Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A legfontosabbak AJÁNDÉKOZÁSA

"Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Korintus 15:58)

***

ÁLDÁS BÉKESSÉG, ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Mi reformátusok mindíg is az Ige Egyházának vallottuk magunkat, mivel számunkra semmi sem fontosabb, mint Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerése, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék"rendelkezésünkre álljon.

A Budapest Pestújhelyi Református Egyházközségünkben immár 14 éve működik a Lelki Oázis Missziónk, mely sokrétű programjával református hittestvéreink lelki életének elmélyülését kívánja szolgálni.  (A honlap itt található: /Lelki Oázis Misszió/)

 • A Lelki Oázis Misszió célkitűzései:
  • Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának befogadása és tiszta hirdetése.
  • A keresztyén etikai normák maradéktalan képviselete.
  • Hittestvéreink tanítása, lelki segítése, bátorítása, erősítése, vigasztalása.
  • Hittestvéreink biblikus életvitelre és szolgálatra való felkészítése.
  • Hittestvéreink lelki megújulásának, épülésének munkálása.

***

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy akinek NINCS MEG az alábbi legfontosabb lelki irodalom, jelezze felénk és mi ingyenesen eljuttatjuk címére.

***

Teljes Biblia (Ó és Újtestamentum)
Református énekeskönyv
Heidelbergi Káté
Bibliaolvasó Kalauz
Mindennapi kenyerünk (Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok)
C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Cseri Kálmán: Református hitünk

***

FONTOS!

Ma már a legalapvetőbb és legfontosabb „lelki táplálék" az Interneten is rendelkezésünkre áll, de semmiképpen sem pótolhatja azt, hogy saját tulajdonunkban legyen, mert így bármikor és bárhol lelki táplálékként, lelki épülésünkre kezünkbe vehetjük.

***

Mindennapi kenyerünk:

Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A napi igék beosztása: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

 • E L Ő S Z Ó. Ezt a szép kis könyvet legjobb volna minden kísérő szó nélkül útnak bocsátani. Hiszen a legparányibb sora is többet mond, mint amit a legnagyobb emberi bölcsesség, a leghatalmasabb kötetekkel kifejezni képes. Azoknak, akiknek a Szentírás mindennapi kenyerük, nem kell magyarázni, hogy ezek a nagyon gondosan és ügyesen kiválasztott szentírási helyek, a mindennapra nyújtott tanácsok, ígéretek és fohászok minden komoly hívő számára milyen értéket jelentenek. Áldott az a nap, amelynek kezdetét, folyását és végét ezekkel a szent igékkel szentelhetjük meg. Bennem csendesen él a remény, hogy mikor ezt a kis biblia kincstárat az igétől aránylag távol élő emberek veszik is a kezükbe, ez akkor sem fogja eltéveszteni hatását. Azok is, akik meg ma nem tartoznak a szent Ige állandó és boldog olvasói közé, ha következetesen, csak egy hétig megpróbálják is ezzel a mennyei sóval megsózni az életüket, ízesebbnek, drágábbnak fogják találni magát a földi létet s boldogan fognak közeledni az isteni Ige örök kincseihez.  (Czeglédy Sándor)

***

Charles H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
A napi igék beosztása: https://velunkazisten.hu/hu/isten_igeretei
https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

 • C. H. Spurgeon 1834-1892 a prédikátorok fejedelme.
 • Charles Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetéről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívták meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat, ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztyének között az egész világon ismerik és szeretik.

Részletek videó formában itthttps://www.youtube.com/watch?v=Yf80Ebdnymo

***

Cseri Kálmán: Református hitünk

 • TARTALOM
 • Kijelentés és hit           3
 • Isten kijelentése           3
 • A keresztény hit           12
 • A Szentháromság-Isten 21
 • Isten kegyelmi kiválasztása és az ember szabadsága      29
 • Az Atya Isten   37
 • Az Atya személye        37
 • A világ Teremtője        44
 • A gondviselő Isten       53
 • Kicsoda az ember?        62
 • A láthatatlan világ        71
 • A Fiú Isten       79
 • Jézus Krisztus személye           79
 • Jézus nevel       87
 • Jézus Krisztus szenvedésének oka és célja         95
 • Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele          102
 • Jézus Kirsztus második eljövetele         110
 • A Szentlélek Isten        117
 • A Szentlélek személye  117
 • Az üdvösségre vezető út           122
 • A Lélek gyümölcse       129
 • A lelki ajándékok         136
 • Egyház, sákramentumok, istentisztelet 142
 • Az egyház        142
 • A keresztség     150
 • Az úrvacsora    156
 • A református istentisztelet       163
 • A református kegyesség            169

Részlet a könyvből:
VIGYÁZZATOK! Babonák, ördögi bűnök

 • „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van…” (1Jn 3,8).
 • „…ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az ÚR.” 5Mózes 18,9-12
 • Az embert az szolgáltatta ki a Sátánnak, hogy hallgatott rá, elfogadta ajánlatát, ezzel mintegy eladta magát neki. Ezért a bűnért az ember felelős Isten előtt. Istentől elszakadva viszont védtelenné vált az ember. Ebből a rabságból szabadít ki Jézus. Isten átviszi a hívőket az Fia országába, ahol védve vannak az ördögtől (Kolossé 1,13-14). Nem a bűnben élnek többé, hanem ismét Istennek való engedelmességben.
 • Ez a célja az igehirdetésnek: hogy akik hisznek neki „ …a Sátán hatalmából az Istenhez
 • térjenek…”(ApCsel 26,18).
 • Mi mindnyája a Sátán hatalmába születtünk. Innen lehet és kell átkerülnünk Isten országába, a Krisztusban való hit által.
 • Ott az ember már újra tud Isten akarata szerint élni, vagyis nem vétkezni. S védve van a Sátán hatalma ellen. Az ördög azonban nem mond le áldozatairól.
 • A megváltott embert is kísérti és régi bűnös természetén keresztül újra és újra be akar törni életébe. S ezt teszi mindenkivel.
 • Mint az első bűnesetnél tette, most is szívesen ígér olyasmit, amit az ember magától nem tud elérni, Isten pedig valami miatt (egyelőre) nem akar neki megadni.
 • (Pl. 1Móz 3: Olyanok lesztek, mint az Isten..., vagy ma: megmondja a jövőnket, szerencséhez juttat, kisegít egy bajból...).
 • Nagyon fontos, hogy semmi ilyen ördögi segítséget ne fogadjunk el, mert az a legvakmerőbb bűn Isten ellen. Két úrnak ugyanis senki sem szolgálhat egyszerre, s ha mi mástól fogadunk el segítséget, ezzel nyíltan megtagadjuk Istent. S mindig nagy ára van annak, ha valaki ördögi segítséggel jutott előbbre.
 • Egy 20 éves fiúval beszélgetett a lelkipásztor.
 • Ezt mondta: - Nekem mindegy, hogy Isten segít vagy a Sátán, csak híres ember legyek. - Óvta ettől, de később mégis a Sátán segítségét kérte. Nagy sikerei lettek az együttesével, váratlan szerencse folytán nagyobb pénzösszeghez jutott, több veszélyes balesetből sértetlenül kikerült. Egyszer újra találkoztak.
 • Elmondta, hogy tele van félelemmel. Nem mer egyedül aludni a szobában.
 • Imádkozni akart egyik nap, de nem tudott. Megőrül, ha csend van körülötte. A lelkész elmondta neki, amit a Biblia erről ír. Nem vette komolyan. Néhány hónap múlva hallotta, hogy öngyilkos lett.
 • „Emberölő volt kezdettől fogva" - ezt mondta Jézus a Sátánról.
 • Lehetséges ilyesmi? Sajnos, sok ehhez hasonló eset történik.
 • A Biblia világosan ír arról, hogy minden babonaság és varázslás végső soron Istennel szembeni bizalmatlanság, és az ördögbe vetett hit, mert Istent megkerülve jut az ember olyan segítséghez, ami nyilvánvalóan nem embertől való.
 • Lehet ilyesmivel szélhámoskodni is (az előbb-utóbb kiderül) de lehet valóban ilyen segítséget kapni. Ez a veszélyesebb. Amikor csakugyan úgy lesz, ahogyan a kártyavető vagy a halottlátó megmondta.
 • Sokan keresnek így védelmet, segítséget, szerencsét.
 • Ezért tesznek patkót a kocsijukra vagy a küszöbükre.
 • Elmennek a spiritiszta (szellemidéző) összejövetelre.
 • Elkészíttetik a horoszkópjukat.
 • Lekopogják, amit mondtak.
 • Szorongatják a kezükben a kabalát a vizsgán és a szerencsehozó ingüket veszik fel ilyenkor mindig.
 • Különféle kis tárgyakat őrizgetnek otthon amulettként.
 • Nem mernek visszafordulni, ha otthon felejtettek valamit.
 • A lottótól várják a megoldást és nem a gondviselő Istentől.
 • Igyekeznek elsajátítani a fekete vagy fehér mágia fortélyait stb.
 • S a legtöbben nem gondolják, hogy ezzel gyakorlatilag megtagadták Istent, mert a hitüket megvonták tőle vagy meg akarták osztani azt. Ez pedig lehetetlen. Még ennek a következményeit is megszokja sok ember. Együtt él kényszergondolataival. Nem beszél róla, hogy felnőtt létére fél a sötétben, hogy néha fekete alakok mozgását látja maga körül, hogy azt hiszi, valaki áll a háta mögött. Gyakran elalszik Istentiszteleten vagy imádság közben akkor is, ha éppen nem álmos. Pedig ezek olyan biztos
 • jelei a lelki fertőzésnek, mint láz a betegségnek.
 • Mi a megoldás?
 • Amit már idéztünk: a Sátán hatalmából az élő Istenhez térni.
 • Egy ebben járatos lelkigondozóval megbeszélve világosságra hozni mindezt, Istennek mint bűnt megvallani, megtagadni, abbahagyni, az ilyen tárgyakat megsemmisíteni és Jézus Krisztus bocsánatát, szabadítását és uralmát hittel elfogadni. Aki ezt neki egy imádságban őszintén elmondja, azt Ő szabaddá teszi. Ő azért jött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen és a foglyoknak szabadulást (Lk 4,18).
 • Ez két különböző dolog. Mindkettőre szükségünk van.
 • Hogy lássuk, milyen komolyan veszi ezt Isten Igéje, felsorolok néhány bibliai helyet, ahol erről van szó: 2Móz 22,18; 3Móz 19,31; 20,6,27; 5Móz 18,9-15;
 • Ézs 8,19-22; ApCsel 16,16-22; 19,18-20; Gal 5,20; Jel 22,15.
 • Jó ezeket meggondolnunk ma, amikor mindenfelé egyre jobban terjednek ezek az okkult (titkos) gyakorlatok.

***

 • „És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendő - mondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? az élőkért a holtaktól kell-e tudakozni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok!” Ézsaiás 8,19-20
 • „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” Galata 5,19-21

Írta: Cseri Kálmán református lelkipásztor
Református hitünk (76-78 oldal)
Kálvin János Kiadó (Budapest) , 2005

***

Videó formátumban itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=B0svSncccwk

***

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 78, összesen: 360558

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...