Nyomtat Elküld Olvasási nézet

In memoriam: Dr. Németh József

Dr. Németh József

(1925-2014)

Hosszú  évtizedeken át a Bethánia CE Szövetség debreceni lelkes vezetője volt.

***

E m l é k e z é s

Mennyire közel álltunk egymáshoz!
Neki köszönhetem, a Bethánia közösségben eltöltött hét évet, az ottani lelki testvéreket, a sok-sok szolgálatot. Együtt örültünk és tényleg együtt szolgáltunk is. Együtt küzdöttünk és harcoltunk az igazságért körömszakadtáig. Példa lehet számunkra, a tiszta evangéliumhoz való határozott ragaszkodása, a világos teológiai látása, az evangélium hirdetését mindenek fölé helyező bátorsága.
Az én lelki életemnek meghatározó személyisége volt. Isten felhasználta őt hitéletem formálásában. Ha meg kellene nevezni, hogy ki állt hozzám hitben a legközelebb, Ő az elsők között lenne. És talán, ami a legtöbbet jelentett, hogy engem nem csak lelki testvérként fogadott el, hanem szinte fiaként szeretett.
"Az igaznak emlékezete áldott." Példabeszédek 10,7

Trencsényi László  református lelkipásztor

***

 

Megemlékezés Dr. Németh Józsefről az Új Mustármag 2015. januári számában
In Memoriam
Még karácsony előtt váratlanul érkezett a megdöbbentő hír, hogy Dr. Németh József testvérünk, Debreceni CE Szövetségünk volt vezetője, 89 éves korában kórházban történt ápolása közben örökre lecsukta testi szemeit. Búcsúztatása 2014. december 31-én 10:30-kor kezdődött a Debreceni Köztemető 1. számú ravatalozó termében. A búcsúztatás szolgálatát Jeney Zoltán Széchenyi-kerti református lelkipásztor végezte a gyászjelentésben is idézett ige alapján: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam..." (2Tim 4,7)

A búcsúztatásra rendelkezésre álló időbe alig fért bele annak a sok tevékenységnek, az ő gazdag, szolgáló élete főbb eseményeinek a megemlítése, amely jellemző volt rá. Mindenki csak hálás szívvel áldotta az Urat életéért, azért a kegyelemért, hogy az Úr Jézus annyi áldást adhatott rajta, mint orvoson és mint megújult életen keresztül családjának, a testvéreknek és minden embernek, akikkel találkozott. Fiatal korától kezdve, amióta az Úr Jézusban való hitben élt, mindvégig erősen ragaszkodott a megismert hithez és kegyelemhez. A sírnál szólhatott Hunyadi Jánosné hajdúböszörményi testvérünk és Hajdu Zoltán missziói titkárunk Szövetségünk nevében is. Mindketten az Úr iránti hálájukat fejezték ki, az ige vigasztalásáról beszéltek és dicsőítették az Urat Németh József testvérünk életéért. Azóta is testvéri szívvel imádkozunk az Úr vigasztalásáért a gyászoló család minden tagja számára, és azért, hogy eltávozott testvérünk példaadó élete, annak emlékei a család tagjait és mindnyájunkat az Úr Jézusban való hitre és hűségre ösztönözze. Legyen mindenért az Úré a dicsőség!

Miklóssy József
Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2015. január - február

***


Dr. Németh József így emlékezik a CE Szövetség feloszlatása utáni nehéz időkről„Az ifjúsági bibliaóra csodálatos módon túlélte az összes egyházi szervezetet, mozgalmakat, amelyeket a kommunista rezsim feloszlatott. Abban az időben, a debreceni ifjúság körében meghatározó szerepet töltött be Juhász Attila testvérünk. Csendesen meghúzódva 1952 tavaszáig működött az egyetemisták bibliaórája. 1952 tavaszán rendeztünk egy egyetemista csendesnapot a Mester utcai gyülekezet termében. Ezen az alkalmon 150 egyetemista vett részt. Ez az alkalom már a hatóságok tudomására jutott és fel kellett oszlatni az egyetemisták bibliaóráját. Ekkor Juhász Attila vállalta azt, hogy a lakásán összegyűjti a hőséges fiatalokat, és ezek közül csoportvezetőket állított be szolgálatra, akik egy-egy kis csoportot vezettek házaknál. Ilyen formában tehát tovább működött a mozgalom... Juhász Attila 1952 és 1956 között titkos csendesnapokat is szervezett, hol az erdőben, hol a temetőben, hol a nyíregyházi metodistáknál. Ilyenkor szép számban jöttek össze mindig az egyetemista fiatalok."

***Dr. Németh József szerepe a szabolcsi ébredésben1957-1958-ban újabb ébredési hullám indult az országban, amelyet „szabolcsi ébredés" néven szoktak emlegetni. Szabolcsból indult ki 1955 végén, s egyik fő alakja a vencsellői református lelkipásztor Borbély Béla volt. Első nyilvános konferenciájukat Vaján szervezték meg 1956. augusztus 19-20-án, ahova nagyon sokan jöttek el a megye minden részéből. Sokakat autóbuszokon szállítottak, de sokan érkeztek vonaton, kerékpáron, szekéren és gyalog Vaja községbe. Ezt az összejövetelt az egyház felsőbb vezetősége engedélye nélkül és az állami szervek engedélye nélkül tartották meg, melyen kb. 1.500 -1.800 fős tömeg jelent meg. E vajai konferencián igével több lelkipásztor is szolgált: Borbély Béla, Farkas László, és Berényi József mellett, Oláh Béla Nyírkáta, Farkas László Nyírgyulaj, Szabó Béla Apagy, Veresegyházi László Battonya, Horváth Zoltán Tuzsér, Iszlai Jenő Nádudvar. Ezen kívül szolgált még dr. Major László nyíregyházi orvos, dr. Németh József debreceni orvos, és dr. Szabó Mihály Szegedi Megyebírósági alkalmazott is.***


Dr. Németh József szerepe a Nagyhegyesi Református Templom építésében


„Egy alkalommal Nagyhegyesen járt Borbély Béla vencsellői református lelkipásztor, Maczi István ref. lelkipásztorral együtt. Ekkor merült fel a templomépítés gondolata, de nem volt, aki ezt az ügyet összefogta volna. Ez a feladat Dr. Németh Józsefre várt, mivel 1990-ben Molnár Ambrus esperes, majd Csoma György esperes engedélyével a Debreceni Bethánia Szövetség lelki munkát kezdhetett el a községben.

A templom építésére 1991-ben kezdtek gyűjteni. Legelőször a polgármesteri hivatal ajánlott fel 100 000.- Ft-ot erre a célra és egy telket bocsátott a templomépítésre ingyen.1993 augusztusában kezdődött meg az építkezés. 1995. november közepére már majdnem teljesen elkészült a templom, de a felszentelésére csak 1996. május 5-én kerülhetett sor."

***
JÉZUS KRISZTUS ÚR!


Zengi majd minden: felhő az égen, madár a légben, szivárvány lepke színes virágon, minden teremtmény széles világon, fürdőző veréb a szürke porban, fülemüle az árnyas bokorban.

Sorban jönnek a bűnvalló szívek, hívek, kik egykor hűtlenek voltak, keresztről, vérről, sohse daloltak. Most verje a szívünk, zengje a szánk: kegyelme gazdagon árad ki ránk.

Daloljunk hát, hogy hallja meg minden földön, pokolban, a fényes égben, lépjen mindenki e dal ütemére: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!

Szikszai Béni, 1978. 05. 12.

 

***

Jézus imatusája


Jézus imatusája az olajfák hegyén történt, imádkozása azonban nagyságrendileg különbözött az összes többi imádságától. 
Ez tusakodó imádság volt, olyan, hogy az egész lényét, szervezetét a végsőkig megfeszítve küzdött annak érdekében, hogy az Atyától kapott feladatot, a kereszthalált véghez tudja vinni, hogy a nagy ősi ellenséget, a sátánt le tudja győzni, illetve halálos sebet tudjon neki okozni az ő szenvedésével.
Ugyanis azzal tisztában kell lennünk, hogy az Úr Jézus az ő szenvedésével, kereszthalálával bár kétségtelen, hogy döntő győzelmet aratott a sátán felett, de teljesen nem semmisítette meg.
A sátán hatalma akkor fog végleg megszűnni, amikor a gyehenna tüzébe fog vettetni, amely őneki és az ő angyalainak készíttetett.
Úgy tudjuk ezt a tényt igazán megérteni, ha visszagondolunk a második világháború fordulópontjára, a sztálingrádi csatára. Itt ugyanis olyan nagy vereséget szenvedett a német hadsereg, amit már többé nem tudott kiheverni. Hiába tartott még több mint 2 évig a háború, a kimenetele mégis itt dőlt el végleg. 
Igen, az Úr Jézusnak tusakodnia kellett azért, hogy döntő győzelmet tudjon aratni a sátán felett. 
Ebben a tusában egy pillanatra meg is tántorodott, amikor azt mondta; -„Atyám, ha akarod, távozzon el tőlem e keserű pohár, de mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tied valósuljon meg."
Az imatusájának ezen a tetőfokán azonban mennyei segítséget kapott, mert angyal jelent meg neki, és így további erőt kapott az imatusa győzelmes befejezéséhez. Ekkor ugyanis még buzgóságosabban imádkozott és a verítéke olyan volt, mint nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak.
Az orvosi tudomány bebizonyította már, hogyha az ember vérnyomása felmegy 300 Hgmm-re, akkor a hajszálerek falán keresztül a vörös vérsejtek megjelennek a verítékben. Az Úr Jézus a szó szoros értelmében vért izzadt az ő imatusájában. Ez az imatusa volt a világtörténelem és az üdvtörténelem legnagyobb imatusája, de meg is lett az eredménye. 
Az Úr Jézus engedelmesen hagyta magát megfogatni, hagyta, hogy az Isten Fia az emberek kezébe kerüljön, és azt tegyék vele, amit akartak. Tökéletesen végrehajtotta az Atya akaratát, betöltötte a róla megírt próféciákat és végül a kereszten, mielőtt kilehelte a lelkét, ki tudta mondani az abszolút igazságot: elvégeztetett! Igen, Ő mindent elvégzett ahhoz, hogy megkezdődhessen az ember újjáteremtése a bűn tökéletes eltörlése által. 
Megszerezte a bűnbocsánatot, kiengesztelte az Atya haragját, melynek villáma odacsapott az ő keresztjébe. Most már van üdvösség, bűnbocsánat és örök élet, Jézus imatusája, tökéletes szenvedése miatt. Hidd ezt el te is kedves testvérem minden kételkedést félretéve, és akkor te is részesülhetsz az Úr Jézus kimondhatatlan ajándékában és teljesen új életet kaphatsz Jézusért.
Higgy tehát azért az Úr Jézus Krisztusban és akkor üdvözülsz te, és az egész házad népe is.
Ámen.


Dr. Németh József 
Debrecen, 2009 pünkösdjén

***

Sok vagy kevés által....

 

„És monda Jonathán a szolgának, a ki az ő fegyverét hordozta: Jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előőrséhez, talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást." 1 Sámuel 14,6

A filiszteusok hatalmas sereggel jöttek fel Izrael ellen harcolni Saul királyságának kezdeti szakaszában. Saul is összegyűjtötte Izraelt, de nem merte elkezdeni a harcot, mert a filiszteusok jóval többen voltak. Közben a harcosok ijedtükben elszökdöstek Saul mellől és a barlangokba bújtak el félelmükben. Jonathánt, Saul fiát azonban Isten Lelke felbátorította és egy igen merész cselekedetre indította. Elhatározta ugyanis Jonathán azt, hogy megpróbálja a lehetetlent is, mert hitt Izrael hatalmas Istenében, aki már sokszor adott csodálatos szabadulást Izraelnek.

Biztosan eszébe juthatott az az esemény is, amikor Gedeon 300 emberrel szállt szembe a midianiták hatalmas hadseregével és akkor is igen nagy győzelmet adott az Úr Izraelnek.

Gyermeki bizalommal hitte, hogy ez az Úr tegnap, ma és örökké ugyanaz, és Ő most is meg tudja tenni a még nagyobb csodát is azt, hogy két ember által fog szabadulást adni. Ugyanakkor igen nagy alázat is volt Jonathánban, hiszen azt mondta, hogy „talán tenni fog az Úr érettünk valamit".

 

Először is tisztában volt azzal, hogy ő és fegyverhordozója ketten, nem győzhetik le a filiszteusokat, de volt benne egy csodálatos reménység, hogy az Úr kettejük által is tehet valami hatalmas dolgot. Igen, gyermeki módon hitte, hogy az Úr előtt nincs akadály, hogy sok, vagy kevés által szerezzen szabadulást népének.

El is indult bátran, élő, hatalmas reménységgel a fegyverhordozójával együtt és ketten egy holdnyi földterületen megöltek 20 filiszteust. Erre a filiszteusok táborában nagy zavar keletkezett és ez állandóan növekedett. A zajra figyelmes lett Saul is, aki mellett már csak 600 ember maradt. Saul is bátorságot kapott Istentől, és a 600 emberével elindult a harcba, ahol már a filiszteusok egymás ellen fordították fegyvereiket az igen nagy zűrzavarban, és előjöttek a barlangokban elbújt emberek is és ezen a napon hatalmas győzelem született.

 

Sajnos a mai „filiszteusok", az ördögi hatalmasságok seregei napjainkban is teljes pusztulással fenyegetik Istenek hívő népét, mely megkevesbedett és egyre többen bújnak el a legkülönbözőbb kifogások barlangjaiba, hogy mentsék a puszta földi egzisztenciájukat. Igen sok a kísértés öregnek, fiatalnak, középkorúaknak egyaránt.

Vég nélkül sorolhatnánk a hívő nép bajait, próbáit, széthúzásait, pártoskodásait és úgy tűnik, mintha már elérkezett volna az az idő, amikor a Sátán le fogja győzni a hívő népet is.

Éppen ezért itt van az ideje, hogy imádkozzunk Jonathánokért, sőt azért is, hogy a hívők egyenként is minél többen felbátorodjanak, sőt még azért is, hogy mi is kaphassunk olyan csodálatos gyermeki hitet, amilyen Jonathánnak volt és tegyünk félre minden félelmet, kétségbeesést és boruljunk le a térdeinkre a szó szoros értelmében, és tusakodjunk a mi imádságainkban is azért, hogy Isten adjon újra egy hatalmas győzelmet az Ő hívő népének napjainkban is.

Ugyanakkor induljunk el bátran a harcba az Ő erejével, segítségével, hiszen ha Ő velünk van, akkor minden ellenségünkön győzelmet fogunk aratni.

Induljunk hát el olyan kevesen, amennyien vagyunk a napjaink filiszteusai ellen és az Úr biztosan tenni fog értünk valamit, mert Ő előtte nincs akadály, hogy sok, vagy kevés hívővel szerezzen hatalmas szabadulást az Ő népének. Ámen!

Dr. Németh József

Debrecen, 2006. május

 

***

 

ISTEN TENYERÉN

Életem ott van Isten tenyerén,

azért nem félek én.

Azért van az, hogy bármi fáj nekem,

mosolyog a szemem.

Száz jajszó között is bízom vakon,

hitem fel nem adom.

Rám törhet vadul ezer baj, veszély,

Isten így szól: Ne félj!

Miért és mitől is félhetnék én

az Isten tenyerén?!

 

(ismeretlen szerző)

 

 

 

***

 

 

Félelemmel és rettegéssel

Alapige: Filippi 2,12.

 

Az üdvösség, a bűnbocsánat, az örök élet Istennek a legnagyobb ajándéka a hívő ember számára. Elsősorban Isten vigyáz arra, hogy megőrizze a számunkra ezt az igen nagy ajándékot, hiszen Ő hívott el minket, Ő igazított meg minket és Ő végzi most bennünk az Ő megszentelő munkáját, és Ő fog minket meg is dicsőíteni Jézus Krisztus által és fog szeplő és sömörgőzés nélkülivé tenni arra a napra.

Mindent Ő ad tehát nekünk ajándékba és mégis, most ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy az üdvösségünk véghezviteléhez, célba juttatásához mindenképpen hozzá kell járulni nekünk is, mégpedig úgy, hogy naponta örömmel elfogadjuk az Ő ajándékait, az Ő általa előre elkészített jó cselekedeteket és igyekezzünk azokban járni is, igyekezvén naponta megöldökölni és halálba adni a mi óemberünket, sőt keresztre is feszíteni, mert az óemberünknek ott lenne mindig a helye a kereszten („Krisztussal együtt megfeszíttettem").

Pál apostol igen jól ismerte ezt a fajta félelmet és rettegést és gyakorolta is: „erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg ti köztetek" (1Kor. 2,3.). Ő igazán a Zsoltárok 2,11 verse szerint járt el, minden esetben: „Szolgáljátok az Urat félelemmel és rettegéssel". Valóban félelemmel töltötte el az ő jövevénységének idejét, Isten félelmében vitte végbe az ő megszentelését (2Kor. 7,1).

Pál apostol élete tele volt harcokkal, küzdelmekkel, szenvedésekkel, mert ő nagyon komolyan vette az igazi Isten félelmet és az Istennek való engedelmeskedést és ezeket az igéket elsősorban magára vonatkoztatta. Őneki sok jutott ezekből, mert igen sok embert térített meg Jézushoz és vállalta az ő lelki gondozásukat is.

Ha összehasonlítjuk a mi életünket a Pál apostol életével, akkor bizony azonnal észrevesszük az óriási különbséget. Mi inkább és mindig csak örülni szeretnénk, sikeresek szeretnénk lenni, boldog hívő életet szeretnénk élni, biztonságban szeretnénk lenni és szinte idegennek tartjuk a félelmet és a rettegést még akkor is, ha az üdvösségünkről van szó.

Egyszóval ami nekünk jó, azt mind örömmel elfogadjuk Istentől, de a kemény igéktől félünk, főleg a szenvedésektől. Igen elkényelmesedtünk sajnos a világ fiaival együtt és egyre kevésbé vállaljuk a harcot, fáradságot, a küzdelmeket az Isten országa érdekében.

Bizony itt van az ideje annak, hogy a hívő nép komoly bűnbánatot tartson és hogy igazán komolyan vegye a saját maga üdvösségét elsősorban, de a rájuk bízottak üdvösségét is.

Meg kell tanulnunk Pál apostoltól az igazi Istenfélelmet és az engedelmességet.

Teljesen oda kell szánnunk magunkat Istennek, Jézus Krisztusnak és nagyon komolyan kell vennünk az ige mostani figyelmeztetését, hogy valóban félelemmel és rettegéssel tudjuk véghezvinni a mi üdvösségünket, hogy valóban célba érhessünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által elkészített mennyei hajlékunkba.

Dr. Németh József

Debrecen, 2006. június

 

***

 

„Jöjjön el a Te országod." Máté 6:10.

 

A Krisztusban újjászületett hívők mind nagyon jól tudjuk, hogy el fog jönni erre a földre is az Isten országa, és akkor Isten minden problémát meg fog oldani az emberiség életében.

Akkor nem lesz többé háború, nem fog ember az ember ellen, ország az ország ellen, nép a nép ellen támadni, mert Jézus itt lesz ezen a földön és az ördög is nemcsak meg lesz kötözve ezer esztendőre, hanem még a mélységbe is vettetik és nem fog tudni ártani senkinek sem.

Ez lesz az a csodálatos korszak, amikor az emberek a fegyverekből mezőgazdasági eszközöket fognak gyártani, amikor, az oroszlán szalmát fog enni és meg fog szűnni a vadsága és amikor a csecsemők ott fognak játszani a baziliscus (mérges kígyó) lyukánál olyan bátran. (Ahogyan egyik 4 éves unokám megfogta a kis kezében a gyíkot és vitte megmutatni megrémült édesanyjának.)

Ebben a korszakban az emberek élete olyan hosszú lesz, mint a fák élete, tehát több száz évig is élni fognak az emberek úgy, mint a fák. Minden hívő testvérem ezek után már tudja, hogy ez lesz az ezeréves birodalom, a béke birodalma, amikor a föld is meg fogja adni az ő igazi termő erejét és szinte olyan lesz ez az először a bűn miatt megátkozott föld, mint amilyen volt az éden kertje valamikor. Isten teljesen el fogja távolítani az átkot ebben a korszakban a földről és meg fogja mutatni az Ő csodálatos áldásait.

Sajnos, sokan nem ismerik el a Jelenések könyvében kijelentett próféciákat.

A leghajmeresztőbb zűrzavar uralkodik még hívő körökben is az ezeréves birodalomról, de ezzel most nem akarok részletesen foglalkozni. Ugyanakkor, gyermeki és alázatos hittel kijelentem, hogy én elhiszem mindazt, ami a Jelenések könyvében is le van írva, hiszen csodálatos összhangban van az ószövetségi próféciákkal, melyekre többször is utaltam.

 

De térjünk vissza a mába, a gondterhelt jelenlegi életünkbe, az egyre növekvő szellemi és gazdasági zűrzavarra, a gonoszság megsokasodására, ugyanakkor arra a sokféle próbálkozásra is, melyekkel próbálja az ember ezeket megoldani teljesen sikertelenül, mert például az ózonlyuk ma már akkora az égen, mint a jelenlegi csonka Magyarország területe. A globális felmelegedés feltartóztathatatlan, a levegő, a víz szennyeződése úgyszintén.

Bizony itt vannak már azok az idők, amikor az egész világ az emberrel együtt egyetemben nyög és szenved és az egész világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, Jézus második eljövetelét. Imádkozzunk tehát egyre többet és egyre nagyobb hittel azért, hogy „Jöjjön el a Te országod" Ámen!

Dr. Németh József

Debrecen, 2006. augusztus

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 98, összesen: 485238

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...