Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkipásztori beszámoló a 2013. évről

Kedves Testvéreim!

2013. évünk vezérigéjét a Római levél 10. részének, 10. verséből választottuk: „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre". Választásunkban Isten Lelke vezetését fogadtuk el, Aki avval ajándékozott meg minket, hogy 2013-ban Vasárnapról- Vasárnapra református hitvallásunk a Heidelbergi Káté első kiadásának 450. évfordulóját ünnepeljük. Már önmagában az is hatalmas hitvallástétel meggyőződésem szerint, hogy minden Úrnapján volt egy-egy gyülekezeti tag, aki vállalta, és elvégezte a kérdés-feleletek felolvasásának szolgálatát. Őrizze meg e beszámoló, és így jegyzőkönyveink azoknak neveit, akik szolgálatukkal hitvallást tettek a gyülekezet előtt: Benkovics Mihályné, Csige Boglárka, Gagyi Erika, Geiger Kornélia, Gonda Erzsébet, Gönczi Máté, Hanga Felícia, Hanga Mercédesz, Kiss Katalin, Metykó Melinda, Osváth Zoltán, Pánti Hanna, Plettinger Dóra, Szabó Emőke, Szanyi Brigitta, Szilágyi Cintia, Tihanyi Kristóf és az ifjabbik Kiss Péter. Az Istentiszteletekkel egy időben minden Vasárnap megtartottuk gyermek-istentiszteleteinket. A szolgálatokról Kiss Katalin lelkipásztor asszony részletesen beszámol.

Terveink szerint megvalósultak evangelizációs, előkészítő, és ökumenikus heteink. Januárban az egyetemes imahéten, február 11-15. között böjti evangelizáción, március 26-29. között nagy-heti előkészítő istentiszteleteken, május 6-10. között pünkösdi előkészítő heten, október 27.-novemer 3. között pedig reformációi estéken gyűltünk egybe Isten Igéje köré.

Hálatelt szívvel köszönöm meg e közösségben is testvéreimnek, aki munkatársakká lettek ebben az esztendőben munkatervünk megvalósításában. A presbitérium tagjainak, a női körnek, a gyermekmunkásoknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, az ifjúság tagjainak, az Anna körnek, hogy egész éves munkájukkal gazdagították közösségünk életét, és a város felé is hitvalló életet éltek.

Honismereti körünk Istennek legyen hála, ebben az esztendőben szinte maradéktalanul valósította meg terveit. Januárban a Hazám Magyarország nevet viselő program, június 8-án a hittanévzáró alkalmával, hittanosok és családjaik számára megszervezett „Ismerd meg Soroksárt", valamint a november 30-i nagykarácsonyi programok színesítették, gazdagították gyülekezetünk életét. Örömteli fejleménynek látom, hogy nem csupán a kör vezetője végezte aktív módon szolgálatát ezeken az alkalmon, hanem rajta kívül is még sokan járultak hozzá a programok sikeres megrendezéséhez.

Gyülekezetünk Osváth Viktorról elnevezett kórusának munkája kiemelkedően szépre sikerült. Heti rendszerességgel megtartottuk próbáinkat. Külön színfolttá lett nagypénteki passió előadása. Egész eddigi kórusmunkánkat mutathattuk be június 9-én zenés áhítat keretében. A nyáron kórus-napközit is rendeztünk, nem titkoltan toborzási szándékkal is. Igyekeztünk eleget tenni vendégszolgálatoknak is. Fontos állomás szolgálatunkban, hogy első alkalommal szerepelhetünk Egyházmegyei adventi kórustalálkozón Kispest-Rózsa téren. Általános megjegyzésként a tapasztalatok nyomán jegyezzük meg: arra mindenképpen figyelnünk kell a következő években, hogy erőn felül ne vállaljuk túl magunkat, és döntően saját gyülekezetünkben, kerületünkben, akár nem egyházi rendezvényeken is végezzünk több szolgálatot, hiszen nekünk döntően a soroksári gyülekezet lelki erősítését kell szolgálnunk, illetőleg kerületünkben élő lakosság lelki ébresztését feladatunk munkálni.

Hálás szívvel emlékezhetünk és számolhatunk be Női körünk munkájáról, szolgálatáról. Egész esztendőben havi rendszerességgel tartottak összejöveteleket asszonytestvéreink az ifjúsági teremben. Eleven kapcsolat látszik kialakulni az Újtelepen szolgáló nőtestvérekkel, hiszen két találkozó már ebben az évben is megvalósulhatott. Lelkipásztori szempontból én külön megköszönöm, hogy a női kör megajándékoz minden kereszteléskor egy kendővel a hozzánk érkező családokat. A befogadást érzik így testvéreink, és azok a fiatalok is, akiket nőtestvéreink megajándékoztak egy-egy gyönyörű Bibliaborítóval konfirmációi fogadalomtételük alkalmával. Hosszasan lehetne sorolni még, hogyan viselték gondunkat gyülekezeti programok megvalósulásakor kedves szolgálataikkal nőtestvéreink. Imádkozunk azért, hogy ez a közösség is, megerősödve végezhesse továbbra is áldásos tevékenységét Isten szeretetéből merítve a gyülekezet közösségében.

Az ifjúság minden héten, pénteken este hat órakor találkozik a Hősök terén, Bibliaórán. Immáron mintegy húsz tagot számlál közösségünk, akik kisebb nagyobb rendszerességgel eljönnek alkalmainkra. Volt olyan időszaka ennek az esztendőnek is, amikor a leglátogatottabb hétközi gyülekezeti alkalom az ifi volt. A nyári ifjúsági tábor nagy érdeklődés mellett ismét Dömsödön volt, amiről a fiatalok szeptember 1.-én számoltak be. Kivételesen szép és emlékezetes program valósulhatott meg október 26-án Alsónémediben, a két ifjúság első közös találkozásán.

Idős református testvéreinket minden hónapban meglátogattam a Názáret Otthonban, de házi úrvacsoraosztásokra nem volt igény ebben az évben.

Gyermekistentiszteletet tartunk minden vasárnap 9: 30 órakor a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan. Így lehetőség van arra, hogy a gyermekek az Ifjúsági teremben foglalkozáson vegyenek részt.  Az alkalmakon van énektanulás, bibliai történet, kézműveskedés, játék.  Elsősorban óvodásoknak és alsó tagozatosoknak.  A szülők így részt tudnak venni az istentiszteleten, valamint a gyermekek a maguk nyelvén hallják az evangéliumot. Az Ifjúsági Terem melletti helyiségben hangszórón keresztül is lehet hallgatni az istentiszteletet, azoknak ajánljuk, akik pici babával érkeznek.

Anna-kör- kéthetente keddenként 19: 30 órakor kezdődik elsősorban kisgyermekes édesanyáknak, bár minden nőtestvér előtt nyitott ez a program is. Az Anna-kör alkalmain a nőket érintő témákról beszélgetnek a Biblia tanítása alapján, valamint énekelünk és imádkozunk.  Az elmúlt hónapok témája a szabadság volt.  Hogyan lehetünk szabadok csüggedéstől, félelemtől, s az életünkbe tapasztalható sokféle függéseinktől.  A 2014. esztendőben központi téma az imádság lesz, egy-egy zsoltár alapján.  Próbáljuk egymás terheit hordozni, az örömökben osztozni.

Istennek legyen hála gyülekezetünk tagjait, és azon túl minden érdeklődőt informálni tudtunk egyházközségünk életéről. A Csengőszó évi négy alkalommal megjelenik, honlapunk szintén frissül, gondozása folyamatos. Megköszönöm gondnok úr eddigi szolgálatát ezen a területen, és örömmel jelenthetem, hogy két fővel bővült az ezen a területen tevékenykedő szolgálattevők száma: hiszen László István és Csige Tamás testvéreink állandó segítséget jelentenek e területen. Fontos meghoznunk még egy elvi döntést, hogy Csengőszó című kiadványunk milyen formátumú legyen, mert van lehetőség két megjelenési forma között választani.

Sikerült a presbiterképzés egy alkalmát Soroksárra meghívni, október 5-én. Sajnos házigazdaként sem voltunk túl sokan ezen a rendezvényen.

A beszámoló keretében szólni illik örömeinkről, harcainkról, küzdelmeinkről, és hitem szerint, kudarcainkról is. Nagy szeretettel készültünk arra, hogy missziói nap keretében alaposan előkészítsük a szeptemberi kötelezően választható hitoktatást tájékoztatásainkkal az érdeklődő szülők és gyermekek számára. Akiket érinthetett e kérdéskör, azok közül senki nem jött el erre a programunkra. A hűséges előkészítő munkát így is nagyon köszönöm gondnok úrnak, asszony testvéreinknek, és az ifjúság tagjainak. Mégsem hagyta Isten, hogy a sikertelenség érzése töltse el szívünket, hiszen a beiratkozáskor nem várt érdeklődés, bizalom nyilvánult meg a református hitoktatás felé. Csak összehasonlításként: amíg a 2012/2013-as tanévben 50-en vettek részt, addig a 2013/2014-es tanévben már 65-en vesznek részt a református hittanórákon. A számok eltérése egyértelműen a kötelezően választható tantárgy bevezetésének köszönhető meggyőződésem szerint, ami felmenő rendszerben még nagyobb kihívást, felelősséget, lehetőséget hordoz magában.

Örvendezhetünk annak is, hogy fizikai épülések és bekövetkezhettek épületeink tekintetében. Több, mint 1. 000. 000,- azaz egymillió forint-értékben, megvalósult a lelkészlakás csatornabekötése a gravitációs rendszerbe. Teljesen felújításra került a kazán, így biztosítva vannak hétközi és vasárnapi alkalmaink, ami a fűtést illeti. Májusban a hangosítás rendszerének felújítása valósult meg. Sikertelenül pályáztunk külső felújításokkal kapcsolatban.

Hálás szívvel emlékezem meg két bizottsági munkáról eddig végzett "szervező bizottsági" munkákról. Több eseményen közreműködött, szervezésben és megvalósításban egyaránt. (pl. évzáró kirándulás együtt a Honismereti körrel, Generációs Napok rendezvénye Szabó László főszervezésében stb.) A gyermekek karácsonyán tevékenyen-anyagilag is- részt kíván venni! Több megbeszélésen vett részt, szervezte meg a különböző felújításainkat, építkezéseinket. Önálló vízóra beépítése. A Számvizsgáló bizottság is működött, jelentéseiket ismertté tették.

Mindezekért Istennek legyen hála, és legyen egyedül Övé a dicsőség!

Testvéri, szolgatársi szeretettel:

Kiss Péter lelkipásztor

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 149, összesen: 1085811

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...