Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Hálaadó nap 2010.

100 ÉVES A PESTÚJHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Trencsényi László lelkipásztor szolgálata
a hálaadó napon 2010. július 10-én.

Ünneplő gyülekezet!

Kérem, engedjék meg, hogy gyülekezetünkben, a pestújhelyi református templomunkban a mai hálaadó napunkon egy rövid bevezetéssel szolgáljak.

A korabeli újságokból tudjuk, hogy 1909-ben világszerte megemlékezések voltak a nagyszerű tudós, világhírű reformátor Kálvin János születéséről, aki 1509. július 10-én született a franciaországi Noyon-ban.

Nincsenek róla feljegyzések, de minden bizonnyal az újonnan benépesült Széchenyi telepen, a mai Pestújhelyen 1909. júliusában is sok idetelepült református elgondolkodott azon, hogy amikor Kálvin János születésének 400. évfordulójáról ünnepi hangulatban emlékezek meg szerte a református templomokban, nekik Rákospalotára vagy Zuglóba kellett valahogy eljutniuk református istentiszteletre.

Sokakban megfogalmazhatódott a nagyszerű vágy, hisszük Isten Szentlelke által, hogy a Széchenyi telepen élő reformátusok legyenek egy egyházközséggé szerveződve, hogy legyen a helyben lakónak saját gyülekezetük.

Hisszük, hogy ez a vágy imádságos talajon született. Nem tudjuk kik voltak a kezdeményezők, de írásos nyoma van, hogy küldöttség kereste meg ez ügyben a Rákospalotai Református Egyházközséget.

Az alakuló gyűlést minden bizonnyal úgy időzítették, hogy egy ilyen szép nyári napon történjen mint ma, mégpedig 1910. július 10-én Kálvin János 401. születésnapján. Mi is úgy időzítettük, hogy, amikor Istennek hálát adunk megtartó szeretetéért, éppen a megalakulás napján ma: Kálvin János 501. születésnapján gyűlhettünk össze.

Isten hozta valamennyiüket!

Soli Deo Glória! Egyedül Istené a Dicsőség!

***

 

 

 

Pestújhelyi Református Egyházközség centenáriumára

Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” János 5,24

A Pestújhelyi Református Egyházközség megalakulásának 100 éves jubileuma alkalmából kérem hallgassanak meg egy rövid beszámolót gyülekezetünk jelenéről.

Egyházközségünk országos viszonylatban is a kis létszámú gyülekezetek közé tartozik. Jelenleg a választói névjegyzék szerint 214 tagja van, akikről biztosan tudunk.

A mi áldott Istenünk segítségével igyekszünk tőlünk telhetően helytállni, hogy egyházközségünkben minden ékesen, szép rendben az Ő dicsőségét szolgálja. Imádságaink tárgya, és szívünk nagy vágya a gyülekezet lelki megújulása, Istennek kedves igazi testvéri közösségé formálódása.

Isten iránti hálával gondolunk arra, hogy milyen sok áldásokban volt itt részünk, ha csak az utóbbi néhány évet tekintjük is.

Templomunkat kívülről tataroztattuk, és a templomkertet szépen parkosítottuk.

Megoldottuk a templomhangosítást, és a nagyothallók számára készülékeket vásároltunk.

A mozgássérültek számára kerekesszékes rámpát alakítottunk ki.

A gyülekezeti termeket padlóburkolattal láttuk el.

A Szűcs István utcai lelkészlakás kerítését rendbetettük, udvarát rendeztük, parkosítottuk.

Megtörtént a kilencvenhét éves parókia épületének hőszigetelése, teljes külső tatarozása és a fűtés korszerűsítése új, gazdaságos gázkazán üzembe helyezésével.

Mindezekért köszönet minden adakozónak, külön is a Bp.-Északi Ref. Egyházmegye és a XV. Ker Önkormányzatának segítő támogatásának.

****

A lelki munkát tekintve az alábbiakat sikerült megvalósítanunk.

• Föltérképeztük a gyülekezetünk valódi tagságát, és egy adatbázist hoztunk létre, mely alapján elkezdődtek a családlátogatások, és mára már majdnem teljesen (90 százalékban) végiglátogattuk gyülekezetünk tagjait.

• Megszerveztük és beindítottuk a hitoktatást területünk hat óvodájában és négy iskolájában.

• A templom padjain Bibliákat, hitvallásunk egyik füzetét és énekes lapokat helyeztünk el mindenki számára elérhetővé téve azokat.

• Vasárnaponként, az istentiszteletek előtt tanítás hangzik el hitünket érintő fontos kérdésekről.

• Beindítottuk Lelki Oázis missziós szolgálatunkat és évente több alkalommal tartunk csendesnapokat, csendeshétvégéket vendég igehirdetők szolgálatával.

E programon belül tartjuk egyhetes Lelki Oázis konferenciáinkat is Hajdúszoboszló és Piliscsabán.

• Ezeken kívül a gyermekek számára Bibliai rajztábort, az ifjak számára és külön a felnőttek számára évről évre kirándulásokat szervezünk.

• Gyülekezetünk tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak a kéthavonta megjelenő hírlevelünkön keresztül.

• Lelki Oázis missziónk keretén belül beindítottuk gyülekeztünk iratmisszióját. Az elmúlt évben kiadott nyomdai termékeink az alábbiak voltak:

két képeslap, tizenkét könyvjelző, és hét, hitünkkel kapcsolatos lelki irodalom, melyeket 1500-1500 példányban nyomtattunk és ingyenesen terjesztünk. (amit ma fogunk Önöknek átadni a SZERETETRŐL, tegnap kaptuk meg a nyomdából)

• Egyházközségünkről, Lelki Oázis missziónkról immár három éve az interneten is olvashatnak az érdeklődők. (Öt honlapot gondozunk)

Mostanában egymást érik egyházközségünkben a jubileumok.

Tavalyelőtt adtunk hálát templomunk felszentelésének 80 éves évfordulóján, most gyülekezetünk fennállásának 100 éves évfordulóján, de ha Istenünk megsegít minket 2013-ban is ünnepelhetünk, hisz 100 éves lesz a parókia épülete az egykori Filadelfia Egylet anyaháza,

Terveink között szerepel templomunk tornyának eredeti szépségében való helyreállítása, hogy központi helyzetéből adódóan újra méltóságteljesen hívja fel a járókelők figyelmét ittlétére, puszta jelenlétével is hirdetvén (e nemzedéknek és a jövő nemzedéknek is) Istenünk nagy nevének dicsőségét.

Gyülekezetünk szeretné elérni, (együtt a pestújhelyi polgárokkal) a templom előtti Sztárai Mihály tér RENDBETÉTELÉT, parkosítását, hogy ezáltal templomunk környezete is végre rendezettségével méltó ékessége lehessen Pestújhelynek.

Hisszük, hogy gyülekezetünk élete, imakéréseink, nemes céljaink jó kezekben - Isten előtt vannak. Legyen meg az Ő akarata, mint ahogy eddig is csodálatosan munkálkodott e gyülekezet életében.

Megerősít és biztat minket az Ige: „Van-e az Úr számára lehetetlen?”

Az eddigiekért Istennek hálát adva, a jövőt illetően jó reménységben vagyunk, hogy a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség küldetését maradéktalanul betöltve tagjainak lelki egyetértésében szolgálhatja tovább Istenünk nagy nevének dicsőségét!

***

 

 

ADOMÁNYOZÁS

Tisztelt Ünnepi Gyülekezet!

Mint a Budapest, Pestújhely- Újpalotai Református Egyházközség presbitere a mai napon ez ünnepi pillanatban szeretném bejelenteni, hogy Istenünk nagy nevének dicsőségére, újjászületett életem hálaáldozataként felajánlok 300.000Ft-ot a magam és családom nevében a pestújhelyi református templom tornyának eredeti helyreállítására. Egyben tisztelettel javaslom az egyházközség presbitériumának, hogy ez összeg mintegy alapot képezzen, és e nemes célra elkülönített számlán gyűjtés történjen.

Amennyiben három-négy éven belül nem gyűlne össze megfelelő összeg, és a kitűzött cél nem valósulna meg, úgy ez összeget a templom jelenlegi tornyának rendbehozatalára használhatja fel a gyülekezet.

 

***

Tisztelt Ünnepi Gyülekezet!

 

Úgy gondolom, hogy e megható pillanatban minden jóérzésű ember szíve megdobban, mivel átérezzük, hogy valami nagyon fontos kezdődött el. Gyülekezetünk nevében szeretnék köszönetet mondani kedves presbiter asszony testvérünknek, akinek szívét Isten az adományozásra indította és kedves családjának, férjének, gyermekeinek. Istenünk áldását kérjük életükre és az általuk javasolt kezdeményezésre - templomunk eredeti tornyának helyreállítására.

Mi, akik hallhattuk e nagylelkű adomány bejelentését elgondolkodhatunk azon, hogy mit mire adtunk, költöttünk, áldoztunk egy életen át. Vajon adtunk e valaha Isten dicsőségére komolyabb összeget. Ha igen a legjobb célra adtunk. Ez a templom is adományokból épült fel 83 évvel ezelőtt, ( alig kilenc hónap alatt), eleink is a legjobb célra adtak! Nem mindennap adhatunk templom, vagy torony építésre, de ha megtehetjük tegyük meg a tőlünk telhetőt. Így buzdítson minket is e lehetőség Isten iránti hálaáldozatra.

Ezennel bejelentem, mint a Pestújhelyi Református Egyházközség jelenlegi lelkipásztora elsőként szeretnék csatlakozni e nemes kezdeményezéshez és Isten iránti hálából felajánlom e célra egy havi fizetésemet, amit még a mai napon befizetek a gyülekezet pénztárába.

Tisztelettel bejelentem tehát, hogy templomunk tornyának rekonstrukciójára az adománygyűjtés a mai napon kezdetét veszi. A befizetésekre két lehetőséget szeretnénk biztosítani: Adományíveken név szerinti befizetéssel nyugta ellenében, és elhelyeztünk egy külön perselyt is a név nélküli adományok fogadására.

Ünneplő Gyülekezet!

Tisztelettel bejelentem, hogy mai Hálaadó Napunkon, Egyházközségünk fennállásának 100. évfordulóján, templomunk előcsarnokában, a presbitérium, a gyülekezet nevében egy márvány emléktáblát helyezett el, melyen a következő ige található: Pál Apostol Efezusiakhoz írott levele 6,24

„ A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat Jézus Krisztust.”

***

Hálaadás a Pestújhelyi Református Egyházközség 100 évéért

„Adjatok hálát az Úrnak, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.” 100. zsoltár

Áldott Istenünk, mennyei édes Atyánk!

Magasztalunk Téged azért a kimondhatatlan szeretetért, amellyel életre hívtad és mind e mai napig megtartottad gyülekezetünket, a Te népedet, mely e helyre telepedett.

Dicsőítünk Téged az eltelt 100 évért, amit kegyelmedből adtál. Áldunk, hogy a Te Szent Fiadban való hit kősziklájára építetted egyházunkat, és Szentlelked által Te pásztoroltad, őrizted, védted, vezetted e gyülekezetet. Külön is megköszönjük, hogy minden viszontagságos időben erősítetted és szabadításod örömével megáldottad ezt a közösséget.

Dicsőség neked, kegyelmes Istenünk, hogy szereteted az égig ér és hűséged a magas fellegekig. Hálát adunk egyházközségünk minden tagjáért, külön is elődeinkért, a gyülekezet alapítóiért, a templomépítők hitéért, akik e helyen kívánták hallgatni szent igédet, imádhattak téged és tapasztalhatták kegyelmedet. Köszönjük, Istenünk, az eltelt 100 év minden áldását, az itt szolgálatot teljesítő lelkészeket, tanítókat, gondnokokat, presbitereket, gyülekezetünk minden egyes tagját, hogy gondviselő szereteteddel vetted körül őket. Áldunk Téged hűségedért, melyet mindannyian tapasztalhatunk, és hittel valljuk, hogy nem csalódik az, aki bízik Benned és Hozzád menekül.

Áldott Urunk, Jézus Krisztus!

Hálát adunk, hogy ma is kínálod mindenkinek a hit, a reménység és a szeretet örök ajándékát. Bocsáss meg nekünk, ha nem becsültük eléggé drága hitünket, amit szent véred által szereztél nekünk. Szent Lelked által erősíts minket, és kérünk, fakassz itt életet, adj e helyen ébredést, hogy tudjuk igazán becsülni a tőled kapott kegyelmet, hogy gyermeki tisztán higgyünk Benned, és rendületlenül kövessünk Téged.

Úr Jézus Krisztus, áraszd ki reánk Szentlelkedet, újítsd meg anyaszentegyházunkat, erősíts minket, és adj még kegyelmet, hogy hirdethessük itt tovább az örök élet beszédét, az üdvösség evangéliumát.

Kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy küldetésünket akaratod szerint maradéktalanul tudjuk betölteni, Rólad hitelesen vallást tenni, hogy milyen csodálatos Téged megismerni, Veled életünket rendezni, Veled élni, megmentettnek lenni, szeretetedben örülni, kegyelmedért hálát adni, jóságodat megköszönni, békességedet tapasztalni, vezetésednek engedelmeskedni.

Köszönjük, hogy mi is választottaid lehetünk, ezért kérünk, őrizd és vezesd tovább e gyülekezet minden tagját, mert Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről-nemzedékre, hisz szemeink csak Reád néznek, mert Tőled jön az erő, a segítség és az áldás.

Kérünk, Szentlelked által adj nekünk békességet, hogy egyek legyünk a Te országod építésében, és nevelj bennünket egymás szeretete által is. Ajándékozz meg minket naponként a Te Igéddel. Kegyelmes Istenünk, továbbra is Te segíts minket! Ámen.

***

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 42, összesen: 370519

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...