Nyomtat Elküld Olvasási nézet

VERBI DIVINI MINISTER

"Magasztalunk, óh Isten, magasztalunk téged,
mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."

(Zsoltár 75,2)

***

LEGFRISSEBB AKTUÁLIS HÍR: 2021.április 18.

Hit, költészet és képzőművészet

http://www.naputonline.hu/2021/04/18/haiku-es-taj-kovacs-katang-ferenc-es-trencsenyi-laszlo-munkai/

***

T O V Á B B I    HONLAPOK

***

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája
***
Lelki Oázis Misszió Lelki Oázis Misszió videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

 

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

 

https://www.facebook.com/#!/laszlo.trencsenyi.54

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

1Korinthus 2,2

 

"HA

múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,

jövőnk az Ő kezében,

minden gondunk az Ő vállán,

minden kérésünk az Ő szívén,

akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."

Dora Rappard

 

***

 

VINCIT  QUI PRO LUCE

DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT

„GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT

ISTEN VEZETÉSÉVEL,

A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."

Sélyei István gályarab prédikátor

***

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."

1Korinthus 1,18

***

„Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!
Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából!
Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivalyok szarvai közül,
engem, nyomorultat!"
Zsoltár 22,20-22

„Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok.

Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán.

Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim.

Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. „ Zsoltár 22,13-15

 

"Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjuk méhétől kezdve. Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja." Zsoltár 58, 4-5

„Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be,

átlyukasztották kezemet, lábamat." Zsoltár 22,17

"Nyelvüket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. "
Zsoltár 140,4

"Nyitott sír az ő torkuk; nyelvükkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel.

Lábaik gyorsak a vérontásra.
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
És a békességnek útját nem ismerik.
Nincs istenfélelem az ő szemük előtt."

Róma 3, 13-18

„Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard." Zsoltár 57,5

"Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt hamisság és álnokság." Zsoltár 10,7

„Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán, mint a lesben álló hímoroszlán." Zsoltár 17,12

"Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság; nyitott sír az õ torkuk, nyelvükkel hízelkednek."
Zsoltár 5,10


"Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken."

Ézsaiás 59,7

„Tömeg-zúgás indult a hegy tövében.

Valakit hoztak. Annyi bánatot ... nem látott még ember szemében.

Rikácsoló, kaján szó hullt: „A mester!"Vetélkedő gúny vágott rá: „Király!"

És a kereszt megtelt egy szőke testtel.

Karján végigfutott a vér, az omló, s a szegre-sújtó kalapács nyomán

végigfutott a borzongás a fán."

Áprily Lajos

 

 

 

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

Harmadnapon feltámadt az Írások szerint.

 

1Korinthus 1,18

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."

***

Jn 15,20
„Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.”

Jn 16,2
„A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez.”

1Thessz 3,4
„Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt.”

2Tim 3,12
„De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.”

„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” Máté 5,10-12

„Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok.” 1Péter 4, 12-14

***

"Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték." Ap Cel 7,57-58

„...maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak." Ap. Csel 17,5

„Jobb felől csőcselék támad rám, lábamnak gáncsot vetnek, és pusztulásom útját egyengetik." Jób 30,12

***

"De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója szorongatóidnak" (2Móz 23,22).

Az Úr Krisztust tisztelnünk kell és engedelmeskednünk kell neki, ha az Ő népe vagyunk.

Ő Istennel együtt uralkodik, az Atya nevében szól, tehát a parancsainak való engedelmesség feltétlen kötelességünk. Ha nem teljesítjük parancsolatait, elvesztjük az ígéretet.

Micsoda nagy áldást ígér ez a vers annak, aki teljes engedelmességben jár!

Az Úr véd- és dacszövetséget köt az övéivel.

Megáldja azokat, akik népét áldják, és megátkozza az őket átkozókat.

Szívvel-lélekkel együtt érez népével, és mindig teljesen átlátja helyzetüket.

Milyen óriási védelmet jelent ez számunkra!

Nem kell bajlódnunk ellenségeinkkel, ha biztosak vagyunk abban, hogy azok Isten ellenségei is. Ha az Úr, a mi Istenünk, veszi kezébe ügyünket, nyugodtan rábízhatjuk ellenségeinket.

Ami személyes dolgainkat illeti, ne legyenek ellenségeink.

Az igazság és a becsületesség védelmében viszont harcba kell szállnunk.

Ebben a szent háborúban az örökkévaló Isten a szövetségesünk, és ha lelkiismeretesen engedelmeskedünk törvényének, azt ígéri, hogy teljes erejével mellettünk fog harcolni.

Ezért senki emberfiától nem kell félnünk.

Isten ígéreteinek tárháza

Charles Haddon Spurgeon

*****

T R E N C S É N Y I     L Á S Z L Ó

 

*

T  R  E  N  C  S  É  N  Y

Latinul Trentsinium

németül Trentschin

szlovákul Trenčín

város és vármegye a Felvidéken

Római kori neve: Laugaricio

 

Trencsény város címere

Trencsény vára

“ Isten az én erős váram.” Zsoltár 59,10

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben." Kolossé 3,15

 

***

Jézus Krisztus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangéliuma 14,6

***

” Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” Zsoltár 103, 1-4


Testvéri szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót!


Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.

Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja: " Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6

Ekkor csodálatos változás történt az életemben.

A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel MEGKÖSZÖNTEM az Úr Jézus értem meghozott áldozatát.

Azóta vallom magam Isten kegyelméből újjászületett, megtért embernek.

A teológiát már hitben élve, Istennek odaszentelt életben kezdhettem meg.

A lelkipásztori hivatást a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben. 
Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem.

Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!

Soli Deo Gloria!

Trencsényi László
református lelkipásztor

HONLAPJAINK:


Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

Trencsényi  FACEBOOK:https://www.facebook.com/#!/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi  BLOGhttp://lelkiozis.blogspot.com/

Bp. Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat TÖRÖLTE!

***

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

1Timoteus 1,15

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 48, összesen: 476969

 • 2021. május 14., péntek

  A 13. Szeretethídra a vártnál jóval többen, közel kilencezren regisztráltak. A szombatig tartó kétnapos esemény az önkéntes segítségnyújtás jelenkori ...
 • 2021. május 13., csütörtök

  Miközben a járványhelyzet folyamatosan javul és a világban a nyitásra és az újrakezdésre készülnek, az elmúlt bő egy év társadalmi, kapcsolati és lelk...
 • 2021. május 13., csütörtök

  Az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon is bekapcsolódott a Jerusalema nevű tánckihívásba, amely a járványhelyzet embert próbáló nehézsé...
 • 2021. május 12., szerda

  Egyetértés – ez a kulcsa az egyházkerület vezetésének, véli Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző. Az újabb hatéves ciklusnak szerinte arról kel...
 • 2021. május 10., hétfő

  A magyar reformátusság huszadik századi nagy fordulópontjai és azok következményei máig ható tanulságokkal szolgálhatnak egyházunk számára.
 • 2021. május 09., vasárnap

  A bibliai hit képviseletéről, az egyházon belüli párbeszéd fontosságáról, a missziói stratégiáról és a lelkészi jövedelmek igazságos elosztásáról is s...
 • 2021. május 05., szerda

  Ha Isten megadta nekünk az oltás lehetőségét, éljünk is vele, és szükség esetén ne féljünk segítséget kérni a regisztrációhoz – üzeni az Országos Refo...
 • 2021. május 05., szerda

  A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön este hét órától a virtuális térben rendezi meg Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével jótékon...
 • 2021. május 04., kedd

  Válhat-e barátjává, vagy inkább maradjon meg gyülekezeti tagja pásztorának egy lelkész? Jut-e ideje a saját családjára? Mi lehet a lelkészférjek szere...
 • 2021. május 04., kedd

  Régi vágya valósul meg a kerepesi református gyülekezetnek: épülő templomuk és gyülekezeti központjuk alapkövét tehették le május 2-án. A szilasligeti...