztai vándorlás során az Ő népét.

Az Isten oltalma alatt vonuló nép számára rendelt felhő és tűzoszlop egyértelműen Istentől küldött egyedi természetfeletti jelenség volt. A negyven év alatt ez a rendkívüli vezettetés állandó volt, mivel a felhőoszlop és a tűzoszlop el nem távozott tőlük.

Isten valóban az Ő gondviselő szeretetének a gyöngédségével vette körül népét, és adott meg nekik mindent, ami éppen szükséges volt.

Isten azért rendelt nekik a felhő és tűzoszlopot, mert jól tudta, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a nép el ne veszítse az irányt, nehogy saját feje után menve eltévedjen.

Ők soha nem tudhatták, hogy éppen mikor és merre indul tovább a felhő vagy a tűzoszlop, ezért a népnek mindig készenlétben kellett állnia a továbbindulásra, különben mind elvesztek volna a sivatagban.

Ez állandó Istenre figyelést, hitkomolyságot, szívbeli bizalmat és feltétel nélküli engedelmeskedést követelt tőlük.

„Te, Uram, a szemük láttára megjelentél, és a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel pedig tűzoszlopban." (4Mózes 14,14)

 

A mi számunkra a felhő és a tűzoszlop helyett ma még érthetőbb, világosabb vezetést ad az Úr az Ő Igéjében.

Az Úr Jézus Krisztus azt mondja önmagáról, hogy Ő a világ világossága.

Jelenvaló Szentlelke által és áldott megvilágosítót örök Igéje világossága által irányít, és tévedhetetlenül vezérel minket a helyes úton. Ő ma is gondoskodik arról, hogy az Ő gyermekei egész életükben az Ő szent jelenlétében éljenek, Őt kövessék, és rendelkezései szerint járjanak.

A Szent Biblia szerint az IGAZI CSILLAG maga az Úr Jézus Krisztus, hisz Ő mondja önmagáról:

„Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag." (Jelenések 22:16)

Aki az Úr Jézussal ilyen személyes kapcsolatba kerül, annak a szívét ma is betölti Isten jelenlétének csodálatos dicsőséges ragyogása és az evangélium drága örök öröme.

 

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem!

A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!" (Zsoltár 143,10)

 

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben." (2Péter 1:19)

 

Budapest, 2020. december 27.

Írta és szerkesztette:  Trencsényi László

református lelkipásztor, földrajz tanár

***

Felhasznált irodalom:

„Égi jel: de mire utal?"

Jakus Ágnes riportja, Farkas Levente református lelkipásztorral

 

***

Füle Lajos: Ha csendben lennél

 

Ha csendben lennél... Lenne rá okod,

tán felfigyelnél, mint a pásztorok.

Ők hallottak és láttak, mert lehet

az éjszakában angyaléneket hallani,

csak a lélek csendje kell hozzá,

mikor nem ember énekel,

mikor felülről jön az üzenet,

mikor VALAKI nyitja füledet,

s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag

beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.

Ha csendben lennél, szinte hallanád

a molekulák termikus zaját,

sőt hallanál- a földi zaj helyett -

égi Igét és angyaléneket,

szívig elérőt és csodálatost,

s véget nem érő ünnep jönne most.

 

 • 329. DICSÉRET
 • 2. Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél, :/: Még rólad mit sem tudtam én:
 • tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált két kezed,
 • Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.
 • 3. Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled. :/: Terólad ömlik rám a fény:
 • a béke, boldog élet, A lélek ékességei; Belőlük hitnek mennyei szent tisztasága árad.

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 27.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

*****

30. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 25.)

 

Istenünk szeretetével teljes

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

kívánunk minden kedves Testvérünknek.

 

Az Úr Jézus Krisztus testet-öltése a legnagyobb ajándék számunkra.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

telve kegyelemmel és igazsággal." (János evangéliuma 1,14)

Örök üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele önmagáról:

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (János evangéliuma 10,10)

326. Dicséret

1. Dicsőség mennyben az Istennek! :/: Dicsősség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek :/: Vígan így énekelnek: Dicsősség, dicsősség Istennek!

2. Békesség, földön az embernek! :/: Békesség földön az embernek,

Kit az igaz szeretet:/: A Jézushoz elvezet, Békesség, Békesség Embernek!

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, :/: Imádjuk a hív pásztorokkal

Az isteni Gyermeket, :/: Ki minket így szeretett, Dicsérjük, imádjuk És áldjuk!

4. Ó Jézus! Ne vess meg bennünket, :/: Hallgasd meg buzgó kérésünket!

Jászolodnál fogadjuk, :/: Hogy a vétket elhagyjuk, Ó Jézus, Ne vess meg: Hallgass meg!

5. Dicsőség az örök Atyának :/: És értünk született Fiának, Mindkettő Szent Lelkének, :/:

Áldások kútfejének: Dicsőség, Dicsőség Istennek!

 

***

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."

(Lukács 2, 14)

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el a karácsonyi örömüzenetet Istenünk áldott Igéjéből a Lukács írása szerinti szent evangélium 2 fejezetéből.

 

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.

10Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."

15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.

19Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik." (Lukács 1, 1-20)

 

***

A KARÁCSONY VALÓDI ÜZENETE

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

János 3,16

 

Ha ma megkérdezzük az embereket, minek az ünnepe a karácsony, akkor a leggyakrabban ilyen válaszokat hallhatunk:  A szeretet ünnepe, az ajándékozás ünnepe, a család ünnepe, a fenyőfa ünnepe stb.

És természetesen a mi szeretetünk ünnepe és a mi ajándékozásunk ünnepe, és a mi családunk ünnepe.

Mert ilyenkor legalább néhány napig igyekszünk elviselni, vagy szeretni egymást. Ilyenkor mi készítünk és mi várunk ajándékot és ilyenkor, ha egyébként egész évben nem sokat törődünk is egymással, rájövünk arra, hogy mégis csak vannak rokonaink, akiket felkeresünk vagy meghívunk.

Tehát a mi ünnepünk. Magunkat ünnepeljük karácsonykor. Erről árulkodik a szükségesnél sokkal dúsabban terített asztal is.

Nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond arról, valójában minek az ünnepe hát a karácsony?  Csakugyan a szeretet ünnepe, az ajándékozásé, a családé, vagy valami másé?  Isten igéje nagyon határozott nemmel válaszol ezekre a kérdésekre.  S azt mondja, hogy ez mind hamisítás, az önmaga ünnepeltetésére és imádtatására mindig kész ember jellemző valóságtorzítása. Mert karácsony nem a szeretet ünnepe!

Karácsony nem az ajándékozás ünnepe és nem a családnak,  még csak nem is az úgynevezett szent családnak az ünnepe, hanem valami egészen más.

Az említett tévedésekre szeretném elmondani a Biblia válaszát.

 

Isten igéje szerint karácsony az Isten irántunk való szeretetének az ünnepe.

Tehát nem a szeretet ünnepe úgy általában, mivelhogy úgy általában szeretet nem létezik. Mert azt olvassuk az igében, hogy maga Isten a szeretet. És nem lehet még a mi egymás iránti szeretetünk ünnepe sem, mert amíg Isten szeretete alapjaiban meg nem változtat minket, addig képtelenek vagyunk arra, hogy igazán szeressünk.

 

Karácsony tehát a mindenható, szent Úr Isten irántunk való meg nem érdemelt, felfoghatatlan, mérhetetlenül nagy szeretetének az ünnepe. Annak a szeretetnek az ünnepe, amely lehajolt abba a mélységbe, ahova mi zuhantunk önhibánkból, amely szeretet kiemel innen minket, lemossa rólunk azt a sok szennyet, amivel beszennyeztük magunkat, amely szeretetből Isten új kezdést engedélyez és visszaemel magához, ahonnan kiestünk. Így olvassuk ezt az igében:

„Abban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte Isten a világba, hogy éljünk általa." Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ez a szeretet Jézus Krisztus életébe került.

 

Karácsony tehát az ember önmegváltásának a teljes csődjét is mutatja.

Istennek kellett emberré lennie, mert az ember nem tud felemelkedni Istenhez.

Egyáltalán az ember nem tud felemelkedni. Nem tud többé emelkedetten gondolkozni és élni, annyira tehetetlenné vált minden jóra, az igazi szeretetre is.

Isten egy kis gyermekben hajolt le hozzánk, hogy felemeljen minket magához, és így megmutassa, hogy az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Olyan hangsúlyos az igében, hogy  „Úgy szerette Isten e világot..."

Azt a világot, amelyik tőle elszakadt, vele szembefordult, ellene fellázadt, amely világ ma is negligálja vagy gúnyolja Őt.  Isten ezt a világot szereti. Azt a világot, amelyikben semmi szeretetre méltó nincs.

 

Isten annak ellenére szereti ezt a világot, hogy ilyen, amilyen.

Az Isten szeretetében mindig ott van ez a vonás: annak ellenére. Egyszerűen azért, mert ennek a világnak szüksége van Isten szeretetére.

Isten úgy szerette ezt a világot, hogy Jézus Krisztusban lemondott isteni dicsőségéről.

Már a testté-lételekor, karácsonykor vállalta emberlétünk minden nyomorúságát.

Aztán még mélyebbre ment: magára vette az egész embervilág bűnterhét, bűnné lett érettünk, és meghalt azért, hogy mi élhessünk.

Meghalt, hogy isteni életét szétossza közöttünk, és aki Ővele kapcsolatba kerül, aki ezt az életet befogadja, vagyis "aki hisz", abban működni kezd ez az isteni élet.

 

A karácsony nem az ajándékozás ünnepe!

A karácsony egyértelműen az Isten nekünk készített  ajándékának az ünnepe, vagyis Jézusnak az ünnepe.

Ő az Isten ajándéka. Nem tortaünnep, hanem születésnap.

Az emberré született Jézus Krisztus születése napja, ami neki nagy szenvedés volt, nekünk azonban kimondhatatlan öröm és ajándék, mert Ővele és Őérette kaptunk vissza mindent, amit elveszítettünk a bűn miatt. És az, hogy mi karácsonykor ajándékokat adunk egymásnak, erre az Isten nagy ajándékára emlékeztessen bennünket.  Olyan sok kedves, tiszta, őszinte, szép vonása is van a mi karácsonyi ajándékozásunknak, ugyanakkor olyan sok csúnya és tisztátalan is keveredik bele: sok képmutatás, kényszer, sokszor még számítás is.

 

Hogy fogadjuk el az Ő ajándékát?

"Az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Mert, aki nem hisz őbenne, az elvész.  Isten ezt hozza tudtunkra karácsonykor, hogy az Ő ajándéka, Jézus Krisztus nem luxus, nem fényűzés, nem esetleges dísz a fenyőfán, hanem maga az élet. "Akié a Fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezért nagyon fontos ennek az igének a befejező mondata is:  "... hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen." Isten mindent megtett azért, hogy nekünk mindenünk meglegyen, ami erre az életre és az örök életre szükséges.

Karácsonykor eget-földet megmozgatott az Isten ennek érdekében.

Angyalok seregei jöttek-mentek ég és föld között.  Megtörtént a páratlan csoda, a teremtéshez hasonló csoda, a testté-létel, de mindez hiába, ha valaki nem fogadja el.

 

Elfogadtuk mi már valóban az Isten ajándékát?

Vagy talán meg sem halljuk, amikor kínálja?

Ő önmagát adta értünk. És nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."

Így sem kell neked Jézus?

"...hogy aki hisz őbenne el ne vesszen.„

"Mert aki nem hisz őbenne, az immár elveszett" - ezt mondja az ige.

Karácsony az Isten szeretetének az ünnepe!

Karácsony az Isten ajándékának, Jézusnak az ünnepe!

Isten kínál ajándékot nekünk és aki ezt az ajándékot visszautasítja, azon csakugyan nem lehet segíteni.

Mit jelent ez egészen gyakorlati módon, hogy "aki hisz őbenne"?

Mit jelent hinni Jézusban?

Aki hisz őbenne, az elhiszi neki, hogy nála nélkül semmire sem képes, szeretni sem. De elhiszi neki, hogy ővele mindenre képes, még szeretni is.  Tehát nem mond le arról, hogy mégis szeressen.

Aki őbenne hisz, az elfogadja azt, amit Ő kínál: bűneinek a bocsánatát, s engedi, hogy átformálja őt Isten szeretete.

Aki őbenne hisz, az átengedi magán ezt a szeretetet, és ezzel a szeretettel fog szeretni másokat.

Engedem, hogy Isten szeretete átformáljon.

Befogadom Istent, aki maga a szeretet, és engedem, hogy Isten szeretete átáradjon rajtam.

Hisszük-e mi ezt igazán?

Hisszük-e azt, hogy nála nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek?

Hisszük-e azt, ha Őt befogadtuk, bármire képessé tesz, mert Ő mindenre képes?

Engedjük-e, hogy Ő átalakítson minket és ott nyúljon hozzánk, ahol Ő akar, és attól szabadítson meg és azzal ajándékozzon meg, amivel Ő akar? És aztán engedjük-e, hogy mindaz, amit kaptunk tőle, továbbmenjen másokhoz?

Elhisszük-e, hogy így leszünk igazán gazdagok, ha mi közvetítünk Isten és mások között?

Így a karácsony nem múló hangulat lesz, hanem olyan új életnek a kezdete, amelyik egyre inkább gazdagodik, míg végül az örökkévalóságban majd kiteljesedik.

Legyen áldott az Isten, hogy így szerette ezt a világot,  hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!

(Részletek, Cseri Kálmán református lelkipásztor írásából)

 

 

***

V I S S Z A T E K I N T É S

image.png

 

2011-ben 40 gyermek szerepelt a karácsonyi műsorban.

Isten iránti hálaadással gondolunk vissza arra, hogy Bp. Pestújhelyi Református Templomunkban minden év Szenteste délutánján megrendeztük a gyermekek karácsonyi műsorát. Ünnepi hangulatban mindig együtt örültünk az Úr Jézus eljövetelének. Minden alkalommal elhangzott az Úr Jézus születésének története mellett sok-sok karácsonyi vers és ének. Az elkészített karácsonyi ajándékcsomagokat is mindig együtt osztottuk ki a gyermekműsor végén. Az idén sajnos mindez a COVID járvány miatt elmaradt, de bízunk Istenünk kegyelmében, hogy egy év múlva már újra együtt ünnepelhetünk a templomunkban.

***

„... ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus."

(Lukács 2, 10-11)

 

***

H I R D E T É S E K

 

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzet miatt templomunkban sajnos karácsony ünnepe alatt sem találkozhatunk. Az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára most rendkívüli idő adatik az életük átgondolására, Isten előtti elcsöndesedésre, a Szent Biblia tanulmányozására, a bűnbánattartásra, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának értelmezésére, befogadására, a MEGTÉRÉSRE!

Mi is arra biztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy helyesen használják ki ezt a rendkívüli időt és éljenek az Istentől felkínált lehetőséggel. Legyünk a mi áldott Istenünkkel minél szorosabb élő közösségben a Szent Biblia hűséges és alapos tanulmányozásában és az imádságban!

Imádságainkat határozza meg a 17. Zsoltár 8. versének örök üzenete:

„Őrizz engem, mint a szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engemet."

 

Szomorúan halljuk és tapasztaljuk, hogy ebben az „életveszélyes" járványhelyzetben a felelős egyházi vezetők hozzáállásában is megmutatkozott az elbizonytalanodás, mivel hiányzik a világos, határozott és egyértelmű útmutatás. Tudjuk, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol korlátozott létszámban bár, de megtartják karácsony napján az ünnepei istentiszteletet azoknak, akik előre bejelentkeztek és regisztráltak.

Azt, hogy ez napjainkban milyen veszélyeket hordoz és milyen kockázattal jár, azt mindannyian tudjuk.

Mi elővigyázatosságból - a legtöbb gyülekezethez hasonlóan- templomunkat nem nyitottuk meg karácsony napjára. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden gyülekezeti tagunkért Istentől kapott felelősséget hordozunk, ezért a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzetet semmiképpen sem szeretnénk alábecsülni. Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül bátorságra, erős hitre vagy bármi másra hivatkozva elővigyázatlanul és meggondolatlanul a járványhelyzetet könnyelműen kezelik és így komoly kockázatott vállalva veszélybe sodorják magukat és másokat.

Isten a Szent Bibliában arról tájékoztat minket, hogy az igazán hívő embert mindig és minden körülmények között a biblikus hitkomolyság és a felelős magatartás jellemzi.

Ilyen például a megfontoltság és a józanság is. (1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok." (1Péter 1,13)

Alázattal el kell fogadnunk Istentől azt is, hogy karácsony szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyülekezhetünk össze. Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a több fórumon is ajánlásként meghirdetett- „online, virtuális úrvacsorázást" -NEM JAVASOLJA!

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy türelemmel és imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben!

***

Továbbra is nyomatékosan arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt felelősen meghozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat példamutatóan tartsák be.

***

 

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérjük, hogy Istenünk iránti hálából karácsony szent ünnepén tanulmányozzuk együtt a Bibliát, különösen is az Úr Jézus Krisztus testet-öltésének eseményeit a Máté írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét és a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

***

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

Istennek népe: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

Világosítsa meg az Úr az Ő orczáját terajtad, és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orczáját tereád, és adjon neked békességet."

4Mózes 6,24-26

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Budapest, 2020. december 25.

Trencsényi László

lelkipásztor

image.png

 

 

 

 

*****

29. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 20.)

Advent negyedik vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

 

 • „Elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
 • Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
 • Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
 • Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
 • Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
 • Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?"
 • Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
 • Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen."
 • Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
 • Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.
 • Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
 • Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?  Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben.
 • Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
 • Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
 • Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
 • Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
 • Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
 • Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."
 • Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába." (Lukács 1, 26-56)

 

***

 

MINDEN BETELJESEDIK, AMIT AZ ÚR MOND!

„Boldog, aki hitt, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr mondott." (Lukács 1,45)

 

Advent első három vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy valóban igaz az Isten Igéje: „Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Ebben az igében láthatjuk, hogy Isten angyala kijelentést ad Máriának, aki Galileában egy Názáret nevű kis faluban él.  Az angyali szózat himnusz formájában hangzik el az Úr Jézus Krisztus testet öltéséről.

Így tudja meg Mária, hogy Őt választotta ki a Mindenható eszközéül arra, hogy anyja legyen a földön emberként megszületendő Fiának. Megtudja, hogy megáldja őt az Úr és Isten csodálatos terve, a Messiás eljövetele, a Szabadító testet öltése így valósul meg.

Az angyal szavára Mária megdöbben, mert az angyali köszöntés formája számára szokatlan, és tartalma megfoghatatlan volt.

Nem érti hogyan szülhetne az, aki szűzi tisztaságban tekint eljövendő házassága elé. Az angyal azonban megmagyarázza Máriának, hogy tisztaságát Isten eszközül kívánja felhasználni. Tőle fog megszületni az Isten küldötte a Szabadító (héberül: jehósúa- „az Úr megszabadít"), Isten Fia, Dávid trónjának örökkévaló örököse.

Az Úr Jézus csodálatos fogantatását és születését így valljuk meg hitvallásunkban:

Heidelbergi Káté 35. Mit jelent az, hogy „fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától"?

Azt, hogy Isten örök Fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, s embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt.

 

Mária azt is megtudja, hogy mindebben Isten Lelke avatkozik be az emberiség történetébe, de az ő életébe is. Titok ez, de az egyház alázatosan tartózkodik Isten titkainak feszegetésétől.

Az angyal szájából itt elhangzik az örök kijelentés, hogy „Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Mária ezek után átengedi magát Isten akaratának, amely nem kényszer, hanem Isten akarata előtti alázatos főhajtás. „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint."

Mária ebben a döntésében és döntése után is mindvégig megmarad az Úr alázatos szolgálóleányának!

„Mária itt nem azt mondja, hogy az Isten anyja, mert nem az, nem mondja: mennynek, földnek királynéja, hanem az Úr alázatos szolgálója. De micsoda kitüntetés, milyen rang ennek az Úrnak a kezében eszközzé válni! És ő ezt éli át itt, amikor áldott állapotba kerül a Szentlélektől, és várja, hogy megértse azt, amit eddig nem értett, és komolyan veszi azt, amit már eddig is megértett." ( Cseri Kálmán )

***

Isten angyala utal arra a csodálatos jelre is, ami már megtörtént Zakariás és Erzsébet életében, hogy idős koruk ellenére gyermeket várnak. Mária e kijelentés nyomán haladéktalanul felkeresi idős nőrokonát, Erzsébetet és a gyermek megszületéséig ott is marad. A két nő találkozásakor Isten ismét jelt ad.

Az ünnepi percben Erzsébet megtelik Szentlélekkel, és túláradó örömmel és hálatelt szavakkal számol be arról, hogy megmozdult méhében a magzat. Szózatának méltó befejezése a boldogmondás: „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."

Láthatjuk, hogy Erzsébet a Szentlélek erejével ismerte fel Máriában „az ő Urának" leendő anyját, és dicsőítette Istent mindazért, amit népének és az emberiségnek készített.

Mária a Szentlélek megvilágosító hatalma által válaszol e szavakra Isten nagy nevének dicsőítésével.

Mária énekét az ősi egyház a latin fordítás első szava alapján  Magnificatnak nevezi:

„Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt!"

E himnusz mondataiban az Ószövetség zsoltárainak csodálatos megfogalmazásai csendülnek fel.

Mária éneke is a hálás lelkek szavait szólaltatják meg: így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot a hűséges Isten ígéreteinek csodálatos beteljesüléseiről.

Láthatjuk, hogy Mária változatlanul az Úr alázatos szolgálóleánya: mondatainak nem ő az alanya, hanem a cselekvő Isten; és nem ő a tárgya sem, hanem a születendő Fiú, az Úr Jézus Krisztus!

Először hálát ad Istennek, akinek irgalma változatlan mindazok iránt, akik őt félik.

Magasztalja Istent szabadításáért, igazságos ítéleteiért, aki a gőgöseket megalázza, az alázatosakat pedig felemeli.

Mindezek végső kicsúcsosodásaként pedig arról szól, hogy a hatalmas Isten nem feledkezik meg soha választott népéről, soha nem feledkezik el népe iránti irgalmáról, soha nem másítja meg Ábrahámnak és magvának tett ígéreteit.

***

A Megváltóról minden prófécia beteljesedett!

Az Úr Jézus Krisztus a Szabadító, aki emberi testet öltött és eljött közénk.

Ő a megígért és várva-várt Messiás!

Ő Isten utolsó szava az emberiséghez.

Ő egy személyben a legbeszédesebb és a legtartalmasabb üzenet, amit valaha ember hallott.

A következőket Blaise Pascal mondta az Úr Jézusról:

 • „Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum,
 • melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal.
 • Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva."


 • „Nem csak Istent ismerhetjük meg kizárólag Jézus Krisztus által,
 • hanem magunkat is csak általa ismerhetjük meg.
 • Nála nélkül nem tudjuk, hogy mi az életünk, azt sem, hogy milyen a halálunk,
 • sem azt, hogy ki Isten és hogy kik vagyunk mi magunk."

 

Az Úr Jézus testet öltése ajándék a világ számára. Soha nem volt áldottabb ajándék, mint Ő.

Nélküle az egész emberiség a hitetlenség és tudatlanság fertőjében maradt volna.

Számunkra olyan ajándék érkezett Krisztusban, aki nélkül elképzelhetetlen az életünk!

Testvérek, hallottuk a szózatként elhangzott boldogmondást:

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."

Az élő hit kibeszélhetetlen dicsőült örömmel jár, ezért nevezi az Ige a hitet boldogságnak.

Tudjuk, hogy nincs boldogabb ember, mint aki őszintén és tisztán hisz az áldott Istenben!

Boldog ember az, aki egyre teljesebb Isten-ismeretre jut el.

Mindnyájunknak hiányos az Isten-ismeretünk, ezért bátorít a Biblia: növekedjetek az Isten megismerésében.

Számunkra a Jézus Krisztusba vetett hit a legnagyobb boldogságot jelenti.

Ez a legdrágább kincsünk, mert benne az életünk értelmét találtuk meg!

Az igaz hitben élők mindig is hittek a próféciáknak és Simeonként boldogan várták a napot, amikor Istennel találkozhatnak. Minden korban voltak Simeonok és ma is vannak, akik Istenre tekintve élnek és készen várják az Urat! Akik ma is elmondhatják a zsoltár szavaival: „Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

Isten számon tartja ígéreteit.

Tudjuk, hogy az Úr Jézus visszajöveteléről szóló prófécia is be fog teljesedni.

Boldog ember az, aki látja azt, ahogy Isten cselekszik a történelemben és az egyes ember életében.

Boldog ember az, aki a hatalmas és irgalmas Istenre bízza a személyes jövőjét.

Adja meg az Úr, hogy tapasztaljuk meg, ahogy cselekszik velünk is és kézben tartja életünk eseményeit, ahogy jelen van, irányít és gondot visel rólunk.

Tapasztaljuk meg, hogy semmi sem történhet tudta és megengedő akarata nélkül.

Tegyük meg azt, ami tőlünk telhető és fenntartás nélkül adjuk át Neki életünk irányítását, mondván. „Itt vagyok, Uram, állok rendelkezésedre."

Engedjük, hogy Istenünk az Ő szent Igéje és Szentlelke által vezessen, bíztasson, bátorítson, vigasztaljon.

Tapasztaljuk meg, hogy Ő az őszinte gyermeki hitet gazdagon meg tudja áldani.

Örök adventi üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele:

„Bizony, bizony, mondom néktek:

aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy,

hanem átment a halálból az életbe."

(János evangéliuma 5,24)

***

264. DÍCSÉRET

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki mennyei karokkal együtt zengj

hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint az ég harmatja,

bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.

5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.

Írta és szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetjük, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos az ünnepek alatt sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

A kialakult és globálisan elterjedt COVID járványt Istent komoly figyelmeztetésének tartjuk, olyan kegyelmi időszaknak, amelyben az emberek számára még idő adatik a bűnbánattartásra, a megtérésre, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére és befogadására.

 

Minden gyülekezeti tagunkat arra biztatunk, hogy kövessék a koronavírus terjedése miatt hozott kormányzati óvintézkedéseket, előírásokat és azokat tartsák be.

Nem érthetünk egyet azokkal, akik felelőtlenül erős hitre, vagy bátorságra hivatkozva

elővigyázatlanul és meggondolatlanul veszélybe sodorhatják magukat és másokat.

A Szent Biblia szerint a felelős, igazán hívő ember:

„.legyen feddhetetlen,  megfontolt,  józan..."(1Timótheus 3,2)

„Utaimat megfontolom, lépteimet  intelmeidhez igazítom." (Zsoltár 119,59)

Tudatjuk, hogy karácsony szent ünnepén az Úr Jézus Krisztus asztala körül sajnos nem gyülekezhetünk össze. Egyben tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy Egyházközségünk Elnöksége, a több fórumon is ajánlásként meghirdetett-  „online, virtuális úrvacsorázást" -NEM JAVASOLJA!

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy imádkozó szívvel várjunk arra az időre, amikor Istenünktől visszaadatik nekünk a templomi istentisztelet, hogy Jézus Krisztus szent akaratának megfelelően újra együtt lehessünk úrvacsorai közösségben! Addig is legyünk a mi áldott Istenünkkel élő közösségben a Szentírás hűséges és alapos tanulmányozásában és imádságban!

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérjük, hogy Istenünk iránti hálából az ünnepek alatt is tanulmányozzuk tovább együtt a Bibliát, különösen is az Úr Jézus Krisztus testté-lételének eseményeit a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét. Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. "

(1Péter 1,3)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.


Budapest, 2020. december 20.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

28. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 17.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Mindennapi kenyerünk A mai napi igék:

 • TANÁCS:
 • „Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe."
 • 1 Thessalonika 5:8
 • ÍGÉRET:
 • „Az Isten közöttük van, nem rendülnek meg, megsegíti Isten virradatkor."
 • Zsoltárok 46:6
 • FOHÁSZ:
 • „Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok ellenségeimtől."
 • Zsoltárok 18:4

***

AZ ÜDVÖZÍTŐ HITRŐL

„...akiket eleve kiválasztott,  azokról eleve el is rendelte,

hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez,

hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.

Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta,

és akiket elhívott, azokat meg is igazította,

akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette."

(Róma 8,29-30)

 

ISTEN SZENTLELKE MUNKÁLKODIK!

Istennek minden ajándékát, amit Jézus Krisztus közvetít nekünk, a Szentlélek teszi igazán a mienkké.

Isten ajándékait, amiket Ő Krisztus érdeméért öröktől fogva elkészített nekünk,  a Szentlélek segítsége nélkül sem komolyan venni, sem birtokba venni, sem helyesen használni nem tudjuk.

Isten Szentlelke teszi érthetővé és személyessé számunkra az evangéliumot, Ő győz meg arról, hogy Isten Igéje igaz, Ő ébreszt hitet bennünk, Ő ad bátorságot, hogy komolyan vegyük: Isten bocsánata ránk is érvényes.

Isten Szentlelke átalakítja egész gondolkozásunkat!

Magunktól elfordít és odafordít Istenhez és a másik emberhez.

Megtanít imádkozni, megtanít örülni Isten ajándékainak és magasztalni Őt nagy tetteiért.

Szabaddá tesz bűneinktől és rossz szokásainktól.

Megszabadít a félelemtől, bátorságot ad ahhoz, hogy másoknak is beszéljünk Isten megváltó szeretetéről.

Erőt ad egyszerű szavainknak, segít Jézushoz vezetni másokat, s bizonyossá tesz arról, hogy a Krisztusban való hit által Isten fiaivá lettünk.

 

Mindezt rajta kívül senki más nem tudja elvégezni bennünk.

Isten Szentlelke egy bizonyos úton akar vezetni minket:

 • ·        a bűnből vissza Istenhez,
 • ·        magunkra maradt árvaságunkból vissza Krisztushoz,
 • ·        a halálból az életre.

 

A BŰN NEM CSELEKEDET, HANEM ÁLLAPOT.

Az ember elszakadt Istentől, ezzel rengeteg bajt zúdított saját magára, nagyon rosszul érzi magát mennyei Atyja nélkül, de bármit tesz is, nem tud visszatalálni hozzá, csak a szörnyű honvágy gyötri az után, amit elveszett.

Lázadásával olyan szakadék támadt Isten és közte, amit semmiképpen nem tud áthidalni.

Ezért jött utánunk az Úr Jézus Krisztus, és az Ő áldozatáért megengesztelődött velünk Isten, vagyis: az Ő keresztje híddá lett ezen a szakadékon. EZ AZ EGYETLEN JÁRHATÓ ÚT VISSZA ISTENHEZ.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." - mondta az Úr Jézus. (János 14,6)

 

Ezt Isten ma is mindenkinek szeretettel kínálja, erre az Úr Jézus ma is az Ő Igéje által hívogat - de magától senki sem képes elindulni rajta.

EZ A SZENTLÉLEK MUNKÁJA: Ő teszi késszé az embert arra, hogy: elinduljon az üdvösségre vezető úton, megmaradjon rajta,  és boldogan megérkezzék az Istennel való teljes közösségbe.

Ennek az útnak bizonyos szakaszait meg szoktuk különböztetni, hangsúlyozva, hogy ez az egész egyetlen nagy csoda, EGYETLEN EGYSÉGES ESEMÉNY: Isten Szentlelkének munkája egy magunkfajta nyomorult bűnös életében.

Az, hogy mi egyáltalán visszajuthatunk a biztos halálból, az értelmetlen létből Istenhez, az Ő nagy irgalmának, kegyelmi kiválasztásának köszönhető. Annak, hogy Ő „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1,5)

Mivel Isten minden munkájának célja az ember megmentése, ezért gondoskodott arról, hogy hívása eljusson hozzánk. Isten hívása az evangélium, amit egyszerűen így fogalmaztunk meg: Szeretlek, gyere haza!

Sok ember azonban magától nem is menne olyan helyre, ahol ezt hirdetik, vagy lelki fásultsága, közönye, a velünk született hitetlenség lelki süketté teszi, hogy ezt meghallja és engedjen neki.

A Szentlélek munkája az, hogy odavezet, ahol erről hallhatunk, és miközben halljuk vagy olvassuk, hitet ébreszt a szívünkben, s vágyat teremt bennünk, hogy induljunk el az üdvösség útján.

A Lélek munkájának látható jele az ember életében az, hogy rádöbbenti elveszett állapotára.

Látni kezdi a bűneit, fájni kezd neki az, amit eddig észre sem vett, vagy talán egyenesen dicsekedett vele (kit hogyan csapott be, milyen „sikereket" ért el stb.).

A Szentlélek meggyőz a bűn, igazság és ítélet tekintetében" (János 16,8).

Az addig közönyös szívekben megszületik a bűnbánat: az illető megutálja a bűneit, abba akarja hagyni azokat, és Krisztusnál keres segítséget.

***

Bűntudatig magától is eljuthat az ember, de bűnbánatra csak a Szentlélek segíthet el.

Itt már nem egyedül vagyunk a bűnnel, hanem Krisztus bocsánatát kéri a hívő, mert itt már hisz az ember.

Ha még erőtlenül is, de tartja a kezét, várja a bocsánatot.

Krisztusban bízik és nem magában, s egyedül tőle vár szabadulást.

Ebben a Krisztushoz fordulásban benne van az egész ember:

 • ·        nem csak értelmi belátás,
 • ·        nem csak érzelmi meglágyulás és megkeseredés jellemzi,
 • ·        hanem az akarata is mozdul: ezt ki is mondja, megvallja imádságban az élő Krisztusnak.

 

Ekkor kap Istentől feloldozást és megtapasztalja, hogy Istennek minden ígérete igaz:

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít bennünket minden gonoszságtól." (1János 1,9)

 

A bűntől elfordult és Krisztushoz odafordult embernek ezt a fordulatát nevezi a Biblia MEGTÉRÉSNEK.

Az ilyen ember nem akar többé a maga ura lenni, hanem alárendeli egész életét Krisztusnak.

Leszáll élete trónjáról és átadja azt annak, aki egyedül képes jól uralkodni: az Úrnak.

Jézus Krisztus ténylegesen Úr lesz az életében.

Eddig Krisztus kívül volt élete körén, most nem csak bekerült oda, hanem Ő lett annak a középpontja.

A Biblia tanítása szerint bűnbánat - megtérés - újjászületési egyetlen esemény, s mint ilyen a Szentlélek áldott, csodálatos munkája.

Tőlünk csak azt kéri, hogy ne álljunk ellen, hanem engedjünk neki, akkor, amikor éppen hív.

Aki Lélektől született, az Krisztus gyermeke lett, mert azt Ő új élettel ajándékozta meg. (János 1,12)

Annak megváltozik a gondolkozása, megváltozik egész élete. „Felülről nemzett" = újjászületett, az Úr Jézushoz hasonló ember lesz.

Az Úr Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van." János 6,47

Írta: Cseri Kálmán
református lelkipásztor

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos az ünnepek alatt sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására továbbra is a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából az ünnepek alatt is tanulmányozzuk tovább együtt a Bibliát, mégpedig az Úr Jézus Krisztus testté-lételének eseményeit a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérjük ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

Budapest, 2020. december 17.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

27. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 13.)

Advent harmadik vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

***

KÜLDETÉSBEN JÁRVA

„Te pedig kisgyermek a magasságos Isten prófétájának hívattatol, mert az Úr előtt jársz,

hogy az ő útjait megkészítsed." (Lukács 1, 76)

 

Advent első két vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy valóban igaz az Isten Igéje: Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37) Láthattuk, hogy amikor Zakariás újra visszakapja beszédkészségét, áldva magasztalja Istent.

Milyen boldog édesapa lehetett Zakariás! Ismerhette gyermeke csodálatos születésének körülményeit, megérthette az áldott Isten akaratát és előre láthatta gyermeke jövőjét!

Mindez azért volt lehetséges, mert Isten előre kijelentette számára!

Isten iránti hálából felhangzik ajkán, fia: Keresztelő János egész küldetését, és üdvtörténeti jelentőségét tiszta fénnyel megvilágító prófétai himnusz, amelyben fölragyog Isten terve, az Izráelnek ígért szabadítás beteljesedése.

 • „Zakariás megtelt Szentlélekkel és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..." . (Lukács 1, 67-70)

Ez az ujjongva örvendező bizonyságtétel, az EVANGÉLIUM NYITÁNYA.

Központi üzenete, hogy Isten meglátogatja népét és váltságot szerez neki és hatalmas Üdvözítőt támaszt és megszabadítja népét az Úr. Isten megadja népének a megígért szabadítás ígéretének valóra váltását.

Az Igéből láthatjuk, hogy ebben az egész rendkívüli eseménysorozatban prófétai szerep vár az újszülött Jánosra.

Ő lesz, aki elkészíti a Messiás útját Izráelhez és általa az egész emberiséghez.

Ő ismerteti meg népével Isten irgalmasságát, az ebből fakadó bűnbocsánat és üdvösség lehetőségét, mely a Messiás által beteljesedik.

Ő jelenti be, hogy Jézus Krisztus által a sötétségben -a bűnben és halálban -élő népre a magasságból fölragyog a mennyei világosság.

 • Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:
 • „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
 • Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,
 • ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
 • hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
 • hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal,
 • és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak;
 • és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,
 • félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.
 • Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz,
 • hogy előkészítsd az ő útjait,hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által,
 • Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;
 • hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak,
 • hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." (Lukács 1, 66-79)

***

Keresztelő János küldetésének csodálatos útja rajzolódik ki ebből a prófétai himnuszból. Az Ő legfontosabb küldetése a Messiás előtti ÚTKÉSZÍTÉS volt, mely üzenet a leghangsúlyosabban az Ézsaiás próféta könyvében jelenik meg.

 • „Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt." (Ézsaiás 40, 3-5)

Tudjuk, hogy az „útkészítés" küldetése akkor sem volt könnyű és ma sem az, mert a sötétségben és a halál árnyékában ma is igen sokan lakoznak.

Az emberi szívek - lelkek kaotikus útvesztőiben sohasem volt könnyű az eligazodás.

Ebben a diszharmóniába süllyedt, őrült világban annyi minden elválasztja az embert Teremtő Urától.

Naponta látjuk, halljuk, szomorúan tapasztaljuk a sok egyéni tragédiát, ahogy az emberi sorsokat súlyos és mély riasztó törésvonalak szabdalják, összekuszált vagy éppen szétzilált, megtépázott életroncsok szegélyezik.

Kisiklott életek milliói, melyeket félelmetes bűnhegyek és bűnvölgyek, szakadékok szabdalnak darabokra.

Látható, hogy a sötét szívekben és a halál árnyékának völgyében totális elhidegülés uralkodik.

Ebben a könyörtelen világban nem túlzás Tóth Árpád gondolata: „...köztünk a roppant, jeges űr lakik."

Mert lelkileg nagyon fagyos lett a világ, kitapintható a szeretetlenség, az igazságtalanság, az irigység, a büszkeség, a nagyravágyás, a haszonlesés, a harag és a gyűlölet.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül." (Máté 24,12)

Pedig szeretet nélkül nem lehet sokáig kibírni.

Egyesek megpróbálják ugyan olykor elsírni kimondhatatlan szeretetéhségüket, - de ki hallgatja meg őket?

Tapasztalatból tudjuk, hogy ez a szomorú lelkiállapot minden esetben bekövetkezik ott, ahol az ember felületessége, nemtörődömsége, megátalkodottsága, makacssága, tudatlansága elzárja és kizárja az életadó Forrást, az Isten örök és életmentő evangéliumát. Az Isten előtt bezárkózott ember nem ismeri, nem is akarja megismerni Isten Igéjét. Pedig a lekezeletlen seb előbb-utóbb elfertőződik és halálossá válik, így minden megbocsátatlan, „lekezeletlen"  bűnnek a következménye halál. „Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 6:23)

 • Heidelbergi Káté 2. kérdés. Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy Isten vigasztalásában boldogul élhess és halhass?
 • Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom.
 • Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból.
 • Harmadszor, hogy e szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.

Ez az egyetlen esély, ez a szabadulás, ez a bűnbocsánat csak Jézus Krisztus érdeméért, az Ő keresztáldozata által lehetséges. Az igazi megtérés az, amikorvalaki elfogadja az Úr Jézus Krisztus által felkínált kegyelmet. Hit által megvallja Neki a bűneit és megtagadja addigi bűnös életmódját és hátralévő életét Urának és Megváltójának szenteli.

„Ha megvalljuk bűneinket, Ő (Jézus Krisztus) hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1János 1:9)

A keresztyének legfontosabb küldetése az, hogy bátran hirdessék a bűnből való szabadulás egyetlen útját, hogy csak az Úr Jézus Krisztus tud valódi megoldást adni, mennyei tartalmat és értelmet nyújtani az életnek!

***

Láthatjuk tehát, hogy az „útkészítés" küldetése akkor sem volt könnyű és ma sem az.

Az Ige úgy fogalmaz, hogy Keresztelő János az Úr előtt járt!

A prófécia igen részletes információkat közöl Keresztelő Jánosról:

 • Ø  Nagy lesz ő az Úr előtt;
 • Ø  bort és részegítő italt nem iszik,
 • Ø  már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
 • Ø  Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
 • Ø  és őelőtte (a Messiás előtt) jár az Illés lelkével és erejével,
 • Ø  az atyák szívét a gyermekekhez,
 • Ø  az engedetleneket az igazak lelkületére térítse,
 • Ø  hogy felkészült népet állítson az Úr elé." (Lukács 1,13-17)

Igen, pontosan ilyen volt Keresztelő János.

Mindenki tudta, hogy Ő hiteles személy, az Úr hűséges prófétája, aki tökéletesen betöltötte küldetését.

Céltudatos, „NÁZIR" (Istennek szentelt) aszketikus életet élt.

Bátor volt és hajthatatlan.

Isten igazságát maradéktalanul képviselte.

Áldásos életet élt, és mindhalálig állhatatos maradt.

Csupa olyan tulajdonság, mely szükségeltetik, és elvárható a mai hitvalló keresztyének életében is.

A Szent Bibliából mi is megismerhettük a mi áldott Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust.

Tudhatjuk, hogy akik Őt ismerik, szeretik, és engedelmesen szeretve követik, azok az Ő gyermekei.

Mi is küldetésben járunk, mégpedig a legfontosabb feladattal felruházva:

„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." (2Timótheus 4,2)

A mai „Keresztelő Jánosok" soha nem vehetik le szemüket az Úr Jézus Krisztusról!

Akik ma az evangéliumot hirdetik, ugyanúgy „KIÁLTÓ SZÓKÉNT" örömhírt mondanak:

„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;

hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." ." (Lukács 1, 78-79)

Akik szeretik és hűségesen követik drága Megváltójukat, tisztában vannak vele, hogy mit tett értük a Golgotán és tudják, hogy csak a Tőle kapott kegyelemből élhetnek, de nem akárhogyan, hanem csakis az Ő dicsőségére. (Efezus 1,12)

Adjuk tovább hűségesen és bátran a ránk bízott életmentő evangéliumot, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztusra van a legnagyobb szüksége ennek a hitetlenségbe dermedt világnak.

Minden embernek meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király, hogy Nélküle nincs igazi boldogság, se valódi békesség, se üdvösség. Csak az Ő mérhetetlen szeretete által kaphatjuk meg a mindennapi kegyelmet, a mindennapi lelki békességet és az üdvösséget.

Örök adventi üzenetként hassa át szívünket-lelkünket az Úr Jézus Krisztus áldott bizonyságtétele:

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (János evangéliuma 10,10)

 • 295. DÍCSÉRET
 • 1. Jézusom, ki árva lelkem Megváltottad véreddel, Kárhozattól óvtál engem, Bűnös szívem, ó, vedd el! Add, hogy néked megháláljam. Hogy nem hagytál a halálban, megmutattad: Bármit adj, Én oltalmam csak te vagy.
 • 2. Jézus, benned bízva bízom, Elpusztulnom, ó, ne hagyj! :/: Te, ki bűnön, poklon, síron
 • Egyedüli győztes vagy: Gyönge hitben biztass engem, Készíts arra, hogy én lelkem Láthat majd fenn, ó, Uram, Mindörökké boldogan.

 

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

***

 

A hívő keresztyén ember IMAÉLETE

„Jöjjetek boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk előtt." Zsoltár 95,6

Az imádság Isten gyermekeinek joga.

Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatják az Úr nevét! „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején..." Zsoltár 50,15

Az imádság Isten gyermekeinek életeleme.

Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz. Ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk! „Szüntelenül imádkozzatok." 1Thesszalonika 5,17

Az imádság Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.

„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban." Máté 6, 6

Az imádság Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.

„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

„Az Istennel való magános, csendes közösségünk mélységétől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke." Oswald Chambers

***

Mihez hasonlítja a Szent Biblia a hívő embereket?

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

·        „Ti vagytok a földnek sója." (Máté 5,13)

·        „Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5,14)

·        „Amíg nálatok van a világosság higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek." (János 12,36)

·        „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok."(János 8,31)

·        „Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek."(János 15, 16)

***

„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma?"(1Korinthus 6,19)

„Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!"(2Korinthus 3,3)

„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére!" (2Korinthus 2,15)

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok!" (1Péter 2, 9-10)

Írta és szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-13 fejezetét tanulmányozzuk.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 13.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

***

 

26. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 10.)

 

***

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

"Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten." (Zsoltár 31,6)

***

„Uram, hozzám légy kegyelmes,

Tedd Tieddé szívemet,

Hadd lehessek engedelmes,

Néked élő gyermeked!"

(Dicséret 299,5)

***

 

AZ ÉLŐ REMÉNYSÉG!

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. " (1Péter 1,3)

(Dr. Joó Sándor református lelkipásztor igehirdetése)

 

Ez az Ige tele van örvendezéssel, hálaadással, ujjongással, Istenben való örömmel. Valahogy olyanformán, mintha egy nagy hálaadó imádság szakadna fel Péter apostol szívéből. Öröme személyes tapasztalatból ered, éppen ez az értéke, ereje, ez az ujjongó hálaadás:

„Áldott az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült bennünket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által".

Ennek a nagy hálaadó imádságnak a tartalma az élő reménység.

Ez volt az a hatalmas erő az apostol életében, amely az egész életének új fordulatot adott: Az élő reménység, amelyben Isten újjászülte őt, Krisztus halálából való feltámadása által.

Mi ez az élő reménység? Azért nagyon jó, ha belegondolunk, hogy mi az élő reménység, mert a meghalt reménységről szinte minden ember tud a maga életében.

Mindnyájunknak voltak saját elképzeléseink, álmaink, törekvéseink. Nekifeszültünk, dolgoztunk értük, reménykedtünk a megvalósulásukban. Azután egyszerre jöttek a csalódások, a kudarcok, a leveretések. Nem úgy történt, ahogy szerettük volna, ahogy megálmodtuk, ahogy elképzeltük. Talán valakinek az életében nem jött el az a valaki, akinek az eljövetelére olyan nagyon vágyott, vagy talán az özvegy édesanya egészen magára maradt özvegységében, gyermekei szétszóródtak. Pedig azt remélte, hogy özvegységében drága kis unokák fognak játszadozni körülötte. De nem így történt, egészen másképp alakult. Vagy elérkezett valaki férfikora delelőjére, és visszatekintve megdöbbenve állapította meg, hogy sok szép tervéből, alkotásvágyából ó, de nagyon keveset valósított meg. Vagy valaki azt érzi, hogy lassan már elszállt az élet felette és még mindig nem hozta el számára azt a várva-várt dolgot. Nincs olyan ember, aki ne reménykedett volna valamiben - hiába. Szinte halmozódnak a letört, a visszahullott reménységek az életünkben.

Mennél többet élünk meg, annál több reménységünket temetjük el.

Péter apostol is nagyon jól ismerte a lemondást.

Az ő életében is volt olyan időszak, amikor minden-minden reménye szertefoszlott. Pedig hogyan reménykedett Jézusban! Reménykedett az Isten országa eljövetelében. Fiatal temperamentumának egész szenvedélyét beleadta ebbe a nagy reménységbe. Azután volt egy nagyon szomorú napja: nagypéntek. Gondoljuk el, micsoda borzasztó dolog lehetett látni neki azt, ami ott ment végbe a jeruzsálemi vesztőhelyen. Különösen a középső kereszten: ott függött élete reménysége, mintha az élete hevert volna romokban, élete omlott volna össze, amikor ránézett arra a keresztre. Mindennek vége van!

Van-e egyáltalán értelme, hogy tovább éljen, mikor a reménységei összeomlanak?!

Ó, de sokan mondják. „Érdemes még tovább élni?"

 

Nézzük, milyen hatalmas változásnak kellett végbemennie ennek az embernek az életében, hogy minden drága reménysége tökéletes szertefoszlása után így szólt Róla: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által".

Tehát valami nagyon nagy dolog történt. Nagypéntek után eljött a húsvét. Jézus feltámadott! Ez a Jézus, Aki az egész reménységét élvezte. Akinek a halálával együtt az egész reménysége sírba szállt. Íme, ez a Jézus feltámadt a halálból. Tehát ami összeomlásnak látszott, temetésnek és halálnak és a reménység kimúlásának, az tulajdonképpen egy új kezdet volt.

Egy egészen új reménység kezdete, épp annak az élő reménységnek a kezdete.

 

Itt van az alapja minden igazi reménységnek, amelyik soha nem fog meghalni, kimúlni.

Tehát ebben a tényben, történeti tényben, hogy Jézus feltámadt a halálból!  Ez az a lobogó tűz, amelynek a lángjánál minden kimúlt, elaludt reménység feltámadhat: hogy Jézus feltámadott!

Minden reménység, amely nem Jézus életerejének ennél a tüzénél kap lángra, halott reménységgé fog változni előbb-utóbb.

Az igazi hit egyúttal mindig reménység és hogyha valaki hisz ebben, nyugodtan tekinthet bármilyen helyzetben reménykedve a holnap és a holnapután elé vigyázó reménységgel.

De ez a reménység, amiről itt szó van, nem az a színtelen idealizmus, amely egészen egyszerűen szemet huny a valós tények és problémák előtt, nem látja meg azokat.

Semmiképpen sem az az olcsó optimizmus, amelyik minden további nélkül könnyelműen átnéz a problémák felett.

Ez a reménység semmiképpen sem álomvilágba, illúzióba való belemerülés az élet kemény realizmusából.

Az élő reménység, amiről Péter beszél, egészen más.

Reménykedni, azt jelenti, hogy az Isten lehetőségével számolni.

Ez az új dimenzió, ami belekerül az ember életébe, az Isten lehetőségének a dimenziója.

Ezt jelenti reménykedni. Számolni kell mindenféle helyzetünkben Isten lehetőségével.

Arra a Valakire számítani, Aki már egyszer a történelem folyamán húsvét reggelén hitelre méltónak és képesnek bizonyult a legreménytelenebb problémákkal szemben.

Ez a reménység azt az abszolút bizonyosságot jelenti, hogy az Isten, Aki Jézust a halálból feltámasztotta, most is itt van. Ez az Isten most is uralkodik, ez az Isten intézkedik most is, mindenféle helyzetben.

Az élő reménység arra számít, hogy Jézusnak a földön való megjelenésével elindult valami hatalmas isteni akció: a megváltás folyamata, és ezt az akciót Isten tovább folytatja és diadalra viszi a teljes kibontakozásig, teljes diadalra juttatja.

„Aki elkezdte bennünk a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig."

Ezért a keresztyén ember reménység alatt tudja látni az egész világot.

Ha akármilyen reménytelen is sokszor a helyzet, reménység alatt látja az egész világot, mint a szántóvető ember, aki bevetette a szántóföldet, és már ott csírázik a jövendő termés ígérete, reménye.

Mindig tud reménykedni ez az ember az életnek bármilyen sorsfordulata felett, ott látja Istent a szenvedés és a bűn felett. A népe jelene és jövője felett, a feszült világhelyzet felett, a nagyhatalmak tárgyalásai felett is ott látja a végső valóságot: az Istent.

Az Istennek abszolút, végső győzelmét, ami elkezdődött húsvétkor, Jézus feltámadásában.

A mi reménységünk sohasem valamire, hanem mindig Valakire irányul, és ez a legfontosabb.

Nem valamire - hogy valahogyan lesz, megfordul a sorsom, kimenekedem valamiféle bajból -, hanem mindig Valakire. Az élő, hatalmas, kegyelmes, megváltó Istenre magára.

Testvérek, épp ezért nincs reménytelen helyzet, akármennyire is összekuszálódtak az események szálai valakinek az életében.

Akármilyen megfoghatatlannak is látszik egy probléma, vagy a szorongatás ideje tűnik végtelennek. Akármennyire semmire sincs kilátás, nem reménytelen sohasem, mert a mi reménységünk azon alapul, hogy Isten Jézus halálában és feltámadásában feltárta előttünk a szívét - vigyázzunk, nem az útjait, hanem a szívét tárta fel előttünk!

Tehát nem tudjuk, mit akar velünk, merre vezet, mit hoz reánk, az útjait elrejtve hagyta, de egyet határozottan tudunk: hogy Isten tartja kezében a sorsunkat és irányítja az eseményeket.

Ő Jézusban mellénk állt, és mindazzal, amit még cselekedni akar velünk, mindig hű marad ahhoz, amit Jézusban kijelentett. Jézusban pedig azt jelentette ki, amit magának Jézusnak a neve jelent, hogy „velünk az Isten".

Ehhez Ő mindig hű marad. Ez a mi reménységünk alapja.

Az a csodálatos, hogy ezt a reménységet a halál sem tudja kioltani, mert akkor is él, amikor a földi tudomány, hatalom, bölcsesség csak azt tudja mondani: „Ember, hagyj fel minden reménnyel!"

Tehát a halállal szemben is ennek a reménynek jövendője van, a feltámadt Krisztusban.

Hívő, reménykedő ember nem a halál felé halad,

hanem az örökkévalóság felé, mint egy örökös, aki tudja, hogy mi vár rá.

Így a keresztyén reménység a végső reménység, bizonyosság.

Reménykedve élni, azt jelenti, hogy nem csavargója vagyok ennek az életnek, akit ide-oda hány-vet a sorsnak a szeszélye, hanem vándora, akit hazavárnak, akinek minden megtett kilométerrel csak tovább nő a reménysége, mert egyre közelebb jut a végső beteljesedéshez.

Próbáljuk meg hát, Testvérek, így látni mindig azt az utat, amelyen járunk.

Ez a reménység felszabadult életűvé teszi az embert.

A szív fájdalmát is beragyogja mindig valami felülről jövő tiszta derű.

Persze ez az öröm nem hangulat, érzelem, ez a mélyen rezdülő alaphangja az egész életnek.

Ez a kibeszélhetetlen, dicsőült öröm, a felszabadultság öröme. Olyanforma öröm, mint az édesanyáké a gyermekszülés után, hogy sok még a fájdalom, de még nagyobb az öröm, ami az új élethez fűződik, mely a reménységből ered.

Hogyha nekünk ilyen reménységünk van, akkor nem kell nekünk olyan bizonytalanul, nyomottan, letörten járnunk. Mert vegyük tudomásul, hogy te is meg én is a leggazdagabb Édesatyának, a világ Urának vagyunk a gyermekei, a szeretett gyermekei! És fenntartott helyünk van az örökkévalóságban - ahogyan írja az apostol. Ennek a tudatában éljünk!

Én nagyon jól tudom, hogy terhek nehezednek reánk, a mindennapok gondjai sokszor felőrlik az idegeinket. Néha fájdalmat ad az élet, nem is vagyunk mindig olyan nagyon jókedvűek, de épp ezért próbáljuk meg elkezdeni a napot mindig azzal az élő reménységgel, amelyik számol az Isten lehetőségével.

Ezzel az új dimenzióval - az Isten lehetőségével - kezdjük minden reggel a napot, azzal a boldog hálaadással, hogy milyen jó: megint itt van az új nap, nagyszerű alkalom arra, hogy a láthatatlan Jézus iránt való szeretetemet megmutathassam!

Láthatóvá tehetem az embereknek és segítségükre lehetek nekik azzal a kimondhatatlan, dicsőült örömmel, ami a szívemet átjárja az élő reménység által.  Ámen.

Egyedüli reményem,
Ó, Isten, csak te vagy;
Jövel és nézz meg engem,
Magamra ó, ne hagyj!
Ne légy tőlem oly távol,
Könyörülj hű szolgádon,
Úr Isten, el ne hagyj!

(276. dicséret 1.vers)

Bp. 1965. augusztus 15.

Dr. Joó Sándor

református lelkipásztor

 

***

 

25. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 6.)

Advent második vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

***

Keresztelő János születése

„És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent." (Lukács 1, 64)

Advent első vasárnapján láthattuk, hogy Keresztelő János születésének körülményeiről miként tudósít a Szentírás a Lukács evangéliuma első fejezetében. Láthattuk, hogy Júdea kis falujában egy idős házaspár Zakariás és Erzsébet csodaként nyernek gyermekáldást. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

Láthattuk, hogy amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte a jeruzsálemi templomban, Isten váratlanul és rendkívüli módon megüzente neki, hogy fiúk születik, aki a Messiás, az Úr Jézus Krisztus útkészítője lesz.

Láthattuk, hogy igen különös dolgok történtek ott Júdea hegyei között, abban a kis faluban, amikor a falu papja Zakariás hazaérkezett Jeruzsálemből megnémulva.

El sem tudjuk képzelni milyen keserves lehetett így az élete. Egy pap, aki nem tud beszélni- rettenetes csapás ez, ugyanis azt veszi el tőle az Úr, amivel a kenyerét keresi, - a beszédét! Az angyal ezeket a súlyos szavakat mondta neki a templomban: „Amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek." (Lukács 1,20)

És úgy is lett minden. Zakariás felesége Erzsébet, az ígéret szerint gyermeket fogant, majd titkolódzott és rejtőzködött, mivel már idős volt. Egyszerre volt jelen az életében az öröm és a szomorúság!

Döbbenetes kép. Egy kismama, aki így várja első gyermekét, akiért egy életen át imádkozott, és amikor Istentől végre megkapja a gyermekáldást, a férje megnémul. Együtt a néma férjével várják a baba születését.

 

Zakariásnak kilenc hónap némasága alatt volt ideje újra és újra átgondolni mindazt, amit az Úr angyala mondott neki a jeruzsálemi templomban. Tudjuk, hogy az angyal nagyon részletes információkat, pontos tényeket közölt a születendő Keresztelő Jánosról:

 • Ø  Ne félj Zakariás, meghallgatásra talált a könyörgésed:
 • Ø  feleséged, Erzsébet fiút szül neked,
 • Ø  Jánosnak fogod őt nevezni.
 • Ø  Örülni fogsz,
 • Ø  boldog leszel,
 • Ø  sokan örülnek majd az ő születésének,
 • Ø  nagy lesz ő az Úr előtt;
 • Ø  bort és részegítő italt nem iszik,
 • Ø  már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
 • Ø  Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
 • Ø  és őelőtte (a Messiás előtt) jár az Illés lelkével és erejével,
 • Ø  az atyák szívét a gyermekekhez,
 • Ø  az engedetleneket az igazak lelkületére térítse,
 • Ø  hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
 • (Lukács 1,13-17)

Amikor kilenc hónap csönd, teljes némaság után gyermeke körülmetélésének ünnepén végre visszakapta Istentől a beszédkészségét, már mindezt sokszor átgondolhatta magában, és megállapíthatta, hogy amit Isten üzent, minden sorra beteljesedett. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen." (Lukács 1,37)

A gyermek születése utáni nyolcadik napon jön a következő meglepetés.

A hagyománytól és szokástól teljesen eltérően a gyermek nem a Zakariás nevet kapja az édesapa neve után, hanem ahogyan az Úr Angyala kijelentette: „Jánosnak fogod őt nevezni", ami azt jelenti ISTEN KEGYELMES!

Amikor Zakariás újra meg tudott szólalni, hatalmas erővel tört fel a szívéből, lelkéből az Isten magasztalása, a hálaadás. Első szavaival áldani kezdte az Urat, mert megértette, hogy ISTEN MEGLÁTOGATTA az ő népét!

„És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent." (Lukács 1, 64)

„Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..." . (Lukács 1, 67-70)

 

TANULSÁGOK

Zakariás és Erzsébet története igen sok tanulságot tartogat a hitben élő emberek számára. Először is tudjuk azt, hogy milyen komolyak voltak a hitben, hisz így tudósít róluk a Biblia: „Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint." (Lukács 1, 6)

Tudjuk, hogy Isten nem csak akkor az Ő életükben, hanem ma is meglátogatja a népét, mert ma is van népe Istennek.  Heidelbergi Káté 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

„Hiszem, hogy Isten Fia, a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok."

Mi is így lettünk keresztyénné, Isten Szentlelke és Igéje által megérintve!

Az Ő „látogatása" sokszor váratlanul, rendkívüli módon történik.

Egyszer csak Isten Igéje és Szentlelke által megszólít minket. Egyszerre érthetővé válik a bibliai üzenet, fölragyog az Úr Jézus Krisztus örök evangéliuma, és eljut a szívünkig.

Isten Szentlelke megérteti velünk, hogy az Úr Jézus keresztáldozatával váltott meg minket, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy bűnbocsátó kegyelmével, szeretetével vett körül és örök életet ad Övéinek!

Mindezek hatására egyszer csak megértjük, hogy Istennek terve van a mi kis törékeny életünkkel is és mennyei áldásokat tartogat a számunkra!

A mi Istenünk viszont jogosan várja el gyermekeitől, hogy legyenek hűségesek a hitben, kitartóak a könyörgésben és rendületlenül kövessék az igazságot szeretetben! (Efezus 4,15)

Boldogok vagyunk, ha mi is megértjük, fölfedezzük életünkben Istenünk jelenlétét, nagyságos dolgait!

Zakariás és Erzsébet tanulságos történetéből megérthetjük azt is, hogy bármilyen súlyos terhek, próbák alatt roskadozik is sokszor az életünk, mégis MINDIG JÓ KEZEKBEN VAGYUNK.

Tudnunk kell, hogy Isten tőlünk is gyakran elvesz valamit, hogy sokkal többet és jobbat adhasson helyette!

Legyen bennünk mindig alázat, engedelmesség és hála, úgy a terhek viselésében, mint a boldog percekben!

Boldog ember az, aki már átélhette Isten gyógyítását, akinek már megnyílhatott a szeme és megoldódhatott a szája az Istendicséretre!

Legyen számunkra ez is örök tanulság! Nyíljon meg a szívünk, hogy nyílhasson a szánk is végre, hogy amíg élünk elmondhassuk örömmel és hálaadással, hogy ÁLDOTT AZ ÚR, aki minket is meglátogatott és megszabadított!

Tudjuk, hogy Zakariás és Erzsébet gyermeke, Keresztelő János pontosan úgy, ahogy az Úr angyala előre megmondta, tökéletesen betöltötte küldetését. Rendkívüli feladata az volt, hogy a Messiás hiteles útkészítője legyen, hogy Úr Jézusra mutasson, mint Isten Bárányára, vagy mint eljövendő Királyra, Aki örökké uralkodik és ítélni fog eleveneket és holtakat.

Nekünk, mai hitben élő Krisztus-követőknek is megvan a küldetésünk értelme és célja, mégpedig az, hogy a mi életünk is határozottan és egyértelműen a Megváltóra, az Úr Jézus Krisztusra kell, hogy mutasson.

Hálás szívvel köszönjük meg naponta, hogy az Úr Jézus minket is megszabadított és tökéletes keresztáldozatával bűneinkből megváltott, körülvett szeretetével, bűnbocsátó kegyelmével. Ő lett Ura és Királya életünknek, mi pedig az Ő tulajdonai lettünk.

Ő az, Aki Szentlelke által megnyitja a mi szívünket és ajkainkat is, hogy hálából áldani tudjuk Őt örökké!

 • Luther Márton írja:
 • „És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az Ő királyságának nem lesz vége." (Lukács 1,33)
 • „Krisztus a te Királyod, kit Isten egyenest neked ígért s kinek tulajdona vagy, hogy csak Ő uralkodjék rajtad, - lélekben, nem testi értelemben. Őt kívántad kezdettől fogva; atyáid vágyakozó szíve is érte sóhajtozott s utána kiáltott. Ő vált s szabadít meg mindentől, ami eddig megterhelt, legyűrt s fogva tartott! Drága ige ez a hívő szívnek!
 • Mindezt az ész nem látja, a természeti ember se éri föl,- CSAK A HIT EGYEDÜL!"

 

464. DÍCSÉRET

 • 1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom. A gonosztól óvj te meg,
 • Meg ne rontson engemet.
 • 2. Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt; Élet útját megmutasd,
 • Én meg nem találom azt.
 • 3. Gyógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán; Kétség, gond ha gyötrenek,
 • Biztasd nádszál hitemet.
 • 4. Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom: Hit, remény és szeretet
 • Töltse be a szívemet.
 • 5. A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot: Hordjam olyan csendesen,
 • Mint egykor te, Mesterem.
 • 6. Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat,
 • S mennyországod béfogad.

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia,

és e hitben életetek legyen az ő nevében. (János 20,30)

***

 

MEGDÖNTHETETLEN BIBLIKUS TÉNYEK!

 

A Szent Biblia tökéletesen KRISZTOCENTRIKUS!

Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János 14,6)

„ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Apostolok Cselekedetei 4,12)

 

I. Minden ember a halála pillanatában Isten elé áll, és végleges, változhatatlan helyre és állapotba kerül.

Minden azon dől el, hogy az utolsó pillanatáig hogyan viszonyult Teremtőjéhez, a Megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten örök Igéjéhez, a Szent Bibliához. Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él!" (János 11,25)

 

II. Minden ember élete során háromféleképen viszonyulhat a Szent Bibliához!

A.) KRISZTUSKÖVETŐKÉNT

Tiszta, áldott, üdvözítő krisztusi hittel

B.) KRISZTUSGYŰLÖLŐKÉNT

Hitetlen, tagadó, ateista, antiteista hozzáállással

C.) BIZONYTALANUL

Vallásoskodó, kételkedő, felületes, hiszékeny, tévelygő hozzáállással

 

„Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsidók 4, 12)

 

III. Az Úr Jézus Krisztus ítélni fog élőket és holtakat! (Máté ev. 25,31-46)

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETKOR CSAK KÉTFÉLE EMBER LESZ.

A.) ÜDVÖZÜLŐK (Atyám áldottai), akik az örök életre jutnak.

b.) ELKÁRHOZÓK( átkozottak), akik az örök tűzre (gyötrelemre) jutnak.

 

„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3,18)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Kérjük, ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is.

A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

(Filippi 4,23)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

Budapest, 2020. december 6.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

*****

24. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. december 3.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

AZ IGAZI ÖRÖMFORRÁSRÓL

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

***

Túrmezei Erzsébet: A FORRÁSHOZ

 

 • „Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod
 • által látunk világosságot." Zsoltár 36.10
 • „Te nemcsak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni.
 • Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat."
 • ( Sören Kierkegaard)
 • Tiszta- bővizű csodálatos Forrás,
 • keresd tovább a szomjasakat!
 • Látod, mennyien vannak!
 • Posvány vizével oltják szomjúságuk.
 • Szomjaznak, életre, szeretetre,
 • irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra,
 • örömre, igazi szabadságra.
 • Szomjazók számlálhatatlan serege!
 • Mi lesz velük, ha rád nem találnak?!
 • Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket,
 • ahogy szüntelen útban vagy feléjük,
 • meg se várva, hogy ők keressenek!
 • Milyen csodálatos titok!
 • Boldog, akit már megtaláltál,
 • s nem posványok mérgező vizét issza!
 • Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé,
 • és belsejéből szeretet, öröm,
 • irgalom, jóság:
 • élő víz fakad.
 • Krisztus-forrás,
 • Te áldott, drága, tiszta,
 • keresd tovább a szomjasakat!

 

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

Az evangélium görög szó és örömhírt jelent.

Az öröm, a keresztyén ember egyik meghatározó jellemvonása.

Nem úgy általában az öröm, hanem az kifejezetten az Úrban való öröm.

Pál apostol a Filippibeliekhez írt levélben 6-szor fordul elő az, hogy ÖRÜLJETEK.

 

Tudjuk, hogy a Jézus Krisztusban való élet rendkívüli és gyümölcstermő élet:

„Aki énbennem marad és én őbenne az terem sok gyümölcsöt." (János 15,5)

A Lélek gyümölcsei között az egyik fontos „termés" az öröm! (Galata 5,22)

Az Úr Jézus Krisztusban való életet meghatározza a hit: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van."

Meghatározza a cselekvés, a munkálkodás: „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban."

Meghatározza a bizalom és biztonság. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."

Mert Jézus Krisztus jelenlétében van meghatározva az életünk, a jelenünk, a jövőnk, egész lényünk.

Micsoda biztonság ez!

A hit lett a lételemünk, olyan áldott és szent élettér ez, mint halnak a víz, nélküle csak fuldokolnánk, vergődnénk. Egyetlen biztonságunk, nyugalmunk, békességünk csak Krisztusban lehet.

 

***

Örülni egy megszomorodott világban!

A szomorú statisztika szerint hazánk egy depressziós ország.

Jól tudjuk, hogy ennek a világnak igenis nyomós oka van a szomorkodásra. Az ördög erről mindig gondoskodott, hogy növelje az emberek létbizonytalanságát, veszélyérzetét, hogy ha lehet, ne érezzék jól magukat bőrükben. Csak néhány adat:

Az emberek nagy többsége általában: csalódott, gondterhelt, reménytelen és kilátástalan.

Rendszeresen veszélyekről hallunk: Járványok, háborúk, földrengések, betegségek.

Veszélyeztetett korban élünk: Nagyon veszélyes körülöttünk a világ.

Veszélyben a tisztesség, egyre durvábba az erkölcstelenség...

Veszélyben a megélhetés: egyre nő az infláció, a munkanélküliség, stb.

De sokan mondják manapság: Nem tudok én már semminek sem örülni!

 

Emlékezzünk csak a Bibliában Naomi személyére! (Ruth könyve első fejezet)

Ő is milyen mélyen volt, amikor elkeseredettségében ezt mondja:

„Ne hívjatok engem többé Naominak,(szépség, öröm, kedvesség) hívjatok inkább Márának."(keserűség) „Elért engem az Úr keze: megkeserített, megalázott, bajba döntött. Egész családommal mentem el és kifosztottan jöttem haza."

Nagy tanulság ez számunkra, mert Naomi ebben a szomorú lelkiállapotában csupán önmagát látta. Csak a sebeire, fájdalmára, gyászára nézett és nem az élő Istenre, és a mérhetetlen keserűségének könnyeitől nem látta az Istentől már mellérendelt hűséges, csendes, szelíd Ruth-ot, aki által később megvigasztaltatik.

 

***

Krisztusban örvendező keresztyén testvéreim, az Ige nektek ezt üzeni: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek."  (Filippi 4,4)

Igaz ez az Ige ránk nézve? Hát nem úgy nézünk ki mi is sokszor, mintha Pál apostol arra tanítana minket, hogy: „Szomorkodjatok az Úrban, ismét mondom, szomorkodjatok." Hát nem tragikus ez a hozzáállás?

A szomorúság komoly gátló tényező, mivel hajlamosak vagyunk magunkat sajnálni és sajnáltatni: „beteg vagyok, bajban vagyok, árva vagyok, stb." Az élő Isten természetesen mindezekről, sebeinkről, terheinkről, fájdalmainkról jól tud. De ne felejtsük el, hogy az Úr ezt is mondja: „ÉN VELED VAGYOK!"

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézsaiás 41,10)

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek." (Filippi 4,4)

Az Ige figyelmeztet minket, hogy tudunk mi egyáltalán úgy igazán, szívből, őszintén örülni?

Csak a miheztartás végett: Nem azt mondja, hogy:

Szoktál-e örülni a pénzednek, a megélhetésednek, a vagyonodnak?

Szoktál-e örülni a kényelemnek, az egészségnek, a jólétnek, a gazdaságnak?

Szoktál-e örülni a családodnak, a gyermekednek, az unokádnak?

Szoktál-e örülni az egyházadnak, a templomnak, az éneklésnek, a prédikációnak?

Mert az is megtörténhet, hogy ezeknek sajnos nem mindig lehet örülni!

Itt a kérdés az, hogy naponta tudsz-e örülni az Úr Jézus Krisztusnak?

Az Ő kegyelemének, a kiválasztatásodnak, a megváltatásodnak, a bűnbocsánatnak, amit Tőle kaptál?

A kereszten érted meghozott drága áldozatának, a Tőle kapott új életednek, a mennyek otthonának?

Mi ad okot őszinte, tiszta, áldott örömre, ha ez nem?

Igaz e ránk nézve a Péter apostol levelében megírt örök üzenet?

„Őt (Jézus Krisztust) szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét." (1Péter 1,8-9)

 

Az Úr Jézus Krisztus mellett mindig örömre volt oka annak, aki tiszta szívvel Őhozzá jött!

Tudjuk a Bibliából, hogy oly sokan megtapasztalhatták ezt, például:

A bethesda partján, a 38 év óta beteg ember meggyógyulásakor

Jairus otthonában a halottas házban, a 12 éves kislány feltámasztásakor

Bethániában: Lázár feltámasztásakor

Zákeus házában: melynek, és akinek akkor lett üdvössége

A tékozló fiú apjának házában: „Örüljetek velem, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott"

 

***

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek."  (Filippi 4,4)

Igenis, bárki elmondhatja, hogy könnyű örülni akkor, ha minden rendben van körülöttünk, a gondtalan kiegyensúlyozott életben, amikor elkerülnek a gondok, a bajok!

Amiről a Szent Biblia beszél, az különbözik, minden más örömtől! Ez az öröm, „mégis öröm"!

Csak Jézus Krisztusban van okunk, és tudunk így örülni, a körülményektől teljesen függetlenül!

Ez az öröm: „Kimondhatatlan és dicsőült öröm" (1Péter 1,9)

„...annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben." (Lukács10,20)

Ez az öröm a szenvedésben is öröm!

„Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle hazugságot mondanak ellenetek. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben."(Máté, 5,12)

„Sőt amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő megjelenésekor ujjongva örülhessetek." (1Péter 4,13)

CSODÁLATOS A MI MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS!

Csodálatos Megváltónk van!

Csodálatos Megváltónkat megismerni, vele életünket rendezni, vele élni:

megmentetnek lenni, szeretetében ÖRÜLNI, kegyelméért naponta hálát adni, jóságát megköszönni, mennyei jelenlétét, békességét tapasztalni, vezetésének boldogan engedelmeskedni,

 

Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége Rá, és milyen kevesen tudják, hogy Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket. Mivel oly sokan nem tudják és nem ismerik Őt a legfontosabbat, ezért természetesen beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek, HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú és embertelen világba.

Nélküle minden érték hiányzik!  A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...! Mert a szeretet hiányzik!

Isten SZERETETE hiányzik nagyon!  JÉZUS KRISZTUS HIÁNYZIK AZ ÉLETÜKBŐL!

 

A küldetésünk és felelősségünk nem kevesebb, mint az, hogy mindenkivel megismertessük az Élet Beszédét, az egyetlen örömhírt, a mi áldott Urunkat és Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust.

Isten angyala is ezt parancsolta az apostoloknak: „Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét!" (Apostolok Cselekedetei 5,20)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására a Szentírás egyéni tanulmányozása, és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

 

Kérjük ne feledjék a gyülekezetünk elnökségének Fontos Felhívását, és adják tovább a hírt másoknak is. A hír itt található:/fontos-felhivas/

Tudjuk, hogy ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

Református énekeskönyv:

https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/hangzo-enekeskonyv/

https://www.youtube.com/user/reformatusenekek/videos

Heidelbergi Káté: Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

 

*****

23. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 29.)

Advent első vasárnapja

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

ADVENTI ÉNEK (312)

1. Várj, ember szíve készen,
Mert jő a Hős, az Úr! :/:
Ki üdvösséged lészen,
Szent győztes harcosul.
Fényt, éltet hozva jő,
Megtört az ősi átok:
Kit vágyakozva vártok,
Betér hozzátok Ő.

2. Jól készítsétek útát!
A vendég már közel. :/:
Mi néki gyűlölt, útált,
Azt mind vessétek el.
A völgyből domb legyen,
Hegycsúcs a mélybe szálljon,
Hogy útja készen álljon,
Ha Krisztus megjelen!

3. Az Úr elé ha tárod
A szív alázatát, :/:
Őt nem hiába várod:
Betér hozzád, megáld.
A testi gőg: halál!
De bűnödet ha bánod,
Szentlelke bőven árad,
S a szív üdvöd talál.

4. Ó, Jézusom szegényed
Kér, vár, epedve hív: :/:
Te készítsd el, tenéked
Lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát!
Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás,
Úgy áldja Krisztusát.

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

"Istenünk könyörülő irgalmából meglátogatott minket a naptámadat a magasságból." (Lukács 1,78)

A D V E N T

ADVENTUS DOMINI = Az Úr jövetele

A Karácsony előtti négy hetet jelenti.

Az Úr Jézus Krisztus négyféle eljövetelére emlékeztet minket.

I.          Már eljött, amikor 2000 évvel ezelőtt testet öltött Betlehemben.

II.          Eljön, amikor megtérésünkkor belép az életünkbe, és a szívűnkbe költözik.

III.          Amikor meghalunk, azonnal az Ő színe elé fogunk állni.

IV.          Ígérete szerint újra el fog jönni, ítélni élőket és holtakat.

 

***

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:

hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.

Engedjük, hogy az Ige formálja életünket,

mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

***

Olvassuk el Istenünk áldott Igéjét a Lukács írása szerinti szent evangélium 1 fejezetét.

 

***

Keresztelő János születése

„Ne félj Zakariás, mert meghallgatásra talált a te könyörgésed:

feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy lesz ő az Úr előtt..." (Lukács 1,13-15)

 

ISTENNÉL MINDEN PONTOSAN IDŐZÍTVE VAN

Kedves testvérek, advent első vasárnapján Keresztelő János születésének körülményeit olvashatjuk a Lukács evangéliuma első fejezetében. Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár Zakariás és Erzsébet öreg korukig imádkoztak gyermekáldásért, de hiába. Egyik nap azonban, amikor Zakariás éppen a papi feladatait végezte a jeruzsálemi templomban, Isten rendkívüli módon megüzente neki, hogy fiuk születik, aki a Messiás, az Úr Jézus Krisztus útkészítője lesz.

Hitetlensége miatt, gyermeke születéséig megnémult. El tudjuk képzelni milyen szomorú lehet egy néma pap? Feladatát nem tudja ellátni. Megfosztatott a szótól. Kilenc hónap csönd, teljes némaság.

Kilenc hónap után, amikor Isten akaratából újra meg tudott szólalni, hatalmas erővel tör fel a szívéből, lelkéből az Isten magasztalása. (Lukács 1, 64-79) Ezt a kitörő hálaimát az Anyaszentegyház Benedictus -ként ismeri. „Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva..."

 

Istenünk nagyszabású üdvterve már a világ megteremtése előtt készen volt.

Ebből az igéből is megláthatjuk, hogy Isten az Ő tervét lépésről lépésre feltartóztathatatlanul valósítja meg.

Zakariás papot választotta ki arra, hogy az ő gyermeke Keresztelő János legyen az Úr Jézus Krisztus előfutára.

Abban, hogy öreg koruk ellenére mégis gyermekük szülessen az a csoda, ahogyan Isten ezt az emberileg elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja.

Miközben Isten nagy terve kibontakozik, Ő számon tartja az éveken át elhangzott imádságokat is, és felel azokra.

Láthatjuk, hogy Istennél minden esemény hajszálpontosan időzítve van.

Mindent végtelen bölcsessége szerint, és a mi érdekünkben valósít meg.

Számára nincs akadály, és nincs lehetetlen!

Még Zakariás hitetlensége sem lehetett akadálya Isten cselekvésének.

Istent nem érheti semmi meglepetés, minden információnak tökéletesen a birtokában van.

Beláthatjuk, hogy Isten tettei nem a mi hitünktől függnek,

de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk ígéreteiben.

 

IDEJÉBEN

Láthatjuk, hogy Isten örök terveit mindig idejében viszi véghez.

Zakariás papnak is eljött az ideje, amikor végre a jeruzsálemi templomban végezhetett szolgálatot az Úr előtt.

Isten angyalának megjelenése is idejében érkezett, amikor Zakariás döbbenetére közli Isten akaratát.

A gyermekáldásért való imádságuk meghallgatása is idejében érkezett, bár már öreg korúak voltak mindketten.

1. Akik Isten gyermekei, azok megvannak arról győződve, hogy ők is kiválasztott személyek, amint Zakariás is az volt. Isten gondoskodott arról, hogy Zakariás bemehessen a Templom Szentéjébe, az Ő színe elé!  Mi is szabadon jöhetünk az Úr színe elé minden napon, de mi egyedül csak az Úr Jézus Krisztus érdeméért.

2.Amint Zakariás illatáldozatot vihetett az Úrnak, úgy mi is hozhatunk fölajánlást, de csak a legdrágábbat adhatjuk:„teljes szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket". Ez legyen mindennapi áldozatunk, mert csak ez kedves az Úrnak!

3. Nekünk nem az Úr angyala jelent meg, hanem személyesen a Megváltó, az Úr Jézus Krisztus, amikor Szentlelke és Igéje által minket is nevünkön szólított és közölte velünk a világ legörvendetesebb hírét, hogy Ő annyira szeret, hogy szent vérén megváltott minket!

4. Jó tudnunk azt is, hogy nemcsak a Zakariás könyörgése hallgattatik meg, hanem a mi imádságunk is! Legyen ez vigasztalás mindazoknak, akik talán évek vagy évtizedek óta imádkoznak valakiért, vagy valamiért!

A mi áldott Istenünk mindig idejében cselekszik! A mi adventi várakozásunkat is idejében fogja megkoronázni az Úr Jézus Krisztus visszajövetelével. Legyen minden nap áldott adventünk és várjuk készen az Urat!

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia,

amelyikben nem is gondoljátok!"

(Lukács 12,40)

Trencsényi László

lelkipásztor

 

***

ADVENTUS DOMINI

24 BIBLIAI KIJELENTÉS ARRÓL, HOGY MI AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS

FÖLDI KÜLDETÉSÉNEK, ÉS ELJÖVETELÉNEK CÉLJA

 

Az IGE, az Úr Jézus Krisztus értünk megtestesült

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." Jn 1,14.

 

Az Úr Jézus Krisztus értünk emberré lett

„Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."1Tim 3,16.

 

Az Úr Jézus Krisztus az Atyától, Istentől jött

„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." Jn 16,27-28.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött messiási küldetésének betöltésére

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét." Lk 4,18-19

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a törvényt betöltse

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." Mt 5,17.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá fogadja

„Isten elküldte Fiát..., hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Gal 4,4-5.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy az ördög munkáit lerontsa

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1Jn 3,8b.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megtörje a halál erejét, és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet

„A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." 2Tim 1,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus ítéletre jött a világra

„Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Jn 9,39

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megszabadítsa népét

"...mert Ő szabadítja meg népét bűneiből." Mt1,21.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról

„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy világossága legyen a világnak

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,46.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy hirdesse az Igét

„..hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem." Mk 1,38.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy a bűnösöket üdvözítse

„Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse." 1Tim 1,15.

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megváltson és megtisztítson minket

„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé." Tit 2,14.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy életét adja váltságul sokakért

„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Lk 5,31-32.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megmentse az elveszetteket

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lk 19,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy megmentse a világot

„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem." Jn 12,47.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy bűneink adósságát kifizesse

„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." Kol 2,14

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Jn 10,10.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy elhozza az üdvözítő hit „lobogó lángját"

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!" Lk 12,49.

 

Az Úr Jézus Krisztus jött, hogy személye egyértelművé tegye a hitet

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem - mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást." Lk 12,51.

 

Az Úr Jézus Krisztus, mint Isten Báránya eljött, hogy drága vérén megváltson minket

„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek." 1Pét 1,18-20.

 

***

„Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen."

(Róma 16,27)

 

***

H I R D E T É S E K

Hirdetem, hogy a kialakult közegészségügyi helyzet miatt templomunkban, sajnos még egy ideig továbbra sem találkozhatunk. Addig is az Istennel való közösségünk gyakorlására, a Szentírás egyéni tanulmányozása és az imádság adatott számunkra.

 

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát.

Most, advent idején a Lukács írása szerinti szent evangélium 1-2 fejezetét is alaposan tanulmányozzuk, természetesen a 12-13 fejezetekkel együtt.

Honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Honlapunk:  ( Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja)

Gyülekezeti körlevelek: lelkipásztori körlevelek

E-mail címünk:pestujhely@bpeszak.hu

 

Tisztelettel fölhívom még a figyelmet arra, hogy a honlapunkon továbbra is elérhető néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel.

Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

 

***

ONLINE ISTENTISZTELETEK

Akik szeretnének református templomokból közvetített online istentiszteletekbe bekapcsolódni, itt találhatnak lehetőségeket:  http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1 Ezek közül is tisztelettel ajánlom, a Budapest -Pasaréti Református Egyházközség vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletét, mely ezen a linken tekinthető meg.

A sok hasznos hallgatható igehirdetés mellett tisztelettel ajánlom: https://bibliaszov.hu/ honlapot és Cseri Kálmán szolgálatait https://cserikalman.hu/

***

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS

Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

Hivatali telefon: 06 (1) 4192829

Sürgős esetben: 06 (30) 2484032

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Egyéb elérhetőségeink:

Gondnok: 06 (20) 4174622

Templomnyitás: 06 (30) 2125462

***

AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL

Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."(Apostolok Cselekedetei 20,35) Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk továbbra is az adományokat, mellyel gyülekezetünk életét kívánják támogatni. Jelenleg az adakozásra csak átutalással van lehetőség. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos kormányzati közleményeket, és valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy külön is imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért. VIGYÁZZUNK magunkra és másokra!

 

***

Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző Pásztora!

 

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek

magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget

és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg

egymásnak, ahogy az Úr is megbocsátott nektek."

(Kolossé 3,12-13)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!


Budapest, 2020. november 29.

Trencsényi László

lelkipásztor

 

 

 

 

*****

22. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 26.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

Tolerancia VAGY szeretet?

Írta:  Dr. Sipos Ete Álmos református lelkipásztor

„Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által,hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata!" Róma 12, 2

A keresztyének a másvallásúak felé az elfogadást vagy a szeretetet gyakorolják?

Magyarországon, néhány évvel ezelőtt senkit nem foglalkoztatott komolyan a nem keresztyén vallásokhoz való viszonyulás témája, míg napjainkra ez a probléma a magyar keresztyénségnek is megválaszolandó kérdésévé vált.

Ennek egyik oka kétségtelenül a kommunista világrend összeomlásában keresendő, amelynek következményeként Európa korábban zárt határai jóval könnyebben átjárhatóvá váltak és megindulhatott a történelem során - legalább is méreteiben - egyedülálló népvándorlás keletről nyugatra.

E népvándorlásnak egyik hídja Magyarország lett, és egyre több jel utal arra, hogy országunk nemcsak hídja, de cél országa is lett és lesz a vándorló néphullámnak.  Az egész Európát elárasztó - főként távol-keleti - népesség magával hozta kultúráját, vallását ill. sajátos világnézetét is.

A vándorló tömegek vallásait természetesen Európa régóta ismeri, sőt számukra pl. Magyarország a 19. sz. végétől vallásszabadságot is biztosított - gondolunk itt elsősorban az iszlámra és a zsidóságra - ami viszont új volt, az a nem keresztyén vallások követőinek egyre növekvő száma. Mozlim mecsetek, buddhista szentélyek tucatjai épültek és épülnek folyamatosan, mozlim és zsidó iskolák és egyetemek nyílnak, a hinduizmus tanait képviselő és gyakorló különféle közösségek sokasága alakul szerte Európában is.

Ez a hatalmas ideológiai-vallási hullám egy olyan Európába érkezett és egy olyan Magyarországra, amelynek keresztyénsége identitását már majdnem elvesztette, az államhatalommal összefonódott és hitelességi zavarokkal küszködő egyházi vezetősége pedig a tömegekre vajmi kevés lelki hatást tud gyakorolni.

 • De a keresztyének egyházias, templomlátogató tagjai sem tudják pontosabban megfogalmazni már, hogy mit is hisznek és ezért nyitottak minden olyan vallás felé, amely tanításait érthetően és egyszerűen meg tudja fogalmazni. Ez az ún. keresztyén tömeg Európában éppúgy, mint hazánkban már nem tud különbséget tenni Allah és Isten, a Dalai Láma és szent Ágoston, a Biblia és a Korán között.
 • Összekeveri a Chanukát a Karácsonnyal, a zsidó hitközséget egyháznak nevezi és keresztyén létére a templomi esküvőn marokszámra szórja a rizst az ifjú párra, hogy termékenyek legyenek és sok pénzük legyen. Ahogy manapság mondják, az már csak hab a tortán, hogy mindehhez betársul még szegény református egyházunk hetilapja is, amely olvasóinak melegen ajánlja a taoista pogány filozófia egyik okkult termékét az íriszdiagnosztikát, mint az orvostudomány újabb nagy vívmányát.

Az ún. keresztyén Európába érkező nem keresztyén vallású tömegek persze nemcsak gyakorolják hitüket, de többségükben erőteljes missziót fejtenek ki, ami vallásuk követelménye is. Ezt senki nem is vetheti szemükre, hiszen vallási nézeteit bárki szabadon képviselheti és terjesztheti a posztmodern Európában.

A mi kérdésünk tulajdonképpen az, hogy hogyan viszonyuljunk mi keresztyének

ezekhez a nem keresztyén vallásokhoz?

Ennek a kérdésnek megválaszolása azért nem várathat túl sokáig magára, mert az iszlám vallást követők száma: 1,3 milliárd, amely szám rendkívüli intenzitással növekszik. A hindu vallás követőinek száma: 837 millió. Vallási ideológiájuk terméke az egész világon terjedő jóga, a sajátos meditációk sokasága, és okkult gyógymódok, s e vallások kísérő jelenségei éppúgy, mint követői itt élnek közöttünk.

A buddhisták száma pedig 368 millió. Csak a buddhisták száma meghaladja Nyugat- és Közép-Európa összlakosságának számát.

A felsorolt világvallások közül a legnagyobb problémát kétségtelenül az iszlám jelenti, amelyről elmondhatjuk, hogy kifejezetten agresszív missziót folytat és nem palástolt célja a vallási világuralom - amelynek integráns melléklete a gazdasági hatalom - megszerzése bármely eszközzel. Ez a magatartás az iszlám "isten-fogalom"-ból következik, tehát nem gazdasági rugója van, mint azt némelyek gondolják.  A Jihad (szent háború) végrehajtása és az abban való részvétel Allah parancsa, amelynek egyetlen igazhitű moszlim sem állhat ellen.

A buddhizmus ennél "diplomatikusabb" vallás: kifelé békét hirdet és mosolyog, miközben szent könyvük a Shri Kalachakra szerint a buddhista harcosnak három ellenség ellen kell harcolnia: "Ábrahám-Mózes, Jézus és Mohamed", "Ezek a Démoni Kígyó családja" (Shri Kalachakra I. 154.)

Az említett vallások követői Európába érkezve és letelepedve vallási szokásaik szabad gyakorlását, vallási szimbólumaik nyílt használatát követelik, miközben a befogadó országokban a keresztyén szimbólumok ugyanilyen nyílt használata ellen tiltakoznak. (Lásd Németországban a kereszt és harangszó ellen tiltakozó muzulmánokat!)....

Sokan azt mondják, hogy amíg a keresztyének felé ilyen ellenséges ezeknek a népeknek a magatartása, addig a keresztyének is korlátozzák saját országukban a nem keresztyén vallás jogait.  Az európai keresztyén egyházak azonban mégsem ezt az álláspontot képviselik.  Az egyházakról nagy általánosságban el lehet mondani, hogy átvették a politika és a posztmodern filozófia modelljét, amelynek két kulcsfogalma van: tolerancia és dialógus.

Mi a tolerancia?

A másik meghallgatása, majd megértése és véleményének tiszteletben tartása. Ha ez megvan, akkor lehet, sőt szükséges dialógust folytatni, ami pedig nem más, mint közös pontok keresése egymás vallási rendszerében azzal a céllal, hogy a különbözőségek ellenére is egységre jussunk. Ez a válasz, amely egyébként - mint említettük is - a politika és a posztmodern gondolkodás gyermeke - egyre jobban tért hódít hazánkban is.

Első hallásra szépen hangzik, népszerű, sőt egész Európának tetszik! (Nekünk pedig ez újabban igen fontos lett!)

A keresztyén egyházak többségének ez az álláspontja a keresztyén teológia humanizmusában gyökerezik, mert az európai keresztyénség immár évtizedek óta emberközpontú, azaz minden mondanivalóját az ember és annak problémái köré koncentrálja.

E teológiai felfogás szerint minden az emberért van, az ember körül forog, függetlenül attól, hogy az az ember kicsoda, mit gondol, vagy mit cselekszik.

 • Ezt az általános egyházi közgondolkodást az egyházak vezetői és teológusai sajnos még megtoldják azzal, hogy- szerintük: „ mi keresztyének nem vagyunk az igazság birtokosai, hiszen a Bibliát is csak emberek írták, és azért valami igazság elemet más vallások is hordoznak, ezért legyünk alázatosak és toleránsak más vallásokkal szemben is." A tolerancia képviselőinek mégis legnyomósabb érve egy bibliai fogalom: a szeretet. „Mivel Isten a szeretet istene, aki minden embert szeret feltétel nélkül, ezért mi sem tehetünk mást, minthogy szeretjük a másvallásúakat is.
 • És hát mi más lehet az igazi szeretet bizonyítéka, mint a tolerancia vagyis a másik megértése, meghallgatása és a közös pontok megkeresése után a megértő egység."

Hogyan viszonyuljon hát ezek után a nem keresztyén vallásúakhoz a reformátori, bibliai keresztyénség?

Viszonyulásunkat Jézus Krisztus szabja meg, és ez nem lehet más, mint a jézusi szeretet.

Szeretnénk azonban erőteljesen aláhúzni azt, hogy JÉZUSI szeretet.

Ennek a szeretetnek legnagyobb példája maga az Úr Jézus illetve azok az emberek, akik a mennybemenetel után itt a földön megélték és továbbadták ezt a szeretetet olyan erővel, hogy népek milliói fogadták be azt örömmel, és lettek Jézus követőivé.

Az igazi szeretet nem elégedhet meg a másvallású megértésével, benne hagyva őt egy hamis, nem létező isten imádatában, amelyért csak Isten haragját várhatná!

Mi a legfőbb jót - amit mi ingyen kegyelemből megnyertünk és megízleltünk -  szeretnénk továbbadni minden embernek.

Az egyedül igaz Istenről és Jézus Krisztusról, mint az egyetlen útról,

HALLGATNI árulás és az egyik legnagyobb önzés.

Aki nem a legfőbb jót akarja továbbadni és másokat arról meggyőzni, az valójában ember-gyűlölő.

A keresztyénség válasza a nem keresztyének felé ma is a szeretettel végzett misszió,

a nem keresztyéneknek Jézus Krisztushoz való vezetése lehet!!!

Nem lehet magatartásunk a másik ember elfogadása sem, ami nem más, mint annak elhallgatása, hogy embertársam útja, tudom ugyan, hogy hova vezet, de hallgatok róla. Majd kinyílik a szeme ott, ahol a példázatbeli gazdag emberé.

Ma már azt is látjuk, hogy a tolerancia és a párbeszéd útja hova vezet!

Nyílegyenesen a szinkretizmusba, az összekeveredésbe.

Márpedig, ha van valami, amit a Biblia elítél és igen keményen tilt, sőt szankcionál, az a vallási keveredés.

Izrael történetének legdrámaibb eseményei az ótestamentumi korban mindig abból származtak, hogy összekeveredtek a pogányokkal és elkezdték imádni azok isteneit.

Ettől a keveredéstől óv a szeretet himnuszát megíró Pál apostol, amikor figyelmezteti a keresztyén gyülekezet tagjait, hogy ne legyenek hitetlenekkel felemás igában: (2Korinthus 6,14-18). Vajon nem ettől óvja-e maga Jézus is övéit, amikor a két úrnak való szolgálat képtelenségéről beszél?  Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Máté evangéliuma 6,24

A keveredés soha nem durván és radikálisan megy végbe!  Ez finom folyamat, amely kezdetben fel sem tűnik.

 • Kit zavart, hogy a katolikus Taize-i közösség meditációs alkalmain hol a Bibliából, hol a Koránból, hol a buddhista szent könyvekből történt felolvasás? Ezt a szellemiséget képviselő csoportot a magyar keresztyénség évről évre fogadja és templomaiban szót enged nekik. A Szent István Bazilikában, a néhány éve itt járt Dalai Láma római katolikus és protestáns főpapokkal együtt kreált egy közös liturgiát. Milyen szép ez az egyetértés, mondták sokan! Assisiben a pápa a világvallások képviselőivel együtt imádkozott, elismerve ezzel azt, hogy azok istene azonos a magát Biblián keresztül kijelentő Istennel.

No, itt találja meg az igazságot a jámbor kereső ateista, akikből közel 1 milliárd él Földünkön.

Az is látszik, hogy amikor a Biblia a gyülekezetet a kihívottak közösségének nevezi, akkor ez a kihívás nemcsak a világból és a bűnből történik, hanem az utolsó idők nagy szinkretizmusából, keveredéséből is.

A keresztyénség az utóbbi 10 év során, de egyre inkább a jövőben komoly kihívások elé került és kerül a nem keresztyén vallásokhoz való viszonyulása területén is.

A mi viszonyulásunk csak a felelős szeretet lehet, amely a másik embert a legfőbb jóhoz, az egyedül igaz Istenhez és Jézus Krisztushoz segíti!

Jézus utolsó parancsa és kívánsága is övéi felé A MISSZIÓ VOLT, NEM A TOLERANCIA.

A tolerancia kisebb érték a bibliai skálán, mint a mentő szeretet.

Korunk keresztyénségének legnagyobb veszélye a szinkretizmus, az isteni igazság keveredése az emberi igazsággal, a világosság keveredése a sötétséggel, amelyből szürke homály és köd származik.

Mivel az európai keresztyénség elhagyta a Bibliát, mint a hit kizárólagos fundamentumát, és a posztmodern filozófia, valamint az államhatalmat kezében tartó pénzvilág politikai befolyása alá került, inkább embereknek akar kedvében járni, mint Istennek!

Ezért a reformátori, bibliahű keresztyénség fő kérdése nem a világhoz és a más vallásokhoz, hanem a Jézus Krisztushoz és a jézusi tanítás fundamentumára épült apostoli tanításhoz, a Bibliához való viszony lett.

Ugyanez volt a választóvíz a Római Birodalomban, ahol keresztyének ezreit vetették börtönbe és végezték ki, mivel Jézus Krisztuson kívül nem ismertek el semmiféle istent és királyt.

Úgy látszik, korunk nagy vallási egyvelegének, az Európában kibontakozó új világnak is a nagy kérdése végső soron az lesz, hogy kié „az ország, a hatalom és a dicsőség"?

Aki erre a kérdésre azt a választ adja, amit Jézus Krisztus, az nekünk is fitestvérünk, nőtestvérünk és anyánk!

Elhangzott a Fontos kérdéseink sorozat keretében,

2003. január 12-én a Bp. Nagyvárad téri református templomban.

Elmondta: Sípos Ete Álmos

református lelkipásztor

 

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsidók 11,1)

***

A KERESZTYÉNSÉG  5  ALAPELVE:

I.) ISTEN SZÓL AZ EMBEREKHEZ: az Ő szava a Szent Biblia, amelyet azért kaptunk, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre.

II.) ISTEN A VILÁG URA ÉS KIRÁLYA; Aki dicsőségesen uralkodik mindeneken. Tökéletes jóságát mutatja meg mindenben, amit tesz, hogy emberek és angyalok leboruljanak előtte s imádják Őt.

III.) ISTEN MEGVÁLTÓ ISTEN, aki ingyen-kegyelemből való szeretetével az Úr Jézus Krisztus által megszabadítja a hívőket a bűn terhétől és hatalmából, hogy gyermekeivé fogadja, és mint gyermekeit megáldja őket.

IV.) DICSŐSÉGES SZENTHÁROMSÁG ISTENÜNK VAN: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényében egy, személyében három. A megváltás művében mindhárman együttműködnek úgy, hogy az Atya eltervezi, a Fiú szerzi, a Szentlélek pedig alkalmazza.

V.) A VALÓDI KEGYESSÉG VÁLASZADÁS ISTEN KIJELENTÉSÉRE: bizalommal és engedelmességgel, hittel és leborulással, imádsággal és dicsérettel, hűséggel és szolgálattal. Az életet Isten Igéjének fényében kell látni és élni.

***

ISTEN IGÉJÉNEK HÁRMAS ALAKJA VAN

I.) KIJELENTETT IGE (TESTET ÖLTÖTT IGE) =Jézus Krisztus

Őbenne mutatta meg a láthatatlan Isten önmagát. Isten elküldte az egyszülött Fiát és engedte, hogy értünk végigjárja a szenvedés útját és meghaljon a kereszten és a harmadik napon feltámadjon.

II.) ÍROTT IGE = A Szent Biblia

A Szentírás Isten kijelentésének másodlagos formája. A Szent Biblia Isten ajándéka, olyan mérték, amelyhez igazodnunk kell. Minden emberi gondolatot és tettet ezen a hitelesített mérlegen mérhetünk le. Semmilyen más írásmű nem egyenrangú a Szentírással.

III.) HIRDETETT IGE = prédikáció, igehirdetés, bizonyságtétel

A hirdetett ige ugyanaz az isteni kijelentés, mint a testté lett és az írott ige. Az igehirdetésnek is Isten az alanya, ezért lehet egy igehirdetés alatt is hitre jutni. Isten igéje azért szólít meg, hogy válaszoljunk, azért hív, hogy kövessük Őt és lehessünk újjászületett emberekké.

***

A  TEOLOGIA FELOSZTÁSA ÉS TEOLÓGIAI DISZCIPLÍNÁK

I.) TEOLOGIA BIBLICA (Bibliai teológia)

Bevezetés: Az egyes bibliai könyvek szerzőségével, keletkezési körülményeivel foglalkozik.

Exegetika:(Jelentése: elbeszélni, értelmezni, kifejteni.) A bibliai szövegek értelmezése.

Hermeneutika: (Jelentése: magyarázni) A Szentírás magyarázata, és az ezzel kapcsolatos alapelvek.

 

II.) TEOLOGIA SYSTEMATICA  (Rendszeres teológia)

a.) Dogmatika: Rendszerbe foglalja a keresztény hit tartalmát. A dogmatika tárgykörébe tartoznak olyan területek is, mint:

- krisztológia (Krisztus személyével foglalkozó magyarázatok),

- szoteriológia (Krisztus munkáját, a megváltást magyarázza),

- eszkatológia (A végső időkkel foglalkozó tudományág).

b.) Ekkléziológia: Az Egyházzal, egyházvezetéssel, egyházi struktúrákkal foglalkozó terület.

c.) Etika: A keresztény hit erkölcsi hatásaival és vonatkozásaival foglalkozó tudomány.

d.) Apologetika: Hitvédelem, a tévtanítások elleni védekezés.

 

III.) HISTORIA ECCLESIA  (Egyháztörténelem)

Egyetemes egyháztörténelem: Az Egyház egészének történelme.

Felekezeti egyháztörténelem: Az adott felekezet egyháztörténelme.

Magyar egyháztörténelem: Kifejezetten magyar egyháztörténelem .

 

IV.) TEOLOGIA PRACTICA (Gyakorlati teológia)

a.) Homiletika: Az igehirdetés, prédikálás és retorika tudománya.

b.) Katechetika: A hittanoktatás tudománya.

c.) Liturgika: Az istentisztelet formai elemeivel foglalkozó ág.

d.) Missziológia: A keresztény hit terjesztése.

e.) Poimenika: A gyülekezeti pásztorlás, lelki-segítés tudománya.

f.) Himnológia: Az egyházi zene és ének tudománya.

g.) Egyházjog: Az Egyház működésének szabályozása.

Szerkesztette:

Trencsényi László

lelkipásztor

***

FELHÍVÁS KÖZÖS BIBLIATANULMÁNYRA

Tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a legkomolyabban kell vennünk az Igét:

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt." (2Péter 1,5)

Az Istentől elrendelt rendkívüli időszakot továbbra is használjuk ki Isten akaratának megfelelően.

Kérem, hogy Istenünk iránti hálából tanulmányozzuk (ne csak elolvassuk) tovább a Bibliát a Lukács írása szerinti szent evangélium 12-13 fejezeteit. Ehhez kapcsolódóan hívom föl a figyelmet arra, hogy honlapunkon megtalálják a tavaszi járvány ideje alatt megkezdett: AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL c. bibliatanulmányunkat, amely itt található: Bibliatanulmány

Kérdéseiket, hozzászólásaikat a gyülekezeti E-mail címünkre küldhetik!

Isten áldja meg, és tegye gyümölcsözővé közös bibliatanulmányunkat!

Honlapunk:  ( Bp.Pestújhelyi Református Egyházunk honlapja)

Gyülekezeti körlevelek: lelkipásztori körlevelek

E-mail címünk:pestujhely@bpeszak.hu

Honlapunkon továbbra is elérhető még néhány videó, melyek hanganyagait templomi istentiszteleteinken vettünk fel. Az istentiszteletek hanganyaga itt található: Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."

(1Korinthus 15,58)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Református magyar vagyok.

Amíg élek, az maradok.

Megígérem, megfogadom,

hogy hitemet holtig vallom!

Ámen.

 

 

 

*****

21. körlevél járvány idején

(Budapest, 2020. november 22.)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta magát a  mi bűneinkért,  hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek,  a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké.  Ámen.

***

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi áldott Istenünktől,

Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen!

***

IMÁDSÁG

„Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom...

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad;

a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké."

(Zsoltár 16:1;11)

 

IGEHIRDETÉS

Keresztyén Testvéreim tudjuk, hogy a Szent Biblia Istenünk hozzánk szóló Igéje:
hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés.
Engedjük, hogy az Ige formálja életünket, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus beszéde: „Lélek és Élet" (János 6:63)

Istenünk áldott Igéje így hangzik a Lukács írása szerinti szent evangélium 12. fejezetének a 8-9 versei alapján: Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt." (Lukács 12, 8-9)

 

A HIT MEGVALLÁSA

Üdvözítő keresztyén hitünk kétezer éve azzal a súlyos felelősséggel ruházza fel a mindenkori hívőt, hogy ha valaki az Úr Jézusról őszintén, tisztán és hitelesen vallást tesz, az nem kisebb feladatot teljesít, mint az ÉLETMENTÉS áldott feladatát!

Tulajdonképpen ezért születtünk, ezért élünk még, ez a küldetésünk lényege, ezért születtünk újjá, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez az életünk valódi értelme, mert mi már megismertük Megmentőnket, Aki másokat is menteni akar és ebben a legáldottabb munkában minket is fel akar használni!

Nem kisebb tehát a küldetésünk, mint az, hogy nekünk, ma élő hívőknek kell megismertetnünk kortársainkkal az élő, feltámadott Krisztust. Minden keresztyén tudja, hogy ez a legnehezebb, de egyben ez a leggyönyörűbb és legáldottabb feladat az életben.

„Bár mindig észben kell tartanunk, hogy a mi kötelességünk az üdvösség hirdetése, sosem szabad elfelejtenünk, hogy Isten üdvözíti az embert. Isten viszi az embereket oda, ahol az evangélium hangzik, és Ő juttatja el őket a Krisztusban való hitre. A mi vallástételünket használja fel e cél érdekében, de az üdvözítő erő nem az eszközben van,