Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Az Ige örök üzenete

Az Úr Jézus mondja:  " Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak." Máté 24,35ELJÖTT AZ ÚR!
A LEGNAGYOBB ÖRÖM A VILÁG SZÁMÁRA!

Az Úr Jézus mondja: "Én azért születtem, és azért jöttem a világba,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az
igazságból való, hallgat az én szavamra." János 18,37

" Az Ige testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét." János 1,14


Nincs ahhoz fogható öröm, mint amit Isten adott nekünk Jézus Krisztusban. Az Ő eljövetele, megszületése, testet öltése az emberiség számára a legnagyobb örömhír.
Nekünk a Karácsony sokkal többet jelent, mint az általában vett szeretet ünnepe, mert ez a nap az Élő Isten felénk kiáradó végtelen SZERETETÉNEK ünnepe! Higgyük el, hogy Őnála jobban senki sem szeret minket, hisz értünk küldte és adta egyszülött Fiát.
• Vegyük a bátorságot és vizsgáljuk meg, hogy igaz-e amit a Biblia Jézusról ír. Győződjünk meg arról, hogy kicsoda Ő, és mit tett értünk, mert Jézusnál csodálatosabb személyiség soha nem született!
Minden hitetlen ember tulajdonképpen merényletet követ el önmaga ellen, amikor nem él ezzel a lehetőséggel. Sokan keserűségükben, vagy kényelmükben nem tudnak, vagy nem akarnak tisztán, józanul látni, mivel csalódtak az igazságtalan világban. De Jézus éppen értük jött, őket hívja, a bajban lévőket, a megfáradtakat, mert még nyitva áll a kegyelem ajtaja és bárkinek része lehet abban a múlhatatlan gyönyörűségben, melyet Isten Fia hozott közénk!
Jézus Krisztus maga az ÉLET! Egyszerűen nem lehet nélküle élni! Ő a bűn miatti halott világba értelmet, életet, megoldást hozott. Az Ő személye, minden ember számára reménységet hozott, mert Ő ma is ad bűnbocsánatot, teljes szabadulást, teljes örömet, teljes nyugalmat, szeretetet, békességet és örök életet annak,aki ezt elfogadja.
Amennyiben szükségünk van ezekre az ajándékokra, akkor kérjük most az Urat, hogy Szentlelke által vegyen lakozást a szívünkben. Csak ekkor lesz boldog az életünk, örök és múlhatatlan az ünnepünk!

A KERESZT ÜZENETE
A LEGNAGYOBB SZERETET A VILÁG SZÁMÁRA!

"...a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg."
Ézsaiás 53,4-5


Amikor az Úr Jézus értünk szenvedett, ütések, köpések és vér borította arcát. Ott vonaglott a rettentő kereszten, míg lent gúny, kacaj s káromkodás hangzott. Zihálva, végső erővel szakad fel szívéből a sóhaj: "Elvégeztetett.- Majd csend lett, borzalmas néma csend!
Akkor az ajkakra fagyott a káromkodás. A magasba emelt ökölbeszorított kezek megdermedtek. Akkor a nap elhomályosodott és a sötétség egyre félelmetesebb lett és megmozdult a föld. Omlani kezdtek a meghasadt sziklák és kifordultak a sírok és a templom kárpitja a tetejétől az aljáig középen kettéhasadt. Akkor ott a kereszt alatt, a haldoklót gyalázók füle hallatára egy római százados imája törte meg a csendet. Áldani és dicsérni kezdte Istent, a mindenség Urát. Egy idegen, akinek megnyílt a szeme és feltört szívéből a felismerés: -Bizony ez az ember Isten Fia volt.- Márk 15,39
Jézus keresztje ma is a leghatalmasabb jel a földön! Kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában. Egyszer mindenkinek szembesülnie kell a ténnyel, miért is állt a kereszt! Egyesek számára botrány, mások számára semmitmondó jel, de aki veszi a bátorságot és megvizsgálja, azt meglepetés éri, mert rájön, hogy az a legnagyobb szeretet jele.
JÉZUS KERESZTJE ÉRTED ÁLL!
Jézus ártatlan volt. Még az ellenségei sem tudtak semmi bűnt felhozni ellene! Ha megnyílik a szemünk, megláthatjuk saját bűneinket, és a helyettünk, miattunk szenvedő Isten Fiát, és megérthetjük, hogy Jézus keresztje az egyetlen gyógyszer a bűneink bocsánatára: "Az Ő sebeivel gyógyultatok meg.-1 Péter 2,24 Amíg ember él a földön, a kegyelem mindenki számára rendelkezésre áll.
Fogadd el hát az Úr Jézus áldozatát, és a gyógyulást azonnal tapasztalni fogod.


FELTÁMADT AZ ÚR!
A LEGNAGYOBB CSODA A VILÁG SZÁMÁRA!

Jézus mondja:"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,
ha meghal is, él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
Hiszed-e ezt?"                     János 11,25-26

Jézus, feltámadásával minden kétséget eloszlatott! Ő nemcsak beszélt a feltámadásról, nemcsak halottakat támasztott fel mennyei hatalmával, de ennél sokkal többet tett, amikor kereszthalála után harmadnapra feltámadt a halálból, és személyesen meg is mutatta, hogy Ő él.
A feltámadott Jézus Krisztust több mint ötszáz ember látta! 1 Korintus 15,6

A feltámadás örömhíre azóta bejárta az egész világot: hogy Jézus Krisztus él és Szentlelke által ma is velünk van, mert valóban Ő a FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET! Jézus feltámadása páratlan: a világtörténelem legnagyobb csodája! Ezért a hitért a hitvalló mártírok ezrei életükkel fizettek. Igazságát minden kétséget kizáróan mi is tapasztaljuk, és rendíthetetlen hittel vállaljuk!
A feltámadásba vetett hit tehát életünk alapja. Tulajdonképpen ezen áll vagy bukik a hitünk komolysága, de az örök életünk is!
Jézus ma sem áll le vitatkozni senkivel: se a tagadókkal, se a kételkedőkkel, se a bizonytalankodókkal, hanem ezt mondja: "Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét.- János 11,40
Jézus feltámadása olyan pecsét, mely igazolja Istenségét. Akik hisznek benne, azok meg vannak győződve a halál utáni életről. Ők megértették azt, hogy mit tett értük Jézus, és többé már nem a maguk akarata szerint akarnak élni, hanem az odafennvalókkal, a mennyeiekkel törődnek, vagyis lelkeket vezetnek Jézus Krisztushoz.

Ha valaki Jézus Krisztusban hisz, az nem hal meg soha, mert a keresztyén ember halála átmenetel az örök életbe! Ő azért jött a földre, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét már ebben a földi világban, és az örökkévalóságban is!A LÉLEK ÖRÖMÉVEL
A LEGNAGYOBB LEHETŐSÉG A VILÁG SZÁMÁRA!

"Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien
a Jézus Krisztusnak nevében a bűneitek bocsánatára
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." Ap.Csel.2,38


Istenünk csodálatos ajándéka a Pünkösd, ma mégis milliók élnek úgy ezen a földön, mintha soha nem is történt volna meg a Szentlélek kitöltetése. Inkább vállalják, hogy ürességben, lelki sivárságban és önző szeretetlenségben, rideg embertelenségben élnek a földön.
Szentlélektelenül: Isten áldott, valóságos jelenléte nélkül sötét a világ, és hideg a szív. Mint a fagyos űrben úgy dideregnek, vacognak és félnek az emberek a szeretet hiányában.
Ilyenek lennénk mind, ha nem érinthetett volna meg Isten áldott Szentlelkének szívet-lelket felüdítő melege. Az Úr azért küldte el Szentlelkét, hogy vigasztaljon, pártfogoljon, tanítson, vezessen minket, hogy ne legyünk árvák és reménytelenül kiszolgáltatottak. Isten Szentlelke ma is erőt ad és hatalmas csodákat tesz életünkben. Az apostolok is MENNYEI ERŐT KAPTAK, és bátran hirdetni kezdték Isten nagyságos dolgait mindenkinek, mert az Úr élő jelenlétében már nem féltek, hanem erővel teljesen bátran szóltak Jézus Krisztusról. Isten szeretete áthatotta szívüket, és józanul tudtak dönteni minden élethelyzetben. Mindenkor a Szentlélek vezetésére hagyatkozva, Isten akaratának engedelmeskedtek.
Miért ilyen életbevágóan fontos az, hogy Isten Szentlelke a mienk legyen? Jézus mondja: "Mert aki nem született víztől és Lélektől az nem láthatja meg az Isten országát.- János 3,5
Engedjük, hogy a Szentlélek tüze: olthatatlan, lángoló, meleget, világosságot árasztó szeretete minket is megtisztítson, hogy minden hitvány salak elégjen véglegesen, mely életünket eddig rontotta-rútította és felmelegedhessen dermedt szívünk, és végre Jézus Krisztus világosságában élhessünk, az Ő dicsőségét tovább ragyogva.

Trencsényi László
református lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 22, összesen: 426515

 • 2020. február 19., szerda

  Vágytam a jelenlétére, át is éltem, aztán valami hirtelen megváltozott. Bennem vagy körülöttem?
 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...
 • 2020. február 12., szerda

  A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye ad otthont idén a Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fórumának. A legújabb borászati trendekkel és a legjobb...
 • 2020. február 11., kedd

  Évek, évtizedek óta alázattal, csendben végzik odaadó munkájukat a betegekért, az elesettekért, az idősekért. Ezeket a gyülekezetekben vagy egyházi in...
 • 2020. február 10., hétfő

  Egykor a prédikálással volt egyenragú, ma sok gyülekezetben a kevésbé fontos szolgálatok közé tartozik. A kántori szolgálat az istentisztelet lelkiség...
 • 2020. február 09., vasárnap

  „A házasság emberhez méltó életforma, amelynek rangja van. Misztérium, titok, amelyet egy életen át fejteget az ember. A legintimebb közösség, amit ne...