Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Törődjön többet egészségével, DE az üdvösségével is!

 

A KERESZTYÉN HIT SZABÁLYAI

Ezen a helyen, gyülekezetünk honlapján szeretném megosztani a LEGFONTOSABB tudnivalókat az Úr Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hitünkről. Tudom, hogy ez most szó szerint ÉLETBEVÁGÓ mindenki számára!
"Akié a Fiú, azé az Élet. Akiben nincs meg az Isten Fia,
az Élet sincs meg abban.
"(János apostol első levele 5,12)

Kérem, hogy az alábbiakat Isten előtti SZENT felelősséggel tanulmányozzák!

Mivel a hívő ember nagyon szereti Megváltóját az Úr Jézus Krisztust, ezért legjobban arról szeret hallani, ami Vele kapcsolatos. Kell, hogy érdekeljen minket az, hogy rendszerezve egyben lássuk, azokat az ismereteket, amit drága kincsünkről a hitünkről megszerezhetünk.

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt.” 2Péter 1,5

Ebből az Igéből megtudhatjuk, hogy hitünk mellé tudást kell ragasztanunk, ezért mindig örömmel és Isten iránti engedelmességgel foglalkozunk a teológiával. Nincs szebb tudomány, mint ami Istenről, a Teremtőről, a világ Megváltójáról szól, melybe elmélyülni csak ámuló, tiszta gyermeki őszinte belefeledkezéssel, csodálattal lehet. A teológia sokkal szebb, csodálatosabb, érdekfeszítőbb, izgalmasabb tudomány, mint gondolnánk. Istenről mély, igaz, tiszta tudást szerezni megtisztelő kegyelem és kiváltság. Kegyelem, hogy még elsajátíthatjuk mindazt, amit csak lehet, amit Szent Lényéről kinyilatkoztatott a Szentírásban.

Kegyelem, hogy még tanulhatunk, de nem csupán önmagunknak. A mi Megváltónk azért adott ilyen nagy lehetőséget, hogy a megszerzett ismeretet helyesen használjuk fel a lélekmentés áldott és szent szolgálatában. Ezért ragadjuk meg ezt a lehetőséget és kérjük a mi Urunkat, hogy Szentlelke által készítsen fel erre a hatalmas feladatra.

"... hirdessétek a népnek ez ÉLETNEK minden beszédét."
(Apostolok Cselekedetei 5,20)

Trencsényi László
református lelkipásztor

***

A L A P K Ö V E T E L M É N Y

Minden református hívő embernek legyen:
BIBLIA
Énekeskönyv
Imádságoskönyv
Hitvallásos irodalom
Hittankönyv
Bibliai szótár  és  kommentár
Bibliai,hitismereti-hitvédelmi irodalom

***
Amit Isten gyermekeinek  KÖTELEZŐ tudni:

János evangéliuma 3,16
Az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádság (Máté 6,9-13)
Az Apostoli Hitvallás
Isten Tízparancsolata (2Mózes 20,2-17)
Ároni áldás (4Mózes 6,24)
Az aranyszabály (Máté 7,12)
A törvény summája (Máté 22,18-20)

Himnuszok a Bibliában:

1,)  Az Úr Jézus Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))
2,)  Isten szeretetének himnusza (1Korinthus 13)
3.)  A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)
4,)  A kiválasztás himnusza  (Róma 8, 28-34)
5,)  Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1, 1-14)
6,)  A hitbizonyosság himnusza ( Róma 8,35-39)
7,)  Az Anyaszentegyház lelki egységének himnusza (Efezus 4, 1-6)
8.)  A mennyei boldogság himnusza (Máté 5,3-12)
9,)  A mennyek országáról szóló példázatok himnusza (Máté 13,1-52)
10.) Isten akaratának himnusza (Máté 7,12-29)
11,) Isten missziójának himnusza (Máté 28,18-20)
12.) Isten dicsőítésének himnusza (Róma 11,33-36)

***

Amit a hívőknek ismernie kell:

Az Ószövetség szíve  (Ézsaiás 53)
Zsoltárok: 1,8,22,23,25,42,65,71,90,91,100

Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)
Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)
Az Úr Jézus Krisztus főpapi imája (János 17)

Amit a hívőknek föl kell tudni sorolni:

Az Ószövetség 39 könyvének fölsorolása
Az Újszövetség 27 könyvének fölsorolása
A TEREMTÉS napjainak fölsorolása (1Mózes 1)
Izráel 12 törzsének fölsorolása (1Mózes 35,23-26. és Jelenések 7,5-8)
Az Úr Jézus 12 tanítványának fölsorolása (Márk 3,16-19)
A Jelenések Könyvében szereplő 7 gyülekezet megnevezése (Jelenések 2-3 rész)

A nyolc boldogmondás fölsorolása (Máté 5,3-12)
A hat lelki fegyverzet megnevezése (Efezus 6,10-17)
A Lélek gyümölcse kilenc részének megnevezése (Galata 5,22)
A hithősök megnevezése (Zsidók 11)

A TÓRA = Mózes öt könyvének fölsorolása latinul és magyarul:
(Genesis=Teremtés, Exodus=Kivonulás, Leviticus=Léviták könyve, Numeri=Számok könyve, Deuteronomium=Második törvény)

Amihez az Úr Jézus Krisztus önmagát hasonlítja:

Az élet Kenyere (János 6,35)
A világ Világossága (János 8,12)
Az Ajtó (János 10,9)
A Jó Pásztor (János 10,11)
Az Út az Igazság és az Élet (János 14,6)
A Feltámadás és az Élet (János 14,25)
Az igazi Szőlőtő (János 15,5)
Az Alfa és az Ómega ( Jelenések 21,6)

Amihez az Úr Jézus Krisztus az övéit hasonlítja:

„Ti vagytok a földnek sója.” (Máté 5,13)
„Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5,14)
„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma.”(1Korinthus 6,19)
Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok!” (2Korinthus 3,3)
"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőégére.” (2Korinthus 2,15)
„Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” (János 12,36)
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.” (1Péter 2, 9-10)
„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok.” (János 8, 31)
"Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok néktek".(János 15, 16)

***

Református hitben élők számára KÖTELEZŐ irodalom:

Biblia ( Károli és új fordítású)

Hitvallásaink:
Apostoli Hitvallás,
Heidelbergi Káté,  II.Helvét Hitvallás
***
Kálvin János: Institutio Religionis Christianae (A keresztyén vallás rendszere)

***

A hívő emberek számára ajánlott irodalom:

Ajánlott imádságos könyvek:
1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)
2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
5. Szikszai Béni: Útitárs
6. Visky Ferenc: Méz a sziklából
7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében
9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett
10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

Ajánlott olvasmányok:

Cseri Kálmán: Református hitünk
Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
Cseri Kálmán: Tízparancsolat
Alföldy-Borus Dezső: Dogmatikai vázlatok
Alföldy-Borus Dezső: Útmutató vallási irányzatok megértéséhez
Alföldy-Borus Dezső: A pünkösdista és karizmatikus mozgalomról

Szikszai Béni: Mécsvilág
Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
Dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén
Dr. Bütösi János: Tévtanítások pergőtüzében

John Bunyan: A zarándok útja
Wilhelm Bush: Jézus a mi sorsunk
O Hallesby: Az imádságról (Ev.Kiadó) stb....


Ajánlott gyermek irodalom:

Bibliai történetek gyerekeknek: Református Egyház 2006
Angol-Magyar Gyermekbiblia:W.Noller K.Taylor/Tessedik S.Alapítvány
W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a csillagokat
W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a benned lévő csodákat 
Paul White: A buyufa alatt

Bob Devine: Isten csodálatos világa / Ev. Kiadó
Werner Gitt: Ha az állatok beszélni tudnának
Zárójelben (Gál Éva rajzai) /Evangéliumi Kiadó stb...

***

A hívő ember kegyességi életének négy tartópillére:

I.) Igeélet
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;hogy tökéletes legyen az Isten embere,minden jó cselekedetre felkészített"2Timóteus 3,16-17

II.) Imaélet
Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

III.) Közösségi élet
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.” 1Péter 2,9-10

IV.) Szolgáló élet
„Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok." 1Thesszalonika 4,11

***

I.) A hívő ember IGEÉLETE

A Biblia: VIVA VOX DEI: (Isten élő beszéde)

Isten gyermeke szereti és ismeri a Bibliát.
Számára a Biblia Isten páratlan, hibátlan, tévedhetetlen, tökéletes, igaz, élő, ható áldott, szent és örök kijelentése. A napi bibliatanulmány a hívő számára létfontosságú, ezért nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.
Isten áldott beszéde, amely az Ő szájából származik, számunkra azért adatott, hogy bekapcsoljon minket a szent, mennyei vérkeringésbe.
Isten Igéjének áldott, életmentő, életformáló, üdvözítő hatása van.

Isten Szentlelke az alábbiakat az Ige által éri el és munkálja bennünk:

1. ISTEN IGÉJE HITET ÉBRESZT
(Rm 10,17) „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
2. ISTEN IGÉJE HITRE JUTTAT
(ApCsel 8,35) „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.”
3. ISTEN IGÉJE ÚJJÁSZÜL
(Jak 1:18) „Az ő akarata szült minket az igazság igéje által.”
(1Pét 1,23) „Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, a mely él és megmarad örökké.”
4. ISTEN IGÉJE MEGTISZTÍT
(Ef 5,25-26) „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje.”
5. ISTEN IGÉJE VEZÉREL
(Zsolt 119,133) „Vezéreld utamat a te igéd szerint.”
6. ISTEN IGÉJE MEGSZENTEL
(Jn 17,17) „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
7. ISTEN IGÉJE AZ ÜDVÖSSÉGÜNKET MUNKÁLJA
(ApCsel 13,48) „Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.”
(Jn 8,51) „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.”

Isten Szentlelke az Ige által készít fel a hívő életre:

1. ISTEN IGÉJE ISTENFÉLELEMRE TANÍT
(5Móz 4,10) „Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is.”
2. ISTEN IGÉJE TANÍTVÁNNYÁ TESZ
(Jn 8,31) „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok.”
3. ISTEN IGÉJE TÁPLÁL
(Mt 4:4) „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”
4. ISTEN IGÉJE VIZSGÁL ÉS MEGÍTÉL
(Zsid 4,12) „Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.”
5. ISTEN IGÉJE GYÜMÖLCSTERMŐVÉ TESZ
(Ézs 55,11) „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”
6. ISTEN IGÉJE MEGVILÁGOSÍT
(Zsolt 119, 105) „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.”
(Zsolt 119,130) „Igéd kijelentése világosságot gyújt.”
7. ISTEN IGÉJE MEGVÉD
(Zsolt 18,31) „Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne.”
8. ISTEN IGÉJE MEGBÉKÉLTET
(2Kor 5,19) „Reánk bízta a békéltetés igéjét.”
9. ISTEN IGÉJE MEGVIDÁMÍT
(Jer 15,16) „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene.”
10. ISTEN IGÉJE MEGGYÓGYÍT
(Zsolt 119,107) „Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.”
11. ISTEN IGÉJE MEGVIGASZTAL
(1Thessz 4,18) „Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.”
(Zsolt 119,28) „Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!”

A Bibliát a hívő ember nem csak a szemével szokta olvasni, hanem odatapad a szíve, lelke is.
A Bibliát nem elég csak olvasni, hanem Isten Szentlelkét kérve alaposan tanulmányozni kell, elmélkedni kell rajta és értelmezni kell. Bibliatanulmányozásunk legyen mindig Laudatio Dei: (Isten dicséret), csak így lehet hatása Recreatio Cordis: (a szív megelevenedése).

VERBUM DEI MANET IN AETERNUM=Isten Igéje megmarad örökké!

„De az Úr beszéde megmarad örökké.
Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.”
1Péter 1,25

***

II.) A hívő ember IMAÉLETE

„Jöjjetek boruljunk le, hajoljunk meg essünk térdre alkotónk előtt." Zsoltár 95,6

Az imádság Isten gyermekeinek joga.
Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatják az Úr nevét! „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején..." Zsoltár 50,15
Az imádság Isten gyermekeinek életeleme.
Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz, ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk! „Szüntelenül imádkozzatok." 1Thesszalonika 5,17
Az imádság Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.
„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban." Máté 6, 6
Az imádság Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.
„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk." Lukács 18,1

***

IV.) A hívő ember SZOLGÁLÓ ÉLETE

A hívő ember elsőszámú feladata: Isten országának képviselete
Az Örök Evangélium hirdetésének 7 formája:

I. Szavakban
(Bizonyságtételek, lelki beszélgetések.)
II. Lelki énekekkel
(Éneklés és énektanítás.)
III. Személyes példaadással
(A szavak nélküli bizonyságtétel, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlása-megélésére.)
IV. Írott kiadványok terjesztésével
(Iratterjesztés személyesen, postai úton, vagy interneten stb.)
V. Ajánlással
(Figyelemfelhívás lelki alkalmakra.)
V. Hívogatással
(Tájékoztatók, meghívók átadása lelki alkalmakra.)
VII. Ajándékozással
(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

***

Amit a hívőknek mindenképen föl kell venni (öltözni) vállalni:

1. Magára venni az Úr Jézus Igáját (Máté 11,29)
2. A keresztet vállalni és hordozni (Lukács 9,23)
3. Isten Igéjét szívébe zárni és szorosan megtartani (5Mózes 11,18)
4. Az Úr Jézus Krisztust fölöltözni (Róma 13,14)
5. Az „Új Embert" fölöltözni (Kolossé 3,10-14)
6. A Lélek fegyverzetét felölteni (Efezus 6,11)
7. Az Úr nevéről való vallástételt fölvállalni (Róma 10,9)

***

A hívő embernek föl kell készülnie az Egyházban tapasztalható feszültségek elhordozására, elszenvedésére és biblikus kezelésére
A hívőknek tudniuk kell, hogy az Anyaszentegyházban szenvedések is várják. Vállalniuk kell a nemes harcot, melyet nem test és vér ellen folytatnak. "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6,12
Pál apostol mondja: "Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat." Apostolok Cselekedetei 20:29-30

Feszültségek az Anyaszentegyházban:

A konkoly jelenléte miatt: (Máté 13,24-43)
"Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! - felelte nekik."  Máté 13,27-28

Árulók jelenléte miatt: (Ahitófel, Júdás)
"Jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van." 2Sámuel 15,31
"Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." Máté 26,24

Eretnekek, hamis próféták jelenléte miatt: (Hümenaiosz, Filétosz)
"Beszédük úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, Akik az igazság mellől eltévelyedtek..., és feldúlják némelyeknek a hitét." 2Timotheus 2, 17-18

Felületes hívők jelenléte miatt: (Démás)
"Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván." 2Timótheus 4,10
„Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók" 1János 2:19

Autokrata vezetők jelenléte miatt: (Diotrefész)
"Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket." 3János 1,9

Megtévesztő látszathívők jelenléte miatt: (Az öt balga szűz)
"A balgák amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat." Máté 25,3
"Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket."Máté 25,12

Farizeus lelkületűek jelenléte miatt:
"Némelyek így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek." Apostolok Cselekedetei 15,1
"Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől." 2Timóteus 3:5

***

A hívő ember hitéletének 7 alapszabálya:

1. Óvakodni és vigyázni! (1Korinthus 16:13)
2. Ellenállni és harcolni! (2Korinthus 10:4)
3. Mindent megvizsgálni! (1Thesszalonika 5:21)
4. Szólni és nem hallgatni! (Apostolok Cselekedetei 18:9-10)
5. Nem hátrálni meg! (Zsidók 10,39)
6. Szenvedésben is örülni! (Filippi 1,29)
7. Mindvégig a Győztes oldalán maradni! (1János 5,4)

***

A REFORMÁCIÓ
vivmányai hitünk tisztasága érdekében

A Református Egyház mindig is az Ige Egyházának vallotta magát. Mindig az Ige tiszta hirdetésért, és tiszta megértésért küzdött. A reformátorok mindent Istenre nézve és benne bízva cselekedtek, és immár ötszáz esztendeje tudjuk, hogy jól választottak, mert a Szentháromság egy igaz Isten igazolta őket!

A reformáció radikálisan eltörölt minden, a Biblia és az apostoli kor tanításától, és hitbeli gyakorlatától eltérő katolikus dogmát. Mindenekelőtt a miseáldozatot, és azokat a katolikus szentségeket, melyekre a Biblia alapján nincs konkrét parancs: (bérmálás, fülbegyónás, egyházi „papi"rend, a szentségi házasság, utolsó kenet). A reformáció eltörölte a rózsafűzért, a búcsúkat, a bűnbocsátó-cédulákat, a zarándoklatokat, körmeneteket, a szentek ereklyéinek, legendáinak, hagyományainak babonasággal kevert vallásos tiszteletét, a halottakért tartandó misét, a szentekre való esküvést. Eltörölte a 40 napos tilalmakkal teli böjtöt, a farsangolást, a karneválozást, de a reformáció radikálisan eltörölte a cölibátust, a szerzetesrendeket, és nem utolsó sorban a pápaság főségét, mivel soha nem fogadja el a pápát Krisztus helytartójaként.

A reformátori jelmondatok

I. Sola Scriptura=Egyedül a Szentírás
NEM a szent hagyományok!
NEM a zsinatok határozatai!
NEM a szentek legendái!
NEM a katolikus Bibliában szereplő 7 apokrif irat!
HANEM egyedül a Szentírás, az isteni kinyilatkoztatás egyetlen forrása! Az Egyház nem taníthat, és nem gyakorolhat semmi olyat, ami nincs összhangban a Bibliával.

II. Sola Fide=Egyedül hit által
NEM a Római Egyház hierarchikus "üdvintézménye" által felkínált szentségek vételével igazul meg és üdvözül az ember!
HANEM egyedül a Krisztusba vetett hit által. Csak Jézus Krisztus érdeméért és az Őbenne való hit által üdvözülhetünk.

Sola Gratia=Egyedül kegyelemből
NEM a bűnbocsátó-cédulák megvásárlása által!
NEM a vezeklés és a zarándoklatok által!
NEM a körmeneteken való részvétel által!
NEM a szentek ereklyéinek tisztelete által!
NEM az ember teljesítmény, az érdem és jócselekedetek által!
HANEM kizárólag Isten kegyelmétől függ az üdvösségünk. Valljuk, hogy Isten minket kegyelemből, egyedül Krisztus kereszthaláláért mentett fel a halálos ítélet alól.

Solus Christus=Egyedül Krisztus
NEM a szentek!
NEM Szűz Mária!
NEM a szent angyalok!
HANEM egyedül Jézus Krisztus a közbenjáró, Isten és ember között és senki más! „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus." (1Timótheus 2,5)

Soli Deo Gloria=Egyedül Istené a dicsőség
A dicsőités sem az angyalokat, sem az elhunyt szenteket, sem az egyházi méltóságokat nem illeti meg! (A katolikusok a római egyház fejét a pápát, Krisztus földi helytartójának, és csalatkozhatatlannak tartják és „szentatyának” szólítják. Ő gyakorolja az úgynevezett kegyosztói, kormányzói és tanítói főhatalmat a katolikus egyházban. )

A Soli Deo Gloria elv nemet mondott minden emberi dicsekvésre, minden egyházi és világi emberimádatra,  így a pápák sem méltóak arra a dicsőítésre, amelyet a katolikus egyháztól ma is megkapnak, mert a dicsőség csak Istent illeti meg.

***
"Róma követelménye az, hogy ha lehet az egész világ, de ha az egész világ nem is, legalább az egész keresztyénség a pápa hatalma alá legyen vetve. Állam, család, művészet, tudomány stb. mind az Egyház gyámkodása alá tartozik. Így születik meg a négy nagy református elv megtagadása." Dr.Sebestyén Jenő: Református dogmatika 102.oldal.

Hálásak vagyunk Istennek a számunkra igen becses, őseink véráldozatával, szenvedéseivel (gályarabok) védelmezett tiszta, református, bibliás hitért, hogy tisztán fölragyogtatták számunkra a bibliai igazságokat, és példamutató, hitvalló életükkel elénk élték a dicsőséges Szentháromság Isten igaz tiszteletét.

 

Összeállította és szerkesztette:
Trencsényi László
református lelkipásztor

Budapest, 2020. március

***

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." 2Korinthus 8,9

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 80, összesen: 313967

 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió
 • 2020. március 22., vasárnap

  Tanárok, diákok és szülők támogató együttműködése kell ahhoz, hogy a digitális távoktatás hosszú távon működőképes legyen. Körképünk az első hét után.
 • 2020. március 21., szombat

  Hatodikos gyerekek imádságai járvány idején.