Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Misszió

Bemutatjuk a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk
Lelki Oázis Misszióját

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." 1Korinthus 2,2

 

1.§. Bevezetés

Valljuk, hogy a Biblia, Istenünk Igéje: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Valljuk, hogy Isten Igéjének páratlan, életmentő, lélekmentő hatása van és ezáltal formálja életünket. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok nektek: Lélek és Élet.” János ev.6:63

A Bibliából felismert missziós elhívatásunk alapján valljuk, hogy küldetésünk van Isten gyermekei felé, akikkel szorosan összeköt az Úr Jézus Krisztustól kapott drága közös kincsünk, üdvözítő hitünk. Tudjuk, hogy aki Jézus Krisztus megváltott engedelmes gyermeke lett, az a Szentlélek által lelki gyümölcsöket terem, Isten országának előmenetelén munkálkodik, és hálából Istenünk dicsőségét és embertársaink javát munkálja. Lelki Oázis Missziónk sokrétű szolgálatával támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni. Célünk az, hogy a missziós szolgálatunkkal bármilyen formában kapcsolatba kerülő testvéreink felkészültebben tudjanak helytállni anyagyülekezeteikben.

Trencsényi László

református lelkipásztor

***

2.§. Lelki Oázis Missziónk célkitűzései:

I.) Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetése.
II.) A keresztyén etikai normák képviselete.
III.) Református hittestvéreink lelki segítése, erősítése.
IV.) Református hittestvéreinknek bibliai képzéssel való támogatása, a biblikus életvitelre és a szolgálatra való bátorítása.
V.) Református gyülekezeteink megújulásának, épülésének lelki munkálása.

 

3.§. Lelki Oázis Missziónk szolgálatai:

1) A bibliai alapú munkatársképzés fölvállalása
2) Az evangéliumi lelkiség képviselete
3) Apologetika (Az evangélium tisztaságának védelmezése)
4) Lelki hetek, csendesnapok szervezése és rendezése
5) Evangéliumi iratmisszió végzése
6) Lelki irodalom szerkesztése
7) Lelki prezentációs (ppt, videó) anyagok szerkesztése
8) Hittestvéreink biblikus lelki gyámolítása, segítése
9) Ifjúsági szolgálatok (Területünk minden óvodájában és iskolájában)
10) Internetes szolgálatok (YouTube, Facebook, Parókia.hu)


4.§. Lelki Oázis Missziónk tevékenységi köre:

Szolgálatunkkal támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését úgy, hogy a hozzánk érkező tagokat felkészültebben tudjuk visszaküldeni anyagyülekezeteikbe.
Tevékenységünk köréhez tartozik a tanítás, a bibliai ismeretterjesztés, családsegítés; a gyermek és az ifjúsági munka, a biblikus lelki gyámolítás (mentálhigiénés) segítés; valamint a diakóniai szolgálat.

5.§. Lelki Oázis Munkatársképzőnk alapelvei:
• Valljuk, hogy a lelki szolgálatot minden hívő keresztyénnek végeznie kell Isten dicsőségére, ezért célunk a gyülekezeti szolgálatra való felkészítés.
• Elsősorban alapvető és általános bibliai-teológiai kérdésekre helyezzük a hangsúlyt.
• Tudatosítjuk a krisztocentrikus hitéletet bibliai alapelvek alapján (Igeélet, Imaélet, Közösségi élet, Szolgáló élet).
• Apologetikai tanítás (Kiemelt célünk, hogy felkészítsünk mindenkit a hitünk védelmére). 
• Vallástétel üdvözítő hitünkről (Tudatosítjiuk, hogyan kell biblikusan bizonyságot tenni).


6.§. Az örök evangélium hirdetésének 10 formája gyülekezetünkben:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

I. Szavakban

(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

II. Lelki énekekkel

(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

III. Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.

IV. Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

V. Vetítettképes előadásokkal

(Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

VI. Hívogatással és a Lelki Levelező Lap Missziónkkal

(Figyelemfelkeltő tájékoztatók, meghívók alkalmainkra.)

VII. Igés-Album Missziónk ajánlásával

(Lelki Oázis Missziónk keretében Igés-Album Missziónk speciális anyagának terjesztése.)

VIII. Ajándékozással

(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

IX. Interneten való megjelenéssel

(Honlap vagy „lelki csatorna" indítása, gondozása.)

X. Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

***

6.§. I.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

Szavakban

(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Timótheus 4,2

1.1. Vasárnapi istentisztelet

1.2. Ünnepi istentiszteletek:
Karácsony első napján délelőtt
Karácsony másodnapján délelőtt
Óév utolsó napján
Újév napján
Nagypénteken
Húsvét első napján délelőtt
Húsvét másodnapján délelőtt
Pünkösd első napján délelőtt
Pünkösd másodnapján délelőtt
Reformáció napján
December 24-én ifjúsági istentisztelet

1.3. Bűnbánati istentiszteletek:
Nagy egyházi ünnepek előtt és havonta tartunk háromnapos bűnbánati istentiszteletet az úrvacsorához készülve.

1.4. Bibliaórák minden héten

1.5. Úrvacsora
- minden hónap utolsó vasárnapján
- nagy egyházi ünnepek első napján és második napján, újév napján
- betegekhez kérésre úrvacsorát viszünk

2. Hitoktatás

2.1. Iskolai kötelezően választható hittanórák
2.2. Óvodai hittanórák öt óvodában

 

Református hitvalló Kör
Istenünk Igéjének minél jobb megismerése érdekében, és gyülekezetünk lelki közösségének erősítése céljából minden hónap 2. vasárnapján gyülekezeti összejövetelt tartunk.


Lelki Oázis tavaszi csendesnap

Minden év májusában hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából gyülekezeti csendesnapot tartunk.

Lelki Oázis őszi csendesnap
Minden év szeptemberében hitünk erősítése céljából csendesnapot tartunk.

Lelki Oázis missziói hét
Református hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése, megértése érdekében, minden év júliusában csendeshetet tartunk Kismaroson.

Lelki Oázis missziói hétvége
Minden év őszén hitünk  megerősítése céljából csendeshétvégét tartunk Kismaroson.

 

***

6.§. II.


AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Lelki énekekkel

(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." Kolossé 3,16

Valljuk, hogy a gyülekezeti ének, mint énekelt imádság, énekelt Íge is lehet, tehát igehirdetéssé is válhat.
Tudjuk, hogy az egyházi éneklés legfőbb mértéke a Szentírás.
A Bibliából megtudhatjuk azt, hogy mit kíván Isten az Ő népétől.
Az egyházi ének Krisztus testének, a gyülekezetnek az éneke, amennyiben ott, az élő Isten Ígéje helyesen hirdettetik és hívő közösség van jelen.
Az egyházi ének ismertető jegyei, lényeges kritériumai:
a) az egyházi ének igehirdetés (forrása Isten Ígéje, tartalma az Ígének valamely textusszerűen is kifejezhető tanítása)
b) az egyházi ének imádság (felelet Isten hívására)
c) az egyházi ének hitvallásszerű
d) az egyházi ének gyülekezetszerű, azaz a mindenható és változhatatlan Istenre mutat
Az egyházi ének kifejezési formáiban nem lehet méltatlan a tárgyához.

A Krisztus evangéliumát prédikáló egyház nem énekelhet a táncdalok és disco zene modorában, itt nincs helye a fűzfapoézisnek, a sekély érzelgősségnek, a zenei giccsnek. De ugyanúgy a globalizált rockzenének sem, még ha le is öntik vallásos-keresztyén szöveggel. (Draskóczi László)

Erről az érzékeny, még a hívő embereket is megosztó problémáról Youtube csatornánkon is találhatnak anyagot: (Dicsőítés rockzenével?)

***

"Az éneklést, ahol az szokásos, korlátok közé kell szorítani a szent összejöveteleken. Az úgynevezett gregoriánus éneklésben sok képtelenség van, ezért méltán vetették el azt a mi egyházaink és több más egyház is. Ha vannak olyan egyházak, melyek hűségesen és helyesen imádkoznak, de énekelni nem szoktak, az ilyeneket nem kell elítélni. Nincs ugyanis minden egyháznak módja az éneklésre."

Második Helvét Hitvallás XXIII. fejezet (Vallástétel és egyszerű fejtegetés az igaz hitről és a tiszta keresztyén vallás egyetemes tanairól)

***

"A zene (éneklés) feladata Isten dicsérete (laudatio Dei) és a szív felélénkítése (recreatio cordis). „A muzsika a harmóniájával hat a lélekre, és azt az isteni rendhez vezeti." (Augustinus)

Gondoskodjunk ne csak tisztességes, hanem valósággal szent énekekről, hogy azok ösztökéljenek bennünket szüntelenül Isten segítségül hívására és magasztalására..."
"Azok az énekek és dallamok, melyek csupán a fülnek gyönyörködtetésére szereztettek, egyáltalában nem illenek az Egyház méltóságához, és lehetetlen, hogy nagyban magukra ne vonják Istennek rosszallását."  (Kálvin János)

 

***

„ A legfontosabb, hogy énekeink tartalmilag biblikusak legyenek: a Krisztusban életet nyert ember, hívő tapasztalatainak olyan kifejezései legyenek, amelyek a kijelentésen nyugszanak, igeszerűek, és az egyéni és kollektív keresztyén lelkületet fejezik ki.
Az Istent dicsőítő és magasztaló énekek nem lehetnek zeneileg silányabbak, mint az ember gyönyörködtetésére szánt úgynevezett világi énekek. És amikor a hívő gyülekezeti éneklésben mutatja be a maga hálaáldozatát, ez az áldozat ne legyen másodrendű, ha elsőrendű is lehet. Isten a maga elsőrendű Kincsét áldozta oda nekünk! Énekelnünk hittel kell jót és szépet.” (Czakó Jenő)

***

„Illúziókat nem táplálhatunk; az elidegenedett nemzedéket nem Jézus Krisztus, hanem a tánczene érdekli. A keresztyén felelősség és a küldetés embere ezzel szemben nem a táncos lábakat, hanem a bűnösöket magához hívogató Krisztust szolgálhatja egyedül.  
lsten a világot nem csak szerette, hanem örökkévaló szeretettel szereti. Jézus Krisztust nem csak egyszer régen adta, hanem ma és minden napon adja. Az élő lsten szeretetét és dicsőségét visszhangzó életben szólal meg legméltóbban az Ö dicsérete.”
(Csomasz Tóth Kálmán)

***

„Kálvin szerint „nagy különbségnek kell lennie” a világi zene és az egyházi ének között, akkor templomainkba semmilyen indokkal nem vihetjük be a világi szórakozóhelyek hangulatát és zenei stílusát. Ahogyan a genfi istentiszteleten nem nyerhetett teret a kóruséneklés – mint az akkori világi zeneélet jellemző műfaja – a mai istentiszteleten sincs helye a populáris zenei műfajoknak, dallamoknak és hangszereknek.” (Dr. Bódiss Tamás)

***

"Lehetetlenség, hogy aki Isten gyermeke lett, ne énekeljen dicséretet. Még ha nincs is zenei hallása, a szíve akkor is énekel, mert a lelke ujjong. Ha szájával nem tud, zeng a szívében a hálaadás, magasztalás és dicséret.  Ebben a világban hangszerek zengnek, zúgnak pokoli, ördögi, testi zenekultúra szolgálatában éneket.  A mennyben nem hallatszik más ének, csak Istendicséret. Ha a te szívedet megváltotta az Úr a maga számára, abban sem hangozhat más.
Elképzelhető az, hogy valaki majd a gyöngykapus város aranyutcáin slágerszöveget énekeljen? Lehetetlenség! Akkor pedig nem botor dolog-e valami olyanban gyakorolni magunkat ez alatt a rövid idő alatt itt a földön, aminek odaát úgysincs keletje? (Szikszai Béni)

***

„Mivel a rockzene tipikus elemei, nevezetesen az egyoldalúan testre ható ritmus; a dallam-, összhang- és ritmusrészletek monoton ismétlése; a nagy hangerő és a rendetlen, eksztatikus kifejezés formák ellentmondanak Isten teremtési rendjének, mert ez a zene gyakran kábító és hipnotikus hatású, transz-ba és pusztító eksztázisba meríti hallgatóságát, és mert a “rock” fogalmához erősen negatív képzetek tapadnak, ezért nem létezhet keresztény rockzene.” (Walter Kohli–Rockzene és keresztyén életvitel).

***

Amit látunk, hatással van ránk. Egy véres baleset megrendít, egy erőszakos durva jelenet felkavar, a szeretet gyengéd gesztusai megnyugtatnak. Amit olvasunk vagy hallunk, szintén hat ránk. Hát még ha minden nap, esetleg órákon át hallgat valamit az ember! Egészen a hatása alá kerülhet annak, amilyen forrásból az származik, aki alkotta, amilyen céllal írta, amit közölni akar vele. Ifjúsági konferenciákon tapasztalom, hogy vannak fiatalok, akik képtelenek összpontosítani, valami igézetben élnek, lepereg róluk az evangélium és minden értelmes gondolat. Szinte minden esetben kiderül: rendszeresen szoktak hallgatni kemény zenét, s az „megy bennük” akkor is, amikor éppen nincs rajtuk a fülhallgató. S előfordulhat, hogy emiatt nem hallják meg Isten életre hívó szavát sem. Ennyire nem semleges a zene.
Az is felkavar vagy megnyugtat, durva tettekre vagy segítő szeretetre ösztönözhet. Hiszen mást munkál bennünk egy harci induló és egy altatódal. Nem véletlen, hogy az egyik „koncert” után össze-törik a berendezést és egymást a hallgatók, a másikról pedig csendesen, elgondolkozva vonulnak ki. Ez az írás arról szól, hogy van olyan zene, aminek az emberi lélekre mérgező, eldurvító hatása van, mert nem tiszta sem a forrása, sem a mondanivalója, még ha vallásos szöveget írnak is alá. Dr. Kőrössy Soltész Katalin közvetlen tapasztalatai és alapos kutatómunka alapján írta le megállapításait.
Kérem az olvasót, mielőtt esetleg legyintene ezekre vagy tiltakozna ellenük, gondolkozzék el az itt leírtakon, s ha úgy találja, segítsen abban, hogy minél kevesebb fiatal kerüljön ilyen romboló hatás alá, illetve akik már abban élnek, megszabaduljanak, és Jézus Krisztus boldog tanítványai legyenek.
Előszó dr. Kőrössy Soltész Katalin A „keresztyén” rockzene c. könyvéhez
Budapest, 1997 Cseri Kálmán

***
Mi nem szólunk az Isten Lelke és kegyelme által ihletett zene ellen, de nem hisszük, hogy a pop- és a rock, valamint a beat-zenével kell a fiatalokat az Úr Jézushoz hívogatni. A mi szívünk nyitott a fiatalok előtt és éppen ezért olyan szöveget és olyan zenét szeretnénk ajándékozni nekik, amely Isten Lelkétől való és tisztességes. Milyen zene érheti füleinket? Éppen úgy, ahogy minden művészet, a zene is egy meghatározott, de egymástól eltérő forrásból származik:

1.lelki forrásból, 2.emberi forrásból, 3.démoni forrásból

Figyelemreméltó és elriasztó, hogy milyen határozott szerepet játszik a zene pl. az indiai Guru mozgalomban. Nem minden zene szolgálja Isten dicsőségét, az emberek javát. Éppúgy nem minden zene alkalmas az ifjúsági munkához és az evangélium hirdetéséhez, akár az egyházban, akár másutt gyakoroljuk. Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt aratja is (Gal. 6,1).
Ez a zenére is vonatkozik. Az érzéki vagy démoni zene érzéki vagy démoni módon hat a zenélőre is, de a hallgatóra is. Az ilyen zene érzelmi hangulatot kelt, érzelmi légkört, különösen akkor, ha ehhez egy meghatározott ritmus, dobogás, tapsolás és ismétlések is járulnak. Ezért minden keresztyénnek joga - de kötelessége is - megvizsgálni a zenét. És ez elsősorban a szülőkre és a felelős gyülekezeti vezetőkre érvényes. (Ernst Trachsel-Pauli: A lelki zenéről)

***

„A szektaalapítók és eretnek pártok gyakran használnak egyházi énekeket a célból, hogy azok által a maguk sajátos vallási gondolataikat forgalomba hozzák. Régi jól bevált eszköz ez arra, hogy vallási felfogásuk a nép között elterjesztessenek." (August Neander)


„...vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata!” Róma 12, 2

 

 

 

6.§. III.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.)

„De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.” 2Timótheus 4,5

Folyamatosan hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét.

Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreinket kórházban, vagy otthonukban meglátogatjuk, rövid áhítatot tartunk, ill. kérésre úrvacsorát viszünk.

Gyülekezetünk tagjainak igény szerint bármikor biblikus lelki segítséget nyújtunk.

Igével vigasztaljuk a gyászolókat és minden temetés előtti és utáni vasárnapra hívjuk őket az istentiszteletre Isten vigasztalását hallgatni.

Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel (személyesen, levélben, telefonon, e-mailben).

A fogyatékkal élő testvéreinket megkülönböztetett figyelemmel segítjük, támogatjuk.

A nagyothalló testvéreink részére hangosító berendezést építettünk ki a templomban.

Karácsonykor a gyermekek, az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot osztunk.

Gyülekezetünk e-mail misszióján keresztül hetente lelki üzenet küldünk.

Lelki irodalmat adunk a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

Igény szerint segítjük a rászorulók és mozgáskorlátozottak szállítását. (Templomba, nyári hetekre.)

A mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek részére a templombejárathoz kerekes-székes rámpát építettünk ki védőkorláttal, díszburkolatú járdával.

A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze.

 

***

6.§. IV.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek.” Apostolok Cselekedetei 20,20

A Bp. Pestújhelyi Református Gyülekezetünkben gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztés van.
Lelki Oázis Iratmissziónk keretében a Biblia és református hitünk minél jobb megismertetése céljából, folyamatosan nyomtatott kiadványokat szerkesztünk és jelentetünk meg.
Eddig több száz nyomdai kiadványt adtunk ki, melyeket ingyenesen terjesztünk a templomunkban.
Ezt a missziós szolgálatot kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére.
A lelki tisztánlátás végett saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől gyűjtöttünk össze válogatást, így több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából a legkülönbözőbb és legfontosabb témakörökben. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni.
Sok szeretettel ajánljuk Lelki Oázis Iratmissziónk speciális anyagát mindenkinek.

 

Jelenleg még feltöltés alatt..........

 

 

6.§. V.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Vetítettképes előadásokkal

((Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

 

Kivetítéses prezentációs előadások a templomunkban KERESZTYÉN ÜNNEPEINKEN:

Szenteste = Az Úr Jézus Krisztus testetöltése ünnepének előestéje.
Karácsony = Az Úr Jézus Krisztus testetöltésének ünnepnapja.
Nagypéntek = Az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja.
Húst = Az Úr Jézus Krisztus halottak közül való feltámadásának ünnepnapja.
Áldozócsütörtök = Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepnapja.
Pünkösd = Az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja.

Egyéb kivetítéses prezentációs előadások:
* Reformáció hónapjában októberi vasárnapokon.
* Reformáció napján: október 31.
* Tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken és gyermeknapokon
* Lelki Oázis csendesheteken és csendesnapokon.

 

Jelenleg még feltöltés alatt..........

 

 

6.§. VI.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Hívogatás alkalmainkra és a
Lelki
Levelező
Lap
Missziónk

(Keresztyén hitünk szempontjából elengedhetetlenül fontos témákban megrendelhető lelki írodalom.)

Missziónk az alábbi célcsoportok felé irányul:

I.) Református hittestvéreink
II.) Gyülekezeti tagságunk
III.) A hittanoktatásra beiratkozottak családjai
IV.) Akik gyülekezetünkkel kapcsolatba kerültek és rendelkezünk elérhetőségükkel
V.) Településünkön élők (kívűlállók)

 

Jelenleg még feltöltés alatt..........

 

 

6.§. VII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK speciális anyagának ajánlásával

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Timótheus 4,2


Keresztyén kötelességünk, hogy adjuk tovább a jó hírt, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumát. E missziónk célja végső soron az, hogy próbáljunk meg gyülekezetünkben üdvözítő hitünkről ily módon is bizonyságot tenni és a közösségi, lelki életet erősíteni.


Ezért nagy szeretettel ajánljuk az új Igés-Album Missziónk speciális anyagát minden kedves testvérünknek. Ezt a missziós kezdeményezésünket kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére, református hitünk és Istenünk áldott Igéjének minél jobb megismertetésére.  
Ebben a hitébresztő, hitépítő, hitmélyítő missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől, három albumba rendezve több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából létfontosságú témákban.

(Érdeklődni lehet elérhetőségeinken.)


Jelenleg még feltöltés alatt..........

 

***

6.§. VIII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajándékozással

(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

Templomunkban gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztésünk  van. Református hitünk erősítése céljából ajándékkönyveket (Biblia, egyéb lelki irodalom) és saját nyomda termékeket adunk a csendesnapokon, lelki heteken, a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

NAPI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT IMAKÖNYVEK:

1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)
2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
5. Szikszai Béni: Útitárs
6. Visky Ferenc: Méz a sziklából
7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében
9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett
10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Jelenleg még feltöltés alatt..........

 

 

***

6.§. IX.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Interneten való megjelenéssel

(Honlap vagy "lelki csatorna" indítása, gondozása.)

NETMISSZIÓNK

Az Interneten való megjelenésünk az alábbi felületeken:

YouTube csatornánk Névjegyében az alábbi tájékoztató olvasható:
„Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek.." Ap.Csel, 26,18

E csatornát elsősorban Krisztus megváltott gyermekei számára nyitottuk 2016 tavaszán. Tudjuk, hogy akiket Krisztus eleve kiválasztott nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott személyek. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hit tisztaságáért egész életükben nemes HARCBAN állnak! Akik MEGALKUVÁS NÉLKÜL hirdetik az életmentő evangéliumot! Azért imádkozunk, hogy Isten véren megváltott gyermekei e csatorna felületén is találjanak egymásra:
Hogy SZENTSÉGES HITÜKBEN épülhessenek, erősödhessenek.
Hogy ezáltal is legyen hitéletük az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt.
Hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota: mélysége, ápoltsága, hitelessége, tisztasága, szentsége.

Trencsényi László
református lelkipásztor
Budapest, 2016.05.12.

 

6.§. X.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

„Ő ( Jézus) pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” Márk 6,31

Honlapunkon is megtalálható a Filadelfia Központunk Vendégházának tájékoztatója: (Filadelfia Központunk Vendégháza)

Tisztelettel adunk tájékoztatást arról, hogy a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központját szeretettel ajánlja elsősorban református lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, vagy tanulmányi elcsöndesedésre, de szeretettel állunk mindazok rendelkezésére is, akik elmélyültebb bibliai ismeretszerzésre, vagy vigasztalásra, lelki megerősödésre, gyógyulásra vágynak. Minderről körlevélben értesítettük a Magyarországi Református Egyház mind a négy püspökét és mind a huszonhét esperesét.

Missziónk célja a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása

1.) Református LELKIPÁSZTOROK lelki egészségének megőrzése
A Zsinat által is támogatott „lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését” segítő programban igyekszünk tőlünk telhetően, és lehetőségeinkhez mérten helytállni. Filadelfia Vendégházunkban biztosítani kívánjuk a lelkipásztorok zavartalan elcsöndesedését, lelki pihenését, feltöltődését, ahol elvonulhatnak és nyugodt körülmények között átgondolhatják életüket, feladataikat, szolgálatukat, hogy minél hűségesebben engedelmeskedjenek az Úr Jézus Krisztus parancsának: Legeltesd az én bárányaimat…Őrizd az én juhaimat” (János ev.21,15)

2.) Református LELKÉSZCSALÁDOK pihentetésének biztosítása

Mivel a lelkészcsaládok egy adott gyülekezetben rendkívül sokrétű feladatot látnak el és gyakran túlterheltek, ezért kiemelt célunk, hogy számukra biztosítani tudjuk a közös pihenés lehetőségét, hogy a családtagok együtt töltődhessenek fel. „Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézsaiás 57,15)

3.) Református hittestvéreink TANULMÁNYI felkészülésének elősegítése

Szeretettel várjuk azokat a tanulmányokat folytató református hittestvéreinket, akik a tanulmányok és az imádság megkövetelte zavartalan nyugalomra, lelki elcsöndesedésre vágynak. Különösen azokat várjuk, akik a teológia tudomány iránt elköteleződtek és készülnek a lelkipásztori, vallástanári, hitoktatói, vagy éppen a doktori vizsgákra és szeretnének a város zajától – zsivajától, az élet sokféle gondjától távol nyugodt körülmények között fölkészülni. „Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11,25)

4.) Református hittestvéreink MENTÁLHIGIÉNÉS segítése
Lelki Oázis Missziónk pasztorációs szolgálata segítséget kínál azoknak a megfáradt református hittestvéreinknek, akik lelki gyógyulásra, vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak. Missziónk célja a biblikus lelki segítségnyújtás, az egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenciós szolgálat. Személyes lelki beszélgetésekkel kívánjuk közvetíteni a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetét azok felé, akik különféle gondokkal küzdenek: pl. veszteség, betegség, gyász, magány, tanácstalanság, különböző nehéz élethelyzetek. Igyekszünk számukra megadni azt, ami emberileg adható: testvéri szeretet, tisztelet, őszinteség, bátorító szó, önzetlen segítés, gondoskodás, figyelmesség, megbecsülés, törődés, az igazság őszinte, de tapintatos kimondása. „Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget.” (Zsoltár 62,2)

5.) Református hittestvéreink TEOLÓGIAI alapképzésének elmélyítése
Lelki Oázis Munkatársképzőnk keretében szeretettel várjuk azokat a református hittestvéreinket, akiknek segítségére lehetünk abban, hogy egészséges lehessen a lelki és hitéletük. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének a bibliai ismeretben elmélyülni és felkészülten, igeszerűen, kegyelmi ajándékaiknak megfelelően szolgálni gyülekezetükben. Munkatársképző Missziónk kiemelt célja a református gyülekezetek lelki megújulásának és épülésének munkálása. Tudjuk, hogy gyülekezeteink megelevenedéséhez feltétlenül szükség van érett, biblikus gondolkozású, képzett egyháztagokra, gyülekezeti munkatársakra, akik szívügyüknek tekintik Isten országának építését, készek a tanulásra és a szolgálatra egyaránt. „Ne legyünk többé gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.” (Efezus 4,14-15)

***

„Csak Istennél csendesül el lelkem." (Zsoltár 62,2)

A VENDÉGHÁZ IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI:
1. Igazolható REFORMÁTUS EGYHÁZTAGSÁG
2. Református lelkészi ajánlás
3. Adatlap kitöltésével az igénylési kérelem levélben való benyújtása
4. Rövid bemutatkozás, a kérelem indoklása, (személyes bizonyságtétel)
Gyülekezeti tag esetén kérjük, hogy először a saját lelkipásztorával közölje szándékát, ugyanis a vendégház igénylését csak az ajánlást adó helyi lelkipásztor kezdeményezheti.

A VENDÉGHÁZAT IGÉNYELNI CSAK AZ ALÁBBI KÉT OKBÓL LEHET:
a.) Márk evangéliuma 6, 31/a
b.) Máté evangéliuma 11, 28
Szabályrendeletünk rögzíti, hogy Vendégházunk szállodaként
egy-egy éjszakára nem vehető igénybe!

Mivel a Filadelfia vendégházunk üzemeltetése gyülekezeti missziónk egyik fontos területe, ezért ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. Költségeink fedezésére, a fenntartásra és a közüzemi díjakra adományokat természetesen elfogadunk.

"A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid. 13,16)

Az e célra szánt adományokat az OTP Banknál vezetett  11715007-20125806 számú számlára kérjük utalni, és a közlemény rovatba feltüntetni:  A FILADELFIA KÖZPONT javára.

ÉRDEKLŐDNI: E-mail:pestujhely@bpeszak.hu Tel:  06 (1) 419 2829

 

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:
"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

(Máté 24,14)

***

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 55, összesen: 320812

 • 2020. június 01., hétfő

  Országosan ismert, egykori református igehirdetők prédikációi között böngészhetünk a lelkesz.com nevű oldalon.
 • 2020. május 31., vasárnap

  Konfirmációi emlék – első ránézésre alig kivehető az asztalon álló hatalmas keménypapír felirata. Utánajártunk, mit árulnak el az apró részletek az 19...
 • 2020. május 30., szombat

  Isten jelenléte bennünk – Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész gondolatai.
 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...