Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Református magyar vagyok...

Kapcsolódó kép

Református magyar vagyok.
Amíg élek, az maradok.
Megígérem, megfogadom,
hogy hitemet holtig vallom! Ámen.

„Református őseink élete ezt igazolta! Az egyházhoz tartozók hűsége ennek példáit állította elénk, és őrizte meg számunkra. Ha a gyermekeink, az unokáink megkérdezik tőlünk: Mit jelentett ez? Miben tudnánk ezt a nagyszerű példát követni?
Ennek a régi fohásznak, fogadalomtételnek a részleteit tárjuk fel előttük!"

Dr. Márkus Mihály református lelkipásztor, püspök, teológiai tanár

"A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk."
(Zsidók 10,23)

 

***

MIT JELENT REFORMÁTUSOK KERESZTYÉNNEK LENNI?

Videó formában megtekinthető:ITT

 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus." 1Korinthus 3,11

Bevezetés

A Református Egyház mindig is az Ige Egyházának vallotta magát. Mindig az Ige tiszta hirdetésért, és tiszta megértésért küzdött. Számára az Ige mindig az a verőér volt, amely az életet: a hamisítatlan lelki táplálékot szállítja az anyaszentegyházba, a Krisztus testbe. Meg vagyunk győződve arról, hogy református keresztyén hitünk a Bibliából megismerhető tökéletes igazságot vallja. Mi tudjuk, mit jelent mindent odaadni az igaz kincsért, az üdvözítő Krisztus hitért, azért az evangéliumért, amely a legcsodálatosabb üzenet, amit a világ valaha is hallott, és hallani fog. Reformátor őseink úgy adtak oda mindent: vagyont, hatalmat, földi dicsőséget az Igéért, mintha egy kontinenst adtak volna oda egy csónakért, amelyen a veszélyekkel mit sem törődve végre elindulhattak egy új világ felé. Mindent Istenre nézve és benne bízva cselekedtek, és immár ötszáz esztendeje tudjuk, hogy jól választottak, mert a Szentháromság egy igaz Isten igazolta őket!

 

A reformáció

Református Egyházunk születését nem lehet sem egy ember nevéhez, sem egy konkrét időponthoz kötni. A református keresztyén hit a lutheri reformáció idején a XVI. sz. elején Svájcból indult ki. Zürichben Zwingli, Strassburgban Bucer, Genfben Farel, Zürichben Bullinger készítgette a református reformáció útját. Az új irány szellemi irányítója azonban kétségtelenül Kálvin János volt.   Az eredetire reformált, tiszta keresztyén tanítás magyarországi terjesztői voltak többek között: Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter, Kálmáncsehi Sánta Márton stb. A Magyar Református Egyház hivatalos megalakulása, az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinathoz köthető, ahol elfogadták a bibliai tanítások alapján, kálvini teológia szellemben született hitvallásokat.

 

Hitvallásaink

A református embernek három hitvallása van:

Az Apostoli Hitvallás, amely összeköt más keresztyén felekezetekkel, akik velünk együtt hisznek a Szentháromságban, és Jézus Krisztust Uruknak, Megváltójuknak vallják!

A Heidelbergi Káté, 129 kérdés-felelete.  A II.Helvét Hitvallás 30 fejezete.

 

Egyházunk külső jellegzetességei

Református templomainkat a Biblia tanításához méltó egyszerűség, áttekinthetőség és tisztaság jellemzi.  Templomaink általában fehérre meszelt falúak, nincs bennük oltár, gyertyák, térdeplés, keresztvetés, nincs feszület, szobor és képtisztelet, csak a legszükségesebbek találhatók benne: a padok, a szószék és az úrasztala. A liturgiánkban nem a külsőség, hanem a prédikáció, Isten élő Igéjének tiszta hirdetése a meghatározó.

 

A Református Egyház tanításai

A reformáció radikálisan eltörölt minden, a Biblia és az apostoli kor tanításától, és hitbeli gyakorlatától eltérő katolikus dogmát. Mindenekelőtt a miseáldozatot, mivel katolikus felfogás szerint az áldozás Krisztus golgotai áldozatának megismétlése. Szerintük az ostya Jézus valóságos testévé, a bor Jézus valóságos vérévé változik. (transzubsztantiatio). A reformáció eltörölte azokat a katolikus szentségeket, melyekre a Biblia alapján nincs konkrét parancs: (bérmálás, fülbegyónás, egyházi „papi"rend, a szentségi házasság, utolsó kenet).

 

A reformáció eltörölte a rózsafűzért, a búcsúkat, a bűnbocsátó-cédulákat, a zarándoklatokat, körmeneteket, a szentek ereklyéinek, legendáinak, hagyományainak babonasággal kevert vallásos tiszteletét, a halottakért tartandó misét, a szentekre való esküvést.  Eltörölte a 40 napos tilalmakkal teli böjtöt, a farsangolást, a karneválozást.

De a reformáció radikálisan eltörölte a cölibátust, a szerzetesrendeket, és nem utolsó sorban a pápaság főségét, mivel soha nem fogadja el a pápát Krisztus helytartójaként.    Nem hisszük a purgatóriumról, (tisztítótűz) szóló bibliátlan tanítást sem, mert a Szentírás világosan kijelenti, hogy akit hitetlen állapotban ér a halál, az Isten nélkül marad mindörökre, tehát elkárhozik. Aki pedig hitt, az azonnal az Istennel való közösségbe az üdvösségre jut. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta." (Jn 3,36)

 

Református hitünk tanítása csak a Szentírásban foglalt kijelentéseket, mint abszolút tekintélyt, fogadja el hitünk és életünk egyedüli zsinór-mértékeként. Ezzel elhatároljuk magunkat minden olyan felfogástól, amely a hagyományokat, az egyházi tanítást vagy bármi mást a Szentírás fölé vagy mellé helyez.

 

Reformátori alapelvek

A reformátorok - Luther, Kálvin, Zwingli, és a többiek - meggyőződéssel vallották, hogy reformátori erőfeszítések középpontjában két alapigazság áll: a Sola Scriptura és a Sola Fide, azaz Egyedül a Szentírás és Egyedül hit által.

 

 • Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás)

Hisszük, hogy a hit megszerzéséhez nem az egyház tanítása, a hagyomány, a szentek legendái, stb. vezetnek el, hanem egyedül a Szentírás, mint az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrása. Hisszük, hogy a Biblia Isten kijelentett, igaz szava. Minden részében a Szentlélektől ihletett, tökéletes, tévedhetetlen, hibátlan, és abszolút tekintéllyel bír.  Református felfogásunk szerint az Egyház nem taníthat, és nem gyakorolhat semmi olyat, ami nincs összhangban a Bibliával.

 

 • Sola Fide (Egyedül hit által):

A hitre-jutás egészen isteni mű, belőle tökéletesen ki van rekesztve az emberi érdem gondolata. A hitvallásunk ezért azt tanítja, hogy az emberi „jócselekedetek" nem számítanak az üdvösség elnyerése szempontjából, hanem kizárólag Jézus Krisztus értünk meghozott áldozata. Csak az Ő érdeméért és az ebben való hit által üdvözülhetünk. Valljuk azt is, hogy az újjászületés egyedül Isten Szentlelkének munkája, amelyet a bűnös ember Jézus Krisztus kegyelméből, hit által elfogadhat.

 • Sola Gratia (Egyedül kegyelemből)

Hisszük, hogy az üdvösség kizárólag Isten kegyelmétől függ. Valljuk, hogy Isten minket kegyelemből egyedül Krisztus kereszthaláláért mentett fel a halálos ítélet alól. A kegyelem egyetlen forrása és oka Isten szuverén kiválasztásában és Krisztus tökéletes áldozatában van, és soha nem az emberben. A kegyelem ezért elveszíthetetlen.

 • Solus Christus (Egyedül Jézus Krisztus által)

A reformált tanítás vallja, hogy sem a szentek, sem Szűz Mária közbenjáró szerepét és tiszteletét nem fogadhatjuk el, mivel Biblia világos tanítása szerint, egyedüli közbenjáró csak az Úr Jézus Krisztus és senki más. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus." (1Tim 2,5)

 • Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség)

Ez a jelmondat, amely leginkább a református reformáció sajátja, azt hangsúlyozza, hogy az emberi élet célja a földön egyedül Isten dicsőségének szolgálata. Isten minden hívő gyermeke, azért van a világon, hogy Isten dicsőségére éljen, és a világ az ő élete által áldást nyerjen.

***


Reformátoraink az egyházat gyógyítani akarták,

mert az „fejében és tagjaiban” (in capite et membris) volt beteg. Orvosra volt szükség, mert már szinte elvérzett.
Nem állíthatjuk azt, hogy a pápát vagy a papságot tartották az ellenségnek, mert ők arra irányították a figyelmet, ami a pápát és a papságot is megfertőzte: a tévtanokra, a tisztátalanságra, a hamis utakra; a bűnt tartották ellenségnek, és a világ fejedelmét, a Sátánt.
Reformátoraink úgy látták, hogy a XVI. századbeli egyházban a következő területeken volt szükség sürgős orvosi beavatkozásra:

1. Látványos lelki kárt okozott az, hogy a Szentírást – attól idegen – tanításokkal, a szent hagyománnyal elegyítették.

Így a jó recept mellett hamisakat is alkalmaztak, s ettől az egyház egyre betegebb lett. Sajnos, megtalálhatók voltak ezek között a babonás tanítások, misztikus receptek, a zsinatok végzései, a szentek látomásai és misztikus sugallatok…
A gyógyulást az segítette volna, ha csak az Isten által felírt recept alapján készült gyógyszert használják. Azon kívül más nem segít, hiszen: „Ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra” (Jel 22,18).

Tehát: „Sola Scriptura” – azaz, egyedül a Szentírás.


2. Gyors orvosi intézkedésre volt szükség akkor is, amikor az Isten előtti igazság elnyeréséről tanítottak.

A középkori egyház tudós doktorai ugyanis azt állították, hogy emberi érdemek is szükségesek az üdvösséghez. Pedig – ha csak a Szentírás lett volna a kézikönyvük, akkor – tudhatták volna, hogy nincs emberi igazság, ami elégséges a bűn eltörlésére, és nincs emberi érdem, ami helyettesítheti az isteni igazságot. Hiszen éppen ezért jött Krisztus, hogy golgotai elégtételével megszerezze nekünk az isteni igazságot, amit a bűnös kegyelemből elnyerhet.

Ez volt a „Sola Gratia”, az egyedül kegyelemből elve.3. A varázsdoktorok más, hamis gyógymódot sugalltak a haldokló egyház gyógyítására.

Azt tanították, hogy emberi jó-cselekedetekkel megbékíthető a mennyei bíró, és az ember elnyerheti(!) azt az igazságot, amit csak Isten volt képes megszerezni Fiának halálos áldozatával. A reformátorok a hamis állításra azt mondták, hogy nekünk ebben a isteni tényben kell hinnünk, nem pedig emberi teljesítményünkben bíznunk.

Ezért volt a reformáció gyógyító megoldása a „Sola Fide”, az egyedül hit által elvének hangsúlyozása.


4. Más hamis gyógyító pedig azt tanácsolta a haldoklónak, hogy ne csak Krisztusban bízzék, hanem a szentekben is, és persze Szűz Máriában.

Holott a Szentírás világosan tanítja, hogy ”nincs más közbenjáró Isten és emberek között, mint az ember Krisztus Jézus” (1Tim 2,5).

Tehát a helyes gyógymód: „Solus Christus”, azaz, egyedül Krisztus.


Mi azt tartjuk, hogy Krisztus egyháza számára csak az evangélium az egyetlen használható orvosság. Ez a gyógyszer négykomponensű:

Sola Scriptura (egyedül a Szentírás);
Sola Gracia (egyedül kegyelemből);
Sola Fide (egyedül hit által)
és Solus Christus (egyedül Krisztus).

Ez a gyógyszer gyógyítja Krisztus egyházát, azokat is, akik a pápa fennhatósága alatt élnek.
Krisztus által ez a gyógyszer teremt világos látást, megigazulást és üdvözítő hitet.

A ma is beteg egyház gyógyulását nem az ezer sebből vérző ökumene-től várjuk, hanem Isten Lelkétől. Csak így találhatunk igazi gyógyulást szárnyai alatt (Mal 4,2).

Alföldy-Boruss Dezső református lelkipásztor

 

***

Egyházunk szentségei, régiesen sákramentumai

A Református Egyházunknak a Biblia alapján, Jézus Krisztus parancsa szerint két szentsége van: a keresztség és az úrvacsora. Mivel a hívő ember Megváltójával, Krisztussal szövetséges kapcsolatban van, ezért ezt a kapcsolatot a sákramentumok által pecsételi meg és ápolja. Ennek értelmében a keresztség beiktatás a szövetségbe, az úrvacsora pedig tápláltatás, hiterősítés a szövetségben.

Hisszük, hogy az úrvacsorában a hívő ember a Szentlélek által Krisztussal egyesül, aki lelkiképpen van jelen, így Krisztus megváltó halálának és feltámadásának minden áldásában részesedik.

 

Predestináció (Az eleve elrendelés tana)

Az Úr Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem,hanem én választottalak titeket."(Jn.15:16)  A református ember hiszi a Biblia alapján a kiválasztás tanát, miszerint Isten öröktől fogva gondoskodott arról, hogy a tőle elszakadt bűnös ember hozzá visszatérhessen, és ez Jézus Krisztus által lehetővé vált, mert Ő eleve így rendelkezett! „Előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efezus 1,5) Hisszük, hogy Istennek van hatalma megőrizni az Ő választottait az elbukástól, vagyis az elnyert üdvösség örökre az övék. Aki a Krisztus vére árán szerzett drága hitben él, az biztos lehet üdvössége felől!

 

Az anyaszentegyházról

Valljuk, hogy az egyház a választottak közössége (coetus electorum), ahol a középpontban Jézus Krisztus áll, aki Szentlelke és Ígéje által van jelen a gyülekezetben. Az anyaszentegyháznak egyedül Krisztus a feje és egyetlen pásztora, ezért nem szorul földi helytartóra (pápa), mert az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy jelen van minden napon a világ végezetéig. Mit hiszünk a keresztyén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, Szentlelke és Igéje által az igaz hit egységében, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok. Heidelbergi Káté  54.kérdés-felelet

 

Református kegyesség

A református kegyesség gyakorlásának lényege a hívőnek, Megváltójával való hit általi egysége. Mivel a megtért, újjászületett ember örökre Krisztusba oltatott be, ezért az Istennel való kapcsolata hit általi és személyes.

A református keresztyén ember életvitelét, értékrendjét, gondolkodását mindig is az egyszerűség, a szorgosság, a törekvés, a munka becsülete, a józan életvitel határozta meg. Kegyességüket pedig a Krisztussal való közösség ápolása, elsősorban a Bibliaolvasás, az imádkozás, a hálaadás és a szent életvitel jellemezte.

 

Egyetemes papság elve

A Szentírás alapján valljuk az egyetemes papság elvét vagyis, hogy minden hívő ember joga és kötelessége a Szentírás tanulmányozása és az evangélium hirdetése.  „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság szent nemzet vagytok..." (1Péter 2,9)

 

Zsinatpresbiteri elv

A Református Egyház vezetését választott testületek gyakorolják. Egyházközségi szinten a Presbitériumok által, magasabb szinten pedig a Zsinat által kormányozza magát és alkotja törvényeit. Az egyházi vezetésben a nem lelkész jellegű un. (laikusok) is kiemelkedő szerepet játszanak, a paritás elve szerint, amely alapján egy-egy lelkészi szavazatra, egy-egy világi szavazat esik.

A Szentírás alapján tiszteletben tartjuk a világi hatalmat és annak törvényeit, amennyiben az nem gyakorol zsarnoki uralmat!

Református hitünk nem jelent elzárkózást, sőt minden ember iránt őszinte szeretetet és testvéri egységet mindazokkal, akik ugyanezeket az igazságokat elfogadják, akiknek a hite egyedül és igazán Isten kijelentésére épül!

Hálásak vagyunk Istennek a számunkra igen becses, őseink véráldozatával, szenvedéseivel (gályarabok) védelmezett tiszta, református, bibliás hitért.  Reformátor őseink számára kimeríthetetlen erőforrást jelentett Isten Igéje, amelyért mindig küzdöttek. Kitartóan harcolták a nemes harcot minden tévelygés ellen, a személyes szentségért a bűn kísértése ellen, az egyházi tisztaságért és nemzeti tisztességért, a romlottság és a hitetlenség ellen. Tudták, hogy Isten különösen gondoskodik arról, hogy választottai a nagy megpróbáltatások alatt vigasztalás nélkül ne maradjanak. Meg voltak győződve, hogy Isten soha nem hagyja el őket, és az egyház hajója minden viharban megtartatik. Ezért hittel vallották:

FLUCTUAT SED NON MERGITUR:  Dobálják bár a hullámok, de el nem süllyed!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy őseink tisztán fölragyogtatták számunkra a bibliai igazságokat, és példamutató hitvalló életükkel elénk élték a dicsőséges Szentháromság Isten igaz tiszteletét.

Budapest, 2014
Írta: Trencsényi László
református lelkipásztor

***

CSODÁLATOS MEGVÁLTÓNK VAN!

Csodálatos a mi Megváltónk Jézus Krisztus, és páratlan az ő gazdagsága!
Ő a Szentháromság második személye, aki egyenlő az Atyával és a Szentlélekkel.

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által kezdettől fogva: Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében." 2Thesszalonika 2,13-14

• MEKKORA KINCSNEK LEHETÜNK BIRTOKOSAI, ha az élő Isten kijelentését igaznak tartjuk, megértjük, hisszük és szívünkbe zárjuk!
• Örvendezzünk a mi áldott Istenünknek, aki így szeret, hogy egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!
• Az Úr Jézus nevére, hírére, mindig megdobbant az emberek szíve és tömegek özönlöttek hozzá, mert látni, hallani akarták Őt!
• Jöttek mindenfelől, minden gondjukkal, bajukkal.
• Kétségbeesett anyák hozták gyermekeiket!
Betegek hozták sebeiket!
Gyászolók hozták fájdalmukat, könnyeiket. A LEGJOBB HELYRE HOZTÁK!

• Az Úr Jézus mellett, közelében mindig valami megmagyarázhatatlan nyugalom töltötte el az emberi szíveket.
• Olyankor elcsitult a zaj, felfrissült a szív, kisimultak a ráncok, és a gondfellegek eltűntek.
• Rendkívüli módon élték át Isten jelenlétét.
Kimondhatatlan biztonságban érezték magukat.
Megnyugodtak, szinte magukról is megfeledkeztek.
Éhezték, szomjazták, szinte itták szavait, az IGAZSÁGNAK BESZÉDÉT.

• Az Úr Jézus szavai úgy hatottak, hogy nem maradhatott semleges egyetlen ember sem!
Szelíd szavai csontokat törtek, szívig, lelkük mélyéig hatoltak. Mert szavának ereje volt, mivel
• BESZÉDE LÉLEK, ÉS ÉLET, ÉS ÖRÖK!
• Teremtő, szavával lecsendesítette a tengert,
• és lecsendesítette a haragosokat,
• és az ölni készülő írástudókat, farizeusokat.
Szavai leleplezték a képmutatókat, és elnémították az acsarkodókat, a vádaskodókat.
• Ugyanakkor megsimogatták a megtérő bűnösöket, a megvetetteket, az árvákat, a szegényeket, az elesetteket.

• Jézus Krisztus messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek. „Mert minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött."
• Teremtő hatalmával áldotta meg Kánában, első messiási jelként a vizet, mely borrá teremtetett.
Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret, és a két halat, áldotta meg és táplált vele ezreket. Ma is milliókat!
• Teremtő hatalmával dorgálta meg a szeleket és lett nagy csendesség. Bajban lévő tanítványai megsegítésére, az Ő számára még a tenger sem jelentett akadályt!
• Az Úr Jézus messiási jelei, csodái, megdicsőülése térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket, és minket is mai tanítványait!

• Az Úr Jézus tettei, gyógyításai mindig szerető, irgalmas szívéből fakadtak, az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből.
• Gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent. Mert Őáltala a megszállottak megszabadultak, a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a leprások tisztultak és halottak támadtak fel. MI IS SEBEI ÁRÁN GYÓGYULTUNK MEG!

• Az Úr Jézus tanításainak mennyei hatalma ereje volt és van, mert általa és benne a földre érkezett a mennyek országa!
• Példázatai érthetővé, élhetővé tették az életet. Gondolkodóba ejtették a bölcseket, megfontolásra késztették a hitetlenkedőket, és világos látásra vezették a bizonytalankodókat.
• Soha senki nem volt olyan mély és áldott hatással az emberiség történelmére, mint Ő!

• Jézus Krisztusban a megoldás érkezett közénk!
• Páratlan személyének hatására a bűnös ember bűnbánatot tartott. A haragos kibékült, a sértett megbocsátott. Az ökölbeszított kezek kiengedtek, és fölszáradtak a könnyek:
· Az erőszakos megtorpant.
· Az indulatos lecsillapodott.
· A gyűlölködő meghatódott.
· Az irigy magába szállt.
· A parázna felhagyott a bűnnel.
· A megátalkodott engedelmeskedett.
· A kapzsi, pénzsóvár adakozó lett.
• A gőgös, öntelt pedig szelíd és alázatos!

Az Úr Jézus Krisztus ma is kegyelmet, életünkre teljes megoldást kínál:
• Az elveszetteknek menekülést,
• A bűnösöknek, betegeknek gyógyulást,
• A szomjazóknak életnek vízét,
• Az éhezőknek mennyei kenyeret,
• A keresőknek mennyi utat,
• A sötétben járóknak világosságot,
• A megalázottaknak igazságot,
• Követőinek megnyugvást, békét és üdvösséget! NEM ÉLHETÜNK NÉLKÜLE !„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." 2Korinthus 8,9


Írta: Trencsényi László
református lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 59, összesen: 351228

 • 2021. április 18., vasárnap

  Az ifjúsági misszióban elengedhetetlen a hitelesség és a példamutatás, a hitre nevelés ugyanis nem más, mint az életre nevelés – állítja ifj. Csomós J...
 • 2021. április 15., csütörtök

  Lelkészek, presbiterek, egyházi és világi személyek, akik lehetőségeikhez mérten, csendben segítettek. A holokauszt magyarországi áldozatainak emlékna...
 • 2021. április 14., szerda

  A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét.
 • 2021. április 13., kedd

  Virtuálisan is bebarangolhatóvá vált az Isten a XXI. században fotókiállítás, amelynek alkotói arra törekednek, hogy képpel ábrázolják a Kiábrázolhata...
 • 2021. április 12., hétfő

  Bodrogközi podcast, amely érdekes emberi történetekről, helyben boldogulásról, őszinte életutakról, az elégedettség mibenlétéről mesél, és amely az út...
 • 2021. április 11., vasárnap

  Hiteles és jobbára keresztény vezetők osztották meg tapasztalataikat nem csak keresztény hallgatóságukkal a nemrégiben megrendezett GLS nemzetközi vez...
 • 2021. április 08., csütörtök

  A Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat május 14-15. között tartják, amelyre április 30-ig várják a jelentkezéseket.
 • 2021. április 07., szerda

  Amint újból lehet rendezvényeket tartani, a Napraforgók Játszóház az egész családnak szóló közösségi programokkal szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a ...
 • 2021. április 06., kedd

  A Református Telefonos Lelkigondozás a koronavírus-járvány idején is várja a krízishelyzetbe kerülteket, és támaszt nyújt mindazoknak, akik nem tudják...
 • 2021. április 05., hétfő

  A korai keresztyén mártírokról szóló történetekben az a legmeglepőbb, hogy nem a vértanúk felmagasztalásáról szólnak, hanem Krisztusról. Ezek az ember...