Nyomtat Elküld Olvasási nézet

VERBI DIVINI MINISTER

"Magasztalunk, óh Isten, magasztalunk téged,
mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."
(Zsoltár 75,2)

***

In Nomine Domini

***

Dominus Jesus benedicat tibi

***

„Én kötve vagyok a Szentírás Igéihez és az Isten Igéjébe vetett bizodalmamhoz - semmit vissza nem vonhatok, de nem is akarok, mert nem tanácsos és nem helyes a lelkiismeret ellen cselekedni."

(Luther Márton)

***

"Haec nobis erit arx invicta, quod Domino stamus".

"Az lesz a mi legyőzhetetlen fellegvárunk (bevehetetlen erősségünk), hogy az Úrnak állunk."  (Rm 14,4)

...

Határozottan (azonnal) és becsületesen (őszintén) az Úr munkájában!

Kálvin János életének mottója

 

...

Hitéletünk ápolása miatt a LEGFONTOSABBAK:

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/
...(Hat bibliafordítás): https://szentiras.hu/

Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Református hitünkről: https://cprc.co.uk/languages/hungarian/

https://refkossuthter.hu/kalvin-janos-konyvei

https://palheidfogel.gportal.hu/gindex.php?pg=20114121

http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/eletrajz/pruzskal/PRUZSKAL.HTM

http://stud-theol.blogspot.com/2009/10/kalvin-janos-magyarul.html

Bibliai nevek és fogalmak lexikona: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-bibliai-nevek-es-fogalmak-lexikona-C7907/

Imádságos kőnyvek:
Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/
Mindennapi kenyerünkhttp://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php
C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza:

https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

http://mek.oszk.hu/21700/21701/21701.htm

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja:   https://velunkazisten.hu/hu/kegyelem_harmatja
Szikszai Béni: (ÚTITÁRS 1950) https://tokigyulekezet.hu/napi-ige/

 

***

LELKI OÁZIS Evangéliumi Ars Sacra Misszió kiadványai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( SÖTÉTSÉG UTÁN FÉNY )

„Még nem látják a napot, bár az égen ragyog;

de szél támad és kiderül.” (Jób 37,20)

***

„Igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Péter 1,19)

***

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Korinthus 4,6)

***

Nem akármilyen KŰLDETÉSBEN járunk!

„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL,  amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

Az Úr Jézus Krisztus testetöltése a legnagyobb ajándék a világ számára.
Ő a megtestesült SZERETET, a megváltó, megmentő, megtartó és éltető szeretet.
Ő A SZERETET !
Az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete nélkül nincs célja, nincs tartalma, nincs megoldása és nincs értelme az életnek.
Nélküle minden érték, minden ami igazán lényeges és fontos tragikusan hiányzik!
Nélküle nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs igazság, se valódi boldogság, se békesség, se nyugalom, se megfontoltság, se szabadság, se üdvösség.
Nélküle állandó a stressz, a lét és üdvbizonytalanság, folyamatos az idegesség, szünet nélküli az aggódás, biztos a  csalódás, elkerülhetetlen a meghasonlás, garantált és látványos az összeomlás.

A krisztusi szeretetkohézió nélkül, szemünk láttára
atomjaira foszlik a civilizáció!
Pedig kétezer éve az Úr Jézus Krisztus keresztje kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.
Pedig kétezer éve a Tőle kapott kegyelmi időben élünk, mivel mindez ideig az Ő irántunk való érthetetlen és mérhetetlen szeretete TARTOTTA MEG A VILÁGOT.

Minden embernek haladéktalanul meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király. A Szent Biblia egyértelműen arra figyelmeztet, hogy nincs más esély az emberiség számára, CSAK EGYEDÜL Ő.
Ez kell hirdetnünk! Ez az első számú feladatunk!
Ezért születtünk. Ez az Istentől rendelt KÜLDETÉSÜNK.

Nem lehetünk némák.
Adjuk tovább hűségesen és hitelesen a ránk bízott életmentő örök evangéliumot,
mert mi már tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége ennek a kegyetlen, hitetlenségbe dermedt, meghasonlott, tisztátalan és erkölcstelen, céltalan világnak.
Íme a KÜLDETÉSÜNK lényege:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." (Filippi 2,15)

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (Apostolok Cselekedetei 26,18)

Budapest, 2021. december 25.
Trencsényi László
református lelkipásztor

***

Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!

***

„Mert Őbenne lakik az istenség egész teljessége testileg, és Őbenne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez.” (Kolossé 2,9-10)

***

T O V Á B B I    HONLAPOK

***

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája
***

Lelki Oázis Videó Misszió

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

(1Korinthus 2,2)

"HA

múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,

jövőnk az Ő kezében,

minden gondunk az Ő vállán,

minden kérésünk az Ő szívén,

akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."

Dora Rappard

 

***

VINCIT  QUI PRO LUCE

DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT

„GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT

ISTEN VEZETÉSÉVEL,

A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."

Sélyei István gályarab prédikátor

***

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Korinthus 1,18)

„Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!
Ments meg engem a fegyvertől,

életemet a kutyák hatalmából!
Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivalyok szarvai közül,
engem, nyomorultat!"
(Zsoltár 22,20-22)

„Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok.

ltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán.

Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim.

Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben."

(Zsoltár 22,13-15)

***

"Mert nincsen az ő szájukban egyenesség,

belsejük csupa romlottság;

nyitott sír az õ torkuk, nyelvükkel hízelkednek."
(Zsoltár 5,10)

"Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjuk méhétől kezdve. Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja." (Zsoltár 58, 4-5)

„Mert kutyák vettek körül engem,

gonoszok bandája kerített be,

átlyukasztották kezemet, lábamat."

(Zsoltár 22,17)

 

"Nyelvüket élesítik, mint a kígyó;

áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. "
(Zsoltár 140,4)

"Nyitott sír az ő torkuk;

nyelvükkel álnokságot szólnak;

áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

Szájuk telve átkozódással és keserűséggel.

Lábaik gyorsak a vérontásra.

Útjaikon romlás és nyomorúság van.

És a békességnek útját nem ismerik.

Nincs istenfélelem az ő szemük előtt."
(Róma 3, 13-18)

„Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard." (Zsoltár 57,5)

„Jobb felől csőcselék támad rám, lábamnak gáncsot vetnek, és pusztulásom útját egyengetik." (Jób 30,12)

"Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt hamisság és álnokság." (Zsoltár 10,7)

„Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán, mint a lesben álló hímoroszlán." (Zsoltár 17,12)

"Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken."
(Ézsaiás 59,7)

„Ők elpártoltak tőlem.... Az én népem nem figyel rám. Óh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak!  Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle." (Ézsaiás 1, 2-4)

***

 • „Tömeg-zúgás indult a hegy tövében.
 • Valakit hoztak. Annyi bánatot ... nem látott még ember szemében.
 • Rikácsoló, kaján szó hullt: „A mester!"Vetélkedő gúny vágott rá: „Király!"
 • És a kereszt megtelt egy szőke testtel.
 • Karján végigfutott a vér, az omló, s a szegre-sújtó kalapács nyomán
 • végigfutott a borzongás a fán."
 • (Áprily Lajos)

***

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Korinthus 1,18)

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

Harmadnapon feltámadt az Írások szerint.

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.” (János 15,20)

„A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez.” (János 16,2)

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." ( Máté 5,10-12)

***

T R E N C S É N Y I     L Á S Z L Ó

 • T   R   E   N   C   S   É   N   Y

latinul Trentsinium

németül Trentschin

szlovákul Trenčín

város és vármegye a Felvidéken

Római kori neve: Laugaricio

 

Trencsény város címere

 

Trencsény vára

 

“ Isten az én erős váram.”

(Zsoltár 59,10)

 

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet,

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

(János evangéliuma 14,6)

***

Lectoris Salutem in Domino!

***

Testvéri szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót!

 • Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
 • Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.
 • Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja: " Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6
 • Ekkor csodálatos változás történt az életemben.
 • A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel MEGKÖSZÖNTEM az Úr Jézus értem meghozott áldozatát.
 • Azóta vallom magam Isten kegyelméből újjászületett, megtért embernek.
 • A teológiát már hitben élve, Istennek odaszentelt életben kezdhettem meg.
 • A lelkipásztori hivatást a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben.
 • Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem.
 • Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!
 • Soli Deo Gloria!
 • Trencsényi László
 • református lelkipásztor

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben."

(Kolossé 3,15)

 

HONLAPJAINK:


Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

 

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi László  BLOG http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

 

Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

(Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat TÖRÖLTE!)

***

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

(1Timótheus 1,15)

 

***

 

 


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 3, összesen: 539325

 • 2022. augusztus 11., csütörtök

  Kiáltó szó vagyok-e a pusztában, vagy a zaj, amely elnyomja azt? Mekkora a felelősségem abban, milyen arca, hangja, szíve van az egyháznak? Néhány gon...
 • 2022. augusztus 10., szerda

  „A Sófár: egy ölelés Istentől”
 • 2022. augusztus 09., kedd

  A böjt, a megtartóztatás, a visszafogottság mögött mindig áll valami lényeges indok, és ezeknek gyakorlása áldást hoz.
 • 2022. augusztus 08., hétfő

  A megváltás célja az Isten-fiúság elnyerése, nem pedig csupán a bűnök bocsánata – erről beszélt Horváth Levente református lelkész, misszióvezet...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  Egész hetes beszélgetés egy megrendítő bibliai történetről, román nyelvi közegben alkotó magyar művészek, a kortárs világgal és a kortárs világró...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola ének-zene szakos tanárt keres.
 • 2022. augusztus 03., szerda

  Életének 93. évében elhunyt dr. Nagy Tibor református lelkész, nyugalmazott dunamelléki egyházkerületi főjegyző, bács-kiskunsági esperes, a Bibliolvas...
 • 2022. augusztus 02., kedd

  „Édesapám számára nem az aktuális előnyök és látszatsikerek szabták meg, hogy mi a helyes, hanem a Biblia tanítása arról, hogyan kell emberséges ember...
 • 2022. augusztus 01., hétfő

  Amikor családunkban egy rokonomnál a demencia első jelei mutatkoztak, legtöbbször csak mosolyogtunk, hogy a papa szenilis lett. Elfelejt közelmúltban ...
 • 2022. július 31., vasárnap

  A hívő embereknek otthonos szigetet, az egyházat nem ismerőknek pedig kapcsolódást és a párbeszéd lehetőségét jelentette a LélekZet Református udvar a...