Nyomtat Elküld Olvasási nézet

VERBI DIVINI MINISTER

 

"Magasztalunk, óh Isten, magasztalunk téged,
mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."
(Zsoltár 75,2)

***

In Nomine Domini

***

Dominus Jesus benedicat tibi

***

„Én kötve vagyok a Szentírás Igéihez és az Isten Igéjébe vetett bizodalmamhoz - semmit vissza nem vonhatok, de nem is akarok, mert nem tanácsos és nem helyes a lelkiismeret ellen cselekedni."

(Luther Márton)

***

"Haec nobis erit arx invicta, quod Domino stamus".

"Az lesz a mi legyőzhetetlen fellegvárunk (bevehetetlen erősségünk), hogy az Úrnak állunk."  (Rm 14,4)

...

Határozottan (azonnal) és becsületesen (őszintén) az Úr munkájában!

Kálvin János életének mottója

 

***

T O V Á B B I    HONLAPJAINK

***

FACEBOOK (László Trencsényi)

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

***

YouTube (Trencsényi László)

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

BLOG (Trencsényi László)

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

Bp. Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

***

Hitéletünk ápolása miatt a LEGFONTOSABBAK:

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/
...(Hat bibliafordítás): https://szentiras.hu/

Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Református hitünkről: https://cprc.co.uk/languages/hungarian/

https://refkossuthter.hu/kalvin-janos-konyvei

https://palheidfogel.gportal.hu/gindex.php?pg=20114121

http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/eletrajz/pruzskal/PRUZSKAL.HTM

http://stud-theol.blogspot.com/2009/10/kalvin-janos-magyarul.html

Bibliai nevek és fogalmak lexikona: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-bibliai-nevek-es-fogalmak-lexikona-C7907/

Imádságos kőnyvek:
Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/
Mindennapi kenyerünkhttp://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php
C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza:

https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

http://mek.oszk.hu/21700/21701/21701.htm

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja:   https://velunkazisten.hu/hu/kegyelem_harmatja
Szikszai Béni: (ÚTITÁRS 1950) https://tokigyulekezet.hu/napi-ige/

***

LELKI OÁZIS Evangéliumi Ars Sacra Misszió kiadványai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( SÖTÉTSÉG UTÁN FÉNY )

„Még nem látják a napot, bár az égen ragyog;

de szél támad és kiderül.” (Jób 37,20)

***

„Igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Péter 1,19)

***

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Korinthus 4,6)

***

Nem akármilyen KŰLDETÉSBEN járunk!

„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL,  amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

Az Úr Jézus Krisztus testetöltése a legnagyobb ajándék a világ számára.
Ő a megtestesült SZERETET, a megváltó, megmentő, megtartó és éltető szeretet.
Ő A SZERETET !
Az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete nélkül nincs célja, nincs tartalma, nincs megoldása és nincs értelme az életnek.
Nélküle minden érték, minden ami igazán lényeges és fontos tragikusan hiányzik!
Nélküle nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs igazság, se valódi boldogság, se békesség, se nyugalom, se megfontoltság, se szabadság, se üdvösség.
Nélküle állandó a stressz, a lét és üdvbizonytalanság, folyamatos az idegesség, szünet nélküli az aggódás, biztos a  csalódás, elkerülhetetlen a meghasonlás, garantált és látványos az összeomlás.

A krisztusi szeretetkohézió nélkül, szemünk láttára
atomjaira foszlik a civilizáció!
Pedig kétezer éve az Úr Jézus Krisztus keresztje kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.
Pedig kétezer éve a Tőle kapott kegyelmi időben élünk, mivel mindez ideig az Ő irántunk való érthetetlen és mérhetetlen szeretete TARTOTTA MEG A VILÁGOT.

Minden embernek haladéktalanul meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király. A Szent Biblia egyértelműen arra figyelmeztet, hogy nincs más esély az emberiség számára, CSAK EGYEDÜL Ő.
Ez kell hirdetnünk! Ez az első számú feladatunk!
Ezért születtünk. Ez az Istentől rendelt KÜLDETÉSÜNK.

Nem lehetünk némák.
Adjuk tovább hűségesen és hitelesen a ránk bízott életmentő örök evangéliumot,
mert mi már tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége ennek a kegyetlen, hitetlenségbe dermedt, meghasonlott, tisztátalan és erkölcstelen, céltalan világnak.
Íme a KÜLDETÉSÜNK lényege:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." (Filippi 2,15)

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (Apostolok Cselekedetei 26,18)

Budapest, 2021. december 25.
Trencsényi László
református lelkipásztor

***

Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!

***

„Mert Őbenne lakik az istenség egész teljessége testileg, és Őbenne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez.” (Kolossé 2,9-10)

***

T O V Á B B I    HONLAPOK

***

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája
***

Lelki Oázis Videó Misszió

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

(1Korinthus 2,2)

"HA

múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,

jövőnk az Ő kezében,

minden gondunk az Ő vállán,

minden kérésünk az Ő szívén,

akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."

Dora Rappard

 

***

VINCIT  QUI PRO LUCE

DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT

„GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT

ISTEN VEZETÉSÉVEL,

A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."

Sélyei István gályarab prédikátor

***

***

T R E N C S É N Y I     L Á S Z L Ó

***

 • T   R   E   N   C   S   É   N   Y

latinul Trentsinium

németül Trentschin

szlovákul Trenčín

város és vármegye a Felvidéken

Római kori neve: Laugaricio

 

Trencsény város címere

 

Trencsény vára

 

“ Isten az én erős váram.”

(Zsoltár 59,10)

 

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet,

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

(János evangéliuma 14,6)

***

Lectoris Salutem in Domino!

***

Testvéri szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót!

 • Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
 • Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.
 • Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja: " Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6
 • Ekkor csodálatos változás történt az életemben.
 • A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel MEGKÖSZÖNTEM az Úr Jézus értem meghozott áldozatát.
 • Azóta vallom magam Isten kegyelméből újjászületett, megtért embernek.
 • A teológiát már hitben élve, Istennek odaszentelt életben kezdhettem meg.
 • A lelkipásztori hivatást a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben.
 • Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem.
 • Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!
 • Soli Deo Gloria!
 • Trencsényi László
 • református lelkipásztor

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben."

(Kolossé 3,15)

 

HONLAPJAINK:


Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

 

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi László  BLOG http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

 

Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

(Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat TÖRÖLTE!)

***

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

(1Timótheus 1,15)

 

***

 

 


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 197, összesen: 554790

 • 2022. november 25., péntek

  Nem kis feladatot vesz magára az, aki állatot tart. A jószág igényli, hogy ránézzen az ember, mert ha nem, akkor oda bőg a gazdára, hogy kérje a jussá...
 • 2022. november 25., péntek

  A teológiai évek nemcsak az akadémiai tudás megszerzéséről szólnak. Vajon milyen hatások érik a teológusokat, amíg rájuk nem helyezik a palástot? Hogy...
 • 2022. november 23., szerda

  Egymáshoz kell vinni a szívünket, mert csak így lesz egyházunk a gyógyulás helye – hangzott el a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészszentelés...
 • 2022. november 22., kedd

  Egyházközségek szervezeti átalakításáról és egy új missziói egyházközség létrejöttéről is döntöttek a november 22-ei dunamelléki közgyűlésén, majd eml...
 • 2022. november 22., kedd

  Az üldözött keresztyénekért érzett szolidaritásnak nemcsak emlékfal formájában kell megjelennie, hanem a szívünkben is fel kell épülnie. Literáty Zolt...
 • 2022. november 21., hétfő

  A lelkészi szolgálathoz önfegyelemre és alázatra van szükség, az Ige megértéséért folytatott küzdelem pedig közösséget teremt – mondta Balog Zol...
 • 2022. november 20., vasárnap

  Nyílt napra várják az érdeklődőket a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, Budapesten november 24-én, valamint december 8-án, csütörtök...
 • 2022. november 19., szombat

  Milyen a presbiteri lét? Isten hívja el szolgáit, a lelkészt, a gondnokot, a presbitert. Isten Szentlelke megragad, irgalmasan megtisztít és újra és ú...
 • 2022. november 17., csütörtök

  Hit, élet, közösség – ez a hármas jelszava az idei országos katechetikai konferenciának. A katechetika és hittanoktatás összefüggéseiről, kérdéseiről ...
 • 2022. november 17., csütörtök

  Nico ter Linden holland református lelkipásztor könyvei úgy beszélik el a Biblia történeteit, hogy azok a ma embere számára is átélhetőek legyenek.