Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti beszámoló 2018

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt" Zsoltár 105,1

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk létszáma 2018-ban 164 fő volt. Isten iránti hálaadással elmondhatjuk, hogy tagságunkhoz viszonyítva jóval nagyobb létszámot megmozgató missziói tevékenységet fejtünk ki. Jelenleg a 2018-2019-es tanévben  összesen 84 gyereknek tartunk hetente hittanórát. Az általunk szervezett különböző programokon évről-évre több száz fő vesz részt (lelki napok, lelki hétvégék, lelki hetek, kirándulások, koncertek stb).

ISTENTISZTELETI ALKALMAINK

Vasárnapi istentiszteletek

Ünnepi istentiszteletek:

Karácsonykor
Az év utolsó napján
Újév napján
Nagypénteken
Húsvétkor
Pünkösdkor

Reformáció napján

Bűnbánati istentiszteletek havonta

Bibliaórák hetente

FOLYAMATOS GYÜLEKEZETI ÉLET

·        Az Egyházközség Presbitériumának rendszeres tanácskozása aktuális kérdésekben.

·        Az Egyházközség Elnökségének és Missziós Bizottságának folyamatos ügyekben való döntései.

·        Hirdetések és aktuális beszámolók Egyházközségünk életének eseményeiről.

 

GYÜLEKEZETÜNK MISSZIÓS SZOLGÁLATAINAK BEMUTATÁSA

Gyülekezeti élet és kapcsolattartás

·        Egyházközségünk történetének kutatása, feldolgozása, füzet alakú nyomdai kiadása.

·        Egyházközségünk valódi tagságának feltérképezése, és pontos adatbázis létrehozása. (Néhány éve végiglátogattuk gyülekezetünk teljes tagságát.)

·        2018-ban új egyháztagsági adatlap bevezetése.

·        Lakásmissziónk programjaként gyülekezetünk területén házról-házra járva közel 2000 db lelki kiadványt juttattunk el a családokhoz.

·        Az Egyházközség tagjaival való folyamatos kapcsolattartás: telefonon, hírlevélben, interneten.

Gyülekezeti programok szervezése és megtartása

Egyházközségünkben hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése,

megértése érdekében 11 éve működik a Lelki Oázis Missziónk.

 

1. Havonta Pestújhelyi Református Testvéri Kör tartása a templomban.

2. Tavaszi és őszi csendesnap tartása.

3. Irodalmi Est tartása meghívott előadókkal.

4. Lelki Oázis hetek tartása Kismaroson.

5. Lelki Oázis őszi csendeshétvége tartása Kismaroson.

6. Az ünnepi istentisztelet előtt hitépítő prezentációs anyagok vetítése.

7. Komolyzenei koncertek a templomunkban.

8. Virágvasárnapi ünnepi zenés áhítat templomunkban.

9. Gyülekezeti buszkirándulás szervezése.

10. Tanévzáró gyermeknap tartása templomunkban.

11. Karácsonyi műsor gyermekek szolgálatával.

12. Igény szerint bármikor lelki beszélgetéses órák tartása.

13. Alkalmanként felkészítő órák tartása a felnőtt konfirmálóknak és a házasságra készülőknek.

 

IFJÚSÁGI MISSZIÓNK

·        Az istentisztelettel párhuzamosan gyermekek számára lehetőség van bibliai foglakozáson részt venni.

·        A területünkön lévő mindkét iskolában megszerveztük a református hittanoktatást (jelenleg:15 csoport)

·        A területünkön lévő mind az 5 óvodában megszerveztük a református hittanoktatást

 • A hittanoktatásban részesülők száma jelenleg összesen 84 fő.

·        Hetente ifjúsági órát tartottunk a templomban.

·        Hetente konfirmációi felkészítő órát tartottunk a templomban.

·        Júniusban tanévzáró gyermeknapot tartottunk a templomban.

 

 

IRATMISSZIÓNK

Gyülekezeti iratterjesztésünk

Gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott templomi iratterjesztésünkben kapható:

·        Biblia (Károli és új fordítású), Református énekeskönyv

·        Hitvallásaink: Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás, Kálvin János: Institució

·        Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium

·        Folyóiratok: Reformátusok Lapja, Vetés és Aratás

·        Imádságos könyvek és egyéb léleképítő olvasmányok

Egyházközségünk kiadványai

·        A hitépítő nyomtatott kiadványainkat folyamatos jelentetjük meg, melyeket ingyenesen terjesztünk.

·        Lelki Oázis Iratmissziónk eddig megjelent nyomdai termékei: 27 képeslap, 40 könyvjelző, több száz lelki irodalom.

·        Előadások céljából PPT formátumú prezentációs anyagok szerkesztése (Jelenleg több száz kiadvány).

·        Lelki Oázis Videó Missziónk anyagainak feltöltése a Youtube csatornára, ahol jelenleg több mint százhúsz saját szerkesztésű videót találnak az érdeklődők.

·        Gyülekezetünk 5 saját honlapot gondoz. (Tizenkét év alatt 266.000 megnyitása volt az Egyházközség honlapjának.)

·        Negyedévente két hírlevelet jelentetünk meg. (Hívó Szó Gyülekezeti Hírlevél és Lelki Oázis Misszió).

 

DIAKÓNIAI MISSZIÓNK

1. Missziós Bizottságunk rendszeresen tanácskozik és dönt a bajban lévő és rászoruló gyülekezeti tagok támogatásáról.(Igény szerint természetbeni és anyagi segítségnyújtás, kedvezményes nyári hetek stb.)

2. Évente több alkalommal anyagilag is támogatunk nehéz helyzetben lévő Református Egyházközségeket.

3. Folyamatosan hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét.

4. Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreinket kórházban, vagy otthonukban meglátogatjuk, rövid áhítatot tartunk, ill. kérésre úrvacsorát viszünk.

5. Gyülekezetünk tagjainak igény szerint bármikor biblikus lelki segítséget nyújtunk.

6. Igével vigasztaljuk a gyászolókat és minden temetés előtti és utáni vasárnapra hívjuk őket templomunkba Isten vigasztalását hallgatni.

7. Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel (levélben, telefonon, SMS-ben,E-mailben).

8. A fogyatékkal élő testvéreinket (3 fő vak) megkülönböztetett szeretettel segítjük, támogatjuk.

9. A nagyothalló testvéreink részére hangosító berendezést építettünk ki a templomban.

10. Karácsonykor a gyermekek, az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot osztunk.

11. Gyülekezetünk e-mail misszióján keresztül hetente lelki üzenet küldünk.

12. Lelki irodalmat adunk a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

13. Igény szerint segítjük a rászorulók és mozgáskorlátozottak szállítását. (Templomba, nyári hetekre.)

14. A mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek részére a templombejárathoz kerekes-székes rámpát építettünk ki védőkorláttal, díszburkolatú járdával.

15. A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze.

 

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK A MŰVÉSZETEK TERÜLETÉN

Zene:

- Gyülekezetünk volt orgonistája Hajdú Diána, a Magyar Állami Operaház énekművésze szervezésében évente több komolyzenei koncerteket, zenés áhítatokat tartunk.

- Évente virágvasárnapi ünnepi hangversenyt tartunk a Hubay Jenő Zeneiskola növendékeinek részvételével.

 

Irodalom:

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés címmel, évente két Irodalmi Est-et tartunk templomunkban.

Programsorozatunk rendszeres vendégei Oslóból érkeznek: Dr. Kunszenti Ágnes műfordító és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító.

 

Képzőművészet:

- Gyülekezetünk tagja Véninger Margit keramikus művész kiállítással, kerámia munkáival szolgál közösségünkben.

- Gyülekezetünk tagja és presbitere: id. Kovács Sándor fafaragó több szép munkájával gazdagította egyházközségünket  (Sztárai Mihály emlékoszlop, templomi hirdetőtábla, református címer stb.)

 

Kiállítások templomunkban:

·        A 100 éves Pestújhelyi Református Egyház történetét bemutató állandó kiállítás.

·        A 100 éves parókia történetét bemutató állandó kiállítás.

·        A gyülekezetünkhöz kötődő Filadelfia Diakonissza Egyletet bemutató állandó kiállítás.

·        A templomtorony helyreállításának történetét bemutató állandó kiállítás.

·        A képzőművészeti táborok anyagából állandó gyermekrajz- és kerámia kiállítás.

·        A gyülekezet rajztanár-lelkipásztorának állandó festménykiállítása a parókián.

 

 

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK KERÜLETI SZINTEN

·        Rendszeresen tájékoztatjuk a XV. kerület Önkormányzatát és Intézményeit gyülekezetünk programjairól.

·        Egyházközségünk jelen van különböző XV. kerületi rendezvényeken: (Emlékműavatás, ünnepségek,  rendezvények, könyvbemutatók,  hangversenyek, kiállítások stb.)

·        Támogattuk és gyülekezetünk tagjai aktívan részt vettek a Pestújhely 100 ünnepségsorozatban.

·        Gazdag tartalommal, információkkal jelen vagyunk az Önkormányzat honlapján.

·        Írásaink, beszámolóink, cikkeink jelentek meg helyi lapokban, kiadványokban.

·        Több egyházi ünnepi rendezvényünk szerepelt a helyi médiában.

·        Testvéri ökumenikus kapcsolatot ápolunk a helyi Evangélikus Egyházzal.

·        Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Hubay Jenő Zeneiskolával, akik évente ünnepi hangversenyt adnak templomunkban.

·        A XV. kerület által kiadott „Közös Akarattal" c. könyv megjelentetésének támogatói és társszerzői vagyunk.

·        Gyülekezetünkről egy általunk szerkesztett 12 oldalas tanulmány jelent meg a Budapest XV. kerület HELYEM, HÁZAM-PALOTÁM értesítőjében.

·        Tartalmas anyaggal járultunk hozzá a „Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület" által szerkesztett egyházi közösségeket bemutató könyv megjelentetéséhez.

·        Nem utolsó sorban hozzájárultunk Pestújhely megszépüléséhez.

- Templomunk a toronyfelújítás után ékessége lett Pestújhelynek.

- A templomkertben Sztárai Mihály emlékoszlopot állítottunk fel.

- Rendeztük, parkosítottuk a templom és a parókia környezetét.

 

HÁLAADÁS A REFORMÁCIÓÉRT

A Budapest Pestújhelyi Református Egyházközségünk a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából az alábbiakkal adott hálát és dicsőítette a Szentháromság Egy Örök Istent:

1. 2017.október 31-én délelőtt és este is tartottunk hálaadó ünnepi istentiszteletet.

2. A reformáció napján templomunkban két kivetített előadást tartottunk bátor és hitvalló reformátor őseinkről.

3. Gyülekezetünk iratmissziójának keretén belül nyomdai kiadványt jelentettünk meg: „Mit jelent reformátusnak lenni?"címmel  1.500 példányban nyomtatva.

4. „A reformáció Isten ajándéka" címmel négy videót szerkesztettünk, melyeket azóta az interneten is megtekinthetnek az érdeklődők.

5. A reformáció évében egy általunk szerkesztett 12 oldalas tanulmány jelent meg gyülekezetünkről a Budapest XV. kerület HELYEM, HÁZAM-PALOTÁM értesítőben.

6. Tartalmas anyaggal járultunk hozzá a „Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület" által szerkesztett egyházi közösségeket bemutató könyv megjelentetéséhez.

7. Istenünk kegyelméből 2017. október 31-én a reformáció 500. évfordulóján hálaadással használatba vettük a parókiánk udvarán megépült és programok tartására szépen berendezett új gyülekezeti központunkat.

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ MISSZIÓS LEHETŐSÉGE

2017-ben elkészült a parókia udvarán álló külön-bejáratú, 42 m2 összkomfortos új gyülekezeti Filadelfia Missziós Központunk, melyet szeretettel ajánlunk - elsősorban lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, elcsöndesedésre, de várjuk azon rászoruló református hittestvéreink jelentkezését is, akik lelki gyógyulásra, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak.

Tesszük ezt abban a reményben, hogy bár szerény mértékben, de lehetőségeinkhez képest mi is hozzájárulhatunk a Zsinat által is támogatott -„lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését" segítő programhoz. Egyházközségünk e missziós vállalásáról levélben tájékoztattuk a Magyarországi Református Egyház mind a négy Egyházkerületének püspökét és a huszonhét Esperesi Hivatalát.

 

Kívánjuk, hogy az itt megpihenőknek legyen e hely egyszerre: templom, lelki szanatórium, lelki rehabilitációs központ, ahol meghitt nyugalomban, zavartalan pihenésben, áldott Istenre figyelésben tölthetnek néhány napot. Minderről a Budapest Pestújhelyi Református Egyházközség Presbitériuma még 2015-ben döntött és az Úr kegyelméből 2017. október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján a Filadelfia Missziós Központot hálaadással birtokba vehettük.

A Filadelfia vendégházunkat az Úr Jézus szavaival abban a reményben bocsátjuk református hittestvéreink rendelkezésére, hogy ez által is szolgálhatjuk Istenünk dicsőségét, az evangélium terjesztését, a lelkek mentését. „Jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11,28)

 

***

GYÜLEKEZETÜNK KIEMELT ESEMÉNYEI VOLTAK 2018-BAN

Havonta, minden hónap 2. vasárnapján megtartottuk a lelki közösségünket építő összejövetelünket a Pestújhelyi Református Testvéri Kört, amit immár 11 éve folyamatosan tartunk.

Az egyházi ünnepeink alkalmából az ünnepkörhöz kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítettünk ki istentiszteletek előtt.

Virágvasárnapi zenés áhítat volt templomunkban március 25-én a Hubay Zeneiskola növendékeivel Sebők Irén tanárnő vezetésével.

Virágvasárnap együtt volt a zene és az irodalom is templomunkban, hisz március 25-én 16h-tól irodalmi délutánt tartottunk. Meghívott előadóink Norvégiából érkeztek, dr. Kunszenti Ágnes és Kovács Katáng Ferenc.

Május 5-én megtartottuk a 24. Pestújhelyi Csendesnapunkat a templomban, szeretetvendégséggel egybekötve. Vendég igehirdető: dr. Szabó András a Budapest, Pestújhely- Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelkipásztoravolt  (Ezen az alkalmon 18 fő vett részt)

Június 2-án szombaton 10h-tól megtartottuk a szokásos tanévzáró gyermeknapot templomunkban.

Hajdú Diána, gyülekezetünk volt orgonistája szervezésében június 10-én komolyzenei koncert volt templomunkban az Operaház szólistái, énekművészei előadásában.

Hitünk megerősítésére 10. alkalommal tartottuk meg Lelki Oázis hetünket Kismaroson július 16-20-ig.

Július 29-én hálaadó presbitergyűlést tartottunk a parókián, az újonnan megépült Filadelfia Gyülekezeti Központ vendégházában.

Szeptember 1-én gyülekezeti buszkiránduláson voltunk Pannonhalmán és környékén, melyen 58 fő vett részt.

Szeptember 8-án megtartottuk a 25. Pestújhelyi Csendesnapunkat szeretetvendégséggel egybekötve.  Vendég igehirdetőink: Szabó Gyula és felesége Julianna ny. ref. lelkipásztorok voltak Debrecenből. Ezen az alkalmon 28 fő vett részt.

Hitünk megerősítésére 15. alkalommal tartottuk meg Lelki Oázis őszi hétvégénket Kismaroson szeptember 20-22-ig.

Októberben, a reformáció hónapjában minden vasárnap,  a reformáció ünnepéhez kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítettünk ki az istentiszteletek előtt.

Az ember önértelmezése témában irodalmi délutánt tartottunk templomunkban október 28-án vasárnap 16h-tól. Meghívott előadóink dr. Kunszenti Ágnes és Kovács Katáng Ferenc voltak Norvégiából.

December 2-án hálaadó napot tartottunk templomunk felszentelésének 90 éves évfordulóján, kiállításokkal és szeretetvendégséggel egybekötve. Ez alkalommal is szolgált köztünk Hajdú Diána, Operaház énekművésze, gyülekezetünk volt orgonistája.  Ezen a napon hirdettük meg az adománygyűjtést templomunk elavult tetőszerkezetének felújítására.

December 24-én Szenteste délutánján 15 h-tól karácsonyi műsor volt templomunkban, melyen a gyermekek szolgálata mellett, a karácsony valódi értelméről láthattak kivetítést a jelenlévők. Ezúttal is készítettünk a jelenlévő gyerekeknek karácsonyi ajándékcsomagokat.

Végül, de nem utolsó sorban Isten iránti hálaadással számolhatunk be gyülekezetünk új missziójáról, arról, hogy a parókián 2017-ben újonnan megépült Filadelfia Gyülekezeti Központunk vendégháza immár teljesen felszerelt állapotban várja a pihenni kívánó református testvéreinket. Minderről körlevélben értesítettük a Magyarországi Református Egyház mind a négy püspökét és mind a huszonhét esperesét. Részletesen tájékozattuk őket arról, hogy gyülekezeti központunkat szeretettel ajánljuk elsősorban lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, elcsöndesedésre. Tesszük ezt abban a reményben, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájárulhatunk a Zsinat által is támogatott -„lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését" segítő programhoz. De szeretettel várjuk azokat a rászoruló református hittestvéreinket is, akik lelki gyógyulásra, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak.

2018-ban anyagilag is segítettünk más gyülekezeteket:

·        Gyülekezetünk 100.000,-Ft- összeggel járult hozzá a leégett nagydobronyi imaház újjáépítéséhez.

·        Egy vasárnapi perselypénzzel támogattuk a Kesznyéteni Református Templom felújítását. E célra 43.820,-Ft gyűlt össze.

 

Pestújhelyi Református Egyházunk Istentől kapott küldetését a fentiek alapján erejéhez mérten igyekezett betölteni, végezni felelősségteljes szolgálatát Istenünk nagy nevének dicsőségére.

Áldott legyen az Úr neve mindenért!

„Áldott az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk."  Zsoltár 68, 20

Budapest, 2018. december 27.

Trencsényi László

lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 109, összesen: 367089

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...