Nyomtat Elküld Olvasási nézet

VERBI DIVINI MINISTER

 

"Magasztalunk, óh Isten, magasztalunk téged,

mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."
(Zsoltár 75,2)

 

 

* * *

IN NOMINE DOMINI

* * *

Dominus Jesus benedicat tibi

* * *

„Én kötve vagyok a Szentírás Igéihez

és az Isten Igéjébe vetett bizodalmamhoz

(lelkiismeretem Isten Igéjének foglya)

- semmit vissza nem vonhatok, de nem is akarok,

mert nem tanácsos és nem biztonságos

(nem helyes, nem bátorságos, nem okos dolog)

a lelkiismeret ellen cselekedni."

(Luther Márton)

 

*"A Szentlélek hívott engem az evangélium által,
ajándékaival megvilágosított,
az igaz hitben
megszentelt és megtartott,
amiképen az egész keresztyénséget a földön hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli s a Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben." (Luther Márton)

 

* *

Határozottan (azonnal) és becsületesen (őszintén)

az Úr munkájában!

(Kálvin János életének mottója)

***

T O V Á B B I    HONLAPJAINK

***

FACEBOOK   László Trencsényi

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

***

YouTube   Trencsényi László

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

SPOTIFY   László Trencsényi

https://open.spotify.com/user/31mhlauxvjn5fyfofyfmwfn3rhvy

***

PODCAST  Trencsényi László lelkész

https://open.spotify.com/show/5Vkb5Fcpi9QXuPPURK3cGs

***

INSTAGRAM   Trencsényi László

https://www.instagram.com/laszlo.trencsenyi_v.d.m/

***

BLOG  Trencsényi László

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

***

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

Bp. Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

Életforrás Ifjúsági Körünk:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.
"

(1Korinthus 2,2)

"HA

múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,

jövőnk az Ő kezében,

minden gondunk az Ő vállán,

minden kérésünk az Ő szívén,

akkor ez ad nekünk békességet,

ez tesz csendessé és boldoggá."

( Dora Rappard )

***

VINCIT  QUI PRO LUCE

DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT

„GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT

ISTEN VEZETÉSÉVEL,

A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."

( Sélyei István gályarab prédikátor )

* * *

T R E N C S É N Y I     L Á S Z L Ó

református teológus, lelkész
földrajz-rajz tanár

***

 • T   R   E   N   C   S   É   N   Y
 • város és vármegye a Felvidéken
  Római kori neve: Laugaricio

latinul Trentsinium

németül Trentschin

szlovákul Trenčín

 

Trencsény város címere

 

Trencsény vára

" Isten az én erős váram."

(Zsoltár 59,10)

 

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet,

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

(János evangéliuma 14,6)

***

Lectoris Salutem in Domino!

***

Testvéri szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót!

 • Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
 • Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.
 • Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja: " Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6
 • Ekkor csodálatos változás történt az életemben.
 • A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel MEGKÖSZÖNTEM az Úr Jézus értem meghozott áldozatát.
 • Azóta vallom magam Isten kegyelméből újjászületett, megtért embernek.
 • A teológiát már hitben élve, Istennek odaszentelt életben kezdhettem meg.
 • A lelkipásztori hivatást a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben.
 • Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem.
 • Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!

Soli Deo Gloria

***

ABSIT GLORIARI, NISI IN CRUCE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI
„Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében."
Galata 6:14

 

Trencsényi László
református lelkipásztor

* * *

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben."

(Kolossé 3,15)

* * *

 

*

TÉGY URAM ENGEM ÁLDÁSSÁ!

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54/videos/1397160877768846

*

* * *

* * * *

Hitéletünk ápolása miatt a LEGFONTOSABBAK:

Szent Biblia:

Károli Gáspár fordítása :https://www.online-biblia.ro/bible/1

https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/

(Bibliafordítások):

https://biblia.szeroczei.hu/bible-translations

https://szentiras.hu/

Görög nyelvű Újszövetség:  https://ujszov.hu/

Latin nyelvű Szentírás: https://biblia.szeroczei.hu/bible/vulgate

...

https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/ujszovetsegiszomutato/

...

https://wesley.hu/wp-content/uploads/2019/02/COLIJN_Egyetemes_egyhaztortenet.pdf

***

Hitvallásaink:

http://kalvinistaapologetika.hu/wp-content/uploads/2017/07/Heidelbergi_Kate_II.Helvet_Hitvallas.pdf

 

Református hitünkről:

https://cprc.co.uk/languages/hungarian/

Kálvin János:

http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/irasok/KAL_KATE.HTM
http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/irasok/inst/KISINST.HTM

https://cprc.co.uk/wp-content/uploads/2019/09/hungarian_calvinsermonsonelection.pdf

https://refkossuthter.hu/kalvin-janos-konyvei
https://palheidfogel.gportal.hu/gindex.php?pg=20114121
http://leporollak.hu/egyhtori/kalvin/eletrajz/pruzskal/PRUZSKAL.HTM
http://stud-theol.blogspot.com/2009/10/kalvin-janos-magyarul.html

 

Bibliai nevek és fogalmak lexikona:

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/

https://www.gotquestions.org/Magyar/

 

Imádságos könyvek:

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünkhttp://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php

 

C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza:

https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php
http://mek.oszk.hu/21700/21701/21701.htm

https://velunkazisten.hu/isten_igeretei

Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett:

https://www.refpasaret.hu/pasaret/index.php?page=main&daily=chambers

 

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja:

https://velunkazisten.hu/hu/kegyelem_harmatja

***

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének

https://www.lutherkiado.hu/images/pdf/kiadvanyok/Jer-orvendjunk-keresztyenek.pdf

Luther Márton Házi Kincstára: https://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm

Luther Márton válogatott művei: Prédikációk

https://core.ac.uk/download/pdf/78472906.pdf

 

*  *  *

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„CAELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA AUTEM MEA NON TRANSIBUNT."
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak."

(Márk 13,31)

 

 

 

 

 

* * *

„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással."

(2Timótheus 4,2)

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( SÖTÉTSÉG UTÁN FÉNY )

„Még nem látják a napot, bár az égen ragyog;

de szél támad és kiderül.” (Jób 37,20)

***

„Igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Péter 1,19)

***

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Korinthus 4,6)

***

Nem akármilyen KŰLDETÉSBEN járunk!

„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL,  amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

Az Úr Jézus Krisztus testetöltése a legnagyobb ajándék a világ számára.
Ő a megtestesült SZERETET, a megváltó, megmentő, megtartó és éltető szeretet.
Ő A SZERETET !
Az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete nélkül nincs célja, nincs tartalma, nincs megoldása és nincs értelme az életnek.
Nélküle minden érték, minden ami igazán lényeges és fontos tragikusan hiányzik!
Nélküle nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs igazság, se valódi boldogság, se békesség, se nyugalom, se megfontoltság, se szabadság, se üdvösség.
Nélküle állandó a stressz, a lét és üdvbizonytalanság, folyamatos az idegesség, szünet nélküli az aggódás, biztos a  csalódás, elkerülhetetlen a meghasonlás, garantált és látványos az összeomlás.

A krisztusi szeretetkohézió nélkül, szemünk láttára
atomjaira foszlik a civilizáció!
Pedig kétezer éve az Úr Jézus Krisztus keresztje kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.
Pedig kétezer éve a Tőle kapott kegyelmi időben élünk, mivel mindez ideig az Ő irántunk való érthetetlen és mérhetetlen szeretete TARTOTTA MEG A VILÁGOT.

Minden embernek haladéktalanul meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király. A Szent Biblia egyértelműen arra figyelmeztet, hogy nincs más esély az emberiség számára, CSAK EGYEDÜL Ő.
Ez kell hirdetnünk! Ez az első számú feladatunk!
Ezért születtünk. Ez az Istentől rendelt KÜLDETÉSÜNK.

Nem lehetünk némák.
Adjuk tovább hűségesen és hitelesen a ránk bízott életmentő örök evangéliumot,
mert mi már tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége ennek a kegyetlen, hitetlenségbe dermedt, meghasonlott, tisztátalan és erkölcstelen, céltalan világnak.
Íme a KÜLDETÉSÜNK lényege:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." (Filippi 2,15)

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (Apostolok Cselekedetei 26,18)

Budapest, 2021. december 25.
Trencsényi László
református lelkipásztor

***

Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!

***

„Mert Őbenne lakik az istenség egész teljessége testileg, és Őbenne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez.” (Kolossé 2,9-10)

***

T O V Á B B I    HONLAPOK

***

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája
***

Lelki Oázis Videó Misszió

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

 

 

HONLAPJAINK:


Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

 

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi László  BLOG http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

 

Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

(Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat TÖRÖLTE!)

* *

LUTHER MÁRTON

BIZONYSÁGTÉTELE
---

"Amíg engem szentírásbeli bizonyságokkal vagy máshonnan merített tiszta okokkal meg nem győznek, addig én az általam idézett szentiratokból vagyok meggyőződve és az én lelkiismeretem Isten igéjének a foglya; mert nem biztos és tiszta dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten legyen segítségemre.

Ámen."

 

 

...

IN NECESSARIIS UNITAS

IN DUBIIS LIBERTAS

IN OMNIBUS CARITAS

A szükséges dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, de mindegyikben szeretet.

 

(Agustinus)


...

 

 


 

***

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

(1Timótheus 1,15)

 

 

 

***


AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS

ÉLŐ, ÉLETMENTŐ, ÉLTETŐ,

ÖRÖK EVANGÉLIUMÁT HIRDETJÜK

AZ ALÁBBI HONLAPJAINKON IS.

...

PODCAST  Trencsényi László lelkész

https://podcasters.spotify.com/pod/show/lszl-trencsnyi


 

 

...

A keresztyén élet

Magna Chartája


Galata 2,20

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem."

***

 

 

H  Á  L  A  A  D  Á  S

...

Ezt a honlapot

Egy lelkész bizonyságtétele" cím alatt 2006. januárban nyitottam,

abban a reményben, hogy akik megtalálják a világhálón ezt a helyet,

szolgáljon számukra az Úr Jézus Krisztusba vetett drága hitben való

megerősödésül, lelki felüdülésül.

A mi áldott Istenünk iránti hálaadással köszönöm,

hogy 2024. január 1-én a honlapon a megnyitások száma

immár meghaladta a 625.000-et.

Azért imádkozom, hogy akik megtalálják a világhálón ezt a helyet, a Krisztustól kapott üdvözítő hitünkben épülhessenek, erősödhessenek, hogy még elszántabban tudjanak szolgálni és élni Isten dicsőségére és embertársaink javára.

Istenünk gazdag áldása legyen minden testvérünk életén!

„A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust!" Efezus 6:24

Budapest, 2024.01.01.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 4, összesen: 642266

 • 2024. február 27., kedd

  Gondoltál már regényre úgy, mint lelkigondozói eszközre? Pedig elég, ha jó kézbe kerül és máris azzá válik. A papné polca sorozatunk második részében ...
 • 2024. február 27., kedd

  „Ha botrányba keveredünk, akár okozzuk, akár elszenvedjük, széthullik az egymás iránti bizalmunk, eltiltjuk szívünktől a reményt, a bocsánatkérést (ny...
 • 2024. február 26., hétfő

  Miként teremtenek lehetőséget a hitviták az egyén közösségbe történő beilleszkedésére? Többek között erre is keresték a választ a Glossza című podcast...
 • 2024. február 25., vasárnap

  Életforma, terápia és örömforrás – mindez a népzene Szentes Anett szerint, aki hegedűt, citerát, népi éneket és szolfézst tanít Pécsen, emellett presb...
 • 2024. február 22., csütörtök

  Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző gondolatai
 • 2024. február 21., szerda

  A labdarúgás örömében osztoznak a hétfő esténként meccset játszó budapesti lelkészek. A csapat mindig változik, ám a lelkészfoci hagyománya már több m...
 • 2024. február 21., szerda

  Hogyan formálhatjuk bibliaolvasóvá a következő nemzedéket? Lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok keresték közösen a választ.
 • 2024. február 20., kedd

  Az Élő Igének ki kell hatnia minden tevékenységünkre – állítja Hajdú Zoltán Levente, akit az idei tematikus év pályázati és egyéb lehetőségeiről kérde...
 • 2024. február 19., hétfő

  Főigazgatói pályázat
 • 2024. február 16., péntek

  Az ember általában szereti megspórolni a szenvedést, pedig küzdelmek nélkül nincsen fejlődés, a változás pedig része valóságunknak. Tapolyai Emőke gon...