Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A KERESZTYÉN HIT SZABÁLYAI

 • "...hogy tökéletes legyen az Isten embere,
 • minden jó cselekedetre felkészített."
 • (2Timótheus 3,17)

***

"KÉSZÜLJ Istened elé!" (Ámos 4,12)

A KERESZTYÉN HIT SZABÁLYAI

AMIT MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK TUDNIA KELL

***"

"Akié a Fiú, azé az Élet. Akiben nincs meg az Isten Fia,
az Élet sincs meg abban."
(János apostol első levele 5,12)

Szeretnénk megosztani a legfontosabb tudnivalókat az Úr Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hitünkről, mely ÉLETBEVÁGÓ lehet mindenki számára, ezért kérjük, hogy az alábbiakat Isten előtti SZENT felelősséggel tanulmányozzák!

Minden hívő ember életének értelme és célja:

Élni Isten nagy nevének dicsőségére,
embertársaink javára
és munkálkodni Isten országának előmenetelén!

 

A hívő ember mivel nagyon szereti Megváltóját az Úr Jézus Krisztust, ezért legjobban arról szeret hallani, ami Vele kapcsolatos. Kell, hogy érdekeljen minket az, hogy rendszerezve egyben lássuk, azokat az ismereteket, amit drága kincsünkről a hitünkről megszerezhetünk.

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt.” 2Péter 1,5 
Ebből az Igéből megtudhatjuk, hogy hitünk mellé tudományt kell ragasztanunk, ezért mindig örömmel és Isten iránti engedelmességgel foglalkozzunk a Szent Bibliával. Nincs szebb tudomány, mint ami Istenről, a Teremtőről, a világ Megváltójáról szól, melybe elmélyülni csak ámuló, tiszta gyermeki őszinte belefeledkezéssel, csodálattal lehet. A teológia sokkal szebb, csodálatosabb, érdekfeszítőbb, izgalmasabb tudomány, mint bármi más. Istenről mély, igaz, tiszta tudást szerezni megtisztelő kegyelem és kiváltság.

Kegyelem, hogy még elsajátíthatjuk mindazt, amit csak lehet, amit Szent Lényéről kinyilatkoztatott a Szentírásban.

Kegyelem, hogy még tanulhatunk, de nem csupán önmagunknak. A mi Megváltónk azért adott ilyen nagy lehetőséget, hogy a megszerzett ismeretet helyesen használjuk fel a lélekmentés áldott és szent szolgálatában. Ezért ragadjuk meg ezt a lehetőséget és kérjük a mi Urunkat, hogy Szentlelke által készítsen fel erre a hatalmas feladatra.

"... hirdessétek a népnek ez ÉLETNEK minden beszédét."
(Apostolok Cselekedetei 5,20)

Trencsényi László
református lelkipásztor

A SZENT BIBLIA: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde)

Az Úr Jézus Krisztus mondja:
A beszédek, amelyeket én szólok néktek, LÉLEK és ÉLET.” (János 6,63)

A Szentírás Isten kijelentése, kinyilatkoztatása, ajándéka, mely számunkra olyan mérték, amelyhez igazodnunk kell. Minden emberi gondolatot és tettet ezen a hitelesített mérlegen mérhetünk le. Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe. Semmilyen más írásmű nem egyenrangú a Szent Bibliával.
A hívő ember számára a Szentírás páratlan KINCS, mely:

 • HIBÁTLAN,
 • TÖKÉLETES,
 • TÉVEDHETETLEN,
 • IGAZ,
 • ÉLŐ,
 • HATÓ,
 • ÁLDOTT,
 • SZENT,
 • és ÖRÖK kijelentés!

Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van, mert Isten tekintélye áll mögötte.

A napi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, ezért Szent Biblia tanulmányozása számára nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.
Isten gyermeke szereti és ismeri a Szentírást, és a legnagyobbra értékeli. Szereti tanulmányozni, szereti jegyzetelni és feltétlenül viszi magával az istentiszteletre, a bibliaórára, a közösségi alkalmakra is.

***

„Mélységes tisztelet hassa át szívünket az Ige iránt, úgyhogy amikor ráesik a Lélek fényessége, Isten arcát szemlélhessük benne."

Kálvin János (Institutio I. 9.3.)

***
„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (János 20, 31)


***

 

ALAPKÖVETELMÉNY

Minden református hívő keresztyén embernek legyen:

SZENT BIBLIA
Hittankönyv
Énekeskönyv
Imádságoskönyv
Hitvallásos irodalom
Bibliai szótár  és  kommentár
Bibliai,hitismereti-hitvédelmi irodalom

***
Minden hívő keresztyén embernek kötelező tudni:

 • „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3,16)
 • Az Úr Jézustól megtanult imádság (Máté 6,9-13)
 • Apostoli Hitvallás
 • Tízparancsolat (2Mózes 20,2-17)
 • A törvény summája (Máté 22,18-20)
 • Az aranyszabály (Máté 7,12)
 • Ároni áldás (4Mózes 6,24)

Himnuszok a Szent Bibliában:

 • 1,)  Az Úr Jézus Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))
 • 2,)  Isten szeretetének himnusza (1Korinthus 13)
 • 3.)  A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)
 • 4,)  A kiválasztás himnusza  (Róma 8, 28-34)
 • 5,)  Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1, 1-14)
 • 6,)  A hitbizonyosság himnusza ( Róma 8,35-39)
 • 7,)  Az Anyaszentegyház lelki egységének himnusza (Efezus 4, 1-6)
 • 8.)  A mennyei boldogság himnusza (Máté 5,3-12)
 • 9,)  A mennyek országáról szóló példázatok himnusza (Máté 13,1-52)
 • 10.) Isten akaratának himnusza (Máté 7,12-29)
 • 11,) Isten missziójának himnusza (Máté 28,18-20)
 • 12.) Isten dicsőítésének himnusza (Róma 11,33-36)

***

Amit a hívő keresztyén embernek ismernie kell:

 1. Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)
 2. Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)
 3. Az Úr Jézus Krisztus főpapi imája (János 17)
 4. Az Ószövetség szíve (Ézsaiás 53)
 5. Zsoltárok:1,8,15,19,22,23,24,25,27,34,37,42,51,65,71,90,91,100,103,121,126...

 

Amit a hívő keresztyén embernek föl kell tudni sorolni:

 • Az Ószövetség 39 könyvének fölsorolása
 • Az Újszövetség 27 könyvének fölsorolása
 • A Teremtés napjainak fölsorolása (1Mózes 1)
 • Izráel 12 törzsének fölsorolása (1Mózes 35,23-26. és Jelenések 7,5-8)
 • Az Úr Jézus 12 tanítványának fölsorolása (Márk 3,16-19)
 • A Jelenések Könyvében szereplő 7 gyülekezet megnevezése (Jelenések 2-3)
 • A nyolc boldogmondás fölsorolása (Máté 5,3-12)
 • A hat lelki fegyverzet megnevezése (Efezus 6,10-17)
 • A Lélek gyümölcse kilenc részének megnevezése (Galata 5,22)
 • A hithősök megnevezése (Zsidók 11)
 • A TÓRA = Mózes öt könyvének fölsorolása latinul és magyarul:
 • (Genesis=Teremtés, Exodus=Kivonulás, Leviticus=Léviták könyve, Numeri=Számok könyve, Deuteronomium=Második törvény)

 

Amihez az Úr Jézus Krisztus önmagát hasonlítja:

 • Az élet Kenyere (János 6,35)
 • A világ Világossága (János 8,12)
 • Az Ajtó (János 10,9)
 • A Jó Pásztor (János 10,11)
 • Az Út az Igazság és az Élet (János 14,6)
 • A Feltámadás és az Élet (János 14,25)
 • Az igazi Szőlőtő (János 15,5)
 • Az Alfa és az Ómega ( Jelenések 21,6)

 

Amihez a Szent Biblia a hívő embereket hasonlítja:

 • „Ti vagytok a földnek sója.” (Máté 5,13)
 • „Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5,14)
 • „Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma.”(1Korinthus 6,19)
 • Krisztusnak,a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!”(2Korinthus 3,3)
 • "Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére.” (2Korinthus 2,15)
 • „Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” (János 12,36)
 • „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.” (1Péter 2, 9-10)
 • „Ha ti megtartjátok az én igémet,valóban tanítványaim vagytok.”(János 8,31)
 • "Ti az én barátaim vagytok,ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek"(János 15, 16)

 

 

***

A református hívő keresztyén ember számára kötelező irodalom:

SZENT BIBLIA
(Károli és új fordítás)
***
Hitvallásaink:
Apostoli Hitvallás,
Heidelbergi Káté,  II.Helvét Hitvallás
***
Kálvin János: Institutio Religionis Christianae
(A keresztyén vallás rendszere)

***

A hívő keresztyén ember számára ajánlott irodalom:

Ajánlott imádságos könyvek:

 • 1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)
 • 2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
 • 3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
 • 4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
 • 5. Szikszai Béni: Útitárs
 • 6. Visky Ferenc: Méz a sziklából
 • 7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
 • 8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében
 • 9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett
 • 10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Ajánlott olvasmányok:

 • Louis Berkhof: Keresztyén dogmatika
 • Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika
 • Ravasz László: Kis dogmatika
 • Kocsis Elemér: Dogmatika
 • Török István: Dogmatika
 • Alföldy-Boruss Dezső: Dogmatikai vázlatok
 • Cseri Kálmán: Református hitünk
 • Bognár József: Az Úré a föld
 • Walter János: Isten képe a természetben
 • Hoffman József: Az élet fontos kérdéseinek nyomában
 • John MacArthur: Harc a kezdetért
 • Werner Gitt: A teremtés bibliai tanúságtétele
 • Werner Gitt: Kezdetben volt az információ
 • Werner Gitt: Jelek a mindenségből
 • Werner Gitt: Logosz vagy káosz?
 • Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
 • Cseri Kálmán: Tízparancsolat
 • Alföldy-Boruss Dezső: Útmutató vallási irányzatok megértéséhez
 • Alföldy-Boruss Dezső: A pünkösdista és karizmatikus mozgalomról
 • Szikszai Béni: Mécsvilág
 • Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva
 • Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
 • Dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén
 • Dr. Bütösi János: Tévtanítások pergőtüzében
 • John Bunyan: A zarándok útja
 • Wilhelm Bush: Jézus a mi sorsunk
 • O Hallesby: Az imádságról (Ev.Kiadó) stb....

 

Ajánlott gyermek irodalom:

 • Bibliai történetek gyerekeknek: Református Egyház 2006
 • Angol-Magyar Gyermekbiblia:W.Noller K.Taylor/Tessedik S.Alapítvány
 • W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a csillagokat
 • W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a benned lévő csodákat
 • Paul White: A buyufa alatt
 • Bob Devine: Isten csodálatos világa / Ev. Kiadó
 • Werner Gitt: Ha az állatok beszélni tudnának
 • Zárójelben (Gál Éva rajzai) /Evangéliumi Kiadó stb...

***

TANÍTÁS A KERESZTYÉN HITRŐL

***

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidók 11,1)

A TEOLÓGIA

 • A teológia az emberi vizsgálódás legméltóbb tárgya.
 • A keresztyén ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése, Szent lényének áhítatos kitartó, elmélyült kutatása.
 • A teológia kifejezés a: theosz (Isten) és logosz (beszéd, szó, ) fogalmaiból tevődik össze. Így a teológia az Istenről szóló beszédet vagy tudományt jelenti.

***

A keresztyénség  5  alapelve:

 • I.) Isten szól az emberekhez: az Ő szava a Szent Biblia, amelyet azért kaptunk, hogy bölccsé tegyen minket az üdvösségre.
 • II.) Isten a világ Ura és Királya; Aki dicsőségesen uralkodik mindeneken. Tökéletes jóságát mutatja meg mindenben, amit tesz, hogy emberek és angyalok leboruljanak előtte s imádják Őt.
 • III.) Isten megváltó Isten, aki ingyen-kegyelemből való szeretetével az Úr Jézus Krisztus által megszabadítja a hívőket a bűn terhétől és hatalmából, hogy gyermekeivé fogadja, és mint gyermekeit megáldja őket.
 • IV.) Dicsőséges Szentháromság Istenünk van: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényében egy, személyében három. A megváltás művében mindhárman együttműködnek úgy, hogy az Atya eltervezi, a Fiú szerzi, a Szentlélek pedig alkalmazza.
 • V.) A valódi kegyesség válaszadás Isten kijelentésére: bizalommal és engedelmességgel, hittel és leborulással, imádsággal és dicsőítéssel, hűséggel és szolgálattal. Az életet Isten Igéjének fényében kell látni és élni.

***

A  TEOLOGIA felosztása és teológiai diszciplínák:

I.) TEOLOGIA BIBLICA (Bibliai teológia)

 • Bevezetés: Az egyes bibliai könyvek szerzőségével, keletkezési körülményeivel foglalkozik.
 • Exegetika:(Jelentése: elbeszélni, értelmezni, kifejteni.) A bibliai szövegek értelmezése.
 • Hermeneutika: (Jelentése: magyarázni) A Szentírás magyarázata, és az ezzel kapcsolatos alapelvek.

II.) TEOLOGIA SYSTEMATICA  (Rendszeres teológia)

 • a.) Dogmatika: Rendszerbe foglalja a keresztény hit tartalmát. A dogmatika tárgykörébe tartoznak olyan területek is, mint:
 • - krisztológia (Krisztus személyével foglalkozó magyarázatok),
 • - szoteriológia (Krisztus munkáját, a megváltást magyarázza),
 • - eszkatológia (A végső időkkel foglalkozó tudományág).
 • b.) Ekkléziológia: Az Egyházzal, egyházvezetéssel, egyházi struktúrákkal foglalkozó terület.
 • c.) Etika: A keresztény hit erkölcsi hatásaival és vonatkozásaival foglalkozó tudomány.
 • d.) Apologetika: Hitvédelem, a tévtanítások elleni védekezés.

III.) HISTORIA ECCLESIA  (Egyháztörténelem)

 • Egyetemes egyháztörténelem: Az Egyház egészének történelme.
 • Felekezeti egyháztörténelem: Az adott felekezet egyháztörténelme.
 • Magyar egyháztörténelem: Kifejezetten magyar egyháztörténelem .

IV.) TEOLOGIA PRACTICA (Gyakorlati teológia)

 • a.) Homiletika: Az igehirdetés, prédikálás és retorika tudománya.
 • b.) Katechetika: A hittanoktatás tudománya.
 • c.) Liturgika: Az istentisztelet formai elemeivel foglalkozó ág.
 • d.) Missziológia: A keresztény hit terjesztése.
 • e.) Poimenika: A gyülekezeti pásztorlás, lelki-segítés tudománya.
 • f.) Himnológia: Az egyházi zene és ének tudománya.
 • g.) Egyházjog: Az Egyház működésének szabályozása.

***

Az Úr Jézus Krisztus földi küldetésének, eljövetelének célja:

Az IGE, az Úr Jézus Krisztus értünk megtestesült
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." Jn 1,14.
Az Úr Jézus Krisztus értünk emberré lett
„Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."1Tim 3,16.
Az Úr Jézus Krisztus az Atyától, Istentől jött
„Az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." Jn 16,27-28.
Az Úr Jézus Krisztus jött messiási küldetésének betöltésére
„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Lk 4,18-19
Jött, hogy a törvényt betöltse
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." Mt 5,17.
Jött, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá fogadja
„Isten elküldte Fiát..., hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Gal 4,4-5.
Jött, hogy az ördög munkáit lerontsa
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1Jn 3,8b.
Jött, hogy megtörje a halál erejét, és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet
„A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." 2Tim 1,10.
Ítéletre jött a világra
„Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." Jn 9,39
Jött, hogy megszabadítsa népét
"...mert Ő szabadítja meg népét bűneiből." Mt1,21.
Jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról
„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37.
Jött, hogy világossága legyen a világnak
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,46.
Jött, hogy hirdesse az Igét
„..hogy hirdessem az igét, mert azért jöttem." Mk 1,38.
Jött, hogy a bűnösöket üdvözítse
„Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse." 1Tim 1,15.
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11.
Jött, hogy megváltson és megtisztítson minket
„Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé." Tit 2,14.
Jött, hogy életét adja váltságul sokakért
„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Mt 20,28.
Jött, hogy megtérésre hívja a bűnösöket
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Lk 5,31-32.
Jött, hogy megmentse az elveszetteket
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lk 19,10.
Jött, hogy megmentse a világot
„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem." Jn 12,47.
Jött, hogy bűneink adósságát kifizesse
„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." Kol 2,14
Jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Jn 10,10.
Jött, hogy elhozza az üdvözítő hit „lobogó lángját"
„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Lk 12,49.
Jött, hogy személye egyértelművé tegye a hitet
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem - mondom nektek -, hanem inkább meghasonlást." Lk 12,51.
Az Úr Jézus Krisztus, mint Isten Báránya eljött, hogy drága vérén megváltson minket
„Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek." 1Pét 1,18-20.

 

***

Isten Igéjének hármas alakja:

I.) Kijelentett Ige (testet öltött Ige) =Jézus Krisztus
Őbenne mutatta meg a láthatatlan Isten önmagát. Isten elküldte az egyszülött Fiát és engedte, hogy értünk végigjárja a szenvedés útját és meghaljon a kereszten és a harmadik napon feltámadjon.

II.) Írott Ige = A Szent Biblia
A Szentírás Isten kijelentésének másodlagos formája. A Szent Biblia Isten ajándéka, olyan mérték, amelyhez igazodnunk kell. Minden emberi gondolatot és tettet ezen a hitelesített mérlegen mérhetünk le. Semmilyen más írásmű nem egyenrangú a Szentírással.

III.) Hirdetett Ige = prédikáció, igehirdetés, bizonyságtétel
A hirdetett ige ugyanaz az isteni kijelentés, mint a testté lett és az írott ige. Az igehirdetésnek is Isten az alanya, ezért lehet egy igehirdetés alatt is hitre jutni. Isten igéje azért szólít meg, hogy válaszoljunk, azért hív, hogy kövessük Őt és lehessünk újjászületett emberekké.

 

***

A Szent Biblia hiteles kinyilatkoztatást ad a világ teremtéséről:

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." (1Mózes 1,1)

Isten teremtő munkája és a teremtés-hit tartalma:

 • 1. A világ teremtése Isten lényének a kijelentése.
 • 2. A teremtett világ a dicsőséges Szentháromság, egy, örök Isten műve.
 • 3. A világ teremtése Isten tanácsvégzése és örök világterve szerint, Isten akaratából, az Ő isteni szabadságában ment végbe.
 • 4. Mindent Isten teremtett: mennyet és földet, láthatókat és láthatatlanokat egyaránt.
 • 5. Isten a világot „kezdetben" a „semmiből" teremtette, tehát nem valami meglevő anyagból formálta.
 • 6. Isten a világot „igen jónak" teremtette.
 • 7. Isten a világot a szabadság rendjére építette.
 • 8. Isten a teremtésben idői formát adott a világnak.
 • 9. Az egész teremtett világ ma is a Teremtő Isten tulajdona.
 • 10. A teremtett világnak az értelme és célja nem önmagában keresendő, hanem Istenben.
 • 11. A teremtés-hit számunkra Krisztus-hit. A bűnös ember számára, Isten teremtői munkájának a megismerése Jézus Krisztuson kívül, lehetetlen!
 • 12. A teremtett világ rendeltetése Isten dicsősége.

Soli Deo Gloria!

A teremtés-hit, megszabadítja az embert a vallástörténet minden mágikus és babonás maradványától, a sorshittől, a spiritizmustól, a theozofiától, és felszabadítja az élő Istennel való közösségre és arra, hogy szabad lelkiismerettel küzdjön az igazságért és minden gonoszság ellen.

***

A Szent Biblia hiteles kinyilatkoztatást ad a Teremtőről:

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat."(Zsoltár 19,2)

 • Isten Szava (Igéje) által teremtett (Zsoltár 33:6; János 1:1-4);
 • Anyag nélkül teremtett (Zsidókhoz írt levél 11:3);
 • Isten ereje, hatalma által (Jeremiás 10:12);
 • Isten terve, ölcsessége által (Zsoltár 104:24; Kolossé 2:3);
 • Isten akarata szerint (1Mózes 1:26; Jel 4:11);
 • Isten Fia által (János 1:1-4, 10; Kolossé 1:15-17);
 • Az Úr Jézus lényének megfelelően (Máté 11:29; János 10:11).

A bibliai teremtéstörténet Istennek, mint szemtanúnak a saját beszámolója arról, hogy kezdetben mi történt. A teremtés tantétele kihangsúlyozza a tényt, hogy Isten minden dolognak a kezdete, s minden dolog az Ő tulajdonát képezi, és Neki van alávetve. Ennek ismerete kizárólag a Szent Bibliából származik és egyedül hit által fogadható el (Zsidók 11:3).

***

Az üdvözítő hit (Fides salvifica) összetevői:

A hit Isten Igéjén nyugszik: „Krisztusnak az igazi megismerése az, ha úgy fogadjuk Őt, ahogyan az Atya felajánlja nekünk, azaz az Ő evangéliumába öltözötten. Mert éppen úgy, ahogyan Ő rendeltetett hitünk végcéljául, csak akkor találhatjuk meg a hozzávezető utat, ha az evangélium jár előttünk.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere)

NOTITIA = ismeret

FIDUTIA = bizalom

ASSENSUS = igaznak tartás

Engedelmesség: A keresztyén hit meghatározója az élő Isten szavának való engedelmesség. Hitünk nem személyes tapasztalatokra, nem értelmi belátásra, hanem Isten szavára épül. Mivel Istent szavahihetőnek tartjuk, bízunk benne ezért örömmel, engedelmeskedünk Neki.

Mi az igaz hit? "Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért." (Heidelbergi Káté 21. kérdés)

***

A Szent Bibliában  4  féle hitre van utalás

A történeti hit (Fides historica)
A történeti hit csak intellektuális hit, úgy ahogy az ember az esemény vagy a történet valóságát elfogadja, amelyben azonban személyesen nincs érdekelve. Ez a hit lehet eredménye a tradíciónak, vagy a nevelésnek, de nincs a szívbe gyökerezve. „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek."  (Jakab 2:19).


Az ideig való hit  (Fides temporaria)
Ennek a hitnek nincs gyökere az újjászületésben. Általában az érzelmi életben gyökerezik és inkább a személyes gyönyörűséget és megelégedést keresi, mint Isten dicsőségét.  Az Úr Jézus mondja: „Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik." (Máté 13:20-21).


A csodahit
A csodahit annak a hite, hogy velünk vagy általunk csoda történhet, Isten ereje által. A csodahit nem üdvözítő hit, mert csak Isten mindenhatósága a tárgya és nem üdvözítő kegyelme. Az Úr Jézus mondja: „Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" (Máté 7:22-23).


Az üdvözítő hit (Fides salvifica)
A hit tárgya általában véve Isten. Az üdvözítő hit azonban már ennél többet foglal magában, t. i. annak a kapcsolatnak a tudatát, amellyel mi mint bűnösök, a minden irgalom Istenéhez vagyunk Krisztusban kapcsolva. Az üdvözítő hit tárgya mindig Krisztus és nélküle nem lehet üdvözítő hitről beszélni. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (János 3:36).

Nem általános hitre vagy buzgóságra biztat és hív el bennünket Isten a Szentlélek által, hanem a Krisztusban való hitre.  Mert az ember egyedül nem mehet Istenhez, csak a közbenjáró Krisztus által. A hit képességét az újjászületés által kapjuk, mint annak magvát és gyümölcsét, mert az plántálja belénk. (Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika)

***

A hívő keresztyén ember életének állomásai:
Az üdvösség rendje ( Ordo salutis)

“Akiket Isten eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” Róma 8,29-30

Eleve elrendelés (predestinatio),
A kiválasztottak elhívása,
Újjászületés,
Megtérés,
Megigazítás,
Megszentelődés,
A lélek üdvössége,
Megdicsőülés.

Az üdvösségre jutásában a hangsúly nem az ember aktivitásán van, hanem az isteni kegyelem mindent megelőző szerepén. Mivel üdvösségünk egyrészt Krisztusban van, másrészt a Szentháromság műve, ezért az elfogadott kegyelem elveszíthetetlen.

***

A hívő keresztyén ember kegyességi életének négy tartópillére:

I.) Igeélet
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;hogy tökéletes legyen az Isten embere,minden jó cselekedetre felkészített"2Timóteus 3,16-17

II.) Imaélet
Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

III.) Közösségi élet
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.” 1Péter 2,9-10

IV.) Szolgáló élet
„Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok." 1Thesszalonika 4,11

***

I.) A hívő  keresztyén ember IGEÉLETE

A Szent Biblia: Viva Vox Dei: (Isten élő beszéde)

Isten gyermeke szereti és ismeri a Bibliát, és a legnagyobbra értékeli. Szereti tanulmányozni, szereti jegyzetelni és feltétlenül viszi magával az istentiszteletre, a bibliaórára, a közösségi alkalmakra is.
A hívő ember számára a Szent Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése. A napi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, ezért nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.
Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe.
Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van.

 

Isten Szentlelke az alábbiakat az IGE ÁLTAL éri el és munkálja bennünk:

1. Isten Igéje hitet ébreszt
(Rm 10,17) „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.
2. Isten Igéje hitre juttat
(ApCsel 8,35) „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust."
3. Isten Igéje újjászül
(Jak 1:18) „Az ő akarata szült minket az igazság Igéje által."
(1Pét 1,23) „Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké."
4. Isten Igéje megtisztít
(Ef 5,25-26) „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az Ige által megtisztítva megszentelje."
5. Isten Igéje vezérel
(Zsolt 119,133) „Vezéreld utamat a te Igéd szerint."
6. Isten Igéje megszentel
(Jn 17,17) „Szenteld meg őket az igazsággal: a te Igéd igazság.
7. Isten Igéje az üdvösségünket munkálja
(ApCsel 13,48) „Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr Igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek."
(Jn 8,51) „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké."


Isten Szentlelke az IGE ÁLTAL készít fel a hívő életre:

1. Isten Igéje istenfélelemre tanít
(Máté 4,7) Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
(5Móz 4,10) „Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa Igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is."
2. Isten Igéje tanítvánnyá tesz
(Jn 8,31) „Ha ti megtartjátok az én Igémet, valóban tanítványaim vagytok."
3. Isten Igéje táplál
(Mt 4:4) Jézus így válaszolt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik."
4. Isten Igéje vizsgál és megítél
(Zsid 4,12) „Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait."
5. Isten Igéje gyümölcstermővé tesz
(Ézs 55,11) „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem."
6. Isten Igéje megvilágosít
(Zsolt 119, 105) „Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága."
(Zsolt 119,130) „Igéd kijelentése világosságot gyújt."
7. Isten Igéje megvéd
(Máté 4,10) Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"
(Zsolt 18,31) „Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne."
8. Isten Igéje megbékéltet
(2Kor 5,19) „Reánk bízta a békéltetés Igéjét."
9. Isten Igéje megvidámít
(Jer 15,16) „Ha eljutott hozzám Igéd, én élveztem, Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene."
10. Isten Igéje meggyógyít
(Zsolt 119,107) „Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te Igéd szerint."
11. Isten Igéje megvigasztal
(1Thessz 4,18) „Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel."
(Zsolt 119,28) „Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te Igéd szerint!"

***

A Szent Bibliát a hívő ember nem csak a szemével szokta olvasni, hanem odatapad a szíve, lelke is. A Szent Bibliát nem elég csak olvasni, hanem Isten Szentlelkét kérve alaposan tanulmányozni kell, elmélkedni kell rajta és értelmezni kell. Bibliatanulmányozásunk legyen mindig Laudatio Dei: (Isten dicséret), csak így lehet hatása Recreatio Cordis: (a szív megelevenedése).

Verbum Dei Manet In Aeternum=Isten Igéje megmarad örökké!

„De az Úr beszéde megmarad örökké.
Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett."
1Péter 1,25

***

II.) A hívő keresztyén ember IMAÉLETE

„Jöjjetek boruljunk le, hajoljunk meg essünk térdre alkotónk előtt." Zsoltár 95,6

Az imádság Isten gyermekeinek joga.
Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatják az Úr nevét! „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején..." Zsoltár 50,15
Az imádság Isten gyermekeinek életeleme.
Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz, ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk! „Szüntelenül imádkozzatok." 1Thesszalonika 5,17
Az imádság Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.
„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban." Máté 6, 6
Az imádság Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.
„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

„Az Istennel való magános, csendes közösségünk mélységétől függ érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke."

Oswald Chambers

***

A hívő keresztyén ember fogadalmai:
„Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett
fogadalmaidat!" Zsoltár 50,14

1. Keresztelési fogadalom
2. Konfirmációi fogadalom
3. Úrvacsorai fogadalom
4. Házassági eskü
5. Lelkészszentelési eskü
6. Presbiteri eskü
7. Református keresztyén ember fogadalma:

Református magyar vagyok,
amíg élek az maradok.
Megígérem, megfogadom,
hogy hitemet holtig vallom. Ámen.

***

III.) A hívő keresztyén ember KÖZÖSSÉGI ÉLETE

„Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? „....Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében." Jelenések 7,13-14

 • Az igaz Egyház a kiválasztott hívők közössége, akiket az Úr Jézus Krisztus szent vére árán megváltott, akik számára igazi életteret, lelki otthont, igazi szeretetközösséget hívott létre:
 • Együtt hallgatják az Igét, és figyelnek üzenetére.
 • Együtt dicsérik az Urat és imádkoznak.
 • Együtt tanulják a Krisztust és egymás hite által épülnek.
 • Együtt növekednek a kegyelemben, az ismeretben és szentséges hitükben.
 • Együtt gyakorolják a testvéri közösséget, segítve, támogatva, intve, buzdítva,  bátorítva, vigasztalva egymást.
 • Az Anyaszentegyház Isten Lelke által vezérelten küldetését betöltve válik igazi lelki közösséggé, lelki otthonná, lelki bölcsővé. Ahol a hívők egyek a Krisztusban, és együtt részesülnek a sákramentumokban. Mint lelki család őszintén együtt tudnak sírni és örülni.
 • Krisztusban boldogan élhetnek egyetértésben, testvéri közösségben, szeretetben, békességben. Mert ez az Egyház Urának akarata, amely számukra jó, szép, kedves és gyönyörűséges, ahol krisztusi módon gyakorolhatják a kölcsönös bocsánatkérést és megbocsátást. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!.Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!"Zsoltárok 133:1-3

***

IV.) A hívő keresztyén ember SZOLGÁLÓ ÉLETE

A hívő ember elsőszámú feladata, Isten országának képviselete
Az Örök Evangélium hirdetésének 7 formája:

I. Hitünk megvallása az Ige hírdetésével
(Prédikáció, személyes bizonyságtétel, lelki beszélgetés.)
II. Tanítással
(Lelki kincseink alapos továbbadása, meggyőzéssel, felvilágosítással.)
III. Énekléssel
(Bizonyságtétel zsoltárokkal, biblikus lelki énekekkel, dícséretekkel.)
IV. Személyes példaadással
(Bizonyságtétel szavak nélkül. A krisztusi élet szeretetben való megélésére.)
V. Írott lelki kiadványok szerkesztésével és terjesztésével
(Nyomtatott kiadványok, szórólapok terjesztése személyesen, postai úton, interneten stb.)
VI. Ajánlással, tanácsolással
(Figyelemfelhívás lelkileg építő alkalmakra, lelki programokra.)
VII. Ajándékozással, támogatással
(Biblia, lelki irodalom ajándékba adásával, és ezekre való adományozással.)

***

A hívő ember személyes bizonyságtételének szabályai:

Hitelesen bizonyságot tenni csak az tud, aki Isten Szentlelke által újjászületett! Ha elmondható rólunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor valósággá válik életünkben az Ige.„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk."Apostolok Cselekedetei 4,20

Milyen a helyes bizonyságtétel?
A bizonyságtételnek mindig arról kell szólnia, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. Először is Isten előtti imádságban kérjünk erőt arra, hogy Szentlelke által életünk legszemélyesebb részleteit megoszthassuk másokkal.
a. Krisztusközpontú
Csakis Krisztusra mutassunk, hogy vágy ébredjen a hallgatókban, hogy ők is megismerhessék Istenünk szabadító hatalmát.
b. Őszinte
Csak arról beszéljünk, amit tényleg átéltünk, ne akarjunk másnak látszani, mint amilyenek vagyunk. Az üzenet hitelességét rajtunk méri le a hallgatóság. (János 9,11-25.)
c. Konkrét
Ne menjünk túlságosan bele a részletekbe. Csak annyit mondjunk el, ami a történet megértéséhez feltétlenül szükséges, de az legyen mindig konkrét, érthető.
d. Ne feledjük, hogy a bizonyságtétel:
Nem prédikálás. Nem cél a teológizálás, hogy például egy bibliai igazságot több oldalról megvilágítsunk vagy kifejtsünk.
Nem szereplés. Nem azért kaptunk lehetőséget, hogy az életünkről meséljünk és így minket ismerhessenek meg.
Nem meggyőzés. Nem lehet célunk, hogy a hallgatók fejére ráolvassuk bűneiket.
Pál apostol bizonyságtétele 3 fő részre tagolódik:(Apostolok Cselekedetei 26,1-29)

·      Milyen volt az élete, az Úr Jézussal való találkozás előtt? [4-11]
·      Hogyan tért meg? [12-18]
·      Mi történt vele megtérése után? [19-23]

***

TANÍTÁS AZ ANYASZENTEGYHÁZRÓL

***

Heidelbergi Káté 54. kérdés
Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

Hiszem, hogy Isten Fia
a világ kezdetétől fogva annak végezetéig
az egész emberi nemzetségből
Szentlelke és Igéje által
az igaz hit egyességében
magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe,
azt oltalmazza és megőrzi.
És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

***

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.” (1Péter 2, 9-10)

Az igaz Egyház tulajdonságai:

Az igaz Egyház az Isten által el(ki)hívottak gyülekezete, a Jézus Krisztusban kiválasztott hívők közössége.

 • Egy (egységes): Az Egyház egysége Jézus Krisztus lelki testének egységét jelenti.
 • Szent: Az Egyház tagjai Krisztusban szentek, mint a tökéletes szentségre rendelt új élet birtokosai.
 • Egyetemes: Az igaz Egyház egyetemes, hisz magában foglalja az összes hívőt minden korosztályból és minden nemzetből.

 

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.” 2Thesszalonika 2,13

***

 

 

Az IGAZ EGYHÁZ külső ismertetőjegyei:

Kálvin János az igaz egyház ismérvei között csak kettőt tartott számon: az ige tiszta hirdetését és hallgatását, és a sákramentumok Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatását, később Martin Bucer nyomán kiegészítésre került az egyházfegyelem és a diakónia gyakorlásával.

"Miután tehát érdekünkben áll az egyházat felismerni, az Úr bizonyos ismertetőjegyeket, mintegy szimbólumokat jelölt meg számunkra… Ugyanis azt látjuk, hogy ahol tisztán hirdetik és hallgatják Isten igéjét, ahol a sákramentumokat Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott minden kétséget kizáróan lennie kell Isten valamiféle egyházának…” (Institutio 4.1.8-9).

 • I.) Isten Igéjének tiszta hirdetése és hallgatása
 • Ez az Egyház legfontosabb ismérve, mert így ragaszkodik a keresztyén vallás alapjaihoz és így hat befolyásával a hitre és a gyakorlatra.
 • II.) A sákramentumok Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatása
 • A szent jegyeket a törvényesen felszentelt szolgáknak kell kiszolgáltatniuk az isteni rendelkezéssel öszhangban, kizárólag a hívőknek és gyermekeiknek.
 • a.) Az egyházfegyelem gyakorlása
 • Isten Igéje ragaszkodik ehhez. Erre a tanítás tisztaságának és a sákramentumok szentségének megőrzése miatt van szükség
 • b.) Az egyházi diakóniai szolgálat (misszió) gyakorlása

***

A keresztyén Egyház ünnepei:

 • Advent = Az Úr Jézus testetöltése előtti négy hét.
 • Karácsony = Az Úr Jézus testetöltésének ünnepnapja.
 • Vízkereszt = Az Úr Jézus megkeresztelkedésének emléknapja.
 • Virágvasárnap = Az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe.
 • Nagycsütörtök = Az Úr Jézus utolsó vacsorája és elfogatása.
 • Nagypéntek = Az Úr Jézus kereszthalálának emléknapja.
 • Nagyszombat = Az Úr Jézus halottak közül való feltámadását megelőző emléknap.
 • Húsvét = Az Úr Jézus halottak közül való feltámadásának ünnepe.
 • Áldozócsütörtök = Az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepnapja.
 • Pünkösd = Az Úr Jézus ígéretének beteljesedése,a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja.
 • Egyéb református ünnep: A Reformáció emléknapja: október 31.

 

A Reformáció ELTÖRÖLTE az alábbi katolikus ünnepeket:
(Római katolikus főünnepek és ünnepek, húshagyókedd, hamvazószerda, Úrnapja, mindenszentek, halottak napja, Szűz Mária és az angyalok ünnepei. stb.)

 

***

Legismertebb keresztyén egyházak, felekezetek:

 • Római Katolikus
 • Görög Katolikus
 • Ortodox
 • Református
 • Evangélikus
 • Anglikán
 • Baptista
 • Metodista
 • Nem keresztyén: Unitárius


Legismertebb keresztyén kisegyházak (szekták):

 • Jehova Tanúi
 • Adventista
 • Pünkösdista
 • Hit Gyülekezet
 • Golgota Gyülekezet
 • Mormonok
 • stb....


A szekták főbb ismertető jegyei:

Azokat a keresztyén hátterű közösségeket, amelyek magukat az igazi keresztyénség képviselőinek hirdetik, de az egyházakkal nincsenek tanbeli és lelki közösségben, keresztyén szektáknak nevezzük. A szekta szó eredete sequor (követ) latin szóból származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, elszakítottak a nyájtól.

 • Elkülönülés
  Egy olyan sajátos irányzat felvállalása, melynek tanítása döntő részében különbözik a Biblia egyetemes tanításától.
  "Kontra - jelleg"
  Az eredeti vallási közösség hátbatámadása. Tagjaikat rendszerint szembefordítják saját gyülekezetükkel, sokszor családjukkal is.
  Hozzátesznek a Bibliához
  A szekták kevésnek találják a Szentírást és az Úr Jézus Krisztus váltságát és sajátos tanaikkal ("szent" könyveikkel) egészítik ki.
  Emberi tényezők
  Krisztus mellett, vagy helyett más tanítókat is követnek, ez rendszerint az alapító személyének (szektavezér) túlzott szinte szolgai tiszteletében nyilvánul meg.
  Elfogultság
  A Bibliának egy-egy kiragadott részletének túlhangsúlyozása, melyre tanaikat saját szájíz szerint felépítik.
  Fanatizmus
  Általában azt tanítják, hogy csak az ők az igaz hívők, hogy csak az ő híveik üdvözülnek.
  Erőszakosság
 • A szektás térítő általában erőszakos, meg van győződve arról, hogy nála van az igazság, ezért feltétlenül a maga soraiba hívogat. A szektás térítő többnyire a szektaalapító tanításait is viszi magával.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." Máté 7,15

***

Az Egyházban jelen lévő kegyességi irányzatok:

Az Egyházban jelen lévő különböző teológiai szemléletek, kegyességi irányzatok, lelkiségek, áramlatok, esetleg tévelygések fölsorolása a teljesség igénye nélkül:

 • tradicionális (népegyházi vallásosság)
 • deista,
 • racionalista,
 • liberális
 • univerzalista
 • karizmatikus
 • félkarizmatikus
 • evangelikál
 • modernista, (amerikáner)
 • szinkretista
 • ökumenista
 • puritán
 • pietista
 • fundamentalista
 • stb...

***

 

Mikor indokolt a GYÜLEKEZETVÁLTÁS?

Manapság sokan, a legkülönbözőbb indokkal fordítanak hátat anyagyülekezetüknek,

ide-oda vetődve, sodortatva, mint a „víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek..." (Júdás apostol levele12)

Valaki így vallott erről a divatos, de igen sajnálatos állapotról: „Az élet úgy hozta, hogy több gyülekezetnek voltam már aktív tagja. Volt köztük konzervatív és karizmatikus, amerikaias és magyaros, arminiánus és kálvinista. Volt köztük öreges, és volt fiatalos, volt szigorú és volt szabados."

 

A Szent Biblia világosan és egyértelműen így figyelmeztet minket erre a VESZÉLYRE:

„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik,

hanem a saját kívánságaik szerint

GYŰJTENEK MAGUKNAK TANÍTÓKAT,

mert viszket a fülük."

(2Timótheus 4,3)

 

„Mikor azt mondja az apostol, hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik, azt fejezi ki, hogy az egészséges tudományt nemcsak közönnyel kezelik és megvetik, hanem gyűlölni is fogják...

Az ördögnek mindig seregestül állnak rendelkezésére olyan tanítók amilyenekre a világ igényt tart.

Mindig bőven termett az istentelenek vetése, ma is! " (Kálvin János)

 

 

***

Mikor indokolt a keresztyénségen belüli FELEKEZETVÁLTÁS?

Ha valaki megtér, és Istentől imádságban kéri, keresi igazi lelki otthonát.

Ha valaki világosságot kapott Istentől és a nyilvánvaló tévtanítások felismerése után ki(át)menekül egy biblikus felekezetbe.

 

***

Mikor indokolt a GYÜLEKEZETVÁLTÁS?

1.)    Ha valaki új lakhelyre költözik.

2.)    Ha valaki munkája, szolgálati kötelezettsége miatt egy másik gyülekezethez kerül.

***

MIKOR INDOKOLT ELHAGYNI EGY ADOTT GYÜLEKEZETET?

1.)    Ha a gyülekezet nyilvánvaló tévtanítást, bibliátlan tévelygést kezd el hirdetni.

2.)    Ha a gyülekezet elkezd világi (pogány) módszereket, stílust, eszközöket alkalmazni.

3.)    Ha a gyülekezeti vezetés elviselhetetlen „autokratikus" önkényuralmat kezd el gyakorolni.

4.)    Ha a gyülekezet vezetője (elöljárója) vállalhatatlan dolgokra akarja rávenni.

5.)    Ha gyülekezetében kikezdték, rendszeresen bántják, támadják, zaklatják.

6.)    Ha valakit a gyülekezetében ártatlanul meghurcolnak, esetleg kizárnak.

 

***

Igazán megtért hívő ember gyülekezetet, csak a fenti nyomós okok miatt válthat.

Jó lelkiismerettel, CSAK MEGALAPOZOTT BIBLIKUS INDOKOK ALAPJÁN

kérheti Isten vezetését, hogy megtalálja végre igazi lelki otthonát.

 

„Annál inkább törekednünk kell az egység buzgó ápolására, minél mohóbban les ránk a sátán, hogy minket az egyháztól valamiképpen akár elszakítson, akár alattomosan eltávolítson." (Kálvin János)

 

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást..." (Zsidók 10,25) (Újfordítás)

„El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást..." (Zsidók 10,25) (Károli fordítás)

 

 

 

***

A hivő keresztyének emberi gyarlóságai:

A Bibliából tudjuk, hogy minden ember Krisztus kegyelmére szoruló bűnös ember. A leghívőbb gyülekezeti közösség is gyarló emberekből áll, akik sajnos hibázhatnak, tévedhetnek, mert e testben élnek. Tudjuk, hogy Isten szentségét sérti minden tisztátalanság. Tudjuk, hogy minden bűnnek, helytelen viselkedésnek van következménye. Erre a szomorú helyzetre is illik az Ige: "...némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." (1Timótheus 6,10)

A hívőbetegség egyben mindig hiánybetegség is: A vigyázás, óvakodás, hitkomolyság, alázat, érzékenység, szerénység, összeszedettség, nyitottság, tapintat, tisztelet, szeretet hiánya.

 • Hívő gőg
 • Szeretetlenség
 • Törvényeskedés
 • Képmutatás
 • Farizeuskodás
 • Mások ítélgetése
 • Más dolgába avatkozás
 • Tiszteletlenség
 • Tapintatlanság
 • Lazaság,
 • Fegyelmezetlenség
 • Szeszélyesség, szertelenség
 • Közömbösség
 • Belterjesség
 • Vetélkedés, egymás ellenében való szolgálat
 • Át nem imádkozott cselekvés
 • Túlzott jóhiszeműség, engedékenység
 • Felületesség, felszínesség
 • Veszélyhelyzetek leértékelése

"Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott." (Efezus 4,22)

***

 

Istentől kapott TÁLENTUMOK használata az Anyaszentegyházban

Az Úr Jézus mondja: "Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe..." (Máté 25,14-15)

Isten előtti felelősségünk:
1. Megvan a tálentumok kiosztásának ideje: ez az Isten szolgálatába álló élet útravaló ajándéka!
2. Megvan a tálentumok forgatásának ideje: ez az egész hívő élet, amíg az Úr el nem szólít vagy vissza nem jön! Hogyan sáfárkodunk a ránk bízottakkal? Ez a mindennapok felelőssége a és küldetése: szolgálni tálentumainkkal Isten dicsőségére és embertársaink hasznára!

3. Megvan a tálentumok bemutatásának ideje: az ítéletkor az Úr megítéli a hívőket is tálentumuk alapján, felfedi a mi életünk munkásságát, és napvilágra hozza földi életünk valódi célját, valódi kincsét.

***

Istentől személyre szabottan kapott KEGYELMI  AJÁNDÉKOK használata az Anyaszentegyházban

Az igaz Egyház Istentől kapott felhatalmazása: Az Anyaszentegyháznak Krisztustól kapott lelki hatalma van, és ezt a felhatalmazást lelki módon az Ő nevében kell gyakorolni.

 • I.  Az Ige hirdetése
 • II. Tanítás
 • III. Kormányzás
 • IV. Könyörületesség gyakorlás
 • A kegyelmi ajándékokat Isten szuverén döntése és akarata alapján az Anyaszentegyház újjászületett tagjai kapják szolgálat céljára (Róma 12; 1Korinthus 12; 1Korinthus 14; Efezus 4). "Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is." (Róma 12:6) A Biblia az alábbiakat sorolja fel: (Apostolok, próféták, evangélisták, nyelvek nemei, csodatevő erők. Bölcsesség beszéde, ismeret igéje, hithűség, lelkek megkülönböztetése. Pásztorok, elöljárók, egyházkormányzók, püspökök, presbiterek. Sáfárok, szolgálók, gyógyítók, gyámolítók, buzdítók, adakozók, könyörülők.)

 

***

Amit a hívő keresztyén embernek mindenképpen föl kell venni (öltözni) vállalni:

1. Magára venni az Úr Jézus Igáját (Máté 11,29)
2. A keresztet vállalni és hordozni (Lukács 9,23)
3. Isten Igéjét szívébe zárni és szorosan megtartani (5Mózes 11,18)
4. Az Úr Jézus Krisztust fölöltözni (Róma 13,14)
5. Az „Új Embert" fölöltözni (Kolossé 3,10-14)
6. A Lélek fegyverzetét felölteni (Efezus 6,11)
7. Az Úr nevéről való vallástételt fölvállalni (Róma 10,9)

 

***

A hívő keresztyén embernek föl kell készülnie az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére
A hívőknek tudniuk kell, hogy az Anyaszentegyházban szenvedések is várják. Vállalniuk kell a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak. "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6,12
Pál apostol mondja: "Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat." Apostolok Cselekedetei 20:29-30

 

Feszültségek az Anyaszentegyházban:

 • A konkoly jelenléte miatt: (Máté 13,24-43)
 • "Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! - felelte nekik."  Máté 13,27-28
 • Árulók jelenléte miatt: (Ahitófel, Júdás)
 • "Jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van." 2Sámuel 15,31
 • "Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." Máté 26,24
 • Eretnekek, hamis próféták jelenléte miatt: (Hümenaiosz, Filétosz)
 • "Beszédük úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, Akik az igazság mellől eltévelyedtek..., és feldúlják némelyeknek a hitét." 2Timotheus 2, 17-18
 • Felületes hívők jelenléte miatt: (Démás)
 • "Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván." 2Timótheus 4,10
 • „Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók" 1János 2:19
 • Autokrata vezetők jelenléte miatt: (Diotrefész)
 • "Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket." 3János 1,9
 • Megtévesztő látszathívők jelenléte miatt: (Az öt balga szűz)
 • "A balgák amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat." Máté 25,3
 • "Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."Máté 25,12
 • Farizeus "áltestvérek" jelenléte miatt:
 • "Némelyek így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek." Apostolok Cselekedetei 15,1
 • "Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől." 2Timóteus 3:5

***

 

A hívő keresztyén ember hitéletének 7 alapszabálya:

1. Óvakodni és vigyázni! (1Korinthus 16:13)
2. Ellenállni és harcolni! (2Korinthus 10:4)
3. Mindent megvizsgálni! (1Thesszalonika 5:21)
4. Szólni és nem hallgatni! (Apostolok Cselekedetei 18:9-10)
5. Nem hátrálni meg! (Zsidók 10,39)
6. Szenvedésben is örülni! (Filippi 1,29)
7. Mindvégig a Győztes oldalán maradni! (1János 5,4)

***

 

A REFORMÁCIÓ
vívmányai hitünk tisztasága érdekében

A Református Egyház mindig is az Ige Egyházának vallotta magát. Mindig az Ige tiszta hirdetésért, és tiszta megértésért küzdött. A reformátorok mindent Istenre nézve és benne bízva cselekedtek, és immár ötszáz esztendeje tudjuk, hogy jól választottak, mert a dicsőséges Szentháromság, egy, örök Isten igazolta őket!

A reformáció radikálisan eltörölt minden, a Biblia és az apostoli kor tanításától, és hitbeli gyakorlatától ELTÉRŐ katolikus dogmát.

Mindenekelőtt a miseáldozatot, és azokat a katolikus szentségeket, melyekre a Biblia alapján nincs konkrét parancs: (bérmálás, fülbegyónás, egyházi „papi"rend, a szentségi házasság, utolsó kenet).

A reformáció eltörölte a rózsafűzért, a búcsúkat, a bűnbocsátó-cédulákat, a zarándoklatokat, körmeneteket, a szentek ereklyéinek, legendáinak, hagyományainak babonasággal kevert vallásos tiszteletét, a halottakért tartandó misét, a szentekre való esküvést.

A reformáció eltörölte a 40 napos tilalmakkal teli böjtöt, a farsangolást, a karneválozást,

de a reformáció radikálisan eltörölte a cölibátust, a szerzetesrendeket, és nem utolsó sorban a pápaság főségét, mivel soha nem fogadja el a pápát Krisztus helytartójaként.

***

"Róma követelménye az, hogy ha lehet az egész világ, de ha az egész világ nem is, legalább az egész keresztyénség a pápa hatalma alá legyen vetve. Állam, család, művészet, tudomány stb. mind az Egyház gyámkodása alá tartozik.
Így születik meg a négy nagy református elv megtagadása.
1. Nem Krisztus az egyház Királya, hanem a pápa kormányoz.
2. Nem a presbitérium irányít, hanem a klérus.
3. Nem a gyülekezet választ tisztségekre, hanem mint kiskorú, csak várhatja az intézkedéseket.
4. Nem a helyi Egyház, hanem a világegyház a döntő és ennek ill. fejének a pápának kezében van minden hatalom."

Dr.Sebestyén Jenő: Református dogmatika 102.oldal.

 

A reformátori  JELMONDATOK:

 • I. Sola Scriptura=Egyedül a Szentírás
 • NEM a szent hagyományok!
 • NEM a zsinatok határozatai!
 • NEM a szentek legendái!
 • NEM a katolikus Bibliában szereplő 7 apokrif irat!
 • HANEM egyedül a Szentírás, az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrása! Az Egyház nem taníthat, és nem gyakorolhat semmi olyat, ami nincs összhangban a Szent Bibliával. "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre." (2Timotheus 3,16)

 

 • II. Sola Fide=Egyedül hit által
 • NEM a Római Egyház hierarchikus "üdvintézménye" által felkínált szentségek vételével igazul meg és üdvözül az ember!
 • HANEM egyedül a Krisztusba vetett hit által. Csak Jézus Krisztus érdeméért és az Őbenne való hit által üdvözülhetünk. "Meg van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Róma 1,17)

 

 • III. Sola Gratia=Egyedül kegyelemből
 • NEM a bűnbocsátó-cédulák megvásárlása által!
 • NEM a vezeklés és a zarándoklatok által!
 • NEM a körmeneteken való részvétel által!
 • NEM a szentek ereklyéinek tisztelete által!
 • NEM az emberi teljesítmény, az érdem és jócselekedetek által!
 • HANEM kizárólag Isten kegyelmétől függ az üdvösségünk. Valljuk, hogy Isten minket kegyelemből, egyedül Krisztus kereszthaláláért mentett fel a halálos ítélet alól. „Kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van; Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Efezus 2,8)

 

 • IV. Solus Christus=Egyedül Krisztus
 • NEM a szentek!
 • NEM Szűz Mária!
 • NEM a szent angyalok!
 • HANEM egyedül Jézus Krisztus a közbenjáró, Isten és ember között és senki más! „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus." (1Timotheus 2,5)

 

 • V. Soli Deo Gloria=Egyedül Istené a dicsőség
 • Ez az elv kimondja, hogy a dicsőités sem az angyalokat, sem az elhunyt szenteket, sem az egyházi méltóságokat nem illeti meg! (A katolikusok a római egyház fejét a pápát, Krisztus földi helytartójának, és csalatkozhatatlannak tartják és „szentatyának” szólítják. Ő gyakorolja az úgynevezett kegyosztói, kormányzói és tanítói főhatalmat a katolikus egyházban. )
 • A Soli Deo Gloria elv nemet mondott minden emberi dicsekvésre, minden egyházi és világi emberimádatra, így a Mária-tiszteletre, a szentek és ereklyéik tiszteletére és a pápák sem méltóak arra a dicsőítésre, amelyet a katolikus egyháztól ma is megkapnak, mert a dicsőség csak Istent illeti meg. "Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom." (Ézsaiás 42,8)
 • A Soli Deo Gloria elvet joggal nevezhetjük a keresztyénség egyetemes és diadalmas gondolatának, mely soha nem veszíthet érvényéből!

***

 

Megszívlelendő TESTVÉRI TANÁCSOK, hívő keresztyéneknek:

 • Az Úr Jézus tanítja, hogy a bűn az, ha nem hisznek Őbenne! (János 16,9)
 • "Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában." (2Korinthus 6,14)
 • Minden igazán hívő keresztyén vallja, hogy "SOLUS CHRISTUS",
 • mert tudja, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus az élő Megváltó Úra,
 • Aki a legfőbb BIZALMASA,
 • az egyetlen LELKIGONDOZÓJA
 • és hűséges őríző PÁSZTORA!

 

BIBLIKUS TESTVÉRI TANÁCSOK ISTEN GYERMEKEINEK

A Szent Biblia arra tanít, hogy a hívő keresztyén nem lehet részes mások bűneiben!

„Mások bűneiben ne légy részes! Tisztán őrizd meg önmagadat!" (1Timótheus 5,22)

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen." (Efezus 5,15)

***

SZEMÉLYES ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok Isten gyermekeinek:

1.      A hívő ember tudja és mindig szem előtt tartja, hogy mi kedves az Úrnak. (Efezus 5,10) (Róma 12,2)

2.      A hívő életében az Úr Jézus Krisztus elé senki és semmi nem kerülhet. (Lukács 14,26)

3.      Az Úr Jézust tartsa legfőbb lelkigondozójának és bizalmasának. (Zsoltár 16,9) (Máté 11,28)

4.      Imádság nélkül soha ne hozzon döntéseket. (Lukács 18,1)

5.      Soha ne cselekedjen a lelkiismerete ellen, és soha ne esküdözzön. (Jakab 5,12) (Ap.Cselekedetei 24,16)

6.      Soha ne mondjon igent arra, amire a Biblia nemet mond! (Máté 5,37)

7.      A Bibliáról, az Egyház ünnepeiről ne tanítson téves nézeteket még gyermekeinek sem. (1Timótheus 1,3-4)

8.      Iszonyodjon a gonosztól, és ragaszkodjon a jóhoz. (Róma 12,9)

9.      Ne vegyen részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. (Efezus 5,11)

10.   Ne legyen hiszékeny, ne higgyen a szerencsében, se babonás szokásokban. (5Mózes 18,9-14)

11.   Ne legyen felületes, rendetlen, vagy felelőtlen. (2Thesszalonika 3,11)   (1Timótheus 5,13)

12.   Ne kössön elvtelen kompromisszumot, és ne legyen megvesztegethető.(Ézsaiás 33,15)

13.   Ne engedje, hogy bárki üres beszédével megtévessze. (Efezus 5,6) (2Timótheus 2,16)

14.   Mindent gyűlöljön, amit Isten is gyűlöl. (Zsoltár 5,5-6) (Zsoltár 11,5) (Zsoltár 97,10) (Ámos 5,15)

 

GYÜLEKEZETI ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok:

1.      Hívő ember köteles mindent megvizsgálni! (1Thesszalonika 5,21) (1János 4,1) (Róma 12,2)

2.      Mindenkitől tartson egy lélegzetvételnyi, imádságnyi,"krisztusi" távolságot! (Zsoltár 55,13-15)

3.      Legyen elővigyázatos, józan és megfontolt, és soha ne tegye tűzbe a kezét senkiért. (Mikeás 7,5-6)

4.      Tudnia kell, hogy nem mindenki rendes ember, aki ismeri a Bibliát és nem mindenki Testvér, aki annak látszik. (Júdás 1,4) (Jakab 1,26) (2Timótheus 3,5)

5.      Tudnia kell, hogy nem mindenki hisz igazán, aki a hitről „szépen" tud beszélni! „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." (Jakab 2,19)

6.      Nem kell újra megkeresztelkednie. (Efezus 4,5)

7.      Nem fogadhat el kézrátételes áldást „akárkitől"! (1Timótheus 5,22)

8.      Csak megfontoltan mondhat ÁMENT bármire! (Máté 5,37)

9.      Nem szórhatja szét az Úr Jézustól kapott kincseit, gyöngyeit! (Máté 7,6)

10.   Ne legyen közössége a hamis tanítással, óvakodjon a hitetőktől, a vallásos szélhámosoktól, sőt leplezze le azokat. (Máté 7,15) (2Korinthus 11,19-20) (Júdás 1,4) (Efezus 5,11) (Kolossé 2,4)

11.   Ne legyen imaközösségben idegenekkel (még az Interneten sem), de azokkal sem, akik szerint lényegtelen a felekezeti hovatartozás, vagy egyenesen letagadják a sajátjukat! (2Péter 3,17) (Zsoltár 64,7)

12.   Nem kell elhinnie azt, hogy az ima sokkal hatásosabb, ha azt egy hajszálpontosan meghatározott időpontban egyszerre gyakorolják!

13.   Nem kell együtt imádkoznia azokkal, akik kérik, hogy azt egymás kezét megfogva tegyék!

14.   Nem kell részt vennie világi stílusú zenével, zenekarral, tapssal, tánccal történő un. „dicsőítésben" tudván, hogy az apostolok sem gyakoroltak ilyet, hanem szép rendben, akár némán is, de mindig „lélekben és igazságban!" imádták és dicsőítették Istent. (Ámos 6,5) (János 4,23) (2Mózes 32,18)

 

A VILÁGI ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok:

1.      Hívő ember ne menjen olyan helyre, ahol ne tudna imádkozni! (Jelenések 18,4)

2.      Ne nevessen az istentelen humoron! (2Timótheus 2,16) (Zsoltár 73,7-9) (Ezékiel 33,31)

3.      Ne hallgasson meg, és ne nézzen olyat, amiért nem tud hálát adni! (Zsoltár 101,3)

4.      Ne legyen tulajdonában és ne tároljon semmit, amiért nem tud hálát adni! (Ap.Cselekedetei 20,33)

5.      Ne szeresse az (istentelen) világot, és annak kínálatát. (1János 2,15-17)

6.      Ne igazodjon, ne idomuljon a (istentelen) világhoz. (Róma 12,2) (1Sámuel 12,21)

7.      Kerülje a (istentelen) világgal való barátságot. (Jakab 4,4) (2Thesszalonika 3,2)

8.      Kerülje a romlott testiség nyilvánvaló cselekedeteit. (Galata 5, 19-21)

9.      Ne barátkozzon az ellenséggel és ne higgyen a behízelgő ígéreteknek. (1Korinthus 5,11) (Zsoltár 12,3)

10.   Ne vegyen részt pogány hátterű rendezvényen. pl. Ne vigye át gyermekét a tűzön. (5Mózes 18,9-12)

11.   Ne kövesse, sőt tagadja meg a pogány szokásokat: pl. babonaság, okkult dolgok, stb (3Mózes 18,25-30)

12.   Ne kövesse a pogány halottkultuszt, soha ne beszéljen elhunyt szeretteihez sem! (5Mózes 18, 9-12)

13.   Nem kell meghallgatnia mások misztikus látomásainak, álmainak beszámolóját! (Zakariás 10,2)

14.   Nem kell végighallgatnia mások okkult, ördögi bűneiről szóló beszámolót! (2Thesszalonika 3,2) (Apostolok Cselekedetei 2,40)

***

„Bibliai értelemben csak azok a döntéseink, tetteink helyesek, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy:

a) Istentől rendeltettek b) a Krisztus megváltó szeretete iránti hálás viszont-szeretetből származnak

c) Isten dicsőségét szolgálják."     (Ravasz László)

„Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!" (1Thesszalonika 5:21)

 

Hálásak vagyunk Istennek a számunkra igen becses, őseink véráldozatával, szenvedéseivel (gályarabok) védelmezett tiszta, református, bibliás hitért, hogy tisztán fölragyogtatták számunkra a bibliai igazságokat, és példamutató, hitvalló életükkel elénk élték a dicsőséges Szentháromság Isten igaz tiszteletét.

Soli Deo Gloria!

 

***

MEGDÖNTHETETLEN BIBLIKUS TÉNYEK!

A Szent Biblia tökéletesen KRISZTOCENTRIKUS!

Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (János 14,6)
„ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (Ap. Csel. 4,12)


I. Minden ember a halála pillanatában Isten elé áll, és végleges, változhatatlan helyre és állapotba kerül.
Minden azon dől el, hogy az utolsó pillanatáig hogyan viszonyult Teremtőjéhez, a Megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, és Isten örök Igéjéhez, a Szent Bibliához.

Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él!” (János 11,25)


II. Minden ember élete során háromféleképen viszonyulhat a Szent Bibliához!

 • A.) KRISZTUSKÖVETŐKÉNT
 • Tiszta, áldott, üdvözítő krisztusi hittel
 • B.) KRISZTUSGYŰLÖLŐKÉNT
 • Hitetlen, tagadó, ateista, antiteista hozzáállással
 • C.) BIZONYTALANUL
 • Vallásoskodó, kételkedő, felületes, hiszékeny, tévelygő hozzáállással

„Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsidók 4, 12)

III. Az Úr Jézus Krisztus ítélni fog élőket és holtakat! (Máté ev. 25,31-46)

 • Az utolsó ítéletkor csak kétféle ember lesz.
 • A.) ÜDVÖZÜLŐK (Atyám áldottai), akik az örök életre jutnak.
 • b.) ELKÁRHOZÓK( átkozottak), akik az örök tűzre (gyötrelemre) jutnak.

„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3,18)

***

 

Írta, összeállította és szerkesztette:
Trencsényi László
református lelkipásztor

Budapest, 2020

***

Felhasznált, egyben szeretettel ajánlott irodalom:

 • Heidelbergi Káté,
  Második Helvét Hitvallás
  Kálvin János: Institutio Religionis Christianae (A keresztyén vallás rendszere)
  Louis Berkhof: Keresztyén dogmatika
  Barth Károly: Kis dogmatika
  Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika
  Ravasz László: Kis dogmatika
  Kocsis Elemér: Dogmatika
  Török István: Dogmatika
  Alföldy-Boruss Dezső: Dogmatikai vázlatok
  Cseri Kálmán: Református hitünk
  Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
 • Cseri Kálmán: Tízparancsolat
  Szikszai Béni: Mécsvilág
  Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva
  Bognár József: Az Úré a föld
 • Walter János: Isten képe a természetben
  Hoffman József: Az élet fontos kérdéseinek nyomában
  R. C. Sproul : A keresztyén hit alapigazságai
  Henry M. Morris: Kreacionizmus
  John MacArthur: Harc a kezdetért
 • Jobe Martin: Evolúciótól teremtésig
  Batten-Ham-Sarfati-Wieland-Werner Gitt: Kérdések a Kezdethez
  Werner Gitt: A teremtés bibliai tanúságtétele
 • Werner Gitt:Teremtés+evolúció=?
  Werner Gitt: Idő és örökkévalóság + Kezdetben volt az ősrobbanás?
  Werner Gitt: Kezdetben volt az információ
  Werner Gitt: Jelek a mindenségből
  Werner Gitt: Logosz vagy káosz?
  Werner Gitt: Ha az állatok beszélni tudnának
  Bob Devine: Isten csodálatos világa

***

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." 2Korinthus 8,9

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 52, összesen: 370529

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...