Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Konfirmáció

FONTOS TUDNIVALÓK A KONFIRMÁCIÓRÓL

Az Úr Jézus mondja:
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,..." Máté evangéliuma 10:32

***

Egyházközségünkben ifjak és felnőtteket is konfirmálhatnak.

A konfirmáció, hitvallás általi megerősítést jelent, amelynek során a gyermekkeresztségben részesült ember arról tesz bizonyságot, hogy a gyermekkorában neki felkínált isteni szövetségnek saját akaratából, immár saját hite kapcsán részese kíván lenni.

A konfirmációra való jelentkezés alsó korhatára 13. életév.
A konfirmációi felkészítésre a szülők írásos nyilatkozatával lehet jelentkezni.
A konfirmációi előkészítőt heti egy alkalommal tartjuk a templomban.
A konfirmációi oktatás végén a konfirmandus számot ad alapvető tárgyi tudásáról (bibliaismeret, egyháztörténet, dogmatika, etika).
A konfirmációi fogadalomtételre ünnepélyen keretek között kerül sor.
A konfirmandus a konfirmációi fogadalmakor igemagyarázatával is hitvallást tesz.
A fogadalmat tevő testvérünket gyülekezetünk ünnepélyesen felhatalmazza az úrvacsora vételére.
Ezzel konfirmáló testvérünk a Magyar Református Egyház tagjává válik.

***

A konfirmációi felkészítés során egyrészt az igaznak tartott biztos ismeretet igyekszünk átadni, másrészt pedig a bűnbocsánat, és örök élet iránti szívbéli bizalmat is szeretnénk - amennyire ez rajtunk áll - a szívekbe plántálni. Célunk, hogy legyenek Jézus Krisztus tanítványai, ismerjék a Szentírást, Istenben bízzanak, őt szeressék, és akarata szerinti szolgáló életet tudjanak élni. Az egyháznak azonban csak azok lehetnek tagjai, akik Jézus Krisztusban hisznek, és erről a hitükről vallást is tesznek. Az igazi - Szentírás szerinti helyes - hitről a Heidelbergi KÁTÉ 21 kérdés felelete világos tanítást ad: Mi az Igaz hit? „Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért."

***

A konfirmált ifjú a 18. életévét betöltve lesz az egyház teljes jogú tagja.

A teljes jogú egyháztag - akit a választók névjegyzékébe felvehetünk - az, akit:

 • -megkereszteltek
 • -konfirmációi fogadalmat tett, és aki
 • -a gyülekezeti istentiszteleten és az
 • -úrvacsorai közösségben részt vesz,
 • -és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.
 • -Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

 

A református egyháztag kötelességei:

 • - Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes életet éljen.
 • - Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.
 • - Gyermekeit református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.
 • - Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.
 • - Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

***

A református egyháztag jogai:

 • - Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.
 • - Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybe vétele.
 • - Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.
 • Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.

 

***

A konfirmáció liturgiája:

 • (A gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása)
 • Köszöntés
 • Ének
 • Imádság
 • Textus
 • Igehirdetés
 • Konfirmandusok bemutatása

Konfirmandusok bizonyságtétele

Az igaz keresztyén hitről azt tanítja hitvallásunk, hogy az egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizodalom. Ezért, mielőtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, adjátok bizonyságát annak, hogy megismertétek református keresztyén hitünk igazságait. A tanultak alapján, válaszoljatok kérdéseimre:…

Bizonyságot tettetek ismereteitekről, most járuljatok az úrasztalához, s tegyetek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt hitetekről, s tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az anyaszentegyházhoz való hűségetekről.

Hitvallás és fogadalomtétel

Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?

Felelet: Kijelentem.

Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket, az Apostoli Hitvallás elmondásával:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.


Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?   Felelet: Ígérem és fogadom.

Tegyetek bizonyságot hitetekről és feleljetek a Heidelbergi Káté 1. kérdésére: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Felelet: Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított és úgy megőriz, hogy az én Mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek.

Kézrátétel

Most azért járuljatok ide egyenként, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint kezemet fejetekre helyezvén, Isten igéjével áldást kérjek rátok:…

Áldás

***

Felhatalmazás


Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunk elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjává nyilvánítalak titeket a Szentháromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének.

Köszöntés a presbitérium nevében

Ifjú Testvéreink! Mint a gyülekezet gondnoka, a Presbitérium nevében szeretettel köszöntelek benneteket, egyházunk úrvacsorázó tagjaként. Az Úr Jézus nevében kérünk titeket, maradjatok hűséges tagjai gyülekezetünknek! Kapcsolódjatok be a gyülekezet úrvacsorázó, szolgáló közösségébe!

A szolgálattevő imádsága a konfirmáltakért

Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztől és a Lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedről vallást tettek. Ajándékozd meg őket Szentlelkeddel, a Vigasztalóval. Add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk Hozzád, hogy a Lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Töltsd meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos tiszteletüket, odaszánják Neked tetsző kedves áldozatul.  Ámen.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 49, összesen: 370526

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...