Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Berlini Nyilatkozat 1909/ Elhatárolódás a rajongó pünkösdi-karizmatikus irányzattól

Video formában itt megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=d8qjcgoPnUU

 

"Szeretteim ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." 1 János 4,1

 

1909 szeptemberében mintegy hatvan evangéliumi vezetőember a népegyházakból és szabadgyülekezetekből közzétette az alábbi, még ma is rendkívül időszerű kiáltványt. Az ún. „Berlini Kiáltvány" sok imádság, alapos megfontolás és hosszú megbeszélések után került kibocsátásra.

 

BERLINI NYILATKOZAT 1909

Alulírott testvérek felemeljük intő szavunkat az ún. karizmatikus mozgalommal szemben.

 

1. Terjedelmes és megbízható anyag alapos, együttes vizsgálata után az Úr előtt a következő eredményre jutottunk:

 

a) A mozgalom elválaszthatatlanul összefügg a Los Angeles-i, christianiai, hamburgi, kasseli és grossalmerodei mozgalommal. Ennek az összefüggésnek a tagadását megkísérelni lehetetlenné teszik a következő tények.

 

b) Az ún. karizmatikus mozgalom nem felülről, hanem alulról való; sok jelensége közös a spiritizmuséval. Démonok működnek benne, amelyek sátáni csalárdsággal vezettetve keverik a hazugságot az igazsággal, hogy félrevezessék Isten gyermekeit. Sok esetben bizonyultak az ún. „Szellemmel megajándékozottak" megszállottaknak.

 

c) Abban a meggyőződésünkben, hogy ez a mozgalom alulról való, nem rendít meg bennünket egyes vezető testvéreik személyes hűsége és odaadása sem, de még azok a gyógyítások, nyelveken szólások és jövendölések stb. sem, amelyek a mozgalmat kísérik. Gyakran megtörtént már, hogy hasonló mozgalmakat ilyen jelek kísértek, mint például az irvingiánizmust, sőt magát a „keresztyén tudományt" (christian science) és a spiritizmust is.

 

d) A szellem ebben a mozgalomban szellemi és testi erőhatásokat hoz létre: mégis hazug szellem az. Mint ilyen leplezte le magát. Az olyan pokoli jelenségek, mint földrezuhanás, arcrángatózás, reszketés, kiáltozás, visszatetsző, hangos kacagás stb. itt is előfordulnak az összejöveteleiken. Nem akarjuk eldönteni, hogy mindezekből mennyi a démoni, mennyi a hisztérikus és mennyi a pszichikai jelenség - egy bizonyos, hogy az ilyen jelenségek nem Istentől valók.

 

e) Ennek a mozgalomnak a szelleme Isten Igéjével lopódzik be, a háttérben azonban az ún. „jövendölések" által nyomul be (vö. 2Krón 18,18-22). Egyáltalában nagy veszély rejlik az ilyen „jövendölésekben"; nemcsak hogy kézzelfogható ellentmondások mutathatók ki bennük, hanem egyes testvéreket és egész munkásságukat rabszolgai függőségbe viszik az „üzenetekkel" szemben. Ez utóbbiak közlésmódja igen hasonlatos a spiritiszta médiumokéhoz. A közvetítők többnyire nők. Ez a mozgalom különböző helyein oda vezetett, hogy az Írás nyilvánvaló iránymutatásával szemben asszonyok, sőt olykar fiatal leányok állnak vezetőként a munka középpontjában.

 

2. Lehetetlen az ilyen mozgalmat Istentől valónak elfogadnunk. Az természetesen nincs kizárva, hogy az összejöveteleiken Isten Igéjének hirdetése a benne lakozó erő által gyümölcsöt terem. Tapasztalatlan testvérek engedik, hogy Isten Igéjének ilyen áldásai félrevezessék őket. Ezek azonban semmit sem változtatnak az egész mozgalom hazugság voltán (vö. 2Kor 11,3-4 és 14).

 

3. Isten németországi Gyülekezetének alapos oka van mélyen megalázkodni amiatt, hogy ez a mozgalom itt is talajt nyerhetett. Mindnyájan vétkeseknek érezzük magunkat fogyatékosságaink és mulasztásaink miatt, kiváltképpen az egymásért való könyörgés hiánya miatt. Az alapos bibliai ismeret hiánya, a szent komolyság és éberség hiánya, a bűn és kegyelem, a megtérés és újjászületés felületes felfogása, a Biblia önkényes magyarázata, az új és izgalmas jelenségek iránti érdeklődés, a túlzásra való hajlamosság, mindenek előtt azonban az önteltség is - mindezek egyengették a mozgalomnak az utat.

 

4. Kiváltképpen azonban az ún. „tiszta szívről" szóló bibliaellenes tanítás volt végzetes sokak számára, és kedvező az ún. karizmatikus mozgalomnak. Itt arról a tévedésről van szó, amely szerint a megkegyelmezett és megszentelt keresztyén emberből már ki volna irtva a „bennünk lakozó bűn". Szilárdan kitartunk az igazság mellett, hogy az Úr meg akarja és meg tudja őrizni az övéit minden eltévelyedéstől és eleséstől (1Tesz 5,23; Júd 24-25; Zsid 13,21), és hogy ezeknek hatalmuk van a Szent Szellem által a bűn feletti uralomra. Azonban egy „tiszta" szívet, ami ezen túlmegy, e Földön az ember egyáltalában nem nyer el, sőt még ha Isten tartósan meg is óv a bűntől, akkor is alázatosan így kell szólnunk Pállal együtt: „Mert semmi vádat nem tudok önmagamban mondani, de nem ez tesz igazzá". „...sőt magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva..." (1Kor 4,3-4). Még az előre jutott keresztyén embernek is meg kell aláznia magát Isten előtt, aki egyedüli bíró a szív igazi állapota felett (vö. 1Kor 4,4). „Ha ezt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen bennünk" (1Jn 1,8). A hívő ember valóban makulátlan, tiszta szívet nyer Krisztusban; de az a tévtanítás, hogy a szív önmagában elérhetné a bűntelenség állapotát, már sok Isten gyermeke számára lett átokká, mert nem tudták szintén meglátni bűneiket, megcsalta őket bűnüket illetően, amelyek pedig ott vannak gondolatvilágukban, mulasztásaikban, vagy pedig abban, hogy életük elmaradt Isten parancsainak magas mércéje mögött. Nem lehet elég nyomatékosan figyelmeztetnünk arra, hogy őrizzük meg a bűnnel szemben tisztánlátásunkat, amely nincs megzavarva emberi erőfeszítésből való megszentelődés, vagy a bűnös természet elvételéről szóló elképzelt tanítás által. Ha nem hajlunk meg igazán saját bűneink alatt, akkor ezzel elzárjuk az újabb áldások útját, és az ellenség befolyása alá kerülünk. A mostani idők szomorú tapasztalatai mutatják: ott, ahol azt állítják, hogy elérték a bűntelenség állapotát, a hívő ember odáig juthat, hogy többé már nem képes egy tévedést sem elismerni, nemhogy megvallani azt. A szentségről való hamis tanítás további, szomorú következménye az Istentől rendelt, biblikus házasélet megvetése, amely szerint sok helyütt a férfi és a nő közti házassági kapcsolatot összeegyeztethetetlennek tartják az igazi megszentelődéssel (vö. 1Móz 2,18 és Ef 5,31).

 

5. Az ún. karizmatikus mozgalom nyilvános vezetője Németországban. J. Paul lelkész. Ugyanakkor ő a főképviselője a fent ismertetett bibliaellenes tanításoknak. Mi szeretjük őt mint testvérünket, és igazán csak szolgálni kívánunk neki és követői seregének. Fájdalmat jelent számunkra, hogy nyilvánosan kell állást foglalnunk vele szemben. Vele való beszélgetésekben és intésekben szűkebb és tágabb testvéri körben nem volt hiány. Miután minden hiábavalónak bizonyult, most kénytelenek vagyunk érte és Isten ügyéért kinyilvánítanunk: mi, alulírott testvérek, nem tudjuk őt többé a gyülekezetben vezetőnek és tanítónak elfogadni. Szeretetben, hitben és reménységben ajánljuk őt Isten helyreállító kegyelmébe.

 

6. Hisszük, hogy csak egy pünkösd volt (Csel 2). Hiszünk a Szent Lélekben, aki Jézus Gyülekezetében marad mindörökké (vö. Jn 14, 16). Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten Gyülekezete újra meg újra átélte a Szent Lélek kegyelmének munkáját, és hogy erre szüksége is van. Minden egyes hívőhöz szól az apostol intése: „Teljesedjetek be Szent Lélekkel" (Ef 5,18). Az ehhez vezető út mindenkor a megfeszített, feltámadott és megdicsőült Úrral való teljes közösség. Benne lakozik az Istenség egész teljessége test szerint, amelyből mi is merítünk kegyelmet kegyelemre.

 

Nem új pünkösdöt várunk, hanem az Úr visszatérését várjuk.

 

Kérjük azért minden testvérünket az Úrért és az Ő ügyéért, amelyet a Sátán megrontani törekszik: tartsátok távol magatokat ettől a mozgalomtól! Aki pedig közületek ennek a szellemnek a hatalmába került, az szakítson vele, és kérje Istent bocsánatért és szabadításért. Ne csüggedjetek el harcotokban, amelyet talán majd némelyeknek meg kell vívniuk. A Sátán nem adja vissza egykönnyen a zsákmányát. De legyetek bizonyosak abban: az Úr átsegít! Már sokakat megszabadított, és titeket is el akar látni a Lélek igazi fegyvereivel. Ezekben a nehéz időkben szilárdan meg vagyunk győződve: Isten népe áldásokkal kerül ki ebből a küzdelemből. Ezt elmondhatjátok ti is magatoknak, kedves testvéreim, akik megrendülten álltok a tények előtt, amelyeket elétek tártunk. Az Úr megvilágosítja az együgyűeket és alázatosakat, megerősíti és megőrzi őket.

 

Jézusra, a Főpásztorra bízzuk magunkat. Ha mindenki megadja az Úrnak és az Ő Igéjének az őket megillető helyet, akkor az Úr Szent Lelkének művét, amelyet Németországban oly kegyelmesen elkezdett, az Ő dicsőséges, Isten által rendelt céljába viszi.

 

Őrá bízzuk magunkat, aki így szól: „Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám" (Ézs 45,11).

 

Berlin, 1909. szept. 15-én

 

***

 

K I E G Y E Z É S ?

(ÁLLÁSFOGLALÁS)

Közel féléve sokakat meglepett az a Németországból érkező hír, hogy az eddig különböző utakat járó két kegyességi mozgalom, a pietista és pünkösdista (karizmatikus) kiegyezett. A két kegyességi irányzat képviselőinek már évek óta (titokban) folytatott tárgyalásai eredményeként 1996. június 18-án megszületett a Kasseli Nyilatkozat.

A tárgyalásokon a pünkösdista oldalt Ingolf ELLSSEL, Gottlob LING, a pietistákat pedig többek között Christof MORGNER (Gnadau), Rolf HILLE, Peter STRAUCH (Alliansz) képviselték.

A Kasseli Nyilatkozat az évtizedes ellentétek végére akar pontot tenni úgy, hogy kiemeli a két mozgalom közös pozitívumait és kijelenti, hogy az eddig vitás kérdések további vizsgálatának nincs többé helye! Indulhat a jövőben a közös szolgálat!

A Kasseli Nyilatkozatot Németországban úgy kommentálták, mint az „évszázad eseményét" (IDEA) és Rolf HILLÉT az „1996. év keresztyénei" közé választották. A már idézett IDEA evangéliumi lap az eseményt úgy kommentálta, hogy itt a „Berlini Nyilatkozat vége". Ezzel a címmel vette át a magyarországi református karizmatikusok lapja a „Vigasztaló" (1996. december / 34. szám) is a kasseli eseményekről szóló híradást.

Kétségtelen, hogy a Kasseli Nyilatkozat meg nem nevezett témája az a Berlini Nyilatkozat, amely a két mozgalom együttműködésének mindmáig legnagyobb akadálya volt.

A Berlini Nyilatkozatot 1909-ben a német evangéliumi élet vezetői fogalmazták meg, miután meggyőződtek arról, hogy a Los Angeles - Christiana - Oslo - Hamburg - Groosalmerode vonalán Kasselbe érkező rajongó mozgalom nem az Úrtól, hanem a Sátántól való. Meggyőződésük szerint e mozgalomban démoni erők hatnak, ezért írták azt, hogy alulról származik". E szilárd meggyőződésüktől vezetve kértek mindenkit, hogy ezzel a mozgalommal ne dolgozzanak együtt, és vele közösséget ne vállaljanak. Németország 60 legnevesebb lelki vezetője írta alá a nyilatkozatot.

A németországi pünkösdista-karizmatikus mozgalom ezért évek óta támadja a Berlini Nyilatkozatot, illetve annak elfogadóit azzal a pszichológiai fegyverrel, hogy a II. világháború elvesztése, Németország kettészakadása nem más, mint Isten büntetése a Berlini Nyilatkozat miatt. Úgy tűnik, hogy a német pietisták és nemkartizmatikus keresztyének jelentős szervezetei inkább engedtek a pszichológiai nyomásnak, mint a bibliai érveknek, és nem tudták elviselni az álhumanista vádat sem, hogy hiányzik belőlük a toleranciakészség. Így született hát a megegyezés.

Tekintettel arra, hogy a Kasseli Nyilatkozat magyar evangéliumi körökben is forgalomba került, a Biblia Szövetség Tanácsa sem akarja szó nélkül hagyni az ügyet, nehogy bárki is elbizonytalanodjék. Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy senkit nem akarunk megbántani, támadni! Sem személyeket, sem szervezeteket nem kívánunk sértegetni.

Vitánk a tévtanításokkal van és a tévelygés lelkével, függetlenül attól, hogy ki képviseli azt. Isten reánk bízott népéért felelősek vagyunk, ezért nem hallgatunk! Ilyen értelemben szeretnénk leszögezni az alábbiakat:

1.      A Berlini Nyilatkozat az akkor tapasztalt rajongó jelenségeket és tévtanításokat vizsgálta. Aláírói életük végéig kitartottak megállapításaik mellett. Ezért senki sem jogosult a nyilatkozat visszavonására.

2.      Mivel a Berlini Nyilatkozat által minősített rajongó mozgalom és a mai karizmatikus jelenségek között egyértelmű lelki rokonság tapasztalható, ezért a Berlini Nyilatkozat megállapításait ma is érvényesnek tartjuk!

3.      A Kasseli Nyilatkozatban ajánlott együttműködést és a kibékíthetetlen teológiai ellentétek figyelmen kívül hagyását elfogadhatatlannak tartjuk.

4.      Egyek vagyunk azokkal, akik világszerte nagy aggodalommal figyelik az evangéliumi keresztyének és karizmatikus mozgalmak szinkretizmusát.


Pécel, 1997. március 5.

A Biblia Szövetség Tanácsa


***

Az Úr Jézus mondja:

„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben üztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Máté 7,21-23


Az Úr Jézus mondja:

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól,

akik juhok ruhájában jönnek hozzátok,

de belül ragadozó farkasok."  Máté 7,15

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 21, összesen: 369499

 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.
 • 2021. október 07., csütörtök

  Ruhaneműket, tartós élelmiszereket, higiéniás termékeket és játékokat is gyűjt az ercsi református gyülekezetből indult kezdeményezés a hazánkba kimen...
 • 2021. október 06., szerda

  Gyermek-esélyegyenlőségi napokkal küzd az akadályokkal élők tabusítása és megközelíthetetlensége ellen a Bethesda Gyermekkórház, a Vakok Iskolája, a M...