Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszélgetések a lelkipásztorral

Beszélgetés

Trencsényi László lelkipásztorral

2016. november 10.

 

 

Hogyan került a lelkipásztori pályára?

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." 1Kor 2,2

Nagy hála van a szívemben, hogy egyedül az Úr hozzám való nagy kegyelméből - emberi segítség nélkül - csodálatos változás történt az életemben. A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve (János ev. 14,6.) megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel megköszöntem az Úr Jézus értem meghozott áldozatát, azóta vallom magam újjászületett, megtért embernek. A teológiát már hitben élve, Istennek szentelt életben kezdhettem meg.

Miért fontos a hittanoktatás számára?

Amióta boldog gyermeke lehetek az Úrnak, azóta életem célja lett a lelkek mentése, az evangélium hirdetése minden korosztálynak. Meggyőződésem, hogy: „Isten Igéje élő és ható."Zsidók 4,12 Csodálatos élni azt, hogy Krisztus Evangéliuma minden korban mennyire friss és mindig új marad. Az Úr kegyelméből közel 30 éve taníthatom a hittant minden korosztálynak, óvodásoktól az egyetemistákig. Ezt a területet tartom az egyik legfontosabbnak a lelki munkában, és e területen kaptam hitben a legtöbb megerősítést.

Milyen családba született?

Családomban, rokonságomban korábban senki nem volt lelkészi pályán. Tudom, hogy édesanyám születésemtől fogva azért imádkozott, hogy legyek Isten szolgája. Ma már hittel és örömmel vallhatom, hogy naponta igyekszem: Verbi Divini Minister lenni (Isten Igéjének szolgája).

A családja hogyan viszonyult hozzá/ehhez?

Ismertek, ezért elfogadták, mellém álltak és mindig támogattak.

Mi vezérelte, amikor úgy döntött, hogy ezt a hivatást választja?

Egyedül az Isten iránti őszinte hála és szeretet határozott meg mindent. A lelkipásztori hivatást ma is a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben.

Gyermekkorában részesült-e hittanoktatásban?

Igen. Konfirmáltam is.

Gyermekkorában, ifjúsági korában milyen szolgálatokat végzett a gyülekezetében?

Ifjú korban ifjúsági vezető voltam közel tíz évig a Nyíregyháza- Belvárosi Református Egyházközségben.

Hogyan kapta a lelkészi szolgálatra az elhivatást?

Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja:" Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6 Hálát adok Istennek, hogy az én gyarló életemben is megmutatta Igazságát, szabadító hatalmát és boldog gyermeke, sőt ma már szolgája lehetek. Hálából, tudatosan és örömmel Istennek szentelhettem hátralévő életemet, amit nem bántam meg, sőt azóta vallom magam igazán boldog embernek. Az elhívásomban én is megtapasztalhattam azt, amit Pál apostol vallott: „Hogy Isten dicsőségének magasztalására legyünk." Efezus 1,12) és ha kell akár életünk árán is, de meg kell tudnia a világnak, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király!

 

Merre/Hol szolgált? Milyen szolgálatokat végzett?

A lelkészi pályát hittanoktató-lelkészként kezdtem és Nyíregyháza több általános és szinte minden középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben. Minden szolgálati helyemen végeztem hittanoktatást is.

 

Mi volt az eddigi szolgálata ideje alatt a legnagyobb öröm, ami érte, és amire örömmel emlékszik vissza?


Az Úr Jézus által kapott kegyelemért vallom magam boldog embernek, és az Ő szeretetét tartom legnagyobb ajándéknak, olyan kitüntetésnek, melyért érdemes élni. Minden más az életben "csak" ráadás. Örömmel vallom, hogy életem legdrágább kincse lett a Jézus Krisztusba vetett hit, amelyet szeretnék hirdetni, ahol csak lehet. A szolgálatban a legnagyobb örömöt az adja, ha megláthatom, ahogy egyesek életében az Úr Jézus Krisztus elkezd munkálkodni, ahol a Szentlélek által új élet fakad.

 

Voltak-e negatív tapasztalatai élete során?

Milyen nehézségek, próbatételek voltak, amit röviden megemlítene?

Mint az élet minden területén, így az egyházban is az emberi tényezők terén volt, van a legtöbb negatív tapasztalat. Az emberekkel való együttmunkálkodás során az egyházban is igen sok súrlódás támad, amit a legnehezebb orvosolni. Ezért tartom azt például, hogy egy presbiteri gyűlés megtartása, legalább olyan alapos felkészülést igényel, mint egy igehírdetés. Véleményem szerint ez a lelkipásztori hivatás legkritikusabb pontja. A teológiai tanulmányok során erre alig térnek ki. Sajnos igen sokan teljesen felkészületlenül kerülnek ki a gyülekezetekbe, akiket e miatt a legnagyobb csalódások érnek.

Csak Istentől elkért és kapott (Jakab 1,5) bölcsességgel tudjuk az emberekkel megtalálni a megfelelő hangot. Csak az igazán hívő tudja, hogy Isten megváltott gyermekeinek soha sincs okuk elkeseredni, megijedni, félni a nehézségektől. Soha nem kell kétségbeesnünk, mert a mi egyetlen közbenjárónk az Úr Jézus Krisztus mindig velünk van, vigasztaló szavai mindenkor gyógyírt jelentenek sebeinkre és lelkileg békességet, nyugalmat találunk Nála.

 

Volt-e elbizonytalanító dolog a pályája során?

Istennek hála, nem volt soha!

 

Ezt a munkát érzi-e a legfőbb hivatásának?

Igen! Nincs szebb! Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem. Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!

 

Hány éve van a pályán?

Egyházi munkában közel harminc éve, lelkipásztorként pedig huszonhárom éve.

 

Vannak-e olyan tanítványai, akik szintén tanítanak?

Istennek hála azok közül, akiket eddig taníthattam, harminc ifjú választott egyházi pályát. Azóta, már közülük húsz fiatal lelkipásztor lett, tíz pedig a hittanoktatói pályát választotta.

 

Önnek van-e példaképe?

Csak az Úr Jézus mindenek fölött!

 

Van munkatársi közössége?

Gyülekezetünkben jelenleg van egy új kezdeményezésünk, melynek a MUNKATÁRSKÉPZŐ nevet adtuk az 1Kor 3,9 alapján.

 

Hányan szolgálnak abban a gyülekezetben hittanoktatóként?

Gyülekezetünkben jelenleg ketten szolgálunk hittanoktatóként.

 

Hány gyerek van rábízva?

Jelenleg hetven gyermeket tanítok.

 

Hány hittanórája van egy héten?

Jelenleg kilenc. Ebből hét órát az óvodások között tartok.

 

Tanítja-e saját gyerekeit/rokonságát?

Igen, tanítottam a gyermekeimet általános és középiskolában is.

 

Az igehirdetéseken kívül, milyen egyéb feladatai vannak a gyülekezetben?

Szolgálati helyeimen mindig végeztem hittanoktatást és természetesen az ifjúsági órákat, konfirmációs felkészítéseket is. Igyekszem a felnőtteket is tanítani, azokat, akik taníthatók.

Az Úr kegyelméből immár húsz éve végzem a missziós szolgálatokat ifjak és felnőttek körében.  1996-2006- ig „Életforrás Misszió"volt a neve, azóta pedig „Lelki Oázis Missziónak" nevezzük szolgálatunkat. (Honlapunk is van, -mindkét néven.)

 

Mit üzenne a mai lelkipásztoroknak, igehirdetőknek?

Csak néhány idézetet! „Akik a hívők seregéhez tartoznak, életükkel is igazolják, hogy bennünk élő, üdvözítő hit lakik." (Kálvin János)

 

„Ha múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt, jövőnk az Ő kezében, minden gondunk az Ő vállán, minden kérésünk az Ő szívén, akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá." Dora Rappard

-VINCIT  QUI PRO LUCE DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT-  „GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT ISTEN VEZETÉSÉVEL, A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."   Sélyei István gályarab prédikátor

Soli Deo Gloria!

Budapest, Pestújhely 2016. november 10.

A kérdéseket feltette: B.M.

 

 

***

Beszélgetés Trencsényi László lelkipásztorral

2014 december

Trencsényi László református lelkipásztor nyolc éve szolgál a gyülekezetben.

Hogyan látja a Pestújhelyre kerülése óta eltelt időt?

Tisztában vagyok azzal, hogy mindenről és mindenért elsősorban a Szentháromság egy örök Istennek kell számot adnunk. Nekünk, az Ő népe tagjainak ebben a szent felelősségben újra és újra fel kell tennünk a kérdést, hogy Istennek kedves e az életünk, szolgálatunk és helyes irányba haladunk -e?

Ez a számvetés, mint minden más gyülekezetekben, így nálunk is minden év végén és elején megtörténik.

Örömmel számolhatok be arról, hogy itt a Pestújhelyi Református Egyházközségben, az elmúlt nyolc évre visszatekintve van miért hálát adni!

Először is igen fontosnak tartom, hogy a gyülekezet ez idő alatt nem volt elmarasztalva semmiért!

Hálát adhatunk, hogy az egyházmegyei vizitátorok évről-évre a gyülekezetünk életéről, a lelkészi hivatal működéséről, mindig elismerően szóltak!

Külön is hálát adhatunk, hogy gyülekezetünk anyagilag is a saját lábán áll.

Tartozásunk nincs, sőt egy szerény tartalékkal kezdhettük az új évet. Ezt azért tartom különösen fontosnak, mivel 2007-ben, amikor ez a gyülekezet meghívott lelkipásztorának, a gyülekezet anyagilag mínuszban volt.

 

A rendszeres igehirdetéseken túl, milyen egyéb lelkipásztori szolgálatai vannak még a gyülekezetben?

Isten iránti hálaadással elmondhatom, hogy a sokrétű lelkipásztori feladatokhoz és mindenhez, ami nálunk eddig megvalósulhatott Ő adott erőt.

Nekem megadatott, hogy a pásztorolás tekintetében is alaposan megismerhettem a gyülekezetet.

Lelkipásztorként végiglátogattam gyülekezet tagjait, ezen kívül személyesen, házról-házra járva közel 1500 helyre vittem ki lelki irodalmat.

Hálás vagyok Istennek, hogy idekerülésemkor megszervezhettem területünk összes óvodájában és iskolájában a fakultatív hittanórákat és jelenleg 13 hittanórát tarthatok hetente.

Mindezeken túl elég sok nyomdai kiadványt és prezentációs anyagot szerkesztek. Eddig kiadtunk több mint harminc lelki irodalmat, kétféle képeslapot, tizenkét könyvjelzőt. A prezentációs előadásaink száma jelenleg meghaladja a hatvanat.

Idekerülésemkor elindítottuk a gyülekezet honlapját. Jelenleg már öt honlapot gondozok és hálaadással említem meg, hogy gyülekezetünk honlapját 8 év alatt 125.000 szer nyitották meg!

 

Milyen missziói szolgálataik vannak még a gyülekezetben?

Igyekszünk minden korosztályt megszólítani, és aránylag széles spektrumon, gazdag lelki programokkal várni az érdeklődőket. Lelki Oázis Missziónkon belül az alábbi programokat tartjuk:

Havonta prezentációs előadást tartunk a templomban.

Havonta kétórás gyülekezeti testvéri kört tartunk.

Évente kétszer, tavasszal és ősszel csendesnapot tartunk a templomban.

Évente tartunk részvételi díj nélküli csendeshetet a gyülekezet tagjainak. (Eddig nyolc ilyen Lelki Oázis hetet tartottunk.)

Évente őszi csendeshétvégét szervezünk gyermekes családoknak.

Évente gyermeknapot tartunk a templomban.

Évről évre szervezünk gyülekezeti buszkirándulást.

 

Mindezek mellett szeretnék megemlíteni még néhány nálunk megvalósult kuriózumot.

Templomunkban a padokon Bibliákat helyeztünk el

A templomban az énektáblán feltüntetjük az énekek mellett az igehirdetés helyét is.

A vasárnapi istentiszteletek előtt hitünkkel kapcsolatos kivetített prezentációs előadás és énektanítás van.

Az Úr kegyelméből ezek a programok nálunk már évek óta megvalósultak.

Mint ahogy hasznosan működik az SMS és E-mail missziónk is.

Szeretném megemlíteni még, hogy évente öt komolyzenei koncertet szervezünk

és jelenleg négy állandó kiállítás tekinthető meg templomunkban:

·        Állandó gyülekezettörténeti kiállítás

·        Állandó kiállítás a toronyépítésről

·        Állandó kiállítás a Filadelfia Diakonissza Egyletről

·        Állandó gyermekrajz kiállítás

 

Nyolc éve van a gyülekezetben.

Milyen eredményeket tudna fölsorolni?

 

Talán csak a legjelentősebbeket említeném meg:

2007-ben             Megvalósult a parókia teljes belső festése, mázolása.

2008-ban             A parókia teljes külső tatarozása és a templomhajó külső festése.

2009-ben             A templomi termek padlóburkolása.

2010-ben             Megvalósult a parókiaudvar térburkolása.

2011-ben             Újjáépítettük a háborúban megsérül templomtornyot eredeti szépségében.

2012-ben             Megvalósult a templomkert parkosítása és a templomi külső oldallépcső átépítése.

2013-ban             Padfűtést valósítottunk meg a templomban. Térkövetettük a templomkertet.

2014-ben             Megvalósult a parókián a teljes nyílászárócsere és a pince tatarozása. A templomban a kolumbárium leválasztása a templomtérről és a templomi hivatal festése.

És még sorolhatnánk....

Istennek legyen hála, hogy mindez nálunk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségben az Úr kegyelméből nyolc év alatt megvalósulhatott. Ő adott erőt harcainkban, Ő áldotta meg életünket. Áldott legyen az Úr neve mindenért! Mi is elmondhatjuk hitvalló elődeinkkel: LAUS VIVENTI DEO, azaz dicsőség az élő Istennek! Ezzel az áldott igével búcsúzom, amely meghatározza egyéni és gyülekezeti életünket:

„Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok,  és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb."  Kolossé 2, 6-7

Budapest, Pestújhely  2014. december

A kérdéseket feltette: B.P.

 

 

***

Beszélgetés Trencsényi László lelkipásztorral

2009.

"Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged." Zsoltár 103, 1-4

Kérem röviden mutatkozzon be

Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától itt Budapesten szolgálhatok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.

Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem. Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!

Amikor a gyülekezet meghívta, milyen tervei voltak, mit tartott a legfontosabbnak mikor elvállalta a szolgálatot?

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség lelkészi állása 2006 szeptemberétől megüresedett, ezért a gyülekezet és a presbitérium úgy döntött, hogy személyesen keres meg lelkipásztorokat az állás betöltésére. Én már a kilencedik személy voltam a megkeresett és felkért lelkipásztorok sorában. Isten iránti hálaadással fogadtam a gyülekezet személyem iránti érdeklődését, és imádságban hordoztam, hogy legyen meg Isten akarata. Tulajdonképpen úgy jöttem Pestújhelyre, hogy alig tudtam valamit a gyülekezetről, akkori helyzetéről, az itt váró feladatokról. Meghívtak egy vasárnapi istentisztelet megtartására, mely után személyes beszélgetésre került sor, ahol kérdéseket tehettek fel és én is beszámolhattam eddigi szolgálataimról és a jövőt illető elképzeléseimről.
Amikor elvállaltam a szolgálatot, még nem tudhattam igazán, hogy mi vár itt rám. Isten akaratának engedelmeskedve jöttem minden emberi befolyásolástól mentesen.

Mit tapasztalt itt, mik voltak a benyomásai?

Amikor először pestújhelyre érkeztem azt tapasztaltam, hogy a templom szinte észrevétlen a beépítések miatt, és a környezete egyházi épülethez méltatlan állapotot mutat. Feltűnő volt az is, hogy a lelkészlakás és hivatal kívülről és belülről is milyen elhanyagolt, lepusztult állapotban van.  Itt tudtam meg, hogy gyülekezetünk területének újpalotai része a közelmúltban levált, ahol egy másik református gyülekezet alakult, mely érzékelhetően nem kis feszültségforrás volt.  Szomorú volt tapasztalni, hogy a gyülekezet létszámához képest milyen kevesen látogatják az istentiszteleteket, és elgondolkodtató volt az is, hogy a területünkön lévő négy iskolából csak egy helyen volt református hitoktatás, és a területünkön lévő hat óvoda közül pedig egyikben sem. Jó volt viszont tapasztalni, a gyülekezet élni akarását, mely leginkább az új helyzet elfogadásában, nyitottságban, tenni akarásban, és ami a legfontosabb: Isten Igéje iránti vágyban mutatkozott meg.

Mi volt a konkrét programja?

Természetesen a legsürgősebb feladat volt a nyugodt munka feltételeinek biztosítása, és az imént fölvázolt problémák azonnali kezelése. Isten segítségével ez két év alatt sok tekintetben sikerült is.

Templomunkat kívülről tataroztattuk, és a templomkertet parkosítottuk. Megoldottuk a templomhangosítást, és a nagyothallók számára készülékeket vásároltunk. A mozgássérültek számára kerekesszékes rámpát alakítottunk ki. Kitartó ösztönzésünkre elkezdődött a Sztárai Mihály tér rekonstrukciója is. A Szűcs István utcai lelkészlakás elhanyagolt udvarát rendeztük, parkosítottuk. Megtörtént a száz éves parókia épületének hőszigetelése, teljes külső tatarozása és a fűtés korszerűsítése új gazdaságos gázkazán üzembe helyezésével.

A lelki munkát tekintve, egy teljes, mindent átfogó program keretén belül az alábbiakat sikerült két év alatt megvalósítanunk.

· Mindenekelőtt a gyülekezetünk valódi tagságát igyekeztünk pontosan föltérképezni, ezért az egyház tagjairól egy adatbázist hoztunk létre, mely alapján elkezdődtek a családlátogatások.

· Megszerveztük és beindítottuk a hitoktatást területünk négy iskolájában és hat óvodájában.

· A templom padjain Bibliákat, hitvallásunk egyik füzetét, és énekes lapokat helyeztünk el mindenki számára elérhetővé téve azokat.

· Vasárnaponként az istentisztelet előtt tanítás hangzik el hitünket érintő fontos kérdésekről, hitvallásainkról.

· Beindítottuk és évente több alkalommal tartunk egész napos lelki programokat ún. csendesnapokat vendég igehirdetők szolgálatával.

· Nyaranta gazdag programokkal várjuk az érdeklődőket, hisz szervezésünkben az ország különböző pontjain évente több konferenciát tartunk, felnőtteknek és fiataloknak.

· Ezeken kívül a gyermekek számára rajztábort, az ifjak számára pedig nyári tábort szervezünk.

· Gyülekezetünk tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak a kéthavonta megjelenő hírlevelünkön keresztül.

· Beindítottuk gyülekeztünk iratmisszióját. Az elmúlt évben kiadott nyomdai termékeink az alábbiak voltak: két képeslap, tizenkét könyvjelző, és hat hitünkkel kapcsolatos lelki irodalom, melyeket 1500-1500 példányban nyomtattunk, és ingyenesen terjesztünk.

· Egyházközségünkről immár 2007 óta az interneten is olvashatnak az érdeklődők, mely honlapunkon eddig több mint tizenegyezer megnyitás történt.

Az elért eredményekért Istennek hálát adva, jövőt illetően jó reménységben vagyunk, hogy a Pestújhelyi Református Egyház küldetését maradéktalanul betöltve, tagjainak lelki egyetértésében szolgálhatja tovább Istenünk nagy nevének dicsőségét.

Budapest, Pestújhely 2009

A kérdéseket feltette: Dr. G.S.

***

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 26, összesen: 370503

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...