Nyomtat Elküld Olvasási nézet

VERBI DIVINI MINISTER

" PROMPTE ET SINCERE IN OPERE DOMINI. "

(Határozottan és becsületesen, az Úr munkájában.)

Kálvin János életének mottója

***

"Magasztalunk, óh Isten, magasztalunk téged,

mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."
(Zsoltár 75,2)

***

T O V Á B B I    HONLAPOK

***

Trencsényi YOUTUBE CHANNEL Trencsényi YOUTUBE videók listája
***
Lelki Oázis Misszió Lelki Oázis Misszió videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."

(1Korinthus 2,2)

"HA

múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,

jövőnk az Ő kezében,

minden gondunk az Ő vállán,

minden kérésünk az Ő szívén,

akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."

Dora Rappard

 

***

VINCIT  QUI PRO LUCE

DEO DUCE SUB CRUCE  PUGNAT

„GYŐZEDELMESKEDIK, AKI A VILÁGOSSÁGÉRT

ISTEN VEZETÉSÉVEL,

A KERESZTET HORDOZVA, HARCOL."

Sélyei István gályarab prédikátor

***

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Korinthus 1,18)

„Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!
Ments meg engem a fegyvertől,

életemet a kutyák hatalmából!
Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivalyok szarvai közül,
engem, nyomorultat!"
(Zsoltár 22,20-22)

„Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok.

ltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán.

Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim.

Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben."

(Zsoltár 22,13-15)

***

"Mert nincsen az ő szájukban egyenesség,

belsejük csupa romlottság;

nyitott sír az õ torkuk, nyelvükkel hízelkednek."
(Zsoltár 5,10)

"Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjuk méhétől kezdve. Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja." (Zsoltár 58, 4-5)

„Mert kutyák vettek körül engem,

gonoszok bandája kerített be,

átlyukasztották kezemet, lábamat."

(Zsoltár 22,17)

"Nyelvüket élesítik, mint a kígyó;

áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. "
(Zsoltár 140,4)

"Nyitott sír az ő torkuk;

nyelvükkel álnokságot szólnak;

áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

Szájuk telve átkozódással és keserűséggel.

Lábaik gyorsak a vérontásra.

Útjaikon romlás és nyomorúság van.

És a békességnek útját nem ismerik.

Nincs istenfélelem az ő szemük előtt."
(Róma 3, 13-18)

„Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard." (Zsoltár 57,5)

„Jobb felől csőcselék támad rám, lábamnak gáncsot vetnek, és pusztulásom útját egyengetik." (Jób 30,12)

"Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt hamisság és álnokság." (Zsoltár 10,7)

„Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán, mint a lesben álló hímoroszlán." (Zsoltár 17,12)

"Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken."
(Ézsaiás 59,7)

„Ők elpártoltak tőlem.... Az én népem nem figyel rám. Óh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak!  Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle." (Ézsaiás 1, 2-4)

***

 • „Tömeg-zúgás indult a hegy tövében.
 • Valakit hoztak. Annyi bánatot ... nem látott még ember szemében.
 • Rikácsoló, kaján szó hullt: „A mester!"Vetélkedő gúny vágott rá: „Király!"
 • És a kereszt megtelt egy szőke testtel.
 • Karján végigfutott a vér, az omló, s a szegre-sújtó kalapács nyomán
 • végigfutott a borzongás a fán."
 • (Áprily Lajos)

***

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Korinthus 1,18)

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

Harmadnapon feltámadt az Írások szerint.

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.” (János 15,20)

„A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez.” (János 16,2)

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." ( Máté 5,10-12)

***

T R E N C S É N Y I     L Á S Z L Ó

 • T   R   E   N   C   S   É   N   Y

latinul Trentsinium

németül Trentschin

szlovákul Trenčín

város és vármegye a Felvidéken

Római kori neve: Laugaricio

 

Trencsény város címere

 

Trencsény vára

 

“ Isten az én erős váram.”

(Zsoltár 59,10)

 

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet,

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

(János evangéliuma 14,6)

***

Lecturis Salutem in Domino!

***

Testvéri szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót!

 • Trencsényi László református lelkész és földrajz-rajz szakos tanár vagyok.
 • Tizenkét évig hitoktató-lelkész voltam, és Nyíregyháza öt középiskolájában tanítottam. Nyíregyházán kilenc évig hirdethettem Istenünk áldott igéjét. Egy évig a Nyíregyháza borbányai, majd nyolc évig a Széna téri gyülekezet lelkipásztora voltam. Ezt követően hat éven át egy kis nyírségi gyülekezetben, Nyírturán szolgáltam, jelenleg pedig 2007 januárjától Budapesten szolgálok a Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségben.
 • Huszonöt éves koromban (emberi segítség nélkül) ismerhettem meg Isten hatalmát. Az Ige, amely megmentette az életemet: Az Úr Jézus mondja: " Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János evangélium 14,6
 • Ekkor csodálatos változás történt az életemben.
 • A Bibliából az élő Ige világosságával szembesülve megértettem Isten, Jézus Krisztusban közénk jött szeretetét és megláttam bűnös, elveszett voltomat. Istenre bíztam életemet és teljes szívemmel MEGKÖSZÖNTEM az Úr Jézus értem meghozott áldozatát.
 • Azóta vallom magam Isten kegyelméből újjászületett, megtért embernek.
 • A teológiát már hitben élve, Istennek odaszentelt életben kezdhettem meg.
 • A lelkipásztori hivatást a lelkek mentéséért való szolgálatnak, az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetésnek tekintem, mely véleményem szerint a legfelelősségteljesebb, leggyönyörűbb, de a legnehezebb feladat is egyben.
 • Eddigi szolgálati helyeimet Isten ajándékának tekintem.
 • Szeretnék ezután is Isten akaratának engedelmeskedve élni, őrállóként helytállni, Isten hasznos eszközévé válni: tanítani, vezetni, segíteni, óvni, védeni, pásztorolni, gondozni, hogy minél többen megismerjék és együtt örüljünk drága Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak!
 • Soli Deo Gloria!
 • Trencsényi László
 • református lelkipásztor

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben."

(Kolossé 3,15)

 

HONLAPJAINK:


Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

***

Trencsényi YOUTUBE videók listája

***

Lelki Oázis Videó Misszió

 

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi László  BLOG http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

 

Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

(Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat TÖRÖLTE!)

***

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

(1Timótheus 1,15)

 

***


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 16, összesen: 485473

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...