Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kálvin János imádságai

KÁLVIN JÁNOS IMÁDSÁGAI

„Adja meg az Úr nekünk, hogy úgy tárgyalhassuk az Ő mennyei bölcsességének titkait, hogy az valóban a hasznunkra váljon az Ő szent nevének félelmében, az Ő dicsőségére és a magunk épülésére". Ámen.

„Add meg, Ó Uram, hogy foglalkozhassunk Te mennyei bölcsességed titkaival, s tehessünk valódi előrelépést a kegyességben a Te dicsőségedre és a magunk épülésére". Ámen.

 

Add meg nekünk mindenható Isten, mivel oly tiszta tükörben tártad elénk ókori néped iránti csodálatos gondviselésedet és ítéleteidet, hogy mi is meg legyünk győződve arról, hogy a te kezed és védelmed alatt állunk. Add, hogy Rád támaszkodva remélhessük a vezetésedet, történjen bármi is, hiszen Te soha nem hagyod figyelmen kívül a biztonságunkat, s így biztos és nyugodt elmével hívhassunk Téged segítségül. Hadd várjunk félelem nélkül minden veszélyt a világ minden változásai közepette a Te Igéd alapjára támaszkodva, ami soha nem tévedhet, s ígéreteidre támaszkodva hadd nyugodjunk meg Krisztusban, Akire rábíztál minket, s Akit megtettél egész nyájad pásztorának. Add, hogy úgy gondoskodjon rólunk, hogy elvezessen a háborúskodásnak ezen az útján, legyen az bármennyire bajokkal terhes és kavargó, míg meg nem érkezünk abba a mennyei nyugalomba, amit a tulajdon vérével vásárolt meg a számunkra. Ámen.

 

Add meg nekünk mindenható Istenünk, hogy amíg tart a vándorutunk ebben a világban, olyan étrendünk lehessen, ami kielégíti a testi szükségleteket, de soha meg nem ront minket, és soha el ne távozzunk a józanságtól, hanem tanuljuk meg a bőségünket az önmegtartóztatás által használni a bővelkedésben is. S add meg azt is, hogy türelemmel tűrjük a szükséget és az éhezést, és úgy bátorkodjunk enni és inni, hogy mindig a Te neved dicsőségét tartsuk szem előtt. Végül, ösztönözzön a takarékosságunk minket a vágyakozásra az után a teljesség után, amely majd teljesen felfrissít minket, mikor a Te arcod dicsősége jelenik meg előttünk a mennyben a mi Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mert oly sok ellenség vesz körül minket, s az ördög sem szűnik meg újabb és újabb csapdákkal zaklatni, így az egész világ ellenséges velünk, hogy észrevehessük: még magán az ördögön is a Te zablád van. Add meg azt is, hogy minden istentelen Neked legyenek alávetve, hogy oda vezesd őket, ahová csak akarod. Irányítsd a szívüket, mi pedig tapasztalatból tanulhassuk meg, mennyire biztonságban vagyunk a Te kezed védelme alatt. S hadd haladjunk ígéretednek megfelelően a mi elhívásunk útján, míg végül meg nem érkezünk abba az áldott nyugalomba, ami a mennyben van eltéve a számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, - mivel minden tökéletes ajándék Tőled származik, s noha egyesek kiemelkednek értelemben és tehetségben, ám még sincs senkinek semmi sajátja, csak amit Te kegyeskedsz megadni az embernek ingyenes kegyelmedből, - add meg, hogy bármekkora értelmet is adsz nekünk, azt mi a Te neved dicsőségére használjuk. Add meg azt is, hogy alázattal és mértékletesen ismerjük el: amit ránk bíztál, az is a Te tulajdonod, s tanuljuk meg józansággal korlátokat szabni magunknak, semmi feleslegesre sem vágyni, soha meg nem rontva az igazi és valódi tudást, és megmaradni abban az egyszerűségben, amelyre elhívtál minket. Végül add meg, hogy ne nyugodjunk meg ezekben a földi dolgokban, hanem inkább tanuljuk meg elménket az igazi bölcsességre emelni, elismerni Téged igaz Istenként, s odaszánni magunkat a Te igazságod iránti engedelmességre. Hadd legyen az egyetlen célunk teljességgel odaszánni és odaszentelni magunkat a Te neved dicsőségére egész életünkben mindvégig Jézus Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mivel e világi vándorutunk során minden nap szükségünk van a Te Lelked tanítására, hogy valódi mértékletességgel csak a Te Ígédtől és titkos ihletésedtől függjünk, s ne vegyünk magunkra túl sokat. Add meg azt is, hogy a tudatában lehessünk a tudatlanságunknak, vakságunknak, és ostobaságunknak, s mindig Hozzád meneküljünk, soha meg nem engedvén magunknak, hogy a Sátán és az istentelenek bármiféle ravaszsága elvonjon. Hadd maradjunk oly szilárdan meg a Te igazságodban, hogy attól soha el ne forduljunk, Te pedig vezess minket végig pályánk egész útvonalán, hogy aztán megérkezhessünk abba a mennyei dicsőségbe, ami a te egyszülött Fiad vére árán vásároltatott meg a számunkra. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten - mert minden napon és minden pillanatban nem egyetlen zsarnok kegyetlensége miatt vagyunk veszélyben, hanem az ördögtől, aki az egész világot ellenünk hangolja, felfegyverezvén e világ fejedelmeit és a megsemmisítésünkre ösztönözve őket - könyörgök, add meg, hogy a tapasztalatból érezhessük és mutathassuk meg, hogy életünk a Te kezedben van, s a Te hűséges őrizeted folytán nem engeded, hogy fejünk akár egyetlen hajszála is elvesszen. Védj is meg minket, hogy az istentelenek elismerjék: nem hiába dicsekszünk a neveddel és nem eredménytelenül hívunk Téged segítségül. S mikor megtapasztaltuk atyai gondoskodásodat egész életünkben mindvégig, hadd érkezzünk meg az 90 áldott örökkévalóságba, amit megígértél nekünk, s ami a mennyben van eltéve a számunkra a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül. Ámen.

 

 

Add meg nekünk mindenható Isten, miután a Te dicsőségednek oly sok bizonyítéka kerül naponta a szemünk elé, bár olyan vakoknak látszunk, hogy a hálátlanságunkkal minden világosságot kioltunk, szóval könyörgök, add meg nekünk, hogy végül megtanuljuk kinyitni a szemünket, sőt Te nyisd azt ki a Lélek által. Vegyük észre a te nagylelkű ajándékaid számát, nagyságát és fontosságát, s míg örök istenséget bizonyítékát tárod elénk, add meg, hogy okosodjunk a kegyesség eme iskolájában. Tanuljuk meg Neked tulajdonítani a dicséretet minden erényért, amíg már semmi más nem marad, csak ami Téged magasztal. S minél inkább kegyeskedsz nagylelkűnek mutatkozni irántunk, add meg, hogy annál hevesebben vágyakozzunk imádni Téged. Hadd szánjuk magunkat oda Neked a legcsekélyebb öndicséret nélkül, csak azzal törődve, hogy a Te dicsőséged maradjon fenn és ragyogjon szerteszét az egész világon Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, hiszen Te azt akarod, hogy különbözzünk az állatoktól, s ezért adod az elménkbe az értelem világosságát - add meg, könyörgöm, hogy megtanuljuk felismerni és felmagasztalni ezt a páratlan kegyet, s gyakoroljuk magunkat ama dolgok ismeretében, melyek a Te szuverenitásod tiszteletére indítanak minket. Emellett hadd tehessünk különbséget a Tőled kapott józan ész, valamint a te Lelked megvilágosítása, és a hit ajándéka között, hogy egyedül Tiéd legyen a dicsőség,amiért hit által bevésettünk a Te egyszülött Fiad Testébe. Könyörgünk ugyanannak a hitnek a további fejlődéséért és növekedéséért is, míg végül majd eljuttatsz a világosság teljes megmutatkozására. Akkor, Hozzád hasonlatosakká válván, színről-színre szemléljük majd a Te dicsőségedet, s élvezzük majd azt Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert mi oly módon utazunk át ezen a világon, hogy a figyelmünk könnyen megragad, és az értelmünk megsötétedik, mikor az istentelenek csillogó, és mind a magunk, mind mások számára félelmetes hatalmát szemléljük, szóval add meg, hogy felemelhessük a szemeinket és megláthassuk, mekkora hatalmat ruháztál rá a Te egyszülött Fiadra. Add meg, hogy az Ő Lelkének erejével uraljon és kormányozzon, az Ő hűségével és oltalmával védelmezzen minket, s az egész világot a mi üdvösségünk előmozdítására kényszerítse. Hadd nyugodjunk békében az Ő védelme alatt, s küzdhessünk azzal a bátorsággal és türelemmel, amit parancsol és ajánl, amíg végül majd élvezzük a győzelem Általad megígért gyümölcsét, amit majd a mennyek országában adsz meg nekünk. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, hogy emlékezzünk: vándorok vagyunk ebben a világban, s a gazdagság, vagy a hatalom, vagy a világi bölcsesség ragyogása el ne vakítsa a látásunkat, hanem szemeinket és érzékeinket mindig is a Te Fiad országa felé fordítsuk. Hadd rögzítsük ezeket mindig azon, s ne gátoljon minket semmi abban, hogy sietősen haladjunk előre az elhívásunk útján, míg az véget nem ér, s mi el nem érjük a Te általad kiszabott célunkat, amire ma is hívogatsz minket az evangéliumod hirdetésével. Gyűjts minket össze végül abba a boldog örökkévalóságba, amit a Te Fiad vére szerzett meg nekünk. Add, hogy soha el ne szakadjunk Tőle, hanem az Ő erejének segítségével végül hadd emelkedjünk fel hozzá a magas egekbe. Ámen.

 

 

Add meg nekünk mindenható Isten, hisz oly sok, oly világos és oly szilárd bizonysággal mutattad is meg, hogy ne reménykedjünk más Megváltóban, csak abban, Akit Te küldtél el, s Te szenteltél meg isteni és örök hatalmaddal oly sok csoda által, s pecsételtél el mind az evangélium prédikálása, mind a te Lelked pecsétje által a szívünkben, s erősítsd is ezt meg napi megtapasztaláson át. Add, hogy szilárdan és megingathatatlanul megmaradjunk Őbenne, soha el ne térjünk Tőle, s a hitünk se ingadozzék, hanem kiálljuk a Sátán minden kísértését, s így tartsunk ki a Te szent elhívásodnak útján. Végül pedig hadd legyünk egybegyűjtve abba az örök áldottságba és nyugalomba, ami a Te Fiad vére árán vétetett meg a számunkra. Ámen

 

 

Add meg, mindenható Isten, hiszen elméinknek oly sok rejtett zuga van, és semmi sem nehezebb a számunkra, mint megtisztítani azokat minden feltételezéstől és hazugságtól - add meg, mondom, hogy őszintén megvizsgálhassuk önmagunkat. Ragyogj ránk a Szentlelked világosságával, hogy ténylegesen elismerhessük a tévelygéseinket, s messze vethessük el azokat magunktól, hogy csak te lehess a mi Istenünk, s a tényleges kegyességünk elnyerje a te jóváhagyásodat. Hadd kínáljunk Neked tiszta és folttalan imádatot, és hadd legyünk ugyanakkor a világ előtt tiszta lelkiismerettel, s mindegyikünk úgy lássa el a kötelességeit, hogy felebarátaink javával ugyanúgy törődjünk, mint a magunkéval. Végül pedig hadd legyünk a részesei annak a valódi dicsőségnek, amelyet Te készítettél el a számunkra a mennyben Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

 

 

 

Add meg mindenható Isten, mivel mindig nyomorultul kószálunk a gondolatainkban, s az istentiszteleti erőfeszítéseinkkel csak megszentségtelenítjük a te Istenséged valódi és tiszta tiszteletét, - add meg, hogy megmaradjunk a Te Ígéd iránti tiszta engedelmességben, és attól soha, semmilyen módon el ne hajoljunk. Taníts minket a Te Lelked legyőzhetetlen kitartásával, hogy soha ne engedjünk emberek félelmének, vagy fenyegetésének, hanem tartsunk ki a Te neved tisztelete mellett mindvégig. Dühöngjön bárhogyan is a világ az ördögi tévelygései miatt, mi soha ne térjünk le a helyes útról, hanem továbbra is a helyes ösvényen haladva, melyre Te hívsz el minket, a futásunkat bevégezve hadd érkezzünk meg abba a boldog nyugalomba, ami a mennyben van félretéve a számunkra a Krisztuson, mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mivel látjuk, hogy az istenteleneket mindig oly ellenállhatatlan erősséggel ragadják el a tisztátalan vágyaik, s annyira felfuvalkodnak a gőgtől, hogy mi igazi alázatot tanulhassunk, s úgy vessük alá magunkat Neked, hogy mindig a Te Ígédtől függjünk, és mindig ügyeljünk a Te utasításaidra. Mikor megtanultuk, miféle istentisztelet tetszik Neked, hadd tartsunk ki abban állandóan mindvégig. Soha ne mozdítson ki minket a helyzetünkből, és ne térítsen le utunkról semmiféle fenyegetés, veszély, vagy erőszak, hanem a Te Igéd iránti kitartó engedelmességgel mutatkozhassunk eleveneknek és engedelmeseknek, míg végül fiaiddá fogadsz, és összegyűjtesz abban a mennyei örökségben, amit Krisztus, a Te Fiad össze tagja számára elkészítettél. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert életünk csak egy pillanat, sőt csak hiábavalóság és füst, hogy megtanuljuk minden gondunkat Te reád vetni, és úgy függeni Tőled, hogy ne kételkedjünk Benned, mint a megszabadítónkban minden közvetlen veszélytől, valahányszor csak az a javunkra válik. Taníts meg minket elhanyagolni és megvetni az életünket, különösen a te dicsőséged bizonyságának kedvéért, s álljunk készen azonnal távozni, ha elszólítasz bennünket ebből a világból. Szilárduljon meg az örök élet reménysége a szívünkben úgy, hogy akarjuk elhagyni ezt a világot, és egész elménkkel törekedjünk arra az áldott örökkévalóságra, melyről Te tettél bizonyságot, hogy az el van téve a számunkra a mennyben az evangéliumon keresztül, s melyet a Te egyszülött Fiad szerzett meg a számunkra az Ő vére árán. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert Te tanítottál minket a Te törvényed és evangéliumod tanításával, s naponta kegyeskedsz bizalmasan ismertetni velünk a Te akaratodat, hogy megmaradjunk e tanítás iránti szilárd engedelmességben, melyben a Te tökéletes igazságod jelenttetik ki, és soha ne mozduljunk el a Te imádatodtól. Történjék bármi, hadd legyünk készek inkább száz halált halni, mint elfordulni a valódi kegyesség gyakorlásától, melyben tudjuk, hogy a mi biztonságunk is rejlik. S hadd dicsőítsük úgy a Te neved, hogy közben részesei lehessünk annak a dicsőségnek, amit számunkra a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel figyelemre méltó példát társz a szemünk elé, hogy megtanuljuk: oly nagy a te hatalmad, hogy semmiféle emberi dicséret nem képes az méltóképpen ünnepelni. Miután pedig halljuk, hogy egy istentelen, sőt kegyetlen és gőgös király volt annak a hírnöke, sőt később kegyeskedtél bensőségesen kijelenteni Magad Krisztusban, ezért add meg, hogy az alázat lelkével vágyakozzunk dicsőíteni Téged, s teljes mértékben Hozzád ragaszkodjunk. Hadd jelentsünk ki Téged a miénknek, s nemcsak szájjal és nyelvvel, de cselekedetekkel is, és nemcsak mint a mi egy igaz Istenünket, hanem Atyánkat - mivel örökbe fogadtál minket a Te egyszülött Fiadban - míg végül élvezhetjük majd azt az örökkévaló örökséget, amit ugyanaz a Krisztus, ami Urunk tett félre a számunkra a mennyben. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert mi oly nehéznek látjuk elhordozni a gazdagságot az elme sérülése nélkül, hogy emlékezhessünk rá: halandók vagyunk, s a törékenységünk mindig a szemünk előtt legyen. Lágyíts és alázz meg minket, s vezess arra, hogy Neked adjuk meg a dicsőséget. Általad tanácsoltatván hadd tanuljunk meg aggodalomban és félelemben járni, odaszánni magunkat Neked, s mértékletesen viselkedni a felebarátainkkal. Ne vesse meg és ne sértse meg közülünk senki a testvérét, hanem valamennyien törekedjünk mértékletesen ellátni a kötelességeinket, míg végül összegyűjtesz minket abba a dicsőségbe, ami a te egyszülött Fiad vére árán lett a számunkra megvásárolva. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert te állítod elénk a bűneinket, s egyidejűleg a bíránknak jelented ki Magad, hogy ne éljünk vissza a türelmeddel, s ne ébredj nagyobb haragra a lustaságunk és a tompaságunk miatt. Add meg azt is, hogy tisztelettel féljünk téged, s igyekvően körültekintőek legyünk: megrettenjünk a fenyegetéseidtől, de csalogasson a Te édességed. Legyünk hajlandók és alázatosak Irántad, és soha ne vágyakozzunk többre, mint arra, hogy teljes mértékben odaszánjuk magunkat Neked az engedelmességre, s a Te neved dicsőítésére a mi Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, hogy türelemmel viseljünk minden kedvezőtlen csapást, és tudjuk, hogy Te gyakorlod velünk szemben a bírói hivatalt, valahányszor csak nyomorgattatunk ebben a világban. Hadd előzzük meg úgy a haragodat, s ítéljük el magunkat valódi alázattal, hogy a Te könyörületedben bízva Hozzád meneküljünk, a Te egyszülött Fiaddal kapcsolatos elmélkedésre támaszkodva. Add meg azt is, hogy a bocsánatodért könyörögjünk, és a valódi megtérésre határozzuk el magunkat, de nem hiábavaló és haszontalan feltevésekkel, hanem valódi és komoly bizonyítékokkal, az igazi könyörületességet és hitet művelve egymás között, s ezen a módon téve bizonyságot a Te neved iránti félelmünkről, hogy valóban megdicsőülhess ugyanazon Urunk által. Ámen

 

 

Add meg, mindenható Isten (mivel önmagunkban semmik vagyunk, de mégsem szűnünk meg saját magunknak örömet okozni, és annyira elvakít minket a hiábavaló magabiztosságunk, hogy értelmetlenül dicsekszünk az erényeinkkel, melyek méltatlanok), hogy tanuljuk meg félretenni ezeket a romlott érzelmeket. Ha vessük alá magunkat Neked oly módon, hogy egyedül a Te kegyességedtől függjünk, s tanuljuk meg úgy dicsőíteni a Te neved, hogy ne csak igazi és tiszta alázattal tiszteljük azt, hanem buzgón könyörögjünk is a Te segítségedért. Ne bízzunk önmagunkban, hanem a Te jóindulatodra, mint egyedüli támaszunkra támaszkodjunk, amíg végül összegyűjtesz minket a mennyei királyságodba, ahol majd élvezhetjük azt az áldott örökkévalóságot, amit a Te egyszülött Fiad szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mert a büszkeség betegsége szilárdan megmarad mindannyiunkban az ősatyánkban, Ádámban fellépő romlottságon át, add meg, kérlek, hogy megtanuljuk megöldökölni a lelkeinket, s legyünk kellően elégedetlenek a viselkedésünkkel. Érezzük magunkat híjával Nálad nélkül minden bölcsességnek és becsületességnek. Hadd meneküljünk a Te könyörületedhez, s valljuk meg magunkat teljesen kitetteknek az örök halálnak. Hadd támaszkodjunk a Te jóságodra, amit evangéliumodban kegyeskedtél felkínálni nekünk, s hadd bízzunk a Közbenjáróban, Akit nekünk adtál. Soha ne vonakodjunk Hozzád menekülni, Atyaként téged segítségül hívni, s megújulván a Te Lelked által, járjunk valódi alázattal és mértékletességgel, míg végül felemelsz minket abba a mennyei királyságba, amit a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mert oly hajlamosak vagyunk a feledékenységre, valamint a testi vágyakra és örömökbe történő belemerülésre, szóval add meg, hogy mindannyian visszatérjünk a Te ítéleteidnek szemléléséhez, s igyekezzünk a mintegy a Te szemed előtt járni. Féljünk jogos bosszútól, s ne provokáljuk azt ki a zsémbelődésünkkel, vagy más vétkeinkkel, hanem adjuk át magunkat Neked, hogy a Te kezed támogasson és tartson meg, s vezessen az elhívásod szent útján, míg végül fel nem emelsz minket abba a mennyei királyságba, melyet a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Istent, mivel Te állandóan szólsz hozzánk a prófétáid által, és nem engeded, hogy a tévelygés sötétségében kóboroljunk, szóval add meg, hogy figyeljünk a Te hangodra, s tégy minket fogékonyakká és taníthatókká Irántad főleg akkor, mikor elénk állítasz egy Mestert, Akiben a bölcsesség és a tudás minden kincse megtalálható. Könyörgök, add meg továbbá azt is, hogy alávessük magunkat a Te egyszülött Fiadnak, maradjunk meg szent elhívásunk helyes útján, s mindig a felé a cél felé törekedjünk, amelyre elhívtál, míg végül sikeresek leszünk e világgal folytatott minden küzdelmünkben és végül megérkezünk abba az áldott nyugalomba, amit a Te Fiad vére árán szereztél meg nekünk. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mivel a mi állapotunk ebben az életben megadatott nekünk, hogy elégedettek legyünk az osztályrészünkkel, s mikor megalázol bennünket, akkor akarattal vessük alá magunkat Neked, és engedjük, hogy Te uralkodj felettünk. Ne vágyakozzunk semmi afféle felmagasztalásra, ami a pusztulásba vihetne bennünket. S add meg azt is, hogy a különböző elhívásainkban oly szerényen viselkedjünk, hogy Te mindig ragyoghass bennünk. Ne lebegjen a szemünk előtt semmi más, csak hogy segíthessünk a felebarátainknak, akikkel kapcsolatban kerülünk mintegy Előtted, s így dicsőítsük a Te neved minden ember előtt a mi Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, hogy amiképpen egykoron bizonyságát adtad a haragodnak minden kevély ellenében, úgy az manapság nekünk is a hasznunkra váljon. Legyen intésünkre az erre az emberre kiszabott büntetésed, s tanuljunk meg belőle mértékletesen és alázatosan viselkedni. Ne vágyakozzunk semmi, Neked nem tetsző nagyságra, hanem maradjunk meg úgy a saját állapotunkban ebben az életben, hogy Téged szolgáljunk, és a Te szent nevedet magasztaljuk és dicsőítsük anélkül, hogy elszakadnánk Tőled. Add meg azt is, hogy ebben a világban a Te igádat hordozzuk, és Te kormányozz minket, míg végül el nem érünk abba a boldog nyugalomba és örökségbe, amit Te készítettél el és szereztél meg nekünk a Te egyszülött Fiad vére árán. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel te kormányoztad a szolgádat, Dániel, mikor a tisztesség minden oldalról körbevette és a legnagyobb méltóságra emelték, és Te őrizted meg biztonságban az ő becsületességét és ártatlanságát az egyetemes szabadosság közepette - add meg, kérlek, hogy megtanulhassuk visszafogni magunkat azzal a mértékletességgel, amellyel Te korlátozol minket. Elégedjünk meg alantas állapotunkkal s törekedjünk ártatlanoknak bizonyulni Előtted, valamint azok előtt, akikkel dolgunk van. Így dicsőíttessék a Te neved közöttünk, s hadd maradjunk a Te oltalmadban az emberiség gonoszságával szemben. Valahányszor csak ostromol minket a Sátán minden oldalról, a gonoszok pedig csapdákat állítanak, a vadállatok pedig hevesen támadnak, hadd maradjunk meg biztonságban a Te védelmedben. Ha pedig száz halálon is kell keresztülmennünk, akkor is tanuljunk meg Neked élni és halni, hogy a Te neved dicsőülhessen meg bennünk Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mivel a Te Fiad drága vére által békültél ki velünk, hogy ne a magunkéi legyünk, hanem tökéletes engedelmességben szánjuk magunkat oda, teljes mértékben Neked szentelvén magunkat. Hadd ajánljuk fel testünket és lelkünket áldozatként, és álljunk készen inkább száz halált elszenvedni, semhogy elhajoljunk az igazi és őszinte istentisztelettől. Különösen pedig azt add meg, hogy gyakoroljuk magunkat az imában, Hozzád meneküljünk minden pillanatban és bízzuk magunkat a Te atyai gondoskodásodra, hogy a Te Lelked vezethessen minket mindvégig. Óvj és tarts meg minket, mígnem össze nem gyűjtetünk abba a mennyei királyságba, amit a Te egyszülött Fiad készített el a számunkra az Ő vére által. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel megmutatod nekünk szolgád, Dániel példájával, miképpen kell kitartanunk következetesen a Te őszinte imádatodban, s így haladhassunk az elme valódi nagysága felé, s valóban odaszánhassuk magunkat Neked. Add, hogy egyetlen irányba se forduljunk el, de végül megérkezzünk a győzelem gyümölcséhez - ahhoz a boldog halhatatlansághoz, mely a mennyben van eltéve a számunkra Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen

 

 

Add meg, mindenható Isten, mert Te teremtettél és helyeztél minket ebbe a világba, s a Te nagylelkűséged táplál minket abból a célból, hogy Neked szenteljük magunkat - add meg, könyörgöm, hogy készen álljunk Neked élni és halni. Hadd keressük egyedül a Te tiszta és őszinte tiszteletedet. Nyugodjunk bele úgy a Te segítségedbe, hogy vonakodás nélkül törjünk keresztül minden nehézségen, s bármikor ajánljuk magunkat az azonnali halálra, valahányszor csak megköveteled. Ne csak az ígéreteidre támaszkodjunk, melyek fennmaradnak örökké, hanem a rengeteg bizonyítékra is, melyeket óriási hatalmad jelen erejéről adtál nekünk. Légy te a szabadítónk minden vonatkozásban, akár élünk, akár halunk, s legyünk áldottak a Te nevedbe vetett bizalomban való kitartásban, és igaz megvallásodban, míg végül egybegyűjtetünk abba a mennyei királyságba, amit Te készítettél el nekünk a Te egyszülött Fiad vére által. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel emberi eszközökkel rengeteg hibába esünk, Te pedig bizonyságot akarsz tenni a hatalmad nagyságáról, hogy ne tapogatózzunk ma a sötétségben, mikor világosságot kínálsz nekünk az igazság Napján, a Te Fiadon, Jézus Krisztuson keresztül. Emellett ne szégyelljünk hasznot húzni azoknak a pogányok szavaiból, aki nem tanulták a Te törvényedet, de oly fenségesen ünnepelték a nevedet, egyetlen csodán felindulva. Ezért tanuljunk meg ebből a példából nemcsak a legfőbb, de az egyetlen Istennek elismerni téged. Miután pedig úgy kötöttél Magadhoz, hogy szövetségre léptél velünk a Te egyszülött Fiad vére által, ezért hadd ragaszkodjunk Hozzád igaz hittel. Hadd tagadjuk meg a tévelygés minden felhőjét, s igyekezzünk mindig ahhoz a világossághoz, amit Te kínálsz nekünk, s amely felé Te vonsz minket, míg végül megérkezünk a te dicsőséged és fenséged látványához, s Hozzád hasonlatosakká lévén végül a valóságban élvezhetjük azt a dicsőséget, amit most csak részleteiben szemlélhetünk. Ámen.

 

Add meg, Mindenható Isten, mert Te teszel ki minket különféle nyomorúságoknak ebben a világban a hitünk és a türelmünk gyakorlása végett, szóval add meg, hogy nyugodtan megmaradjunk a magunk állapotában, a Te ígéreteidre támaszkodva. Mikor minden oldalról viharok kelnek körülöttünk, ne essünk el soha, és nem csüggedjen el a bátorságunk, hanem tartsunk ki az elhívásunkban. Történjen bármi, hadd ismerjünk fel Téged, amint kormányozod a világot, s ne csak az elvetettek megbüntetésében, hanem a saját néped megtartásában is a Te hitedben és védelmedben, s a megőrzésükben mindvégig. Hadd viseljük türelemmel,  bármiféle változás is történjék velünk, és soha ne zavarodjunk meg, vagy essünk kétségbe az elménkben, míg végül össze nem gyűjtetünk abba a boldog nyugalomba, ahol mentesek leszünk minden háborúságtól és küzdelemtől, és élvezzük majd azt az örök áldottságot, amit Te készítettél el a számunkra a Te egyszülött Fiadban. Ámen.

 

 

 

Add meg, mindenható Isten, hogy bármilyen forradalmak is következzenek be naponta a világban, mi mindig figyeljünk a Te dicsőséged látványára, mely egykor a Te Fiadban mutattatott meg nekünk. Világítsa meg a Te fenséged fénye a szíveinket, s hadd lépjünk túl a látható egeken, a Napon, a Holdon és minden ragyogó dolgon. Hadd szemléljük a te országod áldottságát, amit a Te evangéliumod fényében ajánlasz nekünk. Hadd járjunk a világ sötétsége és zűrzavarai közepette azzal a világossággal megelégedve, amellyel te hívsz minket az Általad megígért örök örökség reménységére, amit a Te egyszülött Fiad vére árán szereztél meg nekünk. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel az ősatyák hitét homályos árnyak támogatták, melyekkel táplálni akartad azt, míg a te Fiad láthatóan meg nem jelent testben, add meg, kérlek, hogy ma, miután már megjelent nekünk a legjobb és legtökéletesebb tanító, s megmagyarázta nekünk a Te tanácsvégzésedet, hogy ne legyünk annyira ostobák, vagy gondatlanok, hogy a te megmutatkozásod nagy világossága az evangéliumban elillanhasson az értelmünkből. Vezérelj minket úgy az örök élet felé, hogy utunk végigjárta után ebben az életben, valamint minden akadály eltávolítását követően, melyeket a Sátán tett az utunkba, hogy késleltessen, vagy eltérítsen, végül megérkezhessünk annak az áldott életnek az élvezetére, amelyben Krisztus, a Te egyszülött fiad megelőzött minket. Hadd legyünk az Ő örököstársai, s miután Őt jelölted ki az egyedüli örökösként, hadd gyűjtsön Ő minket egybe az áldott hallhatatlanság biztos örökségébe. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, Aki megannyi próbával gyakorlod a hitünket és az állhatatosságunkat - mivel a mi kötelességünk ebben és minden más vonatkozásban engedelmeskedni a Te akaratodnak - egyszóval kérlek, add meg, hogy ne adjunk utat a megannyi támadásnak, melyekben hányódunk. A Sátán és az istentelenek ugyanis minden oldalról támadnak minket, de akárhogyan is izzik és tombol kegyetlenül a dühük ellenünk, add meg, hogy soha ne engedjünk annak. Hadd vívjuk a háborúnkat a Lélek legyőzhetetlen erejére támaszkodva még akkor is, ha az istentelenek egy időre felülkerekednek. Hadd tekintsünk előre a Te egyszülött Fiad eljövetelére, de nem csak az utolsó napira, hanem valahányszor csak eljöttnek látja az időt az egyházad megsegítésére, s kiemelésére a nyomorúságos megpróbáltatásaiból. S még ha el is kell tűrnünk a nyomorúságainkat, akkor se hagyjon el minket soha a bátorság, amíg végül össze nem gyűjtetünk abba az áldott nyugalomba, amit a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel naponta bocsátkozunk különféle küzdelmekbe, hogy soha ne engedjünk a testi gyengeségeknek, és soha ne feledkezzünk meg szent elhívásodról. Könyörgünk, eleveníts meg minket minden ellenséges küzdelemre, hogy töretlenül megállhassunk a Sátán és a gonoszok támadásaival szemben, így adván át és szánván oda magunkat Neked. Soha ne vonakodjunk magát a halált is elszenvedni, ha szükséges, sőt naponta ajánljuk magunkat a különféle haláloknak, míg majd megszűnünk hadakozni és élvezzük a boldog és örök pihenést, mely a Te egyszülött Fiadban készítetett el a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten - mivel korábban is lehetővé tetted a szolgáid számára, hogy megőrizzék a bátorságukat ilyen sok és ennyire súlyos zűrzavar közepette - hogy ugyanazt az épülést nyerhessük mi is ezekből a próféciákból, s mivel hozzánk már eljött az idők teljessége, legyenek a hasznunkra az ókori egyház példái, valamint azok a szent és kegyes intések, melyeket elénk adtál. Hadd álljunk meg szilárdan és rendíthetetlenül a Sátán és a világ, s az istentelenek minden támadásával szemben, s maradjon a hitünk megdönthetetlen, míg végül majd élvezhetjük annak gyümölcseit a te mennyei királyságodban Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mert te akarod, hogy ide-oda hányódjunk a sok és változatos megrázkódtatásban, hogy elméink mindig a mennyre nézzenek, ahol biztos nyugalmat és nyugodt örökséget készítettél nekünk minden kavarodás és zendülés felett. Mikor az egész Föld, melyen vándorlunk, zűrzavarba jut, a viharai közepette mi hadd álljunk nyugodtan a te ígéreteidbe vetett hitre alapozva, míg meg nem vívtuk a háborúnkat, s össze nem gyűjtetünk a boldog nyugalomba, ahol majd élvezzük győzelmünk gyümölcsét a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mivel te világosítottál meg minket az evangéliumod tanításával, és te állítottad elénk a Te egyszülött Fiadat, mint az igazság Napját, hogy uralkodjon rajtunk, és kegyeskedtél elválasztani minket az egész világtól, a saját népeddé téve minket, biztos helyet készítvén a számunkra a mennyben - add, meg, kérlek, hogy az örök élet örökösei lehessünk. Add meg azt is, hogy tudatában lehessünk a Te szent elhívásodnak, és felfelé néző, Feléd hajló lélekkel járhassuk földi vándorutunkat. Hadd elmélkedjünk a Te királyságod igazságán, s legyünk teljesen odaszántak neked. Védj minket a Te kezeddel egészen mindvégig, hogy bátran masírozhassunk a Te zászlód alatt, míg végül megérkezünk abba az áldott nyugalomba, ahol a győzelmünk gyümölcsei vannak félretéve a számunkra Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mert manapság a Föld tele van mocsokkal, melyek beszennyezik a te neved szent imádatát, hisz aligha van hely, amit a Sátán meg ne rontott volna, s mert a te igazságodat mindenütt meghamisították, hogy kitartsunk és szilárdak maradjunk a kegyesség úján. Figyeljünk mindig a világosságra, amit először a törvényedben tettél elénk, s amely teljesebben ragyog ránk az evangéliumban. Hadd ne merüljünk bele abba a sötétségbe, amibe a világot látjuk beburkolózni, s amelybe a magukat a legéleselméjűbbnek látók is belegabalyodnak. Add meg, hogy mindig kövessük azt az életet, amit Te mutatsz nekünk, míg meg nem érkezünk ahhoz a céloz, amit Te állítasz elénk, s ahová naponta hívogatsz minket a Te egyszülött Fiad által. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel látjuk, hogy a te egyházad különböző módokon gyakoroltatott a kereszt által, és állandó szenvedéssel, hogy mi is felkészülhessünk rá, bármit is helyezel ránk. Hadd tanuljuk meg a bűneinket minden minket érő megpróbáltatás okaként látni. S hadd tekintsünk Téged ne csak hűségesnek minden ígéretedben, de Atyának is - jóindulatúnak mindazokhoz a nyomorultakhoz, akik könyörögve fordulnak Hozzád bocsánatért. Mikor a Te erős kezed megaláz minket, hadd emelkedjünk fel a számunkra elkészített örök üdvösség reménysége által. Így nézzünk minden küzdelmünk boldog és örömteli végére, míg majd élvezzük a győzelmünk gyümölcsét a te mennyei királyságodban, amit a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mivel manapság hasonló sorsra hívtál el minket, mint amit az egyházatyák korábban a törvény alatt megtapasztaltak, s mivel Te erősítetted meg őket a türelemre, fegyverezted fel őket a hadakozásra, és tetted őket győztessé a Sátánnal és a világgal folytatott minden küzdelemben, szóval add meg kérlek, hogy manapság mi is, akiket hozzájuk akarsz csatlakoztatni, jártasakká váljunk a Te Ígédben. Had tekintsünk előre a kereszt hordozására egész életünkben mindvégig. Hadd álljunk készen a küzdelemre, és hadd tartsuk többre a nyomorúságos megpróbáltatásokat a kereszt mércéje alatt annál, hogy életünket biztonságban és luxusban éljük a magunk örömére, s ezzel megfosszuk magunkat a győzelem ama reménységétől melyet Te ígértél meg nekünk, s melynek gyümölcsei a mennyben Te tettél a számunkra a mi Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mivel nem vezet más út Hozzád a számunkra, csak az őszinte alázat, hogy tanuljuk meg magunkat gyakran megalázni az igazi megtérés érzéseivel. Legyünk annyira elégedetlenek önmagunkkal, hogy ne elégedjünk meg vétkeink egyszeri megvallásával, hanem folytassuk az elmélkedést és egyre jobban és jobban járjon át minket a valódi bánat. Utána hadd meneküljünk a Te könyörületedhez, hadd boruljunk le Előtted, ne ismerjünk el más reménységet, csak a Te egyszülött Fiad könyörületét és közbenjárását. Hadd béküljünk úgy ki Veled, hogy ne csak a bűneink alól kapjuk meg a feloldozást, de egész életünkben mindvégig a Te Szentlelked kormányozzon minket, míg végül élvezhetjük majd a győzelmet mindenféle küzdelemben, s megérkezünk abba az áldott nyugalomba, amit Te készítettél elő nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, hogy komolyan fontolóra vegyük, mennyi módon váltunk vétkessé Előtted, különösen mikor nap, mint nap szítjuk a haragodat magunk ellen. Hadd alázzuk meg magunkat a valódi és komoly megtéréssel, s hadd meneküljünk buzgón Tehozzád, mert semmi sem maradt a számunkra a könyörületen kívül. Mikor elterülünk, összezavarodunk, és önmagunkban semmivé válunk, hadd meneküljünk ehhez a szent horgonyhoz, hisz te könnyen megengesztelődsz, és megígérted, hogy könyörületes Atyaként bánsz minden bűnössel, akik keresnek téged. Hadd közeledjünk Hozzád valódi bűnbánattal, a Te jóságodra támaszkodva, soha nem kételkedvén abban, hogy teljesíted a kéréseinket, s kegyelmeddel megszabadítasz a Sátán és a bűn rabságából. Kormányozzon minket a Te Szentlelked, és vezessen úgy az igazság útján, hogy egész életünkben a Te nevedet dicsőítsük, míg végül majd megérkezünk abba a boldog és halhatatlan életbe, melyről tudjuk, hogy a mennyben tette félre a számunkra Krisztus, a mi Urunk. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, hogy egyre teljesebben és teljesebben megtanuljuk magunkat megpróbálni, és a hibáinkat, melyektől vétkesek vagyunk, felfedni. Sőt, ténylegesen alázzon meg minket a vétkességünk komoly súlya, mikor Te eléd járulunk, s Téged hívunk segítségül még a legnagyobb mélységekből is. Soha ne szűnjünk meg a Te kegyelmedben reménykedni, s hadd emelkedjünk fel e reménység által a legmagasabb egekbe, és hadd legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy Te mindig jóindulatúnak fogsz bizonyulni. S miután Te biztosítottál a számunkra Közbenjárót, Aki kegyességet szerezhet a számunkra Tőled, hadd ne vonakodjunk soha bizalommal közeledni Hozzád, Őrá támaszkodva. Valahányszor csak kétségbe ejtenek a nyomorúságaink, soha ne engedjünk azoknak, hanem az elme győzhetetlen szilárdságával tartsunk ki a Te neved segítségül hívásában és az esedezésben a Te könyörületedért, míg végül meglátjuk imáink gyümölcsét, s megszabadulván minden háborúságtól, megérkezünk abba az áldott nyugalomba, amit Maga Krisztus, a mi Urunk tett félre a számunkra a mennyben. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, mert a szélsőséges vakságunk folytán képtelenek vagyunk meglátni a nappali világosságot, hogy megvilágosodhassunk a Te Lelked által. Hadd húzzunk hasznot minden próféciádból, melyekkel a Te egyszülött Fiadhoz akarsz vezetni minket, hogy valódi és biztos hittel öleljük Őt magunkhoz, és engedelmesek maradjunk Iránta, mint irányítónk és vezetőnk iránt. Mikor pedig eltávozunk ebből a világból, hadd érkezzünk meg végül abba a mennyei nyugalomba, amit ugyanezen Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mivel a Te szolgáidat a Te egyszülött Fiad megjelenése előtt azok a jövendölések támogatták, melyek nem valósultak meg az esemény által, hogy mi manapság megtanuljunk bízni a mi Urunkban, Aki oly világosan jelentette ki Magát az evangéliumával. Hadd álljunk meg oly szilárdan és állhatatosan ennek az evangéliumnak a hitében, hogy soha ne hányjanak minket ide-oda a világ zűrzavarai és viharai. Hadd haladjunk mindenkor a Te szent elhívásod útján, míg végül megszabadulván minden küzdelemtől megérkezünk abba az áldott nyugalomba, melyet a mennyben tett félre a számunkra a mennyben a mi Urunk Jézus Krisztus. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten mivel a te jóságod és megbocsátásod minden kincsét oly nagylelkűen osztogattad, mikor egyszülött Fiad megjelent, s ma is naponta kínálod nekünk ezeket az evangéliumon keresztül, szóval add meg, hogy ne fosszuk meg magunkat ezektől a fontos áldásoktól a hálátlanságunk által. Hadd öleljük magunkhoz a Te Fiadat igaz hittel, s hadd élvezzük a megváltás jótéteményét, amit Ő szerzett meg nekünk. Megmosatván és megtisztulván az Ő vérében hadd legyünk elfogadhatók a Te szemedben, s hadd szólítsunk teljes és szilárd magabiztossággal Téged Atyánknak. Hadd meneküljünk a Te könyörületedhez és segítségedhez minden nyomorúságunkban és bajunkban, míg végül össze nem gyűjtesz minket abba az örök nyugalomba, amit a Te egyszülött Fiad vére szerzett meg a számunkra. Ámen.

 

Add meg, Mindenható Isten, mivel Te állítasz elénk oly figyelemre méltó példát a Te szent prófétádban, akit oly sok módon ékesítettél fel, hogy egészen nagyon idős koráig küzdött a különböző és majdnem megszámlálhatatlanul sok próbában, de mentálisan mégsem tört meg soha. Add meg, hogy mi is rendelkezhessünk ugyanazzal a lankadatlan bátorsággal. Hadd haladjunk előre szent elhívásunk útján a legkisebb csüggedés nélkül, bármi is történjen. Mikor a tönk szélén látjuk egyházadat, amint az ellenségei kétségbeejtő terveket szőnek a megsemmisítésére, hadd tekintsünk állandóan az Általad megígért szabadságra. Hadd menjünk előre rendíthetetlen bátorsággal, míg végül befejeződnek a küzdelmeink, és összegyűjtetünk abba az áldott nyugalomba, ami a mennyben van eltéve a számunkra Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, mivel Te jelentél meg korábban Dánielnek, a Te szent szolgádnak, és más prófétáknak, s a Te tanításoddal teszed látványossá manapság is a dicsőségedet, hogy tisztelettel közeledhessünk, és szemlélhessük azt. Mikor már teljesen odaszántuk magunkat Neked, hadd kapják meg tőlünk a méltó megbecsülést azok a titkok, melyeket tetszett Neked a Te kezeddel és munkáddal felkínálni. Hadd zuhanjunk alá önmagunkban, s emelkedjünk fel a menny felé a reménység és a hit által. Mikor pedig leborulunk Előtted, hadd viselkedjünk úgy ebben a világban, mint egy átmeneti helyen, ahol megszabadulunk a testünk minden romlott vágyától és szeszélyétől, és hadd éljünk mentálisan a mennyben. Végül hadd vonuljunk vissza ebből a földi küzdelemből, s hadd érkezzünk meg abba a mennyei nyugalomba, amit Te készítettél el nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

 

Add meg, mindenható Isten, mivel a hitünk gyengesége akkora, hogy a legcsekélyebb okból is majdnem szertefoszlik az, szóval add meg, hogy ne vonakodjunk támogatást venni  ebből a figyelemre méltó és emlékezetes példából, melyet Dánielben kívánsz elébünk tárni, még ha egy időre el is rejted az arcodat, s mi elterülünk a sötétségben. Te mégis közel maradsz hozzánk, ezért hadd maradjunk nem kétkedő reménységgel meg az imádkozásban és a könyörgésben, amíg végül megmutatkozik majd imáink gyümölcse. Így harcoljunk folytonosan minden próbában, és álljunk meg legyőzhetetlenül, míg ki nem nyújtod felénk a kezed a mennyből, és fel nem emelsz abba az áldott nyugalomba, amit ott tett el a számunkra Krisztus, a mi Urunk. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mivel Te naponta és bensőségesen kegyeskedsz megadni nekünk a mennyei tanítás világosságát, hogy valódi alázattal és mértékletességgel mehessünk a Te iskoládba. Legyen valóban látható a taníthatóságunk, s fogadjunk tisztelettel mindent, ami a Te ajkaidról származik, s legyen a te fenséged látványos közöttünk. Hadd ízleljük meg azt a jóságot, amit Te mutatsz meg nekünk Ígédben, s hadd örvendezzünk Benned, mint Atyánkban. Soha ne féljünk a te jelenlétedtől, hanem hadd élvezzük a te atyai kegyelmed és jóindulatod édes bizonyosságát. Hadd legyen a Te Ígéd drágább a számunkra, mint az arany és a világi kincsek, s hadd táplálkozzunk annak édességével, míg meg nem érkezünk abba a teljes biztonságba, ami a mennyben van félretéve a számunkra Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen

 

Add meg, mindenható Isten, mivel Te nemcsak feltárni kegyeskedtél a jövő eseményeit a szolgád, Dániel előtt, és az istenfélők előtt, akik vártak a te egyszülött Fiad eljövetelére, hogy felkészültek legyenek minden szenvedésre, s megérthessék, hogy az egyház a Te gondoskodásod és védelmed alatt áll, de azt is akartad, hogy ezek a próféciák ma is a hasznunkra legyenek, s megerősítsenek bennünket ugyanabban a tanításban - add megtanulnunk, miképpen bízzuk minden gondunkat és aggodalmunkat atyai gondviselésedre. Add, hogy soha ne kételkedjünk az egyházad felett ma is gyakorolt felügyeletedben, valamint az istentelenek dühével szembeni védelmedben, akik minden eszközzel próbálják azt megsemmisíteni. Hadd nyugodjunk meg békességben az általad megígért védelemben, hadd folytassuk a küzdelmet a kereszt zászlaja alatt, és hadd bírjuk a lelkünket a türelemre, míg végül megjelensz kinyújtott kézzel a Megváltónkként a Te egyszülött Fiad megjelenése által, Aki ítélni tér vissza a világot. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mivel Te kegyeskedtél a szemünk elé tárni mintegy tükörben a sajátos gondviselésedet, mellyel az egyházadat véded, hogy ezektől a példáktól megerősödvén megtanuljunk teljes mértékben Rád támaszkodni. A sok háborgás közepette, melyek manapság dúlnak a világnak, hadd maradjunk nyugodtak a Te védelmed alatt. Hadd bízzuk rád a védelmünket úgy, hogy történjen bármi, mégse ingadozzunk soha a jövőbeni biztonságunkat illetően. Bármit is szenvedjünk el, szolgálja mindaz az üdvösségünket, miközben a Te kezed véd minket. Így hívjuk segítségül a Te nevedet az elme őszinteségével, s ennek viszonzásaképpen térj vissza hozzánk Atyaként a Te egyszülött Fiadban. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten, hiszen tetszik Neked azzal gyakoroltatni a magabiztosságunkat, hogy nem adsz nekünk szilárd vagy rögzített nyugvóhelyet a Földön, hogy megtanuljunk Benned megnyugodni, még ha a világ akár százszor újra is lehengerel. Add, hogy soha ne kételkedjünk se a védelmünkben a Te kezed alatt, se a dolgoknak a mi javunkra történő végkimenetelében. Noha nem vagyunk túl a dárdák hatótávolságán, mégis tudjuk: lehetetlen halálos sebet kapnunk, ha Te a kezeddel védelmezel minket. Hadd legyünk irántad teljes bizalommal, és soha ne szűnjünk meg a Te zászlód alatt masírozni állandó és legyőzhetetlen bátorsággal, míg végül össze nem gyűjtesz minket abba a boldog nyugalomba, melyet Krisztus, a mi Urunk tett el nekünk a mennyben. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, hogy megmaradjunk nyugodtan a Te menedékedben és oltalmadban a megannyi zűrzavar közepette, amiket a szemeink elé társz ebben a világban. Hadd ne veszítsük el soha a bátorságunkat mikor alkalom nyílik a Sátán és ellenségeink számára, hogy elnyomjanak minket, de hadd maradjunk meg biztonságban a Te védelmedben, s hadd menekülhessünk minden órában és minden pillanatban a Te oltalmadba. A Te legyőzhetetlen erődre támaszkodva soha ne vonakodjunk úgy áthaladni minden felkavarodáson, hogy közben nyugodt elmével támaszkodjunk a Te kegyelmedre, míg végül össze nem gyűjtesz minket abba a boldog és örök nyugalomba, amit a mi Urunk Jézus Krisztus készített el a számunkra a mennyben. Ámen.

 

 

Add meg, mindenható Isten hisz a Te Lelked tanít és a szent tanítás fegyverez fel, hogy bátran folytathassuk a küzdelmet a nyílt ellenségekkel, és mindazokkal, akik vakmerően szembeszállnak az igaz vallással. S hadd vessük meg állandóan a belső ellenségeket és hitehagyottakat, s hadd álljunk ellenük férfias bátorsággal. S ne kavarodjuk fel akkor sem, mikor különféle felfordulások következnek be az egyházban. Hadd szegezzük Rád a szemeinket, s hadd várjunk mindig boldogabb végkifejletet, mint amit a pillanatnyi körülmények láttatnak, míg végül majd beteljesíted ígéreteidet. S a most minket sújtó események is szolgálják az üdvösségünket, mikor a Te Fiad, a mi Megváltónk megjelenik. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mivel manapság is megannyi próbával próbálod a te néped hitét, hogy a Te Szentlelked legyőzhetetlen bátorságából meríthessenek erőt. Hadd masírozzunk állandóan a Te zászlód alatt egészen végig, és soha ne engedjünk semmiféle kísértésnek. Hadd kapcsoljuk össze az értelmességet a buzgósággal a Te egyházad építésében. S miután mindegyikünket hatalmas ajándékokkal áldottál meg, hadd törekedjünk felebarátaink oktatására nagyobb bátorsággal, férfiassággal, és buzgalommal, miközben megpróbáljuk növelni a Te ügyed résztvevőinek számát. Ha pedig a Te egyházad megvallott tagjainak száma csökken, akkor is maradjon mindig némi maradék, míg bőséges termés nem származik abból, s olyan termékenység fakad, ami az egész világon megdicsőíti a Te nevedet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.

 

Add meg mindenható Isten, miután manapság a világ dolgai zűrzavaros állapotban vannak, s bármerre nézünk, csak borzasztó kavarodást látunk, egyszóval add meg, hogy figyeljünk a tanításodra. Soha ne tévelyegjünk a saját képzelgéseink után, soha ne vonjanak félre a gondok, és soha ne forduljunk el kijelölt utunktól. Hadd maradjunk meg szilárdan a Te Ígédben, hadd keressünk mindig Téged, és hadd támaszkodjunk mindig a Te gondoskodásodra, mert Te felvállaltad, hogy az üdvösségünk őre leszel. Hadd hívjunk Téged mindig segítségül a Te egyszülött Fiad nevében. Ámen.

 

 

Add meg mindenható Isten, mivel az emberiség a hatalmas vaksága miatt Téged minden korban tévesen és babonásan tiszteltek, s akkora kétszínűséget és gőgöt mutattak, hogy megvetették a Te neved, de a bálványokét is, melyeket maguknak fabrikáltak - szóval add meg, könyörgöm, hogy az igaz kegyesség mélyen belegyökerezzen a szívünkbe. Hadd vésődjék belénk úgy a Te félelmed, hogy őszintén és fenntartás nélkül szánjuk oda magunkat Neked. Hadd vágyakozzon közülünk mindenki a Te neved dicsőítésére, s hadd próbáljuk meg felebarátainkat is ezen az úton vezetni. Tisztíts meg minket egyre jobban és jobban az alakoskodástól, míg végül el nem jutunk ahhoz a tökéletes tisztasághoz, ami a mennyben van félretéve a számunkra Jézus Krisztuson, a mi Urunkon keresztül. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, mivel egész életünkben csatáznunk kell, s az erőnk különféle módokon mondhat csődöt, hogy a Te erődtől támogatva mindvégig kitarthassunk. Soha ne csüggedjünk el, hanem tanuljuk meg legyőzni az egész világot, s várjuk azt a boldog örökkévalóságot, ahová te hívogatsz minket. Soha ne húzódozzunk, miközben a Te Fiad harcol értünk, Akinek a kezében és hatalmában van a mi győzelmünk. Hadd fogadjon be minket abba a szövetségbe, melyet Ő alapított a számunkra, míg végül összegyűjt minket az utolsó napon annak a győzelemnek az élvezetére, melyben előttünk járt. Ámen.

 

Add meg, mindenható Isten, hisz Te nem állítasz elénk más célt, mint a folytonos küzdelmet élethossziglan, s kiteszel minket megannyi gondnak, míg el nem érjük a földi versenypályánkon a célt, add meg, könyörgöm, hogy soha ne csüggedjünk el. Legyünk mindig felfegyverezve és felkészülve a csatára, s bármiféle próbáknak vess is alá minket, soha ne bizonyuljunk elégteleneknek. Hadd törekedjünk mindig a menny felé egyenes lélekkel, és próbáljunk minden erőfeszítésünkkel eljutni abban az áldott nyugalomba, ami a mennyben van félretéve a számunkra Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.

 

SOLI DEO GLORIA.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 9, összesen: 361524

 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...