Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Misszió

Bemutatjuk

a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk

Lelki Oázis Misszióját

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

***

1.§. Lelki Oázis Missziónk célkitűzései:

- az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetése és a keresztyén etikai normák képviselete.
- hittestvéreink lelki segítése, összefogása, erősítése.
- bibliai képzéssel támogatni a gyülekezetek megerősödését, és tagjait bátorítani a szolgálatra, valamint a biblikus életvitelre.
- a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása.


2.§. Lelki Oázis Missziónk az 1.§-ban meghatározott célok elérése végett
1) bibliai alapú munkatársképzést végez,
2) evangéliumi hitéleti tevékenységet fejt ki,
3) lelki heteket, konferenciákat, előadásokat szervez és rendez,
4) evangéliumi iratmissziót végez,
5) lelki irodalmat szerkeszt,
6) lelki prezentációs (ppt, videó) anyagot szerkeszt,
7) biblikus lelki segítő munkát fejt ki,
8) gyermek és ifjúsági munkát végez,
9) házasság- és családsegítési szolgálatot végez;
10) karitatív és diakóniai tevékenységet végez,
11) rászorultaknak szociális támogatást nyújt,
12) Internetes honlapokat, csatornákat (YouTube, Facebook, Parókia.hu) szerkeszt és működtet,


3.§. Lelki Oázis Missziónk tevékenységi köre

Tevékenységünk köréhez tartozik az oktatás, ismeretterjesztés, házasság- és családsegítés; a gyermekek és az ifjúság testi és lelki egészségmegőrzése (mentál-higiénés), képességfejlesztése; valamint a lelki segítő, szociális, karitatív, diakóniai és tanítói munka.
Szolgálatunkkal kívánjuk támogatni református gyülekezeteink lelki megerősödését, hogy a hozzánk érkező tagokat felkészültebben tudjuk visszaküldeni anyagyülekezeteikbe.

4.§. Lelki Oázis Munkatársképzőnk oktatási alapelvei:
• Valljuk, hogy a lelki szolgálatot minden hívő keresztyénnek végeznie kell Isten dicsőségére, ezért célunk a felkészítés egy adott gyülekezeti szolgálatra.
• Elsősorban alapvető és általános bibliai-teológiai kérdésekkel foglalkozunk.
• Apologetika (Hitvédelem). (Mit jelent a keresztyén gondolkozás, világszemlélet?)
• Személyes evangélizáció (Hogyan tegyünk bizonyságot másoknak?)
• Gyülekezeti élet (Bibliai alapelvek, gyakorlatok a gyülekezeti élet különböző területein: igehirdetés, közösség, diakónia, istentisztelet, vezetés, ifjúsági munka, gyerekmunka, lelki segítés)

A Bibliából felismert missziós elhívatásunk alapján valljuk, hogy küldetésünk van Isten gyermekei felé, akikkel szorosan összeköt az Úr Jézustól kapott drága közös kincsünk, üdvözítő hitünk.

5.§. Az örök evangélium hirdetésének 10 formája

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

I. Szavakban

(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

II. Lelki énekekkel

(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

III. Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.

IV. Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

V. Vetítettképes előadásokkal

(Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

VI. Hívogatással

(Figyelemfelkeltő tájékoztatók, meghívók alkalmainkra.)

VII. Ajánlással

(Lelki Oázis Missziónk keretében Igés-Album Missziónk speciális anyagának terjesztése.)

VIII. Ajándékozással

(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

IX. Interneten való megjelenéssel

(Honlap vagy „lelki csatorna" indítása, gondozása.)

X. Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

***

5.§. I.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

Szavakban

(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Timótheus 4,2

1.1. Vasárnapi istentisztelet

1.2. Ünnepi istentiszteletek:
Karácsony első napján délelőtt
Karácsony másodnapján délelőtt
Óév utolsó napján
Újév napján
Nagypénteken
Húsvét első napján délelőtt
Húsvét másodnapján délelőtt
Pünkösd első napján délelőtt
Pünkösd másodnapján délelőtt
Reformáció napján
December 24-én ifjúsági istentisztelet

1.3. Bűnbánati istentiszteletek:
Nagy egyházi ünnepek előtt és havonta tartunk háromnapos bűnbánati istentiszteletet az úrvacsorához készülve.

1.4. Bibliaórák minden héten

1.5. Úrvacsora
- minden hónap utolsó vasárnapján
- nagy egyházi ünnepek első napján és második napján, újév napján
- betegekhez kérésre úrvacsorát viszünk

2. Hitoktatás

2.1. Iskolai kötelezően választható hittanórák
2.2. Óvodai hittanórák öt óvodában

 

Lelki Oázis Testvéri Kör
Istenünk Igéjének minél jobb megismerése érdekében, és gyülekezetünk lelki közösségének erősítése céljából minden hónap 2. vasárnapján gyülekezeti összejövetelt tartunk.


Lelki Oázis tavaszi csendesnap

Minden év májusában hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából gyülekezeti csendesnapot tartunk.

Lelki Oázis őszi csendes-délelőtt
Minden év szeptemberében hitünk erősítése céljából csendesnapot tartunk.

Lelki Oázis missziói hét
Református hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése, megértése érdekében, minden év júliusában csendeshetet tartunk Kismaroson.

Lelki Oázis missziói hétvége
Minden év őszén hitünk  megerősítése céljából csendeshétvégét tartunk Kismaroson.

 

***

5.§. II.


AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Lelki énekekkel

(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." Kolossé 3,16


Valljuk, hogy a gyülekezeti ének, mint énekelt imádság, énekelt Íge is lehet, tehát igehirdetéssé is válhat.

Tudjuk, hogy az egyházi éneklés legfőbb mértéke a Szentírás.

A Bibliából megtudhatjuk azt, hogy mit kíván Isten az Ő népétől.

Az egyházi ének Krisztus testének, a gyülekezetnek az éneke, amennyiben ott, az élő Isten Ígéje helyesen hirdettetik és hívő közösség van jelen.

Az egyházi ének ismertető jegyei, lényeges kritériumai:

a) az egyházi ének igehirdetés (forrása Isten Ígéje, tartalma az Ígének valamely textusszerűen is kifejezhető tanítása)

b) az egyházi ének imádság (felelet Isten hívására)

c) az egyházi ének hitvallásszerű

d) az egyházi ének gyülekezetszerű, azaz a mindenható és változhatatlan Istenre mutat

Az egyházi ének kifejezési formáiban nem lehet méltatlan a tárgyához.

A Krisztus evangéliumát prédikáló egyház nem énekelhet a táncdalok és disco zene modorában, itt nincs helye a fűzfapoézisnek, a sekély érzelgősségnek, a zenei giccsnek. De ugyanúgy a globalizált rockzenének sem, még ha le is öntik vallásos-keresztyén szöveggel. (Draskóczi László)

Erről az érzékeny, még a hívő embereket is megosztó problémáról Youtube csatornánkon is találhatnak anyagot: (Dicsőítés rockzenével?)

***

"A zene (éneklés) feladata Isten dicsérete (laudatio Dei) és a szív felélénkítése (recreatio cordis). „A muzsika a harmóniájával hat a lélekre, és azt az isteni rendhez vezeti." (Augustinus)

Gondoskodjunk ne csak tisztességes, hanem valósággal szent énekekről, hogy azok ösztökéljenek bennünket szüntelenül Isten segítségül hívására és magasztalására..." "Azok az énekek és dallamok, melyek csupán a fülnek gyönyörködtetésére szereztettek, egyáltalában nem illenek az Egyház méltóságához, és lehetetlen, hogy nagyban magukra ne vonják Istennek rosszallását."  (Kálvin János)

***

„ A legfontosabb, hogy énekeink tartalmilag biblikusak legyenek: a Krisztusban életet nyert ember, hívő tapasztalatainak olyan kifejezései legyenek, amelyek a kijelentésen nyugszanak, igeszerűek, és az egyéni és kollektív keresztyén lelkületet fejezik ki.
Az Istent dicsőítő és magasztaló énekek nem lehetnek zeneileg silányabbak, mint az ember gyönyörködtetésére szánt úgynevezett világi énekek. És amikor a hívő gyülekezeti éneklésben mutatja be a maga hálaáldozatát, ez az áldozat ne legyen másodrendű, ha elsőrendű is lehet. Isten a maga elsőrendű Kincsét áldozta oda nekünk! Énekelnünk hittel kell jót és szépet.” (Czakó Jenő)

***

„Illúziókat nem táplálhatunk; az elidegenedett nemzedéket nem Jézus Krisztus, hanem a tánczene érdekli. A keresztyén felelősség és a küldetés embere ezzel szemben nem a táncos lábakat, hanem a bűnösöket magához hívogató Krisztust szolgálhatja egyedül.  
lsten a világot nem csak szerette, hanem örökkévaló szeretettel szereti. Jézus Krisztust nem csak egyszer régen adta, hanem ma és minden napon adja. Az élő lsten szeretetét és dicsőségét visszhangzó életben szólal meg legméltóbban az Ö dicsérete.”
(Csomasz Tóth Kálmán)

***

"Lehetetlenség, hogy aki Isten gyermeke lett, ne énekeljen dicséretet. Még ha nincs is zenei hallása, a szíve akkor is énekel, mert a lelke ujjong. Ha szájával nem tud, zeng a szívében a hálaadás, magasztalás és dicséret.  Ebben a világban hangszerek zengnek, zúgnak pokoli, ördögi, testi zenekultúra szolgálatában éneket.  A mennyben nem hallatszik más ének, csak Istendicséret. Ha a te szívedet megváltotta az Úr a maga számára, abban sem hangozhat más.
Elképzelhető az, hogy valaki majd a gyöngykapus város aranyutcáin slágerszöveget énekeljen? Lehetetlenség! Akkor pedig nem botor dolog-e valami olyanban gyakorolni magunkat ez alatt a rövid idő alatt itt a földön, aminek odaát úgysincs keletje? (Szikszai Béni)

***

 

5.§. III.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.)

„De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.” 2Timótheus 4,5

Folyamatosan hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét.

Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreinket kórházban, vagy otthonukban meglátogatjuk, rövid áhítatot tartunk, ill. kérésre úrvacsorát viszünk.

Gyülekezetünk tagjainak igény szerint bármikor biblikus lelki segítséget nyújtunk.

Igével vigasztaljuk a gyászolókat és minden temetés előtti és utáni vasárnapra hívjuk őket az istentiszteletre Isten vigasztalását hallgatni.

Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel (személyesen, levélben, telefonon, e-mailben).

A fogyatékkal élő testvéreinket megkülönböztetett figyelemmel segítjük, támogatjuk.

A nagyothalló testvéreink részére hangosító berendezést építettünk ki a templomban.

Karácsonykor a gyermekek, az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot osztunk.

Gyülekezetünk e-mail misszióján keresztül hetente lelki üzenet küldünk.

Lelki irodalmat adunk a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

Igény szerint segítjük a rászorulók és mozgáskorlátozottak szállítását. (Templomba, nyári hetekre.)

A mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek részére a templombejárathoz kerekes-székes rámpát építettünk ki védőkorláttal, díszburkolatú járdával.

A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze.

 

***

5.§. IV.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek.” Apostolok Cselekedetei 20,20

A Bp. Pestújhelyi Református Gyülekezetünkben gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztés van.
Lelki Oázis Iratmissziónk keretében a Biblia és református hitünk minél jobb megismertetése céljából, folyamatosan nyomtatott kiadványokat szerkesztünk és jelentetünk meg.
Eddig több száz nyomdai kiadványt adtunk ki, melyeket ingyenesen terjesztünk a templomunkban.
Ezt a missziós szolgálatot kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére.
A lelki tisztánlátás végett saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől gyűjtöttünk össze válogatást, így több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából a legkülönbözőbb és legfontosabb témakörökben. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni.
Sok szeretettel ajánljuk Lelki Oázis Iratmissziónk speciális anyagát mindenkinek.

 

 

5.§. V.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Vetítettképes előadásokkal

((Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

Kivetítéses prezentációs előadások a templominkban:

(Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd)
(Reformáció hónapjában októberi vasárnapokon)
(Reformáció napján): október 31.
(Szenteste): december 24.
(Tanévzáró gyermeknap) június 8.

Kivetítéses prezentációs előadások csendesheteken, csendesnapokon

Feltöltés alatt..........

 

5.§. VI.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Hívogatással

(Figyelemfelkeltő tájékoztatók, meghívók alkalmainkra.)

Gyülekezetünk teljes tagságának meglátogatása

Gyülekezetünk területén minden lakásba (1800 lakás) lelki irodalmat juttattunk el (Lakásmissziónk)

Feltöltés alatt..........

 

 

5.§. VII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajánlással

(Lelki Oázis Missziónk keretében Igés-Album Missziónk speciális anyagának terjesztése.)

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Timótheus 4,2


Keresztyén kötelességünk, hogy adjuk tovább a jó hírt, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumát. E missziónk célja végső soron az, hogy próbáljunk meg gyülekezetünkben üdvözítő hitünkről ily módon is bizonyságot tenni és a közösségi, lelki életet erősíteni.
Ezért nagy szeretettel ajánljuk az új Igés-Album Missziónk speciális anyagát minden kedves testvérünknek.
Ezt a missziós kezdeményezésünket kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére, református hitünk és Istenünk áldott Igéjének minél jobb megismertetésére.

Ebben a hitébresztő, hitépítő, hitmélyítő missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől, három albumba rendezve több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából létfontosságú témákban.

AJÁNLOTT IMAKÖNYVEK

Mindennapi kenyerünk (napi igék)
Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Carl Eichorn: Isten Műhelyében
Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
Szikszai Béni: Útitárs
Viski Ferenc: Méz a sziklából
Szikszai György: Keresztyén imádságok

 

***

5.§. VIII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajándékozással

(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

Templomunkban gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztésünk  van. Református hitünk erősítése céljából ajándékkönyveket (Biblia, egyéb lelki irodalom) és saját nyomda termékeket adunk a csendesnapokon, lelki heteken, a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

Feltöltés alatt..........

 

***

5.§. IX.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Interneten való megjelenéssel

(Honlap vagy "lelki csatorna" indítása, gondozása.)

NETMISSZIÓNK

Az Interneten való megjelenésünk az alábbi felületeken:
1. Gyülekezeti honlapunk   (Bp.Pestújhelyi Ref. Egyház honlapja)
2. Lelki Oázis Missziónk honlapja (Lelki Oázis Misszió)

3. A lelkipásztor saját honlapja (Verbi Divini Minister )

4. Facebook Missziónk   (László Trencsényi Facebook.com)

5. YouTube Missziónk    (Trencsényi László YouTube Channel)

(Lelki Oázis VIDEÓ Misszió)

YouTube csatornánk Névjegyében az alábbi tájékoztató olvasható:
„Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek.." Ap.Csel, 26,18

E csatornát elsősorban Krisztus megváltott gyermekei számára nyitottuk 2016 tavaszán. Tudjuk, hogy akiket Krisztus eleve kiválasztott nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott személyek. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hit tisztaságáért egész életükben nemes HARCBAN állnak! Akik MEGALKUVÁS NÉLKÜL hirdetik az életmentő evangéliumot! Azért imádkozunk, hogy Isten véren megváltott gyermekei e csatorna felületén is találjanak egymásra:
Hogy SZENTSÉGES HITÜKBEN épülhessenek, erősödhessenek.
Hogy ezáltal is legyen hitéletük az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt.
Hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota: mélysége, ápoltsága, hitelessége, tisztasága, szentsége.

 

Trencsényi László
református lelkipásztor
Budapest, 2016.05.12.

 

5.§. X.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

„Ő ( Jézus) pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” Márk 6,31

Honlapunkon is megtalálható a Filadelfia Központunk Vendégházának tájékoztatója: (Filadelfia Központunk Vendégháza)

Tisztelettel adunk tájékoztatást arról, hogy a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központját szeretettel ajánlja elsősorban református lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, vagy tanulmányi elcsöndesedésre, de szeretettel állunk mindazok rendelkezésére is, akik elmélyültebb bibliai ismeretszerzésre, vagy vigasztalásra, lelki megerősödésre, gyógyulásra vágynak.

Missziónk célja a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása

1.) Református lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése
A Zsinat által is támogatott „lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését” segítő programban igyekszünk tőlünk telhetően, és lehetőségeinkhez mérten helytállni. Filadelfia Vendégházunkban biztosítani kívánjuk a lelkipásztorok zavartalan elcsöndesedését, lelki pihenését, feltöltődését, ahol elvonulhatnak és nyugodt körülmények között átgondolhatják életüket, feladataikat, szolgálatukat, hogy minél hűségesebben engedelmeskedjenek az Úr Jézus Krisztus parancsának: „Legeltesd az én bárányaimat…Őrizd az én juhaimat” Jn.21,15

2.) Református lelkészcsaládok pihentetésének biztosítása
Mivel a lelkészcsaládok egy adott gyülekezetben rendkívül sokrétű feladatot látnak el és gyakran túlterheltek, ezért kiemelt célunk, hogy számukra biztosítani tudjuk a közös pihenés lehetőségét, hogy a családtagok együtt töltődhessenek fel. „ Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” Ézsaiás 57,15

3.) Református hittestvéreink tanulmányi felkészülésének elősegítése
Szeretettel várjuk azokat a tanulmányokat folytató református hittestvéreinket, akik a tanulmányok és az imádság megkövetelte zavartalan nyugalomra, lelki elcsöndesedésre vágynak. Különösen azokat várjuk, akik a teológia tudomány iránt elköteleződtek és készülnek a lelkipásztori, vallástanári, hitoktatói, vagy éppen a doktori vizsgákra és szeretnének a város zajától – zsivajától, az élet sokféle gondjától távol nyugodt körülmények között fölkészülni. „Aki mást felüdít, maga is felüdül” Péld. 11,25

4.) Református hittestvéreink mentálhigiénés segítése
Lelki Oázis Missziónk pasztorációs szolgálata segítséget kínál azoknak a megfáradt hittestvéreinknek, akik lelki gyógyulásra, vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak. Szeretettel várjuk azokat a rászorulókat, akiknek segítségére lehetünk abban, hogy egészséges lehessen a lelki és hitéletük. Missziónk célja a biblikus lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenciós szolgálat. Személyes lelki beszélgetésekkel kívánjuk közvetíteni a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetét azok felé, akik különféle gondokkal küzdenek: pl. veszteség, betegség, gyász, magány, tanácstalanság, különböző nehéz élethelyzetek. Igyekszünk számukra megadni azt, ami emberileg adható: testvéri szeretet, tisztelet, őszinteség, bátorító szó, önzetlen segítés, gondoskodás, figyelmesség, megbecsülés, törődés, az igazság őszinte, de tapintatos kimondása. „Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget.” Zsoltár 62,2


5.) Református hittestvéreink teológiai alapképzése
Szeretettel várjuk a bibliai ismeretben elmélyülni kívánó református hittestvéreinket, akik szeretnének felkészülten, igeszerűen, kegyelmi ajándékaiknak megfelelően szolgálni gyülekezetükben. Lelki Oázis Munkatársképzőnk elsődleges célja gyülekezeteink lelki megújulásának és épülésének munkálása. Tudjuk, hogy gyülekezeteink megelevenedéséhez feltétlenül szükség van érett, biblikus gondolkozású, képzett egyháztagokra, gyülekezeti munkatársakra, akik szívügyüknek tekintik Isten országának építését, készek a tanulásra és a szolgálatra egyaránt. „Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet Igéjére figyeltek!" Fil 2,15-16.

„Csak Istennél csendesül el lelkem." (Zsoltár 62,2)

A VENDÉGHÁZ IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI:

1. Igazolható REFORMÁTUS EGYHÁZTAGSÁG
2. Református lelkészi ajánlás
3. Adatlap kitöltésével az igénylési kérelem levélben való benyújtása
4. Rövid bemutatkozás, a kérelem indoklása, (személyes bizonyságtétel)

Gyülekezeti tag esetén kérjük, hogy először a saját lelkipásztorával közölje szándékát, ugyanis a vendégház igénylését csak az ajánlást adó helyi lelkipásztor kezdeményezheti.

A VENDÉGHÁZAT IGÉNYELNI CSAK AZ ALÁBBI KÉT OKBÓL LEHET:

a.) Márk evangéliuma 6, 31/a

b.) Máté evangéliuma 11, 28

Szabályrendeletünk rögzíti, hogy Vendégházunk szállodaként

egy-egy éjszakára nem vehető igénybe!

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 9, összesen: 298763

 • 2019. november 11., hétfő

  Tényleg lemegy a nap a mi haragunk nélkül?
 • 2019. november 11., hétfő

  A díjnyertes kötet a bibliatanulmányozás teljesen új dimenzióját nyithatja meg sokak előtt.
 • 2019. november 10., vasárnap

  Egy átlag vasárnap minden 180. budapesti lakos vesz részt református istentiszteleten, a teljes fővárosi lakosság kevesebb mint egy százaléka. A Kié a...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a ...
 • 2019. november 07., csütörtök

  A Protestáns Akadémia októberi rendezvénye is illeszkedett a 2019. év témakörébe, amely a 21. század kihívásait igyekszik felfedni, a hallgatók szemei...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Cseh napot tartottak a Lónyay utcai Református Gimnáziumban, ahol a hagyományos cseh értékek megismerése mellett az ország református gimnáziumainak d...
 • 2019. november 06., szerda

  Hat gyülekezeti tagból több mint negyvenfős közösséggé nőtt az elmúlt években a Csepel-szigeten fekvő két falu református gyülekezete. Templomuk padja...
 • 2019. november 05., kedd

  A komplex gyógypedagógiai fejlesztés nemcsak a gyerekekről szól, hanem a családokról is. Ez olyan kihívásokkal teli szolgálat, amelyhez komoly elhivat...
 • 2019. november 05., kedd

  Alakul a jövő évi lelkészi, lelkészházaspári csendeshetek programja. Azért jelentkezem ilyen jó előre, mert lassan megkezdődik a jövő évi tervek kiala...
 • 2019. november 04., hétfő

  Kiléptek komfortzónájukból és a gyülekezet néhány év alatt megháromszorozódott. Már nem azt várják, hogy az emberek közeledjenek hozzájuk, hanem ők ke...