Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Hitvédelem=APOLOGETIKA

Keresztyén hitvédelem: APOLOGETIKA

Legismertebb keresztyén egyházak, felekezetek:

 • Római Katolikus
 • Görög Katolikus
 • Ortodox
 • Református
 • Evangélikus
 • Anglikán
 • Baptista
 • Metodista

(Nem keresztyén: Unitárius)

 

A keresztyén  egyházakban jelen lévő kegyességi irányzatok:

A keresztyén egyházakban jelen lévő különböző teológiai szemléletek, kegyességi irányzatok, lelkiségek, áramlatok, esetleg tévelygések fölsorolása a teljesség igénye nélkül:

 

 • tradicionális (népegyházi vallásosság)
 • deista,
 • racionalista,
 • liberális
 • univerzalista
 • karizmatikus
 • félkarizmatikus
 • evangelikál
 • modernista, (amerikáner)
 • szinkretista
 • ökumenista
 • puritán
 • pietista
 • fundamentalista
 • stb.

 

Legismertebb keresztyén kisegyházak (szekták):

 • Jehova Tanúi
 • Adventista
 • Pünkösdista
 • Hit Gyülekezet
 • Golgota Gyülekezet
 • Mormonok
 • stb....

 

***

MI A SZEKTA ÉS KI A SZEKTÁS?

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor

„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak és nagy jeleket és csudákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is." (Máté 24,24)

 

Keresztyén teológiai szempontból a szekta olyan vallási csoport, amelynek tagjai Krisztus helyett vagy mellett emberi tanítókat is követnek (pl. C.T. Russel, E.G.White asszony, J. Smith vagy valamely mai „próféta"), számukra a hit és erkölcs kérdéseiben földi mesterek szava ugyanolyan súllyal esik latba, mint a Szentírás, illetve akik a Biblia gazdag gondolatvilágából egyet a központba helyeznek, és azt az üdvösség egyik vagy kizárólagos feltételévé teszik. Gyakran olyan igazságot hangsúlyoznak, amit a történelmi felekezetek elhanyagoltak, mellőztek, s ilyen értelemben a szekta hiánybetegséget jelző tünet is lehet, de ez nem menti, csak magyarázza tévedéseit.

 

Szektává tehát nem az minősít egy vallásos közösséget, hogy az állam esetleg nem ismerte el, nem is az, hogy tagjainak száma kevesebb, mint a régi és nagyobb felekezeteké, hanem az, hogy nem a teljes Szentírásra és nem egyedül az abban kapott kijelentésre épül. Kiragad az egészből és túlhangsúlyoz egy-egy bibliai könyvet vagy igét, azt saját tanítóinak alapítójának olykor nagyon is egyéni értelmezése szerint magyarázza, arra egész elméletet épít fel, s ennek a vallását az üdvösség feltételének tartja. Gyakran jellemző a szektákra az is, hogy vélekedésük szerint csak a hozzájuk tartozók üdvözülnek.

 

Keresztyén szempontból tehát szektás az, aki ezt mondja: Krisztus és... még valami szükséges ahhoz, hogy üdvözüljünk.

A filippi börtönőr ezt kérdezte Páltól: Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Az apostol így felelt: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz!" (Ap.Csel. 16,30-31)

Ha nagyon leegyszerűsítjük, hogy ki a szektás, az dönti el, mit válaszol erre a kérdésre: mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Erre minden szektás a maga központi tanával felel.

Pl. így: „Fussatok ki Babilonból, vagyis hagyjátok ott az egyházat, templomot, papokat, valamint az állami és gazdasági szervezeteket és lépjetek az utolsó idők egyetlen biztos menedéket nyújtó közösségébe, a Jehova tanúi közé!"

Vagy: „Tartsátok meg Isten parancsolatait, különösen is a szombat-törvényt és a disznóhúsevés tilalmát!"

Vagy: „Az újjászületés után még venned kell a Szentlélek keresztségét is, aminek döntő ismertető jele a nyelveken szólás."

Ha erre azt mondjuk, hogy mi ebben ismertük fel a Biblia központi üzenetét: „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen", akkor a szektás ember azt feleli, ezt hiszi ő is, de nem csak Jézus Krisztus kereszthaláláért és feltámadásáért reméli az üdvösséget, s nem csak kegyelemből várja azt Istentől, amit csak a hittel lehet elfogadni, hanem ezen kívül van még más feltétele is annak. Minden szekta legfőbb tévedése ez: kevésnek találja a Szentírásban kapott kijelentést és kevésnek tekinti a Krisztusban kapott váltságot, s valamivel ki akarja azt még egészíteni.

Általában hiszi azt is, ezért megtévesztő, hogy a Bibliára hivatkozik, Jézus nevét emlegeti, de ragaszkodik ahhoz, hogy azt valamivel ki kell még pótolni. Éppen ezt ostorozta Jézus kemény szavakkal kora szektásainál is: „Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai." (Mt 15,1-9).

Ha tehát meg akarom állapítani, hogy egy tanítás, közösség, könyv szektás-e, nézzem meg, mit mond Jézus Krisztus személyéről, halálának és feltámadásának jelentőségéről! A Biblia azonban figyelmeztet arra, hogy a téves tanítás már következmény.

 

Mögötte mindig a „tévelygés ereje", sőt személyesen a Sátán ereje áll (2Thessz 2,9-11, 2Kor 4,3-4, Jel 20-10). Ezért nemcsak a szembetűnő bibliaellenes tévelygések veszélyesek, hanem az alig észrevehető tévtanítások is, mert mögöttük még jobban megbújik a hazugság atyja, aki világosság angyalává is tudja magát változtatni, hogy megtévessze, ha lehet, még a választottakat is (Jn 8,44, 2Kor 11,14., Mt 24,24). Ezért nem szabad könnyelműen venni a Szentírástól való legcsekélyebb eltérést sem!

Ma a nagy szellemi keverések idejét éljük. Egymás után keletkeznek újabb és újabb szekták, amik a most érvényes törvények szerint - természetesen minden bibliai szűrés nélkül - teljesen egyenjogú „vallásfelekezetté" minősülnek, és így misszionálnak is.     Lelki szempontból különösen veszélyesek azok, amelyekben bibliai igazságokat és valamely nem keresztyén vallás tanításait keverik össze. Nagyon ébereknek kell lennünk, hogy el ne tévelyedjünk. A pluralizmus, tolerancia, a hamis ökumenizmus hamis jelszavai (egy Isten van, mindnyájan azt imádjuk, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk stb.) sokakat megtévesztenek. Miközben minden embertársunkat egyaránt szeretjük, s mindenkinek a meggyőződését tiszteletben tartjuk, azzal, ami Isten kijelentett Igéjétől eltér, nem vállalunk közösséget. Jézus Krisztus mondta: „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok". (Mt 7,15).

Tudjuk, hogy „lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják fülöket, de a mesékhez „odafordulnak" (2Tim 4,3-4).

Mi most ilyen időket élünk. Ez a szektaképződés virágkora. Ilyenkor különösen is fontos ragaszkodni az igazsághoz. Mi nem tartjuk magunkat az igazság kizárólagos birtokosainak. Tudjuk, hogy rész szerint van bennünk az ismeret is. Az igazság maga Krisztus! Őt akarjuk egyre jobban megismerni a Szentlélek által és egyre engedelmesebben követni. Ő a világ világossága, s aki őt követi, nem jár sötétségben (Jn 8-12). Egyedül Ő óvhat meg attól, hogy magunk is szektássá legyünk. Gonosz szívünk és megromlott értelmünk könnyen belevinnének bármely tévelygésbe.

Ezért akarjuk komolyan venni a reformátorok figyelmeztetését: az egyházat szüntelenül reformálni kell. Érvényes ez egyéni életünkre is: a hívő keresztyén embernek mindig újra Isten igéje szerint kell megújulnia, és minden eltévelyedésből újra Krisztushoz kell visszatérnie. Egyfajta állandó pálya-kiigazítás ez, ami megőriz attól, hogy a magunk igazát összetévesszük az igazsággal, ami megtart Krisztus közelében, míg egyszer meglátjuk majd Őt színről-színre, amint van.

Mi a szekta és ki a szektás?

Írta:  Cseri Kálmán református lelkipásztor

Képes Kálvin Kalendárium 1992

 

***

Mit nevezünk szektának?

Keresztyén Egység Titkársága alábbi nyilatkozata szerint (1986)

"Olyan vallásos közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségének tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni".

 

A szekták főbb ismertető jegyei:

Azokat a keresztyén hátterű közösségeket, amelyek magukat az igazi keresztyénség képviselőinek hirdetik, de az egyházakkal nincsenek tanbeli és lelki közösségben, keresztyén szektáknak nevezzük. A szekta szó eredete sequor (követ) latin szóból származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, elszakítottak a nyájtól.

 

Elkülönülés

Egy olyan sajátos irányzat felvállalása, melynek tanítása döntő részében különbözik a Biblia egyetemes tanításától.

"Kontra - jelleg"

Az eredeti vallási közösség hátbatámadása. Tagjaikat rendszerint szembefordítják saját gyülekezetükkel, sokszor családjukkal is.

Hozzátesznek a Bibliához

A szekták kevésnek találják a Szentírást és az Úr Jézus Krisztus váltságát és sajátos tanaikkal ("szent" könyveikkel) egészítik ki.

Emberi tényezők

Krisztus mellett, vagy helyett más tanítókat is követnek, ez rendszerint az alapító személyének (szektavezér) túlzott szinte szolgai tiszteletében nyilvánul meg.

Elfogultság

A Bibliának egy-egy kiragadott részletének túlhangsúlyozása, melyre tanaikat saját szájíz szerint felépítik.

Fanatizmus

Általában azt tanítják, hogy csak az ők az igaz hívők, hogy csak az ő híveik üdvözülnek.

Erőszakosság

A szektás térítő általában erőszakos, meg van győződve arról, hogy nála van az igazság, ezért feltétlenül a maga soraiba hívogat. A szektás térítő többnyire a szektaalapító tanításait is viszi magával.

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." Máté 7,15

 

***

 

*************************************

A LEGISMERTEBB

KISEGYHÁZAKRÓL (SZEKTÁK) RÉSZLETESEN:

Adventisták

Jehova Tanúi

Pünkösdisták

Hit Gyülekezete

Golgota Gyülekezet

Mormonok

stb...

**************************************

 

 

ADVENTISTÁK (szombatisták)

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

Ennek a szektának az alapítója William Miller AZ ÚR VISSZAJÖVETELÉT 1843-1844 március 21 közötti időre jelezte. Egy másik prófétájuk szerint - S. Snow - félévi késés lehetséges. Az időpontokban való csalódás idején lépett a színre az ADVENTIZMUS PROFÉTAASSZONYA Ellen Gould White, aki kijelentette, hogy nem a földön, hanem a mennyben történt ezekben az időpontokban valami, mégpedig a Szentek-Szentjének megtisztítását kezdte meg az Úr. 1860-tól hozta nyilvánosságra a prófétaasszony látomásait. LÁTOMÁSAI szabták meg a szombatizmus lényegét. 1847-ben azt látta, hogy a 10 parancsolatban a negyedik arany körrel van beövezve - a szombat parancsa -, aminek alapján meghirdette, hogy ez a LEGELSŐ ÉS A LEGFONTOSABB PARANCS. Szerinte az Ószövetség szombatja változatlan érvénnyel bír. Elfelejtette a prófétaasszony, hogy a 10 Parancsolatban mindegyik parancsolat egyformán érvényes, s egynek megrontása az egész Törvényt semmissé teszi. Feleletünk az időpontok meghatározására az Ige üzenete: „...NEM A TI DOLGOTOK TUDNI AZ IDŐKET, vagy ALKALMAKAT, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.„ (Csel. 1,7).

Krisztus nem 1844-ben ment be a Szentek-Szentjébe, hanem 33 Áldozócsütörtökén. (Zsid. 8,1. 9,12. 6,19-20). „Olyan Főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült!

Pállal együtt tagadjuk, hogy volnának új látomások és kijelentések annál, amit Isten kijelentett: „...ha valaki hirdet néktek azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen„. És a kijelentésekre nézve igen bizonyos és megbízható információnk van Isten Igéjében: „...az utolsó időkben szólott nekünk Isten a Fia által!" (Gal. 1,8-9. Zsid. l,lb).

Az első keresztények a vasárnapot - az Úr feltámadásának napját - ünnepelték az Ószövetség szombatja helyett. János apostol az Úrnak napján vette Isten beszédét Lélekben Patmos-szigetén (Jel. 1,10). A kenyér megszegésére és a prédikálás meghallgatására a tanítványok a hétnek első napján gyűltek egybe (Csel. 20,7). „A hétnek első napján vétetett el a kő a sírról„ (Jn. 20,1). A hét első napján ment be Urunk a zárt ajtók mögé, mert féltek az Övéi (20,19). Pál a diakónia gyakorlását is vasárnapra teszi - a hét első napjára - (I. Kor. 16,2), amikor is a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtést rendez.

Magyarországon az Adventizmus lelkes toborzója Reisinger János, akinek tanítása ellentétes az Isten Igéjével, noha tanítását az Igével igyekszik igazolni. Szerinte a szombat nemcsak a zsidóknak adatott, holott a Biblia éppen ezt állítja: „Megtartsátok azért Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről-nemzetségre, ŐRÖK SZÖVET­SÉGÜL. Legyen közöttem és Izrael között örök jel ez..."(2Móz. 31,16-17).

Úgyszintén ellentmondásba keveredett, s hamisan használta az Igét Reisinger J. akkor, amikor Mihály arkangyalt azonosnak tartja Krisztussal. Júdás apostol (Jud. 9) csak angyalfejedelemnek nevezte Mihályt, ki nem mert kárhoztató ítéletet mondani a sátánra. EZZEL SZEMBEN KRISZTUS LEGYŐZTE A SÁTÁNT, győzelmét a Golgotán vívta meg a Sátánnal, s amit nem mert Mihály megtenni, azt az Isten Fia megtette az ördöggel szemben s már működése kezdetén volt hatalma útjából eltávolítani, s távozásra felszólí­tani: „TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN..." Amit Mihály nem tehetett meg, mint angyalfejedelem (Mt. 4,10-11).

Ez a briliáns előadással szolgálni tudó Reisinger J. veszélyes tévtanítást hirdet, s elveszi ítéletét, amiért Krisztust hozzánk hasonló bűnös természetet hordozó embernek tartja és nevezi. Állítja, hogy amikor Krisztus testet-öltött, a bűnös emberi természetet is felvette magára. Nem látja ez a hamis tanító, hogy a bűnös emberen, csak a bűntelen Krisztus tudott segíteni. Ő bűnt nem ismert, noha bűneink büntetése rajta volt, Isten ráterhelte adósságainkért a megfizetést, s azt tőle elfogadta, Halálával kiegyenlítette Krisztus a tartozásunkat. Ő, az Ige szerint „Hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenekben, kivéve a bűnt „és" Ilyen főpap illet minket, SZENT, ÁRTATLAN, SZEPLŐTELEN. Megváltattunk „drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén". A szűztől született „SZENTNEK HIVATIK, ISTEN FIÁNAK", ezen Igéink is­meretében durva tévedésnek hat és igei tájékozatlanságnak a hamis tanító tanítása (2Kor. 5,21 Zsid. 4,15. 7,26. 1Pt.1,19. Lk. 1,35).

Reisinger J. hamis húrokat penget akkor is, amikor olyat állít, hogy az emberben szunnyadnak felébreszthető pozitív vonások, melyeket fel lehet ébreszteni, ha hisszük, hogy ez megtörténhet. A pozitív vágyakba vetett hit felébresztése által történik az újjászületés. Ezt teljes mértékben nélkülözi a Biblia tanítását az újjászületésről. Isten Igéje bennünk nem találhat semmi jót. „Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is." (Rm. 3.12.).

A Biblia egyáltalán nem fest jó képet az emberről, de az is igaz, hogy ezt elismeri és meglátni engedi elesettségem és egyben kegyelemre szorultságomat is. Itt már tudásba megy át az ismeret és önvallomás lesz belőle: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz az én testemben semmi jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom" (Rm. 7,18).

Aki lát valami jót is magában, az az ember sohasem akar újjászületni, mert önteljesítményű jótettei előcsalogatásában reménykedve halogatja a „szükségest". Ez a fajta hamis tanítás összekeveri és elködösíti azt is, ami teljesen világos. Az ember kárhozatra, ítéletre, halálra méltó, de ennek elismerése nélkül nincs újjászületés. Ez viszont teljesen világos és érthető, a Bibliának egyedüli tanítása.

Már az Ószövetség embere is úgy látja az embert, „Mint akibe tetőtől talpig nincs-e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény..." (Ézs. 1,6). Isten, aki a szívek vizsgálója, ő állítja a szív állapotáról: „csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetne azt?" (Jer. 17,9).

A hamis tanítások mindig azzal magyarázhatók - és ez esetben is igaz -, hogy az Isten Igéjéhez valamit még hozzá akarnak a hamis tanítók tenni. A Biblia mellé egy külön kijelentésforrást, ami ez esetben a E.G.White prófétaasszony prófétikus tevékenysége, amit fölé emelnek a Bibliának. Azt merészeli a nagy prófétaasszony állítani, hogy ő többet látott, mint a próféták, mert ő betekintett a mennyei könyvekbe, bepillantott az emberek örök sorsába 1879. október 23-án. Ószövetség erkölcsi törvényei tiltják a disznóhús, alkohol, vér fogyasztását, holott ezek nem erkölcsi törvények voltak, hanem az áldozathoz tartoztak, melyek Krisztus áldozatával megszűntek. (Kol.2,16-17) „A VALÓSÁG A KRISZTUSÉ". Az így gondolkodók sokan ma is visszacsúsznak, visszaesnek a Törvény alá (Gal. 4,9-11). „Miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?"

Az adventistáknak,és ezt jó el nem felejtenünk KETTŐS evangéliumuk van.

1. A „csak kegyelemből" szóló üzenet a kívülállók részére.

2. Míg a „törzs" tagoknak Mózes Törvénye szerint kell járniuk.

Végül veszedelmes tanítás annak hirdetése is, hogy a Lélek a halálban alszik, s ez a lelki alvás a feltámadásig tart.

A Biblia ebben a kérdésben is ellentmond a hamis és tévelygő felfogásnak. Amikor a koldus halt meg, lelke vitetett Ábrahám kebelére, míg a gazdagot eltemették, mégis a pokolban találta magát, amikor felemelte szemeit (Lk. 16,22-23). Ha a Lélek egy halálos alvásba merülne, holott hittünk volna. Mi azt hisszük, hogy Krisztus tanítása áll meg, miszerint: „...aki hisz énbennem, ha meghal is él az" (Jn. 11,25b). Mi hisszük, hogy „akár élünk, akar halunk, az Úréi vagyunk", hisszük, hogy nem választhat el Őtőle „sem élet, sem halál...". Mi hisszük, hogy „Boldogok, akik az Úrban halnak meg!" Mi hisszük, hogy „Ott lenni sokkal inkább jobb..."

Az ADVENTIZMUS megszelídült vad, ezért támadásai és tanításai változók és kiszámíthatatlanok, éppen ebben van a veszedelmessége, s adódik az Igétől való elhajlás, akiket egyébként derék embereknek tartunk, de ezeket a tanításbeli különbségeket mindezek ellenére el nem hallgathatjuk, mert az életével, az örök életével játszik az, aki nem lát, vagy nem akar tisztán látni, s hagyja magát eltévelyíteni a tévelygő tudománytól.

Legyen a jelszónk a hamis tanítókkal és hamis tanításokkal szemben az Isten Beszéde, mely mindig megáll, melyben nincs változás.  „Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága!" (Zsoltár 119,105).

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

(A SZOMBATIZMUS VAGY HETEDNAPOS ADVENTIZMUS 374.oldal)

Írta: Nagy János református lelkipásztor

***

" Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." Máté 7,15

 

***

BIBLIAI KRITIKA A HETEDNAPI ADVENTISTÁK TANAIRÓL

Írta: Fekete Péter református lelkipásztor:

"Szeretteim ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok
meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis
próféta jött el a világba." 1 János 4,1

Az adventisták és a szombatisták újra meg újra megnyugtalanítják Isten gyermekeinek szívét. A Szentírás alapján rá kívánunk mutatni arra, hogy fenti személyek "más evangéliumot" hirdetnek, s ezért ítélet alatt vannak a Galata 1:9 szerint.

1. kérdés: Mikor kaptak a nem zsidók parancsot arra, hogy Isten tör-vényét megtartsák? (Róm. 2:14). A szombatot Izráel népe a Sínai-hegyen kapta, és szövetségi jelül szolgált Isten és Izráel között (2Móz. 31:16-17).

2. kérdés: Hol tesz az írás különbséget un. szertartási törvények és erkölcsi törvények között, ahogyan ezt az adventisták teszik? Minden parancsolat megszegőire ugyanaz az átok vonatkozik (5Móz. 27:26).

3. kérdés: Amikor megkérdezték az Úr Jézust a tízparancsolat felől, nem a szombat megtartását mondta a legnagyobb parancsolatnak, sőt egyáltalán semmi hasonlót hanem csak a szeretet parancsát. (Mt.22:35-40, 5Móz. 6:5)

4. kérdés: Ha a 2 Korintus 3:1-18 szerint, az Ószövetség szolgálata "mulandó" volt, kicsoda újította azt fel?

5. kérdés: Ha a Kolossé 2:14-18 szerint a szombat megtartása a törvény árnyékai közé tartozik, hogyan tehetjük ezt az árnyékot ismét hitünk egyik alaptételévé?

6. kérdés: Amikor a Cselekedetek 15-ben az apostolok és a vének hosszú megbeszélés után csak négy fontos dolgot soroltak föl, amit a nemzeteknek (pogányoknak) a zsidóságtól át kellett venniük, vajon miért hiányzik közülük a szombat megtartása?

7. kérdés: Ha az ősgyülekezet hivőinek, ( s itt eleinte kizárólag zsidókról volt szó ) meg kellett volna tartaniuk a szombatot, akkor miért helyezték át összejöveteleiket a hét első napjára, vasárnapra? (Csel. 20:7; 1Kor.160

8. kérdés: Miért nem áldoznak az adventisták minden szombaton két hibátlan bárányt és olajjal elegyített finomlisztet, mint ételáldozatot?
Ennek elmulasztása a zsidók részére Isten egyenes kihívása lett volna.

9. kérdés: Miért tartják az adventisták a szombatnak csak egyik fajtá-ját? A 3Mózes 25 szerint minden 7. és 50. év szintén szombat volt.

10. kérdés: Azt állítják, hogy a szombatot már a törvényadás előtt megtartották. A körülmetélkedés is régebbi, mint a törvény. Miért nem metélteti körül magát egyetlen adventista férfi sem?

11. kérdés: A Róma 7 szerint egy asszonynak nem lehet két férje: a "törvény és Krisztus". Az adventistáknak kettő van: a törvény és Krisztus.

12. kérdés: A tízparancsolat közül az Újszövetség kilencre hivatkozik. Csupán éppen a szombat parancsa hiányzik. Nem kellene-e ezen el-gondolkodnunk?

13. kérdés: Volt-e valaha is olyan adventista, aki a szombatot Mózes rendelkezései szerint tartotta meg? Tökéletes nyugalom, nincs tűzrakás, nincs főzés és sütés, nincs utazás, nincs munka, nincs teherhordozás stb. Aki ezt nem tartotta meg, az a szombat meggyalázója volt. Ezek szerint valamenynyi adventista a szombat meggyalázója.

14. kérdés. Ki tudná ma már megállapítani, hogy melyik nap a tény-leges hivatalos szombat, minthogy a naptárt oly gyakran megváltoztatták, eleinte megfeledkeztek a szökőnapokról, majd később hozzácsatolták ezeket.

Ezzel még távolról sem merítettük ki a szombat ellen szóló bizonyítékok sorát, mégis legyen elég ennyi.

Fekete Péter református lelkipásztor

 

***

Miután 28 éven keresztül megfigyeltem a szombatot, miután több mint ezer embert indítottam arra, hogy megtartsa a szombatot, miután Bibliámat több mint hússzor versről-versre végigolvastam, miután minden szöveget, minden mondatot és minden szót, amely a szombatra vonatkozik, megvizsgáltam, miután adventista testvéreim által ajánlott, a szombatról szóló, különböző könyveket elolvastam, miután erről a kérdésről több mint tucatszor vitatkoztam és mindent Isten félelmében alaposan átvizsgáltam, eljutottam szívem és lelkiismeretem teljes bizonyosságára, hogy: az egész Biblia szerint üdvösségünk nem a szombat megtartásától függ!

M. Canright

***

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

Logosz munkacsoport a szektákról

***

 

 

JEHOVA TANÚI

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

Tömören és tőmondatokba foglaljuk össze Jehova Tanúinak Bibliaellenes, hamis tanításukat:

a) Tagadják Jézus Krisztus Istenségét. Csupán teremtménynek, tökéletes embernek ismerik el, hogy a Beléje vetett hitünktől függne - mint Fundámentumtól - az örök életünk, ezt tagadják. (Jn. 1,14).

b) Tagadják a Szentháromságot, hogy a Szentlélek Isten a Szentháromság harmadik személye, következésképpen, hogy Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantatott volna. (II. Kor. 13,13)

c) Tagadják a feltámadást, ami a Krisztushívőké, csak azoknak ígérnek örök életet, akik az Őrtorony-Társaság tagjai lesznek, magukon kívül másoké nem lehet a kegyelem. (Jn. 11,25).

d) Azt állítják, hogy Krisztus Visszajövetele láthatatlanul, már 1914-ben megtörtént. Ellentmondanak önmaguknak azzal is, hogy Krisztust ugyan az égből várták vissza, holott nem ismerik el Istenségét. Krisztus mindenki által láthatóan jön el, nem titokban és láthatatlanul (Mt. 24,29-31).

e) Az első feltámadást már végbevittnek tekintik, ami megtörtént szerintük

1918-ban, holott nem is hisznek a feltámadásban, csak az ő elragadtatásukban. Így az időpontok megbízhatatlansága miatt mindig meg akarják az alkalmakat és időket határozni, amit Krisztus megtiltott (Csel. 1,7).

f) A világ végének is megszabták az időpontját, amit 1975-re tettek. Nyilvánvaló a fentiekből, hogy hamis tanításukhoz, megbízhatatlanságukhoz nem fér kétség. Mégis meglepően sokan vannak, akik mint beteg Bárányok áldozatukul esnek, az Igére való hivatkozásuk és kiragadott ismereteik ne tévesszenek meg senkit. Jehova tanúi - Jehova ellenesek (Ef. 5,11).

g) Utolsó, megtévesztő tanításukra pedig mi is kimondjuk az elhatároló nemet, mint mindegyik hamis tanítójukra és megtévesztő tévelygésükre is, miszerint hirdetik, hogy Isten elvetette Izrael Népét örökre, s hogy helyükbe az Őrtorony-társaságot fogadja és látja szívesen.

Izrael Isten szemében változatlanul, minden más népet megelőzve, az első helyen áll, amint ezt Krisztus igazolta:

ÁBRAHÁM LÁTTA AZ ÉN NAPOMAT ÉS DICSÓSÉGEMET ÉS ÖRÜLT, DE TI GYALÁZTOK ENGEM ÉS MEG AKARTOK KÖVEZNI" (Jn. 8,56-59).

Ha a Jehova tanúival találkozunk, kérdjétek meg, hogy Megváltójuknak elismerik-e az Isten Fiát, Aki értük a Golgotán meghalt. Ismerik-e Isten Lelkének bennük való munkálkodását.

Végeznek-e valamilyen szeretetszolgálatot?

Hol van az a Közösség, ahol hitéletüket "ellenőrizhetően" gyakorolják?

Fegyverkezzünk fel az Isten minden fegyverével, hogy ezek ellen az álnok és gonosz munkásokkal szemben védekezni készen megállhassatok, de a legjobb vitába sem szállni velük, mert ezzel a sátán malmára hajtanánk a vizet, mintha létjogosultságukat ezzel is elismernénk.

Ha Krisztus katonája vagy, hamarosan "faképnél" hagynak a Béliál harcosai, mert nincs nekünk velük semmi közösségünk,

s látják és tudják, hogy nem győzhetnek velünk szemben,

"Mert akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé."   (Ef. 6,12-17. Rm. 8,9).

 

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

Írta: Nagy János református lelkipásztor

***

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

Logosz munkacsoport a szektákról

 

***

PÜNKÖSDISTÁK

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

A pünkösdi mozgalom egy új Pünkösd átélésére alapozza tanítását. 1906 jelentette a nagy áttörést, ahonnan számítjuk a mozgalom terjedését. Los Angelesben (USA) egy néger lelkész extázisba esett - Seymour -nyelveken kezdett szólni és ezt a képességét ruházta át a különös erők - idegen lélek - „második áldásaként" kézrátétellel követőire. 
Ezek a mozgalmak egymástól vesznek át hatásokat, de különbségeik ellenére egyazon idegen lélek inspirálja őket. Ez az idegen lélek önmagát dicsőíti, aki a Biblia tanítása szerint hamis prófétaként majd a tüzet is lehozza az égből (Jel. 13-14). A Szentlélekkeresztségről szóló hamis tanítás más Evangéliumot hirdet, mint a Biblia, ezért ítélete is nagy lesz, s ennek a ragályos veszélynek elkerülhetőségére most kell - még időben - felhívnunk a figyelmet.

Az Ige tanítása szerint a „Lélekkeresztség" értelmezése teljesen mást jelent, mint azt a rajongó mozgalmakban értelmezik. A Biblia tanítása szerint ez az esemény egyszer, egyetlenegyszer és egyszerre történik meg velünk, amikor is a Szentlélek beépít lelkiképpen a Gyülekezetbe, az Ő Testébe, ami az újjászületéskor - megtérésünkkor - megy végbe, amikor Krisztust elfogadjuk Megváltónknak, a Benne való élő hit által Vele eggyé leszünk. Ezt Isten cselekszi velünk, amikor ez egyszeri történés végbemegy az életünkben, s részesül a megváltott ember a Szentlélek ajándékában. Ezzel szemben az idegen lélek hatása alatt nyelveken szóló mozgalom azt állítja és tanítja, hogy az újjászületést - megtérést - követnie kell egy következő élménynek, mely által az ember a Szentlélekkel különös kapcsolatba kerül.
Vagyis ez a mozgalom megbontja a Szentháromság Isten egységét, és túlhangsúlyozásával a Szentlélek pótlólagos élményével fölényt biztosít az Atyával és Fiúval szemben a Szentléleknek, ami teljesen elüt a Biblia tanításától és attól teljesen idegen.

A mozgalom szerint csak ezzel a „második" élménnyel veszi kezdetét a hívő élet. Ennek a kierőszakolt megtapasztalásnak az elnyerése nincsen Istentől, mert Ő nem cselekszik Igéjével ellentétben. Tehát ez a titokzatos vallásos élmény egy idegen lélek tanítása és misztikuma. A Szentlélek a Biblia szerint egyszer adatik, Aki Krisztus befogadásakor beépíti a Krisztus Testébe, a Gyülekezetbe.
A nyelveken szólás mozgalma hamis voltára utal az is, hogy ezt ördögűzésre használják, próféciákat közölnek a nyelveken szólók, s hirdetik, hogy ennek bűntől tisztító ereje van, s ezt meg lehet tanulni. 
A Biblia mindebből semmit sem tanít. Ebben a mozgalomban túlhangsúlyozott szerepet kapnak a víziók - látomások -, míg a Szentírás világosan tanítja, hogy „HITBEN JÁRUNK ÉS NEM LÁTÁSBAN" (II. Kor. 5,7. Mt. 24,26. I. Pt. 1,8).

A pünkösdista mozgalom második nagy hullámát hívjuk KARIZMATIKUS MOZGALOMNAK. Ne keressük a hamis lélek képviselőivel a találkozást, mert az erőtelen keresztény testvéreink hamar áldozatul eshetnek a hamis lélek gyötrésének. Ne nyisson senki ajtót az extázis előtt. Példának mondjuk el - amit magunk is láttunk -, hogy egy pünkösdista összejövetelen a „lélekkereszteltek" a padlóra zuhannak, s hamarosan görcsbe merevedett testek borítják a padlót, az emberek eszméletlenül esnek el, s lesznek áldozatok. 

Egy ilyen veszélyes, hamis közösség a Német Sándor vezette karizmatikus Hit-gyülekezete napjainkban. A régi és új pünkösdista mozgalom, s karizmatikus szárnya, ugyanazon lelkületű ál-ébredés, melyben a hamis lélek és hamis lelkek munkálkodnak.

Ez a nyelveken szóló mozgalom gyökeréig romlott fa, mert ők akarják a világot megváltoztatni - miként a világ is így gondolkodik-, s azt „megoldottnak" nem Krisztus gondolatai áldozatában látják. A nyelveken szólást sokan azzal az Igével indokolják, hogy „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz", de némelyek elfelejtik, hogy az ugyanaz nem jelenti az ugyanazon módon való munkálkodást (Zsid. 13,8). Sokkal inkább megáll az, hogy a nyelveken szólás az apostoli időkre adatott, s miután betöltötte feladatát, megszűnt. Erről szólt Pál apostol is: „a nyelvek megszűnnek" (I. Kor. 13,8). A nyelvek a zsidóknak adattak, akik jelet kértek! (I. Kor. 14,21. 1,22. Mt. 12,34-38. 16,1. Jn. 4,48). 

Pál apostol későbbi leveleiben sincs már szó a nyelveken szólásról és az apostolok többi levelei sem tesznek említést erről a problémáról, amely teljesen háttérbe szorult. Sőt az egyházatyák feljegyzéseiben sem találunk utalást, hogy a nyelveken szólás szerepelt volna a gyülekezetek gyakorlatában. Ezért okoznak mindig zavart és szakadást a nyelveken szóló mozgalmak a történelem - és egyháztörténelem - folyamán, mint a rajongás lelkének közösségei.


1. A SZENTLÉLEKKERESZTSÉG kérdésén áll, vagy bukik a mozgalom, mely egy második áldással tölti be a nyelvekenszólót - ez a csodálatos öröm. - Ez a tanítás merőben ellenkezik a Biblia tanításával, mely egyszeri esemény volt Pünkösdkor. (I. Tim. 4,1 Csel. 11,16).
2. A NYELVEKEN SZÓLÁS nem felel meg a bibliai normáknak, attól idegen, misztikus jelenség, mely a pogány vallásokban lelhető fel. Ha üzenetet közvetít, az nem Istentől való, mivel a nyelveken szólás Istenhez szóló beszéd és nem emberekhez szóló beszéd (I. Kor. 14,2 ).
3. A VÍZIÓK, LÁTOMÁSOK területén riadót kell fújnunk, itt túlvilági áttörésekről van szó. Isten országából pedig nem származhat Krisztus jelenés. (Kor 11,14). A hit nem a látás dimenziója: „Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek" (Jn. 20,29).
4. ÚJ KIJELENTÉSEK birtokosai a karizmatikusok? Nyilvánvaló, hogy ez a lehetőség az apostoli korral lezárult. A figyelmeztetés mindenkinek szól: Az írásokhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet büntetlenül. (Jel. 22,18). 
5. KÉZRÁTÉTEL-el közvetíteni a közösségvállalás jelét jelenti, Isten áldásának külső megerősítését, de a bűnátadás aktusa is volt. Hogy a kézrátétellel lehetne Szentlelket nyerni, ez vaskos - babonaság, amint azt Simon mágus is hitte iCsel. 8,18-19), ő tudta, hogy érintés által lehet erőket közvetíteni, s úgy gondolta, hogy a Szentlélek is megnyerhető ily módon. Az apostolok, amikor a kezeiket a samaritánusokra vetették és azok Szentlelket kaptak (Csel. 8,17), ez nem jelenti azt, hogy birtokában voltak a Szentléleknek. Nem volt kezükben a Lélek, hogy azt erőként átadhatták volna, ám mint Istentől vezetett emberek, akkor tették kezüket a samaritánusokra, amikor Isten éppen közölni akarta azokkal a Szentlelkét. Aktusukkal deklarálták, hogy vállalják az egységet a samaritánusokkal, az egy Úrhoz tartozást, akiket általuk a Szentlélek beavatott a Gyülekezetbe, mint Krisztus Testébe. Az okkultisták ezzel szemben ismerik, hogy érintés útján tudnak erőket továbbadni. Pál apostol ezt ismerve mondta Timótheusnak: „Ne légy részes mások bűnében - a kézrátételt el ne hirtelenkedd" (I. Tim. 5,22).
A tisztátalan lelkek kézrátétellel űznek ördögöt. Nekünk Krisztus Nevében el kell szakadnunk a kézrátétel mindenfajta hamis gondolatától.

Vegyük fel a harcot a hamis ellen félelem nélkül, mert „nagyobb az, AKI BENNÜNK VAN, MINT AZ, AKI-E VILÁGBAN VAN!" (I. Jn. 4,4). A tévelygőknek is van bocsánat, különbség van azok között, akik elestek, és azok között, akik az Úrtól elszakadtak: „Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől..., ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson bennünket minden hamisságtól?" (I. Jn. 1,7-9).

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

Írta: Nagy János református lelkipásztor

***

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: A karizmatikus mozgalom

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

Berlini nyilatkozat 1909. szept.15.

Logosz munkacsoport a szektákról

***

 

 

A HIT GYÜLEKEZETE

A Hit Gyülekezetének alapítója: Németh Sándor, nem végzett teológiát. Maga köré gyűjtötte a hit iránt érdeklődő fiatalokat. Először csak kis házi bibliacsoportosulás voltak, majd egyre gyarapodva megalapították a hit gyülekezetét.

Karizmatikus csoport, ahol szinte sokkolják ,fanatizálják híveiket.

A Biblia ellentmond ezeknek a hamis prófétáknak:

Jellegzetességeik:

Hisznek a szellemkeresztségben.

Azt hirdetik, hogy csak ők Krisztus igaz egyháza.

Bibliaellenesen nyelveken szólnak.

"Ördögöket űznek"

"Gyógyítanak"

Kézrátételekkel adják tovább a "Szellemet".

Torontói áldás: Gyülekezeti nevetés.

Az éneklésben előszeretettel használják a rock zenei elemeket.

Siker evangéliumot hirdetnek.

"Istentiszteleteik" inkább Show műsorhoz hasonlítanak.

Prófétikus látomásokban hisznek.

Bemerítéssel keresztelnek főként 16. életév után.

A tized befizetése minden tag számára kötelező.

Egyházellenesek.

Durván támadják a történelmi felekezeteket.

Magyarországon, ma már szinte minden nagyobb településen vannak .
Létszámuk jelenleg közel 20 ezer körül van.


"Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e,
nem a Te nevedben űztünk-e ördögöket
és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?
És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket,
távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Máté 7,22-23

***

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: A karizmatikus mozgalom

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

Berlini nyilatkozat 1909. szept.15.

Logosz munkacsoport a szektákról

 

***

 

A GOLGOTA GYÜLEKEZET

A Golgota Gyülekezet az amerikai eredetű Calvary Chapel magyarországi gyülekezete, Magyarországon 1991-óta működik.

Chuck Smith a Calvary Chapel vallási közösség alapítója, legfőbb vezetője a Kaliforniai Venturában született 1927-ben. A diploma megszerzése után egy továbbképzésben vett részt a LIFE bibliaiskolában. Majd pappá szentelték a Pünkösdista Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi egyház pásztoraként.

1965-ben 25 emberrel kiszakadt a Négyszegletkö szervezetből és a Californiai Santa Ana-ba költözött.

Itt Chuck Smith és Lonnie Frisbee ex-hippi, aki az egyház "evangélistája" volt, tömegeket térített át. Ennek keretén belül kezdték felkarolni a hippi mozgalomban csalódott fiatalokat. 1965-ben közösen létrehoztak egy kommunát „Családi csodák" néven. (The House Miracles) Lonnie Frisbee közreműködésével 2000-főre duzzasztotta a gyülekezetet, amelynek a Calvary Chapel nevet adták.

A Jonestown-i kommunális lakóközösség tömeggyilkossága után az emberek bizalmatlanná váltak a kommunákban élő vallási közösségek iránt, ezért 1978-után a Calvary Chapel megszüntette a hívők kommunális életmódját.

E miatt Lonnie Frisbee már nem tudott tovább a lakóközösségben együtt élni sok fiatal azonos nemű hívővel, ezt követően elvált feleségétől a mozgalmat otthagyva és újra visszatért a homoszexualitáshoz, végül 1993-ban AIDS-ben meghalt.


A Calvary Chapel közben egyre növekedett. Chuck Smith híveinek hitét az sem rengette meg mikor 1978 ban megjósolta a világ végét. A Future Survival -című könyvében azt írta, hogy "meg vagyok győződve róla, hogy Jézus még 1981 előtt visszatér."

Chuck Smith több jólmenő profitorientált céget alapított, melyek között van zenei kiadó, rádió műsorszóró cégek, közép és főiskolai magániskolák.
Világszerte összesen 1300 gyülekezete van 53 országban (ebből több mint 1100 Amerikában). Központja a Kalifornia déli részén, Costa Mesa városban található.

A Golgota Gyülekezet teológiai gyökerei
Teológiai gyökerei a kálvinizmustól a pünkösdizmusig, arminiánizmus , a hippi valamint a Jézus-mozgalom -ig nyúlnak vissza.

Tanításuk célja nem elsősorban a prédikálás, hanem a Biblia gyakorlati alkalmazása, amely által a laikus hívőket a mindennapi életben való szolgálatra készítik fel, emellett a Krisztussal való személyes közösség kialakítására és ápolására buzdítják A gyülekezetek ragaszkodnak a Biblia versről-versre, fejezetről-fejezetre való tanításához.


Tanításuk ellentmondásos A Golgota Gyülekezet a cselekedetek háttérbeszorítását a lutherizmus hagyománya szerint, és más pünkösdizmus alapjaira épülő felekezethez hasonlóan hangsúlyozza, de a hippi mozgalom liberális szellemiségének nyomai is megfigyelhetők. Az Istennek való engedelmességet elvben tanítják, viszont szerepét, jelentőségét leértékelik. Ebből következően biblikus kihívásokat nem tartalmazó tanítása, a hippi mozgalmak tanításához hasonlóan, népszerű, könnyen elfogadható üzenet, mely az üres, hiteltelen vallásoskodás benyomását keltheti, amelyben a hívők csak „szavaikkal vallják, de cselekedeteikkel tagadják Istent".


A Golgota Gyülekezetben az atmoszféra hétköznapias és fesztelen. E filozófia gyakorlati alkalmazásaként az emberek rendszerint hétköznapi öltözetben jelennek meg az istentiszteleteken.


Hitvallásuk 
A többi keresztény egyházzal együtt vallják a níceai-konstantinápolyi hitvallást. Az evangéliumi kereszténység alapvető tanításaiban hisznek, amelyek magukban foglalják a Biblia tévedhetetlenségét és a Szentháromságot. Az evangéliumi keresztény vonalon saját bevallásuk szerint „a középúton járnak" a modern protestáns teológiai irányzatokon belül a fundamentalizmus és a pünkösdi kereszténység között.
Önmagukat egy felekezeti határokat átlépõ lelki ébredésnek tartják.
Bemerítkezés és úrvacsora
A bemerítés általi keresztséget gyakorolják. A Golgota Gyülekezet ugyanakkor nem hisz abban, hogy ez az üdvösséghez feltétlenül szükséges. A bemeritkezést a belső változások külső jelének tekintik. Ezért nem keresztelik meg a csecsemőket, de Istennek odaszentelik őket. Az úrvacsorázásról hasonló a felfogásuk.

A Szentlélek
Bár a Golgota Gyülekezet tanítja, hogy a nyelvek ajándéka az Egyházban ma is hatékonyan működik, nem ismeri el az egész gyülekezet előtt magyarázat nélkül elhangzó nyelveken szólás Szentlélektől való ihletettségét, vagy legalábbis a Szentlélek által való indítottságát és irányítottságát.

Dicsőítés
Dicsőítésnek a keresztény rockzenélést nevezik. Általában kortárs keresztény előadók zenéjét dolgozzák fel, amely stílusában igencsak eltérhet a hagyományos egyházakban megszokott énekektől. 

A Golgota Gyülekezet összetétele
A gyülekezeteknek nincs formálisan meghatározott tagsági rendszere. Nyilvántartás sem a tagokról, sem adományozásuk nagyságáról nem készül. A gyülekezet tagjai azok, akik rendszeresen látogatják az istentiszteleteket, és részt vesznek a közösségi életben.

Vezetőség 2011-ben
A Golgota Gyülekezetben vezető a pásztor, illetve azok a személyek (általában házicsoport vezetők), akiket erre meghívtak ("vének"). Ezek alapján a szervezeti rendszerben meglehet különböztetni:
a pásztort
a gyülekezet véneit (praktikusan: házicsoport vezetők)
a főállású alkalmazottak (staff)
a különféle szolgálatok vezetői

***

Részletek a Magyar Nemzet :GOLGOTÁSOK: LAZA ÉS EVANGÉLIUMI c. írásából 2008. nov. 25. (Joó István )


Voltál már a Golgotában? Tök jó zene van, mindenki laza, topis nyugodtan lehetsz, jó fej amerikaiak beszélnek - ezt hallani középosztálybeli fiatalok szájából is. Járjanak katolikus, református gimnáziumba, sőt felekezeti ifjúsági csoportba, a Golgota Keresztény Gyülekezet a köreikben is felkapott hely. Többen „hitgyülisen" feltartják karjukat, ki az egyiket, ki mindkettőt. Némelyek csak alsó karjukat emelik meg, tenyerüket napelemként, lélekváróan fölfelé fordítják. Tudnivaló, ide a hangsúlyosan karizmatikus vallási csoportok tagjai közül is számosan ellátogatnak. Hit Gyülekezete, Budapesti Autonóm Gyülekezet, Mahanaim, Agapé, Élő Ige; olyanok, melyek gyakran „teljes evangéliumi" közösségnek nevezik magukat.
Hol helyeznéd el a Golgotát a keresztény közösségek között?
- „A Golgota... karizmatikus...nyilvános alkalmakon itt soha sincs „nyelveken szólás", csak házi csoportokban, azok közül sem mindegyikben."
A koncertnek pontban fél nyolckor vége, mindjárt jön a prédikáció. Észre kell venni, hogy nem a tanítás követi a zenét, hanem fordítva. A Golgotában - mondják bennfentesek - a könnyűzene csak az igére való ráhangolódásért van. Billeg hát az „érzelemkereszténység" vádja? Közvetlenül az igemagyarázat előtt kiáll egy fiú, és a gyülekezet házicsoport-alkalmait hirdeti. A szoros tagságra nem törekvő Golgota istentiszteletén nyolcszázan vannak jelen, házicsoportos alkalmakon két-háromszázan. Tipikus amerikai misszionárius Phil Metzger, a budapesti Golgota gyülekezetvezetője, fő igehirdetője. Pólóban, farmerben áll a szószéknél, kicsit rá is támaszkodik. Őt aztán nem zavarja, hogy hallgatóságából néhányan almát rágcsálnak.
Hamar Dánielt - ő a vasárnap esti rockzenés alkalmakat szervező egyik vezetőségi tag - ugyancsak a lazaságról faggatom.
- Egyáltalán nem vagy egyedül a véleményeddel, hogy itt sekélyes a zene - mosolyodik el -, a közösségünkben is sokan vannak, akik fanyalognak... Legalább ez is rácáfol arra a vádra, hogy mi ezzel csaljuk ide az embereket. Hát nem! Nem ez a fókusza az alkalmainknak, hanem a tanítás. A mi gyülekezeteinkre egyébként sem az jellemző, hogy extázisba akarjuk hajszolni a tömegeket. Viszont bárki úgy jöhet, ahogy van. A dicsőítő énekeinknek épp az a lényege, hogy rögtön elkapja a szöveget és a dallamot mindenki, hogy az emberek tudjanak általa együtt Istenhez menni. Különben hét éve, amikor idejöttem, én is idegenkedtem a Golgota dicsőítéseitől. De nem azért, mert féltettem a rég elhagyott zenei gyökereinket, hanem mert elegem volt még csak ennyi melodikusságból is. Én ugyanis akkorra már az elektronikusat szerettem...

 

 

***

MORMONOK

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

 

Az egyházat az 1805-ben született Joseph Smith szervezte. Első kijelentését fiatalon, 14 évesen kapta egy erdőben. Ekkor még csak azt értette meg, hogy ne csatlakozzon semmilyen szektához sem. Második látomása, egy Moróni nevű "angyal- látogatása, már sokkal konkrétabb. Ebben Moróni közli, hogy egy elrejtett, aranylemezekre írt könyvben a földrész, Amerika, előző lakóinak eredetét és történetét találhatja meg. Ezen kívül még két, ezüstívbe foglalt kő is van a lemezek mellé rejtve.

Ezek az aranylemezek lefordításához nyújtanak segítséget.

Ezeket meg is találta, bár soha, senkinek nem mutatta meg.

Maga kezdi el a fordítást, miközben mások csatlakoznak hozzá.

Az egyház megszervezése előtt még egy látomásban részesült barátaival,

melyben megkapták az ároni papságot, majd később a Melkisédek papságot is.

Az egyházszervezés 1830-ban kezdődött.

Sok helyen megfordultak, mert ő és 17 társa többnejűségben élt, és ez nem aratott mindenhol sikert.

Olyannyira, hogy a hatóságok erről értesülvén letartóztatták Joseph Smith-t, a börtönt megrohamozó dühös tömeg pedig egyszerűen lelőtte.

Így halt meg az egyházalapító, akit 14 feleség gyászolt.

Néhány tévtanításuk:

Szerintük több világ is létezik, és mindegyiknek saját istene van

A halottakért megkeresztelkednek.

Kezdetben a többnejűség elfogadott volt köreikben, azonban amikor megalakult az USA, csak úgy volt hajlandó felvenni tagjai közé Utah államot, ha ezt a szokást hivatalosan betiltják.

Ez meg is történt, de még mindig él pár ezer ember e szokás szerint, elszigetelve Utah-ban, de őket a hivatalos egyház sem fogadja el.

A világ egyik legnagyobb anyakönyvi adatbázisával rendelkeznek.

A világ minden részéről gyűjtik az egyházi, állami anyakönyvi adatokat, hogy már a rég meghaltakat is utólag meg tudják keresztelni.

Az egyháztagok fizetésük 9/10-ét adják le egyházi adóként.

Szervezetük élén a Melkisédek rendje szerinti öt főpap áll.

Vezetőjük a látnok próféta, egész életre választják és döntései megfellebbezhetetlenek.

Hivatalos papság nincsen, 12 év fölött mindenkit besorolnak tehetsége szerint.

Feketék nem lehetnek papok.

A vallás célja a megszentelődés, mindenféle élvezeti szer tiltott.

Szövetségi házasságot kötnek, ami szerintük a halálon túl is érvényben marad.

Más vallást nem ismernek el.

Székhelyük: Salt Lake City
Ma világszerte több mint 12 millió tagot számlálnak.

 

"Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen.- Galata 1,6-9

" Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." Máté 7,15

P.K. evangélikus lelkipásztor

 

Linkek:

Logosz munkacsoport.http://www.lmrkat.hu/szektak.html

http://antiszekta.gportal.hu/gindex.php?pg=13770319

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

 

 

***

KÁLVIN JÁNOS ÍRÁSA A SZEKTÁKRÓL

 

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba.  Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja,  az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak,  nincsen az Istentől:  és az az antikrisztus lelke,  a melyről hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már."

1János 4:1-3

***

Amit az apostol mond, az három részből áll.

Először is megmutat egy, az istenfélők számára veszélyes gonoszságot, s ezzel óvatosságra inti őket.

Előírja, miképpen kell óvakodniuk: különbséget téve a lelkek között - s ez a második rész.

A harmadik részben rámutat egy konkrét hibára, mégpedig a számukra legveszélyesebbre.

 

Ezzel tehát megtiltja nekik azok hallgatását, akik tagadják, hogy Isten Fia megjelent testben.

Az igevershez hozzáteszi, hogy sok hamis próféta jött ki a világba!

A bejelentés hasznos intést tartalmaz, mert ha a Sátán már akkor sokakat elhitetett, akik Krisztus neve alatt szórták szét a csalásaikat, úgy a hasonló példáknak manapság nem kell megrettenteni minket.

Állandóan az a helyzet ugyanis az evangéliummal, hogy a Sátán különféle tévelygésekkel igyekszik beszennyezni és megrontania tisztaságát.

 

A  MI  KORUNKBAN  MEGSZÜLETETT  NÉHÁNY  RETTENETES  ÉS SZÖRNYŰSÉGES  SZEKTA, s ezért sokan döbbenten állnak, s nem tudván, hová forduljanak, elvetnek a vallással kapcsolatos minden gondot.

Ők ugyanis nem találnak semmiféle más kiutat a menekülésre a tévelygésből.

De valóban a legostobább módon cselekszenek, mert az igazság fényének kioltásával a tévelygések sötétségébe merülnek.

Az evangélium prédikálásának kezdete óta azonnal sok hamis próféta jelent meg, s ez a tény megerősít majd minket minden efféle támadással szemben.

A tévelygések régi mivolta sokakat szorosan megkötözve tart, ezért nem mernek azokból kiemelkedni.

János apostol azonban itt egy belső gonoszságra mutat rá, amely akkor volt jelen az egyházban.

Nos, ha voltak csalók az apostolok és más hűséges tanítók közé keveredve, akkor talán csoda, hogy az evangélium tanítását már réges-régóta elnyomták, és oly sok romlás uralkodott el a világban?

Nincs hát rá semmi ok, amiért a régi mivoltnak vissza kellene minket tartania attól,  hogy GYAKOROLJUK A KÜLÖNBSÉGTÉTELT IGAZ ÉS HAMIS KÖZÖTT.

 

NE HIGGYETEK MINDEN LÉLEKNEK!

Mikor az egyházat viszályok és civakodások zavarták meg, sokan, mondhatni megrettenve, eltávoztak az evangéliumtól.

A Lélek azonban nagyon más ORVOSSÁGOT ír fel a számunkra, ami nem más, mint hogy a kegyeseknek nem szabad elfogadniuk semmiféle tanítást gondatlanul és válogatás nélkül.

Óvakodnunk kell tehát,

nehogy megzavartatván a vélemények sokaságától,

figyelmen kívül hagyjuk a tanítókat, velük együtt Isten Ígéjét is.

Elegendő azonban az az óvatosság, hogy

NEM HALLGATUNK MEG MINDENKIT VÁLOGATÁS NÉLKÜL!

Az apostol tehát úgy értette: mivel Krisztus ismerete magában foglalja az igaz vallással kapcsolatos tanítás summáját és lényegét, a szemünknek arra kell szegeződnie, nehogy megtévedjünk.

AZ AZ ANTIKRISZTUS LELKE!

Az apostol azért tette ezt hozzá, hogy még megvetendőbbé tegye azokat a csalafintaságokat, melyek elvonnak minket Krisztustól.

Mondtuk már, hogy az Antikrisztus birodalmával kapcsolatos tanítás közismert volt, így a kegyeseket az egyház jövőbeli szétszórattatására  figyelmezteti,

HOGY ÉBERSÉGET GYAKOROLHASSANAK.

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni."  Galata 5,1

Írta: Kálvin János

 

 

***

Cseri Kálmán: REFORMÁTUS MISSZIÓ, VAGY SZEKTÁS TÉRÍTÉS?

„Szeretteim ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."  1 János 4,1

 

A misszió a hívőknek az a Krisztustól kapott feladatuk, hogy igyekezzenek mindenkit Krisztus tanítványává tenni. Nem a maguk dicsőségére, nem is Krisztus érdekében, hanem a saját érdekükben, hiszen minden ember csak Jézus Krisztusnál kaphat életet, békességet, bocsánatot, üdvösséget, csak mint az Ő tanítványa tud Isten dicsőségére élni, és csak így válhat Isten kezében mások javára használható eszközzé.  Abban azonban nagy különbségek lehetnek, hogy valaki kiket, hogyan és miért akar tanítvánnyá tenni, és hogy valóban Jézus tanítványává lesz-e az illető. Ez teszi szükségessé a címben megjelölt megkülönböztetést.

A református misszió és a szektás térítés megkülönböztetése nem azt akarja sugallni, hogy az előbbi mindenestől és mindig helyes, tökéletes, hibátlan, az utóbbi pedig téves és elitélendő.

A gyakorlatban a református missziónak is lehet sok hibája, fogyatkozása, gyengesége és az ún. szektás térítésnek is vannak olyan erényei, amiket érdemes megtanulni.

A szembeállítás arra utal, hogy ha mi valóban "Isten Igéje szerint reformált" egyház akarunk lenni, akkor a misszióban is a Szentíráshoz kell igazodnunk minden tekintetben és kerülnünk kell a jellegzetesen szektás tévedéseket. Ezek közül néhány leggyakoribbat említek meg:

 

1. A szektás térítő  erőszakos.

Ő akarja megnyerni a másikat, s lehetőleg azonnal. Nem tud beszélgetni, csak mondja a magáét, ismétli mindig ugyanazt. Nem hagy időt, hogy a másikban megérlelődjék a döntés. Tulajdonképpen nem tiszteli őt, ő már döntött helyette. Nem igényli, hogy akit megszólít, gondolkozzék, ellenkezőleg, azt akarja, hogy gondolkozás nélkül fogadjon el mindent, amit tőle hall. Ő sikert akar gyorsan (van olyan csoport, ahol a szektatag előhaladása a megtérített tagok számától függ). Ezért türelmetlen.

Az Úr Jézus türelmes volt. Hirdette az Igét és tudta, hogy a mag kikeléséhez idő kell. A Márk 4,26-29 példázatában szépen szemlélteti ezt. Sőt: tanította, hogy gyakran más a vető és más az arató.  A tanítvány feladata nem a skalpok begyűjtése, amivé silányul olykor az ilyen "misszió", hanem a magvetés.  Az Ige hatalmas erő, általa Isten bármit el tud végezni.

Hiszen a misszió végső alanya maga Isten! Az Isten Igéjéhez ragaszkodó misszionárius számol azzal, amit Babits Mihály költeményében így mond Isten Jónásnak: Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. A szó tiéd, a fegyver az enyém.  Az Úr Jézus ígérte ezt: "Nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke szól bennetek" (Máté 10,20).  Filippiben Pál beszél Jézusról és "az Úr megnyitja Lídia szívét..." (Apostolok Cselekedetei 16,24).

A Biblia szerint szolgáló keresztyén tudja, hogy nem  ő térít, hanem Isten, nem ő győz meg valakit, hanem a Szentlélek, nem az övé tehát a dicsőség, hanem egyedül Istené!

 

2. A szektás térítő meg van győződve arról, hogy nála van az igazság.

Sőt egyedül náluk van, mindenki más téved. Pedig a Szentírásnak gyakran csak néhány könyvét hangsúlyozzák, kiragadott részletekkel igyekeznek érvelni, egy-egy verset idéznek újra és újra.  Mi komolyan vesszük, hogy rész szerint van bennünk az ismeret (1Korinthus 13,12), nem úgy lépünk fel, mint az igazság kizárólagos birtokosai, viszont igyekszünk mindent a teljes Szentírás fényében megmutatni, s Isten teljes kijelentését közel vinni az emberekhez.

A Biblia minden részét egyaránt igaznak és fontosnak tartjuk, és mindent az egész összefüggésében igyekszünk érteni.

3. Mivel a szekta úgy véli, nála van az igazság, feltétlenül a maga soraiba hívogat.

A református misszió az Úr Jézushoz hívja az embereket. Nem a másik felekezet hívői közt halászik, hanem a saját területén és a bárhol másutt élő hitetleneket igyekszik az Úr Jézushoz vezetni.

Tud örülni a másik csoport eredményeinek is, ha az is az evangélium alapján áll és valóban Jézus Krisztushoz hív másokat.  Az ilyen misszió nem másoktól hív el, hanem a bűnből hív ki, s nem a maga statisztikáját akarja javítani, hanem embereket akar üdvösségre segíteni.

Ezért nem féltékeny, nem ellenséges, hanem segít mindenkit, aki ebben fáradozik.

Nem az a cél, hogy mi többen legyünk, hanem hogy ő megmeneküljön.

 

4. A szektás térítő többnyire a szektaalapító tanításait is viszi magával.

Van úgy, hogy a Bibliáról megfeledkezve csak a szekta nagy "prófétájának" a "kijelentéseit" akarja népszerűsíteni.  A református misszió számára az Úr Jézus az abszolút tekintély. Egyedül Őrá hivatkozunk az üdvösségre vonatkozó kérdésekben, egyedül hozzá hívunk, és egyedül a Szentírásban kapott isteni kijelentést hirdetjük.  Ez nem szorul semmilyen kiegészítésre.

A megváltó Krisztust és az Ő váltságáról szóló örömhírt kell jól megismerni és hinni, mást nem. "Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk" (Apostolok Cselekedetei 4,12).

Hitvallásainkat, Kálvin János és a reformátorok írásait azért szeretjük, mert a Biblia helyes megértésében segítenek.  A misszióról gondolkozva két végletes kép jelenik meg előttünk: az egyház várja nagy, hideg templomaiba, hogy jöjjenek az emberek és keressék Istent.

A szektás térítő pedig becsönget ajtóról ajtóra, megállít az utcán minden szembejövőt és hirdeti a maga tanait, sokszor feltartva a siető embereket.

A Krisztustól kapott küldetés keskeny útja a kettő közt vezet.  Ennek célja és tartalma az, amit Jézus Krisztus mondott Pál apostolnak, amikor elküldte a misszióba: "Hogy megnyissad szemüket, hogy sötétségből világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneik bocsánatát és a megszenteltettek közt osztályrészt nyerjenek a bennem való hit által. " (Apostolok Cselekedetei 26, 18).

És hogyan valósul ez meg?  Úgy, hogy református gyülekezeteinkben legyenek olyan újjászületett hívők, akik tudják, hogy a váltság célja nem csupán az egyén üdvössége, hanem a "szolgálat munkája" (Ef 4,12; Ézs 49,6).  * Akik mindig készek megfelelni a bennük lévő reménységről mindenkinek, mégpedig szelíden és tisztelettudóan (1Pt 3,15).  Akik úgy élnek, hogy megkérdezzék őket, de ők sem restek megkérdezni másokat  az üdvösségükről, s érthetően,  világosan meg is tudják mutatni a Jézus Krisztushoz vezető utat.  Akiket használhat Isten bábaként mások újjászületésénél, mert a Krisztus szeretete szorongatja őket.  Akik türelmesek, de mindenképpen meg akarnak nyerni némelyeket. Akik tudják, hogy minden hívő: misszionárius (küldött), minden lehetséges helyzet: missziói alkalom, s állandóan küldetésben járnak: Jézust viszik másokhoz, s embereket vezetnek Jézushoz.

Hogyan valósul ez meg?  Úgy, hogy legyen minden református gyülekezet meleg otthon, ahol nincs foglalt helye senkinek, de köszöntik az ismeretlent is, ahol utána mennek ha hiányzik, nem vetik meg, ha szokatlan az öltözéke és nem ismeri az énekeket, hanem örülnek annak, hogy ott van és engedik, hogy Jézus tanítványává váljék.

Vannak-e ilyen gyülekezeteink? Vannak-e ilyen egyháztagjaink?

Te, aki ezt olvasod, végzed-e ezt a missziót?  A családodban, munkahelyeden, a gyülekezetben, váratlan találkozások alkalmával stb. MI ENNEK A FELTÉTELE?  Amikor Jézus Krisztus elhívta tizenkét tanítványát, ezt írja az evangélium:  "Választott  tizenkettőt, hogy vele legyenek és hogy kiküldje őket prédikálni..." (Márk 3,14).  Hogy vele legyenek, s hogy kiküldje őket.  Mindkettő cél, és ez a jézusi sorrend. Az tud eredményes missziót végezni, aki előtte, közben, mindig sokat van az Úrral csöndes közösségben.  A századfordulón élt missziói lelkű skót Chambers írja:  "Az Istennel való magányos csendes közösségünk mélységétől függ érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke."

Mi is újuljunk meg ebben a közösségben, vagy kezdjük el ezt végre komolyan, hogy egész életünk, benne keresztyén bizonyságtételünk is legyen Isten Igéje szerint reformált misszió!

 

Cseri Kálmán:  A Krisztustól kapott küldetés

Református misszió - szektás térítés

Képes Kálvin Kalendárium

 

 

***

A TÉVTANÍTÁSNÁL NINCS VESZEDELMESEBB

(A szektákkal lehetetlen a közös nevező vállalása)

Általános református hit és erkölcstan (INTERMIX KIADÓ 1998)

Írta: Nagy János református lelkipásztor

 

A tévtanításnál nincs veszedelmesebb, mert a valódi köntös  látszata mögött sötét erők hamis tanítása burjánzik.    A szektákról szólva szomorúan kell megállapítanunk, hogy a protestánsok tájékozatlansága miatt - köztük sokan - nem látják mi a különbség a szabad egyházak és a szekták között. Noha a szabad egyházak között szervezeti különbségek vannak, ezek ellenére összeköt bennünket Jézus Krisztus személye és a kijelentés, a Szentírás. Néhány szabad-egyház: metodisták, baptisták, üdvhadsereg  stb.

A szektákkal lehetetlen a közös nevező vállalása.

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek,  hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba."   1János 4:1

A velük való közösségünk akadályai:

1. A Biblia mellé mindig valami emberi tekintélye állítanak, pl. csak a szekta alapítója tudja helyesen magyarázni a Bibliát. Ezért aztán egy külön könyvvel megtoldják, "kiegészítik", "megmagyarázzák".

2. Felhasználják a Bibliát, vagy a Biblián kívül különös tanításukat egy maguk szerinti üdvrendszer kialakítására, mely távol áll a Biblia egészének értelmezésétől.

3. A szekták magukat tartják az egyetlen igaz élő egyháznak, s csak az üdvözülhet, aki szektájukhoz tartozik. Félelmetes korlátaikkal és korlátozottságukkal határt szabnak a szuverén Istennek.

 

Kénytelenek vagyunk a szekták hamis és téves tanítását elutasítani, mert mindig akarnak valamit hozzátenni a Krisztus hozta és adta tökéletes áldozathoz és elégtételhez.

Szomorú, hogy a szekták működéséért egyházaink is felelősek, mert nem tudták elérni azokat az atyánkfiait az Igével, akik emiatt a kárhozat útjára léptek.

Minden szekta vád egyházunk "romlottsága" ellen.

Ezért a Nyájnak egészséges táplálékot kell - Isten Igéjével - adnia az Egyházaknak, hogy ne csavarogjanak el a Krisztus népétől a beteg Bárányok, hanem gyógyulást találjanak a Krisztus Jézus egyedüli Pásztorsága és megtartása alatt.

A tévtanításnál nincs veszedelmesebb!

Az Evangélium ellen irányuló tanítások talán legismertebb és legszélsőségesebb szektái a következők:

 

ADVENTISTÁK, JEHOVA TANÚI,  PÜNKÖSDISTÁK,  MORMONOK,  ÚJAPOSTOLI GYÜLEKEZET, KERESZTYÉN TUDOMÁNY, ANTHROPOZÓFIA

Szombatisták      W.Miller  és E.G.White

Jehova tanúi       Ch.T.Russel  1852-1916

Mormonok  J.Smith  1805-1844

Újapostoli gyülekezet  F.Krebs  és  H.Nichaus

Keresztyén  Tudomány   M.Baker-Eddy 1820-1910

Anthropozófia     dr.R.Steiner1861-1925

Határoljuk el magunkat e tévelygőktől.  "Te maradj meg mindabban, amit tanultál és amiről meggyőződtél....... 2Tim 3:14-15

Kérjünk Istentől olyan lelki társakat, akik nem megosztják, hanem építik a gyülekezetet.

Legyünk készek az ítéletet az Igaz Bíróra hagyni, ugyanakkor lássuk, hogy a szeretet nem örülhet a hamisságnak.

Vegyük fel a harcot a hamis ellen félelem nélkül, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki-e világban van! (1János 4:4)

A tévelygőknek is van bocsánat, különbség van azok között, akik elestek, és azok között, akik az Úrtól elszakadtak:

„Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől..., ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson bennünket minden hamisságtól!" (1János 1:7-9)

***

„Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek."  2Péter 3,17

 

Általános református hit és erkölcstan INTERMIX KIADÓ 1998

Írta: Nagy János református lelkipásztor

Általános református hit és erkölcstan

ELŐSZÓ HELYETT

Horkay László esperes

 • Örömömet fejeztem ki amiatt, hogy ez a Hittankönyv Kárpátalján jelenhetett meg.
 • A közel 400 oldalas terjedelem is sejteti, hogy írása, szerkesztése és összeállítása nem kis feladatot jelentett. Benne megtaláljuk a Katekéták és Katekuménusok - Tanítók és Tanítványok - számára szóló üdvtörténeti összefüggéseket, a „kezdetektől" napjainkig!
 • A következő nemzedékek új emberanyaga számára ad a tanítás tiszta képet a múltról, jelenről és jövőről. S mindezt úgy teszi, hogy nem hajlandó eltérni a Biblia, hitvalló őseink, a reformátoraink mutatta úttól, s azok tanításától.
 • Ízig-vérig református munkát tart a kezében az olvasó.
 • Napjaink sok kegyességi irányzatával szemben, a Krisztus tanította egységre szólít és hív fel, s erre nézve közöl tájékoztató útmutatást, de ezt úgy teszi, hogy megtartja ökumenikus nyitottságát, s minden valláshoz tartozónak üzenetet hozó „postása" akar lenni a Szentlélek által!
 • A Hittankönyv megvallja, hogy teljesen Krisztus-centrikus, s hirdeti, hogy nem a vallások különbözősége, hanem a Krisztusba vetett hit Földünkön való közös megvallása lesz a mérvadó alapja az „elszámoltatás napján", úgy az egyén, mint egyházak és vallások életében.
 • Ez a nagyobb lélegzetű munka eltér a „szokott" terjedelemtől, s egybe akarja foglalni mindazt az ismeretanyagot, amely elégséges az iskolai tanulmányok alatt - a Bibliához való eljutásig -, sőt elkísérheti olvasóit és forgatóit egy életen át - Krisztussal járva utunkat -, az „eszmélkedéstől" a „véghatárig!"
 • Használhatóságát a tananyagnak még inkább fokozza, hogy rendkívül gyakorlati - felkészít az élet minden helyzetére, és Krisztus visszajövetelére teszi a legnagyobb hangsúlyt mindenki számára -, és az életből merített gyakorlata mögött a hit útján járt, vagy járó emberek élettapasztalatát viszi bele „anyagába".
 • Ez az „úttörő" munka serkenthet másokat is arra, hogyha ennél jobbat tudnának nyújtani, azt megtehessék. Ehhez is segítség ez a Hittankönyv!  Isten áldásával bocsájtjuk útjára a mindenki számára is szóló Hittankönyvet, s ez az áldás nyugodjék meg mindazokon, és szálljon mindazokra, akik szeretik a mi Urunkat Jézus Krisztust!

Horkay László esperes

Nagydobrony, 1993 július

 

 

Tanulmányozásra ajánlott:

Dr. Bütösi János református lelkipásztor, püspök:  Tévtanítások pergőtűzében

Alföldy - Boruss Dezső református lelkipásztor: Útmutató vallási irányzatok megítéléséhez

Logosz munkacsoport a szektákról

Berlini nyilatkozat 1909. szept.15.

 

***

BERLINI NYILATKOZAT 1909

Elhatárolódás a rajongó pünkösdi-karizmatikus irányzattól

 

„Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek." 2Korinthus 11,4

 

1909 szeptemberében mintegy hatvan evangéliumi vezetőember a népegyházakból és szabadgyülekezetekből közzétette az alábbi, még ma is rendkívül időszerű kiáltványt.

Az ún. „Berlini Kiáltvány" sok imádság, alapos megfontolás és hosszú megbeszélések után került kibocsátásra.

 

 

Alulírott testvérek felemeljük intő szavunkat az ún. karizmatikus mozgalommal szemben.

1. Terjedelmes és megbízható anyag alapos, együttes vizsgálata után az Úr előtt a következő eredményre jutottunk:

a) A mozgalom elválaszthatatlanul összefügg a Los Angeles-i, christianiai, hamburgi, kasseli és grossalmerodei mozgalommal. Ennek az összefüggésnek a tagadását megkísérelni lehetetlenné teszik a következő tények.

b) Az ún. karizmatikus mozgalom nem felülről, hanem alulról való; sok jelensége közös a spiritizmuséval. Démonok működnek benne, amelyek sátáni csalárdsággal vezettetve keverik a hazugságot az igazsággal, hogy félrevezessék Isten gyermekeit. Sok esetben bizonyultak az ún. „Szellemmel megajándékozottak" megszállottaknak.

Intő szó a karizmatikus mozgalommal szemben

c) Abban a meggyőződésünkben, hogy ez a mozgalom alulról való, nem rendít meg bennünket egyes vezető testvéreik személyes hűsége és odaadása sem, de még azok a gyógyítások, nyelveken szólások és jövendölések stb. sem, amelyek a mozgalmat kísérik.

Gyakran megtörtént már, hogy hasonló mozgalmakat ilyen jelek kísértek, mint például az irvingiánizmust, sőt magát a „keresztyén tudományt" (christian science) és a spiritizmust is.

Intő szó a karizmatikus mozgalommal szemben

d) A szellem ebben a mozgalomban szellemi és testi erőhatásokat hoz létre: mégis hazug szellem az. Mint ilyen leplezte le magát.

Az olyan pokoli jelenségek, mint földrezuhanás, arcrángatózás, reszketés, kiáltozás, visszatetsző, hangos kacagás stb. itt is előfordulnak az összejöveteleiken.

Nem akarjuk eldönteni, hogy mindezekből mennyi a démoni, mennyi a hisztérikus és mennyi a pszichikai jelenség - egy bizonyos, hogy az ilyen jelenségek nem Istentől valók!

 

e) Ennek a mozgalomnak a szelleme Isten Igéjével lopódzik be, a háttérben azonban az ún. „jövendölések" által nyomul be (vö. 2Krón 18,18-22). Egyáltalában nagy veszély rejlik az ilyen „jövendölésekben"; nemcsak hogy kézzelfogható ellentmondások mutathatók ki bennük, hanem egyes testvéreket és egész munkásságukat rabszolgai függőségbe viszik az „üzenetekkel" szemben.

Ez utóbbiak közlésmódja igen hasonlatos a spiritiszta médiumokéhoz.

A közvetítők többnyire nők. Ez a mozgalom különböző helyein oda vezetett, hogy az Írás nyilvánvaló iránymutatásával szemben asszonyok, sőt olykor fiatal leányok állnak vezetőként a munka középpontjában.

2. Lehetetlen az ilyen mozgalmat Istentől valónak elfogadnunk. Az természetesen nincs kizárva, hogy az összejöveteleiken Isten Igéjének hirdetése a benne lakozó erő által gyümölcsöt terem.

Tapasztalatlan testvérek engedik, hogy Isten Igéjének ilyen áldásai félrevezessék őket.

Ezek azonban semmit sem változtatnak az egész mozgalom hazugság voltán (vö. 2Kor 11,3-4 és 14).

3. Isten németországi Gyülekezetének alapos oka van mélyen megalázkodni amiatt, hogy ez a mozgalom itt is talajt nyerhetett.

Mindnyájan vétkeseknek érezzük magunkat fogyatékosságaink és mulasztásaink miatt, kiváltképpen az egymásért való könyörgés hiánya miatt.

Az alapos bibliai ismeret hiánya, a szent komolyság és éberség hiánya, a bűn és kegyelem, a megtérés és újjászületés felületes felfogása, a Biblia önkényes magyarázata, az új és izgalmas jelenségek iránti érdeklődés, a túlzásra való hajlamosság, mindenek előtt azonban az önteltség is - mindezek egyengették e mozgalomnak az utat.

4. Kiváltképpen azonban az ún. „tiszta szívről" szóló bibliaellenes tanítás volt végzetes sokak számára, és kedvező az ún. karizmatikus mozgalomnak.

Itt arról a tévedésről van szó, amely szerint a megkegyelmezett és megszentelt keresztyén emberből már ki volna irtva a „bennünk lakozó bűn".

Szilárdan kitartunk az igazság mellett, hogy az Úr meg akarja és meg tudja őrizni az övéit minden eltévelyedéstől és eleséstől (1Tesz 5,23; Júd 24-25; Zsid 13,21), és hogy ezeknek hatalmuk van a Szent Lélek által a bűn feletti uralomra.....

A mostani idők szomorú tapasztalatai mutatják: ott, ahol azt állítják, hogy elérték a bűntelenség állapotát, a hívő ember odáig juthat, hogy többé már nem képes egy tévedést sem elismerni, nemhogy megvallani azt.

A szentségről való hamis tanítás további, szomorú következménye az Istentől rendelt, biblikus házasélet megvetése, amely szerint sok helyütt a férfi és a nő közti házassági kapcsolatot összeegyeztethetetlennek tartják az igazi megszentelődéssel (vö. 1Móz 2,18 és Ef 5,31).

5. Az ún. karizmatikus mozgalom nyilvános vezetője Németországban. J. Paul lelkész. Ugyanakkor ő a főképviselője a fent ismertetett bibliaellenes tanításoknak.

Mi szeretjük őt mint testvérünket, és igazán csak szolgálni kívánunk neki és követői seregének. Fájdalmat jelent számunkra, hogy nyilvánosan kell állást foglalnunk vele szemben. Vele való beszélgetésekben és intésekben szűkebb és tágabb testvéri körben nem volt hiány.

Miután minden hiábavalónak bizonyult, most kénytelenek vagyunk érte és Isten ügyéért kinyilvánítanunk: mi, alulírott testvérek, nem tudjuk őt többé a gyülekezetben vezetőnek és tanítónak elfogadni. Szeretetben, hitben és reménységben ajánljuk őt Isten helyreállító kegyelmébe.

6. Hisszük, hogy csak egy pünkösd volt (Csel 2). Hiszünk a Szent Lélekben, aki Jézus Gyülekezetében marad mindörökké (vö. Jn 14, 16).

Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten Gyülekezete újra meg újra átélte a Szent Lélek kegyelmének munkáját, és hogy erre szüksége is van. Minden egyes hívőhöz szól az apostol intése: „Teljesedjetek be Szent Lélekkel" (Ef 5,18). Az ehhez vezető út mindenkor a megfeszített, feltámadott és megdicsőült Úrral való teljes közösség. Benne lakozik az Istenség egész teljessége test szerint, amelyből mi is merítünk kegyelmet kegyelemre. Nem új pünkösdöt várunk, hanem az Úr visszatérését várjuk. Kérjük azért minden testvérünket az Úrért és az Ő ügyéért, amelyet a Sátán megrontani törekszik: tartsátok távol magatokat ettől a mozgalomtól!

Aki pedig közületek ennek a szellemnek a hatalmába került, az szakítson vele, és kérje Istent bocsánatért és szabadításért.

Ne csüggedjetek el harcotokban, amelyet talán majd némelyeknek meg kell vívniuk. A Sátán nem adja vissza egykönnyen a zsákmányát. De legyetek bizonyosak abban: az Úr átsegít! Már sokakat megszabadított, és titeket is el akar látni a Lélek igazi fegyvereivel.

Ezekben a nehéz időkben szilárdan meg vagyunk győződve: Isten népe áldásokkal kerül ki ebből a küzdelemből. Ezt elmondhatjátok ti is magatoknak, kedves testvéreim, akik megrendülten álltok a tények előtt, amelyeket elétek tártunk.

Az Úr megvilágosítja az együgyűeket és alázatosakat, megerősíti és megőrzi őket. Jézusra, a Főpásztorra bízzuk magunkat. Ha mindenki megadja az Úrnak és az Ő Igéjének az őket megillető helyet, akkor az Úr Szent Lelkének művét, amelyet Németországban oly kegyelmesen elkezdett, az Ő dicsőséges, Isten által rendelt céljába viszi.

Őrá bízzuk magunkat, aki így szól: „Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám." (Ézs 45,11).

 

Berlin, 1909. szept. 15-én

***

Az Úr Jézus mondja:

„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben üztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Máté 7,21-23

 

Az Úr Jézus mondja:

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól,

akik juhok ruhájában jönnek hozzátok,

de belül ragadozó farkasok."  Máté 7,15

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 68, összesen: 360548

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...