Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Misszió

"Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Korintus 15:58)

A Lelki Oázis Missziónk bemutatása

 

1.§. Bevezetés

Valljuk, hogy a Biblia, Istenünk Igéje: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Valljuk, hogy Isten Igéjének páratlan, életmentő, lélekmentő hatása van és ezáltal formálja életünket. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok nektek: Lélek és Élet.” János ev.6:63

A Bibliából felismert missziós elhívatásunk alapján valljuk, hogy küldetésünk van Isten gyermekei felé, akikkel szorosan összeköt az Úr Jézus Krisztustól kapott drága közös kincsünk, üdvözítő hitünk. Tudjuk, hogy aki Jézus Krisztus megváltott engedelmes gyermeke lett, az a Szentlélek által lelki gyümölcsöket terem, Isten országának előmenetelén munkálkodik, és hálából Istenünk dicsőségét és embertársaink javát munkálja. Lelki Oázis Missziónk sokrétű szolgálatával támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni. Célünk az, hogy a missziós szolgálatunkkal bármilyen formában kapcsolatba kerülő testvéreink felkészültebben tudjanak helytállni anyagyülekezeteikben.

Trencsényi László

református lelkipásztor

***

2.§. Lelki Oázis Missziónk célkitűzései:

I.) Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának befogadása és tiszta hirdetése.
II.) A keresztyén etikai normák maradéktalan képviselete.
III.) Református hittestvéreink tanítása, lelki segítése, bátorítása, erősítése, vígasztalása.
IV.) Református hittestvéreinknek bibliai képzése, a biblikus életvitelre és szolgálatra való felkészítése.
V.) Református hittestvéreink lelki megújulásának, épülésének lelki munkálása.

 

3.§. Lelki Oázis Missziónk szolgálatai:

1) A bibliai alapú munkatársképzés fölvállalása
2) Az evangéliumi lelkiség képviselete
3) Apologetika (Az evangélium tisztaságának védelmezése)
4) Lelki hetek, csendesnapok szervezése és rendezése
5) Evangéliumi iratmisszió végzése
6) Lelki irodalom szerkesztése
7) Lelki prezentációs (ppt, videó) anyagok szerkesztése
8) Hittestvéreink biblikus lelki gyámolítása, segítése
9) Ifjúsági szolgálatok (Területünk minden óvodájában és iskolájában)
10) Internetes szolgálatok (YouTube, Facebook, Parókia.hu)


4.§. Lelki Oázis Missziónk tevékenységi köre:

Szolgálatunkkal támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését úgy, hogy a hozzánk érkező tagokat felkészültebben tudjuk visszaküldeni anyagyülekezeteikbe.
Tevékenységünk köréhez tartozik a tanítás, a bibliai ismeretterjesztés, családsegítés; a gyermek és az ifjúsági munka, a biblikus lelki gyámolítás (mentálhigiénés) segítés; valamint a diakóniai szolgálat.

5.§. Lelki Oázis Munkatársképzőnk alapelvei:
• Valljuk, hogy a lelki szolgálatot minden hívő keresztyénnek végeznie kell Isten dicsőségére, ezért célunk a gyülekezeti szolgálatra való felkészítés.
• Elsősorban alapvető és általános bibliai-teológiai kérdésekre helyezzük a hangsúlyt.
• Tudatosítjuk a krisztocentrikus hitéletet bibliai alapelvek alapján (Igeélet, Imaélet, Közösségi élet, Szolgáló élet).
• Apologetikai tanítás (Kiemelt célünk, hogy felkészítsünk mindenkit a hitünk védelmére). 
• Vallástétel üdvözítő hitünkről (Tudatosítjiuk, hogyan kell biblikusan bizonyságot tenni).


6.§. Az örök evangélium hirdetésének 7 formája gyülekezetünkben:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

 

I. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE IGEHIRDETÉSSEL

(Igemagyarázat, bizonyságtételek.)

II.AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE TANÍTÁSSAL

(Bibliatanulmány, hittanoktatás, gyermekóra,  előadások, különböző lelki alkalmak tartása.)

III. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE SZEMÉLYES PÉLDAADÁSSAL

(A Biblia üzenetének komolyan vételével együtt járó szavak nélküli bizonyságtétel, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlása.)

IV. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE AJÁNDÉKOZÁSSAL

(Biblia, imakönyvek, egyéb lelki irodalom ajándékozása.)

V. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE AJÁNLÁSSAL, HÍVOGATÁSSAL

(Figyelemfelhívás és hívogatás evangéliumi programokra. Meghívók, tájékoztatók közlése.)

VI. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE BEMUTATÓKKAL, INFORMÁCIÓ KÖZLÉSSEL

(Evangéliumi nyomdai termékek, hang és képanyag szerkesztése és terjesztése.)

Igés tájékoztató lapok ( kiterjesztés: doc, pdf formátum)

Igés - képek ( kiterjesztés: jpg, gif formátum)

Prezentációk ( kiterjesztés: ppt formátum)

Hanganyag ( kiterjesztés: mp3 formátum)

Videók ( kiterjesztés: mp4 formátum)

VII. AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE AZ INTERNETEN VALÓ MEGJELENÉSSEL

(Netes felületek használata, alkalmazása. Honlap vagy csatorna létrehozása.)

***

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

Igehírdetéssel

(Igehirdetés, bizonyságtétel.)

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Timótheus 4,2)

 • 1. Igehirdetés
 • 1.1. Istentiszteletek
 • 1.2. Bűnbánati istentiszteletek
 • 1.3. Bibliaórák

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Tanítással

(Bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

 • 2. Hitoktatás
 • 2.1. Iskolai kötelezően választható hittanórák
 • 2.2. Óvodai hittanórák öt óvodában
 • 3. Református hitvalló Kör
 • Istenünk Igéjének minél jobb megismerése érdekében, és gyülekezetünk lelki közösségének erősítése céljából minden hónap 2. vasárnapján gyülekezeti összejövetelt tartunk.
 • 4. Csendesnapok
 • Minden év májusában és szepterében hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából gyülekezeti csendesnapot tartunk.
 • 5. Csendeshetek
 • Református hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése, megértése érdekében, minden év júliusában csendeshetet tartunk Kismaroson.
 • 6. Csendeshétvége
 • Minden év őszén hitünk  megerősítése céljából csendeshétvégét tartunk Kismaroson.

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.)

„De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.” 2Timótheus 4,5

 • Folyamatosan hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét.
 • Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreinket kórházban, vagy otthonukban meglátogatjuk, rövid áhítatot tartunk, ill. kérésre úrvacsorát viszünk.
 • Gyülekezetünk tagjainak igény szerint bármikor biblikus lelki segítséget nyújtunk.
 • Igével vigasztaljuk a gyászolókat és minden temetés előtti és utáni vasárnapra hívjuk őket az istentiszteletre Isten vigasztalását hallgatni.
 • Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel (személyesen, levélben, telefonon, e-mailben).
 • A fogyatékkal élő testvéreinket megkülönböztetett figyelemmel segítjük, támogatjuk.
 • A nagyothalló testvéreink részére hangosító berendezést építettünk ki a templomban.
 • Karácsonykor a gyermekek, az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot osztunk.
 • Gyülekezetünk e-mail misszióján keresztül hetente lelki üzenet küldünk.
 • Lelki irodalmat adunk a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.
 • Igény szerint segítjük a rászorulók és mozgáskorlátozottak szállítását. (Templomba, nyári hetekre.)
 • A mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek részére a templombejárathoz kerekes-székes rámpát építettünk ki védőkorláttal, díszburkolatú járdával.
 • A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze.

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajándékozással

(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

Mi reformátusok mindíg is az Ige Egyházának vallottuk magunkat, mivel számunkra semmi sem fontosabb, mint Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerése, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék"rendelkezésünkre álljon. Templomunkban gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztésünk  van. Református hitünk erősítése céljából ajándékkönyveket (Biblia, egyéb lelki irodalom) és saját nyomda termékeket adunk a csendesnapokon, lelki heteken, a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy akinek NINCS MEG

az alábbi legfontosabb lelki irodalom, jelezze felénk

és mi ingyenesen eljuttatjuk címére.

***

Teljes Biblia (Ó és Újtestamentum)
Református énekeskönyv
Heidelbergi Káté
Bibliaolvasó Kalauz
Mindennapi kenyerünk (Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok)
C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Cseri Kálmán: Református hitünk

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

AJÁNLÁSSAL, HÍVOGATÁSSAL

(Figyelemfelhívás és hívogatás evangéliumi programokra. Meghívók, tájékoztatók közlése különböző célcsoportok felé:

I.) Református hittestvéreink

II.) Gyülekezeti tagságunk

III.) A hittanoktatásra beiratkozottak családjai

IV.) Akik velünk kapcsolatba kerültek és rendelkezünk elérhetőségükkel

V.) Településünkön élők (kívülállók)

 

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek.” Apostolok Cselekedetei 20,20

A Bp. Pestújhelyi Református Gyülekezetünkben gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztés van.
Lelki Oázis Iratmissziónk keretében a Biblia és református hitünk minél jobb megismertetése céljából, folyamatosan nyomtatott kiadványokat szerkesztünk és jelentetünk meg.
Eddig több száz nyomdai kiadványt adtunk ki, melyeket ingyenesen terjesztünk a templomunkban.
Ezt a missziós szolgálatot kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére.
A lelki tisztánlátás végett saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől gyűjtöttünk össze válogatást, így több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából a legkülönbözőbb és legfontosabb témakörökben. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni.
Sok szeretettel ajánljuk Lelki Oázis Iratmissziónk speciális anyagát mindenkinek.

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Vetítettképes előadásokkal

((Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

Kivetítéses prezentációs előadások a templomunkban KERESZTYÉN ÜNNEPEINKEN:

Szenteste = Az Úr Jézus Krisztus testetöltése ünnepének előestéje.
Karácsony = Az Úr Jézus Krisztus testetöltésének ünnepnapja.
Nagypéntek = Az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja.
Húst = Az Úr Jézus Krisztus halottak közül való feltámadásának ünnepnapja.
Áldozócsütörtök = Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepnapja.
Pünkösd = Az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja.

Egyéb kivetítéses prezentációs előadások:
* Reformáció hónapjában októberi vasárnapokon.
* Reformáció napján: október 31.
* Tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken és gyermeknapokon
* Lelki Oázis csendesheteken és csendesnapokon.

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Igés-Képek Missziónkkal

(Figyelemfelkeltő igés lapok, tájékoztató képek hitünkről.)

Keresztyén hitünk szempontjából elengedhetetlenül fontos témákban megrendelhető lelki írodalom.

Missziónk az alábbi célcsoportok felé irányul:

I.) Református hittestvéreink
II.) Gyülekezeti tagságunk
III.) A hittanoktatásra beiratkozottak családjai
IV.) Akik gyülekezetünkkel kapcsolatba kerültek és rendelkezünk elérhetőségükkel
V.) Településünkön élők (kívűlállók)

 

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

IGÉS-ALBUM és IGÉS-PARAVÁN MISSZIÓNK speciális anyagának ajánlásával

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Timótheus 4,2

Keresztyén kötelességünk, hogy adjuk tovább a jó hírt, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumát. E missziónk célja végső soron az, hogy próbáljunk meg gyülekezetünkben üdvözítő hitünkről ily módon is bizonyságot tenni és a közösségi, lelki életet erősíteni. Ezért nagy szeretettel ajánljuk az Igés-Album - Igés Paraván Missziónk anyagát. Ezt a missziós kezdeményezésünket kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére, református hitünk és Istenünk áldott Igéjének minél jobb megismertetésére.

Ebben a hitébresztő, hitépítő, hitmélyítő missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől, három albumba rendezve több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából létfontosságú témákban. (Érdeklődni lehet elérhetőségeinken.)

Bibliai alapokról

Bibliai alapfogalmak

Általános hitismereti anyag

Krisztológia (Az Úr Jézus Krisztus páratlan személyéről)

Egyháztörténet

Református hitünkről, a reformációról

Felekezeti jellegzetességek

Bp. Pestújhelyi Református Egyházunk története

Lelki segítés

Családról, házasságról

Betegségben

Gyászban

Hitvédelem

Felekezetismeret

A tévtanítások felismerése

Szekták ismertetése

Veszélyzónák

Szenvedélyekről: szerencsejáték, kártyajáték stb.

A hiedelmek és babonaság veszélyeiről

A korszellemről, a posztmodern gondolkozásról

***

 

***

6.§. IX.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Interneten való megjelenéssel

(Honlap vagy "lelki csatorna" indítása, gondozása.)

NETMISSZIÓNK

Az Interneten való megjelenésünk az alábbi felületeken:

YouTube csatornánk Névjegyében az alábbi tájékoztató olvasható:
„Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek.." Ap.Csel, 26,18
E csatornát elsősorban Krisztus megváltott gyermekei számára nyitottuk 2016 tavaszán. Tudjuk, hogy akiket Krisztus eleve kiválasztott nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott személyek. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hit tisztaságáért egész életükben nemes HARCBAN állnak! Akik MEGALKUVÁS NÉLKÜL hirdetik az életmentő evangéliumot! Azért imádkozunk, hogy Isten véren megváltott gyermekei e csatorna felületén is találjanak egymásra:
Hogy SZENTSÉGES HITÜKBEN épülhessenek, erősödhessenek.
Hogy ezáltal is legyen hitéletük az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt.
Hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota: mélysége, ápoltsága, hitelessége, tisztasága, szentsége.

 

***

Missziós lehetőség még gyülekezetünkben a zavartalan Istenre-figyelés biztosítása

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

„Ő ( Jézus) pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” Márk 6,31

Missziónk célja a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása

1.) Református LELKIPÁSZTOROK lelki egészségének megőrzése
2.) Református LELKÉSZCSALÁDOK pihentetésének biztosítása
3.) Református hittestvéreink TANULMÁNYI felkészülésének elősegítése
4.) Református hittestvéreink MENTÁLHIGIÉNÉS segítése
5.) Református hittestvéreink TEOLÓGIAI alapképzésének elmélyítése

„Csak Istennél csendesül el lelkem." (Zsoltár 62,2)

A VENDÉGHÁZ IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI:
1. Igazolható REFORMÁTUS EGYHÁZTAGSÁG
2. Református lelkészi ajánlás
3. Adatlap kitöltésével az igénylési kérelem levélben való benyújtása
4. Rövid bemutatkozás, a kérelem indoklása, (személyes bizonyságtétel)
Gyülekezeti tag esetén kérjük, hogy először a saját lelkipásztorával közölje szándékát, ugyanis a vendégház igénylését csak az ajánlást adó helyi lelkipásztor kezdeményezheti.

A VENDÉGHÁZAT IGÉNYELNI CSAK AZ ALÁBBI KÉT OKBÓL LEHET:
a.) Márk evangéliuma 6, 31/a
b.) Máté evangéliuma 11, 28

Honlapunkon is megtalálható a Filadelfia Központunk Vendégházának tájékoztatója: (Filadelfia Központunk Vendégháza)

 

 

 


***

TÁJÉKOZTATÓ

A BUDAPEST, PESTÚJHELY- ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

RENDSZERES MISSZIÓS PROGRAMJAI VOLTAK 2019-ben.

Énektanitás és református hitünkkel kapcsolatos tanítás
Templomunkban minden vasárnap az istentiszteletek előtt énektanítás van és református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
Űnnephez kapcsolódó prezentációs kivetítés
Templomunkban az egyházi ünnepeken  istentiszteletek előtt az ünnepkörhöz kapcsolódó témában prezentációs anyagot vetítünk.
Hitünkkel kapcsolatos tanítás
Templomunkban minden úrvacsorai előkészítő bűnbánati istentisztelet előtt református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
A reformációhoz kapcsolódó prezentációs kivetítés
A reformáció hónapjában minden vasárnap, a reformáció ünnepéhez kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítünk.

REFORMÁTUS HITVALLÓ KÖR
Minden hónap 2. vasárnapján tartjuk a lelki közösséget építő összejövetelünket a Pestújhelyi Református Hitvalló Kört.
LELKI OÁZIS IRATMISSZIÓ
Iratmissziónk keretében több mint húsz éve ingyenes nyomdai kiadványokat jelentetünk meg.
LELKI OÁZIS VIDEO MISSZIÓ Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel
Missziónk keretében a FACEBOOK-on és a YouTube csatornán lelki kiadványokat szerkesztettünk és jelentettünk meg.
LELKI OÁZIS NETMISSZIÓ
Lelki Oázis Missziónkkal kapcsolatban 5 honlapot gondozunk
LELKI OÁZIS IGÉS - ALBUM MISSZIÓ
Igés-album missziónk keretében 3 albumba rendezve ajánljuk hitünk szempontjából a legfontosabb tudnivalókat.

FILADELFIA MISSZIÓ Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központ
A pestújhelyi parókián 2017-ben felépült gyülekezeti házunkat szeretettel ajánljuk - elsősorban lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, elcsöndesedésre, de várjuk azon rászoruló református hittestvéreink jelentkezését is, akik lelki gyógyulásra, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak. Az Úr Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11,28)
LELKI OÁZIS HÉT
Évente lelki munkatársképző heteket tartunk Kismaroson
LELKI OÁZIS HÉTVÉGE
Évente gyülekezeti hétvégét tartunk Kismaroson
LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK
Évente tavaszi és őszi csendesnapokat tartunk templomunkban
LELKI OÁZIS MISSZIÓI HÍRLEVÉL
Negyedévente missziói hírlevelet adunk ki, melyben aktuális kérdésekről írunk.
IRODALMI DÉLUTÁN TEMPLOMUNKBAN
Ezt a programunkat évente két alkalommal magyar és külföldi előadók meghívásával tartjuk, ugyanakkor az irodalom mellett mindig lehetőség van hitünkről bizonyságot tenni és a lelki életet erősíteni.

***

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." 1Korinthus 2,2

Lelki Oázis Misszió szolgálatai összesítve:

1. TEOLÓGIAI TEMATIKUS KIADVÁNYOK
2. LELKI OÁZIS HETEK 
3. LELKI OÁZIS HÉTVÉGÉK 
4. LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK 
5. LELKI OÁZIS TESTVÉRI KÖR 
6. LELKI OÁZIS IRATMISSZIÓ 
7. LELKI OÁZIS MISSZIÓI HÍRLEVÉL
8. LELKI OÁZIS VIDEO MISSZIÓ 
9. LELKI OÁZIS IGÉS-ALBUM MISSZIÓ 
10. LELKI OÁZIS IGÉS-PARAVÁN MISSZIÓ 
11. LELKI OÁZIS PREZENTÁCIÓS ELŐADÁSOK 
12. LELKI OÁZIS HONLAP 
13. LELKI OÁZIS YOUTUBE CSATORNA 
14. IRODALMI DÉLUTÁN (BIBLIKUSAN)
15. FILADELFIA MISSZIÓS KÖZPONT
16. LELKI LEVELEZŐ LAP MISSZIÓ (Előkészületben)

***

LELKI OÁZIS hitmélyítő konferencia Hajdúszoboszlón
2005. június  / I. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2006. június /  II. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2007. június /  III. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2008. június /  IV. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2009. június /  V. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2010. június /  VI. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

***

LELKI OÁZIS csendeshetek
2006. I. Lelki Oázis hét, PILISCSABA
2007. II. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2008. III. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2009. IV. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2010. V.  Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2012. VI.  Lelki Oázis hét, KISMAROS
2013. VII. Lelki Oázis hét, Kismaros
2014. VIII. Lelki Oázis hét, Kismaros
2015. IX. Lelki Oázis hét, Kismaros
2017. X. Lelki Oázis hét, Kismaros
2018. XI. Lelki Oázis hét, Kismaros
2019. XII. Lelki Oázis hét, Kismaros
***

LELKI OÁZIS  gyülekezeti hétvége
2009. május          I. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2010. április          II. Lelki Oázis hétvége, VAJA
2010. augusztus    III. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2011. május          IV. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2011. szeptember   V. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. május           VI. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. szeptember   VII. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. november     VIII. Lelki Oázis családos hétvége, KISMAROS
2013. május           IX. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2013. november     X.  Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2014. november     XI. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2015. október        XII. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2016. október        XIII. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2017. november    XIV. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros
2018. október        XV. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros
2019. Szeptember  XVI. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros

****

LELKI OÁZIS csendesnapok
2001. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2001. Nyírtura (őszi csendesnap)
2002. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2002. Nyírtura (őszi csendesnap)
2003. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2003. Nyírtura (őszi csendesnap)
2004. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2004. Nyírtura (őszi csendesnap)
2005. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2005. Nyírtura (őszi csendesnap)
2006. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2006. Nyírtura (őszi csendesnap)

2007. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2007. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2008. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2008. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2009. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2009. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2010. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2010. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2011. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2011. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2012. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2012. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2013. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2013. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2014. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2014. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2015. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2015. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)

2016. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap) (ELMARADT)
2016. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2017. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2017. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2018. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2018. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2019. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2019. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
(Máté 24,14)

***

Összeállította:

Trencsényi László
református lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 113, összesen: 367093

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...